HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről"

Átírás

1 HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: Önkormányzat) a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet és a természetvédelem költségvetési forrásának biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja a környezetterhelési díjról szóló módosított 2003.évi LXXXIX. törvény 21/A -ának (2) és 26. -ának (4)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra,(a továbbiakban: kibocsátó), aki(amely) az önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe. A TALAJTERHELÉSI DÍJ FIZETÉSI-KÖTELEZETTSÉG 2. (1) A talajterhelési díj fizetési-kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki(amely) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. (2)Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90.naptól terheli.

2 -2- A TALAJTERHELÉSI DÍJ MÉRTÉKE 3. (1) 1 A talajterhelési díj egységdíjának mértéke:1200.ft/m3 (2) 2 A fizetendő talajterhelési díj mértékét a 4. -ban meghatározott alapja, az (1) bekezdésben megállapított egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó, a rendelet 1.számú melléklete első sorában meghatározott 1,5 területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó határozza meg. A TALAJTERHELÉSI DÍJ ALAPJA 4. (1) 3 A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában a (3) bekezdés szerinti átalány vízmennyisége, csökkentve a 38/1995/IV.5/Kormány rendelet 24. (4) bekezdésének d) pontjában meghatározott, Hetes Község Önkormányzatának 20/2006/XII.19/számú rendelete 4. -ának (2) bekezdése szerint a tárgyév május 1.napjától, augusztus 31.napjáig terjedő időszakban felhasznált locsolási célú vízmennyiségével. (2) A talajterhelési díj alapja csökkenhető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolóból, olyan arra feljogosított szervezettel szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. (3) Mérés hiányában a talajterhelési díj alapját: a) 4 egy személyes család esetén 36m3, b) 5 kettő vagy annál több személyes család esetén 70m3 vízfogyasztás képezi. A DIJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEJELENTÉSE 5. A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettség keletkezését és a várható talajterhelési díj összegét e rendelet hatálybalépését, illetve a vízszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatósághoz az e célra szolgáló nyomtatványon.(2. számú melléklet)

3 -3- ADÓBEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG 6..(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről az e célra szolgáló 3. számú nyomtatványon, továbbá az önkormányzat a díjvisszaigénylésről évente, a tárgyévet követő március 31-éig tesz bevallást. (2) A kibocsátó negyedévenként a nettó díjelőleget megállapítja és bevallja. (3) Ha a gazdálkodó szervezet az önkormányzat területén több telephelyet működtet, akkor az adatokat telephelyenként külön-külön vallja be. (3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható. A TALAJTERHELÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE 7.. (1) 6 A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben. A talajterhelési díj előleget az önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni. Az önkormányzathoz befizetett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. A kibocsátónak a talajterhelési díj előleget és a tárgyévi tényleges fogyasztás kibocsátása alapján számított díj különbözetét a Hetesi Önkormányzat számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni(átutalni), a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedév díjelőlegének megfizetésekor a kibocsátó beszámítja vagy visszaigényli. Az önkormányzat a beszedett díjat a talaj, és a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi, minőségi védelmére használja fel. Szabályszerű felhasználásnak minősül különösen: a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. (2) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és az (1) bekezdés alapján fizetett díjelőleg

4 -4- különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli. (3) Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni. (4) A díjfizetési kötelezettség bejelentését követően az adóhatóság Fizetési meghagyásban közli a díjelőleg összegét a bejelentést követő 30 napon belül. A DIJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÁÉSE 8. (1)A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége az önkormányzat díjfizetési kötelezettséget bevezető rendelete hatálybalépésének napján keletkezik és azon a napon szűnik meg, amikor a)a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, vagy b)a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt, c) 7 a tulajdonos az önkormányzat illetékességi területén nyilvántartásba vett lakóhelye, tartózkodási helye és ezzel egyidejűleg a vízszolgáltatás igénybevétele megszűnését az illetékes szerveknél bejelenti, és a bejelentést az adóhatóságnál igazolja, d) 8 az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották és amelynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte. Ilyenkor a szerződésben feltüntetett tulajdonjogot szerző felet kell a talajterhelési díj fizetésére kötelezettnek tekinteni. MENTESSÉG, DÍJKEDVEZMÉNY 9.. (1) 9 Mentes a talajterhelési díj fizetése alól a kibocsátó, ha a talajterhelési díj alapja az adóévben nem haladja meg a 24 m3-t. (2) 10 A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti magánszemély őstermelő a tevékenységi körébe tartozó állattartással kapcsolatban felhasznált és méréssel igazolt 40m3-t meg nem haladó vízmennyiség után is mentes a talajterhelési díj fizetési-kötelezettség alól. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 10. (1) A közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó

5 -5- szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja az önkormányzati adóhatóság megkeresésére. (2)A közszolgáltató kibocsátókra vonatkozó adatszolgáltatása kibocsátónként a kibocsátott víz mennyiségére, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz és külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyigére terjed ki. (3) Az adatszolgáltatási kötelezettség a folyékony hulladék szállítására feljogosított szervezetekre is kiterjed az elszállított szennyvízmennyiség tekintetében. (4) Az (1-3) bekezdésben említett folyó évi adatokról az adóévet követő év március 31-ig kell adatokat szolgáltatni az önkormányzati adóhatósághoz EGYES ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA 11. (1)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos valamennyi adóigazgatási feladat ellátása az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozik. (2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, végrehajtására és az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló módosított 2003.évi XCII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004.évi CXL. törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény rendelkezései az irányadók. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (1) Ez a rendelet 2009.január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően keletkezett talajterhelési díj fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. (2) E rendeletet a helyben szokásos módon, de legkésőbb december 15-ig kell kihirdetni. A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik. H e t e s, 2008.december 9.

6 -6- Ádám László sk polgármester Laczóné Hardi Márta sk körjegyző A rendelet kihirdetve: Hetes, december 9. Laczóné Hardi Márta sk körjegyző B A talajterhelési díjat bevezető 12/208/XII.9/számú(Ör.1) rendeletet módosító és kiegészítő 6/XII.17/számú(Ör.2) rendelet Záró rendelkezése. Záró rendelkezés 4. (1) Ez a rendelet 2010.január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett talajterhelési díjfizetési-kötelezettségekre kell alkalmazni. (2)Ezt a rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Hetes, 2009.december 14. Ádám László sk Laczóné Hardi Márta sk polgármester körjegyző A rendelet kihirdetve: Hetes, 2009.december 18. Laczóné Hardi Márta sk körjegyző

7 -7- C A talajterhelési díjat bevezető 12/2008/XII.9/számú(Ör.1) rendeletet módosító és kiegészítő 3/2012/II.21/számú(Ör.3) rendelet Záró rendelkezése. Záró rendelkezések. 6. (1) Ez a rendelet 2012.március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett talajterhelési díjfizetési-kötelezettségekre kell alkalmazni. (2)Ezt a rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. Kihirdetésről a körjegyző gondoskodik. Hetes, február 14 Török Tiborné polgármester Laczóné Hardi Márta körjegyző A rendelet kihirdetve: Hetes, 2012.február 22. Laczóné Hardi Márta körjegyző

8 -8-1.számú melléklet a 12/2008/XII.9/számú rendelethez. A talajterhelési díj mértéke A talajterhelési díj mértéke: TTD=E x A x T Ahol TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj, E: az egységdíj(ft/m3) A: a díjfizetési alap(m3) T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó, az 1.számú táblázatban meghatározva. A területérzékenységi szorzó mértéke Sor szám 1 Tevékenység megnevezése Helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartozó talajterhelés 1.számú táblázat Település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó(t) Kevésbé érzékeny terület Érzékeny terület Fokozottan érzékeny terület 1,0 1,5 3,0 2 Vízjogi engedély hatálya alá tartozó talajterhelés 1,1 2,0 5,0

9 -9-2.számú melléklet a 12/2008/XII.9/számú rendelethez. Bejelentés a talajterhelési díj fizetési kötelezettségről Hetes Községi Önkormányzat 12/2008/XII.9/számú rendelete alapján. 1.Kibocsátó neve: 2.Adószám:.. 3.Székhely, lakóhely címe:. 4.Telephely címe: 5.Fogyasztási hely címe:.. 6.Képviselő neve, címe:. 7.Statisztikai számjele:.. 8.Talajterhelési díj alapja: 200 évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség m3 9.Díjalap csökkentő tényezők: a)ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség m3. b) locsolási célú felhasználás.m3 c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja m3 d)önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény:.m Díjfizetés alapja(a)..m3 Ahol: TTD:Fizetendő éves talajterhelési díj, E: talajterhelési díj egységének mértéke:1200ft/m3 A: Díjfizetési alap:m3

10 -10- T: Területérzékenységi szorzó: 1,5 10.1Tárgyévre fizetendő talajterhelési díj: (TTD=AxExT)=..Ft. Kelt:. PH... cégszerű aláírás Adóhatóság tölti ki: Beérkezés napja:.. Átvevő aláírása:.

11 -11-3.számú melléklet a 12/2008/XII.9/számú rendelethez. Bevallás a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 201 évről I.A díjfizető(kibocsátó): Neve(cégneve) Születési helye : Ideje: év hó nap Azonosító jele: Anyja családi és utóneve: Adószáma Statisztikai számjele: Lakóhelye, székhelye: Levelezési címe: város, község utca szám, Pénzintézeti számlaszáma: II. Díjfizetéssel érintett ingatlan: Címe: város, község utca szám, Helyrajzi száma: III. Az ingatlan tulajdonosának: Neve(cégneve) Születési helye: Ideje: év hó nap Anyja családi és utóneve: Levelezési címe: város, község utca szám Székhelye: város, község: utca szám. IV. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 1.Felhasznált vízmennyiség a tárgyévben: m3 2.Külön jogszabály alapján felhasznált vízennyiség: m3 3.Szennyvízszállításra feljogosított szervezet szerinti mentesség: m3 4.Önkományzat rendelete szerinti mentesség: m3 5.A talajterhelési díj alapja: m3 6.A talajterhelési díj mértéke: Ft/m3 7.Számított talajterhelési díj: Ft, 8. Önkormányzat rendelete szerinti díjkedvezmény: m3 9.Az előző évben(időszakban) fizetett díjelőleg összege: Ft, 10. Fizetendő, a beszámítható, visszaigényelhető előleg összege: Ft, Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helyiség,201 év hó nap. adózó vagy képviselője aláírása

12 -12- Lábjegyzet a talajterhelési díj bevezetéséről szóló többször módosított 12/2008/XII.9/számú(Ör.1) rendelet szövegében sorszámmal jelölt módosítások alkalmazásához 1. Megállapította:A 3/2012/II.21/számú rendelet 1. -a. Hatályos:2012.március 1-től. 2. Megállapította: A 3/2012/II.21/számú rendelet 1. -a. Hatályos:2012.március 1-től. 3. Megállapította: A 3/2012/II.21/számú rendelet 2. -a. Hatályos:2012.március 1-től 4. Megállapította: A 6/2009/XII.17/számú rendelet 1. -a. Hatályos:2010.január 1-től. 5. Megállapította: A 6/2009/XII.17/számú rendelet 1. -a. Hatályos:2010.január 1-től. 6. Megállapította: A 3/2012/XII.21/számú rendelet 3. -a. Hatályos:2012.március 1-től. 7. Megállapította:A 6/2009/XII.17/számú rendelet 2. -a. Hatályos:2010.január 1-től. 8. Megállapította:A 6/2009/XII.17/számú rendelet 2. -a. Hatályos: 2010.január 1-től Megállapította:A 3/2012/XII.21/számú rendelet 4. -a.hatályos:2012.március 1-től. 11. Módosította:A 3/2012/XII.21/számú rendelet 5. -a. Hatályos: 2012.március 1-től. Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2014 (III.4.) önkormányzati rendeletével módosított 1/2014 (I.15.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló (egységes szerkezetben ) Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 23. (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanok használata során keletkezett nem közművel összegyűjtött szennyvíz összegyűjtésére, ártalmatlanítására, elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. 2. E rendelet hatálya kiterjed Hetes Község Önkormányzatának Közigazgatási területére ezen belül: (1) A csatornával nem rendelkező, így a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosokra (2) A településen közszolgáltatást végző vállalkozóra. 3. E rendelet alkalmazásában: (1) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz: Olyan háztartási szennyvíz, amelyet keletkezése helyéről, a közcsatornába történő bekötés hiányában gépkocsival kell elszállítani, megtisztítani, elhelyezni. (2) Ingatlantulajdonos: annak az ingatlannak a haszonélvezője, tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója, amelyen a nem közművel összegyűjtött szennyvíz keletkezik.

13 (3)Az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiség: vezetékes ivóvízzel ellátott vagy mért vízfogyasztással rendelkező ingatlan esetén az ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségével, egyéb esetekben pedig az ingatlanról ténylegesen elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék mennyiségével egyezik meg. II. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatok 4. A képviselő-testület nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatait a Vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. törvény 44/C (2) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint: (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és elszállítása érdekében a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően közszolgáltatási szerződést köt egy választott szolgáltatóval. (2) Meghatározza a közszolgáltatás rendjét, módját és időtartamát. (3) Meghatározza az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget és az esetleges kedvezmények mértékét. (4) A nem lakott ingatlanok esetén meghatározza a sajátos szabályokat. (5) Gondoskodik a közszolgáltatással összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásáról. III. A közszolgáltatási szerződés 5. (1) A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatóval határozott időre, de legfeljebb 10 évre szólóan köti meg. (2) A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében a Képviselő-testület és a közszolgáltató közötti kapcsolatokat szabályozza, a közszolgáltatást igénybevevők jogos érdekeinek védelmére tekintettel. (3) A közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozóan a 455/2013. (XI.29.) Korm rendelet 6-9 szabályait kell alkalmazni. (4) A törvényben meghatározottakon kívül a szerződés tartalmazza: a.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját valamint az elszállításnak a bejelentéstől számított maximális határidejét. b.)a közszolgáltató által igénybe vehető háztartási szennyvizet befogadó létesítményeket, és azok pontos címét. c.) Szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. d.) Nem rendeltetésszerű teljesítésből fakadó kötbérfizetési kötelezettséget. (5) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: a.) Benne meghatározott időtartam lejártával. b.) A közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. c.) Elállással d.)felmondással e.)közös megegyezéssel (7) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél egyoldalúan írásban felmondhatja. A felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő alatt a képviselő-testület köteles új közszolgáltatót keresni a közszolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében. 6. (1) Hetes Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató: Farkas Gábor (7400 Kaposvár Kaposfüredi út 36., KÜJ szám: , nyilvántartási szám: ) egyéni vállalkozó. (2) A közszolgáltató által az ártalmatlanításra és lerakásra alkalmas szennyvíztelep: Osztopán Község tulajdonában lévő, de a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. által üzemeltetett, osztopáni lerakó. IV. A közszolgáltatás ellátásának a rendje. A szolgáltatás kötelező igénybevétele, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos kötelezettsége.

14 7. (1) A közszolgáltató kötelezettség jelen rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint egyéb jogszabályi előírások megtartásával a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a közszolgáltatás Hetes Község közigazgatási területén belüli ellátása. (2) A közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységének éves értékeléséhez beszámolót készíteni és ezt a tárgyévet követő év március 31-éig a Közös Önkormányzati Hivatal útján a képviselő-testületnek benyújtani. 8. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését akkor láthatja el, ha (1) Biztosítani tudja mindazon tárgyi és személyi feltételeket, amely szükséges a közfeladat folyamatos, minőségi ellátásához. (2) Rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, megfelelő engedélyekkel. (3) Képviselő-testülettel szerződését kötött. 9. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei: (1) Köteles az ingatlanán keletkező szennyvizet műszaki és közegészségügyi követelményeknek megfelelő módon tárolni. (2)Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana a csatornahálózatba bekötve nincs, de az életvitelszerű ott lakás következményeként szennyvizet termel évente 1 alkalommal köteles a közszolgáltatást igénybe venni. Ez alapján mentesül az igénybevétel alól az ingatlantulajdonos ha: a.) Beépítetlen, vagy használaton kívüli az ingatlan és itt szennyvíz rajta nem keletkezik. b.) a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő szennyvízkezelés a jogszabályoknak megfelelően történik. (3) Az ingatlan tulajdonos köteles az összegyűjtött szennyvizet egy előre megbeszélt időpontban a szolgáltatónak átadni és a megállapított díjat- kivéve (2) bekezdés a-b pontjainak érvényesülése esetén- megfizetni. 10. A közszolgáltató az igénybevevőkkel külön szerződést nem köt. A köztük fennálló jogügylet a közszolgáltató szolgáltatása révén jön létre. 11. Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy mentesül a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól. V. A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések 12. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a vízügyi hatóság által kijelölt leürítő helyen lehet elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. A leeresztés során a közegészségügyi és műszaki előírások megtartásának ellenőrzésére a leürítő hely üzemeltetője jogosult. 13. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítás csak a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha szennyvíz nem helyezhető el. 14. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető. A gépjármű és más eszközök tisztítását és fertőtlenítését a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. VI. A közszolgáltatás díja

15 15. Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet. 16. (1) A közszolgáltatási díj egy tényezős. Amelybe benne foglaltatik az ártalmatlanítás költsége is. (2) A közszolgáltatási díjat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. VII. Személyes adatok kezeléséről szóló rendelkezések 17. Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik. Ennek kapcsán a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokat betartani. VIII. Záró rendelkezések 18. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hetes Községi Önkormányzat képviselő-testületének a folyékony hulladékról szóló 7/2004 (X.1.) önkormányzati rendelete. Hetes Török Tiborné polgármester dr. Lukács Zoltán jegyző Kihirdetési záradék Kihirdetve: dr. Lukács Zoltán jegyző E L ŐTERJ E SZT É S a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkosson. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXŐX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. Az Mötv. 8. (2) bekezdése valamint a 143. (4) bekezdése d) pontja amely január 1-tól lépett hatályba - felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. 1 A 19. a 4/2014. (III.04) sz. ÖR 2. -a iktatta be. Hatályos:

16 A helyi közösségi érdekek érvényre juttatása érdekében élve a törvényi felhatalmazással célszerű és szükséges a helyi jogalkotás, amelynek alapvető célja az állampolgárok nyugalmát, a közterület rendjét, rendeltetésszerű használatát elősegítő, biztosító szabályok betartása és betartatása a lakosság, mint helyi közösség érdekében. A közösségi együttélés szabályai magukban foglalnak olyan magatartási szabályokat, amelyek az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás formáinak meghatározását jelentik. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások közigazgatási bírsággal való szankcionálása alkalmas eszköz az ilyen magatartások visszaszorítására. A hatályos szabálysértési törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény, viszonylag szűk körben szabályozza a lakossági együttélést zavaró, sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését. A rendelet-tervezet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése eseten alkalmazandó szankciókat tartalmazza. Az Mötv. 41. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit - többek között a jegyzőre ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások eseten az elsőfokú önkormányzati hatáskör címzettje a jegyző. Ez esetben másodfokú hatóság a képviselő-testület. Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni a rendelet-tervezetben foglalt eltéréssel, mivel e magatartások miatti eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. A közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A. -ban foglalt eljárásjogi szabályok alapján történik, mely tartalmazza az eljárás során alkalmazandó főbb szabályokat és a bírság kiszabása során figyelembe veendő tényezőket, így különösen a jogsértéssel okozott hátrányt, annak megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, az okozott hátrány visszafordíthatóságát, a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, a jogsértést elkövető együttműködő magatartását, az elkövetett jogsértés gazdasági súlyát. A közösségi együttélés alapvető szabályait sertő magatartás miatti feljelentést bárki megteheti, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. A közösségi együttélés alapvető szabályait sertő magatartás elévülésének szabályaira is a Ket. alkalmazandó, mely alapján nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályait sertő cselekmény miatt eljárás es bírság kiszabására nem kerülhet sor, ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja a) az a nap, amikor a közösségi együttélés alapvet6 szabályait sertő magatartás megvalósul,

17 b) jogellenes állapot fenntartása eseten az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. Az egyéves határidő a hatóság szamara újrakezdődik, ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A Ket a értelmében a végrehajtást az elsőfokú hatóság, a jegyző foganatosítja. Ennek keretében biztosítási intézkedésként a pénzintézetnél, banknál kezelt összeget (bankbetét) lefoglalhatja, ha ez az összeg nem vagy részben fedezi a követelést, vagyis a kiszabott közigazgatási bírság összeget, akkor a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni. Továbbá ingó végrehajtásra is sor kerülhet, például a gépjármű is lefoglalható es a lefoglalt ingóság árverés útján értékesíthető. A Ket. lehetőséget ad arra, ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett bizonyítja, hogy az összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aranytalan nehézséget jelentene, kérelmére a jegyző fizetési kedvezményt engedélyezhet. Ha azonban a kötelezett a fizetési kedvezményben foglaltakat nem teljesíti, úgy a közigazgatási bírság késedelmi pótlékkal növelten egy összegben esedékessé válik. A késedelmi pótlék mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-od része. Hetes község lakóinak, vendégeinek a nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, az életviszonyok rendezettsége, az egymást tiszteletben tartó magatartás megvalósulása céljából szükségesnek tartjuk a rendeletben foglalt magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sertő magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtését. Minderre tekintettel kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról és szankcionálásának bevezetéséről. Az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatásköreit többek közöt a jegyzőre ruházhatja át. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet, illetve a határozati javaslatot fogadja el. Hetes, június 20. dr. Lukács Zoltán jegyző

18 Részletes indokolás a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelethez 1-2 -hoz A rendelet területi és személyi hatályát határozza meg. A rendelet Hetes község közigazgatási határán belül elkövetett magatartásokra vonatkozik. Személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre. A közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén alkalmazandó szankció, közigazgatási bírság és alkalmazásának szabályai. A Ket. szabályai alkalmazásának előírása és az eljárásra vonatkozó Ket.-től eltérő szabályok rögzítése. A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlóját határozza meg. 3. -hoz A védett jelképek és elnevezések használatával kapcsolatos magatartási szabályok meghatározását tartalmazza. 4. -hoz Az utca és házszámtáblák elhelyezésével és gondozásával kapcsolatos szabályokat határoz meg hoz A közterület tisztántartásával, használatának rendjével kapcsolatos magatartási szabályokat határozza meg. Fontos rendelkezés a szeszesital közterületen való fogyasztásának tilalma, ezen magatartás közösségellenessé minősítése. 7. -hoz Az egyes kötelező közszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok meghatározása 8. -hoz A helyi környezet védelmével, a védett természeti értékek megóvásával kapcsolatos magatartási szabályokat határozza meg A szomszédok részéről az együttélési magatartási szabályok megsértése a közvetlen környezetben élők zavarását, közegészségügyi veszélyeztetését idézi elő, ezért szükséges és indokolt e cselekmények, mulasztások szankcionálása. 9. -hoz Az állattartásra vonatkozó magatartási szabályok meghatározása. Az állattartás legfontosabb szabályai, amelyek a közegészségügyi, köztisztasági célokat és mások nyugalmának, testi épségének megőrzését szolgálják hoz A hirdetményekkel, reklámokkal kapcsolatos magatartási szabályokat tartalmazza hoz A kegyeleti szolgáltatás, a temető mindenkori állapota fontos tényező egy település életében. Itt kerülnek meghatározásra mindazon cselekmények, mulasztások, melyek megzavarják a temető rendjét és nyugalmát hoz A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

19 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: Társadalmi hatásai: A rendelet egyes magatartásokat amelyeket magasabb szintű jogszabály nem minősít bűncselekménnyé, szabálysértéssé, ill. nem szankcionál más módon a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak nyilvánít, mely által és a rendelet alkalmazásával a közrend, közbiztonság fenntartása, javítása várható. Gazdasági hatásai: Nem meghatározó. Költségvetési hatásai: Nem meghatározó Környezeti következményei: Csökken a településen az allergén gyomnövényzettel borított területek nagysága, ennek következtében a levegő ilyen jellegű szennyezettsége is. Településképi szempontból jelentős javulást eredményez a község különböző pontjain fellehető elhanyagolt ingatlanok rendbetétele. Egészségi következményei: A kedvező környezeti hatás hosszabb távon az itt élők egészségére is kedvező hatással lehet. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A hivatali adminisztrációs teher nő. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Törvényben biztosított lehetősége az önkormányzatnak a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokra vonatkozó helyi jogalkotás. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása esetén továbbra is szankció nélkül maradnak a nem kívánatos magatartásformák. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

20 Hetes Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXŐX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXŐX. törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ELSŐ RÉSZ Általános szabályok 1. (1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre terjed ki, aki Hetes község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja. (3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. (4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. (5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. (6) A közigazgatási hatósági eljárás a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható. (7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható. (8) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni. 2. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal számú pénzforgalmi

ELSŐ RÉSZ Általános szabályok

ELSŐ RÉSZ Általános szabályok Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól (egységes szerkezet) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvén 26. (4)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben a 38/2015. (XII. 18.)' módosító rendelettel) Budakeszi Város

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(VII.23.) rendelete a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12.

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12. Pusztazámor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VII. 09.) Ör. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról

Részletesebben

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. Szátok Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k /2012. (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k /2012. (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k /2012. (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. Újszász Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet

Előterjesztés. Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet Előterjesztés Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-170/2013. Tárgy: Talajterhelési díjról szóló rendelet Mell: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Rendelet hatálya. Eljárási szabályok. A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Rendelet hatálya. Eljárási szabályok. A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VI.06.) számú KT. rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (a módosításáról szóló 16/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Murakeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Felszsolca Város Képvisel-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

\ t o A U ^ Á A l Á v Ói

\ t o A U ^ Á A l Á v Ói í''0 v)~xxxxjl \ t o A U ^ Á A l Á v Ói \ ' ' a....:.a a -A á..x í j " í o í L Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.) számú Önkormányzati

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2 E rendelet hatálya kiterjed Csombárd Község Önkormányzatának Közigazgatási területére ezen belül:

I. Általános rendelkezések. 2 E rendelet hatálya kiterjed Csombárd Község Önkormányzatának Közigazgatási területére ezen belül: Csombárd Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2014 (I.11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról. Csombárd Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A talajterhelési díjról

Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A talajterhelési díjról 1 Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A talajterhelési díjról Gelse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban: képviselő testület) a helyi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya

I. Fejezet A rendelet hatálya Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 48/2004.(VI.18.) rendelete a talajterhelési díjról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/540- /2014. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/954-1/2013/I. Üi.: Nagy Imréné/dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: A talajterhelési díjról

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításokkal

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2005. (IX. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Páty

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(...)önkormányzatai rendelete a talajterhelési díjról (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.(...)önkormányzatai rendelete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 6-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 6-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 6-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása Előadó: Horváth

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 29/2013.(XI.29.)

Részletesebben

Újudvart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(XII.1.) Önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Újudvart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(XII.1.) Önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Újudvart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(XII.1.) Önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékl

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékl Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a 10/2014. (IV.30.) Önk. rendelettel) Nagykálló Város Önkormányzat

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Siófok Város

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról. I. Fejezet

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról. I. Fejezet TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról Tenk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2006. (IV. 26.) Kt. rendelete. a talajterhelési díjról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2006. (IV. 26.) Kt. rendelete. a talajterhelési díjról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (IV. 26.) Kt. rendelete a talajterhelési díjról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2011. (X.26.), 48/2008. (XII.12.), 6/2007. (II.23.), 31/2005. (IX.14.), 47/2004.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási

Részletesebben