Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére"

Átírás

1 Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Készült: szeptemberében Készítették: A Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület munkatársai (Kőszegi Mónika, Nagy Krisztina) A képzési anyag kidolgozását az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatta. 1

2 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Önkéntességről általában: Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében. 1 Önkéntesek a szervezet életében: az önkénteseket foglalkoztató szervezetek számtalan lehetőséget kaphatnak az önkéntes jelentkezőkben, ha meg tudják őket nyerni a szervezet által megfogalmazott célkitűzések érdekében. Nagyon fontos, hogy a szervezet át tudja fogalmazni az adott célt feladatokká, és a feladatok elvégzésében tudja motiválni önkéntesét. Egy következetes önkéntes programot alkalmazó szevezetben a feladatok többfelé oszlanak, a csoportmunka hatékonyabbá tud válni. Kik fogadhatnak önkénteseket?: A civil szervezetek mindegyike fogadhat önkéntes segítőt. A fogadó szervezetekre vonatkozó előírásokat az Önkéntes Törvény 3. -a tartalmazza. Önkéntes törvény: évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 3. (1) Fogadó szervezet lehet a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében; b) a kisebbségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében; c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; d) a magyarországi székhelyű közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében; e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében; f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, fb) egészségügyi szolgáltató, fc) közoktatási intézmény, fd) felsőoktatási intézmény, fe) muzeális intézmény, ff) nyilvános könyvtár, fg) közlevéltár, fh) nyilvános magánlevéltár, fi) közművelődési intézmény [az fa)- fi) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó intézmény]; g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében. 1 2

3 Ha eldöntöttük, hogy Önkéntest fogadunk, mi a következő lépés? A szervezeteknek az önkéntesek foglalkoztatásának megkezdése elôtt be kell jelentkezniük az illetékes Minisztérium nyilvántartásába. Ezt az év során bármikor megteheti, a bejelentkezés nincs határidôhöz kötve. Önkéntesek bejelentése: a fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie az Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály (1055 Budapest, Hold u. 1.) nyilvántartásába. Ennek első lépése a bejelentkezési lap kitöltése. (A fogadó szervezet a későbbiekben azt is köteles jelezni, ha a bejelentkezési lapon feltüntetett adatok megváltoztak.) A bejelentkezési laphoz csatolandó kötelező mellékletek felsorolását a törvény 11. -a tartalmazza. További információ, bejelentkezési dokumentum letöltése: Hatósági nyilvántartás adatbázisa: A nyilvántartáshoz kapcsolódó a bárki általi hozzáférést biztosító előírásokat a törvény 12. -a tartalmazza (1) A fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) a melléklet szerinti Bejelentési lapon köteles előzetesen bejelenteni a) az önkéntesek foglalkoztatását, b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkező változásokat. (2) Ha az önkéntes szükséghelyzetben történő alkalmi foglalkoztatásának előzetes bejelentésére nincs lehetőség, a bejelentési kötelezettségnek a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésétől számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. (3) A bejelentéshez mellékelni kell a) helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát; b) közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében ba) a hatályos létesítő okirat másolatát és bb) a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a szervezet adatairól (hatályos kivonat, cégkivonat); c) egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását az egyházi jogi személy adatairól. (4) Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerűen működik, továbbá, ha a fogadó intézmény, illetve annak fenntartója a) társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság vagy egyéni cég, a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a szervezet adatairól, b) egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározott igazolás. (5) Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy - annak alapszabályában jogi személynek nyilvánított, bírósági nyilvántartásba nem vett - szervezeti egysége, a kérelemhez mellékelni kell az egyházi jogi személy képviselőjének erre vonatkozó nyilatkozatát. (6) Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás bejelentésekor a létesítő okirat másolatát csak akkor kell mellékelni, ha az abban megjelölt cél, illetve tevékenységi kör megváltozott. 12. (1) A 11. -ban foglaltak szerint bejelentett adatokról a Minisztérium a fogadó szervezetek nyilvánossága és az önkéntesek védelme érdekében nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartásba vételről a Minisztérium kizárólag az iratok alapján dönt. (3) A nyilvántartásban szereplő adatokat a Minisztérium a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által működtetett honlapon közzéteszi.

4 Ki lehet Önkéntes? Önkéntes bárki lehet, aki betöltötte a 10. életévét. A törvény előírja, hogy kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. A 18. életévüket be nem töltött önkéntesek személyére vonatkozó speciális előírásokat ld. Önkéntes törvény. Milyen tevékenységre fogadhatunk önkéntest? A szervezetek és intézmények csak az alaptevékenységük, közszolgáltatásuk és közhasznú tevékenységük körében fogadhatnak közérdekû önkénteseket. Sem az önkormányzatok,sem a közhasznú szervezetek, sem a közszolgáltató intézmények nem alkalmazhatnak közérdekû önkénteseket a közérdekű önkéntes tevékenység szerinti tevékenységeken kívüli, kiegészítô vagy vállalkozási tevékenységre (1) Önkéntes az lehet, aki tizedik életévét betöltötte. (2) Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet, a) amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint b) amelynek ellátását törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: jogszabály) nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek önkéntessel történő ellátását jogszabály nem zárja ki. (3) Aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében munkát végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti. (4) Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapuló tevékenységet végez, az e körbe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti. (5) A tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt azzal a közoktatási intézménnyel, amellyel tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll. Ez a korlátozás nem vonatkozik a közoktatási intézmény által szervezett és a tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggő kötelezettséget nem érintő táboroztatási tevékenységre és egyéb közösségi programokra. 5. (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. (2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. (3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. (4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, b) tanítási időben a heti hat órát és ba) tanítási napon a napi két órát. bb) tanítási napon kívül a napi három órát. (5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát. (6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

5 Az Önkéntes szerződés: Az önkéntesek fogadása a törvény által meghatározott és rögzített önkéntes jogviszony keretében történhet, amely az önkéntes szerződéssel jön létre. A szerződés megkötése ugyan történhet szóban is, de célszerű azt írásban rögzíteni, az egyb megkötések miatt. A szerződésben rögzíteni kell a szerződő felek adatain túl a konkrétan végzett önkéntes tevékenység tartalmát, a tevékenység ellátásának helyét, a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenő időt, valamint azon juttatások körét, amelyet az önkéntes számára a fogadó szervezet biztosít. A törvény kitér a szerződés megszűnésének szabályaira is. Az önkéntes szerződés tartalmi előírásait a törvény 6. fogalmazza meg. Az önkéntes szerződés mintát jelen képzési anyag 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben határozatlan idejű önkéntes szerződést kötöttünk az önkéntessel, ezt a munka lezására után fel kell bontani. 6. (1) A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát, b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét, c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, d) azokat a 2. (3) bekezdésének a)- h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére. (2) A fogadó intézménynél, illetve annak fenntartójánál végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén jogszabály meghatározhatja az önkéntes szerződés további kötelező tartalmi elemeit is. (3) Korlátozottan cselekvőképes személy önkéntes szerződést csak a törvényes képviselő beleegyezésével köthet. (4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. (5) Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha a) az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik, b) az önkéntes a 2. (3) bekezdésének b)-h) pontja szerint juttatásban részesül, c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják, d) a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik, e) az önkéntes harmadik országbeli állampolgár, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák, g) az önkéntes kéri, h) ezt jogszabály elrendeli. 5

6 Milyen kötezettségei vannak az önkéntest fogadó szervezetnek? A szervezet köteles biztosítania az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a szükséges pihenőidőt, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, a tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. Milyen kötelezettségei vannak az önkéntesnek? Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet, a) amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint b) amelynek ellátását jogszabály nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek önkéntessel történő ellátását jogszabály nem zárja ki. Köteles a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni. Köteles a tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, b) a szükséges pihenőidőt, c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. (2) Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik 9. (1) Az önkéntes köteles a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni. (2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné. (3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik. (4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett. 10. (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, - az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését. (2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára, b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható magatartásából származott. (3) Az önkéntes közeli hozzátartozója az önkéntes halálából eredő kárát a (2) bekezdésben foglaltak szerint érvényesítheti.

7 A fogadó szervezet nyilvántartásokkal kapcsolatos kötelezettségei Önkéntes nyilvántartás: az önkénteseket foglalkoztató szervezetnek minden esetben nyilvántartást kell vezetnie önkénteseiről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az önkéntes személyes adatait, az önkéntes lakóhelyét, az önkéntes tevékenység kezdetének időpontját, az önkéntesnek nyújtott juttatásokat, melyet az önkéntes jogviszony végét követően 5 évig meg kell őríznie. Az önkéntes nyilvántartás mintáját jelen képzési anyag 2. számú melléklete tartalmazza. Önkéntes munkavégzés jellegére vonatkozó és a munkaidejével kapcsolatos nyilvántartás: önkéntes munka nyilvántartó lap vezetését a törvény a 18. életévét be nem töltött személyek munkavégzésével kapcsolatosan írja elő kötelező jelleggel, de a szervezet működésének átlátása érdekében nem árt, ha minden önkéntesünkre vonatkozóan vezetjük a nyilvántartó lapot. Az önkéntes által elvégzett tevékenységek dokumentálására is alkalmas ez az iratminta, de a szervezetek egyéni igényei szerint érdemes átalakítani. A munkaidő nyilvántartó lap mintáját jelen képzési anyag 3. számú melléklete tartalmazza. 14. (1) A fogadó szervezet - az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében - az általa foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a) az önkéntes természetes személyazonosító adatait, valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát, b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét, c) korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, d) a 6. (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakat, e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját, f) határozott időre kötött önkéntes szerződés esetén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya megszűnik, g) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított idővel kapcsolatos adatokat, h) az önkéntesnek a 2. (3) bekezdése szerint nyújtott juttatásokat. (2) A fogadó szervezet a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig köteles megőrizni. A fogadó szervezet megszűnése, illetve halála esetén a nyilvántartást a jogutódja, örököse, jogutód nélküli megszűnése esetén az iratok megőrzésére jogszabály vagy határozat alapján kötelezett őrzi. (3) A fogadó szervezet az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közölhet. Az önkéntesre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatóak. 7

8 Az önkéntesek számára adható juttatások Az önkéntes munka egyik fontos eleme, hogy az önkéntesek ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat szervezetünknél. Bizonyos esetekben azonban lehetőségünk, forrásunk nyílik önkénteseink számára különböző juttatásokat nyújtani költségtérítés formájában. Az önkéntesek számára adható mindenféle munkaruha, védőfelszerelés, munka-, és védőanyag, amelyekre szükségük lehet a munka ellátásához. Megtéríthetők azon költségei, amelyek az önkéntes feladat elvégzése közben merülnek fel, úgymint útiköltség és szállásköltség valamint az étkezés költségei. Ha az önkéntes saját tulajdonú gépkocsiját használja az utazásra, akkor részére az üzemanyag költsége (is) megtéríthető. Bizonyos egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatásokat is meg lehet vásárolni az önkéntesek számára, ha az az önkéntes tevékenység végzéséhez szükséges, pl. védőoltásokat, szűrővizsgálatokat. Támogatható továbbá az önkéntesek iskolarendszeren kívüli továbbképzése is. Az önkéntesnek pénzjutalom is adható, ha a pénzjutalom éves összege nem több, mint a havi kötelező minimálbér 20%-a (2) Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut. (3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által a) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag, b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történő használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethető összegének nagyságát, c) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás, d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, e) az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése, g) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és baleset-biztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja, i) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.

9 Az önkéntesmenedzsment lépései Az önkénteseket fogadó szervezetek számára fontos, hogy kidolgozott stratégiájuk legyen az önkéntesek fogadásával, foglalkoztatásával kapcsolatosan. A folyamatos tevékenység biztosításához érdemes betartani a koordinációs tevékenység lépéseit, melyek alapján bármelyik szervezet kialakíthatja saját belső rendjét az önkéntességre vonatkozóan. 1) Toborzás. A toborzás folyamán a hatékonyságot növeli, ha pontosan megfogalmazzuk, hogy milyen feladatra, milyen időtartamra, milyen kompetenciákkal rendelkező önkénteseket keresünk, így a kiválasztási folyamat rövidebb lesz. 2) Bevezetés a szervezetbe: fontos, hogy az önkéntes megismerje a fogadó szervezetet, a fogadó szervezet munkatársait. A szervezet felmérje az önkéntes készségeit, motivációit. Instrukció az önkéntes koordinátor számára: Az instrukció egy lehetséges bevonási lépéssorozatot mutat be. A lépések elemei egymásra épülnek, és teljes körű tájékoztatást nyújtanak mind a szervezet, mind a bevonni kívánt önkénetes számára az önkéntes munkáról. A találkozások lerövidíthetőek két alkalomra is, a második-harmadik lépés összevonható. Az első talákozás az önkéntessel: érdeklődési kör és profil felmérése a. Információk összegyűjtése az önkéntes munkára jelentkezőről. Mit tudunk érte tenni? Miért jött ide? Mit keres? b. A koordinátor beszéljen a szervezetről, a szervezet célkitűzéseiről. Az önkéntes számára adjunk szórólapot a szervezetről, elérhetőséggel. Mutassuk be a szervezet állandó programjait, jelenleg futó projektjeit, néhány példával. c. Kérdezze meg a koordinátor az önkéntestől a következő információkat, töltse ki a regisztrációs űrlapot (a képzési anyag 4. számú melléklete tartalmaza az iratmintát). Név/Életkor/Legmagasabb iskolai végzettség/utolsó munkahely/elvárások/érdeklődési kör/releváns képességek d. Mondjon példát az önkéntes által ellátandó lehetséges feladatokról. Próbálja megtalálni az egyensúlyt az önkéntes érdeklődési köre, és a szervezet által felajánlott önkéntes munka között. e. Az önkéntes szerződés átadása (minta a mellékletben). Kérje meg az önkéntest, hogy gondolkodjon azon, hogy mit szeretne csinálni a szervezetnél. f. A következő találkozó időpontjának megbeszélése. 9

10 A második találkozás: az önkéntes szerződés megkötése g. Konkretizálja az önkéntes elkötelezettségét. Milyen tervei vannak az önkéntesnek a követező hónapokra? h. Egyeztessék közösen az önkéntes elvárásait, és a lehetséges ellátandó feladatokat. i. Töltsék ki az önkéntes szerződést. Együtt töltsék ki a szerződésben az ellátandó feladatokra vonatkozó részt. Az önkéntest tájékoztassa ki az, aki a feladat ellátásában közvetlenül segíti munkáját. Tájékoztassa az önkéntest az ellátandó feladat előnyeiről és hátrányairól. Kockázatok/adható juttatások. j. A következő találkozás megszervezése: az önkéntes találkozzon a feladat ellátásában közvetlenül segítő személlyel, mentorral. k. Adjunk Instrukciókat a szervezeti team részére: az önkéntes feladatai, mikortól várható, hogy segíti a munkát. Harmadik találkozó: találkozás a feladat ellátásában közvetlenül segítő munkatárssal (mentor). l. Instrukciók adása a munkáról. Információk a szervezeten belüli munkavégézésről. Milyen képzések szükségesek az önkéntes munka végzéséhez, szervezeten belüli kommunikáció, nyomonkövetés. m. Az első konkrét feladatmeghatározás (mikor kezd az önkéntes, mennyit fog dolgozni, mettől-meddig tart a munkaideje, milyen időközönként) Amennyiben a szervezetnek lehetősége van rá, az önkénteseket egy tréning keretén belül készítse fel az önkéntes munkára. Jelen képzés gyakorlatai segítséget jelenthetnek a koordinátorok számára, hogy milyen típusú készségeket érdemes fejleszteniük. Javasolt képzési témák az önkéntesek felkészítésére: mi is az önkéntesség, együttműködés, önállóság, konfliktuskezelés, empátia, kreatív és pozitív gondolkodás, döntéshozatal, felelősségvállalás, társadalmi érzékenység élményfeldolgozás (régi önkéntesek tapasztalatainak megbeszélése, tapasztalatcsere) 10

11 3) Önkéntes mentorálása: az önkéntes akkor fejlődik, ha tevékenységéről, szervezeten belüli munkájáról folyamatosan visszajelzést kap. Fontos, hogy az önkénteseknek mindíg legyen egy személyes vezetőjük (mentoruk), aki közvetlenül tudja irányítani, értékelni a munkájukat. A pozitív értékelés minden esetben ösztönzőleg hat. Az első hónapban: Heti találkozók keretén belül az önkéntest közvetlenül segítő munkatárs az önkéntessel egyezteti az elvégzett feladatokat. Részvétel biztosítása az önkéntesek részére a heti szakmai team megbeszéléseken. A mentor fő kötelességei a feladatok hatékony elvégézésének érdekében az önkéntes segítése, informálása, bátorítása. Az önkéntes számára fokozatosan több, összetettebb feladatok adása, több lehetőség biztosítása a kibontakozásra. A rendszeres teljesítményértékelés, visszacsatolás az önkéntes felé. Elismerés, jutalom, köszönet nyilvánítás. A mentor folyamatosan kísérje figyelemmel az önkéntes munkáját, a visszacsatoláshoz a következő kérdéslista nyújt segítséget: Mi motiválja az önkéntest? Miért fontos számára az adott program? (Feladatok, hangulat, emberek, szervezet célkitűzései?) Tanulási dimenzió: Milyen készségeit szeretné az önkéntes fejleszteni a feladatok elvégzése közben? Szociális dimenzió: Mit tart fontosnak az önkéntes az elvégzett munka közben: új barátságok, munkát szeretne találni, új érdeklődést, felelősséget szeretne vállalni? Tisztában van a feladatokkal? El tudja-e végezni? Túl magasak a követelmények, vagy teljesíthetőek? Milyen információra, útmutatásra van szüksége a feladatok elvégézéshez? 11

12 4) A tevékenység lezárása: egy-egy feladat elvégzése után az önkéntes kapjon valamiféle megerősítést a munkájáról, annak hasznosságáról. Amennyiben lehetőségünk van rá, a pozitív megerősítés lehet valamiféle apró jutalom is (oklevél, kis ajándék, egyéb juttatás). Az önkéntes, aki sok élménnyel, pozitív megerősítéssel fejezi be munkáját, később könnyebben bevonható a szervezet más projektjeibe is. 12

13 Ha munkánkba önkéntest szeretnénk bevonni, milyen csatornákon hirdessük meg az önkéntes lehetőséget? Ha önkéntest szeretnénk fogadni, mindíg fogalmazzuk meg magunknak, hogy ki az, akit keresünk adott feladatra. A leendő önkéntes elérésének módjai nagyban függenek attól, hogy kit keresünk. Ha pl. fiatal önkéntesre van szükségünk, nagyobb valószínűséggel érjük el őt hallgatói önkormányzatok internetes rajongói oldalain keresztül, mint nyugdíjas klubbok hirdető felületein. Ha viszont idősebb önkéntest szeretnénk találni, érdemes lehet felkeresni azokat a helyeket, ahol nagy eséllyel napmint nap megtalálhatóak. Ez lehet orvosi rendelő, templom, piac, nyugdíjas klub, stb. Az elérések lehetséges módjai (a lista nem teljes, gondolatébresztőnek szántuk!) Formális csatornákon keresztül: internetes fórumok hallgatói önkormányzatok nyomtatott média (kerületi, települési, régiós, országos nyomtatott média) szórólap, plakát saját honlap saját rajongói oldal a közösségi site-okon (facebook, iwiw, stb.) Informális csatornákon keresztül: személyes kapcsolatok ügyfélkörünkön keresztül partnereinken keresztül flashmob gerillaakciók 13

14 Ha önkéntest szeretnénk,hogyan nézzen ki az önkéntes toborzó felhívásunk? Az önkéntest kereső hirdetés, felhívás megfogalmazása előtt gondoljuk át, hogy a hirdetés szövege kinek fog szólni, hol szeretnénk megjelentetni. Nem árt, ha többféle felhívást fogalmazunk meg, így más-más csatornákon keresztül is meg tudjuk szólítani leendő önkénteseinket. A felhívás megjelentetésének, megjelenésének időzítése szintén fontos, pl. ha nyári táborba keresünk önkéntes segítőket, érdemes április-május környékén elkezdeni toborozni, hogy ne csússzunk ki az időből. Amiket érdemes végiggondolni a felhívás megfogalmazása előtt: Kinek fog szólni? (tegeződés-magázódás) Felhívás stílusa igazodjon a feladathoz. Hol szeretnénk megjelentetni? A feladat szellemiségéhez igazodik e a felhívás stílusa? Konkrétumok feladattól függően mi az, ami nélkülözhetetlen a feladat elvégzéséhez? Mire jó az önkéntesnek, ha eljön a szervezethez? Mit kínál a szervezet? 14

15 Milyen feladatokra kereshetünk önkéntest? Összegyűjtöttünk néhány olyan feladatot, amit a szervezetek szívesen delegálnak önkénteseiknek. A lista nem teljes, szabadon bővíthető, gondolatébresztőnek szántuk. Van olyan önkéntes, aki: táborvezető művészeti asszisztens adomány gyűjtő weblap szerkesztő, rajongói oldal karbantartó rendszergazda akvarista plakátozó konyhai segítő rendezvényeken segítő munkatárs, fotós kulturális programok szervezője, programszervező takarító, munkaelőkészítő (reggeli, ebéd) korrepetítor, tanár klub vezető pályázatfigyelő pályázatíró jármű vezető mentor 15

16 Mellékletek 16

17 1. számú melléklet Önkéntes szerződés - Minta Amely létrejött egyrészt: <fogadó szervezet neve> <fogadó szervezet címe> mint: Fogadó szervezet, másrészről: név: anyja neve: lakcím: tartózkodási hely: születési idő, hely: mint: Önkéntes, között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint: 1. A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet az önkéntes szerződés aláírását követően <időponttól> az Önkéntest határozatlan/határozott időre önkéntesként nyilvántartásba veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Fogadó szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet. 2. A Fogadó szervezet és az Önkéntes által megkötött, ezen Önkéntes Szerződéssel együtt érvényes - sorszámmal ellátott - Kiegészítő Önkéntes Szerződés tartalmazza az önkéntes tevékenységre vonatkozó alábbi adatokat: - adott program, tevékenység, projekt nevét, helyszínét, idejét, - adható maximális juttatásokat, - önkéntes tevékenységek felsorolását, - önkéntes tevékenységre fordítandó időkeretet és pihenőidőt, - adott programra, tevékenységre, projektre vonatkozó egyedi, a Fogadó szervezet által meghatározott kiegészítő szabályokat. 17

18 3. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére. 4. A Fogadó szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, minden az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást. 5. Az Önkéntes a tudomására jutott Fogadó szervezettel kapcsolatos személyes adatot, üzleti és egyéb titkot az önkéntes jogviszony megszűnése után megőriz. 6. Az Önkéntes vállalja, hogy az önkéntes tevékenységet a jelen szerződésben, a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény szerint végzi. 7. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel jelen szerződésben foglaltak, a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény szellemében jár el. 8. Az Önkéntes a szerződés aláírása előtt megismerte a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatát, a benne foglaltakat tudomásul vette. 9. Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta. Az Önkéntes köteles a Fogadó szervezet tulajdonát képező vagy használatban álló vagyontárgyakat az adott helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésének megfelelően használni, működtetni. A rendelkezésre bocsátott eszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződik, számára meghatározott karbantartást elvégzi. Ezen kötelezettségének gondatlanságból történő megszegése esetén megfelelő kártérítés, szándékos károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető. 10. Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. 11. Szerződő felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is megszűntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi és a kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza. Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 18

19 12. Önkéntes, az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely Fogadó szervezet jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül: - Fogadó szervezetről harmadik személy részére információk kiadása, - a Fogadó szerezet profiljába tartozó tevékenységet saját nevében történő végzése, - az önkéntes munkavégzés helyen kívül olyan magatartás tanúsítása, amely nem méltó a Fogadó szervezet önkénteseihez. 13. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Fogadó szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a Ptk. az önkéntességre és az önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, illetve a évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény az irányadó. A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írtak alá. Budapest,... Fogadó szervezet képviselője Önkéntes 1. Korlátozottan cselekvôképes személy önkéntes szerzôdése esetén: + a törvényes képviselô beleegyezése... az önkéntes törvényes képviselôje 2. Kiskorúsága miatt cselekvôképtelen önkéntes esetén: + a törvényes képviselô szerzôdést létrehozó jognyilatkozata... az önkéntes törvényes képviselôje 19

20 Kiegészítő az önkéntes szerződéshez Amely létrejött egyrészt: <fogadó szervezet neve> <fogadó szervezet címe> mint: Fogadó szervezet, másrészről: mint: Önkéntes között az alábbi önkéntes tevékenység ellátására: A program megnevezése: időszak: heti időkeret (óraszám): Pihenőidő (óraszám): Önkéntes tevékenységek: Tevékenység ellátásához szükséges juttatások: Munkavégzés helye: Az elvégzett önkéntes munka nyilvántartását az Önkéntes végzi, a Fogadó szervezet által rendelkezésére bocsátott formanyomtatványokon. A nyilvántartást a program, projekt vezetője hitelesíti aláírásával. A kiegészítő önkéntes szerződés csak a Fogadó szervezet és az Önkéntes által megkötött <reg.szám> számú Önkéntes Szerződéssel együtt érvényes, melyben megtalálhatóak a felek itt nem rögzített jogai és kötelezettségei. A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. Budapest,... Fogadó szervezet képviselője Önkéntes 20

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1 Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com

A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com www.kozossegi.ofi.hu Közösségi Szolgálat Portál A tájékoztatót összeállította : Hegedüs Marietta tanár, iskolai koordinátor hegedus.marietta@gmail.com Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Önkéntesség. amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje. Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes.

Önkéntesség. amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje. Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes. Önkéntesség amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2006 www.onkentes.hu tájékoztató a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére

Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére Ez a program (NCTA-2014-8316-C) a Norvég Civil Alap támogatásával jöhetett létre 2 A civil szervezetek pénzügyeivel, gazdálkodásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Szakdolgozat. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék

Szakdolgozat. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Szakdolgozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Munkaviszony létesítés, módosítás, megszüntetés Konzulens: Dr. Gecse Istvánné Sallai Mónika 2013 Thesis University of

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz. nev. int. névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben