azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN"

Átírás

1 ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

2 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma Márk Evangéliuma Lukács Evangéliuma János Evangéliuma Az apostolok cselekedetei Pál apostol levelei: a rómabeliekhez a korinthusbeliekhez I a korinthusbeliekhez II a galatákhoz az efézusiakhoz a filippibeliekhez a kolossébeliekhez a thessalonikabeliekhez I a thessalonikabeliekhez II Timótheushoz I Timótheushoz II Titushoz Filemonhoz A zsidókhoz írt levél Jakab apostol levele Péter apostol I. levele Péter apostol II. levele János apostol I. levele János apostol II. levele János apostol III. levele Júdás apostol levele János apostol könyve a jelenésekrõl

3 AZ ÚJJÁSZÜLETÉS IMÁJA Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik veled a halálod után? Egy napon mindannyiunknak szembesülnünk kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál után is folytatódik: az ember szelleme és lelke továbbra is létezik. Tudod-e, hova kerül a szellemed és a lelked a fizikai halál után? Két hely létezik a Biblia szerint: az egyik a mennyország, a másik a pokol. Vajon mi dönti el, hová jutunk? Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján jutsz el a mennyországba, akkor tévedsz Kedves Olvasó! Ha viszont úgy gondolod, hogy te már annyi rosszat tettél az életben, és oly sok bûnt követtél el, hogy számodra nincs esély, hogy a mennybe kerülj, akkor is tévedsz. Nincs olyan bûn, ami meg tudna akadályozni, hogy a mennybe kerülj. Másrészt nem kerülhetsz a mennyországba csupán azért, mert annyi jót tettél az életedben. Mi határozza meg akkor, hogy hova kerülünk? Jézus egyetlen feltételt említ: Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem? Nikodémus sem értette Jézus szavait az újjászületésrõl, hiszen megkérdezte: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az õ anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? (Ján. 3,4.) Jézus így válaszolt: Ami testtõl született, test az; és ami Szellemtõl született, szellem az. (Ján. 3,6.) A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled. Mert úgy szerette Isten e világot (téged), hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki (te) hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Ján. 3,16.) Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess. Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztus által. Senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam mondja Jézus. (Ján. 14,6.)

4 Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítõre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus. Az üdvösségedhez újjászületésedhez nem kell mást tenned, mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életed Megváltója, mondd el a következõ imádságot. A Biblia tanítja: a hitünkrõl megvallást kell tennünk. Ezért az imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan. Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. Azt mondod az Igében: Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz. (Róm. 10,9.) Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bûneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram! Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm! Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm! A Te Igéd szerint: Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,10.) Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek a hitemrõl: Jézus az én Uram! Jézus az én Megváltóm! Jézus az én Gyógyítóm! Meg vagyok váltva! Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen.

5 ÚJ SZÖVETSÉG

6 MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGÉLIUM Jézus Krisztus nemzetségi táblázata 1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségérõl való könyv. Zsolt. 132,11. Ésa. 11,1. Luk. 3, Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; Csel. 2,30. Róm. 1,3. Gal. 3, Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot; Ruth 4,18. 1Krón. 2, Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt; 4Móz. 1,7. Ruth 2,1. 4, Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; Józs. 6,22. Zsid. 11, Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétõl; 1Sám. 16,1. 2Sám. 12, Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; 1Krón. 3,10. 2Krón. 11, Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást; 2Kir. 15,13. 1Krón. 3, Uzziás nemzé Jóatámot; Jóatám nemzé Áházt; Áház nemzé Ezékiást; 2Kir. 15,38. 16, Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást; 2Kir. 20, Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babiloni fogságra vitelkor. 2Kir. 25,11. 1Krón. 3, Jer. 27,20. Dán. 1, A babiloni fogságra vitel után pedig Jekoniás nemzé Salátielt; Salátiel nemzé Zorobábelt; 1Krón. 3,17. Ezsdr. 3,2. Agg. 1, Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort; 14. Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; 15. Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Mattánt; Mattán nemzé Jákóbot; 16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitõl született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. 1Móz. 3,15. Ésa. 9,6. 53, Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babiloni fogságraviteltõl Krisztusig tizennégy nemzetség. Jézus Krisztus fogantatása, neve, születése 18. A Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az Õ anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielõtt egybekeltek volna, viselõsnek találtaték a Szent Szellemtõl. Gal. 4,4. Zsid. 10, József pedig, az õ férje, mivelhogy igaz ember volt és nem akarta õt gyalázatba keverni, el akarta õt titkon bocsátani. 5Móz. 24,1. Ján. 8, Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé, az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert aki benne fogantatott, a Szent Szellemtõl van. 21. Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Õ szabadítja meg az Õ népét annak bûneibõl. 1Móz. 49,10. Dán. 9,24. Csel. 5,31. Zsid. 7,25. 1Ján. 3,5. Jel. 1, Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott vala a próféta által, aki így szólt: 23. Ímé, a szûz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten. Ésa. 7,14. 9,6. 1Tim. 3, József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé. 25. És nem ismeré õt, míg meg nem szülte az õ elsõszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak. 2Móz. 13,2. Luk. 2,7. 21.

7 A keleti bölcsek 2 Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletrõl bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: 1Kir. 4,30. Ésa. 11,10. Dán. 9,24. Luk. 2,4. 2. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az Õ csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy imádjuk Õt. 4Móz. 24,17. Ésa. 60,3. Luk. 2, Heródes király pedig ezt hallván, megrémült, és vele együtt az egész Jeruzsálem. 4. És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Zsolt. 2,1. 5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Betlehemben; mert így írta meg a próféta: 6. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, aki pásztorként terelgeti majd népemet, az Izraelt. Mik. 5,2. Ján. 7,42. Jel. 2, Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tõlük a csillag megjelenésének idejét. 8. És elküldvén õket Betlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezõsködjetek a gyermek felõl, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam Õt. 9. Õk pedig a király beszédét meghallván, elindultak. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, elõttük ment mindaddig, amíg odaérvén, megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. 11. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, imádják Õt; és kincseiket kitárván, ajándékokat adtak néki: aranyat, tömjént és mirhát. Zsolt. 2,12. 72,10. Ésa. 60,6. Ján. 5,23. MÁTÉ EVANGÉLIUMA 2. 7 Menekülés Egyiptomba 12. És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. rész 1,20. Jób 33, Mikor pedig azok visszatértek, ímé megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. 14. Õ pedig fölkelt, vette a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozott. 4Móz. 24, És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Hós. 11,1. Heródes gyermekgyilkossága 16. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták õt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendõstõl és azon alul, az idõ szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektõl. 17. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidõn így szólt: 18. Szó hallatszott Rámában: Sírásrívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az õ fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Jer. 31,15. Jézus visszatérése Názáretbe 19. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban. 20. Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére; mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresték. Luk. 2, Õ pedig felkelvén, magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére. 22. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az õ

8 8 MÁTÉ EVANGÉLIUMA atyjának helyén, nem mert odamenni, hanem, minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tért. Luk. 2, És odajutván, lakozott a Názáret nevû városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Bír. 13,5. 1Sám. 1,11. Luk. 2,4. Ján. 1,45. Keresztelõ János 3 Azokban a napokban pedig eljött Keresztelõ János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. Józs. 14,10. Mal. 3,1. 2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a menny királysága. rész 4,17. Ezék. 10,7. Dán. 2, Mert ez az, akirõl Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az Õ ösvényeit. Ésa. 40,3. Márk 1,4. Luk. 3,4. 4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszõrbõl volt, és bõröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. 5Móz. 8,8. 2Kir. 1,8. Zak. 13,4. 5. Ekkor kiment hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. 6. És megkeresztelkednek vala õáltala a Jordán vizében, vallást tévén az õ bûneikrõl. Csel. 19,4. 7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan mennek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendõ haragjától megmeneküljetek? Róm. 5,9. 8. Teremjetek hát megtéréshez illõ gyümölcsöket. 9. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekbõl is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Ján. 8,33. Csel. 13,26. Róm. 4,11. Gal. 3, A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tûzre vettetik. rész 7,19. Zsolt. 92, Luk. 13,7. Ján. 15,6. Zsid. 6, Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; Õ Szent Szellemmel és tûzzel keresztel majd titeket. Ésa. 4,4. Mal. 3,2. Márk 1,8. Luk. 3,16. Ján. 1,33. Csel. 1,5. 2, Kor. 12,13. Tit. 3, Akinek szórólapát van kezében, és megtisztítja az Õ szérûjét; és az Õ gabonáját csûrbe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tûzzel. rész 13,30. Mal. 3,3. 4,1. Jézus megkeresztelése 13. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék õáltala. rész 2,22. Ján. 1, János azonban visszatartja vala Õt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és Te jössz énhozzám? Márk 1, Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. Dán. 9, És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és Õ látá az Istennek Szellemét alájõni mintegy galambot és Õreá szállani. Ésa. 11,2. Márk 1,10. Luk. 3,22. Ján. 1,32. Csel. 7, És ímé, egy égi hang ezt mondja vala: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Zsolt. 2,7. Ésa. 42,1. Luk. 9,35. Ján. 12,28. Kol. 1,13. Jézust a Szellem a pusztába viszi 4 Akkor Jézus viteték a Szellemtõl a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtõl. Ezék. 3,14. Márk 1,12. Luk. 4,1. Csel. 8,39. Zsid. 4, És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végre megéhezett. 2Móz. 34,28. 1Kir. 18,12.

9 Jézus megkísértése 3. És hozzámenvén a kísértõ, monda néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg, hogy e kövek változzanak kenyerekké. 4. Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik. 5Móz. 8,3. Ef. 6, Ekkor Õt az ördög a szent városba vitte, és odahelyezte a templom tetejére. rész 27,53. Neh. 11, Dán. 9, És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az Õ angyalainak parancsol felõled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõbe. Zsolt. 91, Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. 5Móz. 6, Ismét egy igen magas hegyre vitte Õt az ördög, és megmutatá néki a világ összes birodalmát és azok dicsõségét, rész 16,26. 1Ján. 2, És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. 10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el sátán, mert meg van ír va: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. 5Móz. 6,13.10,20. Józs. 24, Ekkor elhagyá Õt az ördög. És ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak néki. rész 26,53. Luk. 22,43. Zsid. 1,14. Jak. 4,7. Jézus tanítani kezd 12. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatért Galileába; rész 14,3. Márk 1,14. Luk. 3,20. 4,14. Ján. 4, És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; 14. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ésa. 9, , Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, MÁTÉ EVANGÉLIUMA A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Ésa. 42,7. Luk. 2, Ettõl fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a menny királysága. rész 10,7. Márk 1,14. Jézus elhívja elsõ tanítványait 18. Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, láta két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az õ testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok voltak. rész 16,18. Márk 1,16. Luk. 5,1. Ján. 1, És monda nékik: Kövessetek engem, és én emberek halászaivá teszlek benneteket. Ezék. 47,10. Luk. 5, Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték Õt. rész 19, És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost, annak testvérét, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívta õket. Márk 1,19. Luk. 5, Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követték Õt. Jézus minden betegséget gyógyít 23. És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erõtlenséget. rész 9,35. Márk 1,21. Luk. 4, Ján. 6,59. Csel. 10, És elterjedt az Õ híre egész Szíriában: és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínylõdõket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala õket. Ésa. 52,13. Márk 3,7. 8. Luk. 6, És nagy sokaság követte Õt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálembõl és Júdeából és a Jordánon túlról. Márk 1, Luk. 4,40.

10 10 MÁTÉ EVANGÉLIUMA 5. A hegyi beszéd 5 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült vala, hozzá mentek az Õ tanítványai. 2. És megnyitván száját, tanítja vala õket, mondván: Márk 3, Áldottak a szellemben szegények: mert övék a mennyeknek országa. Zsolt. 51,17. Ésa. 57,15. 66,2. 1Kor. 1, Áldottak, akik sírnak: mert õk megvigasztaltatnak. Ésa. 61,2. Ján. 16,20. 2Kor. 1,7. Jel. 21,4. 5. Áldottak a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet. Zsolt. 37,11. Róm. 4,13. 1Pét. 3,4. 6. Áldottak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek. Ésa. 44,3. Luk. 6,21. Csel. 2,4. 7. Áldottak az irgalmasok: mert õk irgalmasságot nyernek. Zsolt. 41,1. Zsid. 6,10. Jak. 2, Áldottak, akiknek szívük tiszta: mert õk az Istent meglátják. Zsolt. 15,2. 1Kor. 13,12. Zsid. 12,14. 1Ján. 3, Áldottak a békességre igyekezõk: mert õk az Isten fiainak mondatnak. Csel. 7, Zsid. 12, Áldottak, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Márk 10, Kor. 4,17. 1Pét. 3, Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. rész 10,22. 24,9. Márk 13,13. Luk. 6,22. 21, Ján. 15,21. Csel. 5,41. Fil. 1,29. 1Pét. 4, Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bõséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik elõttetek voltak. Csel. 7,52. Zsid. 11, Jak. 5, Ti vagytok a földnek sója; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Márk 9,50. Luk. 14, Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Péld. 4,18. Ján. 8,12. Fil. 2, Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Márk 4,21. Luk. 8,16. 11, Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat. Ján. 15,8. 1Kor. 14,25. 2Kor. 4,15. 1Pét. 2,12. A törvény igazi betöltése 17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Dán. 9,24. Róm. 10,4. Gal. 3, Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. rész 24,35. Luk. 16, Ha valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Jak. 2, Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Róm. 10,3. 1Kor. 1,30. 2Kor. 5, Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. 2Móz. 20,13. 5Móz. 17, Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az õ atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre; aki pedig azt mondja az õ atyjafiának: Hitvány, méltó a fõtörvényszékre; aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére. Jak. 2,20. 3,6. 1Ján. 3, Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott emlékezetedbe jut, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:

11 24. Hagyd ott az oltár elõtt a te ajándékodat, és menj el, elõbb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. Márk 11,25. 1Pét. 3, Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Jób 22,21. Zsolt. 32,6. Ésa. 55,6. Zsid. 3, Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. 2Thess. 1, Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodj! 2Móz. 20, Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az õ szívében. Péld. 6,25. Kol. 3,5. Zsid. 13, Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. 30. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. 31. Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet. 5Móz. 24,1. Jer. 3,1. Márk 10, Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik. Róm. 5,9. 7,6. 1Kor. 7,10. 1Thess. 5, Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. 3Móz. 19,12. 4Móz. 30, Én pedig azt mondom néktek: Egyáltalán ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyiszéke; Ésa. 66,1. Csel. 7,49. Jak. 5, Se a földre, mert az az Õ lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert az a hatalmas Királynak városa; Zsolt. 48,1. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; 37. Hanem a ti beszédetekben legyen: az igen igen; a nem nem; ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Kol. 4,6. Jak. 5, Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. 3Móz. 24, Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosz embernek, hanem aki arcul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orcádat is. Péld. 20,22. Ésa. 50,6. Róm. 12,17. 1Kor. 6,7. 1Thess. 5,15. 1Pét. 3, És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, add oda néki a felsõt is. 41. És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettõre. Márk 15, Aki tõled kér, adj néki; és aki tõled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. 43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyûlöld ellenségedet. 3Móz. 19,18. 5Móz. 23, Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Zsolt. 109, Róm. 12, Thess. 1, Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az Õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Zsolt. 65,9. Csel. 14,17. Róm. 8, Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekszik-é? Luk. 6, És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekszetek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképpen cselekszenek-é? 48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. 1Móz. 17,1. Ef. 5,1. Kol. 1,28. Jak. 1,4. 1Pét. 1,15.

12 12 MÁTÉ EVANGÉLIUMA 6. Alamizsna, könyörgés, böjtölés 6 Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek elõtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. 2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad elõtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektõl dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 3. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed; rész 25, Róm. 12,8. 4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Luk. 14, És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák õket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 6. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belsõ szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. 7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédûek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az õ sok beszédükért hallgattatnak meg. 1Kir. 18,26. Préd. 5,2. 8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielõtt kérnétek tõle. Zsolt. 139,2. Ésa. 65,24. Róm. 8, Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved; rész 23,9. Luk. 11,2. Róm. 8, Kor. 8,6. Zsid. 12, Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Zsolt. 103, A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Péld. 30,8. Ésa. 33,16. Luk. 11, És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; 13. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd a királyság és a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen! 1Krón. 29, Kor. 10, Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. 15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Márk 11, Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy õk böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Ésa. 58,5 9. Luk. 18, Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; Ruth 3,3. 2Sám. 12, Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Dán. 10,3. Ahol a kincsetek, ott van a szívetek 19. Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Péld. 23,4. 1Tim. 6,17. Zsid. 13,5. Jak. 5, Hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Luk. 12,33. 1Tim. 6,19. 1Pét. 1, Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Róm. 10, A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Luk. 11, Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévõ világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!

13 24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. Luk. 16,13. Gal. 1,10. 1Tim. 6,17. Jak. 4,4. 1Ján. 2, Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet? Fil. 4,6. Zsid. 13,5. 1Pét. 5, Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Zsolt. 147, Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? 1Pét. 5, Az öltözet felõl is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezõ liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; 29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsõségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. 30. Ha pedig a mezõnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitûek? 31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? 32. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Zsolt. 23,1. Fil. 4, Hanem keressétek elõször Isten országát, és az Õ igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. 1Kir. 3,13. Zsolt. 37,25. Róm. 8,32. 1Tim. 4, Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl; mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felõl. Elég minden napnak a maga baja. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Ne ítéljetek 7 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Róm. 2,1. 1Kor. 4,3 5. Jak. 4, Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Márk 4,24. Luk. 6, Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Luk. 6, Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedbõl; holott ímé, a te szemedben gerenda van? 5. Képmutató, vesd ki elõbb a gerendát a te szemedbõl, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szemébõl! 6. Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket. Csel. 13,45. Kérjetek és adatik néktek 7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. rész 21,22. Márk 11,24. Luk. 11, ,1. Ján. 14,13. 15,7. 16,23. 1Ján. 3, Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik. Péld. 8,17. Jer. 29, Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az õ fia kenyeret kér tõle, követ ád néki? Luk. 11, És ha halat kér, vajon kígyót ád-e néki? 11. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tõle?! Róm. 8,32. 1Thess. 5,9. Jak. 1, Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. Ésa. 49,15. Róm. 13,8 10. Gal. 5,14. 1Tim. 1,5.

14 14 MÁTÉ EVANGÉLIUMA Szoros kapu, keskeny út 13. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Luk. 13, Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Csel. 14,22. 1Ján. 5, Õrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 5Móz. 13,3. Jer. 23,16. Csel. 20,29. Róm. 16,17. Ef. 5,6. Kol. 2,8. 2Pét. 2,1. 1Ján. 4, Gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Vajon a tövisrõl szednek-é szõlõt, vagy a bojtorjánról fügét? Luk. 6, Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Jer. 11, Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 19. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tûzre vettetik. rész 3,10. Ján. 15, Azért az õ gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Aki cselekszi az én Atyám akaratát 21. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a menny királyságába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Hós. 8,2. Csel. 19,13. Róm. 2,13. Jak. 1, Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a Te nevedben prófétáltunk-é, és nem a Te nevedben ûztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a Te nevedben? 4Móz. 24,4. 1Kor. 13, És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tõlem, ti gonosztevõk. Zsolt. 5,5. 6, Valaki azért hallja éntõlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kõsziklára építette az õ házát: Luk. 6,47. Csel. 20, És ömlött az esõ, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dõlt össze: mert a kõsziklára építtetett. Ján. 15,7. Csel. 14,7. 19,20. 2Tim. 3, És valaki hallja éntõlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát: Luk. 6,49. 2Tim. 2,15. 1Pét. 1, És ömlött az esõ, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása. Zsid. 10,31. 2Pét. 2, És lõn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az Õ tanításán: Márk 1,22. Luk. 4, Mert úgy tanítja vala õket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ésa. 50,4. Ján. 7,46. Zsid. 1,3. Jézus meggyógyítja a bélpoklost 8 Mikor lejött a hegyrõl, nagy sokaság követé Õt. 2. És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult elõtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ján. 9,38. Csel. 10, És kinyújtván kezét, megilleté õt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Márk 1,41. Luk. 5, És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. rész 9,30. 3Móz. 14,3. Márk 5,43. Luk. 5,14. Jézus meggyógyítja a százados szolgáját 5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén Õt, Luk. 7,1. 6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. 7. És monda néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom õt. Jer. 33,6. Ezék. 34,16. Márk 1,41. Csel. 10,38.

15 8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. 9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus szavai a százados hitérõl 10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az Õt követõknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ésa. 2,2. 3. Mal. 1,11. Márk 11, Csel. 10,45. Róm. 15,9. Ef. 3,6. Jel. 5,9. 7,9. 14, De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletrõl és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a menny királyságában: Ésa. 49,12. Luk. 13, Ez ország fiai pedig kivettetnek a külsõ sötétségre; ott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. 13. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Jézus meggyógyítja Péter anyósát 14. És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Márk 1,29. Luk. 4,38. 1Kor. 9, És illeté annak kezét, és elhagyta õt a láz; és fölkelt, és szolgált nékik. Jézus minden beteget meggyógyít 16. Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiûzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget; Márk 1, Luk. 4, Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Õ viselte, és fájdalmainkat hordozá. Ésa. 53,4. 1Pét. 2,24. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Jézus követése 18. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra. 19. És hozzá menvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. Luk. 9, És monda néki Jézus: A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani. Zsolt. 22, Egy másik pedig az Õ tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy elõbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. 1Kir. 19,20. Márk 4,37. Luk. 9, Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az õ halottaikat. Ef. 2,1. Jézus lecsendesíti a háborgó tengert 23. És mikor a hajóra szállt, követék Õt az Õ tanítványai. 24. És ímé, nagy háborgás lett a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullámok; Õ pedig alszik vala. Márk 4, Luk. 8, És az Õ tanítványai hozzá menvén, felköltötték Õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk. 26. És monda nékik: Mit féltek, oh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. Zsolt. 65,7. 89,9. 93,4. 104,3. 107,29. Péld. 30,4. Náh. 1,4. Fil. 4, Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki? Ésa. 32,2. Márk 11,23. Kol. 1,16. Zsid. 1,3. Jézus meggyógyít két ördöngöst 28. És amikor eljutott a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngös ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mert elmenni azon az úton. Márk 5,1. Luk. 8,26.

16 16 MÁTÉ EVANGÉLIUMA És ímé, kiáltának mondván: Mi közünk teveled Jézus, Istennek Fia? Azért jöttél ide, hogy idõ elõtt meggyötörj minket? 2Pét. 2, Tõlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala. 31. Az ördögök pedig kérték Õt, mondván: Ha kiûzöl minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk! 32. És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé, az egész disznónyáj a meredekrõl a tengerbe rohant, és odaveszett a vízben. 33. A pásztorok pedig elfutottak, és bemenvén a városba hírül adtak mindent, azokat is, amik az ördöngösökkel történtek. 1Kir. 17,18. Luk. 5,8. Csel. 16, És ímé, az egész város kiment Jézus elébe; és mihelyt meglátták, kérték Õt, hogy távozzék az õ határukból. A gutaütött 9 És hajóra szállva átkelt, és ment a maga városába. rész 4,13. Márk 2,1. Luk. 5, És ímé, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvõ gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bûneid. Zsolt. 103,3. Ésa. 43,25. Mik. 7, Ef. 1,7. 3. És ímé, némelyek az írástudók közül mondának magukban: Káromlást szól. 4. És Jézus, látva az õ gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Zsolt. 139,2. Luk. 5, Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bûneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj? 6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bûnöket megbocsátani, ekkor monda a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. Zsolt. 103,3. Ján. 3,35. Csel. 5,31. Ef. 1,7. 1Pét. 2, És az felkelvén, haza méne. 8. A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsõíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. rész 10,1. 8. Luk. 9,1. Máté elhívása 9. És mikor Jézus onnét tovább méne, látott egy embert ülni a vámszedõ helyen, akinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé Õt. Márk 2,13. Luk. 5, És lõn, amikor Õ letelepedék a házban, ímé sok vámszedõ és bûnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az Õ tanítványaival az asztalhoz. 11. És látva ezt a farizeusok, mondának az Õ tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedõkkel és bûnösökkel együtt? Gal. 2,15. Ef. 2, Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. 13. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bûnösöket a megtérésre. rész 12,7. 18,11. 5Móz. 19,10. Hós. 6,6. Mik. 6,6. Róm. 5,8. 1Tim. 1,15. 1Ján. 3,5. Jézus tanítása a böjtrõl 14. Akkor a János tanítványai jöttek hozzá, mondván: Miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a Te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Márk 2,18. Luk. 5,33. 18, És monda nékik Jézus: Vajon szomorkodhatik-é a násznép, amíg velük van a võlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tõlük a võlegény, és akkor böjtölni fognak. Ján. 3, Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Luk. 5, Új bort sem töltenek ó tömlõkbe; máskülönben a tömlõk szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlõk is elvesznek; hanem az új bort új tömlõkbe töltik, és mindkettõ megmarad.

17 Jairus leánya A vérfolyásos asszony 18. Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy fõember eljövén leborula elõtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik. Márk 5,22. Luk. 8, És felkelvén Jézus követé õt tanítványaival együtt. 20. És ímé egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az Õ ruhájának szegélyét. 21. Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. rész 14, Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Márk 5,34. 10,52. Luk. 7,50. 8,48. 17,19. 18, És Jézus a fõember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, 24. Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették Õt. Csel. 20, Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogta annak kezét, és a leányzó felkelt. Márk 5, És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. A két vak szemének megnyílása 27. És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé Õt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Márk 10,47. Luk. 18, Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. 29. Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. Márk 5,34. 9,23. 10, És megnyilatkoztak azoknak szemei; és rájuk parancsolt Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja! Zsolt. 146,8. Márk 7,36. Luk. 5,14. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Azok pedig kimenvén, elterjeszték az Õ hírét abban az egész tartományban. A megszállott néma 32. Mikor pedig azok elmentek, ímé egy ördöngös néma embert hozának néki. rész 12, Luk. 11, És az ördögöt kiûzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csodálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izraelben! 34. A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az ördögök fejedelme által ûzi ki az ördögöket. rész 12,24. Az aratnivaló sok, a munkás kevés 35. És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtlenséget a nép között. Márk 6,6. Luk. 13, Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. 4Móz. 27,17. Márk 6,34. 1Pét. 2, Akkor monda az Õ tanítványainak: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Luk. 10,2. Ján. 4, Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Õ aratásába. Csel. 13,2. 20,28. 1Kor. 12,28. Ef. 4,11. 2Thess. 3,1. Jézus kiküldi tizenkét tanítványát És elõszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a 10 tisztátalan szellemek felett, hogy kiûzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erõtlenséget. rész 28,18. Márk 6,7. Luk. 9,1. 10, A tizenkét apostol nevei pedig ezek: elsõ Simon, akit Péternek hívnak, és András, az õ testvére; Jakab, a Zebedeus fia, és János az õ testvére; Márk 3,14. Luk. 6,13. Ján. 1,42.

18 18 MÁTÉ EVANGÉLIUMA Fülöp és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedõ; Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak; 4. Simon a kananita, és Júdás, az iskarioti, aki Õt el is árulta. Ján. 13,26. Csel. 1, Ezt a tizenkettõt küldte ki Jézus, és megparancsolta nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és samaritánusok városába ne menjetek be; 6. Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévelyedett juhaihoz. rész 15,24. Ésa. 53,6. Jer. 50, Csel. 13,46. Róm. 11,1. 1Pét. 2, Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a menny királysága. Luk. 9,2. 8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. rész 28,18. Márk 16, Ne tegyetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe, 10. Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát ne vigyetek; mert méltó a munkás az õ táplálékára. 4Móz. 18,31. Luk. 10,4. 1Kor. 9,7. 1Tim. 5, Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki méltó abban; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek. 12. Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt. 13. És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza. 14. És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Luk. 10, Csel. 13,51. 18, Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Szodoma és Gomorra földjének dolga, mint annak a városnak. 16. Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért eszesek mint a kígyók, és szelídek mint a galambok. Luk. 10,3. Róm. 16,19. Ef. 5,15. Fil. 2,14. Megadatik néktek, mit mondjatok 17. De óvakodjatok az emberektõl; mert törvényszékekre adnak titeket, és az õ gyülekezeteikben megostoroznak titeket; Csel. 5,40. 22,19. 26, És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul önmaguknak és a pogányoknak. rész 24,14. Csel. 12,1. 24, De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. 2Móz. 4,12. Jer. 1,7. Márk 13,11. Luk. 12, Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Szelleme az, aki szól tibennetek. 2Sám. 23,2. Csel. 4, Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik õket. Mik. 7, És gyûlöletesek lesztek mindenki elõtt az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Dán. 12,12. Gal. 6, Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek Fia eljövend. rész 16,28. Csel. 2,1. 14, Nem feljebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az õ uránál. Luk. 6,40. Ján. 13,16. 15, Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a szolga mint az õ Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az õ házanépét?! rész 12,24. Ne féljetek tõlük 26. Azért ne féljetek tõlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne; és oly titok, ami ki ne tudódnék. Márk 4,22. Luk. 8,17. 12, Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetõkrõl hirdessétek. 28. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki

19 mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Ésa. 8,12. Jer. 1,8. Luk. 12,4. 1Pét. 3, Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Luk. 12, Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Luk. 21, Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Csel. 27,34. Aki vallást tesz énrólam 32. Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek elõtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám elõtt; Luk. 12,8. Róm. 10,9. Jel. 3, Aki pedig megtagad engem az emberek elõtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám elõtt. Luk. 9,26. 2Tim. 2,12. Aki elveszti az õ életét énérettem, megtalálja azt 34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. 35. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az õ atyja, a leány és az õ anyja, a meny és az õ anyósa közt; Mik. 7, És hogy az embernek ellensége legyen az õ házanépe. Luk. 12,51. Ján. 13, Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engem, nem méltó énhozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engem, nem méltó énhozzám. Luk. 14, És aki föl nem veszi az õ keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó énhozzám. Márk 8, Aki megtalálja az õ életét, elveszti azt; és aki elveszti az õ életét énérettem, megtalálja azt. rész 16,25. Márk 8,35. Luk. 9,24. 17,33. Ján. 12, Aki titeket befogad, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Luk. 9,48. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi; rész 25,40. 1Kir. 17,10. 2Kir. 4, És aki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. Zsid. 6,10. Jézus válasza Keresztelõ Jánosnak És lõn, mikor elvégezé Jézus a 11 tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. 2. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettõt az õ tanítványai közül, rész 9,35. Márk 9,41. Luk. 7, Monda néki: Te vagy-é, aki eljövendõ, vagy mást várjunk? Ján. 6, És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok: A vakok látnak és a sánták járnak 5. A vakok látnak és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az Evangélium hirdettetik; Zsolt. 22,26. Ésa. 29,18. 35,5. 61,1. Luk. 4,18. Ján. 2,23. Jak. 2,5. 1Pét. 2, És áldott, aki énbennem meg nem botránkozik. rész 13,57. Ésa. 8, Róm. 9,32. 1Pét. 2,8. 7. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, amit a szél hajtogat? Luk. 7,24. Ef. 4, Hát mit látni mentetek ki? Díszes ruhába öltözött embert-é? Ímé, akik díszes ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. 9. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat! rész 14,5. 21,26. Luk. 1,76. 20,6.

20 20 MÁTÉ EVANGÉLIUMA 11. Aki legkisebb a mennyek országában 10. Mert õ az, akirõl meg van írva: Ímé, én elküldöm az én követemet a Te orcád elõtt, aki megkészíti elõtted a Te utadat. Mal. 3,1. Márk 1, Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelõ Jánosnál; de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. rész 13, A Keresztelõ János idejétõl fogva pedig mind mostanig a menny királysága erõszakot szenved, és az erõszakosak ragadják meg azt. Zsolt. 63,8. Jer. 29,13. Luk. 16, Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak. Mal. 4, És, ha be akarjátok venni, Illés õ, aki eljövendõ vala. rész 17,13. Mal. 4,5. Márk 9,11. Luk. 1,17. Ján. 1, Akinek van füle a hallásra, hallja. Luk. 8,8. Jel. 2, , Kihez hasonlítsam e nemzetséget? 16. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és kiáltoznak az õ társaiknak, Luk. 7, És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. 18. Mert eljött János, aki nem eszik, sem nem iszik, és azt mondják: Ördög van benne. 19. Eljött az embernek Fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé, a nagyétkû és részeges ember, a vámszedõk és bûnösök barátja! És igazoltaték a bölcsesség az õ fiaitól. rész 9,10. Luk. 7,29. Ján. 15, Jaj a meg nem térõ városoknak 20. Ekkor elkezdé szemükre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodái lettek, hogy nem tértek meg: Mal. 3,7. Luk. 10,12. Ján. 12, Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek bennetek lettek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. Jón. 3,6. 8. Luk. 10, De mondom néktek: Tírusznak és Szidónnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek. rész 10, Jel. 20, Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Szodomában történtek volna vala azok a csodák, amelyek tebenned lettek, mind e mai napig megmaradt volna. Ésa. 14,13. JerSir. 2, De mondom néktek, hogy Szodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked. 1Kor. 3, Kor. 5,10. Jézus hálát ad az Atyának 25. Abban az idõben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elõl, és a kisdedeknek jelentetted meg. rész 16,17. Zsolt. 8,2. Luk. 10,21. 1Kor. 1,27. 2, Kor. 3, Igen, Atyám, mert így volt kedves elõtted. 27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. rész 28,18. Luk. 10,22. Ján. 1,18. 3,35. 6,46. 10,15. 17,2. 1Kor. 15,57. Ef. 1,21. Jöjjetek énhozzám 28. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Ján. 6, Fil. 2, Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Jer. 6,16. Zak. 9,9. Csel. 20,32. Fil. 2,5. 1Pét. 2,21. 1Ján. 2, Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû. 2Móz. 33,14. Ésa. 14,3. Zsid. 4, Ján. 5,3.

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás? Az ajándékozás öröme Drágább ajándék nagyobb szeretet? Az érzelmi hiány ellensúlyozása? Verseny a gyerekek között

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

9 Boldogok a békeszerzők, mert majd az Isten fiainak mondatnak. 10 Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságosságért, mert övék az Egek

9 Boldogok a békeszerzők, mert majd az Isten fiainak mondatnak. 10 Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságosságért, mert övék az Egek Máté Könyve 1 A Felkent Jézus nemzetségének könyve, ő Dávid fia, Ábrahám fia. 2 Ábrahám Izsákot nemzette, Izsák pedig Jákobot, Jákob Júdát és testvéreit, 3 Júda nemzette Támártól Fáreszt és Zárát, Fáresz

Részletesebben

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid 1 1:21 Jézus A név jelentése: szabadítás. Máté evangéliuma Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid pedig Ábrahám * családjából. 2Ábrahám

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT

Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT Jézus megkeresztelkedése TÁJMŰHELY KFT JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE TARTALOM Keresztelő János működése... 3 Jézus megkeresztelkedése... 3-4 Bibliai magyarázat... 5 Jézus keresztségének következményei... 6

Részletesebben

2011. évi SDG Bibliaismereti verseny: Lukács evangéliuma

2011. évi SDG Bibliaismereti verseny: Lukács evangéliuma 2011. évi SDG Bibliaismereti verseny: Lukács evangéliuma Csapat/iskola: Tudnivalók A teszt 101 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Út a forráshoz... Jézus evangéliuma MÁTÉ. tolmácsolásában. Elpídia Kiadó

Út a forráshoz... Jézus evangéliuma MÁTÉ. tolmácsolásában. Elpídia Kiadó Út a forráshoz... Jézus evangéliuma MÁTÉ tolmácsolásában Elpídia Kiadó Jézus evangéliuma MÁTÉ tolmácsolásában Út a forráshoz... Jézus evangéliuma MÁTÉ tolmácsolásában ELPÍDIA KIADÓ DUNAKESZI, 2013 Görögbõl

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A TAN 20. BESZÉLGETÉS LILIVEL

A TAN 20. BESZÉLGETÉS LILIVEL A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. november 5. péntek 20. BESZÉLGETÉS LILIVEL 20. BESZÉLGETÉS LILIVEL - Tavaszodik.

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az Úréi vagytok! Ige. Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz lennék Börtönbreviárium Introitus. Szemeimet a hegyekre emelem, Onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, Aki teremtette az eget és a földet. (Zsolt 121,1.2) Az Isten könyörüljön rajtunk, és

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen.

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. 1 Szellemi vagy testi Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. Csak két úr van az univerzumban. Az egyik Isten és a másik Isten örök ellenfele a Sátán,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04.

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. L. Ézs 40, 30-31 T. Lk 7,18-30 Mikor, miért és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Ezt mutatja be mai igénk, amelyben az a legmegdöbbentőbb,

Részletesebben

A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja

A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja Olvasd el először a Lukács evangéliuma 15:11-32-őt! Ezt követően olvasd el a következő szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre!

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Tartalmas időbeosztás

Tartalmas időbeosztás 2. Tartalmas időbeosztás Hogyan mérhetjük az időt? Van kedvenc időkereted (óra, perc, hónap )? Mit jelent az időt tartalmasan eltölteni? Gyűjtsetek példát erre! Kire mondják, hogy pocsékolja az időt? Hogyan

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Isten szeretet Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. Isten szeretet

Isten szeretet Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. Isten szeretet Isten szeretet 1 Isten a szeretet forrása Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1 János levél 4:16) Az állítás, hogy Isten szeretet, kifejezi a legmélyebb

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék

ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék A mai alkalommal a Bibliából fogunk Igéket felolvasni. Az elsı Ige: Példabeszédek 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

Részletesebben

EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL

EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL 2 Egy sokat vitatott kérdés EGY SOKAT VITATOTT MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL Kérdezzük meg Istent! Egy sokat vitatott kérdés 3 Mondd, Uram: adtál-e követőidnek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota A pályázati felhívás -------------- Íme, Jézus ott áll az ajtó a szíved, és ütés. Ha meghallod a hangját, és megnyílik a szíved, lélek és Isten Lelke fog jönni, és lakjanak a lelkedet, és akkor lesz egy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons MEREPS FINAL CONFERENCE 17-19 th Jan 2012

Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons MEREPS FINAL CONFERENCE 17-19 th Jan 2012 Az irgalmas szamaritánus Rockjelenet Írta: Gagyi Dezső és Fellegi Ádám Kifosztott (nyöszörögve fekve így sajnálkozik): Jajj, jajj, jajj, mi lesz most velem? A vagyonom! A vagyonom! Mindenem oda! Jajj,

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

Kálvin a szabad akaratról

Kálvin a szabad akaratról Kálvin a szabad akaratról Nehézségeink: -Saját gondolatainkat olvassuk ki az igéből, nem azt, ami benne van -Világi, filozófiai fogalmakkal akarunk bibliai igazságokat leírni - mindent egyetlen logikai

Részletesebben

Léleképítő idézetek a Bibliából

Léleképítő idézetek a Bibliából Léleképítő idézetek a Bibliából HIT Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Lk(18:27) Minden lehetséges annak, aki hisz. Mk(9:23) Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

Mikeás 7,1-7a Nehéz idők

Mikeás 7,1-7a Nehéz idők Mikeás 7,1-7a Nehéz idők Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott; pedig zsengére vágyott a lelkem! Elveszett e földről a kegyes,

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Olvasd el: Lukács 19:1-10 Kulcsvers:

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name)

MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name) MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name) A bemerítés frt ind ig is a nagy vi la témák közé tartozott, és semmi kétség, hogy sok egyhá zveze iö múltban és jelenben szinten annak tekinti.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL 2. www.ujteremtes.hu Káin és Ábel Azután ismerte Ádám az õ feleségét, Évát, aki fogant méhében, és szülte Káint, és mondta: Nyertem férfit az Úrtól. Majd szülte

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA.

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. 209 49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. Róma 12,1-2 Róma 12,1-21 Az Isten irgalmaseágára utalás felidézi mindazt, ami az

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Mindennapi bálványaink?!?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Mindennapi bálványaink?!? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Mindennapi bálványaink?!? Bálványimádás érinti-e a modern világ átlagembereit? Bálványimádás érinti-e a modern keresztény embereket?

Részletesebben

ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL

ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL 1 ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL A következő szöveg olyan liturgikus olvasmányokba és imádságokba enged betekintést, amelyeket keresztény elődeink hitük erősítésére és Urukról szóló

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Ima harc, böjt harc. 2012. Nov 4

Ima harc, böjt harc. 2012. Nov 4 Ima harc, böjt harc Ujjászületett, pünkösdi keresztények között lehet hallani a fenti kifejezéseket. Ezek a kifejezések nincsenek benne a Bibliában, mégis mit jelenthetnek? Az ima egy kétirányú beszélgetés

Részletesebben