I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: 960-6632-59-8"

Átírás

1

2 Copyright edizioni Edilingua Via Paolo Emilio, Roma Via Moroianni, Atene Tel Fax: I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: A fordítás, elektronikus adatrögzítés, újratermelés és bármely eszközzel megvalósuló (beleértve mikrofilmek és a fénymásolatok útján) teljes vagy részleges adaptálás joga az egész világ tekintetében fenn van tartva.

3 TARTALOM Oldal Unità introduttiva - Benvenuti! pag. 5 Unità 1 - Un nuovo inizio pag. 11 Unità 2 - Come passi il tempo libero? pag test di ricapitolazione (unità introduttiva, 1 e 2) pag. 22 Unità 3 - Scrivere e telefonare pag. 23 Unità 4 - Al bar pag. 28 Unità 5 - Feste e viaggi pag test di ricapitolazione (unità 3, 4 e 5) pag. 39 Unità 6 - A cena fuori pag. 40 Unità 7 - Al cinema pag. 45 Unità 8 - Fare la spesa pag test di ricapitolazione (unità 6, 7 e 8) pag. 52 Unità 9 - In giro per i negozi pag. 53 Unità 10 - Che c è stasera in TV? pag. 58 Unità 11 - Un concerto pag test di ricapitolazione (unità 9, 10 e 11) pag. 64 Test generale finale pag. 64 Glossario in ordine alfabetico pag. 66

4 Kedves Nyelvtanuló! A kötet, amit a kezedben tartasz, egy supplemento, vagyis a tankönyved kiegészítõje. Segítségével Te és tanárod értékes idõt spórolhattok meg. Lássuk, mi a tartalma: - a tankönyvedben és a munkafüzetedben található összes szó és kifejezés magyar megfelelõje. Azt javasoljuk, hogy a szavakat mindig szövegkörnyezetük figyelembevételével tanuld meg, ezért mi is így adtuk meg a jelentésüket. A szóhangsúlyt (amennyiben nem az utolsó elõtti szótagra esik) aláhúzással bejelöltük Neked, hogy ezzel is segítsük a szókincs pontos elsajátítását. - az egyes leckék végén rövid nyelvtani összefoglalót találsz, ami mindig az éppen aktuális anyagrészre vonatkozik. Használd ezt a kötetet segédeszközként: nem arról van szó, hogy a könyvben minden szót kell tudnod, hiszen a valóságban, idegen nyelvû környezetben is mindig lesznek olyan szavak, amiknek a jelentését Neked kell kikövetkeztetned a szövegkörnyezetbõl. Ez egy készség, amit gyakorolnod kell. A szótárhasználatot sem helyettesítheti a supplemento, sõt, ahogy elõre haladsz az olasz nyelv és kultúra felfedezésében, egyre többet kell majd forgatnod. Jó szórakozást

5 A szavak leckék szerint, a megfelelõ kötet és szakasz megjelölésével, elõfordulásuk sorrendjében követik egymást. Amennyiben a hangsúly nem az utolsó elõtti szótagra esik vagy nem egyértelmû, kis aláhúzással jelöltük (pl. dialogo, farmacia). A csillaggal (*) jelölt szavak a nyomtatásban nem szereplõ hanganyagokhoz tartoznak. Rövidítések avv. avverbio határozószó f. femminile nõnem m. maschile hímnem sg. singolare egyes szám pl. plurale többes szám inf. infinito fõnévi igenév p.p. passato prossimo közelmúlt UNITÀ INTRODUTTIVA Benvenuti! LIBRO DELLO STUDENTE unità, l (f.): lecke introduttiva: bevezetõ benvenuti (sg. benvenuto): Isten hozott benneteket A parole, le (sg. la parola): szavak e: és lettere, le (sg. la lettera): betûk A1 osservate le foto: figyeljétek meg a képeket osservate (inf.osservare): figyeljétek meg (megfigyelni) foto, le (sg. la foto): fényképek cos è l Italia per voi?: Mit jelent számotokra Olaszország? cosa: mi, micsoda è (inf. essere): van (lenni) Italia, l : Olaszország per voi: számotokra voi: ti A2 lavorate in coppia: dolgozzatok párban lavorate (inf. lavorare): dolgozzatok (dolgozni) in coppia: párban abbinate (inf. abbinare): párosítsátok össze (párosítani) 5 numerate (sg. numerata): számozott a queste parole: ezekkel a szavakkal queste (sg. questa): ezek musica, la: zene spaghetti, gli: spagetti espresso, l : eszpresszó cappuccino, il: cappuccino opera, l : opera arte, l (f.): mûvészet moda, la: divat cinema, il: mozi conoscete (inf. conoscere): ismertek (ismerni) altre (sg. altra): más, egyéb italiane (sg. italiana): olasz A3 le lettere dell alfabeto: az ábécé betûi alfabeto, l : ábécé ascoltate (inf. ascoltare): hallgassátok (hallgatni) lunga: hosszú doppia: dupla greca: görög in parole di origine straniera: idegen eredetû szavakban di origine (f.) straniera: idegen eredetû A4 pronunciate (inf. pronunciare): ejtsétek ki (kiejteni) lettera per lettera: betûrõl betûre, betûzve

6 dell attività 2: a második feladat attività, l : feladat A5 pronuncia, la: kiejtés ripetete (inf. ripetere): ismételjétek (ismételni) casa, la: ház, otthon cosa, la: dolog ascoltare: hallgatni cucina, la: konyha scuola, la: iskola gatto, il: macska regalo, il: ajándék dialogo, il (pl. i dialoghi): párbeszéd singolare: egyes szám gusto, il: ízlés lingua, la: nyelv ciao: szia cinema, il (pl. i cinema): mozi cena, la: vacsora luce, la: fény pagina, la: oldal giusto: helyes, igaz gelato, il: fagylalt Argentina, l : Argentína chiavi, le (sg. la chiave): kulcsok macchina, la: autó maschera, la: maszk pacchetto, il: csomag Inghilterra, l : Anglia colleghi, i (sg. il collega): kollégák margherita, la: margaréta Ungheria, l : Magyarország A6 scrivete (inf. scrivere): írjátok le (írni) *buongiorno: jó napot *facile: könnyû *americani (sg. americano): amerikaiak *chi: ki, kicsoda *Genova: Genova *amici, gli (sg. l amico): barátok *centro, il: központ *corso: tanfolyam *pagare: fizetni B italiana o italiano?: olasz o: vagy B1 immagini, le (sg. l immagine): képek notate (inf. notare): vesztek észre (észrevenni) B2 scoprite l errore: találjátok meg a hibát scoprite (inf. scoprire): megtaláljátok (megtalálni, felfedezni) errore, l (m.): hiba giornale, il: újság B3 quali sono le desinenze: melyek a végzõdések quali (sg. quale): melyek sono (inf. essere): vannak (lenni) desinenze, le (sg. la desinenza): végzõdések ultima: utolsó plurale: többes szám sostantivi, i: fõnevek maschile: hímnem libro, il: könyv studente, lo: diák, tanuló femminile: nõnem borsa, la: táska classe, la: osztály alcuni: néhány irregolari (sg. irregolare): rendhagyóak particolari (sg. particolare): eltérõek come: mint sport, lo: sport appendice, l (f.): függelék a pagina 187: a 187. oldalon B4 mettete i sostantivi al plurale: tegyétek a fõneveket többes számba mettete (inf. mettere): tegyétek (tenni) finestra, la: ablak libreria, la: könyvespolc pesce, il: hal notte, la: éjszaka albero, l :fa treno, il: vonat B5 ragazzo, il: fiú alto: magas rossa: piros, vörös aperta: nyitott nuova: új 6

7 gli aggettivi in -o: o-végû melléknevek aggettivi, gli: melléknevek seguono (inf. seguire): követik (követni) le stesse regole: ugyanazokat a szabályokat stesse (sg. stessa): ugyanazok regole, le (sg. la regola): szabályok C ciao, io sono Gianna: Szia, Gianna vagyok io: én sono (inf. essere): vagyok (lenni) C1 due: kettõ mini dialoghi: mini dialógusok mini: mini, rövid a quale foto corrisponde ogni dialogo?: Melyik képhez tartozik az összes párbeszéd? corrisponde (inf. corrispondere): tartozik (tartozni) ogni: minden, mindegyik C2 di nuovo: újra, ismét completate (inf. completare): töltsétek ki questi (sg. questo): õk siete (inf. essere): vagytok (lenni) lui: õ (hímnem) australiano: ausztrál piacere: öröm sei (inf. essere): vagy (lenni) spagnola: spanyol sì: igen tu: te C3 leggete (inf. leggere): olvassátok el tabella, la: táblázat verbo, il: ige essere: lenni lei: õ (nõnem) noi: mi loro: õk C4 disegni, i (sg. il disegno): rajzok oralmente (avv.): szóban costruite (inf. costruire): alkossatok delle frasi: mondatokat frasi, le (sg. la frase): mondatok come nell esempio: mint a példában esempio, l (pl. gli esempi): példa brasiliana: brazil marocchino: marokkói argentini (sg. argentino): argentínok C5 ungherese: magyar inglese: angol C6 adesso (avv.): most presentate (inf. presentare): mutassátok be il vostro compagno alla classe: társatokat az osztálynak vostro compagno, il: társatok C7 sorella, la: lánytestvér uscita, l : kijárat ma: de schema, lo: vázlat, séma C8 *museo, il: múzeum *scendere: lemenni, leszállni *isola, l : sziget *vestito, il: ruha *uscire: kimenni D1 frasi ascoltate: hallott mondatok attenzione, l : figyelem ci sono due immagini in più: kettõvel több kép van ci sono (inf. esserci): vannak più: több D2 completate le frasi che seguono: egészítsétek ki a következõ mondatokat che: amelyek articolo determinativo: határozott névelõ articolo, l : névelõ determinativo: határozott zio, lo (pl. gli zii): nagybácsi la macchina di Paolo: Paolo autója ecco (avv.): íme studenti d italiano: olaszul tanuló diákok molti: sok calcio, il: foci preferisco (inf. preferire): szeretek (szeretni, elõnyben részesíteni) 7

8 scusi: elnézést è questo l autobus per il centro?: Ez a központba menõ busz? autobus, l (pl. gli autobus): busz D3 con gli articoli dati: a megadott névelõkkel stivali, gli (sg. lo stivale): csizmák zaino, lo: hátizsák zia, la: nagynéni panino, il: szendvics aerei, gli: repülõk numeri, i: számok D4 formate delle frasi: alkossatok mondatokat formate (inf. formare): alkossatok (alkotni) nota: megjegyzés potete seguire: követhetitek seguire: követni l ordine proposto: az ajánlott sorrendet ordine, l (m.): sorrend proposto: ajánlott, javasolt combinazioni, le: kombinációk bella: szép piccoli: kicsik ristorante, il: étterem moderni: modernek giovane: fiatal D6 bagno, il: fürdõszoba famiglia, la: család globale: globális zero, lo: nulla azione, l (f.): cselekvés, tett canzone, la: dal mezzo: fél azzurro: kék pezzo, il: darab pizza, la: pizza D7 *cognome, il: vezetéknév *meglio (avv.): jobban *Svizzera, la: Svájc *esercizio: feladat *maggio: május *vacanze, le: nyaralás *luglio: július E chi è?: Ki az? E2 verificare: ellenõrizni risposte, le: válaszok si chiama (inf. chiamarsi): úgy hívják (hívni valakit valahogyan) che bella ragazza!: Milyen szép lány! tesoro: drágám hai (inf. avere) tu le chiavi di casa?: nálad vannak a lakáskulcsok? (birtokolni valamit) le chiavi di casa: a lakás kulcsai no: nem ho (inf. avere) le chiavi della macchina: nálam az autó kulcsai vannak le chiavi della macchina: az autó kulcsai dove: hol sai (inf. sapere): tudod (tudni) ha (inf. avere) due fratelli: két fiútestvére van fratelli, i: fiútestvérek davvero (avv.): igazán quanti anni hanno?: Hány évesek? quanti: hány, mennyi anni, gli: évek mi chiamo (inf. chiamarsi): engem hívnak (hívni valakit valahogyan) E3 avere: van valamije E6 chiedi (inf. chiedere): kérdezd meg (kérdezni) tuo: tied rispondi (inf. rispondere): válaszolj (válaszolni) domande, le: kérdések come si scrive: hogy írják suo: övé nome, il: név alla fine: a végén fine, la: vége valaminek riferisce (inf. riferire): beszámol (beszámolni) E7 consonanti, le (sg. la consonante): mássalhangzók caffè, il (pl. i caffè): kávé difficile: nehéz oggetto, l : tárgy giallo: sárga 8

9 mamma, la: mama nonna, la: nagymama gonna, la: szoknya terra, la: föld corretto: helyes settimana, la: hét E8 *note, le: hangok *penna, la: toll *mano, la (pl. le mani): kéz *stella, la: csillag *bicchiere, il: pohár *latte, il: tej *doccia, la: zuhany *torre, la: torony *bottiglia, la: üveg *pioggia, la: esõ test finale: záróteszt test, il: teszt finale: záró Appendice abitudine: szokás attore: színész sapore: íz problema: probléma tema: téma programma: program clima: klíma telegramma: távirat panorama: panoráma, kilátás turista: turista barista: pultos tassista: taxis, taxisofõr pessimista: pesszimista regista: rendezõ crisi: krízis analisi: dolgozat, esszé tesi: analízis, elemzés sintesi: szintézis, összefoglalás perifrasi: körülírás enfasi: nyomaték (beszédben) ipotesi: hipotézis, feltételezés amaro: keserû re: király film: film città: város università: egyetem virtù: erény auto: kocsi moto: motor serie: sor, sorozat specie: faj fuoco: tûz albergo: szálloda accento: hangsúly cade (inf. cadere): esik penultima: utolsó elõtti sillaba: szótag eccezioni: kivételek greco: görög medico: orvos psicologo: pszichológus terzultima: hátulról a harmadik incarico: megbízás obbligo: kötelezettség forme: alakok chirurgo: sebész stomaco: gyomor terminano (inf. terminare): végzõdnek (végzõdni) archeologo: régész indicano (inf. indicare): mutatják (mutatni) persone: emberek usiamo (inf. usare): használunk (használni) cominciano (inf. cominciare): kezdenek (kezdeni) yogurt, lo: joghurt gnomo, lo: törpe pneumatico, lo-il: gumiabroncs QUADERNO DEGLI ESERCIZI quaderno: füzet seguenti (sg. seguente): következõ fermata, la: megálló precedente: elõzõ strada, la: út, utca amore, l (m.): szerelem francese: francia Firenze: Firenze Napoli: Nápoly Milano: Milánó Germania, la: Németország 9

10 professore, il: professzor porta, la: ajtó Francia, la: Franciaország Belgio, il: Belgium Spagna, la: Spanyolország Stati Uniti, gli: Egyesült Államok giornata, la: nap campione, il: bajnok consultate (inf. consultare): nézzétek meg (egyeztetni, konzultálni) idea, l (f.): ötlet cane, il: kutya modello: példa mal di testa, il: fejfájás testa, la: fej hanno fame: éhesek fame, la: éhség studentessa, la: diáklány Bari: Bari di dove è?: Hova valósi? Pisa: Pisa Test finale russo: orosz austriaci (sg. austriaco): osztrák scegliete (inf. scegliere): válasszatok (választani) PLURALE DEI SOSTANTIVI E DEGLI AGGETTIVI A FÕNEVEK ÉS MELLÉKNEVEK TÖBBES SZÁMA Többes számban minden szó -i-re végzõdik, kivéve: a. A nõnemû szavak, melyek -a-ra, illetve -e-re végzõdnek. Pl. la mamma - le mamme. b. A nõnemû szavak, melyek -à-ra, illetve -ù-ra végzõdnek és a többes számuk változatlan Pl. la città - le città, la virtù - le virtù. c. A mássalhangzóra végzõdõ idegen szavak. Pl. lo sport - gli sport. d. Az egyszótagú szavak. Pl. il re - i re. e. A hímnemû, véghangsúlyos szavak. Pl. il caffè - i caffè. A FÕNÉV NEME Egy fõnév nemét a végzõdese vagy a jelentése alapján határozhatjuk meg. Hímnemûek: a. Az -o-ra végzõdõ szavak, kevés kivételtõl eltekintve. Pl. il bambino (kivételek: la mano, a rövidült szavak : la moto, l auto, la foto, stb.). b. A férfit jelentõ szavak. Pl. il padre. c. A-ma végû, görög eredetû szavak. Pl. il problema. d. Az -a-ra, -ista-ra végzõdõ és férfifoglalkozást jelentõ szavak. Pl. il poeta, il tassista ecc. e. A mássalhangzóra végzõdõ, általában idegen eredetû szavak. Pl. lo sport, il bar. f. Az -i-re végzõdõ szavak. Pl. il brindisi - i brindisi. g. Az -ale, -iere, -ore végû szavak rendszerint hímnemûek. Pl. l ospedale, il portiere, il dottore ecc. Nõnemûek: a. Az -a-ra végzõdõ szavak. Pl. l amica. b. A nõt jelentõ szavak. Pl. la madre. c. Az -à-ra és -ù-ra végzõdõ szavak. Pl. la città, la virtù ecc. d. Az -i-re végzõdõ, görög eredetû szavak. Pl. la crisi ecc. e. Az -ice, -ione, -udine végû szavak rendszerint nõnemûek. Pl. l attrice, la lezione, l abitudine ecc. f. Az -ie-re végzõdõ, változatlan többes számú szavak. Pl. la serie - le serie (kivétel: la moglie - le mogli). 10

11 L ARTICOLO DETERMINATIVO A HATÁROZOTT NÉVELÕ Az olaszban két nem van: hímnem (maschile) és nõnem (femminile). Hímnemû szavak: A mássalhangzóval kezdõdõ hímnemû szavak névelõje az il (többes számban i). Pl. il libro - i libri. A magánhangzóval kezdõdõ hímnemû szavak névelõje az l (többes számban gli). Pl. l amico - gli amici. - Végül, a lo (többes számban gli) névelõt a következõ mássalhangzóval kezdõdõ szavak elõtt használjuk: z - Pl. lo zio - gli zii. s + mássalhangzó: s + (b, c,...). - Pl. lo sbaglio - gli sbagli, lo scopo - gli scopi. ps - Pl. lo psicologo - gli psicologi. pn - Pl. lo pneumatico - gli pneumatici. y - Pl. lo yogurt - gli yogurt. gn - Pl. lo gnomone - gli gnomoni. Nõnemû szavak: A mássalhangzóval kezdõdõ nõnemû szavak névelõje a la (többes számban le). Pl. la borsa - le borse. A magánhangzóval kezdõdõ nõnemû szavak névelõje az l (többes számban le). Pl. l amica - le amiche. UNITÀ 1 Un nuovo inizio LIBRO DELLO STUDENTE inizio: kezdet Per cominciare... cominciare: elkezdeni Per cominciare 1 spiegate (inf. spiegare): fejtsétek ki nella vostra lingua: a ti nyelveteken più importante: a legfontosabb importante: fontos perché: miért lavoro: munka amore: szerelem Per cominciare 2 quali di queste parole: e szavak közül melyeket capite (inf. capire): értitek (érteni) notizia: hír orario: nyitvatartás, idõbeosztás agenzia: ügynökség direttore: igazgató gentile: kedves fortunata: szerencsés Per cominciare 3 fanno parte di un dialogo: egy párbeszéd részei fanno parte (inf. fare parte): részét alkotják fare: csinálni, tenni parte, la: rész fra due ragazze: két lány között fra: között secondo voi: szerintetek secondo: szerint di quale inizio parlano: milyen kezdetrõl beszélnek parlano (inf. parlare): beszélnek (beszélni) A e dove lavori adesso?: és most hol dolgozol? A1 due volte: kétszer, két alkalommal indicate (inf. indicare): jelöljétek meg (megjelölni) se le affermazioni sono vere o false: hogy az állítások igazak-e, vagy hamisak se: ha (eldöntendõ függõkérdés elõtt: hogy) 11

12 affermazioni: állítások vere: igazak false: hamisak telefona a Maria: telefonál Mariának telefona (inf. telefonare): telefonál (telefonálni) ogni giorno: minden nap giorno: nap ancora (avv.): még in una farmacia: egy gyógyszertárban farmacia: gyógyszertár tornare a casa: hazamenni tornare: visszamenni, visszatérni casa: otthon prende il metrò: metróra száll, metróval megy prende (inf. prendere): fog, vesz (fogni, venni) metrò, il: metró pronto?: haló come stai?: hogy vagy? stai (inf. stare): vagy (lenni, állni) bene, e tu?: jól; és te? bene (avv.): jól ma da quanto tempo!: De rég nem találkoztunk! da: óta tempo: idõ hai ragione: igazad van ragione: értelem senti (inf. sentire): figyelj csak (hallani, érezni) cioè (avv.): azaz, úgymint non lavoro più: már nem dolgozom non: nem più: többet, többé in un agenzia di viaggi: egy utazási irodában viaggi, i (sg. il viaggio): utazások che bello!: de jó! contenta: elégedett molto (avv.): nagyon simpatici (sg. simpatico): rokonszenvesek gentile: kedves carino: helyes orario, l : idõbeosztás, munkaidõ l orario d ufficio: az iroda nyitvatartása ufficio, l : iroda apre alle 9: 9-kor nyit apre (inf. aprire): nyit (nyitni) chiude (inf. chiudere): zár (zárni) a che ora arrivi?: mikor érkezel arrivi (inf. arrivare): érkezel (érkezni) finisco di lavorare: végzek a munkával finisco (inf. finire): befejezem (befejezni) dopo venti minuti: húsz perccel késõbb dopo (avv.): után minuti: percek brava: ügyes, jól van sono contenta per te: örülök neked A2 assumete (inf. assumere): vegyétek fel (felvenni, magára venni) ruoli: szerepek A3 qual è: mi, melyik è contenta del nuovo lavoro?: elégedett az új munkával? A4 com è?: milyen? tutto bene: minden OK tutto: minden poi (avv.): aztán vicino (avv.): közel A5 inserite (inf. inserire): illesszétek be (beilleszteni) accanto al pronome: a névmás mellé accanto (avv.): mellé, mellett pronome, il: névmás personale: személyes A6 presente indicativo: kijelentõ mód jelen idõ presente, il: jelen indicativo: kijelentõ mód 1ª coniugazione: elsõ igeragozás 1ª (prima): elsõ coniugazione, la: igeragozás 2ª (seconda): második 3ª (terza): harmadik dormire: aludni offrire: kínálni partire: indulni, elutazni ecc. (eccetera): stb. capire - capisco: érteni - értem spedire - spedisco: küldeni - küldök unire - unisco: egyesíteni, összekötni - egyesítek, összekötök 12

13 pulire - pulisco: tisztítani, takarítani - tisztítok, takarítok chiarire - chiarisco: tisztázni - tisztázok costruire - costruisco: építeni - építek A7 secondo l esempio: a példának megfelelõen secondo: szerint con chi parli?: kivel beszélsz? che tipo di musica ascolti?: milyen fajta zenét hallgatsz? tipo: fajta, típus oggi (avv.): ma che cosa: mi, mit guardano (inf. guardare): néznek (nézni) televisione, la: tévé cosa prendete da mangiare?: mit esztek? mangiare: enni quando partite per Perugia?: mikor indultok Perugiába? Perugia: Perugia (város) domani (avv.): holnap B1 colonne: oszlopok, hasábok c è (inf. esserci): van (lenni) a destra: jobbra destra: jobb (oldal) caro: kedves, drága per me: nekem, számomra aspetto a cena: vacsorára várom aspetto (inf. aspettare): várok (várni) amica: barátnõ da tempo: már egy ideje occhi, gli (sg. l occhio): szem verdi (sg. verde): zöld capelli: haj biondi: szõke purtroppo (avv.): sajnos porta (inf. portare): hoz (hozni) anche: is fidanzato: võlegény Medicina: orvostudomány una cosa non capisco: egyet nem értek studia (inf. studiare): tanul (tanulni) uomo, l (pl. gli uomini): férfi come me: mint én già (avv.): már Jennifer preferisce Saverio a Luca: Jennifer jobban kedveli Saveriót Lucánál B2 testo: szöveg articolo indeterminativo: határozatlan névelõ indeterminativo: nem meghatározó palazzo: palota, épület studentessa: tanuló, egyetemi hallgató lány edicola: újságárus bódé, kioszk diario: napló giornata, la: nap castani: barna intelligente: értelmes studentessa di Lettere: bölcsészhallgató lány donna: nõ come tante: mint annyi más tante: sok speciale: különleges forse (avv.): talán solo (avv.): csak B3 sostituite (inf. sostituire - sostituisco): helyettesíteni quello: az stipendio: fizetés basso: alacsony pesante: nehéz attore: színész famoso: híres viso: arc idea, l (pl. le idee): gondolat, ötlet interessante: érdekes corso d italiano: olasz nyelvtanfolyam B4 storia: történet tema, il (pl. i temi): téma partita, la: meccs, mérkõzés B5 grande: nagy C di dove sei?: hová való vagy? C1 incontro: találkozás tra: között protagonisti, i (sg. il protagonista): fõszereplõk 13

14 precedenti (sg. precedente): elõzõ sottolineate (inf. sottolineare): húzzátok alá (aláhúzni) espressioni: kifejezések. usano (inf. usare): használnak valamit (használni) informazioni, le (sg. l informazione): információk scusa: bocsáss meg, bocs per andare in centro?: a központba? andare: menni fermate, le: megállók grazie: köszönöm prego: kérlek, kérem sei straniera, vero?: külföldi vagy, ugye? straniera: külföldi sei qui per lavoro?: munka miatt vagy itt? qui (avv.): itt sono qui da due giorni: két napja vagyok itt allora: hát akkor..., nos ben arrivata!: isten hozott complimenti: gratulálok, elismerésem abiti qui vicino?: itt laksz a közelben? abiti (inf. abitare): laksz (lakni) in via Verdi: a Verdi utcában via: út, utca anch io: én is a presto: hamarosan presto (avv.): hamar, gyorsan C3 ultima fermata: utolsó megálló dare: adni da quanto tempo sei qui?: mióta vagy itt? francese: francia per motivi di lavoro: munka miatt, munkaügyben motivi, i: okok al numero 3: a 3-as szám alatt D1 che cosa hanno in comune: mi a közös bennük? comune: közös D2 *buonanotte: jó éjt *signor (signore, il): úr *anche a Lei: önnek is *Lei: ön *signora, la: asszony, hölgy *vai (inf. andare): mész (menni) *vado (inf. andare): megyek (menni) *al supermercato: a szupermarketbe *supermercato: szupermarket *come va?: mi újság? *così e così: így és így *così (avv.): így *buonasera: jó estét salutare: üdvözölni buon pomeriggio: jó délutánt buon (buono): jó pomeriggio, il: délután informale: informális, laza, baráti salve: üdv ci vediamo: viszlát, majd találkozunk arrivederci: viszontlátásra arrivederla: viszontlátásra formale: formális, hivatalos D3 immaginate (inf. immaginare): képzeljétek el (elképzelni) adatti: megfelelõ, alkalmas seguenti (sg. seguente): következõ situazioni: helyzetek, szituációk palestra: edzõterem, fitness center D4 università, l (pl. le università): egyetem mattina: reggel esci dalla biblioteca: kijössz a könyvtárból esci (inf. uscire): kimész (kimenni) biblioteca, la (pl. le biblioteche): könyvtár al bar: a bárban bar: bár verso le 18: 6 óra felé verso: felé serata: este in discoteca: diszkóban discoteca: diszkó E1 sa (inf. sapere): tud (tudni) ha una pronuncia tutta italiana: egészen olaszos kiejtése van se permette: ha megengedi permette (inf. permettere): megengedi (megengedni) 14

15 svizzera: svájci in vacanza: vakáción visito (inf. visitare): meglátogatok (meglátogatni) ecco perché: hát ezért così bene: ilyen jól E2 differenze: különbségek possibile: lehetséges dare del tu: tegezni persona: személy oppure: vagy dare del Lei: magázni quest ultima: ez utóbbi forma di cortesia: udvarias forma, magázódás forma: alak, forma cortesia: udvariasság esiste (inf. esistere): létezik simile: hasonló E3 cominciando (inf. cominciare): kezdve (kezdeni) signorina, la: kisasszony qualcuno: valaki tanto (avv.): nagyon, annyira continua (inf. continuare): folytasd (folyatni) F1 lungo: hosszú naso: orr F2 in ordine: sorrendbe ascoltatelo: hallgassátok meg alla francese: franciás bruna: barna quello di Gloria: a Glóriáé abbastanza (avv.): eléggé, meglehetõsen magra: sovány simpatica (pl. simpatiche): rokonszenves F3 mancano (inf. mancare): hiányoznak (hiányozni) aspetto: megjelenés vecchio: öreg brutto: csúnya corti: rövid neri: fekete carattere, il: jellem, személyiség sembra (inf. sembrare): tûnik antipatico (pl. antipatici): ellenszenves allegro: vidám triste: szomorú scortese: udvariatlan F4 testa: fej fronte, la: homlok bocca: száj braccio, il (pl. le braccia): kar mano, la: kéz dito, il (pl. le dita): ujj F5 a turno: felváltva turno: turnus, kör voi stessi: magatok senza dire: anélkül, hogy megmondanátok senza: nélkül dire: mondani gli altri: a többiek devono (inf. dovere): kell nekik (kelleni) F6 descrivere: leírni miglior amico: legjobb barát miglior (migliore): legjobb età: életkor Conosciamo l Italia L Italia: regioni e città regioni, le (sg. la regione): tartományok città: városok cosa sapete di queste città?: mit tudtok ezekrõl a városokról sapete (inf. sapere): tudtok (tudni) cartina: térkép per esempio: például Autovalutazione autovalutazione: önértékelés ricordate (inf. ricordare): emlékeztek (emlékezni) delle unità: egységekbõl contrario: ellenkezõ nascoste: rejtett controllate (inf. controllare): ellenõrizzétek (ellenõrizni) soluzioni, le: megoldások soddisfatti: elégedettek fontana: kút 15

16 QUADERNO DEGLI ESERCIZI vivere: élni lettera: levél classica: klasszikus fumano (inf. fumare): dohányoznak (dohányozni) spesso (avv.): gyakran prima (avv.): elõbb, korábban poco (avv.): keveset al telefono: telefonon telefono: telefon tardi (avv.): késõ tedesco: német lezione: tanóra napoletana: nápolyi Intercity: Intercity cerca (inf. cercare): keres (keresni) nessuna: semmilyen blu: kék orologio: óra trasformate (inf. trasformare): alakítsátok át (átalakítani) giardino: kert Parigi: Párizs canadese: kanadai imparare: megtanulni Australia: Ausztrália irlandesi, gli (sg. l irlandese): ír giocatori, i (sg. il giocatore): játékos africani: afrikai di solito: általában ridere: nevetni quasi (avv.): majdnem mai (avv.): soha piacere: tetszeni valakinek a tutti: mindenkinek modella: modell, manöken Test finale villa: villa di tutto: mindent bambini: gyerekek niente: semmi tè, il: tea cambiare: változtatni, változni lontano (avv.): messze risolvete (inf. risolvere): oldjátok meg (megoldani) cruciverba, il (pl. i cruciverba): keresztrejtvény A kijelentõ mód valóságos, biztos tényt, cselekvést, állapotot fejez ki. Az elsõ igedõ az egyszerû jelen. PRESENTE INDICATIVO - EGYSZERÛ JELEN Az olasz igék végzõdésük és ragozásuk szerint három csoportba tartoznak: -are, -ere, és -ire végû igék. Az egyes szám mindhárom személyében és többes szám harmadik személyben ugyanoda esik a hangsúly, míg többes szám elsõ és második személyben mindig az utolsó elõtti szótagon van a hangsúly. Pl. lavoro, lavori, lavora, lavorano, de lavoriamo, lavorate. A legtöbb harmadik ragozási típusú ige (-ire) -isc- szótaggal bõvül az egyes szám mindhárom és a többes szám harmadik személyében, mint a finire. Pl. finisco, finisci, finisce, de finiamo, finite. L ARTICOLO INDETERMINATIVO - A HATÁROZATLAN NÉVELÕ Az il és l határozott névelõjû hímnemû szavak határozatlan névelõje az un. Pl. il libro - un libro, l amico - un amico. A lo határozott névelõjû hímnemû szavak határozatlan névelõje az uno. Pl. lo zio - uno zio. A la határozott névelõjû nõnemû szavak határozatlan névelõje az una. Pl. la borsa - una borsa. Végül, az l határozott névelõjû nõnemû szavak határozatlan névelõje az un. Pl. l amica - un amica. 16

17 L AGGETTIVO - A MELLÉKNÉV Az olaszban háromféle végzõdése lehet a mellékévnek. Vannak -o végû hímnemû, -a végû nõnemû és -e végû hím- vagy nõnemû melléknevek. A melléknév nemben és számban megegyezik a fõnévvel, amelyre vonatkozik. Mint jelzõ rendszerint a jelzett szó után áll, fõként ha többszótagú. Pl. il cane nero - i cani neri. Pl. la penna rossa - le penne rosse. Pl. il ragazzo francese - i ragazzi francesi. Pl. la ragazza francese - le ragazze francesi. UNITÀ 2 Come passi il tempo libero? LIBRO DELLO STUDENTE passare: eltölteni (idõt) tempo libero: szabadidõ libero: szabad Per cominciare 1 amare: szeretni al cinema: moziba a teatro: színházba teatro: színház videogiochi: videojátékok Per cominciare 2 intervista: interjú Per cominciare 3 confermate le vostre ipotesi: ellenõrizzétek elképzeléseiteket confermate (inf. confermare): ellenõrizzétek (ellenõrizni) ipotesi, l (f.): hipotézis A rivista: magazin intervistare: interjút készíteni A1 spesso (avv.): gyakran la sera: este, esténként sera: este sportivo: sportos fine settimana, il: hétvége a Roma: Rómában sempre (avv.): mindig all estero: külföldre, külföldön estero: külföld al lago: tóhoz lago: tó sappiamo tutto sulla tua carriera: mindent tudunk a karrieredrõl sappiamo (inf. sapere): tudunk (tudni) carriera: karrier poco della tua vita privata: keveset a magánéletedrõl poco (avv.): kevés, keveset vita: élet privata: magán fai (inf. fare): csinálsz (csinálni) nel tempo libero: szabadidõben a dire la verità: az igazat megvallva verità: igazság ma quando posso: de amikor tudok quando: amikor posso (inf. potere): tudok (tudni) gioco a calcio: focizok giocare: játszani come molti sanno: mint ahogy sokan tudják sanno (inf. sapere): tudják (tudni) gioco ancora nella nazionale cantanti: még játszom az énekes válogatottban nazionale, la: válogatott cantanti, i (sg. il cantante): énekesek inoltre (avv.): továbbá qualche volta: néha, idõnként qualche: néhány gli amici più intimi: a legközelebbi barátok intimi: legközelebbi bere: inni qualcosa: valami, valamit invece (avv.): viszont non ho voglia di uscire: nincs kedvem elmenni 17

18 otthonról avere voglia (di): kedve van valamit csinálni voglia: kedv sono gli amici che vengono da me: a barátok jönnek hozzám vengono (inf. venire): jönnek (jönni) da me: hozzám tv, la: tv natura: természet vado al lago di Como: megyek a Como tóhoz Como: Como dove ho una casa: ahol van egy házam facciamo delle gite: kirándulunk facciamo (inf. fare): csinálunk (csinálni) gite: kirándulások pescare: horgászni sono in tournée: turnézom tournée, la: turné la settimana prossima: a jövõ héten prossima: következõ Francia: Franciaország Spagna: Spanyolország per due concerti: két koncert miatt concerti: koncertek Parigi: Párizs Barcellona: Barcelona A2 giornalista, il/la: újságíró A3 di solito: általában restare: maradni A4 a Roma: Rómába A5 a quest ora: ebben az idõben, ilyenkor stasera (avv.): ma este ballare: táncolni stanchi: fáradtak a scuola: az iskolába dall aeroporto: a repülõtérrõl aeroporto: repülõtér A6 sapere: tudni stare: lenni regolare: szabályos particolarità: különlegesség, eltérés A7 fare colazione: reggelizni colazione: reggeli questa volta: ez alkalommal i tuoi genitori: a te szüleid tuoi: tieid genitori, i (sg. il genitore): szülõk B vieni con noi?: velünk jössz? B1 in discoteca: diszkóba devo (inf. dovere): kell (kelleni) ma dai!: na menj már! oggi è venerdì: ma péntek van venerdì, il: péntek non è che non voglio: nem arról van szó, hogy nem akarok voglio (inf. volere): akarok, szeretnék (akarni) al mare: tengerhez mare, il: tenger volentieri (avv.): szívesen bel tempo: jó idõ tempo: idõ in città: városban pensiamo di andare: úgy gondoljuk, hogy megyünk pensare: gondolni vuoi venire?: akarsz jönni? vuoi (inf. volere): akarsz (akarni) certo!: persze! è da tempo che...: már jó ideje, hogy... che ne dici di andare: mit szólsz ahhoz, hogy menjünk ne: ahhoz Scala, la: a milánói Scala biglietti: jegyek mi dispiace: sajnálom dispiacere: sajnálni mia madre: az anyukám madre, la: anya B2 punto: feladat ottima: kitûnõ ci andiamo?: Elmegyünk oda? ci: ott, oda Venezia: Velence 18

19 invitare: meghívni accettare: elfogadni invito: meghívás rifiutare: elutasítani, visszautasítani con piacere!: örömmel! d accordo!: oké, rendben, egyetértek! perché no?: miért ne? B3 mostra d arte: mûvészeti kiállítás mostra: kiállítás insieme (avv.): együtt fare spese: vásárolni C1 entrare: belépni, bemenni sbagliare: elhibázni, eltéveszteni colore: szín vincere: nyerni tutto quello che...: mindaz, amit C2 verbi modali: módbeli segédigék potere: képes, tud, -hat, -het infinito: fõnévi igenév momento: pillanat professore: professzor per favore: kérem, legyen szíves favore: szívesség volere: akarni gita: kirándulás a pranzo: ebédre pranzo: ebéd fare tardi: elkésni tardi (avv.): késõ, késõn dovere: kell a letto: ágyba letto: ágy per l ospedale: a kórházhoz ospedale, l (m.): kórház girare: fordulni a sinistra: balra Stati Uniti, gli: Amerikai Egyesült Államok C3 sabato mattina: szombat reggel sabato: szombat in montagna: hegyekbe montagna: hegy superare: átmenni, letenni esame, l (m.): vizsga D dove abiti?: hol laksz? D1 organizzare: szervezni, rendezni festa: ünnep, buli a casa mia: nálam, a házamban mia: enyém solo che...: csak az a baj, hogy in periferia: külvárosban periferia: külváros vicino allo stadio: a stadionhoz közel stadio: stadion appartamento: lakás al quinto piano: az ötödik emeleten quinto: ötödik piano: emelet ascensore: lift sperare: remélni però: de, azonban comodo: kényelmes luminoso: világos balcone, il: erkély camera da letto: hálószoba camera: szoba e pensare che...: és ha belegondolok, hogy 400 euro d affitto: 400 euró lakbért euro, l (pl. gli euro): euró affitto: albérleti díj al mese: havonta mese, il: hónap ne vale la pena: megéri D2 stanze: szobák soggiorno: nappali salotto: nappali (nagy, elegáns) studio: dolgozószoba ripostiglio: raktárszoba D3 descrizione: leírás ideale: ideális a quale piano è: melyik emeleten van D4 numeri cardinali: tõszámok numeri ordinali: sorszámok dall 11 in poi: 11-tõl kezdve 19

20 E1 Sicilia: Szicília preposizioni: elöljárószók banca: bank Londra: London a una festa: egy buliba a piedi: gyalog Germania: Németország Pisa: Pisa Siena: Siena Napoli: Nápoly da solo: egyedül Torino: Torino Ancona: Ancona ottobre: október E2 da dove viene: honnan jön F1 che giorno è: milyen nap van segnare: beírni, bejelölni sull agenda: határidõnaplóba agenda: határidõnapló impegni: elfoglaltságok lunedì, il: hétfõ martedì, il: kedd mercoledì, il: szerda giovedì, il: csütörtök venerdì, il: péntek sabato, il: szombat domenica, la: vasárnap *uno di questi giorni: ezek közül az egyik nap/ napon *impossibile: lehetetlen *ho molto da fare: sok dolgom van *il martedì: keddenként *ho lezione: órám van *lezione: óra *appuntamento: találkozó *compleanno: születésnap *o domenica o mai: vagy vasárnap vagy soha *mai (avv.): soha *serie: sorozat F2 vari (sg. vario): különbözõ G1 che ora è?: hány óra van? che ore sono?: hány óra van? orologi, gli (sg. l orologio): órák e un quarto: negyed meno (avv.): kevesebb mezzogiorno: dél mezzanotte: éjfél meno un quarto: negyedóra múlva G2 disegnare: rajzolni lancette: mutatók G3 formulare: alkotni, képezni modello: példa Conosciamo l Italia I mezzi di trasporto urbano mezzi di trasporto urbano: közlekedési eszközök mezzi: eszközök trasporto: közlekedés urbano: városi 1 esatte: igaz, helyes usati: használt, igénybe vett tram: villamos mentre: míg, mialatt, miközben comprare: venni tabaccheria: trafik più di un mezzo: egynél több közlekedési eszközt stazioni: állomások metropolitana: metró macchinette automatiche: automaták acquisto: megvásárlás in genere: általában passeggeri, i (sg. il passeggero): utasok convalidare: érvényesíteni, kezelni timbrare: bélyegezni corsa: út, utazás convalida: érvényesítés trovarsi: található valahol poche: kevés su internet: Interneten prima di salire: felszállás elõtt prima (avv.): elõtt salire: felszállni appena (avv.): amint 20

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Olasz nyelv középszint írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 21. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana GLOSSARIO. Fotocopiabile

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana GLOSSARIO. Fotocopiabile Corso multimediale di lingua e civiltà italiana GLOSSARIO Fotocopiabile TARTALOM Oldal Prima di... cominciare 2 Unità 1 - Esami... niente stress! 2 Unità 2 - Soldi e lavoro 5 Unità 3 - In viaggio per l

Részletesebben

TEST GRAMMATICALE E LESSICALE LIVELLO III. Scelga la risposta giusta tra a), b), c), oppure d).

TEST GRAMMATICALE E LESSICALE LIVELLO III. Scelga la risposta giusta tra a), b), c), oppure d). Szolnoki Főiskola Belső nyelvi vizsga Olasz nyelv III. (felső) szint TEST GRAMMATICALE E LESSICALE LIVELLO III Scelga la risposta giusta tra a), b), c), oppure d). 30 punti 1. Il signor Bianchi lavora

Részletesebben

Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei e nazionali Novità fiscali 2008

Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei e nazionali Novità fiscali 2008 il Ponte Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria Le Relazioni Gli Affari Il Turismo N.19 gennaio-febbraio 2008 www.cciu.com Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei

Részletesebben

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Kód: NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 1. Terjedelem: 1709 n A feladat elkészítésére ajánlott idő: 30 perc Olvassa el a következő szöveget, és válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!

Részletesebben

AMERIGO TOT 1909-1984

AMERIGO TOT 1909-1984 AMERIGO TOT 1909-1984 AMERIGO TOT 1909-1984 quel maledetto magiaro a cura di Alessandra Diana Critelli Mario Adda Editore Amerigo Tot 1909-1984 quel maledetto magiaro organizzazione tecnica e realizzazione

Részletesebben

Istituto Italiano di Cultura di Budapest

Istituto Italiano di Cultura di Budapest 1088 Budapest Bródy Sándor u. 8. Tel.: 483-2040 iicbudapest@esteri.it www.iicbudapest.esteri.it Szenes Veronika, Képző- éa Iparművészeti Szakközép Iskola n o v e m b r e / d i c e m b r e n o v e m b e

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

DANTE FÜZETEK. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata

DANTE FÜZETEK. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata DANTE FÜZETEK A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata Budapest, 2007 DANTE FÜZETEK QUADERNI DANTESCHI A MAGYAR DANTISZTIKAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA PERIODICO DELLA SOCIETÀ DANTESCA UNGHERESE SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében?

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? TANULMÁNYOK Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti

Részletesebben

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Részletesebben

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

Istruzioni per l uso. Sommario LFTA+ 1164 LAVASTOVIGLIE

Istruzioni per l uso. Sommario LFTA+ 1164 LAVASTOVIGLIE Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 Magyar, 13 Sommario Installazione, 2-3 Posizionamento e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Avvertenze per il primo lavaggio Dati tecnici

Részletesebben

fejezet A VÁROSBAN Hasznos kifejezések és mondatok 4

fejezet A VÁROSBAN Hasznos kifejezések és mondatok 4 Hasznos kifejezések és mondatok 4 4. fejezet A VÁROSBAN Hány óra van? Milyen nap van ma? Nyolc óra van. Hétfő van. Helyek a városban iskola, gyógyszertár, pályaudvar Közlekedési eszközök autó, busz, villamos

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1.

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Megoldókulcs a tankönyvhöz Answer key to the text book Lösungsschlüssel zum Kursbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. fejezet 12/1. A szavakat

Részletesebben

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ DR. SALGA ATTILA, ESZPERANTO,, IRASBELI VIZSGA ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐ FOKON (ORIGÓ VIZSGARENDSZER) DEBRECEN 2014 ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ A jó teljesítmény

Részletesebben

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL A KÖTETET SZERKESZTETTE: LUIGI TASSONI ÉS FÓRIS ÁGOTA A SZÖVEGET GONDOZTA: FÓRIS ÁGOTA LEKTOROK: ANTAL LAJOS, FARKAS MÁRIA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

EGY MAGYAR TÁRSASÁG IRÁNT VALÓ JÁMBOR SZÁNDÉK

EGY MAGYAR TÁRSASÁG IRÁNT VALÓ JÁMBOR SZÁNDÉK Bessenyei György EGY MAGYAR TÁRSASÁG IRÁNT VALÓ JÁMBOR SZÁNDÉK Könnyű általlátni nemcsak azt, hogy a mi nemzetünk a maga nyelvének öregbítésében és pallérozásában még ez ideig nem jár egyenes úton, hanem

Részletesebben

KÉt újság egyben. szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról. ÉrzÉKi nyár volt. kezdd a lapot hátulról! rovat. szarvasi receptek. bringás.

KÉt újság egyben. szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról. ÉrzÉKi nyár volt. kezdd a lapot hátulról! rovat. szarvasi receptek. bringás. 2012 TÉL 100% original lauder-joint summer camp SPIRIT szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról KÉt újság egyben kezdd a lapot hátulról! ÉrzÉKi nyár volt egy az érzékek a zsidó kultúrában rovat szarvasi

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

GÉZA GYÓNI UN POETA UNGHERESE NELLA GRANDE GUERRA

GÉZA GYÓNI UN POETA UNGHERESE NELLA GRANDE GUERRA GÉZA GYÓNI UN POETA UNGHERESE NELLA GRANDE GUERRA a cura di Fulvio Senardi Brodsky e Firenze Memling, dittico di Maarten Nieuwenhove (part.) È merito di Szalai Sándor aver richiamato l attenzione sul dimenticato

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról...

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Szerkesztőbizottság: Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Kártyás Irén Mezei György Pelle József Virág Tamás Szerkesztette: Fehér Boróka

Részletesebben

Uniwersytet Jagielloński Krakkó/Krakkow

Uniwersytet Jagielloński Krakkó/Krakkow Uniwersytet Jagielloński Krakkó/Krakkow Hallgatói beszámolók Eddigi kiutazók: 2014/15 őszi félév Baricz Márton 2012/13 tavaszi félév Domján Szabolcs Szécsényi Ákos 2011/2012 tavaszi félév Nagy Judit 2011/2012

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Sokat gondolkodtam, Az utazásról. Tankovics Lajos

Sokat gondolkodtam, Az utazásról. Tankovics Lajos . FEJEZET Tankovics Lajos Az utazásról Bevezetés Sokat gondolkodtam, hogy hogyan kezdjem ezt a fejezetet. Esetleg egy olyan frázissal, mint például: Utazásról a sumérok óta beszélhetünk, majd leírom a

Részletesebben

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.)

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) università degli studi della tuscia. centro studi sull età dei sobieski e della

Részletesebben