I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN"

Átírás

1 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Ott valának, midın Lengyelország népe Másodízben térdelt nagy Lajos elébe, Ki utólszor vonta fegyverét, -- a litván Zendülık haragját hódolni tanítván. (Arany János: Toldi estéje 2. ének) DR. SZABÓ BÉLA I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN LOUIS I. THE GREAT, KING OF HUNGARY AND POLAND AND HIS MILITARY OPERATIONS IN DEFENCE OF POLAND Jelen tanulmány Nagy Lajos magyar és lengyel király hadjáratai közül Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveleteit foglalja össze, kiemelve a magyar katonák és katonai parancsnokok szerepét. Bemutatom még magyar királyként, a lengyel trón várományosaként és lengyel királyként vezetett hadjáratait is. Bizonyítást nyer, hogy Lengyelország érdekében tett katonai aktivitása a koronázási feltételekkel összhangban történt. Természetesen részlegesen be kell mutatni az akkori legfıbb ellenfél, a késıbbiek folyamán Lengyelországgal uniót alkotó Litvániát is, amely létrejöttében Nagy Lajosnak is kiemelkedı szerepe volt, többek között Lengyelország trónját öröklı lánya, Hedvig férjhez ment a nagy ellenfél, Olgierd litván nagyfejedelem fiához, Jagelló Ulászlóhoz, és ezzel megvalósult a két államalakulat uniója évszázadokon át, amely már sikeresebben tudta felvenni a harcot közös ellenfeleikkel szemben..in my article I write about Louis the Great, King of Hungary and Poland and his military operations in defence of Poland, underlining role of Hungarian soldiers and officers. I show all campaigns in defence of Poland like prospective of Polish throne and like real king of Poland. I give evidence of his military activity in defence of Poland was in harmony with his condition of coronation. Of course, I have to show former enemy, later on one of the union Polish-Lithuanian Commonwealth, Lithuania. Louis the Great had important role in the later events, because his daughter, Hedvig got married son of former enemy Olgierd Grand Duke of Lithuania to Wladyslaw II Jagiello. After that got real union between these countries and Poland and Lithuania fought successfully against common enemies for centuries. 239

2 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Nagy Lajos, a lovagkirály uralkodása ( ) Magyarország egyik fénykora, édesapja Károly Róbert útján haladva a Magyar Királyság európai nagyhatalommá vált aktív külpolitikájának és hadjáratainak köszönhetıen. Már 9 évesen részvett az 1335-ös hármas visegrádi tárgyalásokon, ahol létrehozták a magyar - cseh - lengyel Habsburg - ellenes szövetséget és tárgyalásokat folytattak arról, hogyha Bölcs Kázmér fiú utód nélkül halna meg, akkor a magyar trón mellett ı örökli a lengyel trónt is. Ezt majd az 1339-es trónörökösödési szerzıdésben véglegesítették. Károly Róbert többek között megígérte, hogy Lajos fia minden tartományt, melyet elidegenítettek Lengyelországtól, elsısorban Pomérániát 1 a német lovagrendtıl, vissza fogja hódítani saját költségén. Ezek után Kázmér király tanácsosai, sógora és nıvére rábeszéléseinek és ígéreteinek engedve, Lajos királyfit esküvel és pecsétes levelek erejével utódjának jelölte ki az esetre, ha neki fia nem születnék. Tehát a feltételek között az is szerepelt, hogy Lajos, Magyarország (leendı) királya Lengyelország határait visszaállítja saját hadi népével kép: Nagy Lajos címere, amely egyesíti a liliomos Anjou-címert, a Magyar és a Lengyel Királyság, valamint Dalmácia címerét. 1 Pomeránia: történelmi régió a mai Lengyelország és Németország területén a Reknitz, Odera és Visztula folyók torkolatánál a Balti-tenger partján. 2 Pór Antal (1902):

3 HADITECHNIKA TÖRTÉNET A gyermekkorú trónörökös a következı évben vett részt elıször hadmőveletekben amikor is a visegrádi egyezménynek megfelelıen a Habsburgok ellen a cseheket támogatva a magyar-lengyel segédhadak kinevezett parancsnoka volt ben édesapja halálakor mindössze 16 éves, amikor Székesfehérváron megkoronázzák az ország tisztségviselıi egy szívvel, egy akarattal. Uralkodását aktív külpolitika jellemezte, amit katonai tevékenysége is megerısített. Amíg édesapja Károly Róbert idegen földre csak szükség esetén vezetett hadjáratot, addig Nagy Lajos uralkodását végig kisérték az Itáliában, Dalmáciában 3, Litvániában és a Balkán-félszigeten végrehajtott hadmőveletek, amelyekben a korabeli források szerint személyesen is vitézül jeleskedett, néhányszor veszélyeztetve magát is, és így méltón szolgált rá a lovagkirály elnevezésre kép: Nagy Lajos Magyarország és Lengyelország királya. 3 Dalmácia: a mai Horvátország tengerparti délkeleti része. 4 Bellér Béla (1986):

4 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Jelen tanulmány hadjáratai közül a Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveleteit emeli ki, amelyeket elıbb, mint a lengyel trón lehetséges örököse, majd lengyel királyként hajtott végre Lengyelország védelmében. Számunkra azért fontos ezeknek a hadjáratoknak az ismerete, mivel ebben nagy segítségére voltak magyar katonái is. A korábban megkötött egyezmény alapján 1344-ben közös magyar - cseh - lengyel hadjáratot indítottak a pogány litvánok ellen, akik folyamatos portyázásaikkal veszélyeztették Lengyelország keleti határvidékét. A keresztes hadjárat részvevıi boroszlói 5 gyülekezı után Königsberg 6, a német lovagok székhelye felé vették az irányt, ahonnan a lovagok nagymestere kalauzolta az egyesült hadakat Litvánia területén, ahol elıször két határmenti várat kezdtek el ostromolni nyílván azzal a céllal, hogy elfoglalásuk után Litvánia fıvárosát Wilnát 7 megtámadják, erre erısnek és jól felszereltnek tartván hadaikat. Olgierd 8, a litvánok nagyfejedelme értesülve az országát fenyegetı veszélyrıl az egyesült hadak mögött védtelenül hagyott német lovagrend tartományaira támadt. A keresztes hadak erre a hírre abbahagyták a két erıd ostromát és visszafordultak. A hadjárat folytatása azért is lehetetlenné vált, mivel az enyhe tavaszi idıjárás miatt felengedett a talaj, ami azon a mocsaras vidéken utak és hidak híján a hadviselést lehetetlenné tette. Így tehát ez a hadjárat minden eredmény nélkül ért véget a szövetséges csapatok hazaindultak, nem sokkal késıbb Lajos király már Visegrádról ír levelet. 9 A király a Litvánia elleni hadjáratban résztvevı magyar katonák közül Laczkfi István erdélyi vajdát és fiát Dénest, királyi lovászmestert említi. A vajda a hadjárat során lovastól elbukott és lábát törte. Ugyancsak részvett a katonai expedícióban Lırinczfia Miklós, az országbíró 5 Boroszló: ma Wroclaw, Lengyelország. 6 Königsberg: ma Kalinyingrád, Oroszország. 7 Wilna: ma Vilnius, Litvánia. 8 Olgierd Giedyminowicz (Algirdas): a dinasztiaalapító Giadymin litván nagyfejedelem fia; litván nagyfejedelem 1345 és1377 között, Jagelló Ulászló édesapja. Uralkodása alatt Litvánia területe jelentısen megnövekedett. 9 Pór Antal (1892): 242

5 HADITECHNIKA TÖRTÉNET unokaöccse, aki jelentıs magyar katonai kísérettel, saját költségén követte királyát és a források szerint bátorsággal szolgált neki kép: A litván nagyfejedelem Olgierd Giedyminowicz egykorú ábrázolása. A hazatérı cseh és lengyel szövetségesek között nézeteltérés tört ki, amely gyakorlatilag háborús eseményekig fajult, amelyben hadaival Lajos király is részt vett. Történt ugyanis, hogy a cseh hadak királyuk fiának vezetésével Litvániából a rövidebbik úton, Lengyelországon keresztül igyekezett haza, amikor úgy érezte, hogy a lengyelek le akarják tartóztatni. Nehézségek után hazatérve János cseh király felháborodva a fián megesett sérelem miatt hadait Lengyelország ellen vezette. Kázmér lengyel király küzdve vonult vissza székvárosáig és a magyar királytól kért segítséget, aki személyesen nem szállhatott hadba, mivel államügyei Horvátországba szólították, Lengyelországgal szomszédos felsımagyarországi - vármegyék katonaságát küldte Kázmér király megsegítésére két jeles fıtisztjének Szécsi Miklós és Poháros Péter parancsnoksága alatt Krakkó felé. Ezalatt Lengyelországban véres csatákat vívtak, amelyekben nem mindig a 10 Pór Antal (1892): 243

6 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN csehek gyıztek, de mégis körülzárták Krakkót, felperzselve külvárosait, pusztítva környékét 1345 júniusában és júliusában. Ettıl a veszélytıl a megérkezett magyar hadak mentették meg Kázmért. A korabeli történetíró méltán állítja azt, hogy Lajos hadai mentették fel Krakkót az ostromzár alól és óvták meg a környékét a teljes pusztulástól. Az tény, hogy a magyar katonai jelenlét miatt a csehek kénytelenek voltak elfogadni a felajánlott fegyverszünetet, amelyet aztán béke követett. 11 A békekötésrıl meg kell jegyezni, hogy létrehozásában sokat fáradozott VI. Kelemen pápa, aki szerette volna a volt szövetségeseket kibékíteni, hogy a késıbbiek folyamán közös ellenségeik ellen együttesen lépjenek fel. A pápa Pusterlai Vilmos pozsonyi prépostot küldte János és Kázmér királyokhoz, hogy békét eszközöljön a hadviselı felek között. A pápa Lajos királyt is felkéri a béke megkötésének segítésére, mivel ama tartományok jólléte ıt közelebbrıl érdekli, legyen elımozdítója célzatainak. A békét végül is sikerült megkötni, amiért a pápa köszönetét is kifejezi Lajos királynak május 22-én kelt levelében kép: III. Bölcs Kázmér, Lengyelország királya. 11 Uo. 12 Uo. 244

7 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Nagy Lajos következı hadjárata Litvánia ellen, Lengyelország érdekeit is szem elıtt tartva 1351-ben történt, amikor is Lajos magyar király Itáliában járt seregével, Kázmér lengyel király a Lubart 13 herceg által uralt Volhynia 14 litván tartományt foglalta el, amelyet a litvánok nem könnyen engedtek át és ellentámadást indítottak Lengyelország ellen. Kázmér ekkor a pápához és a magyar királyhoz fordult segítségért. A segítségkérésre Lajos király hazatért és sietve összegyőjtött hadával június 19-én indult el Budáról Krakkóba. Onnan az egyesült magyar - lengyel hadsereg fényes elımenetelt tett. A litvánokat kiszorította Galiciából és Ladomériából 15, amely jogilag a magyar korona része volt és elfogta a sok gondot okozó Lubart herceget egy várban, amelynek elfoglalása nagy vérveszteségbe került. Nagy Lajos bölcsen egyelıre nem tartotta meg, e két tartományt, hanem átengedte élethossziglan nagybátyának, a lengyel királynak. 16 A hadjárat közben a lengyel király súlyosan megbetegedett. Állapota olyan válságos lett, hogy a lengyel fıurak siettek ünnepélyes esküjükkel Lajost biztosítani arról, miszerint híven állanak mellette és fogadják ıt királyoknak. Így Lajos király állt az egyesült lengyel-magyar sereg 13 Lubart Dymitr (Demetrijus Luibartas): litván herceg, a dinasztiaalapító Giadymin litván nagyfejedelem legkisebbik fia, Luck hercege ( ), az egységes Halics és Volhynia utolsó hercege ig Halics hercege is. 14 Volhynia: történelmi régió ÍX-XVIII. században, amely a jelenlegi Ukrajna északnyugati részén létezett. 15 Galícia és Lodoméria: közép - európai történelmi régió, jelenleg Lengyelország és Ukrajna között oszlik meg. Keleti felének történelmi neve Vörösoroszország. 16 Ez elhatározásáról Budán 1352-ben kelt levele magyar fordításban így hangzik: Mi Lajos Isten kegyelmébıl Magyarország, stb. Galícia és Lodoméria királya tudtul adjuk jelen levelünk során, hogy Vörösoroszországot, melyet elıdeink a magyar királyok birtokoltak, amely minket, kik jelenleg Magyarország fölött örök jogon uralkodunk, nagybátyánknak,kázmérnak Lengyelország királyának, jelen levelünk által adtuk és ajándékoztuk. Ha pedig, mitıl Isten ırizzen! Kázmér Lengyelország királya fiörökös nélkül hunyna el, ez esetben Vörösoroszország mint jogos tulajdonunk Lengyelországgal együtt teljes joggal kezünkre kerül, az erre vonatkozó jogi, eredeti szerzıdés értelmében. Segítségül, pedig a poroszországi keresztesek, valamint Vörösoroszország bármely megtámadói ellen, amint erre szükség lesz, adni fogunk azon módon, mint erre atyánk Károly király kötelezte magát és utána mi is köteleztük magunkat. Kelt Budán, húsvét ünnepe nyolcadában, évben A Stadnicki:Synowie Gedimina II,231.kiadott latin eredeti után, közli: Pór Antal (1902):

8 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN élére. A közös hadsereggel 15 napi utat tett meg a litvánok országában nehéz körülmények között, majd beszüntette a hadmőveleteket, mivel úgy látta, hogy a hadjárat elérte a célját. Döntésében az is szerepet játszott, hogy nem akarta végleg megsemmisíteni az ellenséget, inkább megegyezésre akart jutni. Nem mellékesen Olgierd nagyfejedelem és Lubart herceg szövetségi viszonyt tartottak a moszkvai nagyfejedelemmel, és a források szerint az oroszok már akkor hajlandóbbak voltak a pogányokat, mint a római katolikusokat segíteni. Még veszélyesebbeké válhattak a tatárok, akik elıl Magyarország észak-keleti végeit a hıs székelyek nem voltak mindig képesek megoltalmazni. Nem szabad továbbá felednünk, hogy Lajos király bevallott célja volt a kereszténység terjesztése, és tudomása szerint Kiejstut 17 litván herceg hajlandó volt a kereszténység felvételére. Így Lajos király elküldte kiváló diplomatáját, Kont Miklóst néhány magyar fıúrral a litvánokhoz, hogy békeajánlatot tegyenek. A tárgyalásokon litván részrıl Kiejstut vett részt, aki a magyar táborba érkezett. A litván herceg többek között a következı békefeltételeket fogadta el: 1. A litvánok megkeresztelkednek, ha a magyar király koronát és királyi címet szerez a pápától. 2. A litvánok kötelezik magukat, hogy a magyar király hadába szállanak, valahányszor kívántatik, saját költségen, ha a magyar és lengyel királyok ıket a német lovagoktól és a tatárok ellen megoltalmazzák. 3. Kiejstut Budáig kíséri a magyar királyt és ott megkeresztelkedik. 4. A szerzıdı felek kölcsönösen szabad járást biztosítanak tartományaikban egymás alattvalóinak. Egymás közt örök békét tartanak. 18 A békekötést Lajos király sátrában augusztus 15-én pecsételték meg. A szerzıdés értelmében Kiejstut herceg Lajos királlyal tartott, de a harmadik napon a litván herceg kíséretével együtt megszökött. Ezért a következı év elején Lajos király újabb hadjáratot indított a szerzıdésszegı litvánok ellen. Lajost már a következı év március 21-én a litván erısség Bełz 19 vára alatt találjuk, ahol seregteste egyesült a 17 Kiejstut Giedyminowicz (Kestútis): litván herceg, Troki hercege ( ), Olgierd testvére, Litvánia nagyfejedelme ( ). 18 Küküllei János (2000): 19 Bełz: ma Белз, város Nyugat Ukrajnában, Lvovnál, a lengyel határ közelében. 246

9 HADITECHNIKA TÖRTÉNET lengyel király nagy hadseregével, amely a vár elfoglalására érkezett oda. Minden arra mutat, hogy katonailag az ez évi hadjárat nem volt szerencsés a szövetséges lengyel-magyar hadak számára. Az ostrommal egyidıben a litvánok az ekkor velük szövetséges tatárokkal és oroszokkal pusztítva bekalandozták Lodomériát és Galíciát. Az ostromban személyesen maga Lajos király is részvett. A csapatok meggázolták a várnak csaknem embermélységő árkait. Lajos királyt, aki itt is elıl járt, fején érte a sulyok s a földre terítette; az elaléltat Perényi Miklós vette a hátára és vitte vissza a vízen keresztül. Rokonának, Oppelni László hercegnek azon alkalommal, hogy elsı ért föl valamely toronyra, sisakját lekapták fejérıl, ıt pedig lelökték, hogy majdnem agyonütötte magát. Rátót nemzetségbeli Lorántfia Lestákot, a király kedves udvarmesterét és somogyi vármegye-ispánt, a kı mellén érte és úgy a földre sújtotta, hogy holta napjáig megsínylette. Simont, a Móricz fiát (a Pok nemzetségbıl) az alsó árokból félholtan hozták vissza. Szécsi Miklós (a Balog nemzetségbıl), Bebek Balázs és István (az Ákos nemzetségbıl) iszonyú sebeket vettek. Ez utóbbi (Bebek István) királyi zászlótartó kezében négy zászlórudat törtek el; de ı tovább is tartotta volna magát, hanem ötödik zászlója már nem volt és mellıle mind elmenekültek. Délig tartott az ostrom. A magyarok és a lengyelek között annyi a sebesült, hogy annak se szeri se száma. 20 írja Küküllei János, Lajos király krónikása az ostromról. Lajos király a sikertelen ostrom után az elvonulás mellett döntött, de elıtte még tárgyalásokat kezdeményezett a litvánokkal, ahol a nagyesző békeszerzı Kont Miklósnak sikerült két évre békét kötnie a litvánokkal. Ebbıl is látszik, hogy a litvánokat is megviselte az ostrom. A tárgyalások után a litvánok levették a tornyok tetején lévı litvai gyızelmi jeleket és kitőzték a magyar király zászlaját, melyet megpillantván a magyarok örömmel kiabálták: béke, béke!. 21 A fegyverszünet leteltével újra készületek történtek a háborúra a tatárok és a litvánok ellen. VI. Ince pápa 1354-ben keresztes háborút hirdetett Magyar-, Cseh- és Lengyelországban a nevezett népek ellen. Pápai bullájában azt említi, hogy az elızı évben a pogányok sokakat 20 Küküllei János (2000): 21 Pór Antal (1892): 247

10 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN leöltek és fogságba hurcoltak. Kevés forrásanyag áll rendelkezésre errıl a hadjáratról. A kevés forrás egyike az a levél, amelyben Lajos király azzal menti ki az egyik katonáját a nádor elıtt, hogy Bebek István nem tud megjelenni tanúként az egyik tárgyaláson, mert a lengyel király segítségére indulandó. A kevés külföldi forrás egyike az egykorú itáliai krónikás, Villani beszámolója, amely szerint Lajos magyar király nagyszámú seregével Tatárországba érkezett. Elmondása szerint a katonai összecsapás elmaradt, a magyar király és a tatár fejedelem szövetséget kötött, amely szerint tiltsa el népeit, hogy a magyar és lengyel királyokat beütéseikkel háborgassák, majd tıle az ország határáig kísértetvén visszavezette seregét. 22 Ami a hadjárat és a tárgyalások sikerét igazolja az, hogy a tatárok ezentúl hosszú ideig nem háborgatták se Lengyel-, se Magyarországot. Miután Bölcs Kázmér fiútód nélkül halt meg 1370-ben, a korábbi szerzıdésnek megfelelıen lengyel királlyá koronázták november 17-én. Nagy Lajos király Krakkóba jövetelét, tiszteletes fogadtatását, koronázását, a Kázmér király halottas ünnepélyét, az azon kiosztott bıséges adományokat s az azt követı eseményeket a korabeli források jelentıs eseménynek tartják. 23 İszintén nem sokat foglalkozott személyesen a lengyel ügyekkel, Lengyelország kormányzását édesanyjára, Erzsébetre 24 bízta, akinek kormányzása a lengyelek felháborodását váltotta ki ban lemészárolták a kormányzónı 160 fıs magyar kíséretét 25. A magyar áldozatok közül Jan Czarnkowi lengyel krónikás szerint, akik Nagy Lajos király, kíséretében, vagy egyéb, többek között katonai szolgálat végett Lengyelországban megfordultak, név szerint csak egyet említ, Pogány Mihály vitézt, akit december 7-én, mikor a magyarokat gyilkolták Krakkóban, szállása pincéjébıl kivonszoltak és megöltek. Nagy Lajos a Pogány 22 Pór Antal (1892): 23 Pór Antal (1904) 1: Łokietek vagy Piast Erzsébet (ElŜbieta Łokietkówna), ismertebb nevén Erzsébet anyakirályné (1305 Buda, 1380): Károly Róbert (I. Károly) magyar király ( ) felesége, I. Nagy Lajos magyar király ( ) édesanyja, a XIV. századi magyar politikai és kulturális élet meghatározó szereplıje volt. Erzsébet a Piast - házból származó I. Łokietek Ulászló lengyel király ( ) lánya, anyai ágon pedig IV. Béla magyar király ( ) dédunokája volt. 25 Pór Antal (1899) 1:

11 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Mihály családjának kárpótlásul Lubosz várát és tartozékait adta. 26 Ezért is a késıbbiek folyamán a lengyeleknek jobban megfelelı, Oppelni László hercegre bízta Lengyelországot. 27 Viszont 1376-ban, amikor a litvánok újfent hadjáratot intéztek Lengyelország ellen, Nagy Lajos magyar katonái élén megint a lengyelek segítségére sietett. A következı évben a király megértvén hazamenekült anyjától a litvánok rablótámadásainak körülményeit, azonnal elhatározta, hogy ellenük hadat indít, melyben mind a magyaroknak, mind a lengyeleknek részt kell venniük. 28 A lengyelek hét csapattestet (korabeli megnevezéssel hét zászlóaljat) állítottak ki és a források szerint Lajos király nagy sereget hozott magával Magyarországról. A király toborzásairól annyit tudunk, hogy még a hadjárat megkezdése elıtt, 1377 tavaszán maga jött Erdélybe, és Tordára áprilisban az erdélyi nemeseknek és lakosoknak közgyőlést hirdetett, ott hosszabb ideig tartózkodott, az erdélyi városokat nagy kedvezményekben részesítette, mivel feltehetıleg pénzt és katonát a litván hadjáratra fıképpen Erdélyben győjtött. Hogy a magyar seregrész parancsnokai kik voltak, arról keveset tudunk. Csak Demeter királyi kancellárról van tudomásunk, aki a litvánok uralma alatt álló Bełz vára 26 Pór Antal (1904) 2: A lengyel származású Oppelni László herceg 1367-tıl 1372-ig Magyarország nádora volt. Miután Lajos 1370-ben elnyerte a lengyel koronát, 1378-ban ıt tette meg Lengyelország kormányzójává. Ezzel és a lengyel állapotokkal kapcsolatban Szilágyi Sándor a Magyar Nemzet Történetében a következıket írja: Oppelni László, ki eddig Galíciában és Lodomériában igen jótékonyan kormányzott és Lajos király kinevezte e derék embert helytartójává Lengyelországban. László herceg új állása nem volt irigylésre méltó. A pártokra szakadt és egymás ellen fenekedı fınemesség, ha arról volt szó, hogy ellenzéket képezzen a helytartó ellen, ritka egyetértésre jutott. Rosszallták a hercegben hogy csendes és békeszeretı, hogy a földmőves és iparos népet pártolja, ellenben a nemességet és papságot győlöli. Ez ellenzékkel szemben László hercegnek nem volt hatalma, ereje. A nagy-lengyel nemesek egymás ellen viseltek háborút. A papság a fıurak erıszakoskodásaiért és rablásaiért panaszkodott. A zavar tetıpontját érte. Küldöttség ment Lajos királyhoz, kérvén ıt, hogy mozdítsa el László herceget, kinek kinevezésében és segítsen a bajon. Sajnos a király, kénytelen volt vérzı szívvel nézni, mint silányul el legjobb szándéka. A lengyel történetírók is elismerik, hogy Lajos király jellemét nem lehet kétségbe vonni. A baj abban rejlett, hogy lehetetlen volt két oly egyenlıtlen széken, mint a magyar és lengyel trón, egy idıben helyet foglalni. /Forrás: Szilágyi Sándor /szerk./(1898): / 28 Pór Antal (1899) 2:

12 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN elıtt adta ki Lajos király egyik adománylevelét. Egy másik adománylevélbıl kiderül, hogy Martinkfalvi Miklóst és testvéreit a király megnemesíti, tetteikért melyeket a királynak a litvánok ellen teljesítettek kép: Lengyelország Nagy Lajos lengyel trónra lépésekor. A hadjáratról a krónikások a következıt írják: Egybegyülekezvén a magyar sereg, a legegyenesebb úton a Kárpátokon át Sandomirba 30 indult. Odaérkezett Nagy Lajos király is, ahol a lengyel fõurak és a lengyel hadak várták. Itt Lajos király hadseregét két részre osztotta. A lengyeleket Chelm 31 vára ellen küldötte; magyarjaival pedig Bełz várát 29 Az oklevél eredeti példánya a Fejér, Cd. 1X/V, 166. oklevélgyőjteményben szerepel, amit Pór közöl: Pór Antal (1899) 2: Sandomir: ma Sandomierz, város Dél-kelet Lengyelországban. 31 Chelm: ma város Lengyelország Lublini vajdaságának keleti részén.

13 HADITECHNIKA TÖRTÉNET zárta körül. A lengyelek Subini Sendivoj vajda vezérlete alatt, nyolc nap alatt bevették Chelmet, sıt más erısségeket is; azután a király segítségére siettek Bełz alá kép: I. Nagy Lajos (lengyelül Ludwik Węgierski/Wielki/Andegaweńsk azaz Magyar Lajos, Nagy Lajos, Anjou Lajos), Magyarország, Dalmáczia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galiczia, Lodoméria, Kunország, Bolgárország és Lengyelország (Król polski) királya, Salerno fejedelme és a szent Angyalhegyi javadalom ura. Figyelemreméltó Wartbergi Hermann krónikaíró korabeli feljegyzése Bełz ostromáról: A magyar király úgymond nagy sereggel jött a ladoméri félhitőek területére, melyeket részben elpusztítván, Bełz várát minden oldalról körülkerítette. A várban a litván herceg Narymuntovicz György 33 ült. Miután pedig Lajos király hét hétig állott a vár körül, 32 Pór Antal (1899) 2: Jury Narymuntovicz: Narimunt Giedyminowicz (Narimantas) fia, Giadymin litván nagyfejedelem unokája. Bełz hercege ( ). Elıször Lubart litván herceg, majd III. Kázmér lengyel király, végül Nagy Lajos vazallusa volt. 251

14 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN György félvén a veszedelemtıl, mely fenyegette, átadta azt a földdel és emberekkel együtt a királynak. Aközben pedig, míg a király Bełz várát ostromlá, kiküldött némelyeket, kik a rutének két más várát kivívták. Hermann állítását az okmánytárak is alátámasztják, mivel a lublói várnagy szeptember 9-én kelt levelében jelenti a vár elfoglalását kép: Kiejstut Giedyminowicz litván herceg Dlugosz a kortárs lengyel krónikás szerint a hadjárat a következı módon zárult: Eljött idıközben menedéklevéllel Kiejstut litván fejedelem a magyar király táborába, és a ki elıbb ellenség volt, most békéért könyörgött. Nagy Lajos király a békét a következı feltételek mellett kötötte meg: a litvánok által megejtett lengyel foglyok szabadon bocsáttatnak; György herceg Bełz várát a magyar királynak átadja, és magát kegyére bízza. Miután a vár átadása megtörtént, a rosszért jóval fizetı Lajos király a litvánoknak és ruténeknek visszaadta Bełz várát azon kikötés mellett, hogy azt a király nevében tehát hőbérül bírja, különben Lengyelország érdekében híven kormányozza. Állítólag Lajos 34 Az eseményeket alátámasztó leveleket szintén Pór idézi, fent említett mővében. Eredeti lelıhelyük: Fejér, CD. 1X/B, 153.

15 HADITECHNIKA TÖRTÉNET király adott még egy más Lubaczow 35 nevő várat is György herceg utódjának és ráadásul száz márka évdíjat rendelt számára Bochnia 36 sóaknái jövedelmébıl. Tehát elmondható, hogy a litvánok mindenestıl meghódoltak: Kiejstut esedezik unokaöccséért Narymuntovicz Györgyért, aki kegyelemre megadja magát, elveszti rutén uralmát és birtokait, Magyarországon kap lakóhelyet, ahol tisztességesen megélhet. (A rutének letelepedése hazánkban talán ekkor kezdıdött.) Lengyelországra állandóan veszélyt jelentı Kiejstut és Lubart litván hercegek végleg meghódolnak a magyar királynak, hőséget esküsznek neki, és adófizetıivé válnak. Ily módon elintézvén Lajos király a rutén és litván ügyeket, azon az úton, amelyen jött, visszatért Magyarországba. 37 Ezek szerint Lajos király évi litván hadjáratát teljes és fényes siker koronázta. 8. kép: Nagy Lajos magyar és lengyel király uralma álló terület. 35 Lubaczow: ma város Dél-kelet Lengyelországban. 36 Bochnia: ma város Dél-Lengyelországban. 37 Dlugosz, Jan (2004):

16 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN Összegzésül elmondható, hogy Nagy Lajos magyar és lengyel király Lengyelország érdekében végrehajtott hadmőveletei nagyban stabilizálták az ország politikai és katonai tekintélyét, amelyben a kevés forrásanyag ellenére is látható, hogy ebben jelentıs szerepet vállaltak a magyar katonák is. A Nagy Lajos uralkodásával kevésbé foglalkozó lengyel történetírás szerint Lajos csak lánya öröklését tekintette lengyel uralkodása céljának 38, amely teljesülése viszont hosszabb távon Lengyelországot erısítette meg. Halála után a Lengyel Királyság trónját lánya, a késıbb szentté avatott Hedvig (Jadviga) örökölte, aki a korábbi ellenfél, Olgierd litván nagyfejedelem fiához, Jagelló Ulászlóhoz ment feleségül, ezzel a Jagelló-dinasztia uralkodói ültek Lengyelország és Litvánia trónján is a XVI. század második feléig. Így elmondható, hogyha tehette, nem fegyverekkel, hanem a tárgyalóasztalnál igyekezett megoldani a vitás kérdéseket. Így hiába vezetett Litvánia ellen hadjáratokat Nagy Lajos, hozzájárult a lengyel és a litván nemzet egymásra találásában, amely a késıbbiek folyamán közös államalakulatuk a Lengyel-litván Unió kialakulásához vezetett, hogy együttesen tudják felvenni a harcot a közös ellenségeikkel szemben. Habár meg kell jegyezni, hogy Nagy Lajos halála után Magyarország és Lengyelország között egy ideig feszült volt a viszony, nem egyszer háborús események is bekövetkeztek a két ország között. Lengyel királyságának hatása a továbbiakban magyar politikai életre is jelentıs hatást gyakorolt, amely szintén a közös ellenfelek ellen irányult. Jagellók a magyar trónon, Báthory István erdélyi fejedelem lengyel királlyá és litván nagyfejedelemmé választása, az erdélyi fejedelmek törekvései a lengyel trón megszerzésére, mind Nagy Lajos királyunk öröksége. 38 Bagi Dániel (1997):

17 HADITECHNIKA TÖRTÉNET Felhasznált irodalom 1. Bagi Dániel (1997): Nagy Lajos lengyelországi uralmának megítélése a lengyel történetírásban. In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Fıszerk.: Hanák Péter. Pécs. pp Bellér Béla (1986): Magyarok Nápolyban. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. 3. Dlugosz, Jan (2004): Historicum Polonicum, t. III. ( ) 4. Küküllei János (1884): Küküllei János és a névtelen minorita krónikája (Iohannes De Kikullew Et Anonymus Minorita Chronica) / Lajos király krónikája - Geszta Lajos királyról (De Gestis Ludovici I. Regis Hungarorum) Budapest, Monumenta Hungarica IV. ( ) 5. Pór Antal (1892): Nagy Lajos Budapest, Magyar Történeti Társulat kiadása. ( ) 6. Pór Antal (1899) 1: Nagy Lajos litván hadjárata 1377-ben (Elsı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XVI. évf./8. pp Pór Antal (1899) 2: Nagy Lajos litván hadjárata 1377-ben (Második, befejezı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XVI. évf./9. pp Pór Antal (1902): A magyar Anjouk igényei a lengyel trónra. In. Erdélyi Múzeum, XIX. évf./2. pp Pór Antal (1904) 1: A magyar Anjouk lengyel krónikása (Czarnakowi János) (Elsı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XXI. évf./4. pp

18 I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN 10. Pór Antal (1904) 2: A magyar Anjouk lengyel krónikása (Czarnakowi János) (Második, befejezı közlemény). In. Erdélyi Múzeum, XXI. évf./5. pp Szilágyi Sándor /szerk./ (1898): A Magyar Nemzet Története. Athenaeum Kiadó, Budapest. ( ) 256

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

II. könyv: Két ország élén

II. könyv: Két ország élén II. könyv: Két ország élén When The Saints Go Marching in De lassabban a testtel! Nyilván mindenkinek feltűnt, hogy annyira elmerültünk a magyar hódítások részleteiben, hogy harmadik szálláshelyünk: Sandomierz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

III. Vegyesházi királyok (1301-1526)

III. Vegyesházi királyok (1301-1526) 15 Az interregnum (1301-1308) 1301-1307 között az Árpádok leányági leszármazottai utódjai, Anjou Károly Róbert, a cseh Přemysl Vencel illetve Wittelsbach Ottó bajor herceg versengenek a magyar koronáért.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

2009. augusztus 30-án Menyhárt Károly polgármester avatóbeszédében egy bibliai gondolatot említett:

2009. augusztus 30-án Menyhárt Károly polgármester avatóbeszédében egy bibliai gondolatot említett: Emlékhely egy magyar Prometheusnak Irinyi János kiállító terem 2009. augusztus 30-án az Irinyi János Általános iskola tanévnyitójával egybekötött ünnepségen került sor az Irinyi 2009. kiállító augusztus

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége

Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége SZABÓ BÉLA: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége Doktori (PhD) értekezés Szerzői ismertető Témavezető: Dr. Szani Ferenc alezredes, CSc, egyetemi docens

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II.

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II. Megoldás 1. feladat I. a) Ernuszt János b) kincstartó c) Handó György vagy Nagylucsei Orbán (esetleg Ernuszt Zsigmond) d) A: rendkívüli hadiadó B: koronavám II. Elemenként 0,5pont (2,5) a) - nehézlovasság

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA DUHAY GÁBOR MAGYAR SOLYMÁSZ EGYESÜLET A TURUL LEGENDA SZEREPE A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN A TURUL AZ ŐSHAZÁBAN A FEJEDELMEK KERESETT VADÁSZMADARA VOLT ÍRÁSOK A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNÉTÉRŐL:

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló Pályázati azonosító: TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Kedvezményezett neve: HELP-Esıemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Idıszak,

Részletesebben

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

Várhalmi Zoltán. ICCR Budapest

Várhalmi Zoltán. ICCR Budapest Migráns gazdaságok Várhalmi Zoltán ICCR Budapest Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület Tartalom Migráns gazdasági klaszterek létrejöttének

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

TARTALOM ÉS A JÁTÉK: I. VERSENYPÁLYA VÁLASZTÁSA II. ELİKÉSZÍTÉS ÉS KEZDİ POZÍCIÓ. 3 ef

TARTALOM ÉS A JÁTÉK: I. VERSENYPÁLYA VÁLASZTÁSA II. ELİKÉSZÍTÉS ÉS KEZDİ POZÍCIÓ. 3 ef 1 ef ÓKORI RÓMAI LÁTVÁNYOSSÁG HARCI SZEKEREK VAKMERİ VERSENYE A HÍRNÉVÉRT ÉS A DICSİSÉGÉRT Kiadó: Pro Ludo Szerzı: Wolfgang Riedesser Illusztráció: Eckhard Freytag Grafikai:: Ingrid Berner Egy vakmerı

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Pap, király, polgár, barát

Pap, király, polgár, barát Tóth Viktória Pap, király, polgár, barát 3. Báthory István jelentősége a Baltikumban oktatási intézmények alapításában játszott szerepe Litvánia Vilnius A Báthory politikai pályafutásáról szóló részben

Részletesebben

International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond 1335. november, Visegrád, királytalálkozó I. Anjou Károly

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Kocsis Géza. Híd az óceánok között A Panama-csatorna története

Kocsis Géza. Híd az óceánok között A Panama-csatorna története Kocsis Géza Híd az óceánok között A Panama-csatorna története BEVEZETÉS E könyv témájául a Panama-csatorna megépítésének történetét és későbbi utóéletének bemutatását választottam. Az emberiség történetének

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) A Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kecskemét, 2012. április 10. A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 1 MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-205/8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Dolgozatom egy, a Topkapı Múzeumban található, és az 1694. évi, huszonhárom napig tartó, az oszmánok péterváradi

Dolgozatom egy, a Topkapı Múzeumban található, és az 1694. évi, huszonhárom napig tartó, az oszmánok péterváradi A dolgozat témaválasztása és célja Isztambul meghódítása után a Kelet és Nyugat közti harc Közép-Európa déli részéig terjedt, ez a harc átrajzolta Európa politikai, katonai, közigazgatási és demográfiai

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Magyar polgári An 26-os repülıgépek

Magyar polgári An 26-os repülıgépek Magyar polgári An 26-os repülıgépek Miközben a magyar katonai An 26-os repülıgépek sokak számára ismertek, a polgári életben alkalmazott gépekrıl érdekes módon ennél jóval kevesebben tudnak. Pedig idáig

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület

SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.év Közhasznú szervezet neve: Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége (SZLLMSZ) Székhelye: 2600 Vác, Liszt F.

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Kincses Kecskemét. DPRÁÁ, TCAAKSZPAU, ÁOSTLT, LGADNEE Árpád Kaszap utca táltos legenda

Kincses Kecskemét. DPRÁÁ, TCAAKSZPAU, ÁOSTLT, LGADNEE Árpád Kaszap utca táltos legenda Kincses Kecskemét E forduló feladatai Székelyné Kırösi Ilona: Kecskeméti évszázadok c. könyvéhez kapcsolódnak. Városunk régészeti és kulturális kincsei között búvárkodhattok. A könyvet nemcsak a forduló

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben