Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Az Üzleti Tervet magyar nyelven szükséges kitölteni, kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről jóváhagyott sablon szerinti, az MVA oldaláról letölthető Üzleti Terv sablonban benyújtott anyag jóváhagyására van lehetőség. Tartalmában és formai beállításában nem változtatható, kivéve ott, ahol az útmutató megengedi. Kézzel írott üzleti terv feldolgozására nincs lehetőség. Kérjük, hogy az üzleti terv kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra.az üzleti tervet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az üzleti terv egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön által létrehozandó vállalkozásra, kérjük a megfelelő helyen a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Az üzleti tervben, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít.az adatlapon azokban a mezőkben, ahol a karakterszám nem került korlátozásra ott is törekedjen a tömör, pontos, de minden lényegi információt tartalmazó kitöltésre. Az üzleti tervben megadott információk alapul szolgálnak az üzleti terv értékelése, elbírálása során. Jelen Útmutató az Üzleti Terv sablon pontjai szerinti sorrendben ad segítséget az egyes pontok kitöltéséhez. Az adott pont sorszámát közvetlenül követően a rovat kitöltésének Útmutatóját olvashatja, majd a keretes részben a Rovat tartalmi elemeinek kidolgozásához kapcsolódó bővebb tanácsok találhatók. Ezeket értelemszerűen lehet felhasználni. A költségvetés tervezésekor kérjük a B pályázati komponens útmutatójának figyelembe vételét,annak érdekében, hogy Üzlet terve összhangban legyen a B komponensre benyújtandó pályázatával! 1

2 Formai követelmények a kitöltéshez: Betűtípus: Verdana Betűméret: 10 pontos Sorköz: 1 Az üzleti terv borítójának követelménye: ÜZLETI TERV A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához - GS.. EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY Benyújtó neve: Születési ideje: Lakcíme: Aláírás: Benyújtó neve: (amennyiben ketten nyújtanak be egy üzleti tervet, mindkét személy nevét fel kell tüntetni!) Születési ideje: Lakcíme: Aláírás: Hely, dátum: Az elkészült üzleti terv minden oldalát el kell látni szignóval. Minden személynek 1 db eredeti és 1 db (amennyiben két képzésen résztvevő közös üzleti tervet készített, akkor 2 db másolati példány) az üzleti tervet készítő által hitelesített másolati példányban, valamint 1 db CD-n (pdf formátumban) kell benyújtani az üzleti tervet. A CD-re rá kell írni: -az üzleti tervet készítő/k -Terv - egyedi azonosító: KMR 2

3 A BEMUTATÁS MÓDJA ÁLTALÁBAN: Az üzleti terv lényege az, hogy olyan formában jelenítsd meg a gondolataidat, amely gyorsan és egyszerűen megérthető. Ezért határozzák meg egy adott minta, sablon alapján a főbb címeket és a terjedelmet. Ez teszi lehetővé a pénzügyi támogatók számára, hogy a döntésükhöz szükséges információt gyorsan megtalálhassák. A jó külalak javítja a készítőjének megítélését. Lehetőség szerint a tervet a megadott szerkesztésű minta alapján gépelve készítsétek el! A STÍLUSRÓL ÁLTALÁBAN: A tervedet szerencsésebb, ha egyes szám harmadik személyben írod meg (pl. Bútorka KFT. egyedi stílusú bútorok előállításával foglalkozik és nem A vállalatom bútorok előállításával foglalkozik ). Ez elfogadott gyakorlat, sokkal hivatalosabbnak látszik, de nem kötelező. A pályázó eldöntheti, hogy melyik stílust választja. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ: Az üzleti terv tartalmi elemeit úgy kell összegezni, hogy a bírálók számára az kerüljön kifejtésre érdemes-e, és miért érdemes a te elképzelésedet támogatni? Összegezni kell: - Milyen engedélyekre van szükség a vállalkozás működtetéséhez? - Milyen végzettségre van szükség? és - Milyen szakmai tapasztalatokra van szükség? Gyakorlatilag az összefoglaló az üzleti terv rövid terjedelemben történő összefoglalása, mely időben legkésőbb készül el, de szerkezetileg az adatlap előtt helyezkedik el. 1. A vállalkozás bemutatása 1.1 Üzleti ötlet A vállalkozás küldetésének bemutatása maximum 3 sorban, az üzleti ötlet rövid összefoglalása maximum 15 sorban szükséges. 1.2A támogatott vállalkozó(k) A támogatott vállalkozók résznél, amennyiben két képzésen résztvevő közös üzleti tervet készít és közös vállalkozást hoz létre, akkor mindkettőjük adatait szükséges feltüntetni. Ezen személyek más vállalkozásban fennálló tulajdonlását is meg kell adni. Az összes céget fel kell sorolni. Amennyiben szükséges a sorok bővíthetők Személyes célok A vállalkozási motiváció résznél több válasz megjelölése lehetséges. A jövedelmi céloknál az adózás előtti jövedelmet kell megadni. Mutasd be röviden személyes céljaidat a jelenben és a megadott idő intervallumban! Ki kell térned arra is, miért akarsz vállalkozó lenni, melyek az elsődleges motivációid ebben? 1.3A vállalkozás (tervezett) adatai 3

4 Az összes telephely felsorolása szükséges, akkor is, ha az a régión kívül esik. A vállalkozás tevékenységi területénél több válasz megjelölése lehetséges. A vállalkozási terület hatókörénél, amennyiben több tevékenységnek más a hatóköre, akkor a legszélesebb hatókört kell feltüntetni. A vállalkozás minden szolgáltatásának besorolása (TEÁOR 08 szerint) részben négy számkódig szükséges megadni minden tevékenység besorolását. Egyéni vállalkozóknál az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének (ÖVTJ) számait kell feltüntetni 4 számkódig. A könyvvezetés módjánál és az adózás módjánál a releváns sorokat kell megjelölni kattintással X. Az üres sorokba a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést kell felvezetni. Az ÁFA alanyiság státuszát kattintással kell jelölni X. A vállalkozás tulajdonosi szerkezeténél minden tulajdonost fel kell sorolni, ezért a sorok bővíthetők. 1.4A vállalkozás céljai és fenntartása A stratégiai partnerek bemutatásánál a létrejött együttműködési szándéknyilatkozatot a megadott formanyomtatványon kell mellékletként csatolni. Minimum 1 szándéknyilatkozat szükséges. A vállalkozás céljainak megfogalmazása az elképzelésének lényeges elemeit tartalmazza. Azüzletitervénekbírálatárafelkértszakemberekáltalábannagyonelfoglaltak.Ezérta pozitív megítélésben, a figyelem felkeltésében nagymértékben segíti őket terveinek tömör, átlátható, egyszerű összefoglalása. Kérjük,írjalevállalkozásánaküzletikoncepcióját,miértaztszeretnécsinálni,miért éppen abban az ágazatban képzeli el, ill. végzia tevékenységet. Mutassa be, hogyan tervezi vállalkozásának az elindítását, a szakterülettel kapcsolatos egyéni tapasztalatait! Írja le hová akar eljutni vállalkozásával rövid (3-5 év) és középtávon (5 éven túl). 2. Marketing és értékesítési terv 2.1 Termék/szolgáltatás bemutatása A nyújtott és igénybe vett kiegészítő szolgáltatások leírásánál nincs megkötve a karakterek száma, törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. Kérjük,mutassabeakulcsfontosságútermékeit/szolgáltatásait,azokfunkcionális jellemzőitvevőiszemszögből!ismertesseatermék/szolgáltatástovábbfejlesztésében rejlő lehetőségeket! Ebben a részben foglalja össze vállalkozásának alapötletét, mi a termék vagy tevékenység, amelyavállalkozásalappillérelesz!nefelejtseel,hogyszámosolyantény, következtetésvan,amiön számáraegyszerűéstermészetes denemaz,annak,aki előszörtalálkozikvele.próbáldcélratörően,logikusanbemutatniaterméketvagy tevékenységet. A vállalkozása alapját jelentő termék vagy szolgáltatás folyamatosan változik, a piac igényeivel együtt kell is hogy változzon. Vázolja fel a termék életciklusát, a lehetséges fejlődési irányokat, fontosabb mérföldköveket! 2.2 Célpiac és trendek A potenciális célpiac méretének és a piaci rés bemutatásánál a vásárlók számát számszerűen mutassa be. A piac méretének várható változása résznél csak egy válasz megjelölése lehetséges Potenciális vásárló bemutatása (természetes személyek esetén) Amennyiben a potenciális vásárlók kizárólag cégek, ebben az esetben ennek a résznek a kitöltése nem releváns, ezért a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést fel kell tüntetni ennél a résznél. 4

5 2.3 Piacelemzés Ennél résznél a karakterek száma nincs korlátozva, törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. 2.4 Versenytárselemzés A három legfőbb versenytárs felsorolása szükséges ennél a résznél. Kérjük, a sorokat ne bővítse tovább. 2.5 Versenyelőny Ennél a résznél 4-4 darab erősségeim és gyengeségeim bemutatása szükséges. A 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4, 2.5 pontokhoz: Piacelemzés:Aziparág,apiacésaversenytársakelemzése(akára marketingterv részét is képezheti) Kérjük, mutassabe, hogytevékenysége milyen piaciigény kielégítését célozza meg! Határozza meg a célpiacát. Milyen trendek, kilátások érvényesülnek az ágazatban! Termékeinek, szolgáltatásainak milyen versenytársai vannak jelen a piacon? Milyen előnyeivannakaz Ön termékeinek/szolgáltatásainakaversenytársakkalszemben? Milyennagyságúakésholhelyezkednekelversenytársaiösszehasonlítvaaz Ön vállalkozásával? Nagyonlényeges,hogyvilágosanlássa,azÖn általelképzeltterméknekvagy szolgáltatásnakmilyenpiacilehetőségeivannak.atermékismertetéseutánírjalea lehetségespiacnagyságát,tendenciáit lehetőlegkonkrétadatokratámaszkodva! Mutassa be a piac legfontosabb szereplőit, illetve egyéb sajátosságait! Mindenesetbenpróbáljonmegtényekretámaszkodni,ésbelőlükkulcsfontosságú következtetéseket levonni. Piackutatás Ismereteialapjánpróbáljameghatározniapiacméretétéslegfontosabbfejlődési jellemzőit (például gyorsan nő, stagnál). Írja le a piac sajátosságait (például működését speciálistörvényszabályozza).mikaföldrajzijellemzői?az Ön számáramilyenkorlátok jelentkeznek ezen a piacon? Az elemzés szintjei Az elemzés szintje kettős, egyaránt figyelembe kell venni makro- és mikrokörnyezeti szempontokat.amakro-környezetielemzésolyantendenciákatvizsgál,melyeka politika,gazdaság,tudomány,technika,társadalom,kultúra,nemzetközihatások területénjelentkeznek,mígamikrokörnyezetolyankérdéseketvizsgál,melyekaz eladók számával, a gyártókkal,a felhasználókkal,a forgalmazási sajátosságokkal,az iparágbavalóbe-,éskilépésnehézségeivel,aziparágméretével,aföldrajzi elhelyezkedéssel foglalkoznak. Reálisan kell elemezni, hogy kik vannak a piacon és azok mennyire bizonyulnak igazi versenytársaknak. Ha a termék egyedülálló novum akkor nincs versenytárs, de nehéz megjósolniavárhatópiacipozíciót(piacirészesedés,keresletstb.),míghamár kialakult piaca van a tevékenységnek, akkor sok a versenytárs és az a kérdés, hogy fel tudjuk-e venni velük a versenyt (termék megkülönböztetés). Mindkét esetben érdemes vizsgálni, hogy milyen piaci űrt kívánunk betölteni és a piaci szegmentálás megfelel-e a szervezet céljainak. Piaci szereplők Vásárlók/fogyasztók:Kikatermékpotenciálisvásárlói?Milyenmeggondolással választják ki a megvásárolandó terméket? Melyek a legfontosabb elvárásaik a termékkel kapcsolatban? Ezen kérdések megválaszolása után azonosítsa a piac, az Ön számára legfontosabbnak tartott részét, válassza ki azt a piaci szegmenst, amelyre tevékenysége koncentrálni fog. Versenytársak:Kikaversenytársakésmennyienvannak?Milyenmódszerrelés 5 eredményességgel

6 működnek? Mik az erősségeik és gyengeségeik? Várható-e jelentős változás ezen a téren? Miben különbözik Ön tőlük? Szövetségesek: Kik a potenciális szövetségesek (akár a versenytársak közül, akár más termékek gyártói/forgalmazói)? Milyen előnyöket és lehetőségeket hordozna egy ilyen szövetség? Állam:Azadottpiaconmekkoraazállamiszerepvállalásmértéke?Ezmilyen előnyöket, támogatási lehetőségeket hordoz magában? Az információk összegyűjtése: A vállalkozás sikerének alapvető feltétele a megfelelő piacismeret. Bizonyára számtalan adattal,ismerettelrendelkezik.próbáljamegrendszerezniezeketafentiszempontok szerint. A piacbecsléshez, illetve az állami szerepvállaláshoz szükséges adatokat legális központi forrásokból beszerezheti (például sajtó, kiadványok, internetes honlapok). Ugyanakkorapiaciszereplők(vásárlók,versenytársak,potenciálisszövetségesek) vonatkozásában saját ismereteire és felméréseire van utalva. Egykomoly,tematikuspiackutatáskimerítiezenüzletitervkereteit.Egyszemélyes kérdőívrévénközvetlenbenyomásokatszerezhetpotenciálisvásárlóirólés versenytársairólésdirektvisszajelzéstkaphatatermékről,aveleszembeni elvárásokról is. Következtetések: Foglaljaösszeapiacáltalnyújtottlehetőségeket,ezekhatásait,mutasdbeakutatás alapján körvonalazódó piacod, célpiacod. Írd le vevőidet, jellemezd célcsoportjaidat! A versenytársakhoz való elhelyezkedésedhez, egyszerű és jól követhető módszerként a SWOT analízist ajánljuk. Ennek alapja, hogy áttekinted a termék vagy szolgáltatás: - erősségeit/előnyeit - hátrányait/gyengeségeit - lehetőségeit - veszélyeit. Ezen rendszerezés segítségéveleldöntheti, valóban életképes-e a piacon az adott ötlet. ELŐNYÖK/ERŐSSÉGEK (STRENGTHS) HÁTRÁNYOK/GYENGESÉGEK (WEAKNESSES) LEHETŐSÉGEK (OPPORTUNITIES) VESZÉLYEK (THREATS) Az előnyök és hátrányok mindig belülről jövő, azaz az Ön által változtathatódolgokat tartalmazzanak. A lehetőségek és veszélyek a külvilágra utaljanak, azaz az objektív tényezők listái legyenek. 2.6 Árak Az árképzési elvek részben csak egy válasz megjelölése lehetséges. Ár : Atermék/szolgáltatásáratöbbszempontbólisfontos.Egyrésztalapvetően vállalkozásaárbevételeteremtimeghosszútávonaműködésésanyereségesség alapjait. Másrészről viszont az ár fontos eszköz a piacon a vásárlók meghódítása és a versenytársak megelőzése érdekében (például bevezető árak, kedvezmények, stb.). Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az ár az imázs eszköze is, és az árés a minőség összefüggegymással.(megkelljegyezni,hogyazáralapvetőaműködési/pénzügyi stratégia esetében is, 6

7 tehát a két részstratégia ezen keresztül kapcsolódik egymáshoz.) Ne árlistát készítsen, hanem vázolja árképzési elképzeléseit! 2.7 Kommunikációs terv Fogalmazza meg az üzeneteit a vásárlói felé. Nincs karakter korlátozás. Promóció Milyeneszközökkeltudjasegíteniazértékesítést,avásárlókmeggyőzését?Hogyan építifelcégearculatát,éshogyankommunikáljaüzeneteit?milyen kapcsolatrendszert épít ki potenciális szövetségeseivel és az egyes szervezetekkel (államiintézmények,szakmaiszervezetek,önkormányzat,stb.)?milyen közvetítő/reklám eszközök használatát tervezi, és milyen eredményt vár tőlük, hogy méri a hatékonyságukat? Eszközök: - online hirdetési módok - szórólapok - a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek - hirdetés a nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban - személyes eladás - támogatás - merchandising (polcszervíz, arculatátvitel, reklám az eladás helyén) - eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb.) 2.8 Értékesítési terv 2.8.1Értékesítési csatornák Több válasz is lehetséges. Hely, terjesztési csatornák: Megkellterveznie,melyikalegcélravezetőbbútjaazárunakafogyasztóhozvaló eljuttatásához (például kisnagykereskedelem, hálózat). Milyen értékesítési csatornákat tervez,melyikközülükaleghatékonyabb?hogyankellhosszútávonműködtetni ezeket?milyenmódonfigyeliapiacreakcióit?ezekalapjánholfogjamegnyitni üzletét? Vázolja a szükséges műszaki és egyéb feltételeket, esetleges engedélyeket! Lényeges elemek: - a vállalkozás területi elhelyezkedése - marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín - disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín - milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak - a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés: - online - kereskedelmi hálózatokban - disztribútorokon keresztül - közvetítőkön keresztül - személyes eladással - egyéb Tervezett értékesítés az elkövetkező 1 évben Azokat a Termékeket/szolgáltatásokat sorolja fel (TEÁOR vagy ÖVTJ) kizárólag, melyekben értékesítést tervez. A naptári hónap összesen mező kitöltése nem releváns. A tevékenységek sora bővíthető. 3. Működési terv 7

8 3.1 Kulcsfontosságú elemek bemutatása A kulcselemek bemutatásánál a táblázat nem bővíthető. A termék és szolgáltatásfejlesztés bemutatásnál 1-3 évre vonatkozóan készítse el a bemutatást. 3.2 A termelés/szolgáltatás/ működési folyamat bemutatása Az alkalmazott technológiák, telephely és a szükséges létesítmények bemutatása A szolgáltatás működési folyamatának bemutatása résznél kell bemutatni 3.3 Mérföldkövek A mérföldkövek bemutatásánál a sorok száma bővíthető a tevékenységek és mérföldkövek legyenek összhangban a GANTT diagram tevékenységeivel. Az elérés dátumánál 12 hónapra tervezzen. 3.4 GANTT diagram A tevékenységeket, mérföldkövenként csoportosítva kell feltüntetni 12 hónapra. A tevékenység megvalósulását X-el vagy satírozással kell megjelölni. A hónapok száma alatt tüntesse fel, hogy mely naptári hónapnak felelnek meg. A sorok bővíthetők a tevékenységek számának megfelelően. 3.5 Kérjük, mutassa be a vállalkozás elindítását és értékelési tevékenységét, működését potenciálisan veszélyeztető akadályokat és megoldási javaslatait Minden felsorolt akadályhoz megoldási javaslatot is fel kell vázolni! 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5pontokhoz: Ebbenafejezetbenazalkalmazotttechnológiaésatermelésirendszer,valamint üzemeltetésifolyamatánakbemutatásaafőcél.atermelésirendszerbemutatása magában foglalja a termelési folyamat mellett az alkalmazott gépek, telephelyek, és a szükséges létesítmények bemutatását, valamint az elhelyezés (location) és az elrendezés (layout) szerepét. A leírás során egyszerű mindenki számára érthető megfogalmazásra kell törekedni. Ebbenafejezetbenkellbemutatnivállalkozásaüzemeltetési/termelésifolyamatait, annak ciklusait, valamint azt, hogyan védi ki a szezonalitás miatt előálló ingadozásokat. Milyenavállalkozásának aföldrajzielhelyezkedése,milyenelőnyeiéshátrányaivannak (munkaerő hozzáférhetősége, vevők, szállítók közelsége, közlekedés, helyi adók stb.)? Írjalealétesítményeket(pl.műhely,irodák,raktárak),földterületeket,felhasznált gépeketésberendezéseket!azeszközöketbirtokolja,bérlivagylízingeli?a következő években milyen bővítéseket tervez? Mutassa be az alvállalkozók bevonását, a készletek finanszírozását, a szállítási lehetőségeket! Aszélesebbértelembenvetttermelésirendszermegkívánja,hogybemutassuka beszerzésiésértékesítésicsatornákatis,különösen,haatermelésstratégiai szövetségben jön létre egyes beszállítókkal, vagy értékesítőkkel. A logisztikai rendszer bemutatásamegkívánja,hogyazesetlegeskiszervezési(outsourcing)partnereketis megemlítsük. A termelési terv részei A. A termelési technológia; B. A telephely; C. A gépek és berendezések; D. A szállítók, értékesítők (disztribúciós csatornák) listája. A.Az alkalmazott technológia a gyártás, illetve termelés műszaki és szervezési megoldásainak összességét jelenti. B.Atelephelyelhelyezéseabeszerzés,gyártásésértékesítéstényezőhármas tükrében vizsgálható. Ebben a részben írjuk le a telephely kialakításának és elrendezésének főbb jellemzőit is. C.Az alkalmazott gépek és berendezések a műszaki színvonalat mutatják be. D.Aszállítók,értékesítőkelemzéseszorosanilleszkedikacéglogisztikai rendszerének bemutatásába. Miket írhatsz még ide? 8

9 - lehetséges még, a termékfejlesztési terv - kapacitásnövelés - szükséges beruházások - kockázati tényezők 4.Menedzsment és szervezeti felépítés Segítünk Indítani! 4.1 Kulcs személyek bemutatása A rövid bemutatás cellában kell feltüntetni a kulcsemberek végzettségét, szakmai és gazdaságipénzügyi tapasztalatait, sikereit, valamint a vállalkozás munkaerő- gazdálkodását, szervezeti felépítését, információs rendszerét is. 4.2 Foglalkoztatottak létszámának terve a jövőben A foglalkoztatottak számába a tulajdonost is bele kell számítani, valamint a tényleges foglalkoztatottak tervezett számát kell megadni, nem pl.: statisztikai létszámot. Személyzeti terv: Akövetkezőketfoglaljamagában.Milyenlétszámmalműködtetnévállalkozását,és ehhezmilyenszemélyijellegűkifizetések,illetveközterhekkapcsolódnak,tervez-e létszámbővítést? Mindenvállalkozásbanlényegesannakfelmutatása,hogyazokaszemélyek,akika vállalkozásban részt vesznek, képesek-e a vállalkozás sikeres működtetésére. Sok esetben érdemes önéletrajzot csatolni az üzleti tervhez (mellékletben). Milyenalapvetőképzettségszükségesazötletmegvalósításához?Ezlehet műszaki/technikai tudás/képzettség úgy, mint asztalosmunka vagy eladás, de ne feledje kihangsúlyozni a személyes tulajdonságokat sem, úgy mint a lelkesedést, energiát vagy a nehézségek legyőzésében megnyilvánuló képességeket. Kikazok,akikmegfelelnekezeknekakövetelményeknek?Soroljafelmindazokat, akikretámaszkodnifog.szükséglehetesetlegmásokigénybevételéreis,mintpl.: könyvelő. Miértfelelnekmegaszükségeskövetelményeknek?Ezameglévőképesítésrőlés gyakorlattólkezdvemás,egyébvégrehajtotttevékenységleírásáigterjedhet,mely bizonyítja a meglévő képességeket. Képzés. Felfedezett-e esetleg olyan képzettségbeli hiányt, melyre szükség lenne? Pl.: az egyiküzlettársesetlegelvégezhetegyszaktanfolyamot.soroljafelazokata tanfolyamokat,melyekelvégzéseelengedhetetlenülszükségesavállalkozása folytatásához, valamint azokat, amelyeken eddig részt vett. Szervezet/szervezés.Ezmagábafoglaljaazt,hogyanszervezi megamunkáta vállalkozásonbelülésaztis,hogymilyenjogiformátválaszttevékenységének folytatásához, pl.: kft., bt., alkalmazott, alvállalkozó, stb. Miket írhat még ide? 1.) Vezetőség, tisztségviselők - kik a vállalkozás alapítói - kik az aktív befektetők - kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében - kik az igazgatók - van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak - kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó - ábra mellékelése a szervezeti sémáról 2.) Személyzeti politika és stratégia - az alkalmazottak felvételének az ütemezése - milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál - igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában - milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás - létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál 9

10 4.3 Egyszerűsített eredmény-kimutatás Csak az igénybevett szolgáltatások értéke rész bővíthető, más sorok bővítésére nincs lehetőség. Az egyszerűsített eredmény-kimutatást függetlenül a választandó könyvvezetési módtól ki kell tölteni. EV-nak is! 4.4 Cash-flow előrejelzés Nyitó pénzügyi egyenleg = előző hónap záró pénzügyi egyenlegével Nyitó pénzügyi egyenleg +- nettó cash-flow= záró pénzügyi egyenleg A nem elszámolható költségek sorok bővíthetők. Nyitó pénzügyi egyenleg induló értékébe kell a vállalkozás alapításakor rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke, induló vagyon, induló tagi kölcsön összegét feltüntetni. Egyéb bevételek soron kell a működés során rendelkezésre bocsátott tagi illetve egyéb kölcsön összegét feltüntetni. A működés során visszafizethető tagi, illetve egyéb kölcsön összegét a Nem elszámolható költségek alatt kell tagi kölcsön/kölcsön visszafizetése feltüntetni. 4.5 Bevételek és kiadások részletezése A bevételek és kiadások részletezése legyen összhangban a cash-flow előrejelzéssel. 4.3,4.4,4.5, pontokhoz: Pénzügyi (gazdasági) terv A pénzügyitervnekegy átfogó előrejelzéstkell nyújtaniaa vállalkozástervezett pénzügyi teljesítményéről. Ez az alapja a befektetés megtérülésének, a támogatók meggyőzésének is fontos eszköze. Apénzügyitervkészítésesoránnagyonfontosazalaposság.Szánjunkidőtrá,hogy összeszedjünkmindenvárhatóköltségetéskiadást,mérjükfel,hogyezekmikor,milyen ütemezésbenesedékesek.hamindenadatrendelkezésünkreáll,akkortudunkelkezdeni számolni. Rendezzük az adatokat áttekinthetően, kellően részletezve, melynek kitöltése kötelező és a következőket tartalmazza: 1.Aberuházásraésazindulásfinanszírozásáravonatkozóinformációkat: milyeningatlanokkal,járművekkel,gépekkelésegyébberendezésekkelkívánjuk elindítaniésműködtetni,vagyfejleszteniavállalkozásunkat,ezekbeszerzése mennyibekerül,illetvemilyenfinanszírozássaltörténne.(nemköltség-és jövedelemelemzés!) 2. Eredménykimutatás, a tervezett bevételek és a költségek alakulása Bevételioldal:tartalmazzaazértékesítésárbevételét(termékeinkvagy szolgáltatásainkértékesítésébőlszármazótervezettbevételek),ésazegyéb bevételeket. Költségoldal:Apénzügyitervkészítésénekezazegyikleglényegesebbrésze, nagyonfontos,hogypróbáljunkmegösszeszednimindenolyanvárhatóköltséget, amivel számolni kell. Az alábbi költségekkel számolhatunk: Abevételmegszerzéséreközvetlenülráfordítottköltségek(atovábbiakbanüzemi költségek).ezekazonköltségek,melyekazárbevételmegszerzéseérdekében közvetlenülmerülnekfel:alapanyagfelhasználás,munkabér(járulékaivalegyütt), üzlethelyiség bérleti díja stb. (Akkor is megjelennek költségként, ha még nem fizettük ki őket, de az erőforrás felhasználás megtörtént.) Akövetkezőcsoportapénzügyiköltségek:avállalkozásáltalfizetendőadók, hitelkamatok, lízingdíjak. Harmadik csoportba sorolunk olyan költségeket, amelyek nem jelentkeznek fizikailag kifizetődőtételként,demégisszámolnikellvele,mintpl.azértékcsökkenés (amortizáció). 3.A Pénzforgalmi (Cash-flow) terv: a pénzeszközök alakulásának bemutatása. 10

11 ACash-flowkimutatásavállalkozáspénzáramlásának,állományváltozásának figyelemmelkíséréseegyadottidőszakonbelül,apénzeszközökképződésénekés felhasználásánakfolyamatáról,avállalkozáslikviditásánakalakulásáróltájékoztat. Látható belőle, hogy egy adott pillanatban a vállalkozásnak mennyi pénze van, azt, hogy adott időszakon belül mennyi pénzt költhet el, úgy, hogy ne veszélyeztesse a cég biztonságos működését.acashflowkimutatásbancsakolyanbevételekkelszámoljunk,amelyekmögött pénzmozgásisvan,éscsakazonköltségeketésráfordításokatvegyükfigyelembe, amelyek az adott időszakban pénzkiáramlással jártak. Példák a Cash-flow és Eredménykimutatás tételeinek helyes besorolására: -Egy ingatlanba történő beruházás teljes összeggel a CF-ban jelenik meg, mint kiadás az első évben, majd az Eredménykimutatásban ennek az ingatlannak a havi amortizációja, mint költség a teljes periódus alatt. -Egy hitelfelvétel teljes összeggel a CF-ban jelenik meg, mint inkasszó az első évben, illetve ennek a hitelnek a visszafizetése részletenként a teljes periódus alatt. A hitel kamatköltsége viszont megjelenik minden hónapban úgy a CF-ben, mint az Eredménykimutatásban. -Akiadott/kapottszámlákjövedelemként/költségkéntmegjelennekaz eredménykimutatásbanaszámlákdátumán,acf-benainkasszó/kifizetés napján. Miket írhat még ide? Fedezetszámítás, illetve a fedezeti pont elemzése (Break-EvenChart) Ennek legegyszerűbb módja az, hogy rajzolsz egy fedezeti görbét, mely grafikus formában megmutatja a költségeit és bevételeit, valamint azt a legkisebb forgalmat, melyet el kell érnie ahhoz, hogy utána nyereséges legyen.az eladásigörbe aztmutatjameg, hogy mennyi lesz a bevétele meghatározott eladásiár esetén.aztapontot,melynélbevételeikezdikmeghaladniaköltségeit, Fedezeti Pontnak nevezzük.afedezetipontmegmutatja,hogymennyitkellforgalmaznia/eladnia termékeidből/szolgáltatásaidbólahhoz,hogynyereségettermelj/nyereségesséváljona tevékenységed. E fölött a pont fölött kezdesz nyereséget termelni. A fedezeti pont kiszámításához fontos néhány dolgot előzőleg kiszámítani: 1.Az állandóköltségek (Ak) nagyságát. Ezek a költségek függetlenek az előállított termékekdarabszámától.ilyenekpl.:bérletidíjak,egyébdíjtételek,fűtésienergia, biztosítás,alkalmazottakbérei,értékcsökkenés,stb.(azértékcsökkenésa termelőeszközök értékének fokozatos csökkenését tartalmazza.) 2.Aváltozóköltségeket(Vk).Ezekatermék/szolgáltatáselőállításához/nyújtásához közvetlenülkapcsolódnakésatermelésváltozásávalváltozikvégösszegük.(pl nyersanyag). 3.Értékesítési egységár. (Termékeink/szolgaltatásaink eladási ára) Miutánkialakultakazáraid,összekellvetnedaversenytársakáraival.Talántúl magas? Ne felejtsd el azt, hogy a minőségnek ára van! Számítási módok: Egyféletermékelőállítása/szolgáltatásnyújtásaeseténmeghatározhatjukafedezetipont eléréséhez szükséges értékesítési mennyiséget: Fedezeti mennyiség=ak/(egységár-termékegységre jutó Vk) Többféle termék előállítása/szolgáltatás nyújtása esetén a fedezeti pont eléréséhez szükséges árbevételt kell kiszámolni: Fedezeti árbevétel=ak/1- (Termékegységre jutó Vk/Egységár) 4.6 A vállalkozás pénzügyi helyzetét érintő potenciális veszélyforrások Három lehetséges veszély és három terv bemutatása szükséges az elhárításukra. Kockázatok és kockázatkezelés Kérjük,mutassabealehetségeskedvezőtlenkülsőésbelsőkörülményeket,ésezek kezelésére szolgáló akadályelhárító megoldásokat! 11

12 Az üzleti terv végső célja. hogy biztosítsa az üzleti tevékenység számára azt a bizalmat, ami lehetővé teszi az erőforrások, legfőképpen a tőke bevonását. Mindezek okán rendkívül fontos része az üzleti tervnek, hogy reálisan értékelje (felmérje) az üzleti tevékenységet érintő kockázatokat és lehetőségeket. Érdemes programot kidolgozni a kockázatok elkerülésére és a lehetőségek kiaknázására. A kockázatelemzés részei: A. A környezet és vállalati belső elemzés (SWOT analízis) B. Új technológia kockázata C. Felkészülés a váratlan eseményekre A. A kockázatok és lehetőségek elemzésére a leggyakrabban használatos eszköz a SWOT analízis. A SWOT analízis két-két dimenzió szerint vizsgálja ezeket a tényezőket. Nagyon fontos világosan látni, hogy az előnyök (erősségek) és a hátrányok(gyengeségek)mindigacégbelsőszerkezetébőlerednek,míga lehetőségek és veszélyek mindig külső forrásból érkeznek. Előnyök / Erősségek (Strengths) Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) Hátrányok / Gyengeségek (Weaknesses) B. Az új technológia mindig különös kockázatokkal jár együtt, a már bevezetett termékvagytechnológiáhozképest.érdemesmindezekrearendkívüli kockázatokra különös figyelmet fordítani. C. Akockázatokéslehetőségekelemzésénekértékesrészelehetaváratlan eseményekre való akcióprogram kidolgozása. 5. Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági intézkedések Az esélyegyenlőségi vállalásokat betűkódokkal (I/N) jelölje. Jó,haazüzletitervesélyegyenlőségiéskörnyezetifenntarthatóságiprogramokat, intézkedéseket tartalmaz. Azesélyegyenlőségiszempontokérvényesítéséhezelegendő,hahátrányoshelyzetű társadalmi csoportok igényeihez igazodsz, foglalkoztatás, más egyéb területen. A környezetfenntarthatósági szempontok érvényesítéséhez hosszú távú intézkedéseket, stratégiaicélokatkellmegfogalmaznodakörnyezettudatosságkritériumainaka jegyében. 6. Mellékletek 6.1 Támogatott tulajdonosok önéletrajzai Europass formátumban, támogatott tulajdonosonként 1-1 példányban, aláírva kell mellékelni. 6.2 Nagy értékű (100 ezer forintérték feletti) gépekre árajánlatok/forrás (link) megjelölése Kizárólag gépekre kell benyújtani az árajánlatokat. Elegendő internetes link megjelölése, melyet papír alapon kell benyújtani aláírva. 6.3 Szándéknyilatkozat a megalapításra és az üzleti tervben foglaltak jóváhagyására atulajdonostársak aláírásával 6.4 Stratégiai partnerek (tervezett vevők) együttműködési szándéknyilatkozatai A rendelkezésre álló minta alapján kell benyújtani legalább egy szándéknyilatkozatot, eredeti példányban, aláírva, lepecsételve. 12

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Üzleti terv kisvállalkozásoknak

Üzleti terv kisvállalkozásoknak Üzleti terv kisvállalkozásoknak Vállalkozás neve: Tervkészítés ideje: Az üzleti terv részei: 1. Vezetői összefoglaló 2. A vállalkozás általános bemutatása 3. Marketing Terv 4. Működési terv 5. Vezetőség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING Üzleti terv Puskás Hajnalka 2012. október 12. ÜZLETI TERV SZÜKSÉGESSÉGE Meglévő vagy létrehozandó vállalkozás ismertetése Célok Elérésük módja Termék eladás módja Eszközök,

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó üzleti tervhez Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez J u n i o r B u s i n e s s C l u b utv.juniorbusinessclub.ro

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Innovatív Dél-Zala Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása NYILATKOZAT

Innovatív Dél-Zala Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása NYILATKOZAT NYILATKOZAT Alulírott (pályázó hivatalos képviselőjének neve), mint a.. (vállalkozás neve, címe, adószáma) kijelentem, hogy a Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása elnevezésű

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása A szervezet/vállalkozás neve: A szervezet/vállalkozás székhelye: A szervezet/vállalkozás adószáma: 1. Szervezet /vállalkozás megalakulásának körülményei:

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

ÜZLETI TERV február

ÜZLETI TERV február ÜZLETI TERV 2017. február az üzleti terv foglalja össze az elkövetkezendő 2-5 évre előirányzott terveket, melyek reális elképzelésekre épülve alapozzák meg az üzletmenetet, a stratégiát úgy, hogy azt

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: 2 A pályázati tájékoztató csomag tartalma: - pályázati felhívás - pályázati adatlap - kitöltési

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatlap és Nyilatkozat az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz

Adatlap és Nyilatkozat az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz Adatlap és Nyilatkozat az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz Figyelem! A jelen dokumentum tájékoztatási célokat szolgál! A pályázat csak abban az esetben érvényes, amennyiben a pályázati

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva az 5 főnél kisebb mikrovállalkozásoknak a középmagyarországi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

I. Vezetői összefoglaló

I. Vezetői összefoglaló Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 2. Előadás A növekedés problémái A kisvállalkozások nagyon különböznek de mégis ugyanolyanok Különböző karakterű tulajdonosok,

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ

HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ Érkezett Iktatószám HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ 1. Az igényelt Összege beruházási hitel Az igényelt Összege forgóeszköz hitel Igényelt türelmi idő (maximum 24 hónap, csak

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterekés export. Králik Ivánné Egyéni vállalkozó, címzetes kamarai tanácsos

A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterekés export. Králik Ivánné Egyéni vállalkozó, címzetes kamarai tanácsos Klaszterekés export Králik Ivánné Egyéni vállalkozó, címzetes kamarai tanácsos Nemzetközi láthatóság Stratégiai alpelv, prioritás Versenyképesség építőköve Cél-jövedelemtermelőképesség növelése Klaszter

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat

Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat Ez a dokumentum a pénzügyi terv sikeres elkészítéséhez nyújt

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben