Lajstromozott védjegyek II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajstromozott védjegyek II."

Átírás

1 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, Lajstromozott védjegyek II. 5 Készítmények férgek, rovarok és kártékony állatok irtására; fungicidszerek; germicidszerek, baktériumirtó szerek; parazitairtó szerek; algicidek, rovarirtó, gyomirtó szerek; dezodorok személyi célokra használtak kivételével; légfrissítõ készítmények rovarûzõ szerek. 21 Nem elektromos készülékek és anyagok tisztítási célokra; fényesítõ-, tisztító- és portalanítókendõk; impregnált kendõk tisztítási, portalanító és fényesítõ célokra; adagoló készülékek; kefék; lapkák súrolási vagy tisztítási célokra; szivacsok és felmosók (151) M (220) Cardinal Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Gócza Gabriella ügyvéd, Gócza és Társai Ügyvédi Iroda, (554) (511) 9 Tudományos és egyéb célra szolgáló mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktató berendezések, felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; regiszteres pénztárgépek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 38 Távközlés. 41 Szakmai képzés; szórakoztatás. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. 45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére (151) M (220) Rewe-Zentral AG, Köln (DE) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, (541) JO-VITAL (511) 30 Cukor, édesség, kivéve joghurtos édességek, különösen fõzött menta és gyümölcsös édességek, gumicukorkák, nyalókák, rágógumik (151) M (220) Unilever N.V., Rotterdam (NL) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. i Ügyvédi Iroda, (511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra; szövetkikészítõ készítmények, fehérítõszerek; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosó készítmények; szappanok, kézmosó szerek; fényesítõ és tisztítókészítményekkel és anyagokkal impregnált kendõk (151) M (220) Malmos Balázs, Barcs (HU) dr. Fenyõ Gábor ügyvéd, (511) 5 Gyógyteák, gyógynövények, gyógyitalok, gyógyhatású adalékanyagok. 30 Tea, teaalapú italok (151) M (220) LÁNCHÍD RÁDIÓ Mûsorszolgáltató Kft., (HU) (511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 38 Távközlés. M (151) M (220) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

2 (541) PERINDASTAD (511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek (151) M (220) EDISON NETWORK Kulturális és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 70%, (HU); Etalon Produkció Kft. 15%, Baja (HU); Tóth Tibor 15%, (HU) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, dr. Lendvai András ügyvéd, (511) 35 Magyarországról származó, magyar kultúrához kapcsolódó reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallások elkészítése becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára) bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára) elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásoló gépek kölcsönzése gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalkozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok összeállítása, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése (mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk üzleti menedzselés elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok. 41 Magyarországról származó, magyar kultúrához kapcsolódó nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás) fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, golfpályák üzemeltetése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra, idõmérés sporteseményeken, játékkaszinó (szolgáltatásai) játéktermi szolgáltatások nyújtása, jelbeszéd értelmezése, karaokeszolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés, modellügynökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból] óvodák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai) sorsjátékok lebonyolítása, sport-edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése, testnevelés, tornatanítás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, állatidomítás, állatkertek üzemeltetése, éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás). 43 Magyarországról származó, magyar kultúrához kapcsolódó vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok, óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás) (151) M (220) RAMADA INTERNATIONAL INC., New Jersey (US) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., (541) Ramada... a Balaton másképp (511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás. M354

3 (151) M (220) Lakatos Péter, Szentendre (HU) (541) Russian Kettlebell Challenge (511) 25 Orosz származású ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 41 Orosz származású nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális (151) M (220) American Life Insurance Company, Wilmington, Delaware (US) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvivõ Iroda Kft., (541) AHICO INVEST PRO EURO (511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások (151) M (220) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., (511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés (151) M (220) SCB Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (HU) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, (541) METABOL Forte (511) 5 Gyógyszerészeti készítmény, diétás anyag gyógyászati használatra, étkezési kiegészítõ kapszula formájában (151) M (220) Sweeting International Kft., Feketeerdõ (HU) (541) KISTEHÉN (511) 30 Édesipari termékek (151) M (220) Reader s Digest Kiadó Kft., (HU) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai Ügyvédi Iroda, (541) EGYÜTT A VILÁGBAN (511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; különösen; folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok), újságok, könyvek, könyvecskék, albumok, katalógusok, prospektusok, füzetek, levelezõlapok. tevékenységek; különösen könyv- és folyóirat-kiadás, hangfelvétel és videófelvétel kiadása, elektronikus könyv- és folyóirat-kiadás, mindezek online kiadása, fényképészet, szerencsejátékok, továbbá mindezek interneten keresztül is (151) M (220) Optika-Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Horváth Zsuzsa, Dr. Horváth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, (541) ENJOY THE BEAUTY (511) 44 Optikusok szolgáltatásai (151) M (220) Optika-Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Horváth Zsuzsa, Dr. Horváth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, (541) OPTIKA-PRO (511) 44 Optikusok szolgáltatásai (151) M (220) Allianz Bank Zrt., (HU) dr. Borsányi Gábor, (541) Allianz HozamMix (511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (151) M (220) Biokarma Kft., Tatabánya (HU) (511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék (151) M (220) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE) (300) UA dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, (541) BLEND-A-MED 3 D WHITE DELUXE M355

4 (511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és szájüreg ápolására és higiéniájára, öblítõkészítmények a fogkõ és fogszuvasodás elkerülésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, fogkrémek, szájöblítõk, szájspray, fogzselék, fluoros zselék, fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták (151) M (220) Törõcsik Jenõ, (HU) dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri-dr. Hazai Ügyvédi Iroda, (541) ESOTV (511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 38 Távközlés. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés. 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások (151) M (220) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, (HU) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, (541) Celeb vagyok! (511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; (151) M (220) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, (HU) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, (541) Celeb vagyok, ments ki innen!! (511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; (151) M (220) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság, (HU) (541) VESEROBAN (151) M (220) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság, (HU) (541) ETIXOL (151) M (220) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság, (HU) (541) MIDACOL (151) M (220) Babapihenõ Szolgáltató Bt., (HU) dr. Tóth István ügyvéd, (511) 41 Óvodák (nevelés), oktatás (151) M (220) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., (511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés (151) M (220) United Food Kft., Hajmáskér (HU) (511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. M356

5 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, (151) M (220) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs (511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek. (511) 32 Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök (151) M (220) GRANDS MAGASINS B-GMB, Párizs (FR) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., (151) M (220) Organon Kereskedelmi Kft., (HU) (554) (511) 5 Gyógyszerek (humán); gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények; hagyományos növényi gyógyszerek; növényi gyógyszerek; növényi készítmények; növényi anyagok; gyógyászati segédeszközök; étrend-kiegészítõk (151) M (220) Friesland Brands BV, Meppel (NL) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., (511) 29 Tej és tejtermékek, továbbá tejporok, sûrített tej és instant készítmények, valamint olyan készítmények ételekhez és italokhoz, melyek más osztályokba nem tartoznak, tejszín vagy tej alapú adalékanyagok kávé készítményekhez. 30 Kávé, csokoládés és kakaós italok. (511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta. 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (151) M (220) GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., (151) M (220) UNIMATIK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU) (511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat- M357

6 szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta. 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák M (220) Marpa Art Bt., (HU) (541) Cselekvéskutató Centrum (511) tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); digitális képfelvételezés; egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; fordítói szolgáltatások; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás). 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, belsõépítészet, csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hostingszolgáltatások weboldalakhoz, ipari formatervezés, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások részére), minõség-ellenõrzés, mûalkotások hitelesítése, stíldíszítés (ipari formatervezés), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tenger alatti kutatás, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára M (220) Magyar Rádió Zrt., (HU) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, (541) A klasszikus zene rádiója (511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 38 Távközlés M (220) Dorottya 3 Kft., (HU) (541) AQVAROMANA (511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, (511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetûk, klisék. 35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések intézése (mások számára). 36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása, ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés. M358

7 38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása, információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások. 41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok készítése, szövegek kiadása M (220) Édes Otthon Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, (511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott termékek, egészben és darabolva, csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei. (511) tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), idõmérés sporteseményeken, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sportedzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, video(szalagra) filmezés. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, minõség-ellenõrzés, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), szellemi tulajdon licencek adása, textilek tesztelése, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára M (220) The Bio Company Kft., Mogyoród (HU) (511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok. 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz M (220) Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU) M (220) Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU) (541) GOLDEN GOOSE (511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, speciálisan liba, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott, egész és darabolt, csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei M (220) CSEP-KER. Kft., (HU) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, (541) A minden százát (511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek könyvkötészeti anyagok, fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére; és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más áruosztályokba), nyomdabetûk; klisék. 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok, takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; M (220) Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, M359

8 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, M (220) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt., (HU) Katona Zsuzsanna, (511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet, tejport, kávépótlókat, kakaót, csokoládét, gabonát, gyümölcsöket, cukrot, gyógynövényeket vagy fûszereket, illetve ezek kombinációit tartalmazó kávé és kávés italok; kávékivonatok; instant kávék; kávépótlók M (220) Timemaster Kft., (HU) Szentpéteri Zsolt, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, (541) FÉM FATÁL (511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális M (220) FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, (HU) (541) Fogyasszon naponta 3x3 féle zöldséget, gyümölcsöt az egészségért! (511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; M (220) FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, (HU) (541) Egyen zöldséget, gyümölcsöt naponta 3x az egészségért! (511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; M (220) Mary-Ker Kft., Dunakeszi (HU) Török Antal, Gyõr (511) 30 Száraztészták; különféle félkész tészták. (511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek M (220) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, (HU) dr. Gedey Gábor ügyvéd, (511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék. 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 38 Távközlés. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés. (541) (511) M M (220) Corvus Design Reklámügynökség Kft., (HU) HUNIKON 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

9 mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; M (220) Corvus Design Reklámügynökség Kft., (HU) (541) HUNICON (511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; M (220) PÓLUS KINCS Zrt., Göd (HU) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., (511) 19 Építõanyagok, építõanyag-adalékok, amennyiben ezen áruosztályba tartoznak M (220) Zou Guolan, (HU) dr. Varga Marietta ügyvéd, adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek; akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk; antennák; diktafonok; elektronikus határidõnaplók; elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus zsebfordítógépek; fényképezõgépek; filmkamerák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; konverterek, elektromos; mûholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések jármûvekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; radarkészülékek; rádiótelefon készülékek; számítógépprogramok [letölthetõ]; számítógépek; távadók, transzmitterek (távközlés); televíziós készülékek; vevõkészülékek (audio-, video-); videokamerák; videotelefonok M (220) Belvedere Consulting Establishment, Vaduz (LI) Antal Ferenc, Békéscsaba (541) dinocity (511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 38 Távközlés M (220) Szövetség az Élõ Tiszáért Egyesület, Nagykörû (HU) dr. Gubek Nóra, (511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk M (220) Classic Star Építõipari és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU) dr. Boros Árpád ügyvéd, Dr. Boros Ügyvédi Iroda, (511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses (511) 26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok. 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta. 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). M361

10 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás M (220) KG DENTAL EU Fogorvosi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Boglárlelle (HU) (511) 40 Fogtechnikusi szolgáltatások. 44 Orvosi szolgáltatások, fogászat M (220) Kristály-Lízing Zrt., Szekszárd (HU) (541) KRISTÁLY (511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek M (220) Pataki Tibor, (HU) Kacsuk Zsófia, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, (541) PATAKI (511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk: különösen fehérnemû, sportruházat és zokni M (220) British American Tobacco (Germany) GmbH, Hamburg (DE) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, (541) AUSLESE (511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányosok kiegészítõi M (220) Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, M (220) Artwork Kft., (HU) Endrõdi Balázs, Rimon Art Kft., (511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék. 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok. 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk M (220) Ratiopharm Hungária Kft., (HU) dr. Szûcs László, Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, (541) LACTIV-RATIOPHARM (511) 5 Étrend-kiegészítõk, táplálékkiegészítõk, gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra M (220) Ratiopharm Hungária Kft., (HU) dr. Szûcs László, Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, (541) ALGOPLAST-RATIOPHARM (511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszeres tapaszok, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra M (220) Ratiopharm Hungária Kft., (HU) dr. Szûcs László, Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, (541) LACTIV ACUTE-RATIOPHARM (511) 5 Étrend-kiegészítõk, táplálékkiegészítõk, gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra. (511) 30 Paprikából, padlizsánból és fokhagymából készített mártások M (220) Virág + Napsugár 2003 Kft., (HU) M362

11 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, M (220) Alana-Tokaj Kft., Gyöngyöstarján (HU) (511) 33 (511) 33 (541) (511) Borok M (220) Corvus Design Reklámügynökség Kft., (HU) Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok M (220) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., (HU) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, ÁRAK S MÉRETBEN 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; M (220) Daru Mihály, Kazincbarcika (HU) (554) (511) 30 (511) 39 Taxiszolgáltatás M (220) Daru Mihály, Kazincbarcika (HU) (554) (511) 39 Taxiszolgáltatás. (541) (511) (541) (511) M363 Desszertporok, italporok M (220) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU) DÍNOM-DÁNOM 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével) M Delibo Kft., (HU) (220) DELIBO 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövények, gyógyteák, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk. 32 Sörök; ásvány-, forrás- és szódavizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez (151) M (220) SCA Hygiene Products Aktiebolag, Göteborg (SE) dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda,

12 (511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati termékek; diétás készítmények orvosi használatra; bébiételek; tapaszok kivéve egészségügyi kendõk, kivéve tamponok és kivéve egyéb, menstruáció alatt használatos nedvszívó anyagok, kivéve tisztasági betétek, kivéve egészségügyi pelenkák inkontinenciában szenvedõknek; sebkötözõanyagok, fogtömõanyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõszerek; készítmények férgek írtására, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtók (herbicidek). 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati mûszerek és készülékek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai termékek, orvosi varratanyagok, kivéve egyszer használatos lepedõk és alátétek inkontinenciában szenvedõknek. 24 Textílanyagok és más osztályba nem tartozó textiltermékek; ágy- és asztalnemûk. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk (151) M (220) Duna House Brokerage Kft., (HU) (541) Duna House - Ingatlanértékesítési Garancia (511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek (151) M (220) Duna House Brokerage Kft., (HU) (151) M (220) Egis Gyógyszergyár Nyrt., (HU) (541) DROZEDRAN (151) M (220) Egis Gyógyszergyár Nyrt., (HU) (541) VINOTEZIB (151) M (220) Egis Gyógyszergyár Nyrt., (HU) (541) TRAHEZIMIB (151) M (220) Egis Gyógyszergyár Nyrt., (HU) (541) MELANUMIB (151) M (220) Egis Gyógyszergyár Nyrt., (HU) (541) DUDANTIN (151) M (220) Egis Gyógyszergyár Nyrt., (HU) (541) MEMIGMIN (511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek (151) M (220) Duna House Brokerage Kft., (HU) (541) Duna House-Értékesítési Garancia. (511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek (151) M (220) Egis Gyógyszergyár Nyrt., (HU) (541) PRABEGIN (151) M (220) Egis Gyógyszergyár Nyrt., (HU) (541) DEFLOXOL (151) M (220) Europolis Park Airport Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, (541) Europolis Park BUDAPEST AEROZONE (511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete, ingatlanlízing (151) M (220) Europolis Park Airport Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, (541) AEROZONE (511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete, ingatlanlízing (151) M (220) Király József, Kecskemét (HU) M364

13 (511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. A rovat 89 db közlést tartalmaz. A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , M365

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Nemzeti lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.070 ( 210 ) M 11 02880 ( 220 ) 2011.09.12. ( 732 ) Márton Imre János, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szánthó Pál, Budapest ( 511 ) 33 Borok.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 6. szám, 2012.03.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01725 ( 220 ) 2010.05.31. ( 731 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02869 ( 220 ) 2011.09.09. ( 731 ) Pártos Csilla, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01296 ( 220 ) 2010.04.23. ( 731 ) ratiopharm GmbH, Ulm

Részletesebben

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban ( 111 ) 218.527 ( 210 ) M 16 01297 ( 220 ) 2016.04.18. ( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU) ( 740

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 204.365 ( 151 ) 2011.12.07. ( 210 ) M 07 00245 ( 220 ) 2007.01.26. ( 732 ) Psenyeczki-Nagy Zsolt, Budapest (HU) ( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 03258 (220) 2008.10.16. (731) Aktív Hotels

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 06 00098 ( 220 ) 2006.01.11. ( 731 ) dr. Tóth István, Budapest (HU) ( 541 ) www.jogimegoldasok.hu ( 511 ) 42 Jogi szolgáltatások. (

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2016. 04. 29. 1 TARTALOM Fejezet címe Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.904 ( 151 ) 2015.06.15. ( 210 ) M 14 02635 ( 220 ) 2014.08.28. ( 732 ) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU) ( 541 ) Septofoam ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények; tisztítószerek;

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00094 ( 220 ) 2013.01.14. ( 731 ) Dr. Beck Zoltán, Pécs (HU) ( 740 ) Dr. Szénássy Mónika, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.027 ( 151 ) 2013.12.03. ( 210 ) M 11 01879 ( 220 ) 2011.06.15. ( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 6. szám I. kötet, 2009.06.15. Lajstromozott védjegyek I. (111) 195.994 (210) M 08 01610 (732) Alkonix Kft., Budapest (HU) (511) 32 Alkoholmentes italok,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 14. szám, 2011.07.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 03743 ( 220 ) 2004.09.07. ( 731 ) Inform Média Kft., Debrecen

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 11. szám, 2012.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02314 ( 220 ) 2009.08.07. ( 731 ) György László, Pomáz

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00671 ( 220 ) 2009.03.13. ( 731 ) Dr. Natura

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 176.258 ( 151 ) 2003.08.27. ( 210 ) M 01 05007 ( 220 ) 2001.09.20. ( 732 ) Monarchia Borászati Szőlőtermesztő és Borértékesítő Kft., Ostoros (HU) ( 740 ) dr. ifj. Partos

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03323 ( 220 ) 2009.11.16. ( 731 ) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szabó D. Péter, dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 209.001 ( 151 ) 2013.03.14. ( 210 ) M 12 02356 ( 220 ) 2012.07.06. ( 732 ) Generál Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Bt., Abony (HU) ( 511 ) 37 Építés, gyárépítés,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 00208 ( 220 ) 2014.01.24. ( 731 ) Közép Európai Média

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) (731)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02652 ( 220 ) 2011.08.22. ( 731 ) Zákányi Róbert, Budapest (HU) ( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) KAMRA

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 1. szám, 2011.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 00988 ( 220 ) 2008.03.20. ( 731 ) HUMOR1 TV Zrt., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) (554) M 08 00119 (220)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.901 ( 151 ) 2012.04.02. ( 210 ) M 10 01196 ( 220 ) 2010.04.14. ( 732 ) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Ky (US)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00189 ( 220 ) 2009.01.23. ( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Balázs Gábor,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02718 ( 220 ) 2009.09.23. ( 731 ) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR) ( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.225 ( 151 ) 2010.09.08. ( 210 ) M 04 00830 ( 220 ) 2004.02.25. ( 732 ) ÜSTÖKI Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 10. szám, 2013.05.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 01470 ( 220 ) 2011.11.25. ( 731 ) Kóbori Győző, Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 04 02513 (220) 2004.06.01. (731) Magyar Telekom Nyrt., (HU) (740) dr. Dankó Péter, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, (541) Magyar

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.661 ( 151 ) 2011.03.09. ( 210 ) M 09 00565 ( 220 ) 2009.03.04. ( 732 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU) ( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám II. kötet, 2010.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 199.139 M 09 02372 (220) 2009.06.04. Claessens International Limited, London (GB) S.B.G &

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám II. kötet, 2010.11.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 01403 ( 220 ) 2008.04.17. ( 731 ) MTT Magyar

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 04076 ( 220 ) 2004.10.04. ( 731 ) Magyar Telecom Nyrt., Budapest (HU) ( 300 ) 304 18 469.18 2004.04.02. DE ( 740 ) dr. Szamosi Katalin,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 09 01628 (220) 2009.06.03. (731) BRF-Brasil Foods

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 06 01750 (220) 2006.05.18. (731) Net Média Kiadó

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 24. szám, 2015.12.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 01268 ( 220 ) 2014.04.25. ( 731 ) Biztosítások.hu Biztosítási

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.820 ( 210 ) M 10 02159 ( 220 ) 2010.07.13. ( 732 ) Complex 3H Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 511 ) 39

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 04424 ( 220 ) 2012.12.03. ( 731 ) Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU) ( 541 ) Thomas Menner 1701 Apátsági Sör ( 511

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, 2009.03.30. Lajstromozott védjegyek II. 196.489 (151) 2009.01.27. M 05 01564 (220) 2005.05.03. Komár Balázsné, (HU) dr. György Péter,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 08 00746 (220) 2008.03.05. (731) MTM-SBS Televízió

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02786 ( 220 ) 2008.09.03. ( 731 ) Macrati Holdings Limited,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 6. szám I. kötet, 2009.06.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám II. kötet, 2009.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) M 08 03343 (220) 2008.10.27.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 08 00141 (220) 2008.01.21. (731) Advance Magazine Publishers, Inc., New York, NY (US)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 03128 ( 220 ) 2012.08.31. ( 731 ) Mojito Lemon Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 17. szám, 2011.09.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02893 ( 220 ) 2008.09.16. ( 731 ) ugyvédkupa.hu Kft.,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 21. szám, 2014.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 02687 ( 220 ) 2013.09.18. ( 731 ) Concorde Alapkezelő

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.111 ( 151 ) 2012.12.03. ( 210 ) M 12 00557 ( 220 ) 2012.02.22. ( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 20. szám, 2011.10.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03032 ( 220 ) 2009.10.20. ( 731 ) Tudatos Vásárlók Egyesülete,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 07 00710 ( 220 ) 2007.03.02. ( 731 ) Procter & Gamble Holding

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.519 ( 151 ) 2010.10.15. ( 210 ) M 10 00773 ( 220 ) 2010.03.09. ( 732 ) Optirex Kft.,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.211 ( 151 ) 2013.04.05. ( 210 ) M 09 00841 ( 220 ) 2009.03.30. ( 732 ) EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő, Gödölle,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.894 ( 151 ) 2012.07.24. ( 210 ) M 08 03509 ( 220 ) 2008.11.11. ( 732 ) istore Hungary Kft., Budapest (HU) ( 541 ) istore ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2006/6 Lajstromozott védjegyek 42 Hotelfoglalás, szállásügynökségek (hotelek, panziók), szállodai szolgáltatások, szobafoglalás, panziók lefoglalása, szállodák igazgatása.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 212.428 ( 151 ) 2014.04.01. ( 210 ) M 08 00509 ( 220 ) 2008.02.19. ( 732 ) Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU) ( 740 ) Dr. Sasvári Gabriella S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 01378 ( 220 ) 2009.05.08. ( 731 ) Kerekes Szállítási

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 11. szám, 2015.06.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00389 ( 220 ) 2013.02.14. ( 731 ) Igazi Társ Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 10. szám II. kötet, 2009.10.28. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (541)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 194.169 ( 151 ) 2008.05.20. ( 210 ) M 06 00833 ( 220 ) 2006.03.10. ( 732 ) HERBA HUNGARY

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 9. szám, 2014.05.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 02130 ( 220 ) 2013.07.24. ( 731 ) FROZEN HU Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03103 ( 220 ) 2009.10.27. ( 731 ) Történelmi Vitézi Rend

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.105 ( 151 ) 2012.12.21. ( 210 ) M 12 00874 ( 220 ) 2012.03.14. ( 732 ) Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft., Tolna (HU) ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14. Lajstromozott védjegyek I. (111) (210) (732) (740) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15. Lajstromozott védjegyek I. 166.419 M 00 04568 (220) 2000.08.31. PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Rt., Zalaegerszeg

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 210.733 ( 151 ) 2013.09.03. ( 210 ) M 12 03505 ( 220 ) 2012.09.25. ( 732 ) Gardenland Kft., Kállósemjén (HU) ( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen ( 541 ) CALOBE ( 511 ) 3 Szappanok;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 5. szám II. kötet, 2009.05.28. Lajstromozott védjegyek II. (111) 176.154 (151) 2003.08.01. (210) M 00 01737 (220) 2000.03.27. (732) NATIONAL ASSOCIATION

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 12. szám II. kötet, 2008.12.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 02268 (220) 2004.02.27. (731) Astellas

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 5. szám I. kötet, 2010.05.14. Lajstromozott védjegyek I. (111) (210) (732) (541) (511) 199.405 (151) 2010.01.14. M 09 00417 (220) 2009.02.12. CSEKE Kerékpár

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 10. szám, 2011.05.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00391 ( 220 ) 2009.02.12. ( 731 ) Vivaldi Kft., Dunakeszi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.485 ( 151 ) 2012.06.01. ( 210 ) M 10 02509 ( 220 ) 2010.08.17. ( 732 ) Va-Vestor Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU) ( 740 ) dr. Törköly Éva, Budapest ( 541 ) ZENA

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 22. szám, 2012.11.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 03854 ( 220 ) 2011.12.02. ( 731 ) Sanoma Media Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám I. kötet, 2009.11.16. Lajstromozott védjegyek I. (740) 190.923 (151) 2007.09.03. M 05 03355 (220) 2005.10.17. TOTAL SA, Courbevoie (FR) dr.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 12. szám II. kötet, 2008.12.29. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.681 ( 151 ) 2015.06.09. ( 210 ) M 14 02721 ( 220 ) 2014.09.08. ( 732 ) WORLD STRONG GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU) ( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00741 ( 220 ) 2013.03.19. ( 731 ) Patella-96 Kft., Törökbálint

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.847 ( 151 ) 2012.02.28. ( 210 ) M 08 01544 ( 220 ) 2008.04.30. ( 732 ) A Második Produkció Kft., Bokor (HU) ( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest (

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 03386 ( 220 ) 2011.10.21. ( 731 ) Vitéz Magyarország Kft.,

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2015. 07. 20. 1 Fejezet címe TARTALOM Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.911 ( 151 ) 2010.03.23. ( 210 ) M 09 00940 ( 220 ) 2009.04.07. ( 732 ) Cosmed Kft., Sóskút

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.310 ( 151 ) 2011.07.11. ( 210 ) M 09 03548 ( 220 ) 2009.12.07. ( 732 ) 2 Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása;

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 10. szám, 2015.05.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02316 ( 220 ) 2014.07.21. ( 731 ) Schoco Bon Édesség Nagykereskedés

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 197.081 ( 151 ) 2011.02.16. ( 210 ) M 06 03781 ( 220 ) 2006.11.17. ( 732 ) Sara Lee Hungary Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 2. szám, 2016.01.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 03759 ( 220 ) 2014.12.12. ( 731 ) Social Intelligent Xpert

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 4. szám, 2011.02.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.636 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 02386 ( 220 ) 2009.08.17. ( 732 ) Raday Park Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám I. kötet, 2009.11.16. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. felülethez

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 12. szám, 2014.06.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 02724 ( 220 ) 2013.09.19. ( 731 ) Verebélyi János, Nyíregyháza

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 8. szám II. kötet, 2009.08.28. Lajstromozott védjegyek II. (111) (210) (732) (740) (541) ZALA SPRINGS RESORT (511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02. Lajstromozott védjegyek II. 194.628 (151) 2008.11.10. M 07 03528 (220) 2007.10.17. Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 18. szám, 2011.09.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 02606 ( 220 ) 2010.08.30. ( 731 ) Balogh-Walder Tamás,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 15. szám, 2015.08.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02583 ( 220 ) 2014.08.23. ( 731 ) Erdész Zsolt 100%, Esztergom

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 8. szám, 2012.05.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02827 ( 220 ) 2004.07.09. ( 731 ) Boehringer Ingelheim

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 00728 (220) 2008.03.04. (731) Andronova Larisa, Budapest (HU) (511) 24 Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk. 25

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.478 ( 151 ) 2010.01.26. ( 210 ) M 08 02799 ( 220 ) 2008.09.04. ( 732 ) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 21. szám, 2013.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00928 ( 220 ) 2013.04.09. ( 731 ) Il Pastaio Vendéglátó

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 3. szám, 2011.02.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.563 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 01719 ( 220 ) 2009.06.11. ( 732 ) Bakonyi-Kiss Attila,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 03664 ( 220 ) 2010.12.07. ( 731 ) Unilever N.V., Rotterdam

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 9. szám II. kötet, 2008.09.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 01505 (220) 2008.04.28. (731) Abaculus

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 200.173 ( 151 ) 2010.06.10. ( 210 ) M 09 02728 ( 220 ) 2009.09.24. ( 732 ) Liao Da Dong,

Részletesebben