A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA"

Átírás

1 A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA :: 2007

2 Kedves Jelentkező! Örömmel látjuk Önt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei képzés iránt érdeklődők között. Kérjük, olvassa el a jelentkezésre, a felvételi vizsgára és a tanulmányi perspektívára vonatkozó alábbi tájékoztatást! Kiket várunk? Elsősorban azokat, akik zenész-pályájuk részeként egyházzenei munkát akarnak végezni: egyházzene tanárként, kórusvezetőként, szkólavezetőként, templomi karnagyként vagy orgonistaként. De szívesen látjuk azokat is, akik csupán zenei felkészültségüket kívánják kiegészíteni jellegzetesen egyházzenei stílusok, műfajok ismeretével (például gregorián, reneszánsz egyházi kórusirodalom, korai barokk vokális egyházzene), vagy műveltségüket gyarapítani a liturgia és zene viszonyára vonatkozó szakszerű ismeretekkel. Ez egyben azt jelenti, hogy zenetanárokat, hangszerjátékosokat, zeneszerzőket, zenetudósokat is szívesen részesítünk egyházzenei képzésben. Vannak-e felekezeti megkötések? Nincsenek. A képzés nagy része közösen történik ( ökuménikus jellegű), a gyakorlati liturgikus szolgálatot katolikus/protestáns megoszlás szerint szervezett kurzusokban tanítjuk. Az egyedi eseteket személyre szabott tanrenddel igyekszünk követni. A jelentkezéskor kérjük annak megjelölését, hogy a liturgiát, liturgikus gyakorlatot stb. milyen felekezet hagyománya szerint kívánja tanulni. Bár természetesnek tartjuk, hogy a hallgatók többsége valamely egyházhoz kapcsolódik, senki egyéni meggyőződését a felvételin nem vizsgáljuk. (Elvileg a vallással kapcsolatot nem tartó kollégák is tanulhatnak a tanszakon, ha az egyházzene iránt érdeklődnek, s a tanulmányi kötelezettségeket vállalják). Kik jelentkezhetnek? Első diplomás alapképzésre jelentkezhet bárki érettségizett és a szakközépiskolai szintnek megfelelő zenei felkészültséggel rendelkező fiatal (tehát jöhet szakközépiskolából, vagy zeneiskolából, magántanulásból). Az alapképzésen belül finanszírozott és költségtérítéses képzésre lehet jelentkezni. Alapképzésre jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik más főiskolán/egyetemen tanulnak vagy tanultak professzionális szinten zenét (párhuzamos vagy másoddiplomás képzés). Az alapozó tárgyakból (filozófia, esztétika stb.) és az általános szakmai alapozó ismeretekből, készségekből (zeneelmélet, szolfézs stb.) korábban szerzett krediteket, ha azok tartalma megegyezik az egyetemünkön tanított tárgyakéval, kreditátvitellel elismerjük, s ezzel csökken a hallgató óra- ill. kreditkötelezettsége. Az ilyen képzések az esetek többségében a jelen törvények szerint költségtérítésesek. Egyházzenei + iskolai tanári diploma? Tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbb érdeklődő az egyházzenét valamely más zenei képzéssel akarja társítani, hogy szakmailag is, egzisztenciálisan biztosabb alapot teremtsen magának. Ezt szolgálja a tantervi programunkba beépített 22 kredites fakultatív órakeret, melynek okos felhasználásával elő lehet készíteni további zenei diploma megszerzését. A kreditlehetőségek ügyes felhasználásával és némi kiegészítéssel az egyházzene tanári mesterképzéssel párhuzamosan lehetőség van az iskolai ének-zene, szolfézs, orgona tanári diploma megszerzésére is. Az erre vonatkozó bővebb információkat az érdeklődőknek a tanszéken megadjuk. Az egyházzenei alapképzés elvégzése után külön felvételi vizsgával az egyházzene művészeti mesterképzésbe léphetnek, ott művészi oklevelet, majd (részben párhuzamos, részben folytatólagos képzéssel) művész-tanári oklevelet szerezhetnek. És a mesterfokozat után? A Magyar Akkreditációs Bizottság 1995-ben jóváhagyta az egyházzene doktorprogram megindítását. Az elmúlt öt év alatt húsz jelölt szerzett szakszerű vezetéssel doktori címet. 2

3 Mit tanítunk? Az egyházzene oktatás jellegzetessége, hogy benne összekapcsolódik a művészi (zenei), az elméleti (például zenetörténeti) és a liturgikus képzés. Fő tárgyaink: az egyházzeneirodalom (a középkortól napjainkig létrejött egyházzenei repertoár előadása, forrásainak, múltbeli és mai alkalmazásának ismerete), az egyszólamú liturgikus zene (gregorián, graduál, népének), az orgona (hangszer, liturgikus orgonajáték, orgonaismeret) a liturgia (liturgika, liturgikus gyakorlat, latin ill. protestánsoknak részben német liturgikus nyelv). A tárgyak egy részét a szokásos órarendi keretben tanítjuk (a főtárgyra eső ún. kontaktórák száma: heti 10-12), részben a hallgatók önálló munkát végeznek, s arról a kijelölt tanárnak időről-időre beszámolnak (pl. hangfelvételek elemző feldolgozása, memoriter, gregorián kotta átírása stb.). A 22 kredites fakultatív keretben a hallgató érdeklődése szerint vehet fel sajátos, egyéni életpályáját építő tárgyakat. Ennek keretében a későbbi tanári művészi-mesterszakot tárgyakat ajánlunk fel számára. Az alapképzés végén a hallgatók diploma-istentiszteletet terveznek és vezetnek, továbbá a főtárgyakból összefoglaló záróvizsgát tesznek. A képzés nem szorítkozik a tan-kötelezettségekre. Azt kiegészítik például a közös istentiszteletek, tanszaki hangversenyek, speciális tanfolyamok, évről évre szervezett tanulmányi kirándulás (egyebek között Anglia, Törökország, Itália, Ausztria, Románia/Erdély szerepeltek úti céljaink között). II. Felkészülés a felvételi vizsgára A felvételi vizsgára való jelentkezés határideje február 15. Mivel központi számítógép regisztrálja a jelentkezéseket, e dátum után nincs mód felvételre pályázni. A felvételi vizsga két részből áll: főtárgyi és kötelező tárgyi részből. Azok, akik akár egyetemünk más szakjára már felvételt nyertek, akár más professzionális zenei főiskolán tanulnak, vagy azt elvégezték, a kötelező tárgyakból nem tesznek felvételit. 3

4 1. A felvételi vizsga anyaga: EGYHÁZZENE FŐTÁRGY: 1. Repertoárismeret: a felekezeti énekeskönyvből 70 kijelölt tétel éneklése fejből, legalább az első versszak szövegével együtt. A kijelölt tételek: Katolikusok Éneklő Egyház: 6, 7, 16, 19, 25, 26, 28, 31, 41, 43, 48, 54, 65, 67, 69, 71, 82, 84, 90, 91, 97, 98, 99/100, 107, 111, 126, 132, 142, 143, 161, 162, 167, 170, 177, 189, 190, 192, 206, 221, 222, 224, 226, 232, 234, 236, 284, 340, 358, 411, 446, 460, 501, 517, 532, 540, 546, 550, 553, 572, 587, 589, 598, 600, 643, 646, 695, 802, 803, 804, 806. Reformátusok Énekeskönyv magyar reformátusok használatára: 8, 23, 25, 33, 42, 47, 50, 65, 66, 68, 77, 80, 84, 89, 90, 96, 105, 130, 134, 135, 138, 150, 151, 161, 165, 167, 185, 205, 215, 217, 220, 225, 226, 234, 241, 251, 254, 255, 256, 265, 272, 274, 294, 296, 301, 303, 312, 315, 316, 318, 326, 329, 337, 341, 342, 345, 370, 373, 380, 390, 434, 447, 459, 475, 483, 485, 500, 503, 511, 512. Evangélikusok Evangélikus énekeskönyv: 40, 42, 43, 44, 47, 54, 57, 58, 72, 76, 96, 108, 109, 113, 115, 116, 121, 131, 136, 150, 151, 152, 157, 158, 161, 185, 188, 189, 198, 200, 213, 215, 222, 229, 231, 232, 233, 235, 254, 255, 260, 263, 266, 274, 276, 279, 291, 308, 331, 336, 337, 346, 357, 359, 361, 365, 369, 379, 389, 402, 405, 412, 417, 422, 423, 431, 443, 493, 503, 512. Más egyházhoz tartozók saját felekezeti énekeskönyvük 70 tétele (a hallgató jegyzéket hoz a kiválasztott tételekről!) 2. Stílusismeret: Palestrina kórusműből (a hangfajnak megfelelő) szólam lapról éneklése egyedül vagy társsal két szólamban. 3. Zongora/orgona: az alább megjelölt zongora kötelező tárgyi követelmények szerint 4. Beszélgetés a jelentkező korábbi egyházzenei tapasztalatairól, tanulási feltételeiről és távolabbi egyházzenei/tanári céljairól. KÖTELEZŐ TÁRGYAK: Szolfézs-Zeneelmélet Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan (diatónia és alterációk) ismerete és alkalmazása négyszólamú szűk szerkesztésben; a barokk és bécsi klasszikus formák és műfajok ismerete. Írásbeli feladatok: 1. Két korál-sor szélső szólamainak lejegyzése hallás után; a harmóniák jelölése számozással. 2. Összhangzattanpélda kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben, megadott fokszámsor alapján. 3. Kétszólamú, tonális zeneműrészlet lejegyzése hallás után. 4. Egyszólamú, 20. századi zeneműrészlet lejegyzése hallás után. 5. Kb. 10, 2-4 szólamú hangköz-, ill. hangzat lejegyzése hallás után. 6. Kb. 6 ütemnyi, egyszólamú hangzó anyag ritmusának lejegyzése. 4

5 Szóbeli feladatok: 1. Összhangzattanpélda zongorázása diktálás után. 2. Beszámoló formatani ismeretekről a hangszeres/énekes (főtárgyi és kötelező zongora) felvételi vizsga zeneműveinek elemzése alapján. Kottáról a felvételiző gondoskodjék. 3. A tonális zene köréből vett zeneműrészlet lapról éneklése. 4. Hangköz- és hangzatgyakorlat (hangközök/hangzatok felismerése és éneklése megadott hangra). Zongora kötelező Billentyűs (zongora, orgona) vagy szolfézs-zeneelmélet szakos előképzettség esetén: 1. Bach: Egy tétel a háromszólamú invenciók közül vagy a Wohltemperiertes Klavier-ból. 2. Haydn, Mozart vagy Beethoven egy teljes szonátája 3. Egy előadási darab énekkíséret a felekezeti orgonáskönyvből (jegyzéküket a felvételiző hozza) Megjegyzés: Orgona előképzettség esetén a megjelölt Bach mű helyett egy pedálos Bach orgonadarab játszható. Más hangszeres előképzettség esetén: 1. Bach: Egy nehezebb kis prelúdium vagy kétszólamú invenció 2 Klasszikus szonáta- vagy annak megfelelő nehézségi fokozatú szonati- natétel 3. Bartók: egy mű a Mikrokozmosz III. vagy a Gyermekeknek II. köteté- ből 4 30 énekkíséret a felekezeti orgonáskönyvből (jegyzéküket a felvételiző hozza) Népzene 1. Stílusismeret: a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet stb.). 2. Memoriter a Kodály-Vargyas példatárból: 1, 2, 4, 8, 12, 13, 21, 22, 34, 47, 49, 67, 78, 85, 95, 114, 142, 154, 171, 174, 185, 206, 225, 250, 252, 307, 332, 416, 447, Tanácsok a felvételi előtt Ha a jelentkező valamit nem ért pontosan e tájékoztatóból, kérjen felvilágosítást a tanszéken (Régi Zeneakadémia, VI. Vörösmarty u. 35. III. em. 315; telefon: ). A vizsgáztató bizottság szakmailag igényes, de emberséges: arra törekszik, hogy a jelentkezőket felvegye, nem pedig hogy elutasítsa. A felvételi vizsgán előny a legalább középfokú nyelvvizsga. Ez a diplomaszerzés feltétele, s a BA rövid három éve az intenzív zenetanulás mellett nagyon nehéz lenne azt pótolni. A népének memoriter anyag a főtárgyi felvételi súlypontja. Tanulását nem elég a vizsga előtti hetekben elkezdeni. Az emlékezetbe csak akkor nyomódik be biztosan szövegével és dallamával az ének, ha hónapokon át ismételgetjük, gyakran visszatérünk rá (s természetesen, ha az élő gyakorlat emléke is segíti a tanulást). A felvételi Palestrina stílusismeret pontjára készüljünk minél több Palestrina-műből a jelentkező hangfajának megfelelő szólam áténeklésével. Nagyon kívánatos, hogy a jelentkező másodmagával kétszólamú részleteket is gyakoroljon. Természetesen itt is nagy segítség az élő kórusgyakorlat. Jó kedvet és energiát kívánunk a felkészüléshez, s a remélhetően sikeres felvételi vizsgán való találkozásig is üdvözletünket küldjük: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene tanszakának tanári kara 5

A művészetoktatás tantervei

A művészetoktatás tantervei Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

Helyi tanterv Szakmai program

Helyi tanterv Szakmai program Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola zeneművészeti képzés Helyi tanterv Szakmai program KLASSZIKUS ZENÉSZ OKJ szám: 54 212 04 0010 54 01 megnevezés: hangkultúra szak OKJ száma: 54 212 04 0010 54

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor MAGYAR PEDAGÓGIA 94. évf. 1 2. szám 95 111. (1994) A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI ZENETANÁROK KÉPZÉSE (1908 1948) Tóth Gábor Az 1867-es kiegyezéssel, az önálló magyar államiság lehetővé tette a közoktatásügy további

Részletesebben

BME-ÉPK - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar

BME-ÉPK - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar BME-ÉPK - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar ÍRÁSBELI VIZSGA Részei: - Rajzkészség, kreativitás, vizuális és térlátás (kreatív akció modell készítése meghatározott kiindulási

Részletesebben

nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg hjklyxcvbnmqwertzuiopasmfghjkl bnmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmwertz

nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg hjklyxcvbnmqwertzuiopasmfghjkl bnmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmwertz aipqsfhjkyxbqqweip afghjklyxcvbnmqwertzuipafghjkl qyxcvbnmqwertzuiopasfghjklyxcvb Péceli Alapfokú Művészeti Iskola nmqwertzuiopasfghjklyxcvbnmqwer Helyi Tanterve 2013. tzuiopasfghjklyxcvbnmqwertzuiop avyfghjklyxcvbnmqwertzuiopasfg

Részletesebben

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Zenei képességekkel kapcsolatos előmérés tapasztalatai zeneművészeti szakközépiskolában

Zenei képességekkel kapcsolatos előmérés tapasztalatai zeneművészeti szakközépiskolában Zenei képességekkel kapcsolatos előmérés tapasztalatai zeneművészeti szakközépiskolában BUZÁS Zsuzsa Kecskeméti Főiskola, Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét zsuzsabuzas@gmail.com LELE Anita SZTE BTK

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

MIT ATYÁINK BESZÉLTEK EL NEKÜNK, ELMONDJUK AZ IFJÚ NEMZEDÉKNEK *

MIT ATYÁINK BESZÉLTEK EL NEKÜNK, ELMONDJUK AZ IFJÚ NEMZEDÉKNEK * 472 KÖZLEMÉNY Dobszay Ágnes MIT ATYÁINK BESZÉLTEK EL NEKÜNK, ELMONDJUK AZ IFJÚ NEMZEDÉKNEK * Dobszay László oktatási koncepciója Dobszay László szerteágazó életmûvének vezérfonala a tanítás volt. Egész

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ. Egressy Béni. Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma

Bocskai István Református Oktatási Központ. Egressy Béni. Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre Farkas Antal

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola felülvizsgált és aktualizált Helyi tanterv Szakmai program Pécs, 2011. június 28. helyi tanterv általános rendelkezések A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév) SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1)411-6500/5276, 5287

Részletesebben

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 1 BILLENTYŰS TANSZAK

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 1 BILLENTYŰS TANSZAK AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 1 BILLENTYŰS TANSZAK Készítette a rendelet alapján: Nagyé Szűcs Éva alapfokú billentyűs tanszakvezető 2014. október 14. 1 3/2011. (I. 26.)

Részletesebben

MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA

MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA Hunyadi János Általános Művelődési Központ MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA AZ EGYES MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁSÁNAK CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE A képzés szerkezete: A művészetoktatás keretében a

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum hétévfolyamos képzéséről

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum hétévfolyamos képzéséről Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum hétévfolyamos képzéséről Tanulmányi terület kódszáma: 01 2010-2011 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.:

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tanulmányi terület kódszáma: 02 2010-2011 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.:

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben