Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Az Üzleti Tervet magyar nyelven szükséges kitölteni, kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről jóváhagyott sablon szerinti, az MVA oldaláról letölthető Üzleti Terv sablonban benyújtott anyag jóváhagyására van lehetőség. Tartalmában és formai beállításában nem változtatható, kivéve ott, ahol az útmutató megengedi. Kézzel írott üzleti terv feldolgozására nincs lehetőség. Kérjük, hogy az üzleti terv kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra.az üzleti tervet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az üzleti terv egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön által létrehozandó vállalkozásra, kérjük a megfelelő helyen a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Az üzleti tervben, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít.az adatlapon azokban a mezőkben, ahol a karakterszám nem került korlátozásra ott is törekedjen a tömör, pontos, de minden lényegi információt tartalmazó kitöltésre. Az üzleti tervben megadott információk alapul szolgálnak az üzleti terv értékelése, elbírálása során. Jelen Útmutató az Üzleti Terv sablon pontjai szerinti sorrendben ad segítséget az egyes pontok kitöltéséhez. Az adott pont sorszámát közvetlenül követően a rovat kitöltésének Útmutatóját olvashatja, majd a keretes részben a Rovat tartalmi elemeinek kidolgozásához kapcsolódó bővebb tanácsok találhatók. Ezeket értelemszerűen lehet felhasználni. A költségvetés tervezésekor kérjük a B pályázati komponens útmutatójának figyelembe vételét,annak érdekében, hogy Üzlet terve összhangban legyen a B komponensre benyújtandó pályázatával! 1

2 Formai követelmények a kitöltéshez: Betűtípus: Verdana Betűméret: 10 pontos Sorköz: 1 Az üzleti terv borítójának követelménye: ÜZLETI TERV A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához - GS.. EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY Benyújtó neve: Születési ideje: Lakcíme: Aláírás: Benyújtó neve: (amennyiben ketten nyújtanak be egy üzleti tervet, mindkét személy nevét fel kell tüntetni!) Születési ideje: Lakcíme: Aláírás: Hely, dátum: Az elkészült üzleti terv minden oldalát el kell látni szignóval. Minden személynek 1 db eredeti és 1 db (amennyiben két képzésen résztvevő közös üzleti tervet készített, akkor 2 db másolati példány) az üzleti tervet készítő által hitelesített másolati példányban, valamint 1 db CD-n (pdf formátumban) kell benyújtani az üzleti tervet. A CD-re rá kell írni: -az üzleti tervet készítő/k -Terv - egyedi azonosító: KMR 2

3 A BEMUTATÁS MÓDJA ÁLTALÁBAN: Az üzleti terv lényege az, hogy olyan formában jelenítsd meg a gondolataidat, amely gyorsan és egyszerűen megérthető. Ezért határozzák meg egy adott minta, sablon alapján a főbb címeket és a terjedelmet. Ez teszi lehetővé a pénzügyi támogatók számára, hogy a döntésükhöz szükséges információt gyorsan megtalálhassák. A jó külalak javítja a készítőjének megítélését. Lehetőség szerint a tervet a megadott szerkesztésű minta alapján gépelve készítsétek el! A STÍLUSRÓL ÁLTALÁBAN: A tervedet szerencsésebb, ha egyes szám harmadik személyben írod meg (pl. Bútorka KFT. egyedi stílusú bútorok előállításával foglalkozik és nem A vállalatom bútorok előállításával foglalkozik ). Ez elfogadott gyakorlat, sokkal hivatalosabbnak látszik, de nem kötelező. A pályázó eldöntheti, hogy melyik stílust választja. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ: Az üzleti terv tartalmi elemeit úgy kell összegezni, hogy a bírálók számára az kerüljön kifejtésre érdemes-e, és miért érdemes a te elképzelésedet támogatni? Összegezni kell: - Milyen engedélyekre van szükség a vállalkozás működtetéséhez? - Milyen végzettségre van szükség? és - Milyen szakmai tapasztalatokra van szükség? Gyakorlatilag az összefoglaló az üzleti terv rövid terjedelemben történő összefoglalása, mely időben legkésőbb készül el, de szerkezetileg az adatlap előtt helyezkedik el. 1. A vállalkozás bemutatása 1.1 Üzleti ötlet A vállalkozás küldetésének bemutatása maximum 3 sorban, az üzleti ötlet rövid összefoglalása maximum 15 sorban szükséges. 1.2A támogatott vállalkozó(k) A támogatott vállalkozók résznél, amennyiben két képzésen résztvevő közös üzleti tervet készít és közös vállalkozást hoz létre, akkor mindkettőjük adatait szükséges feltüntetni. Ezen személyek más vállalkozásban fennálló tulajdonlását is meg kell adni. Az összes céget fel kell sorolni. Amennyiben szükséges a sorok bővíthetők Személyes célok A vállalkozási motiváció résznél több válasz megjelölése lehetséges. A jövedelmi céloknál az adózás előtti jövedelmet kell megadni. Mutasd be röviden személyes céljaidat a jelenben és a megadott idő intervallumban! Ki kell térned arra is, miért akarsz vállalkozó lenni, melyek az elsődleges motivációid ebben? 1.3A vállalkozás (tervezett) adatai 3

4 Az összes telephely felsorolása szükséges, akkor is, ha az a régión kívül esik. A vállalkozás tevékenységi területénél több válasz megjelölése lehetséges. A vállalkozási terület hatókörénél, amennyiben több tevékenységnek más a hatóköre, akkor a legszélesebb hatókört kell feltüntetni. A vállalkozás minden szolgáltatásának besorolása (TEÁOR 08 szerint) részben négy számkódig szükséges megadni minden tevékenység besorolását. Egyéni vállalkozóknál az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének (ÖVTJ) számait kell feltüntetni 4 számkódig. A könyvvezetés módjánál és az adózás módjánál a releváns sorokat kell megjelölni kattintással X. Az üres sorokba a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést kell felvezetni. Az ÁFA alanyiság státuszát kattintással kell jelölni X. A vállalkozás tulajdonosi szerkezeténél minden tulajdonost fel kell sorolni, ezért a sorok bővíthetők. 1.4A vállalkozás céljai és fenntartása A stratégiai partnerek bemutatásánál a létrejött együttműködési szándéknyilatkozatot a megadott formanyomtatványon kell mellékletként csatolni. Minimum 1 szándéknyilatkozat szükséges. A vállalkozás céljainak megfogalmazása az elképzelésének lényeges elemeit tartalmazza. Azüzletitervénekbírálatárafelkértszakemberekáltalábannagyonelfoglaltak.Ezérta pozitív megítélésben, a figyelem felkeltésében nagymértékben segíti őket terveinek tömör, átlátható, egyszerű összefoglalása. Kérjük,írjalevállalkozásánaküzletikoncepcióját,miértaztszeretnécsinálni,miért éppen abban az ágazatban képzeli el, ill. végzia tevékenységet. Mutassa be, hogyan tervezi vállalkozásának az elindítását, a szakterülettel kapcsolatos egyéni tapasztalatait! Írja le hová akar eljutni vállalkozásával rövid (3-5 év) és középtávon (5 éven túl). 2. Marketing és értékesítési terv 2.1 Termék/szolgáltatás bemutatása A nyújtott és igénybe vett kiegészítő szolgáltatások leírásánál nincs megkötve a karakterek száma, törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. Kérjük,mutassabeakulcsfontosságútermékeit/szolgáltatásait,azokfunkcionális jellemzőitvevőiszemszögből!ismertesseatermék/szolgáltatástovábbfejlesztésében rejlő lehetőségeket! Ebben a részben foglalja össze vállalkozásának alapötletét, mi a termék vagy tevékenység, amelyavállalkozásalappillérelesz!nefelejtseel,hogyszámosolyantény, következtetésvan,amiön számáraegyszerűéstermészetes denemaz,annak,aki előszörtalálkozikvele.próbáldcélratörően,logikusanbemutatniaterméketvagy tevékenységet. A vállalkozása alapját jelentő termék vagy szolgáltatás folyamatosan változik, a piac igényeivel együtt kell is hogy változzon. Vázolja fel a termék életciklusát, a lehetséges fejlődési irányokat, fontosabb mérföldköveket! 2.2 Célpiac és trendek A potenciális célpiac méretének és a piaci rés bemutatásánál a vásárlók számát számszerűen mutassa be. A piac méretének várható változása résznél csak egy válasz megjelölése lehetséges Potenciális vásárló bemutatása (természetes személyek esetén) Amennyiben a potenciális vásárlók kizárólag cégek, ebben az esetben ennek a résznek a kitöltése nem releváns, ezért a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést fel kell tüntetni ennél a résznél. 4

5 2.3 Piacelemzés Ennél résznél a karakterek száma nincs korlátozva, törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. 2.4 Versenytárselemzés A három legfőbb versenytárs felsorolása szükséges ennél a résznél. Kérjük, a sorokat ne bővítse tovább. 2.5 Versenyelőny Ennél a résznél 4-4 darab erősségeim és gyengeségeim bemutatása szükséges. A 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4, 2.5 pontokhoz: Piacelemzés:Aziparág,apiacésaversenytársakelemzése(akára marketingterv részét is képezheti) Kérjük, mutassabe, hogytevékenysége milyen piaciigény kielégítését célozza meg! Határozza meg a célpiacát. Milyen trendek, kilátások érvényesülnek az ágazatban! Termékeinek, szolgáltatásainak milyen versenytársai vannak jelen a piacon? Milyen előnyeivannakaz Ön termékeinek/szolgáltatásainakaversenytársakkalszemben? Milyennagyságúakésholhelyezkednekelversenytársaiösszehasonlítvaaz Ön vállalkozásával? Nagyonlényeges,hogyvilágosanlássa,azÖn általelképzeltterméknekvagy szolgáltatásnakmilyenpiacilehetőségeivannak.atermékismertetéseutánírjalea lehetségespiacnagyságát,tendenciáit lehetőlegkonkrétadatokratámaszkodva! Mutassa be a piac legfontosabb szereplőit, illetve egyéb sajátosságait! Mindenesetbenpróbáljonmegtényekretámaszkodni,ésbelőlükkulcsfontosságú következtetéseket levonni. Piackutatás Ismereteialapjánpróbáljameghatározniapiacméretétéslegfontosabbfejlődési jellemzőit (például gyorsan nő, stagnál). Írja le a piac sajátosságait (például működését speciálistörvényszabályozza).mikaföldrajzijellemzői?az Ön számáramilyenkorlátok jelentkeznek ezen a piacon? Az elemzés szintjei Az elemzés szintje kettős, egyaránt figyelembe kell venni makro- és mikrokörnyezeti szempontokat.amakro-környezetielemzésolyantendenciákatvizsgál,melyeka politika,gazdaság,tudomány,technika,társadalom,kultúra,nemzetközihatások területénjelentkeznek,mígamikrokörnyezetolyankérdéseketvizsgál,melyekaz eladók számával, a gyártókkal,a felhasználókkal,a forgalmazási sajátosságokkal,az iparágbavalóbe-,éskilépésnehézségeivel,aziparágméretével,aföldrajzi elhelyezkedéssel foglalkoznak. Reálisan kell elemezni, hogy kik vannak a piacon és azok mennyire bizonyulnak igazi versenytársaknak. Ha a termék egyedülálló novum akkor nincs versenytárs, de nehéz megjósolniavárhatópiacipozíciót(piacirészesedés,keresletstb.),míghamár kialakult piaca van a tevékenységnek, akkor sok a versenytárs és az a kérdés, hogy fel tudjuk-e venni velük a versenyt (termék megkülönböztetés). Mindkét esetben érdemes vizsgálni, hogy milyen piaci űrt kívánunk betölteni és a piaci szegmentálás megfelel-e a szervezet céljainak. Piaci szereplők Vásárlók/fogyasztók:Kikatermékpotenciálisvásárlói?Milyenmeggondolással választják ki a megvásárolandó terméket? Melyek a legfontosabb elvárásaik a termékkel kapcsolatban? Ezen kérdések megválaszolása után azonosítsa a piac, az Ön számára legfontosabbnak tartott részét, válassza ki azt a piaci szegmenst, amelyre tevékenysége koncentrálni fog. Versenytársak:Kikaversenytársakésmennyienvannak?Milyenmódszerrelés 5 eredményességgel

6 működnek? Mik az erősségeik és gyengeségeik? Várható-e jelentős változás ezen a téren? Miben különbözik Ön tőlük? Szövetségesek: Kik a potenciális szövetségesek (akár a versenytársak közül, akár más termékek gyártói/forgalmazói)? Milyen előnyöket és lehetőségeket hordozna egy ilyen szövetség? Állam:Azadottpiaconmekkoraazállamiszerepvállalásmértéke?Ezmilyen előnyöket, támogatási lehetőségeket hordoz magában? Az információk összegyűjtése: A vállalkozás sikerének alapvető feltétele a megfelelő piacismeret. Bizonyára számtalan adattal,ismerettelrendelkezik.próbáljamegrendszerezniezeketafentiszempontok szerint. A piacbecsléshez, illetve az állami szerepvállaláshoz szükséges adatokat legális központi forrásokból beszerezheti (például sajtó, kiadványok, internetes honlapok). Ugyanakkorapiaciszereplők(vásárlók,versenytársak,potenciálisszövetségesek) vonatkozásában saját ismereteire és felméréseire van utalva. Egykomoly,tematikuspiackutatáskimerítiezenüzletitervkereteit.Egyszemélyes kérdőívrévénközvetlenbenyomásokatszerezhetpotenciálisvásárlóirólés versenytársairólésdirektvisszajelzéstkaphatatermékről,aveleszembeni elvárásokról is. Következtetések: Foglaljaösszeapiacáltalnyújtottlehetőségeket,ezekhatásait,mutasdbeakutatás alapján körvonalazódó piacod, célpiacod. Írd le vevőidet, jellemezd célcsoportjaidat! A versenytársakhoz való elhelyezkedésedhez, egyszerű és jól követhető módszerként a SWOT analízist ajánljuk. Ennek alapja, hogy áttekinted a termék vagy szolgáltatás: - erősségeit/előnyeit - hátrányait/gyengeségeit - lehetőségeit - veszélyeit. Ezen rendszerezés segítségéveleldöntheti, valóban életképes-e a piacon az adott ötlet. ELŐNYÖK/ERŐSSÉGEK (STRENGTHS) HÁTRÁNYOK/GYENGESÉGEK (WEAKNESSES) LEHETŐSÉGEK (OPPORTUNITIES) VESZÉLYEK (THREATS) Az előnyök és hátrányok mindig belülről jövő, azaz az Ön által változtathatódolgokat tartalmazzanak. A lehetőségek és veszélyek a külvilágra utaljanak, azaz az objektív tényezők listái legyenek. 2.6 Árak Az árképzési elvek részben csak egy válasz megjelölése lehetséges. Ár : Atermék/szolgáltatásáratöbbszempontbólisfontos.Egyrésztalapvetően vállalkozásaárbevételeteremtimeghosszútávonaműködésésanyereségesség alapjait. Másrészről viszont az ár fontos eszköz a piacon a vásárlók meghódítása és a versenytársak megelőzése érdekében (például bevezető árak, kedvezmények, stb.). Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az ár az imázs eszköze is, és az árés a minőség összefüggegymással.(megkelljegyezni,hogyazáralapvetőaműködési/pénzügyi stratégia esetében is, 6

7 tehát a két részstratégia ezen keresztül kapcsolódik egymáshoz.) Ne árlistát készítsen, hanem vázolja árképzési elképzeléseit! 2.7 Kommunikációs terv Fogalmazza meg az üzeneteit a vásárlói felé. Nincs karakter korlátozás. Promóció Milyeneszközökkeltudjasegíteniazértékesítést,avásárlókmeggyőzését?Hogyan építifelcégearculatát,éshogyankommunikáljaüzeneteit?milyen kapcsolatrendszert épít ki potenciális szövetségeseivel és az egyes szervezetekkel (államiintézmények,szakmaiszervezetek,önkormányzat,stb.)?milyen közvetítő/reklám eszközök használatát tervezi, és milyen eredményt vár tőlük, hogy méri a hatékonyságukat? Eszközök: - online hirdetési módok - szórólapok - a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek - hirdetés a nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban - személyes eladás - támogatás - merchandising (polcszervíz, arculatátvitel, reklám az eladás helyén) - eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb.) 2.8 Értékesítési terv 2.8.1Értékesítési csatornák Több válasz is lehetséges. Hely, terjesztési csatornák: Megkellterveznie,melyikalegcélravezetőbbútjaazárunakafogyasztóhozvaló eljuttatásához (például kisnagykereskedelem, hálózat). Milyen értékesítési csatornákat tervez,melyikközülükaleghatékonyabb?hogyankellhosszútávonműködtetni ezeket?milyenmódonfigyeliapiacreakcióit?ezekalapjánholfogjamegnyitni üzletét? Vázolja a szükséges műszaki és egyéb feltételeket, esetleges engedélyeket! Lényeges elemek: - a vállalkozás területi elhelyezkedése - marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín - disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín - milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak - a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés: - online - kereskedelmi hálózatokban - disztribútorokon keresztül - közvetítőkön keresztül - személyes eladással - egyéb Tervezett értékesítés az elkövetkező 1 évben Azokat a Termékeket/szolgáltatásokat sorolja fel (TEÁOR vagy ÖVTJ) kizárólag, melyekben értékesítést tervez. A naptári hónap összesen mező kitöltése nem releváns. A tevékenységek sora bővíthető. 3. Működési terv 7

8 3.1 Kulcsfontosságú elemek bemutatása A kulcselemek bemutatásánál a táblázat nem bővíthető. A termék és szolgáltatásfejlesztés bemutatásnál 1-3 évre vonatkozóan készítse el a bemutatást. 3.2 A termelés/szolgáltatás/ működési folyamat bemutatása Az alkalmazott technológiák, telephely és a szükséges létesítmények bemutatása A szolgáltatás működési folyamatának bemutatása résznél kell bemutatni 3.3 Mérföldkövek A mérföldkövek bemutatásánál a sorok száma bővíthető a tevékenységek és mérföldkövek legyenek összhangban a GANTT diagram tevékenységeivel. Az elérés dátumánál 12 hónapra tervezzen. 3.4 GANTT diagram A tevékenységeket, mérföldkövenként csoportosítva kell feltüntetni 12 hónapra. A tevékenység megvalósulását X-el vagy satírozással kell megjelölni. A hónapok száma alatt tüntesse fel, hogy mely naptári hónapnak felelnek meg. A sorok bővíthetők a tevékenységek számának megfelelően. 3.5 Kérjük, mutassa be a vállalkozás elindítását és értékelési tevékenységét, működését potenciálisan veszélyeztető akadályokat és megoldási javaslatait Minden felsorolt akadályhoz megoldási javaslatot is fel kell vázolni! 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5pontokhoz: Ebbenafejezetbenazalkalmazotttechnológiaésatermelésirendszer,valamint üzemeltetésifolyamatánakbemutatásaafőcél.atermelésirendszerbemutatása magában foglalja a termelési folyamat mellett az alkalmazott gépek, telephelyek, és a szükséges létesítmények bemutatását, valamint az elhelyezés (location) és az elrendezés (layout) szerepét. A leírás során egyszerű mindenki számára érthető megfogalmazásra kell törekedni. Ebbenafejezetbenkellbemutatnivállalkozásaüzemeltetési/termelésifolyamatait, annak ciklusait, valamint azt, hogyan védi ki a szezonalitás miatt előálló ingadozásokat. Milyenavállalkozásának aföldrajzielhelyezkedése,milyenelőnyeiéshátrányaivannak (munkaerő hozzáférhetősége, vevők, szállítók közelsége, közlekedés, helyi adók stb.)? Írjalealétesítményeket(pl.műhely,irodák,raktárak),földterületeket,felhasznált gépeketésberendezéseket!azeszközöketbirtokolja,bérlivagylízingeli?a következő években milyen bővítéseket tervez? Mutassa be az alvállalkozók bevonását, a készletek finanszírozását, a szállítási lehetőségeket! Aszélesebbértelembenvetttermelésirendszermegkívánja,hogybemutassuka beszerzésiésértékesítésicsatornákatis,különösen,haatermelésstratégiai szövetségben jön létre egyes beszállítókkal, vagy értékesítőkkel. A logisztikai rendszer bemutatásamegkívánja,hogyazesetlegeskiszervezési(outsourcing)partnereketis megemlítsük. A termelési terv részei A. A termelési technológia; B. A telephely; C. A gépek és berendezések; D. A szállítók, értékesítők (disztribúciós csatornák) listája. A.Az alkalmazott technológia a gyártás, illetve termelés műszaki és szervezési megoldásainak összességét jelenti. B.Atelephelyelhelyezéseabeszerzés,gyártásésértékesítéstényezőhármas tükrében vizsgálható. Ebben a részben írjuk le a telephely kialakításának és elrendezésének főbb jellemzőit is. C.Az alkalmazott gépek és berendezések a műszaki színvonalat mutatják be. D.Aszállítók,értékesítőkelemzéseszorosanilleszkedikacéglogisztikai rendszerének bemutatásába. Miket írhatsz még ide? 8

9 - lehetséges még, a termékfejlesztési terv - kapacitásnövelés - szükséges beruházások - kockázati tényezők 4.Menedzsment és szervezeti felépítés Segítünk Indítani! 4.1 Kulcs személyek bemutatása A rövid bemutatás cellában kell feltüntetni a kulcsemberek végzettségét, szakmai és gazdaságipénzügyi tapasztalatait, sikereit, valamint a vállalkozás munkaerő- gazdálkodását, szervezeti felépítését, információs rendszerét is. 4.2 Foglalkoztatottak létszámának terve a jövőben A foglalkoztatottak számába a tulajdonost is bele kell számítani, valamint a tényleges foglalkoztatottak tervezett számát kell megadni, nem pl.: statisztikai létszámot. Személyzeti terv: Akövetkezőketfoglaljamagában.Milyenlétszámmalműködtetnévállalkozását,és ehhezmilyenszemélyijellegűkifizetések,illetveközterhekkapcsolódnak,tervez-e létszámbővítést? Mindenvállalkozásbanlényegesannakfelmutatása,hogyazokaszemélyek,akika vállalkozásban részt vesznek, képesek-e a vállalkozás sikeres működtetésére. Sok esetben érdemes önéletrajzot csatolni az üzleti tervhez (mellékletben). Milyenalapvetőképzettségszükségesazötletmegvalósításához?Ezlehet műszaki/technikai tudás/képzettség úgy, mint asztalosmunka vagy eladás, de ne feledje kihangsúlyozni a személyes tulajdonságokat sem, úgy mint a lelkesedést, energiát vagy a nehézségek legyőzésében megnyilvánuló képességeket. Kikazok,akikmegfelelnekezeknekakövetelményeknek?Soroljafelmindazokat, akikretámaszkodnifog.szükséglehetesetlegmásokigénybevételéreis,mintpl.: könyvelő. Miértfelelnekmegaszükségeskövetelményeknek?Ezameglévőképesítésrőlés gyakorlattólkezdvemás,egyébvégrehajtotttevékenységleírásáigterjedhet,mely bizonyítja a meglévő képességeket. Képzés. Felfedezett-e esetleg olyan képzettségbeli hiányt, melyre szükség lenne? Pl.: az egyiküzlettársesetlegelvégezhetegyszaktanfolyamot.soroljafelazokata tanfolyamokat,melyekelvégzéseelengedhetetlenülszükségesavállalkozása folytatásához, valamint azokat, amelyeken eddig részt vett. Szervezet/szervezés.Ezmagábafoglaljaazt,hogyanszervezi megamunkáta vállalkozásonbelülésaztis,hogymilyenjogiformátválaszttevékenységének folytatásához, pl.: kft., bt., alkalmazott, alvállalkozó, stb. Miket írhat még ide? 1.) Vezetőség, tisztségviselők - kik a vállalkozás alapítói - kik az aktív befektetők - kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében - kik az igazgatók - van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak - kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó - ábra mellékelése a szervezeti sémáról 2.) Személyzeti politika és stratégia - az alkalmazottak felvételének az ütemezése - milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál - igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában - milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás - létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál 9

10 4.3 Egyszerűsített eredmény-kimutatás Csak az igénybevett szolgáltatások értéke rész bővíthető, más sorok bővítésére nincs lehetőség. Az egyszerűsített eredmény-kimutatást függetlenül a választandó könyvvezetési módtól ki kell tölteni. EV-nak is! 4.4 Cash-flow előrejelzés Nyitó pénzügyi egyenleg = előző hónap záró pénzügyi egyenlegével Nyitó pénzügyi egyenleg +- nettó cash-flow= záró pénzügyi egyenleg A nem elszámolható költségek sorok bővíthetők. Nyitó pénzügyi egyenleg induló értékébe kell a vállalkozás alapításakor rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke, induló vagyon, induló tagi kölcsön összegét feltüntetni. Egyéb bevételek soron kell a működés során rendelkezésre bocsátott tagi illetve egyéb kölcsön összegét feltüntetni. A működés során visszafizethető tagi, illetve egyéb kölcsön összegét a Nem elszámolható költségek alatt kell tagi kölcsön/kölcsön visszafizetése feltüntetni. 4.5 Bevételek és kiadások részletezése A bevételek és kiadások részletezése legyen összhangban a cash-flow előrejelzéssel. 4.3,4.4,4.5, pontokhoz: Pénzügyi (gazdasági) terv A pénzügyitervnekegy átfogó előrejelzéstkell nyújtaniaa vállalkozástervezett pénzügyi teljesítményéről. Ez az alapja a befektetés megtérülésének, a támogatók meggyőzésének is fontos eszköze. Apénzügyitervkészítésesoránnagyonfontosazalaposság.Szánjunkidőtrá,hogy összeszedjünkmindenvárhatóköltségetéskiadást,mérjükfel,hogyezekmikor,milyen ütemezésbenesedékesek.hamindenadatrendelkezésünkreáll,akkortudunkelkezdeni számolni. Rendezzük az adatokat áttekinthetően, kellően részletezve, melynek kitöltése kötelező és a következőket tartalmazza: 1.Aberuházásraésazindulásfinanszírozásáravonatkozóinformációkat: milyeningatlanokkal,járművekkel,gépekkelésegyébberendezésekkelkívánjuk elindítaniésműködtetni,vagyfejleszteniavállalkozásunkat,ezekbeszerzése mennyibekerül,illetvemilyenfinanszírozássaltörténne.(nemköltség-és jövedelemelemzés!) 2. Eredménykimutatás, a tervezett bevételek és a költségek alakulása Bevételioldal:tartalmazzaazértékesítésárbevételét(termékeinkvagy szolgáltatásainkértékesítésébőlszármazótervezettbevételek),ésazegyéb bevételeket. Költségoldal:Apénzügyitervkészítésénekezazegyikleglényegesebbrésze, nagyonfontos,hogypróbáljunkmegösszeszednimindenolyanvárhatóköltséget, amivel számolni kell. Az alábbi költségekkel számolhatunk: Abevételmegszerzéséreközvetlenülráfordítottköltségek(atovábbiakbanüzemi költségek).ezekazonköltségek,melyekazárbevételmegszerzéseérdekében közvetlenülmerülnekfel:alapanyagfelhasználás,munkabér(járulékaivalegyütt), üzlethelyiség bérleti díja stb. (Akkor is megjelennek költségként, ha még nem fizettük ki őket, de az erőforrás felhasználás megtörtént.) Akövetkezőcsoportapénzügyiköltségek:avállalkozásáltalfizetendőadók, hitelkamatok, lízingdíjak. Harmadik csoportba sorolunk olyan költségeket, amelyek nem jelentkeznek fizikailag kifizetődőtételként,demégisszámolnikellvele,mintpl.azértékcsökkenés (amortizáció). 3.A Pénzforgalmi (Cash-flow) terv: a pénzeszközök alakulásának bemutatása. 10

11 ACash-flowkimutatásavállalkozáspénzáramlásának,állományváltozásának figyelemmelkíséréseegyadottidőszakonbelül,apénzeszközökképződésénekés felhasználásánakfolyamatáról,avállalkozáslikviditásánakalakulásáróltájékoztat. Látható belőle, hogy egy adott pillanatban a vállalkozásnak mennyi pénze van, azt, hogy adott időszakon belül mennyi pénzt költhet el, úgy, hogy ne veszélyeztesse a cég biztonságos működését.acashflowkimutatásbancsakolyanbevételekkelszámoljunk,amelyekmögött pénzmozgásisvan,éscsakazonköltségeketésráfordításokatvegyükfigyelembe, amelyek az adott időszakban pénzkiáramlással jártak. Példák a Cash-flow és Eredménykimutatás tételeinek helyes besorolására: -Egy ingatlanba történő beruházás teljes összeggel a CF-ban jelenik meg, mint kiadás az első évben, majd az Eredménykimutatásban ennek az ingatlannak a havi amortizációja, mint költség a teljes periódus alatt. -Egy hitelfelvétel teljes összeggel a CF-ban jelenik meg, mint inkasszó az első évben, illetve ennek a hitelnek a visszafizetése részletenként a teljes periódus alatt. A hitel kamatköltsége viszont megjelenik minden hónapban úgy a CF-ben, mint az Eredménykimutatásban. -Akiadott/kapottszámlákjövedelemként/költségkéntmegjelennekaz eredménykimutatásbanaszámlákdátumán,acf-benainkasszó/kifizetés napján. Miket írhat még ide? Fedezetszámítás, illetve a fedezeti pont elemzése (Break-EvenChart) Ennek legegyszerűbb módja az, hogy rajzolsz egy fedezeti görbét, mely grafikus formában megmutatja a költségeit és bevételeit, valamint azt a legkisebb forgalmat, melyet el kell érnie ahhoz, hogy utána nyereséges legyen.az eladásigörbe aztmutatjameg, hogy mennyi lesz a bevétele meghatározott eladásiár esetén.aztapontot,melynélbevételeikezdikmeghaladniaköltségeit, Fedezeti Pontnak nevezzük.afedezetipontmegmutatja,hogymennyitkellforgalmaznia/eladnia termékeidből/szolgáltatásaidbólahhoz,hogynyereségettermelj/nyereségesséváljona tevékenységed. E fölött a pont fölött kezdesz nyereséget termelni. A fedezeti pont kiszámításához fontos néhány dolgot előzőleg kiszámítani: 1.Az állandóköltségek (Ak) nagyságát. Ezek a költségek függetlenek az előállított termékekdarabszámától.ilyenekpl.:bérletidíjak,egyébdíjtételek,fűtésienergia, biztosítás,alkalmazottakbérei,értékcsökkenés,stb.(azértékcsökkenésa termelőeszközök értékének fokozatos csökkenését tartalmazza.) 2.Aváltozóköltségeket(Vk).Ezekatermék/szolgáltatáselőállításához/nyújtásához közvetlenülkapcsolódnakésatermelésváltozásávalváltozikvégösszegük.(pl nyersanyag). 3.Értékesítési egységár. (Termékeink/szolgaltatásaink eladási ára) Miutánkialakultakazáraid,összekellvetnedaversenytársakáraival.Talántúl magas? Ne felejtsd el azt, hogy a minőségnek ára van! Számítási módok: Egyféletermékelőállítása/szolgáltatásnyújtásaeseténmeghatározhatjukafedezetipont eléréséhez szükséges értékesítési mennyiséget: Fedezeti mennyiség=ak/(egységár-termékegységre jutó Vk) Többféle termék előállítása/szolgáltatás nyújtása esetén a fedezeti pont eléréséhez szükséges árbevételt kell kiszámolni: Fedezeti árbevétel=ak/1- (Termékegységre jutó Vk/Egységár) 4.6 A vállalkozás pénzügyi helyzetét érintő potenciális veszélyforrások Három lehetséges veszély és három terv bemutatása szükséges az elhárításukra. Kockázatok és kockázatkezelés Kérjük,mutassabealehetségeskedvezőtlenkülsőésbelsőkörülményeket,ésezek kezelésére szolgáló akadályelhárító megoldásokat! 11

12 Az üzleti terv végső célja. hogy biztosítsa az üzleti tevékenység számára azt a bizalmat, ami lehetővé teszi az erőforrások, legfőképpen a tőke bevonását. Mindezek okán rendkívül fontos része az üzleti tervnek, hogy reálisan értékelje (felmérje) az üzleti tevékenységet érintő kockázatokat és lehetőségeket. Érdemes programot kidolgozni a kockázatok elkerülésére és a lehetőségek kiaknázására. A kockázatelemzés részei: A. A környezet és vállalati belső elemzés (SWOT analízis) B. Új technológia kockázata C. Felkészülés a váratlan eseményekre A. A kockázatok és lehetőségek elemzésére a leggyakrabban használatos eszköz a SWOT analízis. A SWOT analízis két-két dimenzió szerint vizsgálja ezeket a tényezőket. Nagyon fontos világosan látni, hogy az előnyök (erősségek) és a hátrányok(gyengeségek)mindigacégbelsőszerkezetébőlerednek,míga lehetőségek és veszélyek mindig külső forrásból érkeznek. Előnyök / Erősségek (Strengths) Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) Hátrányok / Gyengeségek (Weaknesses) B. Az új technológia mindig különös kockázatokkal jár együtt, a már bevezetett termékvagytechnológiáhozképest.érdemesmindezekrearendkívüli kockázatokra különös figyelmet fordítani. C. Akockázatokéslehetőségekelemzésénekértékesrészelehetaváratlan eseményekre való akcióprogram kidolgozása. 5. Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági intézkedések Az esélyegyenlőségi vállalásokat betűkódokkal (I/N) jelölje. Jó,haazüzletitervesélyegyenlőségiéskörnyezetifenntarthatóságiprogramokat, intézkedéseket tartalmaz. Azesélyegyenlőségiszempontokérvényesítéséhezelegendő,hahátrányoshelyzetű társadalmi csoportok igényeihez igazodsz, foglalkoztatás, más egyéb területen. A környezetfenntarthatósági szempontok érvényesítéséhez hosszú távú intézkedéseket, stratégiaicélokatkellmegfogalmaznodakörnyezettudatosságkritériumainaka jegyében. 6. Mellékletek 6.1 Támogatott tulajdonosok önéletrajzai Europass formátumban, támogatott tulajdonosonként 1-1 példányban, aláírva kell mellékelni. 6.2 Nagy értékű (100 ezer forintérték feletti) gépekre árajánlatok/forrás (link) megjelölése Kizárólag gépekre kell benyújtani az árajánlatokat. Elegendő internetes link megjelölése, melyet papír alapon kell benyújtani aláírva. 6.3 Szándéknyilatkozat a megalapításra és az üzleti tervben foglaltak jóváhagyására atulajdonostársak aláírásával 6.4 Stratégiai partnerek (tervezett vevők) együttműködési szándéknyilatkozatai A rendelkezésre álló minta alapján kell benyújtani legalább egy szándéknyilatkozatot, eredeti példányban, aláírva, lepecsételve. 12

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10.

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Ajánlás 3 2. Bevezető 4 3. Mielőtt nekikezdenél... 5 4.1. Üzleti tervezés 7 4.2. SWOT analízis 10 4.3. Piackutatás 13

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

Sikeres vállalkozás alapjai A gazdasági tevékenység fogalma Az a több szakaszos körfolyamat, amely magába foglalja az anyagi javak termelését, elosztását, cseréjét (forgalmazását) és fogyasztását (felhasználását).

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2011. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2011. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TANANYAG TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2011. Bevezetés Az alábbi vállalkozási ismeretek modul nem alkalmas arra, hogy előképzettség nélküli, minimális

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE MÁSODIK KIADÁS

ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE MÁSODIK KIADÁS ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 2013 MÁSODIK KIADÁS MERJEN ELÔRE LÉPNI! CIB DINAMIKUS FOLYÓSZÁMLAHITEL MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK Biztonságos megoldás átmeneti pénzügyi nehézségekre és a fejlôdés

Részletesebben

Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére. Első kiadás

Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére. Első kiadás Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére 2014 Első kiadás Péter kisvállalkozó, tulajdonos-ügyvezetô. A tegnapra ígért kifizetés késik az ügyfelétôl, beosztottjai pedig holnapra várják a bérüket.

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető.......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások ügyvitele (Kezdő vállalkozások részére)

Kis- és középvállalkozások ügyvitele (Kezdő vállalkozások részére) Cross-border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Illés Balázs Kis- és középvállalkozások

Részletesebben