I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN"

Átírás

1 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Ott valának, midın Lengyelország népe Másodízben térdelt nagy Lajos elébe, Ki utólszor vonta fegyverét, -- a litván Zendülık haragját hódolni tanítván. (Arany János: Toldi estéje 2. ének) DR. SZABÓ BÉLA I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN LOUIS I. THE GREAT, KING OF HUNGARY AND POLAND AND HIS MILITARY OPERATIONS IN DEFENCE OF POLAND Jelen tanulmány Nagy Lajos magyar és lengyel király hadjáratai közül Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveleteit foglalja össze, kiemelve a magyar katonák és katonai parancsnokok szerepét. Bemutatom még magyar királyként, a lengyel trón várományosaként és lengyel királyként vezetett hadjáratait is. Bizonyítást nyer, hogy Lengyelország érdekében tett katonai aktivitása a koronázási feltételekkel összhangban történt. Természetesen részlegesen be kell mutatni az akkori legfıbb ellenfél, a késıbbiek folyamán Lengyelországgal uniót alkotó Litvániát is, amely létrejöttében Nagy Lajosnak is kiemelkedı szerepe volt, többek között Lengyelország trónját öröklı lánya, Hedvig férjhez ment a nagy ellenfél, Olgierd litván nagyfejedelem fiához, Jagelló Ulászlóhoz, és ezzel megvalósult a két államalakulat uniója évszázadokon át, amely már sikeresebben tudta felvenni a harcot közös ellenfeleikkel szemben..in my article I write about Louis the Great, King of Hungary and Poland and his military operations in defence of Poland, underlining role of Hungarian soldiers and officers. I show all campaigns in defence of Poland like prospective of Polish throne and like real king of Poland. I give evidence of his military activity in defence of Poland was in harmony with his condition of coronation. Of course, I have to show former enemy, later on one of the union Polish-Lithuanian Commonwealth, Lithuania. Louis the Great had important role in the later events, because his daughter, Hedvig got married son of former enemy Olgierd Grand Duke of Lithuania to Wladyslaw II Jagiello. After that got real union between these countries and Poland and Lithuania fought successfully against common enemies for centuries. 239

2 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Nagy Lajos, a lovagkirály uralkodása ( ) Magyarország egyik fénykora, édesapja Károly Róbert útján haladva a Magyar Királyság európai nagyhatalommá vált aktív külpolitikájának és hadjáratainak köszönhetıen. Már 9 évesen részvett az 1335-ös hármas visegrádi tárgyalásokon, ahol létrehozták a magyar - cseh - lengyel Habsburg - ellenes szövetséget és tárgyalásokat folytattak arról, hogyha Bölcs Kázmér fiú utód nélkül halna meg, akkor a magyar trón mellett ı örökli a lengyel trónt is. Ezt majd az 1339-es trónörökösödési szerzıdésben véglegesítették. Károly Róbert többek között megígérte, hogy Lajos fia minden tartományt, melyet elidegenítettek Lengyelországtól, elsısorban Pomérániát 1 a német lovagrendtıl, vissza fogja hódítani saját költségén. Ezek után Kázmér király tanácsosai, sógora és nıvére rábeszéléseinek és ígéreteinek engedve, Lajos királyfit esküvel és pecsétes levelek erejével utódjának jelölte ki az esetre, ha neki fia nem születnék. Tehát a feltételek között az is szerepelt, hogy Lajos, Magyarország (leendı) királya Lengyelország határait visszaállítja saját hadi népével kép: Nagy Lajos címere, amely egyesíti a liliomos Anjou-címert, a Magyar és a Lengyel Királyság, valamint Dalmácia címerét. 1 Pomeránia: történelmi régió a mai Lengyelország és Németország területén a Reknitz, Odera és Visztula folyók torkolatánál a Balti-tenger partján. 2 Pór Antal (1902):

3 HADITECHNIKA TÖRTÉNET A gyermekkorú trónörökös a következı évben vett részt elıször hadmőveletekben amikor is a visegrádi egyezménynek megfelelıen a Habsburgok ellen a cseheket támogatva a magyar-lengyel segédhadak kinevezett parancsnoka volt ben édesapja halálakor mindössze 16 éves, amikor Székesfehérváron megkoronázzák az ország tisztségviselıi egy szívvel, egy akarattal. Uralkodását aktív külpolitika jellemezte, amit katonai tevékenysége is megerısített. Amíg édesapja Károly Róbert idegen földre csak szükség esetén vezetett hadjáratot, addig Nagy Lajos uralkodását végig kisérték az Itáliában, Dalmáciában 3, Litvániában és a Balkán-félszigeten végrehajtott hadmőveletek, amelyekben a korabeli források szerint személyesen is vitézül jeleskedett, néhányszor veszélyeztetve magát is, és így méltón szolgált rá a lovagkirály elnevezésre kép: Nagy Lajos Magyarország és Lengyelország királya. 3 Dalmácia: a mai Horvátország tengerparti délkeleti része. 4 Bellér Béla (1986):

4 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Jelen tanulmány hadjáratai közül a Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveleteit emeli ki, amelyeket elıbb, mint a lengyel trón lehetséges örököse, majd lengyel királyként hajtott végre Lengyelország védelmében. Számunkra azért fontos ezeknek a hadjáratoknak az ismerete, mivel ebben nagy segítségére voltak magyar katonái is. A korábban megkötött egyezmény alapján 1344-ben közös magyar - cseh - lengyel hadjáratot indítottak a pogány litvánok ellen, akik folyamatos portyázásaikkal veszélyeztették Lengyelország keleti határvidékét. A keresztes hadjárat részvevıi boroszlói 5 gyülekezı után Königsberg 6, a német lovagok székhelye felé vették az irányt, ahonnan a lovagok nagymestere kalauzolta az egyesült hadakat Litvánia területén, ahol elıször két határmenti várat kezdtek el ostromolni nyílván azzal a céllal, hogy elfoglalásuk után Litvánia fıvárosát Wilnát 7 megtámadják, erre erısnek és jól felszereltnek tartván hadaikat. Olgierd 8, a litvánok nagyfejedelme értesülve az országát fenyegetı veszélyrıl az egyesült hadak mögött védtelenül hagyott német lovagrend tartományaira támadt. A keresztes hadak erre a hírre abbahagyták a két erıd ostromát és visszafordultak. A hadjárat folytatása azért is lehetetlenné vált, mivel az enyhe tavaszi idıjárás miatt felengedett a talaj, ami azon a mocsaras vidéken utak és hidak híján a hadviselést lehetetlenné tette. Így tehát ez a hadjárat minden eredmény nélkül ért véget a szövetséges csapatok hazaindultak, nem sokkal késıbb Lajos király már Visegrádról ír levelet. 9 A király a Litvánia elleni hadjáratban résztvevı magyar katonák közül Laczkfi István erdélyi vajdát és fiát Dénest, királyi lovászmestert említi. A vajda a hadjárat során lovastól elbukott és lábát törte. Ugyancsak részvett a katonai expedícióban Lırinczfia Miklós, az országbíró 5 Boroszló: ma Wroclaw, Lengyelország. 6 Königsberg: ma Kalinyingrád, Oroszország. 7 Wilna: ma Vilnius, Litvánia. 8 Olgierd Giedyminowicz (Algirdas): a dinasztiaalapító Giadymin litván nagyfejedelem fia; litván nagyfejedelem 1345 és1377 között, Jagelló Ulászló édesapja. Uralkodása alatt Litvánia területe jelentısen megnövekedett. 9 Pór Antal (1892): 242

5 HADITECHNIKA TÖRTÉNET unokaöccse, aki jelentıs magyar katonai kísérettel, saját költségén követte királyát és a források szerint bátorsággal szolgált neki kép: A litván nagyfejedelem Olgierd Giedyminowicz egykorú ábrázolása. A hazatérı cseh és lengyel szövetségesek között nézeteltérés tört ki, amely gyakorlatilag háborús eseményekig fajult, amelyben hadaival Lajos király is részt vett. Történt ugyanis, hogy a cseh hadak királyuk fiának vezetésével Litvániából a rövidebbik úton, Lengyelországon keresztül igyekezett haza, amikor úgy érezte, hogy a lengyelek le akarják tartóztatni. Nehézségek után hazatérve János cseh király felháborodva a fián megesett sérelem miatt hadait Lengyelország ellen vezette. Kázmér lengyel király küzdve vonult vissza székvárosáig és a magyar királytól kért segítséget, aki személyesen nem szállhatott hadba, mivel államügyei Horvátországba szólították, Lengyelországgal szomszédos felsımagyarországi - vármegyék katonaságát küldte Kázmér király megsegítésére két jeles fıtisztjének Szécsi Miklós és Poháros Péter parancsnoksága alatt Krakkó felé. Ezalatt Lengyelországban véres csatákat vívtak, amelyekben nem mindig a 10 Pór Antal (1892): 243

6 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN csehek gyıztek, de mégis körülzárták Krakkót, felperzselve külvárosait, pusztítva környékét 1345 júniusában és júliusában. Ettıl a veszélytıl a megérkezett magyar hadak mentették meg Kázmért. A korabeli történetíró méltán állítja azt, hogy Lajos hadai mentették fel Krakkót az ostromzár alól és óvták meg a környékét a teljes pusztulástól. Az tény, hogy a magyar katonai jelenlét miatt a csehek kénytelenek voltak elfogadni a felajánlott fegyverszünetet, amelyet aztán béke követett. 11 A békekötésrıl meg kell jegyezni, hogy létrehozásában sokat fáradozott VI. Kelemen pápa, aki szerette volna a volt szövetségeseket kibékíteni, hogy a késıbbiek folyamán közös ellenségeik ellen együttesen lépjenek fel. A pápa Pusterlai Vilmos pozsonyi prépostot küldte János és Kázmér királyokhoz, hogy békét eszközöljön a hadviselı felek között. A pápa Lajos királyt is felkéri a béke megkötésének segítésére, mivel ama tartományok jólléte ıt közelebbrıl érdekli, legyen elımozdítója célzatainak. A békét végül is sikerült megkötni, amiért a pápa köszönetét is kifejezi Lajos királynak május 22-én kelt levelében kép: III. Bölcs Kázmér, Lengyelország királya. 11 Uo. 12 Uo. 244

7 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Nagy Lajos következı hadjárata Litvánia ellen, Lengyelország érdekeit is szem elıtt tartva 1351-ben történt, amikor is Lajos magyar király Itáliában járt seregével, Kázmér lengyel király a Lubart 13 herceg által uralt Volhynia 14 litván tartományt foglalta el, amelyet a litvánok nem könnyen engedtek át és ellentámadást indítottak Lengyelország ellen. Kázmér ekkor a pápához és a magyar királyhoz fordult segítségért. A segítségkérésre Lajos király hazatért és sietve összegyőjtött hadával június 19-én indult el Budáról Krakkóba. Onnan az egyesült magyar - lengyel hadsereg fényes elımenetelt tett. A litvánokat kiszorította Galiciából és Ladomériából 15, amely jogilag a magyar korona része volt és elfogta a sok gondot okozó Lubart herceget egy várban, amelynek elfoglalása nagy vérveszteségbe került. Nagy Lajos bölcsen egyelıre nem tartotta meg, e két tartományt, hanem átengedte élethossziglan nagybátyának, a lengyel királynak. 16 A hadjárat közben a lengyel király súlyosan megbetegedett. Állapota olyan válságos lett, hogy a lengyel fıurak siettek ünnepélyes esküjükkel Lajost biztosítani arról, miszerint híven állanak mellette és fogadják ıt királyoknak. Így Lajos király állt az egyesült lengyel-magyar sereg 13 Lubart Dymitr (Demetrijus Luibartas): litván herceg, a dinasztiaalapító Giadymin litván nagyfejedelem legkisebbik fia, Luck hercege ( ), az egységes Halics és Volhynia utolsó hercege ig Halics hercege is. 14 Volhynia: történelmi régió ÍX-XVIII. században, amely a jelenlegi Ukrajna északnyugati részén létezett. 15 Galícia és Lodoméria: közép - európai történelmi régió, jelenleg Lengyelország és Ukrajna között oszlik meg. Keleti felének történelmi neve Vörösoroszország. 16 Ez elhatározásáról Budán 1352-ben kelt levele magyar fordításban így hangzik: Mi Lajos Isten kegyelmébıl Magyarország, stb. Galícia és Lodoméria királya tudtul adjuk jelen levelünk során, hogy Vörösoroszországot, melyet elıdeink a magyar királyok birtokoltak, amely minket, kik jelenleg Magyarország fölött örök jogon uralkodunk, nagybátyánknak,kázmérnak Lengyelország királyának, jelen levelünk által adtuk és ajándékoztuk. Ha pedig, mitıl Isten ırizzen! Kázmér Lengyelország királya fiörökös nélkül hunyna el, ez esetben Vörösoroszország mint jogos tulajdonunk Lengyelországgal együtt teljes joggal kezünkre kerül, az erre vonatkozó jogi, eredeti szerzıdés értelmében. Segítségül, pedig a poroszországi keresztesek, valamint Vörösoroszország bármely megtámadói ellen, amint erre szükség lesz, adni fogunk azon módon, mint erre atyánk Károly király kötelezte magát és utána mi is köteleztük magunkat. Kelt Budán, húsvét ünnepe nyolcadában, évben A Stadnicki:Synowie Gedimina II,231.kiadott latin eredeti után, közli: Pór Antal (1902):

8 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN élére. A közös hadsereggel 15 napi utat tett meg a litvánok országában nehéz körülmények között, majd beszüntette a hadmőveleteket, mivel úgy látta, hogy a hadjárat elérte a célját. Döntésében az is szerepet játszott, hogy nem akarta végleg megsemmisíteni az ellenséget, inkább megegyezésre akart jutni. Nem mellékesen Olgierd nagyfejedelem és Lubart herceg szövetségi viszonyt tartottak a moszkvai nagyfejedelemmel, és a források szerint az oroszok már akkor hajlandóbbak voltak a pogányokat, mint a római katolikusokat segíteni. Még veszélyesebbeké válhattak a tatárok, akik elıl Magyarország észak-keleti végeit a hıs székelyek nem voltak mindig képesek megoltalmazni. Nem szabad továbbá felednünk, hogy Lajos király bevallott célja volt a kereszténység terjesztése, és tudomása szerint Kiejstut 17 litván herceg hajlandó volt a kereszténység felvételére. Így Lajos király elküldte kiváló diplomatáját, Kont Miklóst néhány magyar fıúrral a litvánokhoz, hogy békeajánlatot tegyenek. A tárgyalásokon litván részrıl Kiejstut vett részt, aki a magyar táborba érkezett. A litván herceg többek között a következı békefeltételeket fogadta el: 1. A litvánok megkeresztelkednek, ha a magyar király koronát és királyi címet szerez a pápától. 2. A litvánok kötelezik magukat, hogy a magyar király hadába szállanak, valahányszor kívántatik, saját költségen, ha a magyar és lengyel királyok ıket a német lovagoktól és a tatárok ellen megoltalmazzák. 3. Kiejstut Budáig kíséri a magyar királyt és ott megkeresztelkedik. 4. A szerzıdı felek kölcsönösen szabad járást biztosítanak tartományaikban egymás alattvalóinak. Egymás közt örök békét tartanak. 18 A békekötést Lajos király sátrában augusztus 15-én pecsételték meg. A szerzıdés értelmében Kiejstut herceg Lajos királlyal tartott, de a harmadik napon a litván herceg kíséretével együtt megszökött. Ezért a következı év elején Lajos király újabb hadjáratot indított a szerzıdésszegı litvánok ellen. Lajost már a következı év március 21-én a litván erısség Bełz 19 vára alatt találjuk, ahol seregteste egyesült a 17 Kiejstut Giedyminowicz (Kestútis): litván herceg, Troki hercege ( ), Olgierd testvére, Litvánia nagyfejedelme ( ). 18 Küküllei János (2000): 19 Bełz: ma Белз, város Nyugat Ukrajnában, Lvovnál, a lengyel határ közelében. 246

9 HADITECHNIKA TÖRTÉNET lengyel király nagy hadseregével, amely a vár elfoglalására érkezett oda. Minden arra mutat, hogy katonailag az ez évi hadjárat nem volt szerencsés a szövetséges lengyel-magyar hadak számára. Az ostrommal egyidıben a litvánok az ekkor velük szövetséges tatárokkal és oroszokkal pusztítva bekalandozták Lodomériát és Galíciát. Az ostromban személyesen maga Lajos király is részvett. A csapatok meggázolták a várnak csaknem embermélységő árkait. Lajos királyt, aki itt is elıl járt, fején érte a sulyok s a földre terítette; az elaléltat Perényi Miklós vette a hátára és vitte vissza a vízen keresztül. Rokonának, Oppelni László hercegnek azon alkalommal, hogy elsı ért föl valamely toronyra, sisakját lekapták fejérıl, ıt pedig lelökték, hogy majdnem agyonütötte magát. Rátót nemzetségbeli Lorántfia Lestákot, a király kedves udvarmesterét és somogyi vármegye-ispánt, a kı mellén érte és úgy a földre sújtotta, hogy holta napjáig megsínylette. Simont, a Móricz fiát (a Pok nemzetségbıl) az alsó árokból félholtan hozták vissza. Szécsi Miklós (a Balog nemzetségbıl), Bebek Balázs és István (az Ákos nemzetségbıl) iszonyú sebeket vettek. Ez utóbbi (Bebek István) királyi zászlótartó kezében négy zászlórudat törtek el; de ı tovább is tartotta volna magát, hanem ötödik zászlója már nem volt és mellıle mind elmenekültek. Délig tartott az ostrom. A magyarok és a lengyelek között annyi a sebesült, hogy annak se szeri se száma. 20 írja Küküllei János, Lajos király krónikása az ostromról. Lajos király a sikertelen ostrom után az elvonulás mellett döntött, de elıtte még tárgyalásokat kezdeményezett a litvánokkal, ahol a nagyesző békeszerzı Kont Miklósnak sikerült két évre békét kötnie a litvánokkal. Ebbıl is látszik, hogy a litvánokat is megviselte az ostrom. A tárgyalások után a litvánok levették a tornyok tetején lévı litvai gyızelmi jeleket és kitőzték a magyar király zászlaját, melyet megpillantván a magyarok örömmel kiabálták: béke, béke!. 21 A fegyverszünet leteltével újra készületek történtek a háborúra a tatárok és a litvánok ellen. VI. Ince pápa 1354-ben keresztes háborút hirdetett Magyar-, Cseh- és Lengyelországban a nevezett népek ellen. Pápai bullájában azt említi, hogy az elızı évben a pogányok sokakat 20 Küküllei János (2000): 21 Pór Antal (1892): 247

10 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN leöltek és fogságba hurcoltak. Kevés forrásanyag áll rendelkezésre errıl a hadjáratról. A kevés forrás egyike az a levél, amelyben Lajos király azzal menti ki az egyik katonáját a nádor elıtt, hogy Bebek István nem tud megjelenni tanúként az egyik tárgyaláson, mert a lengyel király segítségére indulandó. A kevés külföldi forrás egyike az egykorú itáliai krónikás, Villani beszámolója, amely szerint Lajos magyar király nagyszámú seregével Tatárországba érkezett. Elmondása szerint a katonai összecsapás elmaradt, a magyar király és a tatár fejedelem szövetséget kötött, amely szerint tiltsa el népeit, hogy a magyar és lengyel királyokat beütéseikkel háborgassák, majd tıle az ország határáig kísértetvén visszavezette seregét. 22 Ami a hadjárat és a tárgyalások sikerét igazolja az, hogy a tatárok ezentúl hosszú ideig nem háborgatták se Lengyel-, se Magyarországot. Miután Bölcs Kázmér fiútód nélkül halt meg 1370-ben, a korábbi szerzıdésnek megfelelıen lengyel királlyá koronázták november 17-én. Nagy Lajos király Krakkóba jövetelét, tiszteletes fogadtatását, koronázását, a Kázmér király halottas ünnepélyét, az azon kiosztott bıséges adományokat s az azt követı eseményeket a korabeli források jelentıs eseménynek tartják. 23 İszintén nem sokat foglalkozott személyesen a lengyel ügyekkel, Lengyelország kormányzását édesanyjára, Erzsébetre 24 bízta, akinek kormányzása a lengyelek felháborodását váltotta ki ban lemészárolták a kormányzónı 160 fıs magyar kíséretét 25. A magyar áldozatok közül Jan Czarnkowi lengyel krónikás szerint, akik Nagy Lajos király, kíséretében, vagy egyéb, többek között katonai szolgálat végett Lengyelországban megfordultak, név szerint csak egyet említ, Pogány Mihály vitézt, akit december 7-én, mikor a magyarokat gyilkolták Krakkóban, szállása pincéjébıl kivonszoltak és megöltek. Nagy Lajos a Pogány 22 Pór Antal (1892): 23 Pór Antal (1904) 1: Łokietek vagy Piast Erzsébet (ElŜbieta Łokietkówna), ismertebb nevén Erzsébet anyakirályné (1305 Buda, 1380): Károly Róbert (I. Károly) magyar király ( ) felesége, I. Nagy Lajos magyar király ( ) édesanyja, a XIV. századi magyar politikai és kulturális élet meghatározó szereplıje volt. Erzsébet a Piast - házból származó I. Łokietek Ulászló lengyel király ( ) lánya, anyai ágon pedig IV. Béla magyar király ( ) dédunokája volt. 25 Pór Antal (1899) 1:

11 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Mihály családjának kárpótlásul Lubosz várát és tartozékait adta. 26 Ezért is a késıbbiek folyamán a lengyeleknek jobban megfelelı, Oppelni László hercegre bízta Lengyelországot. 27 Viszont 1376-ban, amikor a litvánok újfent hadjáratot intéztek Lengyelország ellen, Nagy Lajos magyar katonái élén megint a lengyelek segítségére sietett. A következı évben a király megértvén hazamenekült anyjától a litvánok rablótámadásainak körülményeit, azonnal elhatározta, hogy ellenük hadat indít, melyben mind a magyaroknak, mind a lengyeleknek részt kell venniük. 28 A lengyelek hét csapattestet (korabeli megnevezéssel hét zászlóaljat) állítottak ki és a források szerint Lajos király nagy sereget hozott magával Magyarországról. A király toborzásairól annyit tudunk, hogy még a hadjárat megkezdése elıtt, 1377 tavaszán maga jött Erdélybe, és Tordára áprilisban az erdélyi nemeseknek és lakosoknak közgyőlést hirdetett, ott hosszabb ideig tartózkodott, az erdélyi városokat nagy kedvezményekben részesítette, mivel feltehetıleg pénzt és katonát a litván hadjáratra fıképpen Erdélyben győjtött. Hogy a magyar seregrész parancsnokai kik voltak, arról keveset tudunk. Csak Demeter királyi kancellárról van tudomásunk, aki a litvánok uralma alatt álló Bełz vára 26 Pór Antal (1904) 2: A lengyel származású Oppelni László herceg 1367-tıl 1372-ig Magyarország nádora volt. Miután Lajos 1370-ben elnyerte a lengyel koronát, 1378-ban ıt tette meg Lengyelország kormányzójává. Ezzel és a lengyel állapotokkal kapcsolatban Szilágyi Sándor a Magyar Nemzet Történetében a következıket írja: Oppelni László, ki eddig Galíciában és Lodomériában igen jótékonyan kormányzott és Lajos király kinevezte e derék embert helytartójává Lengyelországban. László herceg új állása nem volt irigylésre méltó. A pártokra szakadt és egymás ellen fenekedı fınemesség, ha arról volt szó, hogy ellenzéket képezzen a helytartó ellen, ritka egyetértésre jutott. Rosszallták a hercegben hogy csendes és békeszeretı, hogy a földmőves és iparos népet pártolja, ellenben a nemességet és papságot győlöli. Ez ellenzékkel szemben László hercegnek nem volt hatalma, ereje. A nagy-lengyel nemesek egymás ellen viseltek háborút. A papság a fıurak erıszakoskodásaiért és rablásaiért panaszkodott. A zavar tetıpontját érte. Küldöttség ment Lajos királyhoz, kérvén ıt, hogy mozdítsa el László herceget, kinek kinevezésében és segítsen a bajon. Sajnos a király, kénytelen volt vérzı szívvel nézni, mint silányul el legjobb szándéka. A lengyel történetírók is elismerik, hogy Lajos király jellemét nem lehet kétségbe vonni. A baj abban rejlett, hogy lehetetlen volt két oly egyenlıtlen széken, mint a magyar és lengyel trón, egy idıben helyet foglalni. /Forrás: Szilágyi Sándor /szerk./(1898): / 28 Pór Antal (1899) 2:

12 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN elıtt adta ki Lajos király egyik adománylevelét. Egy másik adománylevélbıl kiderül, hogy Martinkfalvi Miklóst és testvéreit a király megnemesíti, tetteikért melyeket a királynak a litvánok ellen teljesítettek kép: Lengyelország Nagy Lajos lengyel trónra lépésekor. A hadjáratról a krónikások a következıt írják: Egybegyülekezvén a magyar sereg, a legegyenesebb úton a Kárpátokon át Sandomirba 30 indult. Odaérkezett Nagy Lajos király is, ahol a lengyel fõurak és a lengyel hadak várták. Itt Lajos király hadseregét két részre osztotta. A lengyeleket Chelm 31 vára ellen küldötte; magyarjaival pedig Bełz várát 29 Az oklevél eredeti példánya a Fejér, Cd. 1X/V, 166. oklevélgyőjteményben szerepel, amit Pór közöl: Pór Antal (1899) 2: Sandomir: ma Sandomierz, város Dél-kelet Lengyelországban. 31 Chelm: ma város Lengyelország Lublini vajdaságának keleti részén.

13 HADITECHNIKA TÖRTÉNET zárta körül. A lengyelek Subini Sendivoj vajda vezérlete alatt, nyolc nap alatt bevették Chelmet, sıt más erısségeket is; azután a király segítségére siettek Bełz alá kép: I. Nagy Lajos (lengyelül Ludwik Węgierski/Wielki/Andegaweńsk azaz Magyar Lajos, Nagy Lajos, Anjou Lajos), Magyarország, Dalmáczia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galiczia, Lodoméria, Kunország, Bolgárország és Lengyelország (Król polski) királya, Salerno fejedelme és a szent Angyalhegyi javadalom ura. Figyelemreméltó Wartbergi Hermann krónikaíró korabeli feljegyzése Bełz ostromáról: A magyar király úgymond nagy sereggel jött a ladoméri félhitőek területére, melyeket részben elpusztítván, Bełz várát minden oldalról körülkerítette. A várban a litván herceg Narymuntovicz György 33 ült. Miután pedig Lajos király hét hétig állott a vár körül, 32 Pór Antal (1899) 2: Jury Narymuntovicz: Narimunt Giedyminowicz (Narimantas) fia, Giadymin litván nagyfejedelem unokája. Bełz hercege ( ). Elıször Lubart litván herceg, majd III. Kázmér lengyel király, végül Nagy Lajos vazallusa volt. 251

14 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN György félvén a veszedelemtıl, mely fenyegette, átadta azt a földdel és emberekkel együtt a királynak. Aközben pedig, míg a király Bełz várát ostromlá, kiküldött némelyeket, kik a rutének két más várát kivívták. Hermann állítását az okmánytárak is alátámasztják, mivel a lublói várnagy szeptember 9-én kelt levelében jelenti a vár elfoglalását kép: Kiejstut Giedyminowicz litván herceg Dlugosz a kortárs lengyel krónikás szerint a hadjárat a következı módon zárult: Eljött idıközben menedéklevéllel Kiejstut litván fejedelem a magyar király táborába, és a ki elıbb ellenség volt, most békéért könyörgött. Nagy Lajos király a békét a következı feltételek mellett kötötte meg: a litvánok által megejtett lengyel foglyok szabadon bocsáttatnak; György herceg Bełz várát a magyar királynak átadja, és magát kegyére bízza. Miután a vár átadása megtörtént, a rosszért jóval fizetı Lajos király a litvánoknak és ruténeknek visszaadta Bełz várát azon kikötés mellett, hogy azt a király nevében tehát hőbérül bírja, különben Lengyelország érdekében híven kormányozza. Állítólag Lajos 34 Az eseményeket alátámasztó leveleket szintén Pór idézi, fent említett mővében. Eredeti lelıhelyük: Fejér, CD. 1X/B, 153.

15 HADITECHNIKA TÖRTÉNET király adott még egy más Lubaczow 35 nevő várat is György herceg utódjának és ráadásul száz márka évdíjat rendelt számára Bochnia 36 sóaknái jövedelmébıl. Tehát elmondható, hogy a litvánok mindenestıl meghódoltak: Kiejstut esedezik unokaöccséért Narymuntovicz Györgyért, aki kegyelemre megadja magát, elveszti rutén uralmát és birtokait, Magyarországon kap lakóhelyet, ahol tisztességesen megélhet. (A rutének letelepedése hazánkban talán ekkor kezdıdött.) Lengyelországra állandóan veszélyt jelentı Kiejstut és Lubart litván hercegek végleg meghódolnak a magyar királynak, hőséget esküsznek neki, és adófizetıivé válnak. Ily módon elintézvén Lajos király a rutén és litván ügyeket, azon az úton, amelyen jött, visszatért Magyarországba. 37 Ezek szerint Lajos király évi litván hadjáratát teljes és fényes siker koronázta. 8. kép: Nagy Lajos magyar és lengyel király uralma álló terület. 35 Lubaczow: ma város Dél-kelet Lengyelországban. 36 Bochnia: ma város Dél-Lengyelországban. 37 Dlugosz, Jan (2004):

16 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Összegzésül elmondható, hogy Nagy Lajos magyar és lengyel király Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveletei nagyban stabilizálták az ország politikai és katonai tekintélyét, amelyben a kevés forrásanyag ellenére is látható, hogy ebben jelentıs szerepet vállaltak a magyar katonák is. A Nagy Lajos uralkodásával kevésbé foglalkozó lengyel történetírás szerint Lajos csak lánya öröklését tekintette lengyel uralkodása céljának 38, amely teljesülése viszont hosszabb távon Lengyelországot erısítette meg. Halála után a Lengyel Királyság trónját lánya, a késıbb szentté avatott Hedvig (Jadviga) örökölte, aki a korábbi ellenfél, Olgierd litván nagyfejedelem fiához, Jagelló Ulászlóhoz ment feleségül, ezzel a Jagelló-dinasztia uralkodói ültek Lengyelország és Litvánia trónján is a XVI. század második feléig. Így elmondható, hogyha tehette, nem fegyverekkel, hanem a tárgyalóasztalnál igyekezett megoldani a vitás kérdéseket. Így hiába vezetett Litvánia ellen hadjáratokat Nagy Lajos, hozzájárult a lengyel és a litván nemzet egymásra találásában, amely a késıbbiek folyamán közös államalakulatuk a Lengyel-litván Unió kialakulásához vezetett, hogy együttesen tudják felvenni a harcot a közös ellenségeikkel szemben. Habár meg kell jegyezni, hogy Nagy Lajos halála után Magyarország és Lengyelország között egy ideig feszült volt a viszony, nem egyszer háborús események is bekövetkeztek a két ország között. Lengyel királyságának hatása a továbbiakban magyar politikai életre is jelentıs hatást gyakorolt, amely szintén a közös ellenfelek ellen irányult. Jagellók a magyar trónon, Báthory István erdélyi fejedelem lengyel királlyá és litván nagyfejedelemmé választása, az erdélyi fejedelmek törekvései a lengyel trón megszerzésére, mind Nagy Lajos királyunk öröksége. 38 Bagi Dániel (1997):

17 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Felhasznált irodalom 1. Bagi Dániel (1997): Nagy Lajos lengyelországi uralmának megítélése a lengyel történetírásban. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Fıszerk.: Hanák Péter. Pécs. pp Bellér Béla (1986): Magyarok Nápolyban. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. 3. Dlugosz, Jan (2004): Historicum Polonicum, t. III. ( ) 4. Küküllei János (1884): Küküllei János és a névtelen minorita krónikája (Iohannes De Kikullew Et Anonymus Minorita Chronica) / Lajos király krónikája - Geszta Lajos királyról (De Gestis Ludovici I. Regis Hungarorum) Budapest, Monumenta Hungarica IV. ( ) 5. Pór Antal (1892): Nagy Lajos Budapest, Magyar Történeti Társulat kiadása. ( ) 6. Pór Antal (1899) 1: Nagy Lajos litván hadjárata 1377-ben (Elsı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XVI. évf./8. pp Pór Antal (1899) 2: Nagy Lajos litván hadjárata 1377-ben (Második, befejezı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XVI. évf./9. pp Pór Antal (1902): A magyar Anjouk igényei a lengyel trónra. In. Erdélyi Múzeum, XIX. évf./2. pp Pór Antal (1904) 1: A magyar Anjouk lengyel krónikása (Czarnakowi János) (Elsı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XXI. évf./4. pp

18 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN 10. Pór Antal (1904) 2: A magyar Anjouk lengyel krónikása (Czarnakowi János) (Második, befejezı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XXI. évf./5. pp Szilágyi Sándor /szerk./ (1898): A Magyar Nemzet Története. Athenaeum Kiadó, Budapest. ( ) 256

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS TÖRTÉNELEM TNTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLI FORDULÓ JVÍTÁSI ÚTMUTTÓ ÉS JVÍTÓKULS feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar kisbetőivel jelöltük. z itemek

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013 Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 82 pont 1. Keresd meg és írd ki egymás alá a pontozott vonalakra etőhálóban megtalálható nyolc fogalmat! Magyarázd meg jelentésüket is! (A fogalmak a középkori egyházzal

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Cultura Nostra írásbeli fordulójának. megoldókulcsa

Cultura Nostra írásbeli fordulójának. megoldókulcsa Cultura Nostra írásbeli fordulójának megoldókulcsa 2006-02-07 I. 1. Ottó Vencel Alba/Fehérvár (Kán) László Kőszegiek, Ottó a fogságból kiszabadulva visszatért Bajorországba, vagy az Anjou-párt űzte ki

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 92 pont 1. Hogyan nevezik latin kifejezéssel az Árpád-ház kihalását követı, király nélküli idıszakot? Megtudhatod a keresztrejtvény megfejtésével. l) a) S I K L

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság,

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, 3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Elért pontszámod:... / 99 pont

Elért pontszámod:... / 99 pont Kódszámod: Elért pontszámod:... / 99 pont 1. Fejtsd meg a személynevekbıl álló keresztrejtvényt! (Több szóból álló megfejtés esetén a szóközt jelöltük.) (Megfejtésül egy ismert könyvcímet kapsz.) a) b)

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András

Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András Magyarországon 1991-ben német segítséggel került elıször megrendezésre Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb cukrászati, sütıipari szakkiállítása.

Részletesebben

AZ ORDODOX GONDOLKODÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ OROSZ HADMŐVÉSZETBEN AZ ELSİ VILÁGHÁBORÚ ALATT

AZ ORDODOX GONDOLKODÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ OROSZ HADMŐVÉSZETBEN AZ ELSİ VILÁGHÁBORÚ ALATT HADMŐVÉSZET SZABÓ BÉLA AZ ORDODOX GONDOLKODÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ OROSZ HADMŐVÉSZETBEN AZ ELSİ VILÁGHÁBORÚ ALATT THE ORTODOX MENTALITY IN RUSSIAN ART OF WARFARE AT FIRST WORLD WAR Jelen tanulmányomban az ortodox

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai?

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai? Név: 1.A) Fejtsd me a keresztrejtvényt! (Több szóból álló válasz esetén a szóközt jelöltük.) a) Nándorfehérvár mai neve b) e város pénzének mintájára veretett pénzt Károly Róbert c) az erdélyi három nemzet

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk:

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: KIK A CSÁNGÓK ÉS HOL LAKNAK? 1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: kikről lesz szó e könyvben. Célszerű ehhez abból kiindulni, ami a köztudatban a csángókról él. Általában hétfalusi, gyímesi,

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat :

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : Név: E-mail cím: A felén már túl is vagy, most következzenek az Esszéfeladatok Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : A feladatok megoldási sorrendje tetszıleges. A feladatok

Részletesebben

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI Bevezetés A rendvédelmi szervek felépítését vizsgálva elmondható, hogy azok, tükrözve a konzervatív

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

Mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja!

Mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja! Szent György,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

KÖZÉPKORI HISTÓRIÁK OKLEVELEKBEN ( )

KÖZÉPKORI HISTÓRIÁK OKLEVELEKBEN ( ) Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 1. KÖZÉPKORI HISTÓRIÁK OKLEVELEKBEN (1002-1410) A szövegeket válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta KRISTÓ GYULA Második, átdolgozott kiadás SZEGED, 2000 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben