I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN"

Átírás

1 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Ott valának, midın Lengyelország népe Másodízben térdelt nagy Lajos elébe, Ki utólszor vonta fegyverét, -- a litván Zendülık haragját hódolni tanítván. (Arany János: Toldi estéje 2. ének) DR. SZABÓ BÉLA I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN LOUIS I. THE GREAT, KING OF HUNGARY AND POLAND AND HIS MILITARY OPERATIONS IN DEFENCE OF POLAND Jelen tanulmány Nagy Lajos magyar és lengyel király hadjáratai közül Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveleteit foglalja össze, kiemelve a magyar katonák és katonai parancsnokok szerepét. Bemutatom még magyar királyként, a lengyel trón várományosaként és lengyel királyként vezetett hadjáratait is. Bizonyítást nyer, hogy Lengyelország érdekében tett katonai aktivitása a koronázási feltételekkel összhangban történt. Természetesen részlegesen be kell mutatni az akkori legfıbb ellenfél, a késıbbiek folyamán Lengyelországgal uniót alkotó Litvániát is, amely létrejöttében Nagy Lajosnak is kiemelkedı szerepe volt, többek között Lengyelország trónját öröklı lánya, Hedvig férjhez ment a nagy ellenfél, Olgierd litván nagyfejedelem fiához, Jagelló Ulászlóhoz, és ezzel megvalósult a két államalakulat uniója évszázadokon át, amely már sikeresebben tudta felvenni a harcot közös ellenfeleikkel szemben..in my article I write about Louis the Great, King of Hungary and Poland and his military operations in defence of Poland, underlining role of Hungarian soldiers and officers. I show all campaigns in defence of Poland like prospective of Polish throne and like real king of Poland. I give evidence of his military activity in defence of Poland was in harmony with his condition of coronation. Of course, I have to show former enemy, later on one of the union Polish-Lithuanian Commonwealth, Lithuania. Louis the Great had important role in the later events, because his daughter, Hedvig got married son of former enemy Olgierd Grand Duke of Lithuania to Wladyslaw II Jagiello. After that got real union between these countries and Poland and Lithuania fought successfully against common enemies for centuries. 239

2 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Nagy Lajos, a lovagkirály uralkodása ( ) Magyarország egyik fénykora, édesapja Károly Róbert útján haladva a Magyar Királyság európai nagyhatalommá vált aktív külpolitikájának és hadjáratainak köszönhetıen. Már 9 évesen részvett az 1335-ös hármas visegrádi tárgyalásokon, ahol létrehozták a magyar - cseh - lengyel Habsburg - ellenes szövetséget és tárgyalásokat folytattak arról, hogyha Bölcs Kázmér fiú utód nélkül halna meg, akkor a magyar trón mellett ı örökli a lengyel trónt is. Ezt majd az 1339-es trónörökösödési szerzıdésben véglegesítették. Károly Róbert többek között megígérte, hogy Lajos fia minden tartományt, melyet elidegenítettek Lengyelországtól, elsısorban Pomérániát 1 a német lovagrendtıl, vissza fogja hódítani saját költségén. Ezek után Kázmér király tanácsosai, sógora és nıvére rábeszéléseinek és ígéreteinek engedve, Lajos királyfit esküvel és pecsétes levelek erejével utódjának jelölte ki az esetre, ha neki fia nem születnék. Tehát a feltételek között az is szerepelt, hogy Lajos, Magyarország (leendı) királya Lengyelország határait visszaállítja saját hadi népével kép: Nagy Lajos címere, amely egyesíti a liliomos Anjou-címert, a Magyar és a Lengyel Királyság, valamint Dalmácia címerét. 1 Pomeránia: történelmi régió a mai Lengyelország és Németország területén a Reknitz, Odera és Visztula folyók torkolatánál a Balti-tenger partján. 2 Pór Antal (1902):

3 HADITECHNIKA TÖRTÉNET A gyermekkorú trónörökös a következı évben vett részt elıször hadmőveletekben amikor is a visegrádi egyezménynek megfelelıen a Habsburgok ellen a cseheket támogatva a magyar-lengyel segédhadak kinevezett parancsnoka volt ben édesapja halálakor mindössze 16 éves, amikor Székesfehérváron megkoronázzák az ország tisztségviselıi egy szívvel, egy akarattal. Uralkodását aktív külpolitika jellemezte, amit katonai tevékenysége is megerısített. Amíg édesapja Károly Róbert idegen földre csak szükség esetén vezetett hadjáratot, addig Nagy Lajos uralkodását végig kisérték az Itáliában, Dalmáciában 3, Litvániában és a Balkán-félszigeten végrehajtott hadmőveletek, amelyekben a korabeli források szerint személyesen is vitézül jeleskedett, néhányszor veszélyeztetve magát is, és így méltón szolgált rá a lovagkirály elnevezésre kép: Nagy Lajos Magyarország és Lengyelország királya. 3 Dalmácia: a mai Horvátország tengerparti délkeleti része. 4 Bellér Béla (1986):

4 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Jelen tanulmány hadjáratai közül a Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveleteit emeli ki, amelyeket elıbb, mint a lengyel trón lehetséges örököse, majd lengyel királyként hajtott végre Lengyelország védelmében. Számunkra azért fontos ezeknek a hadjáratoknak az ismerete, mivel ebben nagy segítségére voltak magyar katonái is. A korábban megkötött egyezmény alapján 1344-ben közös magyar - cseh - lengyel hadjáratot indítottak a pogány litvánok ellen, akik folyamatos portyázásaikkal veszélyeztették Lengyelország keleti határvidékét. A keresztes hadjárat részvevıi boroszlói 5 gyülekezı után Königsberg 6, a német lovagok székhelye felé vették az irányt, ahonnan a lovagok nagymestere kalauzolta az egyesült hadakat Litvánia területén, ahol elıször két határmenti várat kezdtek el ostromolni nyílván azzal a céllal, hogy elfoglalásuk után Litvánia fıvárosát Wilnát 7 megtámadják, erre erısnek és jól felszereltnek tartván hadaikat. Olgierd 8, a litvánok nagyfejedelme értesülve az országát fenyegetı veszélyrıl az egyesült hadak mögött védtelenül hagyott német lovagrend tartományaira támadt. A keresztes hadak erre a hírre abbahagyták a két erıd ostromát és visszafordultak. A hadjárat folytatása azért is lehetetlenné vált, mivel az enyhe tavaszi idıjárás miatt felengedett a talaj, ami azon a mocsaras vidéken utak és hidak híján a hadviselést lehetetlenné tette. Így tehát ez a hadjárat minden eredmény nélkül ért véget a szövetséges csapatok hazaindultak, nem sokkal késıbb Lajos király már Visegrádról ír levelet. 9 A király a Litvánia elleni hadjáratban résztvevı magyar katonák közül Laczkfi István erdélyi vajdát és fiát Dénest, királyi lovászmestert említi. A vajda a hadjárat során lovastól elbukott és lábát törte. Ugyancsak részvett a katonai expedícióban Lırinczfia Miklós, az országbíró 5 Boroszló: ma Wroclaw, Lengyelország. 6 Königsberg: ma Kalinyingrád, Oroszország. 7 Wilna: ma Vilnius, Litvánia. 8 Olgierd Giedyminowicz (Algirdas): a dinasztiaalapító Giadymin litván nagyfejedelem fia; litván nagyfejedelem 1345 és1377 között, Jagelló Ulászló édesapja. Uralkodása alatt Litvánia területe jelentısen megnövekedett. 9 Pór Antal (1892): 242

5 HADITECHNIKA TÖRTÉNET unokaöccse, aki jelentıs magyar katonai kísérettel, saját költségén követte királyát és a források szerint bátorsággal szolgált neki kép: A litván nagyfejedelem Olgierd Giedyminowicz egykorú ábrázolása. A hazatérı cseh és lengyel szövetségesek között nézeteltérés tört ki, amely gyakorlatilag háborús eseményekig fajult, amelyben hadaival Lajos király is részt vett. Történt ugyanis, hogy a cseh hadak királyuk fiának vezetésével Litvániából a rövidebbik úton, Lengyelországon keresztül igyekezett haza, amikor úgy érezte, hogy a lengyelek le akarják tartóztatni. Nehézségek után hazatérve János cseh király felháborodva a fián megesett sérelem miatt hadait Lengyelország ellen vezette. Kázmér lengyel király küzdve vonult vissza székvárosáig és a magyar királytól kért segítséget, aki személyesen nem szállhatott hadba, mivel államügyei Horvátországba szólították, Lengyelországgal szomszédos felsımagyarországi - vármegyék katonaságát küldte Kázmér király megsegítésére két jeles fıtisztjének Szécsi Miklós és Poháros Péter parancsnoksága alatt Krakkó felé. Ezalatt Lengyelországban véres csatákat vívtak, amelyekben nem mindig a 10 Pór Antal (1892): 243

6 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN csehek gyıztek, de mégis körülzárták Krakkót, felperzselve külvárosait, pusztítva környékét 1345 júniusában és júliusában. Ettıl a veszélytıl a megérkezett magyar hadak mentették meg Kázmért. A korabeli történetíró méltán állítja azt, hogy Lajos hadai mentették fel Krakkót az ostromzár alól és óvták meg a környékét a teljes pusztulástól. Az tény, hogy a magyar katonai jelenlét miatt a csehek kénytelenek voltak elfogadni a felajánlott fegyverszünetet, amelyet aztán béke követett. 11 A békekötésrıl meg kell jegyezni, hogy létrehozásában sokat fáradozott VI. Kelemen pápa, aki szerette volna a volt szövetségeseket kibékíteni, hogy a késıbbiek folyamán közös ellenségeik ellen együttesen lépjenek fel. A pápa Pusterlai Vilmos pozsonyi prépostot küldte János és Kázmér királyokhoz, hogy békét eszközöljön a hadviselı felek között. A pápa Lajos királyt is felkéri a béke megkötésének segítésére, mivel ama tartományok jólléte ıt közelebbrıl érdekli, legyen elımozdítója célzatainak. A békét végül is sikerült megkötni, amiért a pápa köszönetét is kifejezi Lajos királynak május 22-én kelt levelében kép: III. Bölcs Kázmér, Lengyelország királya. 11 Uo. 12 Uo. 244

7 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Nagy Lajos következı hadjárata Litvánia ellen, Lengyelország érdekeit is szem elıtt tartva 1351-ben történt, amikor is Lajos magyar király Itáliában járt seregével, Kázmér lengyel király a Lubart 13 herceg által uralt Volhynia 14 litván tartományt foglalta el, amelyet a litvánok nem könnyen engedtek át és ellentámadást indítottak Lengyelország ellen. Kázmér ekkor a pápához és a magyar királyhoz fordult segítségért. A segítségkérésre Lajos király hazatért és sietve összegyőjtött hadával június 19-én indult el Budáról Krakkóba. Onnan az egyesült magyar - lengyel hadsereg fényes elımenetelt tett. A litvánokat kiszorította Galiciából és Ladomériából 15, amely jogilag a magyar korona része volt és elfogta a sok gondot okozó Lubart herceget egy várban, amelynek elfoglalása nagy vérveszteségbe került. Nagy Lajos bölcsen egyelıre nem tartotta meg, e két tartományt, hanem átengedte élethossziglan nagybátyának, a lengyel királynak. 16 A hadjárat közben a lengyel király súlyosan megbetegedett. Állapota olyan válságos lett, hogy a lengyel fıurak siettek ünnepélyes esküjükkel Lajost biztosítani arról, miszerint híven állanak mellette és fogadják ıt királyoknak. Így Lajos király állt az egyesült lengyel-magyar sereg 13 Lubart Dymitr (Demetrijus Luibartas): litván herceg, a dinasztiaalapító Giadymin litván nagyfejedelem legkisebbik fia, Luck hercege ( ), az egységes Halics és Volhynia utolsó hercege ig Halics hercege is. 14 Volhynia: történelmi régió ÍX-XVIII. században, amely a jelenlegi Ukrajna északnyugati részén létezett. 15 Galícia és Lodoméria: közép - európai történelmi régió, jelenleg Lengyelország és Ukrajna között oszlik meg. Keleti felének történelmi neve Vörösoroszország. 16 Ez elhatározásáról Budán 1352-ben kelt levele magyar fordításban így hangzik: Mi Lajos Isten kegyelmébıl Magyarország, stb. Galícia és Lodoméria királya tudtul adjuk jelen levelünk során, hogy Vörösoroszországot, melyet elıdeink a magyar királyok birtokoltak, amely minket, kik jelenleg Magyarország fölött örök jogon uralkodunk, nagybátyánknak,kázmérnak Lengyelország királyának, jelen levelünk által adtuk és ajándékoztuk. Ha pedig, mitıl Isten ırizzen! Kázmér Lengyelország királya fiörökös nélkül hunyna el, ez esetben Vörösoroszország mint jogos tulajdonunk Lengyelországgal együtt teljes joggal kezünkre kerül, az erre vonatkozó jogi, eredeti szerzıdés értelmében. Segítségül, pedig a poroszországi keresztesek, valamint Vörösoroszország bármely megtámadói ellen, amint erre szükség lesz, adni fogunk azon módon, mint erre atyánk Károly király kötelezte magát és utána mi is köteleztük magunkat. Kelt Budán, húsvét ünnepe nyolcadában, évben A Stadnicki:Synowie Gedimina II,231.kiadott latin eredeti után, közli: Pór Antal (1902):

8 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN élére. A közös hadsereggel 15 napi utat tett meg a litvánok országában nehéz körülmények között, majd beszüntette a hadmőveleteket, mivel úgy látta, hogy a hadjárat elérte a célját. Döntésében az is szerepet játszott, hogy nem akarta végleg megsemmisíteni az ellenséget, inkább megegyezésre akart jutni. Nem mellékesen Olgierd nagyfejedelem és Lubart herceg szövetségi viszonyt tartottak a moszkvai nagyfejedelemmel, és a források szerint az oroszok már akkor hajlandóbbak voltak a pogányokat, mint a római katolikusokat segíteni. Még veszélyesebbeké válhattak a tatárok, akik elıl Magyarország észak-keleti végeit a hıs székelyek nem voltak mindig képesek megoltalmazni. Nem szabad továbbá felednünk, hogy Lajos király bevallott célja volt a kereszténység terjesztése, és tudomása szerint Kiejstut 17 litván herceg hajlandó volt a kereszténység felvételére. Így Lajos király elküldte kiváló diplomatáját, Kont Miklóst néhány magyar fıúrral a litvánokhoz, hogy békeajánlatot tegyenek. A tárgyalásokon litván részrıl Kiejstut vett részt, aki a magyar táborba érkezett. A litván herceg többek között a következı békefeltételeket fogadta el: 1. A litvánok megkeresztelkednek, ha a magyar király koronát és királyi címet szerez a pápától. 2. A litvánok kötelezik magukat, hogy a magyar király hadába szállanak, valahányszor kívántatik, saját költségen, ha a magyar és lengyel királyok ıket a német lovagoktól és a tatárok ellen megoltalmazzák. 3. Kiejstut Budáig kíséri a magyar királyt és ott megkeresztelkedik. 4. A szerzıdı felek kölcsönösen szabad járást biztosítanak tartományaikban egymás alattvalóinak. Egymás közt örök békét tartanak. 18 A békekötést Lajos király sátrában augusztus 15-én pecsételték meg. A szerzıdés értelmében Kiejstut herceg Lajos királlyal tartott, de a harmadik napon a litván herceg kíséretével együtt megszökött. Ezért a következı év elején Lajos király újabb hadjáratot indított a szerzıdésszegı litvánok ellen. Lajost már a következı év március 21-én a litván erısség Bełz 19 vára alatt találjuk, ahol seregteste egyesült a 17 Kiejstut Giedyminowicz (Kestútis): litván herceg, Troki hercege ( ), Olgierd testvére, Litvánia nagyfejedelme ( ). 18 Küküllei János (2000): 19 Bełz: ma Белз, város Nyugat Ukrajnában, Lvovnál, a lengyel határ közelében. 246

9 HADITECHNIKA TÖRTÉNET lengyel király nagy hadseregével, amely a vár elfoglalására érkezett oda. Minden arra mutat, hogy katonailag az ez évi hadjárat nem volt szerencsés a szövetséges lengyel-magyar hadak számára. Az ostrommal egyidıben a litvánok az ekkor velük szövetséges tatárokkal és oroszokkal pusztítva bekalandozták Lodomériát és Galíciát. Az ostromban személyesen maga Lajos király is részvett. A csapatok meggázolták a várnak csaknem embermélységő árkait. Lajos királyt, aki itt is elıl járt, fején érte a sulyok s a földre terítette; az elaléltat Perényi Miklós vette a hátára és vitte vissza a vízen keresztül. Rokonának, Oppelni László hercegnek azon alkalommal, hogy elsı ért föl valamely toronyra, sisakját lekapták fejérıl, ıt pedig lelökték, hogy majdnem agyonütötte magát. Rátót nemzetségbeli Lorántfia Lestákot, a király kedves udvarmesterét és somogyi vármegye-ispánt, a kı mellén érte és úgy a földre sújtotta, hogy holta napjáig megsínylette. Simont, a Móricz fiát (a Pok nemzetségbıl) az alsó árokból félholtan hozták vissza. Szécsi Miklós (a Balog nemzetségbıl), Bebek Balázs és István (az Ákos nemzetségbıl) iszonyú sebeket vettek. Ez utóbbi (Bebek István) királyi zászlótartó kezében négy zászlórudat törtek el; de ı tovább is tartotta volna magát, hanem ötödik zászlója már nem volt és mellıle mind elmenekültek. Délig tartott az ostrom. A magyarok és a lengyelek között annyi a sebesült, hogy annak se szeri se száma. 20 írja Küküllei János, Lajos király krónikása az ostromról. Lajos király a sikertelen ostrom után az elvonulás mellett döntött, de elıtte még tárgyalásokat kezdeményezett a litvánokkal, ahol a nagyesző békeszerzı Kont Miklósnak sikerült két évre békét kötnie a litvánokkal. Ebbıl is látszik, hogy a litvánokat is megviselte az ostrom. A tárgyalások után a litvánok levették a tornyok tetején lévı litvai gyızelmi jeleket és kitőzték a magyar király zászlaját, melyet megpillantván a magyarok örömmel kiabálták: béke, béke!. 21 A fegyverszünet leteltével újra készületek történtek a háborúra a tatárok és a litvánok ellen. VI. Ince pápa 1354-ben keresztes háborút hirdetett Magyar-, Cseh- és Lengyelországban a nevezett népek ellen. Pápai bullájában azt említi, hogy az elızı évben a pogányok sokakat 20 Küküllei János (2000): 21 Pór Antal (1892): 247

10 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN leöltek és fogságba hurcoltak. Kevés forrásanyag áll rendelkezésre errıl a hadjáratról. A kevés forrás egyike az a levél, amelyben Lajos király azzal menti ki az egyik katonáját a nádor elıtt, hogy Bebek István nem tud megjelenni tanúként az egyik tárgyaláson, mert a lengyel király segítségére indulandó. A kevés külföldi forrás egyike az egykorú itáliai krónikás, Villani beszámolója, amely szerint Lajos magyar király nagyszámú seregével Tatárországba érkezett. Elmondása szerint a katonai összecsapás elmaradt, a magyar király és a tatár fejedelem szövetséget kötött, amely szerint tiltsa el népeit, hogy a magyar és lengyel királyokat beütéseikkel háborgassák, majd tıle az ország határáig kísértetvén visszavezette seregét. 22 Ami a hadjárat és a tárgyalások sikerét igazolja az, hogy a tatárok ezentúl hosszú ideig nem háborgatták se Lengyel-, se Magyarországot. Miután Bölcs Kázmér fiútód nélkül halt meg 1370-ben, a korábbi szerzıdésnek megfelelıen lengyel királlyá koronázták november 17-én. Nagy Lajos király Krakkóba jövetelét, tiszteletes fogadtatását, koronázását, a Kázmér király halottas ünnepélyét, az azon kiosztott bıséges adományokat s az azt követı eseményeket a korabeli források jelentıs eseménynek tartják. 23 İszintén nem sokat foglalkozott személyesen a lengyel ügyekkel, Lengyelország kormányzását édesanyjára, Erzsébetre 24 bízta, akinek kormányzása a lengyelek felháborodását váltotta ki ban lemészárolták a kormányzónı 160 fıs magyar kíséretét 25. A magyar áldozatok közül Jan Czarnkowi lengyel krónikás szerint, akik Nagy Lajos király, kíséretében, vagy egyéb, többek között katonai szolgálat végett Lengyelországban megfordultak, név szerint csak egyet említ, Pogány Mihály vitézt, akit december 7-én, mikor a magyarokat gyilkolták Krakkóban, szállása pincéjébıl kivonszoltak és megöltek. Nagy Lajos a Pogány 22 Pór Antal (1892): 23 Pór Antal (1904) 1: Łokietek vagy Piast Erzsébet (ElŜbieta Łokietkówna), ismertebb nevén Erzsébet anyakirályné (1305 Buda, 1380): Károly Róbert (I. Károly) magyar király ( ) felesége, I. Nagy Lajos magyar király ( ) édesanyja, a XIV. századi magyar politikai és kulturális élet meghatározó szereplıje volt. Erzsébet a Piast - házból származó I. Łokietek Ulászló lengyel király ( ) lánya, anyai ágon pedig IV. Béla magyar király ( ) dédunokája volt. 25 Pór Antal (1899) 1:

11 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Mihály családjának kárpótlásul Lubosz várát és tartozékait adta. 26 Ezért is a késıbbiek folyamán a lengyeleknek jobban megfelelı, Oppelni László hercegre bízta Lengyelországot. 27 Viszont 1376-ban, amikor a litvánok újfent hadjáratot intéztek Lengyelország ellen, Nagy Lajos magyar katonái élén megint a lengyelek segítségére sietett. A következı évben a király megértvén hazamenekült anyjától a litvánok rablótámadásainak körülményeit, azonnal elhatározta, hogy ellenük hadat indít, melyben mind a magyaroknak, mind a lengyeleknek részt kell venniük. 28 A lengyelek hét csapattestet (korabeli megnevezéssel hét zászlóaljat) állítottak ki és a források szerint Lajos király nagy sereget hozott magával Magyarországról. A király toborzásairól annyit tudunk, hogy még a hadjárat megkezdése elıtt, 1377 tavaszán maga jött Erdélybe, és Tordára áprilisban az erdélyi nemeseknek és lakosoknak közgyőlést hirdetett, ott hosszabb ideig tartózkodott, az erdélyi városokat nagy kedvezményekben részesítette, mivel feltehetıleg pénzt és katonát a litván hadjáratra fıképpen Erdélyben győjtött. Hogy a magyar seregrész parancsnokai kik voltak, arról keveset tudunk. Csak Demeter királyi kancellárról van tudomásunk, aki a litvánok uralma alatt álló Bełz vára 26 Pór Antal (1904) 2: A lengyel származású Oppelni László herceg 1367-tıl 1372-ig Magyarország nádora volt. Miután Lajos 1370-ben elnyerte a lengyel koronát, 1378-ban ıt tette meg Lengyelország kormányzójává. Ezzel és a lengyel állapotokkal kapcsolatban Szilágyi Sándor a Magyar Nemzet Történetében a következıket írja: Oppelni László, ki eddig Galíciában és Lodomériában igen jótékonyan kormányzott és Lajos király kinevezte e derék embert helytartójává Lengyelországban. László herceg új állása nem volt irigylésre méltó. A pártokra szakadt és egymás ellen fenekedı fınemesség, ha arról volt szó, hogy ellenzéket képezzen a helytartó ellen, ritka egyetértésre jutott. Rosszallták a hercegben hogy csendes és békeszeretı, hogy a földmőves és iparos népet pártolja, ellenben a nemességet és papságot győlöli. Ez ellenzékkel szemben László hercegnek nem volt hatalma, ereje. A nagy-lengyel nemesek egymás ellen viseltek háborút. A papság a fıurak erıszakoskodásaiért és rablásaiért panaszkodott. A zavar tetıpontját érte. Küldöttség ment Lajos királyhoz, kérvén ıt, hogy mozdítsa el László herceget, kinek kinevezésében és segítsen a bajon. Sajnos a király, kénytelen volt vérzı szívvel nézni, mint silányul el legjobb szándéka. A lengyel történetírók is elismerik, hogy Lajos király jellemét nem lehet kétségbe vonni. A baj abban rejlett, hogy lehetetlen volt két oly egyenlıtlen széken, mint a magyar és lengyel trón, egy idıben helyet foglalni. /Forrás: Szilágyi Sándor /szerk./(1898): / 28 Pór Antal (1899) 2:

12 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN elıtt adta ki Lajos király egyik adománylevelét. Egy másik adománylevélbıl kiderül, hogy Martinkfalvi Miklóst és testvéreit a király megnemesíti, tetteikért melyeket a királynak a litvánok ellen teljesítettek kép: Lengyelország Nagy Lajos lengyel trónra lépésekor. A hadjáratról a krónikások a következıt írják: Egybegyülekezvén a magyar sereg, a legegyenesebb úton a Kárpátokon át Sandomirba 30 indult. Odaérkezett Nagy Lajos király is, ahol a lengyel fõurak és a lengyel hadak várták. Itt Lajos király hadseregét két részre osztotta. A lengyeleket Chelm 31 vára ellen küldötte; magyarjaival pedig Bełz várát 29 Az oklevél eredeti példánya a Fejér, Cd. 1X/V, 166. oklevélgyőjteményben szerepel, amit Pór közöl: Pór Antal (1899) 2: Sandomir: ma Sandomierz, város Dél-kelet Lengyelországban. 31 Chelm: ma város Lengyelország Lublini vajdaságának keleti részén.

13 HADITECHNIKA TÖRTÉNET zárta körül. A lengyelek Subini Sendivoj vajda vezérlete alatt, nyolc nap alatt bevették Chelmet, sıt más erısségeket is; azután a király segítségére siettek Bełz alá kép: I. Nagy Lajos (lengyelül Ludwik Węgierski/Wielki/Andegaweńsk azaz Magyar Lajos, Nagy Lajos, Anjou Lajos), Magyarország, Dalmáczia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galiczia, Lodoméria, Kunország, Bolgárország és Lengyelország (Król polski) királya, Salerno fejedelme és a szent Angyalhegyi javadalom ura. Figyelemreméltó Wartbergi Hermann krónikaíró korabeli feljegyzése Bełz ostromáról: A magyar király úgymond nagy sereggel jött a ladoméri félhitőek területére, melyeket részben elpusztítván, Bełz várát minden oldalról körülkerítette. A várban a litván herceg Narymuntovicz György 33 ült. Miután pedig Lajos király hét hétig állott a vár körül, 32 Pór Antal (1899) 2: Jury Narymuntovicz: Narimunt Giedyminowicz (Narimantas) fia, Giadymin litván nagyfejedelem unokája. Bełz hercege ( ). Elıször Lubart litván herceg, majd III. Kázmér lengyel király, végül Nagy Lajos vazallusa volt. 251

14 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN György félvén a veszedelemtıl, mely fenyegette, átadta azt a földdel és emberekkel együtt a királynak. Aközben pedig, míg a király Bełz várát ostromlá, kiküldött némelyeket, kik a rutének két más várát kivívták. Hermann állítását az okmánytárak is alátámasztják, mivel a lublói várnagy szeptember 9-én kelt levelében jelenti a vár elfoglalását kép: Kiejstut Giedyminowicz litván herceg Dlugosz a kortárs lengyel krónikás szerint a hadjárat a következı módon zárult: Eljött idıközben menedéklevéllel Kiejstut litván fejedelem a magyar király táborába, és a ki elıbb ellenség volt, most békéért könyörgött. Nagy Lajos király a békét a következı feltételek mellett kötötte meg: a litvánok által megejtett lengyel foglyok szabadon bocsáttatnak; György herceg Bełz várát a magyar királynak átadja, és magát kegyére bízza. Miután a vár átadása megtörtént, a rosszért jóval fizetı Lajos király a litvánoknak és ruténeknek visszaadta Bełz várát azon kikötés mellett, hogy azt a király nevében tehát hőbérül bírja, különben Lengyelország érdekében híven kormányozza. Állítólag Lajos 34 Az eseményeket alátámasztó leveleket szintén Pór idézi, fent említett mővében. Eredeti lelıhelyük: Fejér, CD. 1X/B, 153.

15 HADITECHNIKA TÖRTÉNET király adott még egy más Lubaczow 35 nevő várat is György herceg utódjának és ráadásul száz márka évdíjat rendelt számára Bochnia 36 sóaknái jövedelmébıl. Tehát elmondható, hogy a litvánok mindenestıl meghódoltak: Kiejstut esedezik unokaöccséért Narymuntovicz Györgyért, aki kegyelemre megadja magát, elveszti rutén uralmát és birtokait, Magyarországon kap lakóhelyet, ahol tisztességesen megélhet. (A rutének letelepedése hazánkban talán ekkor kezdıdött.) Lengyelországra állandóan veszélyt jelentı Kiejstut és Lubart litván hercegek végleg meghódolnak a magyar királynak, hőséget esküsznek neki, és adófizetıivé válnak. Ily módon elintézvén Lajos király a rutén és litván ügyeket, azon az úton, amelyen jött, visszatért Magyarországba. 37 Ezek szerint Lajos király évi litván hadjáratát teljes és fényes siker koronázta. 8. kép: Nagy Lajos magyar és lengyel király uralma álló terület. 35 Lubaczow: ma város Dél-kelet Lengyelországban. 36 Bochnia: ma város Dél-Lengyelországban. 37 Dlugosz, Jan (2004):

16 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Összegzésül elmondható, hogy Nagy Lajos magyar és lengyel király Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveletei nagyban stabilizálták az ország politikai és katonai tekintélyét, amelyben a kevés forrásanyag ellenére is látható, hogy ebben jelentıs szerepet vállaltak a magyar katonák is. A Nagy Lajos uralkodásával kevésbé foglalkozó lengyel történetírás szerint Lajos csak lánya öröklését tekintette lengyel uralkodása céljának 38, amely teljesülése viszont hosszabb távon Lengyelországot erısítette meg. Halála után a Lengyel Királyság trónját lánya, a késıbb szentté avatott Hedvig (Jadviga) örökölte, aki a korábbi ellenfél, Olgierd litván nagyfejedelem fiához, Jagelló Ulászlóhoz ment feleségül, ezzel a Jagelló-dinasztia uralkodói ültek Lengyelország és Litvánia trónján is a XVI. század második feléig. Így elmondható, hogyha tehette, nem fegyverekkel, hanem a tárgyalóasztalnál igyekezett megoldani a vitás kérdéseket. Így hiába vezetett Litvánia ellen hadjáratokat Nagy Lajos, hozzájárult a lengyel és a litván nemzet egymásra találásában, amely a késıbbiek folyamán közös államalakulatuk a Lengyel-litván Unió kialakulásához vezetett, hogy együttesen tudják felvenni a harcot a közös ellenségeikkel szemben. Habár meg kell jegyezni, hogy Nagy Lajos halála után Magyarország és Lengyelország között egy ideig feszült volt a viszony, nem egyszer háborús események is bekövetkeztek a két ország között. Lengyel királyságának hatása a továbbiakban magyar politikai életre is jelentıs hatást gyakorolt, amely szintén a közös ellenfelek ellen irányult. Jagellók a magyar trónon, Báthory István erdélyi fejedelem lengyel királlyá és litván nagyfejedelemmé választása, az erdélyi fejedelmek törekvései a lengyel trón megszerzésére, mind Nagy Lajos királyunk öröksége. 38 Bagi Dániel (1997):

17 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Felhasznált irodalom 1. Bagi Dániel (1997): Nagy Lajos lengyelországi uralmának megítélése a lengyel történetírásban. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Fıszerk.: Hanák Péter. Pécs. pp Bellér Béla (1986): Magyarok Nápolyban. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. 3. Dlugosz, Jan (2004): Historicum Polonicum, t. III. ( ) 4. Küküllei János (1884): Küküllei János és a névtelen minorita krónikája (Iohannes De Kikullew Et Anonymus Minorita Chronica) / Lajos király krónikája - Geszta Lajos királyról (De Gestis Ludovici I. Regis Hungarorum) Budapest, Monumenta Hungarica IV. ( ) 5. Pór Antal (1892): Nagy Lajos Budapest, Magyar Történeti Társulat kiadása. ( ) 6. Pór Antal (1899) 1: Nagy Lajos litván hadjárata 1377-ben (Elsı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XVI. évf./8. pp Pór Antal (1899) 2: Nagy Lajos litván hadjárata 1377-ben (Második, befejezı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XVI. évf./9. pp Pór Antal (1902): A magyar Anjouk igényei a lengyel trónra. In. Erdélyi Múzeum, XIX. évf./2. pp Pór Antal (1904) 1: A magyar Anjouk lengyel krónikása (Czarnakowi János) (Elsı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XXI. évf./4. pp

18 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN 10. Pór Antal (1904) 2: A magyar Anjouk lengyel krónikása (Czarnakowi János) (Második, befejezı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XXI. évf./5. pp Szilágyi Sándor /szerk./ (1898): A Magyar Nemzet Története. Athenaeum Kiadó, Budapest. ( ) 256

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 92 pont 1. Hogyan nevezik latin kifejezéssel az Árpád-ház kihalását követı, király nélküli idıszakot? Megtudhatod a keresztrejtvény megfejtésével. l) a) S I K L

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András

Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András Magyarországon 1991-ben német segítséggel került elıször megrendezésre Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb cukrászati, sütıipari szakkiállítása.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

AZ ORDODOX GONDOLKODÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ OROSZ HADMŐVÉSZETBEN AZ ELSİ VILÁGHÁBORÚ ALATT

AZ ORDODOX GONDOLKODÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ OROSZ HADMŐVÉSZETBEN AZ ELSİ VILÁGHÁBORÚ ALATT HADMŐVÉSZET SZABÓ BÉLA AZ ORDODOX GONDOLKODÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ OROSZ HADMŐVÉSZETBEN AZ ELSİ VILÁGHÁBORÚ ALATT THE ORTODOX MENTALITY IN RUSSIAN ART OF WARFARE AT FIRST WORLD WAR Jelen tanulmányomban az ortodox

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk:

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: KIK A CSÁNGÓK ÉS HOL LAKNAK? 1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: kikről lesz szó e könyvben. Célszerű ehhez abból kiindulni, ami a köztudatban a csángókról él. Általában hétfalusi, gyímesi,

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat :

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : Név: E-mail cím: A felén már túl is vagy, most következzenek az Esszéfeladatok Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : A feladatok megoldási sorrendje tetszıleges. A feladatok

Részletesebben

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI Bevezetés A rendvédelmi szervek felépítését vizsgálva elmondható, hogy azok, tükrözve a konzervatív

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja!

Mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja! Szent György,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki.

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén.

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Csatári Lajos elnök, Király

Részletesebben

MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM. Koch István, jezsuita missziós szerzetes

MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM. Koch István, jezsuita missziós szerzetes MÛVELÕDÉS NÉKEM AZ EMBERISÉG S PEST S BUDA TÁJA HAZÁM Koch István, jezsuita missziós szerzetes Félve a kínai ételektõl, megmondtuk, hogy csak tojást kérünk. Nemsokára hozták a rántottából álló vacsorát.

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora 1. Melyik királynőre igazak az alábbi állítások? Írd az állítások betűjelét

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

A magyar horvát perszonálunió kialakulása

A magyar horvát perszonálunió kialakulása 2002. október 39 2002. október 39 Magyarok és horvátok 900 év kapcsolatai 1102-ben koronázták horvát királlyá Könyves Kálmánt. Ettől kezdve 1918-ig a magyar korona viselői horvát királyok is voltak, ami

Részletesebben

DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005

DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005 Elızmények DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005 Natural resources management in Hungary, a member state of the EU, in 2004/2005 Hungary

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések

I. Bevezetı rendelkezések Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései Farkas Szabolcs

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései Farkas Szabolcs A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései Farkas Szabolcs műszaki elnökhelyettes Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala MIE konferencia - 2015. november 25-26. 680 évvel ezelőtt Visegrádon

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben