A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról"

Átírás

1 A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Kormány a következıket rendeli el: 1. (1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közlekedésben olyan jármővel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van; b) a jármőre külön jogszabályban meghatározott számú és elhelyezéső hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) van felszerelve; c) amely a jogszabályban meghatározott mőszaki feltételeknek megfelel; d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi; e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek. (2) A jármő vezetıje, mielıtt a jármővel a telephelyrıl (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezıen elıírt világító- és fényjelzı berendezések állapotát (mőködését), valamint a hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) meglétét, állapotát az adott körülmények között indokolt módon ellenırizni. (2) Az R. 5. -ának (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (5) A hatósági jelzés(eke)t (rendszámtábla(ka)t) a jármővön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos. 2. Az R. 6. -ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések értelemszerően irányadók a szolgálatban lévı katonai forgalomszabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenıre, a vám- és pénzügyır, a tőzoltó, valamint a forgalmat ellenırzı közlekedési hatóság közúti ellenıre által adott jelzésekre is. Az R. 7. -ának és az azt megelızı alcím helyébe a következı rendelkezés lép: 3.

2 A jelzıır jelzései 7. A jelzıır vagy a polgárır jelzıtárcsával vagy feltartott, vagy vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett piros fényő lámpával adott jelzésére meg kell állni. 4. (1) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A jelzıtáblákat a (4)-(7) bekezdésben említett kivétellel az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzıtáblát a bal oldalon, vagy az úttest felett megismételhetik. A jelzıtábla jelzése a (4) és (5) bekezdésben említett kivétellel a jelzıtáblával szemben közlekedı minden jármőre vonatkozik. (2) Az R a a következı (7)-(10) bekezdéssel egészül ki: (7) A megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó mérető jármő vagy jármőszerelvény kíséretét külön jogszabály alapján ellátó jármővön, kíséret közben elhelyezhetı fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzéső jelzıtábla. Az így elhelyezett jelzıtábla rendelkezésének a kísérı és kísért jármő (jármőszerelvény) mellett történı elhaladás közben kell eleget tenni. (8) A fény kibocsátására alkalmas jelzıtáblán a jelzıtábla fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is megjelenhetnek. (9) A közúti jelzıtáblák az észlelést elısegítı sárga vagy fényvisszaverı sárga háttéren is elhelyezhetık. (10) Az utasítást adó jelzıtáblán és a jármővek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzıtáblán, a kötelezı legkisebb, illetve a megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg. (1) Az R a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [Az utasítást adó jelzıtáblák:] 5. e) Kerékpárút (26. ábra), a tábla olyan utat jelez, amelyen a kétkerekő kerékpárok közlekedhetnek; a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekő segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzıtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármő közlekedése tilos; (2) Az R a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [Az utasítást adó jelzıtáblák:] i) Gyalog- és kerékpárút (26/d. ábra): a gyalogos és a kétkerekő kerékpár közlekedésére kijelölt út. Ha a gyalogos és a kerékpáros forgalmat burkolati jel választja

3 el (26/e. ábra) a gyalogos és a kerékpáros csak az útnak a részére kijelölt részén közlekedhet; (3) Az R a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A kétkerekő kerékpároknak a kerékpárúton kell közlekedni kivéve, ha lakott területen a kerékpárutat : a) a fıútvonalként meg nem jelölt út mellett jelölték ki; b) a fıútvonalként megjelölt út mellett a kerékpáros menetiránya szerint baloldalon jelölték ki. (1) Az R a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 6. [A jármővek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzıtáblák:] d) Sebességkorlátozás (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esızésre (97/b. ábra) utaló kiegészítı jelzıtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt idıjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítı tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott idıszakra vagy bizonyos jármőkategóriákra vonatkozik. (2) Az R a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [A jármővek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzıtáblák:] g) Tehergépkocsival elızni tilos (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel, valamint az ezen jármővekbıl és pótkocsiból álló jármőszerelvényekkel elızni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekő motorkerékpár, kétkerekő segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erıvel vont jármő és kézikocsi elızésére, továbbá az úttest közepén levı vágányon haladó villamos elızésére; ha a jelzıtáblán számérték is megjelenik (33/a. ábra), az elızés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsira, vontatóra, mezıgazdasági vontatóra és lassú jármőre vonatkozik. 33/a. ábra (3) Az R ának (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

4 (6) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában említett jelzıtábla hatálya a táblánál kezdıdik és a következı útkeresztezıdés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzıtábla a tilalmat elıbb feloldja. A vasúti átjáró elıtt a 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerinti veszélyt jelzı táblával együtt elhelyezett, az (1) bekezdés d) pontjában említett jelzıtábla hatálya a vasúti átjáró kezdetéig tart. (4) Az R ának (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (9) Ha az (1) bekezdés a)-d), f)-g), z/1. és z/2. pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla idıszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idıszakban áll fenn. (5) Az R ának (12) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (12) Az (1) bekezdés n)-t) és z/2. pontjában említett jelzıtáblánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai győjtı- és kézbesítı szolgálat ellátására szolgáló jármővel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden jármőnek haladéktalanul el kell hagyni. (6) Az R ának (14) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (14) Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzıtábla alatt Kivéve engedéllyel, Kivéve taxi, vagy Kivéve...(tömegközlekedési vállalat) feliratú kiegészítı tábla van, az útra engedéllyel rendelkezı vagy a kiegészítı táblán feltüntetett jármővel, továbbá kerékpárral és állati erıvel vont jármővel szabad behajtani. Az engedélyt az út kezelıje adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkezı, vagy oda (onnan) áruszállítást végzı természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére. A (12) bekezdésben meghatározott behajtási tilalom alól az út kezelıje felmentést adhat. (7) Az R a a következı (16) bekezdéssel egészül ki: (16) Ha a Korlátozott forgalmú övezet jelzıtáblát (53/c. ábra) a Lakott terület kezdete ( /c. ábra) jelzıtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed. 7. Az R ának (1) bekezdése a következı z/6. ponttal egészül ki. [A veszélyt jelzı táblák:] z/6. Torlódás (95/f ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott jármővek;

5 95/f. ábra 8. (1) Az R ának (1) bekezdése a következı d/2. ponttal egészül ki: [A tájékoztatást adó jelzıtáblák a következık:] d/2. Magánút (109/b. ábra); Mindkét irányból behajtani tilos (40. ábra) jelzıtábla alatt elhelyezett tábla azt jelzi, hogy az út a közforgalom elıl el van zárva. 109/b. ábra (2) Az R a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [A tájékoztatást adó jelzıtáblák a következık:] e) Várakozóhely (110. ábra); a tábla a jármővek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla jelezheti a várakozó helyen kötelezı elhelyezkedés módját (pl. a jobboldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), vagy azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos jármővek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. és 112/f. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármő 115. ábra és 115/a. ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenırzı óra van, kiegészítı tábla (113. ábra) jelezheti azt az idıszakot, amelyben a várakozást ellenırzı óra (parkométer) vagy jegykiadó automata mőködtetése kötelezı, vagy a kiegészítı tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott idıtartamig és a 41. (4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító jármővek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítı tábla (115. ábra) vagy külön jelzıtábla (115/a. ábra) jelezheti;

6 112/f. ábra (3) Az R ának (1) bekezdése a következı g/6. és g/7. ponttal egészül ki: [A tájékoztatást adó jelzıtáblák a következık:] g/6. Nyitott kerékpársáv (117/g. ábra); a tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történı elhelyezkedését jelzi. g/7. Nyitott kerékpársáv vége (117/h. ábra): 117/g. ábra 117/h. ábra (4) Az R ának (1) bekezdése a következı v/1. ponttal egészül ki: [A tájékoztatást adó jelzıtáblák a következık:] v/1. Útirány elıjelzı tábla (139/a 139/b. ábra); a tábla autópályán és autóúton azt jelzi, hogy a megjelölt helységek vagy a megjelölt országok a következı útkeresztezıdésnél melyik irányban érhetık el; 139/a. ábra 139/b. ábra (5) Az R ának (1) bekezdése a következı y/1. ponttal egészül ki: [A tájékoztatást adó jelzıtáblák a következık:]

7 y/1. Útvonal megerısítı tábla (145/a. ábra); a tábla autópályán és autóúton az út számát, és azt jelzi, hogy az út hova vezet, továbbá az útcsatlakozások távolságát is jelezheti; 145/a. ábra (6) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzıtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett kiegészítı táblán (105/a. ábra) autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg: a) az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttesten a kerékpáros, b) az autóbusz forgalmi sávon az autóbusz, c) a kerékpáros által is igénybe vehetı autóbusz forgalmi sávon a kerékpáros is a jelzıtáblán megjelölt iránnyal szemben - közlekedhet. (1) Az R a (1) bekezdésének h/1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 9. [Az útburkolati jelek:] h/1. Elıretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó kerékpárosok számára (153/a. ábra); a forgalomirányító fényjelzı készülékkel szabályozott útkeresztezıdésben az út jobb szélén vagy a kerékpársávon oda érkezı és balra bekanyarodó kerékpárosoknak a megállás helyét jelölı vonalak közötti, kerékpárt mutató sárga színő útburkolati jellel (158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a jármővek forgalmát irányító fényjelzı készülék piros fényjelzésének idıtartamában szabad a 36. (12) bekezdésében foglaltak és a besorolás általános szabályai szerint a többi jármő elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni. (2) Az R a a következı (8)-(10) bekezdéssel egészül ki: (8) Az úttest vagy egy részének lezárása miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozásnál alkalmazott az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott sárga színő útburkolati jel kiegészíthetı vagy helyettesíthetı: a) függıleges jelzıfelülettel és fényvisszaverı prizmával ellátott vagy b) fényt kibocsátó burkolati jelzıtestekkel.

8 (9) Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom (nyomvonal) (158/k. ábra) jelezi a kerékpárosok részére az úttesten történı haladásra ajánlott útfelületet. 158/k. ábra (10) A nyitott kerékpársávot amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv az úttest két oldalán felfestett fehér színő szaggatott vonal jelzi. A nyitott kerékpársávot ha a szembe jövı jármővek mellett történı elhaladás ezt szükségessé teszi más jármővek is igénybe vehetik. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történı felkészülés céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszőnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja. 10. Az R ának (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (6) Gyermekszállítás (160/a. ábra), az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett tábla az álló jármő környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az így megjelölt, az úttesten álló iskolabuszt a gyermekek be- és kiszállásának az iskolabusz mindkét oldali elsı és hátsó irányjelzıjének egyidejő mőködtetésével jelzett idıtartamában kikerülni vagy az iskolabusz mellett elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad. 11. Az R a a következı (13) bekezdéssel egészül ki: (13) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. 12. (1) Az R ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Jármővel az úttesten az elızés és kikerülés esetét kivéve annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. Lassú jármővel, állati erıvel vont jármővel, kézi kocsival, hajtott

9 (vezetett) állattal, valamint lassan haladó jármővel ha az út- és forgalmi viszonyok lehetıvé teszik szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a jobbra tartásra a külön szabályok (36. ) az irányadók. (3) Az autóbuszöblöt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodó sávot, a gyorsító és lassító sávot, a nyitott kerékpársávot, valamint a kerékpársávot a (2) bekezdésben említett jobbra tartási, vagy az úttest jobb szélén való haladási kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv kivételével az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási irányával azonos irányban. (2) Az R ának (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (6) Járda, járdasziget, gyalogút, gyalog- és kerékpárút, kerékpárút, nyitott kerékpársáv és kerékpársáv mellett tilos úgy haladni, hogy a jármő szerkezeti eleme vagy rakománya ezek fölé nyúljék. 13. (1) Az R a (1) bekezdésének bevezetı szövege és a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [(1) Az egyes jármővekkel - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legfeljebb a következı sebességgel szabad közlekedni:] a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival - autópályán 130 km/óra, - autóúton 110 km/óra, - lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra, - lakott területen 50 km/óra, (2) Az R a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [Az egyes jármővekkel - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legfeljebb a következı sebességgel szabad közlekedni:] d) teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott jármővet vontató gépjármővel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral 40 km/óra, (3) Az R ának (1) bekezdése a következı d/a), d/2) és d/3) ponttal egészül ki: [Az egyes jármővekkel - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legfeljebb a következı sebességgel szabad közlekedni:]

10 da) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédı sisakot visel 50 km/óra d/2) a kerékpárúton közlekedı jármővel d/3) a gyalog- és kerékpárúton közlekedı jármővel 30 km/óra, 20 km/óra, (4) Az R ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Ha a Sebességkorlátozás jelzıtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzıtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni. 14. (1) Az R ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Villamospályával ellátott úttesten, ha az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelı besorolás a villamos forgalmát zavarná, a villamos elhaladásához szükséges területet szabadon kell hagyni. Az egyirányú forgalmú úton az ellenirányba kijelölt autóbusz sávot és az ellenirányban kijelölt kerékpársávot a besorolás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. (3) A jármővel másik útra ha közúti jelzésbıl más nem következik jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármő a bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kerékpársávot jelöltek ki, a jobbra bekanyarodásra a kerékpár forgalom akadályozása nélkül a kerékpársáv igénybevételével kell felkészülni. (2) Az R a (5) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [Elsıbbséget kell adni, ha a 28. (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik:] b) jobbra bekanyarodó jármővel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levı, attól jobbra esı kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkezı jármő és gyalogos részére, c) balra bekanyarodó jármővel ca) az úttesten szembıl érkezı és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármő, cb) az úttest mellett levı, attól balra esı kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkezı jármő és gyalogos részére. 15. (1) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

11 (3) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettınél több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerően alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával bármely gépjármővel szabad közlekedni; a harmadik és további (belsı) forgalmi sávokra a balra bekanyarodás esetét kivéve ráhajtani csak személygépkocsival és motorkerékpárral szabad. (2) Az R ának (10) és (11) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (10) Azon az úton, amelynek menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a körforgalmú útra történı bekanyarodást a) a besorolás rendjét jelzı tábla és az útburkolati jelek jelzéseinek megfelelıen kell végrehajtani, vagy b) a jobboldali szélsı forgalmi sávból kell végrehajtani, amennyiben a jármővezetı a bekanyarodás helyét követı elsı kihajtási lehetıségnél kívánja a körforgalmú utat elhagyni. (11) A párhuzamos közlekedésre alkalmas körforgalmú úton ha jelzıtábla és útburkolati jel jelzéseibıl más nem következik a párhuzamos közlekedés szabályait kell alkalmazni. A körforgalmú útra bekanyarodni szándékozó jármővek egyenként történı továbbhaladását ha a körforgalmú út forgalmi sávjain összefüggı jármőoszlopok alakultak ki a körforgalmú úton közlekedı jármőveknek lassítással, szükség esetén megállással is segítenie kell. (3) Az R a a következı (12) bekezdéssel egészül ki: (12) Ha a forgalom sőrősége folytán a forgalmi sávokban összefüggı, álló jármőoszlopok alakultak ki és megfelelı oldaltávolság áll rendelkezésre, fokozott óvatossággal, a többi közlekedı veszélyeztetése nélkül a jármővek forgalmát irányító fényjelzı készülék piros fényjelzésének idıtartamában a külsı (jobb szélsı) forgalmi sávban álló jármővek mellett a forgalmi sáv jobb oldalán a kerékpár és a kétkerekő segédmotoros kerékpár elıre haladhat a továbbhaladásra történı felkészülés céljából. 16. (1) Az R ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) Autópálya és autóút úttestjén a forgalmi okból szükséges megállást kivéve megállni tilos. Tilos a leállósávon megállni vagy várakozni, kivéve ha: a) mőszaki meghibásodás miatt a jármő továbbhaladásra képtelen; b) a jármő a forgalmat ellenırzi; c) a jármő útfenntartást, úttisztítást végez; d) a jármő, a továbbhaladásra képtelen jármő elszállítását vagy a mőszaki meghibásodásának elhárítását végzi; e) a jármő a megkülönböztetı jelzést adó berendezését mőködtetik. (2) Az R a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:

12 (5) A leállósávon ha a közúti jelzésekbıl más nem következik csak a b)- e) pontban meghatározott jármővek és a forgalmi sávokban folyamatosan haladó jármővek közé besorolni kívánó jármővek haladhatnak. A leállósávon álló, a forgalmat ellenırzı jármővet úgy kell elhelyezni, hogy az kellı távolságból észlelhetı legyen. A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátását követıen a lehetı legrövidebb idın belül el kell hagyniuk a leállósávot. 17. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történı áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek. 18. Az R. 39/A. -a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [Lakó-pihenı övezetbe - a Lakó-pihenı övezet jelzıtáblától a Lakó-pihenı övezet vége jelzıtábláig terjedı területre - csak a következı jármővek hajthatnak be:] b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegő gépkocsi, a betegszállító gépjármő, a két- és háromkerekő motorkerékpár és ezekhez kapcsolt pótkocsi, a két-és háromkerekő segédmotoros kerékpár, a mopedautó, az állati erıvel vont jármő és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármő, továbbá az oda és onnan áruszállítást végzı, legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsi, c) az ott lakók és oda költözık költöztetését végzı tehergépkocsi, 19. Az R a (5) bekezdésének l) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [Tilos megállni:] l) kapaszkodósávon, gyorsító-és lassítósávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton; 20. Az R a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban egymás mellett haladó hó eltakarítást végzı és figyelmeztetı jelzést használó jármőveket tilos megelızni. Az ilyen gépjármővek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.

13 21. (1) Az R ának (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsıbbsége van, a jármő vezetıjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármő vezetıje az elsıbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármő vezetıjének a kijelölt gyalogos-átkelıhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármővel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelıhely elıtt meg is tudjon állni. (2) Az R ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) A vezetınek fokozottan ügyelnie kell az úttesten a) villamos megállóhelynél levı járdasziget és az ahhoz közelebb esı járda között áthaladó gyalogosok, a menetrend szerint közlekedı jármővek megállóhelyérıl az úttestre lelépı gyalogosok, az iskolabuszra felszálló és arról leszálló gyermekek, továbbá b) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetıen nem képes személyek biztonságának a megóvására. 22. (1) Az R ának (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (7) A gépkocsiban vagy az 1. számú függelék II. fejezetének r/3. alpontjában meghatározott jármőben (mopedautó) utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek a testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert kialakításától függıen a jármőnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz (isofix-rendszer), vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell. A gépkocsi elsı üléséhez a jármő szokásos haladási irányával ellentétes irányban a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhetı be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák mőködésbe lépését elızetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. (2) Az R ának (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (9) A zárt utastérrel (vezetıtérrel) nem rendelkezı motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen jármővel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a jármővezetı és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel."

14 23. (1) Az R ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, a nyitott kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon, a kerékpározásra alkalmas útpadkán, vagy ha a forgalmi viszonyok ezt lehetıvé teszik és az úttest széle erre alkalmas az úttest jobb szélén kell közlekedni. (2) Az R ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) Kerékpárral a) lakott területen kívül a fıútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint kell az úttesten áthaladnia. (5) A kétkerekő kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idısebb, a kerékpárt nem hajtó utast. Kettınél több kerekő kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. (3) Az R ának (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjaiban foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok az 1. számú függelék II. fejezetének r/3. alpontjában meghatározott jármővek kivételével közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, b) kétkerekő segédmotoros kerékpáron utast szállítani, c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem szabad. (4) Az R a a következı (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: (9) A három- vagy négykerekő segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármő vezetıje a 17. életévét betöltötte. (10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. 24. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A rendırség, a közterület felügyelet, a közút kezelıje az üzemben tartó értesítése mellett és költségére elszállítással eltávolíthatja azt a jármővet, amely a) a 15. (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítı táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzıtábla hatálya alá esı területen szabálytalanul várakozik,

15 b) a 37. (4) bekezdésében, továbbá a 40. (1)-(2) és (5), valamint a (8) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik, c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik, d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott, jelzıtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik. A jármő elszállításáról a közterület felügyeletnek, illetve az út kezelıjének a rendırséget is értesítenie kell. (2) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkezı jármővet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, fıútvonalon tilos, mellékútvonalon közterület-használati engedély nélkül legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jármővet a rendırség, a közterület felügyelet, a közút kezelıje a tulajdonos költségére eltávolíthatja. 25. Az R a a következı (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A közúti forgalom ellenırzése során a) a közúti forgalom ellenırzését végzı berendezést, és b) azt a jármővet, amelyben a közúti forgalom ellenırzését végzı berendezés üzemel a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármő forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza. (5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jármővet a közút azon részén is el lehet helyezni, ahol a jármővek megállása vagy várakozása tilos. 26. Az R. 1. számú függelék I. fejezete a következı h)1., h/2. és h/3. ponttal egészül ki: [Az úttal kapcsolatos fogalmak: ] h)1. Gyalog-és kerékpárút: jelzıtáblával gyalog-és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére fenntartott útfelületet burkolati jellel jelölték ki. h/2. Kerékpáros nyomvonal: az úttesten, kerékpárt és nyilat mutató sárga színő burkolati jellel kijelölt útfelület. h/3. Nyitott kerékpársáv: az úttest útburkolati jellel kijelölt kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett történı elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) gépjármő egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

16 27. (1) Az R. 1. számú függelék II. fejezetének j) és k) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [A közúti jármővekkel kapcsolatos fogalmak:] j) Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e jármőkategóriába sorolt kétkerekő oldalkocsi nélküli, L4e jármőkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkezı jármő. k) Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e jármőkategóriába sorolt háromkerekő és L7e jármőkategóriába sorolt négykerekő jármő. (2) Az R. 1. számú függelék II. fejezetének r) és r/1) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [A közúti jármővekkel kapcsolatos fogalmak:] r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e jármőkategóriába sorolt kétkerekő, L2e jármőkategóriába sorolt háromkerekő jármő. r/1) Kerékpár: olyan, legalább kétkerekő jármő, amelyet emberi erı hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményő motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhetı el. (3) Az R. 1. számú függelék II. fejezete a következı r/2) és r/3) ponttal egészül ki: [A közúti jármővekkel kapcsolatos fogalmak:] r/2) Quad: a külön jogszabályban - L6e jármőkategóriába sorolt könnyő négykerekő jármő vagy - L7e jármőkategóriába sorolt négykerekő jármő, amely nyitott utasterő, kormánymőve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelıszervekkel van felszerelve. r/3) Mopedautó: a külön jogszabályban L6e jármőkategóriába sorolt könnyő négykerekő jármő, amely zárt utasterő, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelıszervekkel van felszerelve. (4) Az R. 1. számú függelék II. fejezetének y) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [A közúti jármővekkel kapcsolatos fogalmak:] y) Iskolabusz: kizárólag óvodás gyermek, közoktatási intézmény tanulója szállítására rendszeresített, nem menetrend szerint közlekedı autóbusz, amelyen kísérı személy is utazhat.

17 28. Az R. 2. számú függeléke a következı zs/5) ponttal egészül ki: [Az út mellett vagy közelében levı egyes létesítményekrıl tájékoztatást adó jelzıtáblák:] zs/5) Közúti forgalom ellenırzése (36. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a Közúti forgalom ellenırzésének vége (37. ábra) jelzıtábláig, elektronikus eszközökkel szakaszos sebesség ellenırzést végeznek. 36. ábra 37. ábra 29. Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba, és október 2-án hatályát veszti.

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése

Részletesebben

(2) A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a

(2) A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a RÉGI 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye és jelzése van; b) amely a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek

Részletesebben

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 185. szám 45257 III. Kormányrendeletek A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

A teljesség igénye nélkül A kerékpárosok Az R. 13. -a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A teljesség igénye nélkül A kerékpárosok Az R. 13. -a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1 A 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 2010. január 1-i hatállyal módosítja a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.15) KPM-BM együttes rendeletet (KRESZ). A módosítás alapvető célja a közúti

Részletesebben

A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban

A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van; b) amelyre külön

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1) A közlekedésben olyan

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

A KRESZ rendelet egyes rendelkezésinek pontosítása, kiegészítése Forrás:

A KRESZ rendelet egyes rendelkezésinek pontosítása, kiegészítése Forrás: A KRESZ rendelet egyes rendelkezésinek pontosítása, kiegészítése - 2010-2010.02.01. Forrás: ELZMÉNYEK Cél: Közlekedésbiztonság növelése, a szabálykövet magatartás ersítése Indíttatás: Közúti Közlekedésbiztonsági

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1) A közlekedésben olyan

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I.

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. Hatály: 2010.I.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

meghatározott darabszámú, típusú, és az előírt helyre felszerelt rendszámtábla

meghatározott darabszámú, típusú, és az előírt helyre felszerelt rendszámtábla Szeretném felhívni a tisztelt olvasók figyelmét, hogy az 1/1975 KPM-BM rendelet (közismertebb nevén: KRESZ) 2010.január 01-től számottevően módosult. Ezen írásomban szeretném a legfontosabb módosításokat

Részletesebben

VAN + AKADÉMIA JÁRMŐVEZETİ KÉPZİ KFT. Gál Jenı ny. r. alezredes

VAN + AKADÉMIA JÁRMŐVEZETİ KÉPZİ KFT. Gál Jenı ny. r. alezredes KRESZ MÓDOSM DOSÍTÁS 2010 VAN + AKADÉMIA JÁRMŐVEZETİ KÉPZİ KFT. Gál Jenı ny. r. alezredes dosítás s célja: c Az új szabályok célja alapvetıen a védtelen közlekedık, a kerékpárosok, a gyalogosok védelme,

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

Magyar Kerékpárosklub közlekedési munkacsoportjának megjegyzései, értelmezés, vélemény. Témakör (korábbi 2009 augusztusában közzé tett rendelet

Magyar Kerékpárosklub közlekedési munkacsoportjának megjegyzései, értelmezés, vélemény. Témakör (korábbi 2009 augusztusában közzé tett rendelet A Magyar Kerékpárosklub első ízben 2007-ben készítette el KRESZ módosítási javaslatait. Azóta folyamatosan figyelemmel kísértük, és részt vettünk a készülő KRESZ módosítás kidolgozásában. 2009 augusztusában

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1) A közlekedésben olyan

Részletesebben

A-Veszélyt jelző táblák

A-Veszélyt jelző táblák A-Veszélyt jelző táblák A-001 Veszélyes útkanyarulat balra A-002 Veszélyes útkanyarulat jobbra A-003 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok, az első útkanyarulat balra A-004 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok,

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET)

KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET) Kor: Nem: férfi/nő Település:... Jogosítvány: Van/Nincs 1) Mi a tábla megnevezése? KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET) a. Egyéb veszély b. Vigyázz! Autó c. Elsőbbségadás kötelező 2) Mi a tábla megnevezése?

Részletesebben

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelethez 371

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelethez 371 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelethez 371 A rendeletben használt egyes fogalmak meghatározása a következő: I. Az úttal kapcsolatos fogalmak a) 372 Út: a gyalogosok és a közúti

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1

www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1 www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1 A vezetési karton már a múlté, a jövõ az elektronikus ügyvitelé! Eddig nem tapasztalt,

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM

1/1975. (II. 5.) KPM-BM 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak I. Az úttal kapcsolatos fogalmak j) Osztottpályás út: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára - egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek 1 HERMAN OTTÓ ÁLT. ISK. és BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INT. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK tantárgyi követelmények a 8. évfolyamos tanulók részére A tantárgy célja, hogy az általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK Fényjelző készülékek 1 lencsés? 2 lencsés? 3 lencsés? Gyalogos fényjelző készülék? Mi a különbség a nyíl alakú zöld és a tele zöld fény között? Rendőri jelzések Fő jelzés? Kiegészítő karjelzés?

Részletesebben

A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében

A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében Általános Közlekedési Tagozat, Közlekedésjogi és Igazgatási Szakosztály Szakmai találkozó Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. február 19. A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében Autóbuszok közlekedése

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

i) Szélességkorlátozás (35. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél a rakományával együtt szélesebb járművel közlekedni tilos;

i) Szélességkorlátozás (35. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél a rakományával együtt szélesebb járművel közlekedni tilos; 3. (2) A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben ideértve a forgalmi okból

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 63/201 (IV. ) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól I.

A kerékpárosokra vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól I. A kerékpárosokra vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

Hatály: 07.VIII.5. Magyar joganyagok - /975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet - a közúti közlekedés szabályairól. oldal () Tilos a közúti közlekedés

Hatály: 07.VIII.5. Magyar joganyagok - /975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet - a közúti közlekedés szabályairól. oldal () Tilos a közúti közlekedés Hatály: 07.VIII.5. Magyar joganyagok - /975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet - a közúti közlekedés szabályairól. oldal /975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti

Részletesebben

... JOGSZABÁLYOK. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

... JOGSZABÁLYOK. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1. oldal, összesen: 65... JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLY SZÖVEGE 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek.

Részletesebben

Kotra Károly. KRESZ könyv az úton közlekedők részére. változások kivonata

Kotra Károly. KRESZ könyv az úton közlekedők részére. változások kivonata Kotra Károly KRESZ könyv az úton közlekedők részére KRESZ változások kivonata A változások időpontjai: 2007. április 1. 2007. június 1. *-al jelölve 2008. január 1. *-al jelölve 2009. szeptember 1. *-al

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A KRESz-t ugyan magyar nyelven írták, de kell valaki, aki lefordítja érthetıre A kerékpárral komplikáltabb a városban szabályosan

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

EGYSZERŰEN, ÉRTHETŐEN

EGYSZERŰEN, ÉRTHETŐEN Pető ttila Készüljünk a KRESZ-vizsgára! ÚJ, ŐVÍTETT KIDÁS! 2016 KRESZKLU KÖNYVTÁR 3. z elméleti vizsga ismeretanyaga kategóriához z aktuális KRESZ módosításokkal, a motoros és teherautós szabályokkal KÉSZÜLJÜNK

Részletesebben

2. lecke: A közúti közlekedés szabályai

2. lecke: A közúti közlekedés szabályai 2. lecke: A közúti közlekedés szabályai Cél: A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a közúti közlekedés szabályait. Legyen tisztában a járművezetés és a közlekedésben való részvétel feltételeivel.

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

H Í R L E V É L TARTALOM:

H Í R L E V É L TARTALOM: H Í R L E V É L 2013. május KRESZ MÓDOSÍTÁSOK TARTALOM: 1. TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázat hírek Áldozatvédelmi és mediációs iroda nyílt Veszprémben 2. A legfontosabb KRESZ változások 2013. május 1-től 2013.

Részletesebben

KRESZ vizsga tesztlap

KRESZ vizsga tesztlap 1. Szeszes ital hatása alatt jármvet vezetni A) csak akkor veszélyes, ha a vezet nem szokott hozzá az alkoholhoz. B) a reflexek tompulása miatt már kisebb mennyiség fogyasztása esetén is veszélyes. C)

Részletesebben

a lista aktualizálásának időpontjában a KENYI rendszerében már létező kategóriák - tájékoztató adat

a lista aktualizálásának időpontjában a KENYI rendszerében már létező kategóriák - tájékoztató adat a lista aktualizálásának időpontjában a KENYI rendszerében már létező kategóriák - tájékoztató adat Jelzőtáblák (a KRESZ-ben, valamint az ÚT 2-1.132 Útügyi Műszaki Előírásban szereplő táblatípusok alapján)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65.

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. Veszélyt jelző táblák 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65. ábra); b) "Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok"; a tábla azt

Részletesebben

Közlekedési ismeretek

Közlekedési ismeretek Közlekedési ismeretek 1. Mit jelez a tábla? a) Számítani lehet arra, hogy a szemből érkező 3-4 gépkocsiból álló autósor korlátozza az előzés lehetőségét. b) Az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott

Részletesebben

Forgalomirányító fényjelző készülék Az úton járművek forgalmát irányító fényjelző készülék van. Veszélyes útkanyarulat jobbra

Forgalomirányító fényjelző készülék Az úton járművek forgalmát irányító fényjelző készülék van. Veszélyes útkanyarulat jobbra A közúti jelzőtáblák A közúti jelzőtáblák értelemszerűen nemcsak a járművezetők, hanem a forgalom minden résztvevője részére adnak jelzést. A jelzőtábla alatti kiegészítő tábla útmutatást adhat a jelzőtábla

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

14. A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák

14. A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 14. A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák (1) A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák: a) Jobbra bekanyarodni tilos (27. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 OKTATÁSI TANSEGÉDLET /JEGYZET/

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 OKTATÁSI TANSEGÉDLET /JEGYZET/ BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu OKTATÁSI TANSEGÉDLET /JEGYZET/ Készítette: Révész

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-án tartandó rendkívüli ülésének, 4. számú Közlekedési jelzőtáblák kihelyezése ügyében döntéshozatal - tárgyú napirendi

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

I. fejezet BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 14/2009. (III.27.) Ör. és a 40/2009. (VI.29.) Ör-rel módosított 69/2008. (XI.28.) Ör. A KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZET BEHAJTÁSI RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi

Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi sávba, b) útburkolati jelek hiányában - jobbra bekanyarodás

Részletesebben

18 T 2001/3. 5. Helyes a B válasz. A jelzõtábla olyan terület kezdetét jelzi, melynek

18 T 2001/3. 5. Helyes a B válasz. A jelzõtábla olyan terület kezdetét jelzi, melynek ELLENÔRIZZE TUDÁSÁT! 1. Helyes az A válasz. Ha a Sebességkorlátozás jelzõtábla lakott területen 50 km/h-nál nagyobb sebességet jelez, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival

Részletesebben

A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai

A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai Jelen voltak a következ 1-1 szavazati joggal rendelkez szervezetek képviseli: 1. KHEM 2. IRM, ORFK 3. KVVM 4. NFGM

Részletesebben

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek 1. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Haladhat-e egyenesen tovább az útkereszteződésben ennél a jelzésnél? 2. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák...km...km...km Autópálya Autópálya Autópálya...kilométerre Autóút Autóút...kilométerre Autóút Autóút...kilométerre kötelezetség kötelezetség 7.5 t kötelezettség

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. oldal, összesen: 63 JOGSZABÁLY SZÖVEGE 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. oldal, összesen: 63 JOGSZABÁLY SZÖVEGE 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos KRESZ változtatások helye és szerepe a közlekedési rendszerben.

A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos KRESZ változtatások helye és szerepe a közlekedési rendszerben. A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos KRESZ változtatások helye és szerepe a közlekedési rendszerben. A kerékpárosokat érintő balesetek a 2010.01.01-i KRESZ módosítás fényében 2011.02.23. 1 2011.02.23.

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

2. oldal (2) A jármű vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghat

2. oldal (2) A jármű vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghat 1. oldal 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető

Részletesebben

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS Név (amit a blogon is használsz):... autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS 1. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?

Részletesebben

GYERMEK- BIZTONSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK

GYERMEK- BIZTONSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK GYERMEK- BIZTONSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN Az élet számos területén figyelünk gyermekeinkre, óvjuk biztonságukat. Miért ne tennénk ezt a közlekedésben is? A gyermekeket testfelépítésük miatt

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain Tájékoztató a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 2008. 08. 03-tól hatályos fıbb elıírásairól és a közlekedési korlátozás alóli felmentésrıl (2009.

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

Oldal 1. a lista aktualizálásának idpontjában a KENYI rendszerében már létez kategóriák - tájékoztató adat

Oldal 1. a lista aktualizálásának idpontjában a KENYI rendszerében már létez kategóriák - tájékoztató adat a lista aktualizálásának idpontjában a KENYI rendszerében már létez kategóriák - tájékoztató adat Jelztáblák (a KRESZ-ben, valamint az ÚT 2-1.132 Útügyi Mszaki Elírásban szerepl táblatípusok alapján) 1

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A gyalogosokra vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I.

A gyalogosokra vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. A gyalogosokra vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

Számítógépes elméleti vizsgáztatás

Számítógépes elméleti vizsgáztatás Számítógépes elméleti vizsgáztatás A vizsga tartalma A vizsga tartalma megegyezik a régen alkalmazott tesztlapos vizsga tartalmával. A különbözı vizsgatárgyaknál a vizsgán feltett kérdések, a kérdések

Részletesebben

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok Munkabizottsági anyag (Deák János, Dr. Fülöp Ágnes, Hóz Erzsébet, Dr. Major Róbert, Siska Tamás) KTI,

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK 1. A járművel való közlekedéskor az úton a járművezető köteles: (Két helyes választ kell bekarikázni) a) a jármű haladását a saját felmérése szerinti forgalmi viszonyokhoz igazítani,

Részletesebben