Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Adószáma: 14.Pk / Közhasznúsági végzés száma Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány Gyál Iglói u Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés, február 20.

2 Vészhelyzet 2002 ~/etment6 Alapítvány Adószáma: 14.Pk / Közhasznúsági végzés száma 2 Mérleg, adatok E Ft-ban Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok) 81 O Immateriális javak O O 3 Il. Tárgvi eszközök Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6 B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) 3317 O l. Készletek II. Követelések O 60 9 m. Értékpapírok 10 IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK O O 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+1 I.sor) 3398 O D. SAJÁT TŐKE ( sorok) 603 O l. Induló töke / Jegyzett töke II. Tökeváltozás / Eredmény ill. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységböl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységböl 20 E. CÉLTARTALÉK 2264 O 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 531 O Hátrasorolt kötelezettségek 23 Il. Hosszúlejáratú kötelezettségek 24 lij. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK O O 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) 3398 O 4096 Keltezés: február 20. P.H.

3 Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány Adószáma: 14.Pk /2002 Közhasznúsági végzés száma 3 EREDMÉNY~TATÁS A tétel megnevezése, Előző év Sorszám adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosí- tlí~~i a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenvséz bevétele ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 131 O 3 a) Alapítótól 4 b) Központi költségvetéstől 5 c) Helyi önkormányzattói 6 d) Társadalombiztosítótól O 7 e) Egyéb 131 O 8 2 Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel II 5 Egyéb bevétel (felh.céltartalék,kamat) B Vállalkozási tevékenység bevétele O 13 C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 2264 O 20 6 Rendkivüli ráfordítások 21 E Vállalkozási tevékenvség ráfordításai ( ) O O 22 1 Anyagjellegű ráfordítások 23 2 Személyi jellegű ráfordítások 24 3 Értékcsökkenési leírás 25 4 Egyéb ráfordítások 26 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 27 6 Rendkivüli ráfordítások 28 F Összes ráfordítás (D+E) G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) O O 30 H Adófizetési kötelezettség O O 31 1 Tárzvévi vállalkozási eredmény (G-H) O O 32 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Meanevezés Tájékoztató adatok adatok E Ft-ban összeg A Személviiellezű ráfordítások Bérköltség 1300 Ebből: - megbízási díj - tiszteletdíjak O 2 Személyi jellegű egyéb kifízetések 9 3 Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támozatások ebből: kötelezettségként elszámojt és továbbutalt, ill.átadott támogatás O Keltezés: február 20. I

4 Közhasznúsági melléklet a 2012',eVI egyszerusl Jsltett e é ves be szamo ' lóh oz 1, Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány székheív: 2360 Gvállglói u. 11, bejegyzö határozat száma: 14,Pk,60,351/2002, nvilvántartási szám: 2280 képviselö neve: Györki Géza 2, Tárgyévben véazett alaocél szerinti és közhasznú tevékenvséaek bemutatása Országos hatáskörü baleseti sebészetek műszerparkjának támogatása, az életmentéshez elengedhet~tlen életmentö műszerek vásárlása, gyermek intenzív osztályok támogatása, belföldön gyógykezelhetö, gyógyítható beteg gyermekek támooatása, költséaeinek finanszírozása overmek intenziv osztályok támooatása, Intézetben élö hátrányes helyzetű gyermekek támogatása, természetbeni felajánlások koordinálása, természetes személyek, állami nevelőintézetek, szociális intézmények részére, magyarországi rehabilitációs intézetek támogatása, beteg gyermekeket nevelő családok támooatása. 3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenvséaenkéntl közhasznú tevékenység meg közhasznú tevékenvséqhez kapcsolódó közfeladat jogszabályhely: 1997.é,CLVI. tv.zs.s.n.zoontla a közhasznú tevékenvséq célcsooortia: beteo overrnekek a közhasznú tevékenvséoböl részesülők létszáma: kb fő a közhasznú tevékenység főbb eredményei: kórházak orvosi műszerezettségének támogatása orvosi műszerekkel, rákos-daganatos gyermekek kórházi fürdőszoba teljes felújítása, rehabilitációs központ támogatása, beteg gyermekek ovóavkezelés támogatása iskolákban tanuló hátránvos helyzetű gyermekek támoaatása, gyermekotthonok, hátrányes helyzetű térségekben élő családok támogatása. 4, Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 5, Cél szerinti iuttatások kimutatása Felhasznált vagyon elem megnevezése I Vagyonelem értéke I Felhasználás célja I O I Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (11 Tárgyév (2) Kórházak orvosi műszerezettségének támogatása orvosi műszerekkel, kórházi fürdőszoba felújítása. rehabilitációs központ támogatása Beteo qvermekek gyógykezelésének támogatása Gyermekotthonok, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmények, Iskolák, Polgármesteri Hivatalok, Civil Szervezetek támogatása , Vezető tisztséaviselőknek nvúitott íuttatás Tisztséo Előző év (11 Táravév ( A Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: - - 7, Közhasznú leeállás meoátlaoltásához szükséces mutatók Alapadatok Előző év (11 Tárovev (21 B. Eves összes bevétel ebböl: C, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVl.tv. Alapján átutalt összeg (1%) - - O, közszolqáttatási bevétel E. normativ támoaatás F. az Európai Unió strukturális alaoiaiból ill. a Kohéziós Alapból nvúitott támogatás G, Korriaált bevétel lb-/c+d+e+fll H. Összes ráfordítás (kiadásl ebből személvi ielleoű ráfordítás J, Közhasznú tevékenység ráforditásai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködö közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005,évi LXXXVIlLtörvénynek megfelelöen) 3 4 Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teliesitése Ectv,32~(4) al ((81+82)/2> ,- Ft) Igen Ectv.32 (4) b) (K1+K21>0 Igen Ectv.32~(4) c) ((I1+12-A1-A2l/(H1+H2»0 251 Nem Társadalmi támooatottsáo mutatói - Mutató teliesítése Ectv,32 (5) a) «C1+C2)/(G1+G2l?0,02l Nem Ectv,32~(51 bl //J1+J21/(H1+H21>O,51 Igen Ectv,32~(51 el ((L 1+L21/2> 1O fől Nem Keltezés február 20.

5 1 KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET a 2012.évi egyszerűsített beszámolóhoz Alapítvány neve VÉSZHELYZET 2002 Életmentő Alapítvány Rövidített cég név VÉSZHELYZET 2002 Életmentő Alapítvány A társaság székhelye 2360 Gyál Iglói u. 11. Működési forma Közhasznú Alapítvány Fővárosi Bírósági bejegyzés száma 14.Pk /2002/ Közhasznúsági végzés Adószám Statisztikai számjel Az Alapítvány bemutatása Az Alapítványt október 02.-án alapították, október 10.-én kezdte meg tevékenységét. Az Alapítvány induló tőkéje: 200 eft. Az Alapítvány célja: Országos hatáskörű baleseti sebészetek műszerparkjának támogatása, az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása, intenzív osztályok támogatása, gyermek intenzív osztályok támogatása, beteg gyermekek támogatása, intézetben élő hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, természetbeni felajánlások koordinálása természetes személyek, nevelőintézetek részére. Az Alapítvány képviselője: Györki Géza 2.A számviteli politika alkalmazása A. Könyvvezetés módja Alapítványunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti könyveit Az Alapítvány kizárólag közhasznú tevékenységet végez. Beszámoló formája és típusa: az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja összköltség eljárás, a beszámolóban a mérleget "A", az eredménykimutatást is "A" változatban állította össze.

6 2 MÉRLEG A Mérleg tárgyi eszköz sora az Alapitvány irodai berendezésének nyilvántartási értékét mutatja. A Készletek soron 2012.dec.31-én még az Alapitványnál lévő adományok értéke szerepel, melyek a következő évben kerülnek átadásra. Az 1.667ezer Ft az alábbi adományokból tevődik össze: Robert Bosch Kft Sara Lee Hungary Zrt A Követelés sorban lévő Ft a C.S.L. Invest Kft. telefon szolgáltatónak óvadékként átadott összegét mutatja. A Mérleg Pénzeszközök sora az Alapitvány bankszámláján és házipénztárában lévő pénzkészletét mutatja. Ennek a sornak az összegét a bankszámla kivonat ( ,- Ft) és a én a házi pénztár ( ,- Ft) rovancs alapján elkészített jegyzőkönyv támasztja alá. FORRÁSOK Az Alapitvány jegyzet tőkéje 200ezer Ft. Az Eredménytartalék sora az előző évek eredményeit (403e Ft) tartalmazza. A Mérleg szerinti eredmény a 2012.évi közhasznú tevékenység eredményét mutatja, mely ezer Ft. Céltartalékot az Alapitvány 2012-ben nem képzett. A Rövid lejáratú kötelezettségek a szállítókkal szemben fennálló 411 ezer Ft kötelezettséget, valamint a december havi bért - 61ezer Ft -, és járulékait - 58ezer Ft - tartalmazza. A szállítói kötelezettségek a következő év első hónapjában átutalásra kerültek, megtörtént a december havi munkabér kifizetése és a járulékok átutalása is. A Mérleg főösszeg (4.096 eft) Eszköz és Forrás oldala megegyezik EREDMÉNYKIMUTAT ÁS A Közhasznú tevékenységből származó bevétel ezer Ft. a 2012.évben kapott és elszámolt támogatások értékét mutatja, melyek az alábbiak:./' pénzbeni támogatások eft ebből a Szerencsajáték Zrt-től kapott támog eft

7 3 postai jóváírások 209 eft természetbeni tárgyi adományok 7927 eft Egyéb bevétel az előző évben képzett céltartalék visszafordítása szerepel, mely ezer Ft. A Közhasznú tevékenység ráfordításai ezer Ft, az alábbi elemeket tartalmazza: Az Anyagjellegű ráfordítások, a ezer Ft az Alapítvány müködéséhez szükséges anyagköltségét és az igénybevett és egyéb szolgáltatások költségét tartalmazza anyag költség 307ezer Ft igénybe vett szolgáltatás 8.357ezer Ft egyéb szolgáltatás 751 ezer Ft A Személyi jellegű ráfordítások az Alapítványnál dolgozó munkatársak munkabérét és annak járulékait mutatja, mely ezer Ft. Az Értékcsökkenési leírás az Alapítványnállévő irodai berendezések tárgy évi elszámolt értékcsökkenése, me ly 155ezer Ft. Az Alapítvány egyéb ráfordításai soron ( eft) az átadott támogatások értéke ( eft) szerepel az alábbi bontásban: Makádi Alizka gyógykezelése Edelényi Városi Polgármesteri Hivatal 90 eft 75 eft Éhező Gyermekekért Alapítvány eft Eötvös József Középiskola Heves m. 185 e Ft Fóti Károlyi István Gyermekközpont eft Daganatos Betegek Rehab. OtthoBakonyszűcs 509 eft Bácsszőlős Község Önkormányzata eft Józsefvárosi Szabadidős Egyesület eft Bóbita Habilitációs Intézet eft Tüskevár Általános Iskola Miskolc 49 eft Bp.Főv.Önk.Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon eft Kovács Márk gyógykezelése Gyengénlátók Kp-i Ált.lskola és Diákotthon 100 eft eft

8 4 Szánthó Barbara gyógykezelése Semmelweis Egyetem ll.sz.tűzoltó u.klinika lll.ker.családok Átmeneti Otthona Hátrányos helyzetű Sportolók S.O.S Szolgálat Alapítvány 50 eft eft 141 eft 250 eft eft Réthelyi Zoltán háromgyermekes család 15 eft Meggyes Győző és családja 51 eft Bp.Főv.ll.ker. Cseppkő u.gyermekotthon Éltes Mátyás Óvoda,Áltlsk.,Gyógypedagógia Int. 104 eft 143 eft Sajátos Igényű Tehetségeket Segítő Tanács 150 eft Maglód Nagyközs.Cigány Kisebbségi Önkorm. Főv.Roma Oktatási és Kulturális Központ 25 eft 741 eft Semmelweis Egy.Ortopédiai Klinika (rákos gyerm.) 441 eft Fentieken kívűl az eredménykimutatás ezen sora még tartalmazza a 2012-ben kifizetett késedelmi kamat és kerekítési különbözet összegét (104ezer Ft.) A Pénzügyi műveletek bevételei a pénzintézettől kamat összegét mutatja, mely Egyezer Ft. Az Alapítvány tárgyévi közhasznú eredménye ezer Ft. Az Alapítvány 2012.évi közhasznú tevékenysége eredményes volt. Budapest, február 20.. ~ ~~-' ~... ~ ~/4. t

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet a Tölösi Péter Alapítvány 2013. évi működéséről I. Általános információk: -------------------------------- Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 13 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagy Sándor Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben