TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL"

Átírás

1 K A N I T Z I A Kanitzia 18: 7 12., Szombathely, 2011 Journal of Botany TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL ISÉPY ISTVÁN ELTE Füvészkert, 1083-Budapest, Illés u.25, Abstract Isépy I. (2011): More than half century in duty of science. Remembering to the botanist Szaniszló Priszter ( ). Kanitzia 18: The work presents a short biography and scientific activity of Dr. Szaniszló Priszter ( ) one of the illustrious researcher of the Pannonian flora, former director of the Botanical Garden of the Lóránd Eötvös University in Budapest. Szaniszló Priszter is considered as a promoter and organizer of the researches in the domain of the adventive flora, weeds and invasive plants, author of valuable manuals for students, monographies and dictionaries in botany and botanical linguistics, editor of journals and handbooks in botany, nature conservation and history of science. During his relatively long scientific activity (more than half century) he educated, introduced and helped several young generation to practice various domains of general botany, the scientia amabilis in Hungary. The present commemorative article express their honour and gratitude also. Key words: Szaniszló Priszter, biography, taxonomy, nature protection, history of botany Súlyos veszteség érte a magyar botanikát, a botanikusok népes táborát. Fájdalommal vettük tudomásul a hírt: életének 94. évében, január 13-án elhunyt Dr. Priszter Szaniszló, a biológiai tudományok doktora, az ELTE Füvészkertjének egykori igazgatója. Csaknem évszázados életútja Temesváron indult 1917-ben. Budapesten érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen lett joghallgató. Mint diák, a római és büntetőjog mellett felüdülésképpen gyakran látogatta a növénytan különböző szakterületeinek előadásait ben szerzett jogi diplomát. Sejthető volt azonban, hogy ez a pálya számára rövid életű lesz tól már a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának tagja. A II. világháború idején, a frontot járva, hadifelszerelései között jut hely Jávorka Magyar Flórájá-nak is. S hogy ennek gyakori használatára sor kerülhetett, azt első Erdélyhez, Kolozsvárhoz kötődő tudományos közleményei tanúsítják (1942: Florisztikai adatok Borbásia Nova 8:1-3; 1944: Adatok a Déli-Hargita flórájához. - Scripta Bot. Mus. Trassilv. Kolozsvár 3: 91-99; 1947: A Szamospart hordaléknövényzete Gyalu és Apahida között Acta Geobot. Hung., Debrecen 6: 83-93). Később, a háború dúlta Budán, lakása közelében, a Vérmezőn kínálkozott számára lehetőség a bombatölcsérek, épületromhalmazok ruderáliáinak a tanulmányozására. Rövidesen bejárta az egész törmelék borította fővárost, felkutatva annak gyomflóráját. E tevékenységéből hamarosan megszületett az Amaranthus monográfia, s egy életre szóló elkötelezettsége az adventív és őshonos gyomnövények kutatása iránt. E témában megjelent fontosabb publikációi: 1944: Adventív és szubspontán növények Budapestről. - Bot. 7

2 Közlem. 41. p.65-66; 1949: Amaranthus-vizsgálatok. [I.] Amaranthus-hibridek Magyarországon. - Index Horti Bot. Univ. Budapest. 7. p.116-l49; 1950: Egy új Chenopodium faj Magyarországon. - Borbásia [1950.] p ; 1950: Amaranthus-vizsgálatok. II. Az Amaranthaceae család és tagjainak általános jellemzése. - Agrártud. Egyet. Kert. Kar. Évk. 1. p ; 1952: A budapesti Vérmező gyomnövényzete az években. - Agrártud. Egyet. Mezőg. Kar. Évk [1952.] p.5-15; 1953: A hazai gyomnövényzet változásai 1945 óta. - Agrártud. Egyet. Kert. Kar. Évk 2/2. p.73-80; 1953: Magyarország Amaranthus-fajainak kritikai feldolgozása. (Amaranthus-vizsgálatok. III.) Agrártud. Egyet. Kert. Kar. Évk. 2/2 p ; 1954: A legfontosabb hazai gyomnövények magjainak határozókulcsa. - Agrártud. Egyet. soksz., Gödöllő. 16 p. Időközben banktisztviselői tevékenysége a tudomány és a botanikus nemzedékek nagy szerencséjére véget ért től tanársegéd a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola (ma Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara, Budapest, Villányi út) Növénytani Tanszékén ben védi meg Magyarország adventív növényeinek ökológiai-areálgeográfiai viszonyai címen megírt kandidátusi disszertációját. Ettől az évtől Keszthelyen, a Mezőgazdasági Akadémia Növénytani Tanszékén (ma Pannon Egyetem, Georgikon Kar) folytatódott pályája ben kerül újra vissza Budapestre, ekkor Soó Rezső, ill. Simon Tibor hívására, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Botanikus Kertjébe, melynek tól 1981-ig, nyugdíjba vonulásáig volt vezetője, igazgatója. Az MTA biológiai tudományok doktora fokozatát 1992-ben szerzi meg. Doktori értekezésének címe: A magyar flóra ismerete: hozzájárulás és történeti áttekintés tulajdonképpen életművének szintézise. Tudományterületek úttörője Most, amikor szerteágazó munkásságáról igyekszünk áttekintő képet adni, elsőkként azokat a tudományterületeket nézzük meg, ahol úttörő tevékenysége különösen figyelemre méltó volt. Így, a már említett hazai gyomflóra, az adventív gyomok ökológiai viselkedésének, terjedési viszonyainak kutatásával kezdetben gyakran csodálkozó, értetlenkedő tekintetektől kísérve messze élen járt. Az inváziós növények fenyegető hatására világszerte is csak legalább három évtizeddel később fordult a figyelem óta azonban 2 évente kerül sor nemzetközi konferencia megszervezésére, melynek témája az agresszív adventív növények, találó magyar nevükön özönnövények ökológiájának kutatása és terjedésük megakadályozási módszereinek kidolgozása (Ecology and Management of Alien Plant Invasions). A nemzetközi konferencia-sorozat legutóbbi rendezvényére épp Magyarországon került sor az MTA-ÖBKI Vácrátót, Savaria Múzeum és a Nyugat-Magyarországi Egyetem TTK szervezésében Szombathelyen augusztus 30. szeptember 3. között (11th Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions: Bringing the gap between scientific knowledge and management practice EMAPi 2011). Priszter Szaniszló a hazai természetvédelem területén is úttörő munkát végzett. Így 1974-ben hívta fel a figyelmet: A flóra és vegetáció változásai Magyarországon címen, társszerzővel megírt összeállításában a hazai flóra elszegényesedésére, a halaszthatatlan feladatok megkezdésére, elsőként adva listát Magyarország védelemre szoruló növényfajairól és növénytársulásairól (Kovács M., Priszter Sz.: A flóra és vegetáció változása Magyarországon az utolsó száz évben. Bot. Közlem [1975] p ; Kovács 8

3 M., Priszter Sz., Csapody I., Szodfridt I.: Védelmet kívánó növényfajaink és növénytársulásaink MTA Biol. Oszt. Közlem. 20. p ). Ebben az időben Magyarországon még csupán egyetlen növényfaj az erdélyi hérics (Adonis volgensis Steven in DC., mai néven A. hybrida G. Wolf ex Simonk.) élvezett védettséget. Priszter Szaniszló társszerzőkkel írott munkái mintegy 400 hazai növény védetté nyilvánítását javasolták, közülük 40 faj megóvására azonnali intézkedést vártak. Az abban felsorolt fajok szolgáltak alapul ahhoz a húsz évvel később (!), 1996-ban megszületett természetvédelmi törvény által jóváhagyott listához, mely 310 védett és 30 fokozottan védett növényfajt vett nyilvántartásba. A magyar szaknyelv ápolója, művelője, szótárszerkesztő A botanika magyar szaknyelvének ápolása, tökéletesítése érdekében kiemelendő, hogy türelmes didaktikai munkával összeállította A növényszervtan terminológiája. Háromnyelvű szakszótár című munkát [Keszthelyi Mezőgazd. Akad. Kiadványai ; Mezőgazda-sági Kiadó, Budapest 1963], mely a Csapody Vera készítette illusztrációkkal kiegészülve, több évtizeden keresztül a hazai morfológiai és szisztematikai tanulmányok nélkülözhe-tetlen segédkönyvévé vált. A kötetben közel 1500 szakkifejezés szerepel (magyar, német és latin nyelven), melyek megértését nagyban elősegítik azok rövid diagnosztikus magya-rázatai és Csapody Vera 17 táblán összegzett közel 500 rajza. Hosszú évek gyűjtőmunkájaként állította össze ugyancsak Csapody Verával közösen a Magyar növénynevek szótára c. kötetet (1966), mely a hivatalosan elfogadott és a népi növénynevek gazdag gyűjteménye (9000 névvel) ban több társszerzővel készíti el az Európai fák és cserjék nyolcnyelvű növénynév szótárá -t (Akadémiai Kiadó, Budapest, 300 p.) A 15 év ( ) nemzetközi összefogásának eredményeként megszületett Flora Europaea -ra alapozva Európa 1200 fa-, cserje- és félcserjefaja nevét 8 nyelven (a tudományos latin mellett az angol, francia, német, magyar, olasz, spanyol és orosz) találjuk meg a szótárban, melyet a szakemberek, szakfordítók és érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatnak. A botanika népszerűsítése, a növényvilág megszerettetése, a magyar nyelv művelése szempontjából fontosnak tartja a tudományos latin mellett, a lehető legtöbb növény magyar nevének az összegyűjtését, megismertetését ban jelenik meg Növényneveink. Magyar-latin szógyűjtemény c. összeállítása (Mezőgazd. Kiadó 192 p.), mely növénynevet tartalmaz. A függelékben pedig hiteles felvilágosítást kapunk a Magyar növénynevek helyesírási szabályai -ról, hiszen a Szerző, aki többek közt a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Bizottságának is tagja volt, maga állította össze a szabályzat gyűjteményt. Egy évtizeddel később jelenik meg a szótár újabb, bővített kiadása ( Növényneveink. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. - Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1998, 552 p), mely mintegy cím- és utalószót tartalmaz, a kritikailag átvizsgált magyar növénynevek és a legkorszerűbb tudományos elnevezések alkalmazásával ban A nagygombák magyar és latin névjegyzéké -t (Mikológiai Közlem. Clusiana 1988/1-2 p ) is összeállítja. Korábbi századok növényneveit is kutatja, gyűjti (Régi magyar növénynevek meg- 9

4 jelenése a század külföldi növényszótáraiban. Kitaibelia (2001) 6/1 p ; Beythe András Füveskönyvének botanikai és nyelvészeti vonatkozásai Praenorica Folia Historico-Naturalis (2001) 4 p ; Höhn M., Priszter Sz.: A marosvásárhelyi Teleki Herbáriumok (XVII-XVIII. század) és növényneveik. Magyar Nyelvőr (2001) 125/1 p.68-73; Magyar növénynevek Kitaibel Pál útinaplójában. Orvostört. Közlem. 30/3-4. p ). A botanikatörténet emlékei nyomában Néhány ével azután, hogy Soó Rezsőt követően Priszter Szaniszó lett az ELTE Botanikus Kertjének igazgatója, az 1771-ben alapított intézmény jeles évfordulójához érkezett. A Kert 200 éves jubileuma alkalmából tudományos ülésszakot szervezett külföldi meghívott előadókkal (H. Köhler - Leipzig, K. Rostansky - Wroclaw, J. Futak - Bratislava, J. Apel - Hamburg, J. Hofman - Praha-Pruhonice). Egy nemzetközi konferencia sikeres megszervezése az 1970-es évek elején, korántsem volt egyszerű feladat. A budapesti egyetemi botanikus kert, (Józsefvárosi Művelődési Klub, Budapest, 102 p., 13 tábla) címen írt könyvében részletes áttekintést ad a bicentenáriumát ünneplő Füvészkert mozgalmas történetéről. Ha valaki azt gondolná, hogy Gombocz Endre alapos botanikatörténeti művei (A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története, Budapest, 1914; A magyar botanika története. A magyar flóra kutatói, Budapest, 1936) után ebben a témában már nem lehet újat mondani, alaposan téved. Priszter Szaniszló a Füvészkert irattárát rendezve, valamint a levéltárakban fellelhető dokumentumokat feldolgozva, több tanulmányt kitevő ismeret-anyaggal gazdagítja a Füvészkert, ill. a magyar botanika tudománytörténetét. Így a Füvész-kert első igazgatóinak (Winterl, Kitaibel, Haberle, Sadler), a botanika első hazai tudós művelőinek az életéről, munkásságáról sok újat tudhatunk meg (A pesti Egyetemi Botani-kus kert történetéhez. - Bot. Közlem. 1969, 56: ; 1972, 59: ; 1973, 60: 53 64; Zur Geschichte der Botanischen Gartens der Universität zu Pest. - Ann. Univ. Sci Budapestiensis, Sect. Biol. 1970, 12: ; 1975, 15: ; 1975, 17: ; 1981, 20-21: ). Jelentősen gazdagodtak ismereteink a Magyar Királyi Egyetem első vegytan és botanika professzorának, a botanikus kert alapítójának Winterl József Jakabnak a tevékenységéről. Priszter Szaniszlónak köszönhető, hogy facsimile kiadásban kezünkbe kerülhet a Winterl-index, a Botanikus Kert első, 1788-ban kiadott, rézmetszetekkel illusztrált magkatalógusa, mely egyben Közép-Magyarország első flóraművének is tekinthető. Priszter Szaniszló, a szerkesztő, a tudomány szolgálatában Priszter Szaniszló közel fél évszázados szerkesztői, lektori tevékenységéből itt csak a legjelentősebbeket tekintjük át. A Vácrátóti Természetvédelmi Park és Botanikai Kutatóintézet -ben 1950-ben megrendezett, a hazai botanikai kutatásoknak új irányt szabó szimpózium elhangzott előadásai 1951-ben (Soó R., Zólyomi B.: Növényföldrajzi térképezési tanfolyam jegyzete címen) az ő jegyzetei, szerkesztése alapján kerültek kiadásra. A Magyar Biológiai Társaság kiadványának, a Botanikai Közleményeknek től 1973-ig volt technikai szerkesztője. Több mint négy évtizeden át (1959-től 2000-ig) szerkesztette, név- és tárgymutatókkal látta el a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 10

5 Osztálya által elindított Magyarország Kultúrflórája sorozat köteteit. Szerkesztői működésének egyik legnagyobb teljesítménye Soó R.: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I-VI. kötetének (Akadémiai Kiadó, Budapest 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980) szerkesztése, név- és tárgymutatóinak összeállítása. A szerző halála után Ő állítja össze és adja ki 1985-ben a VII. kötetet, mely az első 6 kötet adatainak összesítése, a mutatók mutatója. Ez többek között felsorolja a kötetekben említésre kerülő mohák, edényes virágtalan növények, valamint nyitva- és zárvatermők mintegy érvényes és szinonim nevét, valamint Soó Rezső tudományos munkásságának teljes bibliográfiáját. Egyedülálló szerkesztői, lektori képességei mellé kiváló diplomáciai érzék is párosult. Csak így érhetett el eredményt Soó Rezső és Kárpái Zoltán 1968-ban megjelent Növényhatározójának ügyében is. Ennek a munkának sajnos nem ő volt a lektora. Így csak a már régóta várt Határozó megjelenése után tudta, mintegy 30 gépelt oldalon felsorolni a nyomdahibákat, miként azt Könyvismertetőjében (Bot. Közlem. 55 p ) írja: az egyébként kiváló határozókönyv használhatóságát a felsoroltak helyenként korlátozzák. Az udvarias megfogalmazás nem volt hatástalan, bár kiváltotta Első Szerző heves rosszallását, a következő évben a Biológia Tanítás-ban (8: 82-85) Megjegyzések az új flóraműhöz, majd 10 évvel később a Botanikai Közleményekben (65: ) Kiegészítések és javítások Soó Kárpáti: Magyar Flórájához az újabb kutatások eredményei alapján. címen napvilágot láthattak a helyesbítések. Közvetve, szerkesztői munkásságának volt köszönhető, hogy ráakadt az Akadémiai Nyomda raktárában az ben megjelent Jávorka-Csapody Ikonográfia nyomdai kliséire [Jávorka S. Csapody V.: A magyar flóra képekben, Iconographia Florae Hungariae. - K. M. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Rt. Budapest, ]. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy az akkoriban már beszerezhetetlen eredeti mű, - igaz - Iconographia florae partis austro-orientalis Europae Centralis (Közép-Európa délkeleti részének flórája képekben, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975) címen új kiadást érhessen meg. Ez adott lehetőséget arra, hogy a II. világháború után született botanikus nemzedék is megismerhesse, használhassa a szerzőpáros A magyar flóra képekben című híressé vált, felbecsülhetetlen értékű munkáját. Természetes, hogy az új kiadás szerkesztője is Priszter Szaniszló. Szakmai szerkesztői ill. bírálói munkásságát nyugdíjas éveiben is eredményesen folytatta, csak néhány példa: C. Brickell Dísznövény enciklopédia. Az Angol Királyi Kertészeti Társaság Kézikönyve. Pannon Könyvkiadó, 1993; Simon T. A magyarországi edényes flóra határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992, A flóra fáradhatatlan kutatója Ahogyan a kézirathegyek lapjain ha azokat Priszter Szaniszló, a lektor végiglapozta nem maradt még fölösleges vessző, pontosvessző, kötőjel, gondolatjel sem, de ahová kellett, oda került is, ugyanilyen éles, tévedhetetlen szemmel járt, mint botanikus a hegyek, dombok, síkságok világában. Visszaemlékezve a közös kiszállásokra, emlékezetes marad, hogy amikor hosszabb autózás után átugrálva az út menti árkon, nekivágtunk a domboknak, Docens Urat, Szaniszlót nem láttuk. Persze, mert Ő közben már az árokparton észrevett néhány, a megszokottól eltérő alakú Amaranthus, Chenopodium növényegyedet, közülük 11

6 aztán nem egyből új taxon született. Aztán a napok hasonló eredményekkel folytatódtak. Természetesen figyelme nemcsak az adventív, hanem a teljes hazai spontán flórára kiterjedt. Itthon elsősorban a Dél-Dunántúl (Sopianicum) volt kutatásainak színtere, de munkássága a Balkán valamint Kis- és Közép-Ázsia flóráját is számos adattal, új ismerettel gazdagította. Összesen 17 új taxont (alfaj, változat, hibrid) írt le, melyeket az International Plant Names Index IPNI számon tart, további 50 szintén általa leírt infraspecifikus taxonnal (forma, lusus) együtt. Említsünk meg néhány cikket kutatásainak erről a területéről is: Zwei endemische Sedum in Ungarn. Bot. Közlem. (1963) 50: ; Új sáfrányfaj (Crocus tomassianus) Magyarországon. Bot. Közlem. (1964) 51: ; Die Entdeckung der Orobanche nana in Ungarn. - Ann. Univ. Budapestiensis, Sci. Biol. 8: ; Borhidi A., Priszter Sz.: Eine neuen Cynanchum-Art (Cynanchum pannonicum n. sp.) in Ungarn. Acta Bot. Hung. (1966) 12: ; Priszter Sz., Borhidi A.: A mecseki flórajárás (Sopianicum) flórájához I. Bot. Közlem. (1967) 54: A Közép-Ázsiában (Nyugati Tiensan-ban) leírt új taxonjait az Acta Botanica-ban közli (Über einige Pflanzen des westlichen Tienschan I-II. Acta. Bot. Hung. 21 /1975/ p , 22. /1976/ p ). A már a korábbiakban említett Magyarország Kultúrflórája c. sorozat 4 kötetének (A kerti laboda, Atriplex hortensis L. 1962, A spenót, Spinacia oleracea L. 1971, Az újzélandiparaj, Tetragonia tetragonoides (Pall.) O. Ktze. 1978, és A húsos som, Cornus mas L. 1990) szerzője, társszerzője valamint további 23 kötethez, monográfiához is ír egy-egy fejezetet. Saját, páratlan gondossággal ápolt kertjében több száz Sedum, Sempervivum valamint hagymás és gumós fajból, változatból álló gyűjteményt, hivatalosan is nyilvántartott génbankot állított össze, ill. tartott fenn évtizedek óta. Az eltérő életmenetű, fenológiai ritmusú geofitonok összehasonlító elemzésére új ábrázolási módszert dolgozott ki ( Fenológia in Kárpáti Z., Terpó A.: Alkalmazott növényföldrajz Mezőgazd. Kiadó p ). A hazánkban termesztett vagy termeszthető télálló hagymás-gumós és szukkulens, főként Crassulaceae fajok honosításával, fagy- és szárazságtűrésével, szaporodásbiológiájuk vizsgálatával kapcsolatos eredményeiről több könyve, számos közleménye jelent meg (Hagymások fenológiai adatai - in Galántai M. - Tóth I.: Hová, mit ültessünk? - Mezőg. Kiadó, 1971 Bp. p.5, ; Hagymás kerti virágok, vadon is élő, télálló hagymás-gumós dísznövények. - Mezőg. Kiadó, 1974 Bp. 220 p., Priszter Sz. Varga E.: Hagymások, gumósok. (Búvár Zsebkönyvek.). - Móra, 1984 Bp. 64 p, valamint: Die Phänologie einiger ostmediterranen Geophyten und ihre Darstellungsprobleme. - Acta Bot. Hung [1982.] p ; Akklimatizációs és szaporodási tapasztalatok eurázsiai télálló növényfajokkal, Publ. Univ. Horticult Supplementum. p Kerti gyűjteményében, a részben a Balkánon, Kis- és Közép-Ázsiában tett utazásai nyomán eredeti élőhelyről származó geofiton növények fenológiai fázisainak adatait 40 éven át hetente jegyezte, óriási értékű adatbázist teremtve ezzel drasztikus klímaváltozásokat hozó korunk kutatásai számára. A hazai botanikatörténet múltjának, jeles alakjainak megismerésére, tiszteletére, a botanika magyar szaknyelvének ápolására tanító tudós, a flóra fáradhatatlan kutatója, a szerény, csendes szavú, mindig harmóniát kereső ember emlékét szeretettel megőrizzük. 12

A Füvészkert különleges helyzetben

A Füvészkert különleges helyzetben Budapest sétáló Nagy-Belváros A Füvészkert különleges helyzetben Készítette: Kucs Piroska Biológus V. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK I. VIRÁGZÓ NAGY-BELVÁROS II. MAGYARORSZÁG ARBORÉTUMAI ÉS BOTANIKUS KERTJEI

Részletesebben

EGYESÜLETI HÍREK. MÖTE Közgyűlés 2010 2011/1. 6. évfolyam 1. szám 2011. január

EGYESÜLETI HÍREK. MÖTE Közgyűlés 2010 2011/1. 6. évfolyam 1. szám 2011. január 6. évfolyam 1. szám 2011. január Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete MBT Környezet- és Természetvédelmi Szakosztály MBT Ökológiai Szakosztály T A R T A L O M Egyesületi hírek 1 Rendezvények 4 Rendezvénynaptár

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET KANITZIA 19 B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. ATTILA S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 2 Reviewed/Lektorálta

Részletesebben

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN Szerkesztette: Pongrácz László Balatonfüred 2010 1 Balatonfüredhez kapcsolódóan, kilenc, olyan természettudóst kell megemlíteni, akiknek

Részletesebben

XX. századi Magyar Tudósnők

XX. századi Magyar Tudósnők XX. századi Magyar Tudósnők Ács Zsuzsanna orvos, neuroendokrinológus (Budapest, 1937. 03. 21. Budapest, 1997. 08. 03.) Kutatási területe a kísérletes neuroendokrinológia, és elsősorban az agyalapi mirigy

Részletesebben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Halászné Szakács Éva A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Az emberek legnagyobb többsége pihenni, kikapcsolódni jár a botanikus

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon

senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon Beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem nagykövetével Professzor Úr, az Ön munkásságát sokan ismerik,

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

Témáink. 2013. ősz. II. évfolyam 3. szám. Kutatók Éjszakája Vácrátóton... 8 Nyomozz növények után az irodalomban alkotópályázat eredményhirdetése...

Témáink. 2013. ősz. II. évfolyam 3. szám. Kutatók Éjszakája Vácrátóton... 8 Nyomozz növények után az irodalomban alkotópályázat eredményhirdetése... Hírlevél 2013. ősz II. évfolyam 3. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok...2 INFRA 2013... 2 Fiatal kutatók... 2 Megjelent publikációk, sikerek...3 Pásztorok tudása Molnár Zsolt... 3 Fán élő mohákat és

Részletesebben

A Modern Filológiai Társaság születése

A Modern Filológiai Társaság születése A Modern Filológiai Társaság születése FRANK TIBOR az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE BTK, Angol Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék Abstract: The Society for Modern Philology, Hungary s

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN

MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN DÉNES VERA ÉS BANDA EDE ÉLETMŰVE A POPPER ISKOLA TÜKRÉBEN

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Hírlevél. Témáink. 2014. tavasz. III. évfolyam 1. szám - 1 - Pályázataink, témáink... 13 ÖK mobilitás pályázat... 13

Hírlevél. Témáink. 2014. tavasz. III. évfolyam 1. szám - 1 - Pályázataink, témáink... 13 ÖK mobilitás pályázat... 13 2014. tavasz Hírlevél III. évfolyam 1. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Tovább folytatódik a kutatási infrastruktúra megújítása az akadémiai kutatóintézet-hálózatban... 2 Tudománykommunikációs

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Hírlevél

Rendvédelem-történeti Hírlevél Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35 36. szám Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX.

Részletesebben

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Varga Mihály Tudós tanár Kecskeméten Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Hajnóczy Iván igazi történelmi családnak a sarja. Jól mutatja ezt az 1928-ban megjelent családtörténeti munkája, amely a Hajnóczyak

Részletesebben

ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA

ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA Magyar kutatások az ezredfordulón Szerkesztette FRANK TIBOR ÉS KÁROLY KRISZTINA TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916)

Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916) MÛHELY PÁLFFY GÉZA Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916) Kutatási munkaterv a Lendület II. Programra (2012 2017) Az elmúlt

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT SAVARIA UNIVERSITY PRESS Szombathely 2011 MEGJELENT A HUNRA MEGALAKULÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben