kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:"

Átírás

1

2 Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a nyelv eszkö - zeivel próbálták leírni és meg - örökíteni ezt a látványt. Valljuk be őszintén, sokszor nagyon s i ke - resen. Robert Burns ( ) Virágos part című versében Szász Károly fordítá sában a kö - vet kezőképpen véle kedik a virá - gos berekről a Va sárnapi Újság március 24-i számá ban: Virágos part s te zöld berek, Hogy tudtok így virulni, hajh, Hogy tudsz dalolni, víg madár, Míg engem űz a gond, a baj! Szívem töröd meg víg madár A mint csattogva szállsz tova, Eszembe jut a szép idő, Mely elszállt, s meg se tér soha. Arany János ( ) Télben című versében szinte a szemünk előtt lengedezik a lágy tavaszi szellőben illatozó vízparti virá - gos berek: Álmodám tavasszal, Szép, derült, virágos tavaszi napokkal; Zöld berek aljában susogó szellővel, Csevegő patakkal. Fekete István ( ) Bú csú című verse a virág nélküli mocsaras, zord berekről szól: Elmegy lassan a berek, az erdő El a nádas, a tél, a nyár. A hegy, a völgy, a nappal és az éjjel. A szemem látta egész határ. Elmegy? Talán mégsem egé - szen, Meglátom tán az örök vízen, Hiszen a Szépség maga az Isten. S lelkemben ott lesz: hiszem, hiszem. Kürthy Emil ( ) A sötét ország hajnala című ben írt meséjében érzék le tesen eleveníti meg a virágos berek varázsát (javaslom a kri mi ken felnövekvő mostani gye re kek - nek): Ahová a szeretet beköl tö - zött, onnan menekül a sötétség, a gonoszság ott világosság tá - mad, ott derült az égbolt, dalos a berek, virágos a rét, ott a jóság és a boldogság üt tanyát. Rabindranath Tagore ( ) GITANJALI Áldozati éne - kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Ma odalépett ablakomhoz a nyár zsongó zenéjével, sóha ja - i val; a méhek szerelmes dalaikat döngicsélik a virágos berek té - rein. Virágos berek a földrajzi elnevezésekben Az emberek gyakran nevez - ték el így azt a területet, folyót, hegyet, amelyre jól illett ez a titulus. Így kapta Bér község ha - tárában a Virágos-puszta a nevét, vagy a Pilisben a Virágos-nye - reg. A Cserhátban, a Zagyva- Tarna vízgyűjtő területén talál - ha tó a Virágos-patak. A kere - csen di Berek-erdő vagy fácá - nyos-berek évszázadokon át viseli ezt az elnevezést. Érdekes módon az említett példákban a vi rágos és a berek szó külön szerepel. Két település nevében ez a két szó egyesül és eggyé lesz az örökkévalóságban. Így il let ték a mi Peregünk melletti községet a Duna mellett, és ezt a nevet kapta egy erdélyi település is. Ez véletlen, vagy létezik kap csolat a két község között, azt csak részletesebb kutató mun kával lehetne kideríteni, de sej tések vannak. Az erdélyi Szolnok-Doboka vár me gyében található Virá - gos be r e k Völgyben épült község a Nagy-Szamos bal partján, ke - resz tülfolyik rajta a Brátos, mellette pedig a Sztrana patak ta lál - ható. A közelében elhe lyez kedő na gyobb városok: Bethlen és Besz terce. Az erdélyi település nevének változatai: között Vijlagusbereg (helytelenül: Vy - la gulbereg) ban Wyra gus - berek ban Viragos berk, 1392-ben Vilagusberek ban Virágos-Berek, oláhul Zsi - rák. Az eltérő írásmód a kü lön - böző nemesi okleveleken ta lál - ható elírások nak köszön hető. Az erdélyi Virágosberek kez - dettől fogva a Becsegregor (Be - cse-gergely) nemzetségbeli S o m - kereki család birtoka volt, kik - nek őse, Beche még a XIII. szá - zadban élt. Tőle e birtok ben fiaira: Jánosra és Gi léthre s majd ezután Giléth fiaira: Lász - lóra, Mihályra és Becsére szá l - lott. Ezeknek utódai 1392-ben a bir to kot 3 részre osztják maguk közt, t.i. 1. Virágosberki Beche fia István, 2. Nemegyei Mi hály fia János és 3. Som kereki Giléth fia László; László fia László; Miklós fiai: János és Antal és András fia Márton kö zött, az említett Virágosberki Istvánnak pedig itt egy állandó udvarházat engedtek át ben Virágos - berki Demeter, az István fia, a Becse fia említtetik, mint kocsi - birtokos is. Lakosai közül neve - ze tes szerepet vitt az 1437-iki (Budai-Nagy Antal-féle) pa rasz t - lá za dás ban Virágos ber ki Oláh Mihály, aki a paraszt ság ré szé - ről, mint annak egyik meg bízottja írta alá Dellő-Apáti ban a nemességgel kötött egyez séget. Virágosberky család címere Magyar, majd német lakta helység hajdan, amit bizonyít róm. katolikus volta is. Magyar lakói valószínűleg (Básta-időszak) és (erdélyi belharcok felélénkülése a török és a Habsburgok közre - mű ködésével: Kemény János, Apa fi Mihály, Monte cuccoli Ray mond) között pusz tulhattak ki jobbára (vagy tömegesen el - Királyhegyesi Szárazér Battonyánál kö l töztek), s ezek helyére oláhok nyomultak. Az a néhány ma - gyar köztük a Dénes család, mely huzamos időn át vallását, nemzetiségét megő rizte, az idők folyamán eloláhoso dott. A Duna-menti Virágosberek Ez a település állítólag a Soroksári-Duna bal partján volt (Peregi Duna-part). Az árvizek gyakran veszélyeztették a la kos - ságot, ezért Pereg (Virágos-Pe - reg, Virágpereg) mostani te rüle - tére költöztek lakói. Ennek a településnek a történetével majd egy másik alkalommal foglal - kozunk. Addig is érdemes össze - vetni az erdélyi Szolnok-Doboka vármegyében található Virágos - berek és Pereg XIII-XIV. szá - zadi tulajdonosainak a neveit! Utószó Virágosberek mint község már a múlté. Félő, hogy a fo ga - lom is füstté válik. A mon da ni - való nélküli tv-soro zatokon nevelkedett modern ember szá - mára ez a jelenség már isme - retlen. A műanyag kupakok gyűj - tése, a GDP-mutatók elem zése, a pártok vitájának napi szintű fi - gyelése szinte teljesen leköti minden erejét. Így nem ma rad idő és energia gyö nyör ködni a természet szépségeiben és Virágos be - rek történelmének tanul má nyo - zására. Szakítsunk hát ezzel a rossz gyakorlattal, keres sük meg az egészséges egyen súlyt, és törekedjünk arra, hogy tisztában legyünk szülő földünk történelmével és valós érté keivel! dr. Szijártó József

3 Az idén nyolcadszor rendezte meg óvodánk az Együtt-Egymásért Napot. Az előző évekhez képest más módon, két épületben folyt a vigadalom. A régi ( A ) épületben egy CIRKUSZ elevenedett meg. Az előkészületek folyamán igyekez - tünk sok olyan ötletet össze - szedni, amely a gyerekeket érde - kelheti, lekötheti, elvará zsol hatja ebben a témakörben. Így kerülhetett sor a ma gam és munkatársaim által kitalált játékos feladatok mellett pónilovaglásra, kutyabemutatóra, zenebohócok műsorára. Emellett a bátrabb gyerekek maguk is bemutathatták saját produkciójukat a kifejezetten erre az alkalomra felállított cirkuszi porondon. A szokásos ba - zár és büfé mellett lehetőség volt vattacukor, perec, fagyi, hajtogatott lufifigura vásárlására is. A nap összes bevétele óvodánk fejlesztését szolgálja. Néhány éve, más próbálkozásokat követve ve tődött fel az a pompás ötlet, hogy a gyerekeknek egy vidám na pot szervezve próbáljuk a szülőknek, a falu vezetőinek és la - kóinak segítségét kérni óvodánk játékterének fejlesztéséhez. Az ó - ta kollégáimmal évről évre, sokszor erőnket és időnket meghaladva, minden családi, baráti és ismerősi körünket bevetve ké - szü lődünk erre a napra. Az idei évben a szokásosnál is aktívabb, leleményesebb és ön zetlenebb szülői hozzáállást tapasztaltunk. Talán ez tette lehetővé, hogy minden eddiginél nagyobb bevétel származott ebből a napból. Az óvónők és szülői képviselők együttesen döntöttek arról, hogy ezt a pénzösszeget egy új udvari mászó-csimpaszkodó já - ték megvásárlására fordítjuk. Az udvari játék gyártása már megkezdődött, telepítésére reményeink szerint hamarosan sor kerül. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni az önzetlen segítséget: szülőknek, vállalkozóknak, képviselőknek, óvodai dolgozóknak egyaránt! Valamint köszönjük a lap előző számában közölt, erről az alkalomról írott cikkeket! Kovács Krisztina óvodapedagógus Családi Majális a Búzavirág Óvoda B épületében A szülők és az óvodai dolgozók közös összefogásával az idén is vidám és tartalmas délelőttöt tölthettünk együtt a családokkal. A belépőhöz kapott szalag segítségével a diófákat májusfává varázsolták a gyerekek. A mulatságot a Pillangó csoport tánca nyitotta meg, nagy sikerrel. A gyerekek több helyszínen is kipróbálhatták ügyességüket, bátorságukat: lovas akadálypálya, kúszás-mászás tornaszeren, célbadobás, tölcsérfújás, zsákban futás, bújás alagútban. A kézműves sátorban ragasztással, nyomdázással papírsárkányt, napellenzőt és májusbot kendőt készíthettek. A Huncutka Alapítvány térítés nélkül ajánlotta fel az ugrálóvárat és az arcfestést a gyerekek örömére. Deliné Szabó Aranka közbenjárásával az idén is nagy sikert aratott a három igazi póniló. Nagy meglepetés érte a gyerekeket, amikor szirénázva megérkezett a mentő- és rendőrségi autó. Beleülhettek, így közelről megismerhették mindkét autó felszerelését. A büfében lángos, palacsinta, üdítő és kávé várta a kedves vendégeket, de a nagy melegben jégkrémmel is hűsíthették magukat. A bazárban a szülők és az óvó nénik által készített játékokat lehetett vásárolni. A közös munka nagyon eredményesnek bizonyult, mert a bevétel minden várakozásunkat felülmúlta. Minden kedves szülőnek, segí tőnek köszönjük az anyagi és tárgyi felajánlást és sok szülőnek a kétkezi munkáját. A rendezvény bevételéből, szülői felajánlással kiegészítve (Kobella József és Kökény Mó - nika) a nyári szünet ideje alatt egy komplex, háromtornyos fa ját szóvár épül az óvoda udvarán, melyet a következő nevelési évben birtokba vehetnek kis óvodásaink. Jó hangulatban telt el az egész nap, mind a gyerekek, mind a felnőttek örömére. Találkozunk jövőre, ugyanitt! Horváth Sándorné óvodapedagógus és a Búzavirág Óvoda B épületének óvónői Édes óvó néni, el kell mostan válnunk! Egy-két nap és már nem ide: iskolába járunk. Elérkezett az az idő, amikor a gyerekek befejezik ovis életüket, és elkezdik iskolai éveiket. A Búzavirág Óvoda B épületében június 10- én délelőtt 11 órai kezdettel végső búcsút vettek a gyerekek ovis társaiktól, az óvó néniktől, daduskáktól és az egész óvodától. Délelőtt sétára indultunk, és ez idő alatt a középsősök gyönyörű virágokkal díszítették fel az egész óvodát. Amikor visszaérkeztünk, sorfal várt minket a folyó - són, fölsorakozott az ovi apraja-nagyja. Köszöntők, versek, énekek búcsúztattak minket, majd a középsősök átadták a tarisznyákat, melyben egy kis óvodás zsebkönyv az elmúlt 4 év emlékeivel, fényképek és sok apró ajándék volt. Miután vége lett a műsornak, utoljára végigmentünk a csoportszobákban, ahol kaptunk még egy kis útravalót a tarisznyáinkba. A közös ebéd után nagy izgalommal vártuk a délutánt, de leginkább az estét, az éjszakát, melyet együtt töltöttünk a gyerekekkel. Bodnárné Fekete Éva, Salga Imréné Erzsike, Bődiné Kátai Erzsébet Köszönet A Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás alkalmazottai és gyermekei nevében szeretném megköszönni minden kedves résztvevőnek, kollégának, szülőnek, segítőnek és támogatónak hozzáállását és segítő munkáját a Búzavirág Óvoda Együtt- Egymásért Napi és a Peregi Óvoda Apák Napi rendezvényén. Összefogással ismét sikerült a Búzavirág és a Peregi Óvodában is színvonalas óvodai rendezvényt szerveznünk, ahol mindenki jól érezhette magát. Köszönet érte mindenkinek. Segítségükre a jövőben is számítok! Orosné Dávid Ildikó óvodavezető

4 Az óvodai búcsúztató évek óta szülők nélkül zajlik, ami valahogy mégiscsak idegen nekünk szülőknek. Kíváncsian vártuk a délutánt, amelyre 5 órakor érkeztek meg a szülők a gyerekekkel. A nagycsoportosok egy kis műsorral kedveskedtek nekünk. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az óvodavezető nem jött el a délutáni összejövetelre, de örömünkre szolgált, hogy gyermekeink leendő tanító nénijei megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A szülői munkaközösség tagjai, lelkes szülők és az óvó nénik szervezésének köszönhetően közösen, családias hangulatban kö szöntük meg az együtt töltött éveket, felidézve annak boldog pillanatait. Közös bográcsozás, sütievés és sok-sok játék még egyszer utoljára az ovi udvarán. A hangulat nagyon jó volt, ehhez hozzájárultak a Sűrű-Fillér peregi pékség és a szülők által felajánlott finomságok. A délután gyorsan eltelt, fél 9 körül a gyerekek és az óvó nénik ké - szülődni kezdtek a pizsamaparti -ra, mivel az este különleges zárása volt, hogy a gyerekek az oviban tölthették az utolsó éjszakát. Amikor elköszöntünk tőlük, az érzés ismerős volt, mert hasonlót érezhettünk akkor, amikor az első nap hagytuk ott őket az oviban. Másnap reggel vidám gyerekek fo - gadtak bennünket és lelkesen meséltek az este történt párnacsatáról, játé - kokról. Na gyon örültünk, hogy egy ilyen felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak gyermekeink, az óvó né - nik, és természetesen mi, a szülők is. Ezúton is köszönjük a B épület óvodai dolgozóinak az elmúlt 4 évet, és külön köszönet jár Andrási Ká - rolynak, hogy mindezt megörökítette nekünk és pár nap múlva egy remekül elkészített DVD-n újraélhettük ezt a napot. Pillangó csoportos szülők A peregi óvodában június elsejére szerveztük meg a gyermeknapot. A helyszín kiválasztásánál felmerült több lehetőség, program, de a nevelőtestület végül a lacházi Duna-part mellett döntött. Már évekkel ezelőtt is tartottuk ott a gyereknapot, és mindig jól éreztük magunkat. Kicsit megijedtünk, amikor indulásnál elkezdett csöpögni az eső. Szerencsére ez csak addig tartott, amíg felszálltunk a buszra, s elindult velünk Ráckeve felé. A sofőrünk, Szebellédi Lás z - ló a minikért és a kicsikért visszafordult az óvodába, hiszen minden csoport jött, és egyszerre nem fértünk fel az autóbuszra. Addig a középsősök és a na - gyok már birtokba is vették a játszótér területét. Hátizsákban minden gyerek hozott magával enni- és innivalót. De sok szülő küldött még gyümölcsöt, süteményt, palacsintát, amit ezúton is szeretnénk megköszönni nekik. A délelőtt folyamán több tevékenység közül választhattak a gyerekek. Így lehetett labdázni, Nemrég volt az anyák napja, apák napja is jó volna! szól az idézet, amelyet sikerült is megvalósítanunk a Peregi Óvodában. A megemlékezés első szervezője Amerikában Sonora focizni, homokozni, kerékpározni, aszfaltra színes krétával rajzolni, homokban mezítláb szaladgálni. Kicsit sajnáljuk, hogy kevés kint a játékszer (például hinta, mászóka, csúszda). Reméljük, a jövőben lesz lehetőség ennek bővítésére. Jókat sétáltunk a parton, a nagyobbak kipróbálhatták, hogy ki tud messzebbre dobni ka - viccsal a Dunába. A konyhásunk, Tündi néni meglepetésül elvitt minden csoportot lovas kocsival. A gyerekek rendkívül élvezték az utazást. Közben megérkezett a jégkrém, amit a Szivárvány Cukrászda tulajdonosa, Szikora Smart Dodd volt, aki először 1910-ben emlékezett meg édesapjáról, aki egyedül nevelte fel hat gyermekét. Ezt a napot azóta különböző időpontokban ün - nep lik szerte a világon. Mi azért választottuk május 19-ét, mert László ajándékozott minden gy e reknek. Ezúton kö - szönjük Tündének és Lacinak is a felajánlásukat, hiszen ezzel is gazdagították a gyermeknapi programunkat. A nap végén mindannyian örömmel és kellemesen elfáradva tértünk vissza az óvodába. Minden gyermek ajándékba kapott egy lufit, amit hazavihetett. Reméljük, hogy jövőre is ilyen tartalmas, élményekkel teli napot tudunk szervezni. A Peregi Óvoda dolgozói nevében: Jaksáné Kiss Erzsébet Szabóné Markó Katalin ebben a hónapban több családdal kapcsolatos ünnep van ( Anyák napja, a Család nemzetközi napja és Gyermeknap ). A szülő-gyermek kapcsolatban az anyák szerepét figyelem

5 és elismerés övezi. Ám az apákról mintha kissé megfeledkeztünk volna, jóllehet gyermekük iránti felelősségük semmivel sem kevesebb, mint az édesanyáké. Az apák fontos példaképei gyermekeiknek. Erre az igazi, maradandó értékre szeretnénk felhívni a fi - gyelmet ezzel az új kezde mé nye - zésünkkel. Nagy izgalommal és várakozással készültünk erre a családi délutánra a kollégákkal, szülőkkel és gyerekekkel együtt. A célunk nem adománygyűjtés volt, ha nem hogy jól érezzük magunkat együtt. A várva várt napon (má - jus 20-án) délután 3 órától kezdtek gyülekezni az óvoda udvarán a vendégek, akik sokféle tevékenységben vehettek részt. A megnyitón Majtényiné Köő Kata - lin tagóvoda-vezető köszöntője után, felkérésünkre dr. Répás Jó - zsef édesapaként Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz c. versével köszöntötte a vendégeket. A délután folyamán a vállalkozó kedvű apukák megmutathatták főzőtudományukat, és bográcsban főzhettek finomabbnál finomabb ételeket. A vendégek eközben meg tekinthették a gyermekek apu kájukról rajzolt képeit, és elolvashatták az apákhoz szóló kedves üzeneteket. Majd játékos és mozgásos vetélkedőkön vehettek részt gyermekeikkel az édesapák, ahol az ügyességnél fontosabb volt az egymásra való odafigyelés és az összedolgozás. Az első három legügyesebb apuka a játéksorozat végén értékes jutalomban részesült, valamint minden ünnepelt díszoklevelet és apró ajándékot vehetett át gyermekétől. Ezt követően a nagycsoportosok vi - dám, kedves műsorral lepték meg a vendégeket. A műsor után hangulatos élő zene mellett, közösen fogyasztottuk el a bográcsban főtt, finom ételeket. A délután hangulatát fokozta Lagzi Laci (Kozelka László édesapa) zenés, szórakoztató műsora, melynek aktív közreműködői voltak a gyerekek és felnőttek egyaránt. Az est fénypontjaként színes kívánság lampionok emelkedtek a magasba, megvilágítva ezzel a sötétedő égboltot, mely mindenki számára csodálatos látványt nyújtott. (Hálás köszönetünk ezért Kozelka Dotti édesanyának.) Az est végére mindenki jókedvűen, kellemes élményekkel gazdagodva, kicsit elfáradva térhetett haza. A jól sikerült családi délután eredményeként a szülőkkel és gyermekekkel közösen úgy döntöttünk, jövőre újra találkozunk Apák napján a peregi óvodában. A nagycsoportosok szülei nagyon sajnálták, hogy jövőre már nem lehetnek velünk. Végezetül, de nem utolsósorban szeretnénk köszönetet mondani a KARCHER autómosónak a felajánlásért, és minden kedves szülőnek a segítségért és közreműködésért, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a feledhetetlen délután. A Peregi Óvoda összes dolgozója nevében: Sándor Tamásné és Hlavács Gyuláné óvónők I. B o r -, H á z is z ö r p v e r s e n y é s F o lk ló r n a p (Kép: Hernádi Ferenc) Tervezett program Még itt az elején szeretném leszögezni, hogy ez az esemény abban az esetben lesz megtartva, ha Kiskunlacháza Képviselő-testülete engedélyezi a rendezvényt. (A beharangozó írásáig még nem döntött a képviselő-testület.) A Kiskun Néptánc Együttes szeptember 10-én házi készítésű borversenyt, házi készítésű szörpversenyt és folklórnapot szervez, egy olyan napot, ami kizárólag a népi kultúráról, néptáncról és népzenéről szól. Egész napos tervezett programok: néptáncegyüttesek, népzenei együttesek bemutatója, népi jellegű kirakodóvásár, büfé, kézműves foglalkozások, ugrálóvár, játékos vetélkedők... stb. A rendezvény házigazdája: A Jó Lacibetyár. Este folyamán: Dűvő Koncert. Utána utcabál hajnalig: Hoffmann Bálint és zenekara. Házi készítésű borverseny, ill. szörpverseny, neves borászatok részvételével. Ehhez a programhoz, rendezvényhez szeretnénk az önök támogatását is megnyerni. Ha támogatná rendezvényünket akár 500 Ft-tal is, kérem jelezze felénk a lenti elérhetőségeinken. Lehet jelentkezni a versenyre HÁZI készítésű borral a férfiaknak, és HÁZI készítésű szörppel az asszonyoknak a rendezvény napján ig. Nevezési díj: 500 Ft. Zsűri: Gyerekek a szörpversenynél. A bornál neves borászok lesznek. Akinek lenne javaslata, azt kérem, küldje el a lenti elérhetőségeink egyikére. Tisztelettel: Kiskun Néptánc Együttes Kiskunlacháza Egyesület. Számlaszámunk: OTP Bank: Tel./sms: Levelezési cím: Kiskun Néptánc Együttes, 2340 Kiskunlacháza Rákóczi út 113. Mindenkinek előre is köszönöm a támogatását. Honlapunkon megjelenítjük támogatóink nevét. Simon Zoltán

6 Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatás intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2011/2012. tanévre Pályázati feltételek Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie: a) magyar állampolgárság; b) magyarországi lakóhely; c) büntetlen előélet; d) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendőrtiszti Főiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati viszonynak a vállalása; e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő folytatásának vállalása; f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti; g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása; h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja. A támogatás formája, mértéke A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint: a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével, vagy a szerv választása szerint étkezési utalvány biztosítása; b) tanévenként számla alapján, személyenként legfeljebb forint értékben ruházkodási segéllyel; c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig ugyancsak számla alapján tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig); d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással: 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap, 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap, 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap összegben. Egyéb tudnivalók A pályázatot július 31-ig kell a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni. A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani. A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult. A pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Pest Me - gyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a PMRFK Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési Alosztálytól kérhető (T.: /30-533) A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szeretné felhívni a kikapcsolódni vágyó strandolók figyelmét néhány fontos dologra, melyekkel gondtalan, felhőtlen lehet a nyári szabadság. Saját értékeinkre figyelni mindig nagyon fontos, a nyaralásra, kikapcsolódásra félretett pénz nagy kincs. Azonban fürdőzés, szaunázás, csúszdázás közben nem mindig tudunk figyelni értékeinkre. A kisgyermekes családok figyelme elsősorban a gyerekekre irányul. Ők nyilvánvalóan nagyobb eséllyel hagyják holmijukat őrizetlenül, könnyebben válnak lopás áldozatává. Néhány jó tanács: Csomagjait soha ne hagyja őrizetlenül! Amennyiben csomagjait mégis őrizetlenül hagyja, mindig takarja le! Ha lehetőség van rá, használja az értékmegőrzőt! Ne tartson magánál nagyobb pénzösszeget! Mobiltelefonját tartsa kikapcsolt állapotban, a csörgő telefon figyelemfelhívó lehet! Csomagjait úgy helyezze el, hogy a medencéből is rájuk lásson! Amennyiben azt észleli, hogy valamije eltűnt, azt azonnal jelezze a személyzet felé! A strand előtt parkoló gépkocsijának utasterében soha ne hagyjon csomagot! Pest MRFK

7 Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. -a alapján pályázatot ír ki (Janikovszky Éva) pénzügyi ügyintézői állás betöltésére Ellátandó feladatok: pénzügyi ügyintézői feladatok teljes körű ellátása, ezen belül különösen kötelezettségvállalás nyilvántartása, általános forgalmi adó nyilvántartás és bevallás készítése, továbbítása, pénztáros helyettesítése Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerinti gazdasági elemző és statisztikai ügyintézői végzettség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Előnyt jelent: önkormányzati költségvetési szervnél szerzett, legalább 3 éves, az ellátandó feladatok tekintetében szerzett tapasztalat, ECOSTAT program ismerete. A pályázat tartalmazza a pályázó: képesítését tartalmazó okiratainak közjegyző által hitelesített másolatait, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, szakmai életútját is bemutató önéletrajzát. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. Az illetmény megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerint történik. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat benyújtásának határideje: július 29. A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani a következő címre: Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Soós Zsoltné jegyző 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat pénzügyi ügyintézői állásra A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 15 nap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Soós Zsoltné jegyző Telefon/fax: Olvasni jó, erről győződhetett meg két kiskunlacházi tanuló, akik engedve az unszolásomnak, az idén először beneveztek a fülöpszállási Herpai Vil - mos Általános Iskola által rendezett Könyvfaló versenyre. Az iskola lelkes pedagógusai álltak össze egy csapattá, és az előző nyáron gyerekkönyvek olvasásával töltötték az időt, hogy a gyerekek minél érdekesebb feladatokkal találják magukat szemben az idei tanév során. Kesikné Horogszegi Márta, az iskola tanára küldte el nekem a verseny felhívását, amelyet bevittem az osztályomba, ahol nem fogadta kitörő lelkesedés, de két tanuló, talán hogy ne rontsák el a kedvemet, azt mondták, hogy ők belevágnak. Letöltöttük a feladatsorokat, és észrevettem, hogy egyre lel ke - sebben old ják meg őket, készítik a raj - zokat, va rázsigéket, mo zaikképeket. Két könyvet volt kötelező elolvasni, de ők mind a három művet elolvasták, és beküldték a feladatok megoldásait. Év végén meghívást kaptak az eredményhirdetésre, ahol nagy örömünkre kiderült, hogy Némedi-Tóth Ágnes első helyezést, Szecsei Mária pedig második helyezést ért el. Nagyon büszke vagyok rájuk. A díjakat Nógrádi Gábor és Nógrádi Ger gely írók adták át. A cikk írásába azért kezdtem, hogy a nyári szünetre hasznos időtöltést ajánljak minden gyereknek. A fülöpszállási iskola honlapján a feladatsorok elérhetőek lesznek, érdemes megnézni őket. Álljanak itt azok a könyvek, amelyeket a különböző korosztályoknak ajánlanak az iskola pedagógusai: 3-4. osztály: Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok Nógrádi Gábor: Az öcsém zseni Kate Saunders: Két égetni való boszorkány 5-6. osztály: Erich Kästner: Emil és a detektívek Békés Pál: A kétbalkezes varázsló Bálint Ágnes: Szeleburdi család 7-8. osztály: Fehér Klára: Bezzeg az én időmben Louis Sachar: Stanley, a szerencse fia Timothée de Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás Örülnék, ha többen is beneveznének a jövő évi versenyre, vagy ha csak nyáron olvasnátok ezek közül a könyvek közül néhányat, garantálom, hogy élvezni fogjátok, és lehet, hogy a feladatok megoldása is izgalmas lesz majd. A jövő tanévtől gondolkodnak az ottani pedagógusok, hogy kiterjesztik a versenyt a felnőttek körére is, érdemes figyelni a honlapjukat. Mindenkinek sok olvasmányélményt kívánok a nyári szünetre: Petőné Horváth Éva Gyászjelentés Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Dr. Soós Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

8 Nyáron a nagy melegben mindenki keresi a lehetőséget, hogy a legtöbb időt strandolással tölthesse. Azonban a fürdőzés is komoly veszélyeket rejt. A meggondolatlanság, az alapvető szabályok figyelmen kívül hagyása minden évben halálos balesetekkel jár. A főváros környéke tele van bá nyatavakkal, környezetük na - gyon változatos, de kevés a kijelölt fürdőhely, a tavak hamar mélyül - nek, a víz néhol nyáron is jéghid e g. A legismertebb Budapest környéki bányató talán a Buda ka - lászhoz tartozó Omszki-tó. A nég y- szög alakú tó könnyen megközelíthető Budapestről. Lehet vízisíelni, van wakeboard pálya is. Pest megye kedvelt bányatavai közé tartozik Dunaharaszti bányató, és a Délegyházi tavak csoportja is. Dunaharasztin két tó található, az egyik a jet-skiseknek fenntartott tó, a másik egy töltéssel két részre osztott tó, melyen egy kábeles vízisípálya és egy strand osztozik. Ahol legálisan lehet fürödni: Délegyháza, Dunaharaszti, Gyöm - rő, Pócsmegyer, Veresegy ház, Dunavarsány és a Budakalász mellett található Omszki-tó egy kis ré - s ze. A fürdőzésre engedélyezett tavak vízminőségét a nyári szezonban kéthetente ellenőrzik, a tisztiorvosi szolgálat munkatársai arra is figyelnek, hogy van-e ivóvíz, WC a környéken, illetve a szemetet rendszeresen összeszedik-e. 10 vízparancsolat a bányatavakhoz: 1.) Bányatavak területén fürödni csak olyan helyeken lehet, melyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. Fürdésnek számít, ha felfújható játékcsónakkal, vízibiciklivel, matraccal megyünk be a vízbe. Az il - le tékes önkormányzat hozzájárulásával az ÁNTSZ kistérségi hivatalának feladata, hogy a bányatavaknál kijelölje a fürdőhelyeket. A rendőrség csak ennek betartásáért felel, azaz ellenőrzi, hogy ki fürdik tiltott helyen. Aki megszegi az előírást, a Szabálysértésekről szóló kormányrendelet értelmében Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, mivel közlekedésrendészeti szabálysértést követ el. A bányatavak területén a fürdési tilalmat jelző táblák meglétét a rendőrség ellenőrzi. Amennyiben hiányosságot tapasztal, úgy a hiányzó táblák pótlása céljából az illetékes jegyző vagy kistérségi intézet irányába a szükséges intézkedést megteszi. Az önkormányzat hozzájárulásával a Nemzeti Közlekedési Hatóság jelöli ki, hogy hol lehet jetskizni. A pályákat bójákkal kell körülhatárolni. 2.) Hat éven aluli és úszni nem tudó, 14 éven aluli gyerekek csak felnőtt kíséretében fürödhetnek a fürdésre alkalmas és arra kijelölt helyeken. Annak is célszerű mentőmellényt vagy mentőgallért felvenni, aki jól tud úszni. 3.) A bányatavak esetében fertő - zés veszéllyel is számolni kell, hiszen többségüknél a víz mi - nőségét nem ellenőrzik, ezért na gyon sok veszélyes hulladék és méreganyag kerülhet a vízb e. 4.) A bányatavak, a nem kijelölt fürdőhelyek esetében a higiéniás feltételek hiánya további veszélyeket rejt, mivel sok helyen nincsenek kiépített me l - lékhelyiségek, öltözők, nincs szemétgyűjtési lehetőség sem. Az ilyen tavaknál az elsősegélynyújtás is megoldatlan. 5.) A bányatavakról tudni kell, hogy hirtelen mélyülnek, és vannak rendkívül mély pontjai, ahol a víz nem tud felmelegedni. Ezt érdemes szem előtt tartani akkor is, amikor csónakból, matracról ugrálunk be a vízbe, mert ha felhevült testtel hirtelen beugrunk, az izomgörcsöt, vagy akár szívbénulást is okozhat. 6.) Fontos tudni, hogy a bányatavak beláthatatlan, változó mélysége mellett a vízfenéken lévő veszélyes tárgyak (drótok, alkatrészek) is sérüléseket okozhatnak. 7.) A bányatavakat előszeretettel látogatják a jet-skizők is, akik sokszor szintén balesetet okozhatnak a figyelmetlenül fürdőzőknek. Ha jet-skis is használja a tavat, nem ajánlott a víz alá merülni vagy ott úszni, mert a jet-skis nem érzékeli, hogy a víz alól hol fogunk feljönni. A jet-ski fékhatással nem rendelkezik, nehezen irányítható. 8.) Nem tanácsos közvetlenül étkezés után, teli gyomorral, felhevült testtel, szeszesital és/vagy gyógyszer hatása alatt fürödni. 9.) A szív- és keringési betegségben szenvedők ne fürödjenek egyedül! 10.) Ha mégis valamilyen baj történik, azonnal a mentőket (104) és a rendőrséget (107) kell értesíteni! Kiskunlacháza a vízhálózat korszerűsítésére és a vezetékes víz minőségének javítására 20,9 millió Ft támogatást nyert. Ezt az összeget arra fordíthatjuk, hogy előkészítsük az összesen 440 millió Ft összköltségű Kiskun lac há - za Ivóvízminőség-javító projectet. A vezetékes ivóvíz minőségének társadalmi megítélése egyre gyengül, amit leginkább a palackozott ivóvizek fogyasztásának növekedése jellemez, egyre nagyobb ökológiai terhet jelentve környezetünkre. Új szemléletre lenne szükség. Kiskunlacháza Nagyközség Ön kormányzata felismerve a fenti megállapítást úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a vezetékes ivóvíz minőségének javítására. A község vízigénye teljes egészében rétegvízből biztosított. A víztermelő kutak több rétegre vannak telepítve. A legfelső vízadó réteg 150 m, míg a legmélyebb 358 m. A rétegvízre telepített 5 db kút közül kettő az üdülőterületen üzemel. A Kunépszolg által így kitermelt ivóvíz minősége szigorú szabványok szerint szabályozott, ez garantálja, hogy az elfogyasztott ivóvíz ne tartalmazzon egészségre káros szerves és szervetlen anyagokat, mikroorganizmusokat, vagy ne lépjenek túl bizonyos egészségügyi határértékeket. Azonban a rendszeres mérések szerint Kiskunlacháza belterületén az ivóvíz átlagos arzéntartalma 18 mg/liter, az üdülőterületen 40 mg/liter. A 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet szerint ez az érték december végéig volt elfogadható. Az Európai Unió ajánlása alapján az új határérték 10 µg/liter. Az első fordulóban nyertes pályázatban az egyik megvalósítandó cél vizünk arzéntartalmának 10 µg/liter alá csökkentése. A vízminőség-javítás megvalósításával szoros összefüggésben van a vízellátó hálózat állapota, illetve annak javítása. Kiskun lac - házán a hálózat életkora, állapota és a gyakori meghibásodások miatt feltétlenül szükséges a hálózat rekonstrukciója, csomópontok felújítása, átalakítása, szükséges tisztító idomok és végponti tűzcsapok elhelyezése, és több he - lyen hálózatcsere is. A településrészek gerincvezetékein me cha - nikai csőtisztítást kell elvégezni, hogy a tisztított víz tiszta hálózaton juthasson el a fogyasztókhoz. Ezt a célt szintén megfogalmaztuk az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban. A benyújtott és támogatott terveink között szerepel még a közel 50 éves hidroglóbusz cseréje, és új víztermelő kút fúrása is. A vízellátás biztonságát pedig tovább növeli az üdülőterület és a település hálózatának tervezett összekapcsolása. A támogatási szerződés aláírása után megkezdődnek az előkészítő munkák, melyek állásáról és az aktualitásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Bukri Sándor Közeledik a parlagfűszezon. Nagyon fontos, hogy virágzás előtt kezdjük el a gyommentesítést. Ezért kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy a tulajdonában lévő területen végezze el a parlagfű és más gyomok irtását, kaszálását. Ezzel nemcsak törvényi kötelezettségének tesz eleget, és jelentős pénzbüntetést kerül el, de allergiás embertársainkon is segít.

9 Tisztelettel és szeretettel gratulálunk mindazoknak, akik június 6-án elismerést vagy ki - tün tetést vehettek át a pedagó - gus napon! További munkájukhoz és életükhöz jó egészséget, sok örömet és sikert kívánok! Gy. M. Vasdiplomát vehetett át: id. Balogh László, nyugd. igazgató Katedra Díjat vehetett át: Horák Vilmosné Nemes Nagy Ferencné Pénzes Andrásné Polánszkiné Móri Emília Kiskunlacháza Művelődéséért Díjat vehetett át: Dr. Kun Lászlóné Miklósné Sinte Csilla Eredményes Munkáért Díjat vehetett át: Baracskai Istvánné Basa Lászlóné Demeterné Mihók Anikó Gulyásné Gál Katalin Horák György Horák Tiborné Pető László Sződi Károlyné Vadász Éva Varga Ágnes Nagy megtiszteltetésben volt részem a 2011-es év pedagógusnapi ünnepségén: a Kiskun lac há - za Katedra Díj -át kaptam. Ez a díj elismerése volt a pe da - gógusi életpályámnak, és ezt kö - szönöm szépen a felterjesztőknek. Ahogy az ünnepségen hallgattam az augusztus elsejei kinevezésemtől napjainkig méltatott óvodapedagógusi életutamat, lepergett előttem az embert pró bá - ló hivatás nehézsége és csodája. Abban az időben gyermek gondja, problémája, ne velése volt ránk bízva. Ugyanakkor ennek a gyermeknek a szeme ra - gyo gása és ra gasz kodó szeretete kísért bennünket minden nap. Köszönöm a peregi szülőknek, akik csodálatos szülők és nagy szülők voltak. A tiszteletük és meg becsülésük a mai napig elkísér. És itt kell köszönetet mon da nom a jóságos daduska né - niknek: Berkes Jánosnénak, Mé - száros Jánosnénak, Gacs Mik - lósnénak, Sándor Tamásnénak és Kovács Lajosnénak, akik nagy odaadással segítették a munkámat. Ezek adtak erőt és kitartást a nevelő munkához. Még ma is dicsekszem a volt óvodásaimmal, hogy ő is, ő is az óvodásom volt. Óvodásaim kö zül sokan választották a pedagógus hívatást: Sáriné Kátai Ildikó, Horváth Attila, Horváth Lász lóné Korsós Lilla, Gubovics Edit ke, Szűcsné Pokornyik Zsu zsanna. Az életben mindenért küzdenem kellett. Egyben azonban sze - rencsés vagyok, és ezért hálát adok mindennap szerető és gondoskodó Istenemnek és Anyám emlékének, hogy ilyen csodálatosan szép pálya felé vezettek. Egész életemben azt tehettem, amit örömmel és szeretettel végezhettem. Hittem és ma is hiszek az Ima és a Szeretet erejében. Ezt csodálatosan írta meg helyettem is Pál a Korinthusiakhoz írt első levelének 13. részének 2. versében. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem,semmi vagyok. Köszönöm Istennek, hogy ezt a hitvallást magamévá tehettem és még ma is gyakorolhatom a gyerekek között. Horák Vilmosné nyugdíjas óvodapedagógus Június 8-án megtörtént az átépített és felújított strandi út műszaki átadása, melyet azóta már mindenki a birtokába vehetett. Évek óta szorgalmazza Kiskunlacháza Önkormányzata a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatóságánál ennek az állami tulajdonban lévő j. útnak a felújítását, átépítését. Sokan még most is abban a tudatban vannak, hogy ez az útszakasz az önkormányzatunk tulajdonát képezi, és a mi feladatunk a folyamatos állagmegóvás és karbantartás. Ebben az évben sikerült minden kapcsolatot és összeköttetést megmozgatni annak érdekében, hogy az út végre felújításra kerüljön. Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak (egy kiskunlacházi vállalkozó és dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő), akik segítettek, hogy a pozitív döntés meghozatala érdekében a kompetens személyekkel sikerüljön a kapcsolatot felvenni és Őket meggyőzni ezen probléma fontosságáról. A Megyei Igazgatóság vezetőjének tájékoztatása szerint jelen pillanatban Pest megyében 1463 km út szorulna azonnali beavatkozásra (a megyei úthálózat 62%-a), mely beruházás értéke 43 milliárd forint lenne. Azonban ebben az esztendőben egész Pest megyére 800 millió forint jut, melyből 170 millió forintot költöttek a mi utunkra. Kérem kezelje mindenki értékén a dolgokat, és örüljünk együtt annak, hogy egy közel 20 éves probléma remélhetőleg hosszú távra megoldást nyert. Dr. Répás József polgármester A Mi Újságunk Alapítva 1992 márciusában A megjelenõ anyagokért szerzõink felelnek, azok nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét. Lapzárta minden hó 20-án!

10 Sajtóközlemény Törődés Napja a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás Szent Imre úti iskolájában Önkéntes munkával segítettek a Budapest Bank ráckevei fiókjának munkatársai A Budapest Bank ráckevei fiókjának munkatársai a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás Szent Imre úti iskolájába látogattak, hogy önkéntes munkájukkal tegyék szebbé az intézményt. Az akcióra a Törődés Napja önkéntes rendezvénysorozat keretében került sor, amely idén tavasszal országszerte 13 helyszínen zajlik a Budapest Bank szervezésében. A Budapest Bank ráckevei bankfiókja számára nem újdonság a segítségnyújtás, hiszen munkatársai évről évre más-más civil szervezetet vagy gyerekekkel foglalkozó oktatási intézményt támogatnak önkéntes munkájukkal. A pénteki akció során a pénzintézet munkatársai a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás Szent Imre úti iskolájába látogattak, ahol az intézmény falainak festésével és díszítésével tették szebbé és barátságosabbá a gyermekek környezetét. A bank az önkéntes munka mellett 100 ezer forinttal járult hozzá a szükséges eszközök, anyagok beszerzéséhez. Az önkéntesség a Budapest Bank ráckevei bankfiókjának hagyományai közé tartozik. Mindannyian tagjai vagyunk a helyi közösségnek, így különösen fontos számunkra a térség fejlődése. Kollégáim önkéntes munkájával és a bank hozzájárulásával olyan munkálatok elvégzésére nyílt lehetőség az iskola épületében, amelyek támogatásunk nélkül nehezen valósulhattak volna meg mondta el Földiné Asók Katalin, a Budapest Bank ráckevei fiókjának vezetője. A Budapest Bank idén tavasszal és nyáron is megrendezi önkéntes jótékonysági programsorozatát, a Törődés Napját, országszerte 13 helyszínen. A bankcsoport több száz munkatársa vesz részt családtagjaival évente kétszer a helyi civil társadalom támogatását célzó akciókban, hogy szociális és oktatási intézmények épületeinek felújításával, játszóterek építésével, helyreállításával és parkok kialakításával járuljanak hozzá sok száz, többségében hátrányos helyzetű gyermek lakókörnyezetének és életkörülményeinek javításához. Mindemellett a bank a rászoruló intézmények alapítványait többmillió forinttal támogatja. A Budapest Bank számára fontos érték a sokszínűség, a rugalmasság és az esélyegyenlőség. Az önkéntes munka mellett a pénzintézet a rászorulóknak további segítséget is nyújt: két legnagyobb önálló alapítványa a Budapest Bank Budapestért és a Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért Alapítvány az elmúlt közel 20 évben több mint 21 ezer pályázatot bírált el és részesített több mint 774 millió forint vissza nem térítendő támogatásban. Heiszki László, PR Tanácsadó Ami pénzbe se kerül: A lakás, ház elhagyása alkalmával zárja be az ablakokat (kamra, fürdőszoba, pince, vécé), ajtókat. A ház környékén ne hagyjon szerszámokat (létra, balta, egyéb), ami segítené a betörő munkáját, ezeket zárja el, a melléképületek bezárásáról is gondoskodjon. Ne rejtsünk pótkulcsot a házon kívül (pl.: lábtörlő, virágcserép alá), mert a betörni szándékozók egyrészt ismerik, másrészt kifigyelhetik a rejtekhelyeket. Az emeletes házak esetén a kaput zárják, kapu PIN-kódját saját használaton kívül másnak ne adják oda (ebéd futárszolgálat, egyéb szolgáltatásokat végző cég). Abban az esetben, ha ismeretlen személy azzal csenget be Önhöz, hogy egy házban lakót keres, vagy más okból kéri, hogy engedjük be, ne tegyük! Végzettségét, címeit ne tüntesse fel a névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni. A postaláda tartalmát rendszeresen ürítse ki. Az ORFK Országos Bal - eset-megelőzési Bi zottság az idei évben is meghirdette a Köz leke désbiztonság gyer - mekszemmel című fel menő rend szerű gyermekrajzpályá za tot. Az első fordulóban a PMRFK Baleset-megelőzési Bi zottság döntése alapján a kiskunlacházi Vörösmarty Mi hály Általános Iskola két diákja is jutalmazásra került: Förhécz Eszter különdíj kate gó riában a III. helyezést érte el, valamint Kakas Nor - bert, aki a megyei fordulóban a II. helyet szerezte meg. A díjakat az is kolában ün ne - pélyes keretek között dr. Csipler Norbert rend őr őrnagy, Ráckeve rendőr kapi - tánya és Kovácsné Szabó Márta rendőr őrnagy, az iskola rendőre adta át. Szívből gratulálunk a ver - senyzőknek!

11 A Gárdonyi úti iskola kitűnő tanulói és versenyeredményei 2. c osztály: Mizsei Eugénia Papp Veronika Tóth Dorka Weidinger Csenge 2. d osztály: Hefler Anett Józsa Adél Kátai Kornélia Anna Samu Vanda Szabados Bettina 3. c osztály: Józan Zita Szabó Dorina Szarka Zsófia 3. d osztály: Bontó Lilla Császár Kitti Hendea Vivien Jóború Viktória Kácser Áron 4. d osztály: Cserhalmi Gréta Feigl Áron Foki Vilmos Krizsik Kata Limbek Marcell 4. e osztály: Cser Gizella Versenyeredményeink: Megyei mesemon dó versenyen II. helyezett: Kátai Kornélia Anna. Megyei rajzverseny I. helyezett Kátai Kornélia Anna, III. helyezett Samu Vanda. Megyei közlekedési versenyen Józan Zita 3. c oszt., Vistyán Réka 4. e oszt. képviselte iskolánkat. Kompetencia alapú tanul mányi versenyen Sziget csépen különdíjat kaptak csapatversenyben: Kácser Áron, Bontó Lilla, Császár Kitti, Papp Balázs. EREDMÉNYES TANÉVET ZÁRTUNK Elérkezett a 2010/11-es tanév vége. A Vörösmarty úti iskola 209 kisdiákja megkapta megérdemelt bizonyítványát. Üresek a tantermek, az udvaron is megszűnt a gyermekzsivaj. Itt a várva várt vakáció! Tanítók és tanulók egyaránt visszatekintenek az elmúlt esztendőre, számba veszik, megtérült-e a befektetett energia, a szor galmas tanulás, a kitartó munka. Iskolánkban tanév vé - gén jött el az aratás ideje. Elégedettek lehetünk, hiszen jó termés volt dicséretekből, oklevelekből, jutalomkönyvekből. Gye r me ke - i nk számos országos és megyei versenyen szerepeltek sikeresen. Szép számmal vannak, akik ki - tűnő tanulmányi eredményt értek el. Az első osztályos tanulók kimagasló munkáját dicsérő ok - levéllel jutalmaztuk. Közreadjuk büszkeségeinket. Versenyeredmények: Országos és megyei versenyeredmények: Nyelvész (megyei) 1. b Varga Flóra 8. hely Közlekedési verseny 4. a Glaser Zina megyei 1. hely országos 19. hely Komplex tanulmányi verseny (megyei): 4. a Antal Ákos 2. hely 4. c Szabó Bernadett 21. hely A Szép Magyar Beszédért ver - seny sorozat helyezet tje inek a név so ra: I. Antal Ákos (4. a) II. Budavári Katalin Róza (4. a) III. Szendrői Katalin (4. a) Megyei rajzverseny: 4. a Horák Liliána 1. hely 3. b Kovács Réka 3. hely Alapműveleti verseny (megyei): 4. a Antal Ákos 3. hely Herman Ottó Természetismeret Verseny (megyei): 4. a Antal Ákos 1. hely 4. a Listár András 2. hely 4. a Budavári Katalin Róza 3. h. Herman Ottó Országos Természetismeret Verseny: 4. a Antal Ákos 11. hely 4. a Budavári Katalin Róza 12. hely 4. a Listár András 16. hely Megyei népdaléneklési verseny: 2. a Markó Rebeka 1. hely Országos közlekedési rajzverseny: 3. a Förhécz Eszter 3. hely 3. b Kakas Norbert 2. hely Zrínyi Megyei Matematika Verseny: 4. a Antal Ákos 10. hely Kitűnő tanulóink: 2. a osztály (Szőke Gáborné) Belina Gergő Bujdosó Bettina Földi Bence Fülöp István Győri Alma Horváth Krisztián Jaksa Máté Juhász Attila Markó Rebeka Mészáros Vivien Némedi Tóth Zoltán Orbán Elvira Tang Xiao Tong Vámos Dániel 2. b osztály (Balogh Irén) Bai Cintia Bakó Tamás Cseh Lilla Dörömbözi Korina Gáncsos Viktória Gulyás Alexandra Kassai László Kátai Szabina Kökényesi Attila Listár László Kolos Mráz Benő Oszvald Péter Szecsei András 3. a osztály (Demeterné Mihók Anikó) Gulyás Ádám Kecskés Lilla Kovács Anett 3. b osztály (Kollár Péterné) Kakas Norbert Kecskés Balázs Király Petra Kovács Réka Molnár Csaba 4. a osztály (Sótonyi Zoltánné) Antal Ákos Bak Botond Budavári Katalin Róza Glaser Zina Horák Liliána Kosztolányi Ákos Listár András Némedi Tóth Zsuzsanna Szendrői Katalin Szomor Boglárka 4. b osztály (Nagy Jánosné) Fazekas Teréz Kovács Balázs 4. c osztály (Becze Katalin) Fekete Szilvia Markó Petra Németh Zsolt Szabó Bernadett Kollár Péterné munkaközösség-vezető Gárdonyi díjat kapta a nevelőtestület döntése alapján: Cserhalmi Gréta. Szép Magyar Beszédért versenysorozat díjazottjai: I. Pál Dá v id, II. Kátai Kornélia Anna, III. Cserhalmi Gréta Szabadosné Horák Irén

12 Eseményekben bővelkedő, eredményekben gazdag tanévet zártunk. Az események felsorolása helyett álljanak itt most az eredmények. Kitűnő tanulóink: 5. a Kovács Franciska 5. c Manzer Petra, Markó Dorina 5. d Both Botond, Ujvári Ádám, Vorák Gergő 6. a Csécs Márk, Gulyás Máté, Kakas Dorottya, Lovász Laura, Némedi-Tóth Ágnes, Szecsei Mária 6. b Fekete Krisztina, Jóború Kitti 6. c Ványik Bernadett 7. a Kátai Viola, Szarka Róbert 7. c Horváth Kata, Perjési Cintia, Pintér Anita, Varga Mihály 8. c Horváth Bence 8. b Bakó Ferenc, Gulyás Réka, Szecsei Antal, Tóth Nóra Ők négyen nem csupán ebben a tanévben, hanem 8 éven át értek el kitűnő tanulmányi eredményt, amelyet a ballagási ünnepélyen egy-egy kupával ismertünk el. A kitűnők közül nevelőtestületi dicséretben részesült: Manzer Petra, Markó Dorina, Uj vári Ádám, Gulyás Máté, Fe - kete Krisztina, Jóború Kitti, Bakó Ferenc, Gulyás Réka, Tóth Nóra. Kiemelkedő közösségi munkájukért plakettet vehettek át ballagási ünnepélyünkön: 8. a Ács Ádám, Böröcz Petra, Jánoska Nikolett 8. b Bodnár Orsolya, Józsa Vivien, Kalocsai Imre, Sári Regina 8. c Bai Szabina, Németh Alexa, Princz Andrea 8. d Imre Zsófia, Jakab Tünde, Józsa Anna Rumi Bendegúz 8. d osztályos tanuló négy évig tartó kiemelkedő sportteljesítményéért kapott sportkupát. Gulyás Réka 8. b osztályos tanuló nyerte el a Munkácsy Alapítvány díját kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kulturális munkájáért. Ő kapta a dr. Fábián Miklós által felajánlott legjobb biológus díját is. Nyugalmazott igazgatónk, Polánszkiné Móri Emília által felajánlott legjobb magyarosnak járó díjat is Réka vehette át. Versenyeredmények 2010/2011. tanév Gulyás Réka Lotz János Helyesírási és Szövegértés Verseny megyei III. hely Kazinczy-verseny országos forduló Kazinczy-jelvény bronz fokozata Bendegúz nyelvész Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei II. hely Országos döntő (Szeged) Magyar agyak Böröcz Petra Bakó Ferenc Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Gulyás Réka megyei I. hely Tóth Nóra országos V. hely Megyei történelemverseny Némedi-Tóth Ágnes III. hely Gulyás Réka V. hely 2010/2011. tanév sporteredményei Diákolimpiai Döntők Országos eredmények: Négypróba csapat 18. hely Boros Nóra, Fekete Krisz - tina, Jóború Kitti, Kiss Vi - rág, Manzer Petra, Surányi Gréta, Vorák Réka Súlylökő csapatok FIÚK 3. hely Halasi Péter, Kállai Bence, Pető Dominik, Rumi Bendegúz LÁNYOK 2. hely Fekete Krisztina, Figur Vi vi - en, Kiss Virág, Sallai Dorina Megyei eredmények: Négypróba csapat 3. hely Boros Nóra, Fekete Krisz ti - na, Jóború Kitti, Kiss Virág, Manzer Petra, Surányi Gré - ta, Vorák Réka Súlylökés egyéni Figur Vivien 3. hely Kiss Virág 4. hely Országos Egyéni Atlétikai Bajnokság Rumi Bendegúz 3. hely (ge r ely) Országos Fedettpályás Atlétikai Bajnokság Súlylökés Figur Vivien 1. hely Kiss Virág 2. hely Horváth Kata 4. hely Országos Téli Dobó Bajnokság Gerely: Kiss Virág 1. hely Figur Vivien 2. hely Jóború Kitti 4. hely A tanulóknak szeretettel gratulálunk eredményeikhez, tartalmas nyári pihenést, megújulást kívánunk nekik és a Munkácsy téri épület valamennyi dolgozójának. Hermanné Keresztes Györgyi igazgatóhelyettes Húsz esztendő. Emberlétet jel lemezve bimbózó nyiladozás, pályázati évek számát tekintve érett, kiteljesedett folyamat. Ezek a gondolatok érlelődtek bennem, miközben értékeltem az egész éves pontozásos versenyt, amely immár két évtizedre nyúlik vissza, amikor Gránitz Erzsébet tanárnő ötletére elindult a színvonalas pályázat, ahol a magyar nyelv és irodalom területein szorgoskodhatnak a tanulók. Egyre több lelkes pedagógus, ösztönzésükre számos diák csatlakozott az idők folyamán, mígnem közösen eljutottunk addig, hogy a Kis kunlacháza-áporka Általános Is ko lai Társulás mind az öt tagépületének tagjai jelen lehettek a díjkiosztó ünnepségeken, ahol a tehetséges tanulók a jutalmak és az első helyezetteknek járó kupák átvétele mellett megmutathatták, hogy miben emelkednek ki a többiek közül. Több száz résztvevője volt a meghirdetett anyanyelvi, helyesírási, irodalmi, szépkiejtési, vers- és prózamondó versenyeknek, köztük sokan nem csak iskolai szinten, hanem körzeti, megyei, országos megmérettetéseken is öregbítették iskolánk hírnevét. A jubileumi díjátadásra megtelt a színházterem, még pótszékekre is szükség volt. A közönség fegyelmezetten töltötte együtt a másfél órát, jelenlétével megtisztelte a díjazottakat, lelkes tapssal köszöntötte őket. Újra megmutatkozott, hogy közvetlen környezetünkben kimeríthetetlen értékek kútforrása rejtőzik. A díjkiosztó gála műsorát gazdagították a művészeti iskola furulya és trombita tanszakos hallgatói, az áporkai iskola fergeteges kis táncosai, akiknek felszabadult derűvel vastapsot szavazott a közönség. Kellemes perceket szerzett a nézőknek a Szent Imre utcai iskola színjátszó köre, bemutatkozhattak legjobb vers- és mesemondóink közül néhányan. Voltak olyan pillanatok, amikor a teremben megfagyott a levegő. Kónya Evelin balladáját borzongva éltük át, majd Markó Rebeka kristálytiszta énekét lélegzetvisszafojtva hallgattuk. Salga Imre, iskolánk öregdiákja, volt tanára, az Apáczai Csere János Gimnázium magyar szakos vezetőtanára, egykori kupagyőztes is elfogadta a meghívást, megörvendeztetett bennünket egy csodaszép verscsokorral. Ezen a délutánon mindenki ka - pott valamit, s nem csak tárgyi vonatkozásban. Szinte tapintható volt az érték, amely jelen volt, amit mindenki magával vihetett, ami gondolkodásra serkenthette azokat is, akik még csak szemlélői voltak az ünnepségnek.

13 III. helyezést értek el: A Vörösmarty úti iskolából: Szendrői Katalin 4. a A Gárdonyi úti iskolából: Cserhalmi Gréta 4. d A Munkácsy téri iskolából: Böröcz Petra 8. a Az áporkai iskolából: Bak Lívia 3. o. Galambos Petra 1. o. Szarka Noémi 5. o. A Szent Imre utcai iskolából: Pintér Anita 6. o. II. helyezést értek el: A Vörösmarty úti iskolából: Budavári Katalin 4. a A Gárdonyi úti iskolából: Kátai Kornélia 2. d A Munkácsy téri iskolából: Gulyás Máté 6. a Az áporkai iskolából: Demeter Kincső 2. o. Ribinszki Dóra 6. o. A Szent Imre utcai iskolából: Makó Norbert 6. o. Az egész éves pályázaton a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották, ezzel az I. helyezésért járó kupát vehették át: A Vörösmarty úti iskolából: Antal Ákos 4. a A Gárdonyi úti iskolából: Pál Dávid 4. e A Munkácsy téri iskolából: Gulyás Réka 8. b Az áporkai iskolából: Gáspár Panna 4. o. Kónya Evelin 8. o. A Szent Imre utcai iskolából: Krizsik Balázs 7. o. A pályázat megvalósulását segítették az iskola vezetői, tanárai, a szülők, a jubileumhoz méltó ünnepség létrejöttét a művelődési központ dolgozói, a művészeti iskola tanárai. Külön köszönet illeti Gránitz Erzsébet tanárnőt, aki húsz évvel ezelőtt megálmodta a versenysorozatot, a régi és új pedagógusokat, akik töretlen hittel munkálkodtak azon, hogy mindez megmaradjon. Feltöltődést kívánok nekik a folytatáshoz! Kedves gyerekek! A nyári szünetben pihenjetek, hogy a következő évre virágzó kedvetek legyen ahhoz, hogy ezt a szép hagyományt méltóképpen vigyük tovább! :) Jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok, s azt meg kell védened! Horák Andrea gyógypedagógus Néhány lelkes kerékpáros a szakközépiskolából elhatározta, hogy egy hétvégén Kiskun lacházáról indulva és oda visszaérkezve, körülbelül 400 kilométert letekerve megkerüli a Balatont. Ennek előkészítésére már hat héttel korábban szerveztünk egy egynapos túrát, ahol 100 kilométert kerékpároztunk, de csak a Velencei-tavat kerültük meg. Itt eldőlt az, hogy ki gondolja komolyan a kicsit hosszabb táv megtételét is. A Balaton megkerülésére június 3. és 5. között került sor. Hat lelkes diák és két tanár indult neki a távnak. Pénteken délben keltünk át a lórévi komppal a Dunán, majd Seregélyestől Tácig úttalan utakon is átvágva, Ná dasd ladány, Berhida településeken keresztül Balatonfűzfőnél értük el a Balatont, alig várva, hogy a tó vizének hűsítő hatását mielőbb megtapasztalhassuk. In nen már a parton haladva jutottunk el első szálláshelyünkre, Cso pakra. A második napon korán indultunk, hiszen a tervezett út legnagyobb részét ezen a napon kellett megtennünk. Néhány kilométer letekerése után, Zánkán hosszabb strandolás következett, majd a Káli-medence felé vettük az irányt. Az itteni szépségektől el - tel ve, illetve az emelkedőktől rendesen elfáradva Szigligetnél ér tük el újra a tó partját. Keszt hely, Fonyód, Boglár és Lelle érin tése után érkeztünk meg má sodik szálláshelyünkre, Zamárdiba. Vasárnap még Akarattyán strandoltunk egy utolsót, itt bú - csúztunk a Balatontól, hazafelé vettük az irányt. Az utolsó kilométerek már elég kínosak voltak, fáradtság, ellenszél, zivatarok, napszúrás, izomgörcsök tették lassabbá a haladást. Lóréven az utolsó menetrend szerinti kompot már nem értük el, így külön komppal kellett átkelnünk a Du - nán. Viszont az biztos, hogy megcsináltuk, két és fél napra si került kizökkennünk a mindenna pok egyhangúságából, és a sok-sok vi - dám pillanat miatt senki nem bánta meg azt, hogy velünk túrázott. A későbbiekben is szeretnénk hosszabb-rövidebb túrákat szervezni. Őszre már konkrét terveink is vannak. Bemelegítésnek egy túra a Tassi-zsiliphez, majd egy kétnapos bicajozás a Pilisben és a Börzsönyben, végül egy újabb Velencei-tó kerülés. Nem titkolt célunk jövő nyárra egy jól felkészített és alaposan összekovácsolódott csapat kialakítása, mivel szeretnénk két és fél hét alatt, mintegy 1500 kilométer megtételével Magyarországot körülkerékpározni. A tagság nem zártkörű, bárkit, aki szívesen tölti el ilyen módon a szabadidejét, szeretettel várunk még akkor is, ha nem tartozik iskolánkhoz. Az érdeklődők számára bővebb tájékoztatás lesz elérhető az egyes túrákról az iskolánk honlapján, de az egyes elérhetőségeinken is szívesen tájékoztatunk bárkit. Pető László, az egyik kerékpáros

14 Elveszett világban jártunk jún. 11-én egy fantasztikus időutazást tettünk többen is a volt orosz laktanyában. Köszönet érte Polgármester Úrnak és a Képviselő testületnek, akik lehetővé tették ezt a bejárást a lakosság számára. Külön köszönet illeti a csoportvezetőket, akik kalauzoltak bennünket órákon keresztül. Zakárné G. Éva

15 INTERNET, KÖZÖSSÉGI OLDAL HASZNÁLATA LÁJKOLJ, KOMMENTELJ OKOSAN, ÓVATOSAN! Napjainkban már életünk szinte minden területén megje - lenik az internet használata. Egyszerűvé válik pl.: a vásárlás, a tanulás, az információszerzés. Böngésznek az idősek és fiata lok egyaránt. Netezünk vá sárlás és utazás közben, az orvo si váró - teremben, a plázákban. Bárhol, bármikor. A világháló elsősorban a fia - ta lokat ragadja magával, szinte állandó elfoglaltságot kínálva számukra. Az utóbbi években egy re nagyobb teret hódított ma - gának több közösségi portál, melynek ma egy középiskolai osz tály szinte minden tanulója tagja. Ezek nem csak elfoglalt - ságot, de szórakozást is kínálnak a fiataloknak. A közösségi oldalak kb. 3-4 éve élik virágkorukat. A fiata lok, de talán nem túlzás azt mon dani, hogy mindenki második ottho na a nagy család, ahol re mek dolog gyűjteni az ismerősö ket, rátalálni régen látott bará tokra, volt osz - tály társakra. Infor mációt kapha - tunk bárkiről, válogatha tunk a fel - tett képek között. Lehetőséget ad - nak játék ra, játékra invitálásra, más ked vencei hez való csatlako - zás ra, napi kapcsolattar tásra és ké - pek, hozzászólások feltöltésére i s. Tökéletes szórakoztató elfoglaltság, hihetetlen veszé - lyek kel! Mindamellett, hogy termé sze - tesen ezen oldalak haszná la tának vannak előnyei is, pl.: segít ség kérése egészségügyi problémák mihamarabbi megol dá sához, kö - zös program, talál - kozó meg szervezése régi bará tok között, a fiatalok kamasz kori sajátosságukból is fakadóan előszeretettel osztják meg érzé se - iket, gondo lataikat, vágyaikat, prog ram jaikat másokkal. Lelke - sen ír nak szokásaikról, terveik ről. Meggondolatlanul tesznek közzé saját személyüket, kör nye zetüket érintő bizalmas informá ciókat, személyes adato kat, fotókat. Lájkolnak, kom menteket írnak. Ezek az információk, képek azok érdeklődését is felkelthetik, akik nem tiszta szándékkal kere s - gélnek a közösségi oldala kon. Sajnos, egyre gyakrabban hallunk olyan esetekről, amik leginkább azt bizonyítják, hogy egyre több ragadozó leselkedik az ártatlan netezőkre. Gyakran olvashatunk olyan jellegű információkat üzenő - falakon, melyek szinte csábítják a rossz szándékú embereket egyegy cselekmény elkövetésére. Ilyen például, mikor azt olvashatjuk: Ne keressetek itt, a hétvégén nem leszek, eluta - zunk. A kutyára pedig a nagyi vigyáz. Mindehhez tökéletesen kapcsolódnak az üzenetet író fény képei közül a nyaralás képei a következő címmel: Kubában jártunk. Sok-sok oldalon találunk a lakást belülről megmutató képeket, melyeken jól látszanak a műszaki berendezések, egyes értékek. Nyílt felhívás ez a betö - rőnek: nem kell előzetes terep - szemlét tartani, hisz magunk mutatjuk meg, milyen értéktár - gyak vannak a lakásban. A feltett fotókkal azonban más képpen is vissza lehet élni. Miután azok könnyedén leszed - hetők a tulajdonos adatlapjáról, egy kicsit átalakítva, más há t - térrel, esetleg más ruházatban már is átpakolhatók a neten egy másik felületre, ahol a tulajdonos tudta nélkül ezt követően akár évekig is körbe-körbe járhat. Társ kereső oldalakon, pedofil tartalmú lapokon él tovább a kép, tulajdonosa pedig évekig hatal - mas teherként ci - pe li ezt magával. A sértetti, áldozati kört nem lehet egyértelműen megha tározni. Felnőtteket és gyerekeket is nagyon könnyű félrevezetni. Tapasztalatlanságuk, hiszé kenységük miatt feltétel nélkül adják meg adataikat, elérhetőségüket, címüket. Sajnos nagyon sok eset ben így működik ez a chat olda lakon. A fiatalok sok - szor kíván csiságból, kaland vágy - ból, una lomból állnak szóba a chat vonal másik oldalán lévő névtelen, is me retlennel, valakivel, akinek ta lán nem is az a neve, neme amit magáról állít. Sokszor a gyerekek örülnek már csak annak is, hogy ebben a ro hanó világban mikor a szülőknek egyre kevesebb idejük van szemük fényére, a gyermekre valaki számára az ő vélemé - nyük is számít, rájuk is kíváncsi valaki. Egy beteg személyiség a saját vá gyainak megvalósítására, kié - lé sére egy jól alakuló beszél getést követően olyan dolgokra veheti rá őket könnyedén, amelynek súlyos következménye is lehetnek. Nem gyanítják, hogy esetleg egy aberrált, csaló, szélhámos kérdéseire válaszolnak, esetleg tesznek meg a kedvükre beteges dolgokat. Emiatt nagyon fontos, hogy a gyermekek csak és kizárólag szülői kontrollal használhassák az internetet. Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji fejfájások, allergia, arcüreggyulladás, hátra, torokba csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit? A közösségi és chat oldalak veszélyein túl azért is fontos ez, mert rengeteg olyan oldal létezik, ahol pedofíl tartalom, állatkínzás, vagy pl. borzalmas balesetek képei jelennek meg. A bizton - ságos böngészés hozzájárulhat a gyerekek, fiatalok egészségesen fejlődő személyiségéhez, vala - mint ahhoz, hogy ne váljanak bűn cselekmény áldozatává. A leggyakrabban megvaló - suló bűncselekmények: A közösségi oldalak első osz - tályú színterei a családi, volt ba - ráti lejárató, megalázó, zaklató bosszúhadjáratnak. Gyakran cél a meg félemlítés, a magánéletbe való beavatkozással a rendszeres vagy tartós háborgatással történő kapcsolatteremtési szándék. A ZAKLATÁS megvalósulhat többek között telefonon, de akár az interneten is. Ha egy közösségi oldalon törté nik valakinek a szidal ma - zása, róla becsület csorbítására alkalmas tény állítása vagy hí - resz telése, esetleg erre utaló kifejezés használata, már meg is valósult a RÁGALMAZÁS. A személyes adatok, képek pár klikkeléssel másolhatók, más hová beilleszthetők, bosszúból, heccből, kissé átalakítva. Társadalomra veszélyesség miatt a törvény büntetni rendeli azokat is, akik számítástechnikai rendszerbe jogosulatlanul lépnek be vagy ott maradnak, valamint azokat a személyeket is, akik az ott tárolt adatokat jogosulatlanul megváltoztatják, törlik vagy hoz - záférhetetlenné teszik. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával (Proetzmódszer) megoldást kínálunk az arra alkalmasoknál. Dr. Jákli Györgyi Előjegyzés: Dabas, Luther u. 10. Hétfő, szerda: tól, szombat: tól

16

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Palatábla 2015. április május. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL!

Palatábla 2015. április május. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL! Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL! 1 Versenyeredmények Tanítványaink közül többen is részt vettek a tavaszi tanulmányi versenyeken, amelyeket komoly felkészülés előzött meg. Költészetnapi szavalóverseny:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben