Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Az Üzleti Tervet magyar nyelven szükséges kitölteni, kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről jóváhagyott sablon szerinti, az MVA oldaláról letölthető Üzleti Terv sablonban benyújtott anyag jóváhagyására van lehetőség. Tartalmában és formai beállításában nem változtatható, kivéve ott, ahol az útmutató megengedi. Kézzel írott üzleti terv feldolgozására nincs lehetőség. Kérjük, hogy az üzleti terv kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra.az üzleti tervet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az üzleti terv egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön által létrehozandó vállalkozásra, kérjük a megfelelő helyen a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Az üzleti tervben, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít.az adatlapon azokban a mezőkben, ahol a karakterszám nem került korlátozásra ott is törekedjen a tömör, pontos, de minden lényegi információt tartalmazó kitöltésre. Az üzleti tervben megadott információk alapul szolgálnak az üzleti terv értékelése, elbírálása során. Jelen Útmutató az Üzleti Terv sablon pontjai szerinti sorrendben ad segítséget az egyes pontok kitöltéséhez. Az adott pont sorszámát közvetlenül követően a rovat kitöltésének Útmutatóját olvashatja, majd a keretes részben a Rovat tartalmi elemeinek kidolgozásához kapcsolódó bővebb tanácsok találhatók. Ezeket értelemszerűen lehet felhasználni. A költségvetés tervezésekor kérjük a B pályázati komponens útmutatójának figyelembe vételét,annak érdekében, hogy Üzlet terve összhangban legyen a B komponensre benyújtandó pályázatával! 1

2 Formai követelmények a kitöltéshez: Betűtípus: Verdana Betűméret: 10 pontos Sorköz: 1 Az üzleti terv borítójának követelménye: ÜZLETI TERV A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához - GS.. EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY Benyújtó neve: Születési ideje: Lakcíme: Aláírás: Benyújtó neve: (amennyiben ketten nyújtanak be egy üzleti tervet, mindkét személy nevét fel kell tüntetni!) Születési ideje: Lakcíme: Aláírás: Hely, dátum: Az elkészült üzleti terv minden oldalát el kell látni szignóval. Minden személynek 1 db eredeti és 1 db (amennyiben két képzésen résztvevő közös üzleti tervet készített, akkor 2 db másolati példány) az üzleti tervet készítő által hitelesített másolati példányban, valamint 1 db CD-n (pdf formátumban) kell benyújtani az üzleti tervet. A CD-re rá kell írni: -az üzleti tervet készítő/k -Terv - egyedi azonosító: KMR 2

3 A BEMUTATÁS MÓDJA ÁLTALÁBAN: Az üzleti terv lényege az, hogy olyan formában jelenítsd meg a gondolataidat, amely gyorsan és egyszerűen megérthető. Ezért határozzák meg egy adott minta, sablon alapján a főbb címeket és a terjedelmet. Ez teszi lehetővé a pénzügyi támogatók számára, hogy a döntésükhöz szükséges információt gyorsan megtalálhassák. A jó külalak javítja a készítőjének megítélését. Lehetőség szerint a tervet a megadott szerkesztésű minta alapján gépelve készítsétek el! A STÍLUSRÓL ÁLTALÁBAN: A tervedet szerencsésebb, ha egyes szám harmadik személyben írod meg (pl. Bútorka KFT. egyedi stílusú bútorok előállításával foglalkozik és nem A vállalatom bútorok előállításával foglalkozik ). Ez elfogadott gyakorlat, sokkal hivatalosabbnak látszik, de nem kötelező. A pályázó eldöntheti, hogy melyik stílust választja. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ: Az üzleti terv tartalmi elemeit úgy kell összegezni, hogy a bírálók számára az kerüljön kifejtésre érdemes-e, és miért érdemes a te elképzelésedet támogatni? Összegezni kell: - Milyen engedélyekre van szükség a vállalkozás működtetéséhez? - Milyen végzettségre van szükség? és - Milyen szakmai tapasztalatokra van szükség? Gyakorlatilag az összefoglaló az üzleti terv rövid terjedelemben történő összefoglalása, mely időben legkésőbb készül el, de szerkezetileg az adatlap előtt helyezkedik el. 1. A vállalkozás bemutatása 1.1 Üzleti ötlet A vállalkozás küldetésének bemutatása maximum 3 sorban, az üzleti ötlet rövid összefoglalása maximum 15 sorban szükséges. 1.2A támogatott vállalkozó(k) A támogatott vállalkozók résznél, amennyiben két képzésen résztvevő közös üzleti tervet készít és közös vállalkozást hoz létre, akkor mindkettőjük adatait szükséges feltüntetni. Ezen személyek más vállalkozásban fennálló tulajdonlását is meg kell adni. Az összes céget fel kell sorolni. Amennyiben szükséges a sorok bővíthetők Személyes célok A vállalkozási motiváció résznél több válasz megjelölése lehetséges. A jövedelmi céloknál az adózás előtti jövedelmet kell megadni. Mutasd be röviden személyes céljaidat a jelenben és a megadott idő intervallumban! Ki kell térned arra is, miért akarsz vállalkozó lenni, melyek az elsődleges motivációid ebben? 1.3A vállalkozás (tervezett) adatai 3

4 Az összes telephely felsorolása szükséges, akkor is, ha az a régión kívül esik. A vállalkozás tevékenységi területénél több válasz megjelölése lehetséges. A vállalkozási terület hatókörénél, amennyiben több tevékenységnek más a hatóköre, akkor a legszélesebb hatókört kell feltüntetni. A vállalkozás minden szolgáltatásának besorolása (TEÁOR 08 szerint) részben négy számkódig szükséges megadni minden tevékenység besorolását. Egyéni vállalkozóknál az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének (ÖVTJ) számait kell feltüntetni 4 számkódig. A könyvvezetés módjánál és az adózás módjánál a releváns sorokat kell megjelölni kattintással X. Az üres sorokba a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést kell felvezetni. Az ÁFA alanyiság státuszát kattintással kell jelölni X. A vállalkozás tulajdonosi szerkezeténél minden tulajdonost fel kell sorolni, ezért a sorok bővíthetők. 1.4A vállalkozás céljai és fenntartása A stratégiai partnerek bemutatásánál a létrejött együttműködési szándéknyilatkozatot a megadott formanyomtatványon kell mellékletként csatolni. Minimum 1 szándéknyilatkozat szükséges. A vállalkozás céljainak megfogalmazása az elképzelésének lényeges elemeit tartalmazza. Azüzletitervénekbírálatárafelkértszakemberekáltalábannagyonelfoglaltak.Ezérta pozitív megítélésben, a figyelem felkeltésében nagymértékben segíti őket terveinek tömör, átlátható, egyszerű összefoglalása. Kérjük,írjalevállalkozásánaküzletikoncepcióját,miértaztszeretnécsinálni,miért éppen abban az ágazatban képzeli el, ill. végzia tevékenységet. Mutassa be, hogyan tervezi vállalkozásának az elindítását, a szakterülettel kapcsolatos egyéni tapasztalatait! Írja le hová akar eljutni vállalkozásával rövid (3-5 év) és középtávon (5 éven túl). 2. Marketing és értékesítési terv 2.1 Termék/szolgáltatás bemutatása A nyújtott és igénybe vett kiegészítő szolgáltatások leírásánál nincs megkötve a karakterek száma, törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. Kérjük,mutassabeakulcsfontosságútermékeit/szolgáltatásait,azokfunkcionális jellemzőitvevőiszemszögből!ismertesseatermék/szolgáltatástovábbfejlesztésében rejlő lehetőségeket! Ebben a részben foglalja össze vállalkozásának alapötletét, mi a termék vagy tevékenység, amelyavállalkozásalappillérelesz!nefelejtseel,hogyszámosolyantény, következtetésvan,amiön számáraegyszerűéstermészetes denemaz,annak,aki előszörtalálkozikvele.próbáldcélratörően,logikusanbemutatniaterméketvagy tevékenységet. A vállalkozása alapját jelentő termék vagy szolgáltatás folyamatosan változik, a piac igényeivel együtt kell is hogy változzon. Vázolja fel a termék életciklusát, a lehetséges fejlődési irányokat, fontosabb mérföldköveket! 2.2 Célpiac és trendek A potenciális célpiac méretének és a piaci rés bemutatásánál a vásárlók számát számszerűen mutassa be. A piac méretének várható változása résznél csak egy válasz megjelölése lehetséges Potenciális vásárló bemutatása (természetes személyek esetén) Amennyiben a potenciális vásárlók kizárólag cégek, ebben az esetben ennek a résznek a kitöltése nem releváns, ezért a vállalkozásomra nem vonatkozik megjegyzést fel kell tüntetni ennél a résznél. 4

5 2.3 Piacelemzés Ennél résznél a karakterek száma nincs korlátozva, törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. 2.4 Versenytárselemzés A három legfőbb versenytárs felsorolása szükséges ennél a résznél. Kérjük, a sorokat ne bővítse tovább. 2.5 Versenyelőny Ennél a résznél 4-4 darab erősségeim és gyengeségeim bemutatása szükséges. A 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4, 2.5 pontokhoz: Piacelemzés:Aziparág,apiacésaversenytársakelemzése(akára marketingterv részét is képezheti) Kérjük, mutassabe, hogytevékenysége milyen piaciigény kielégítését célozza meg! Határozza meg a célpiacát. Milyen trendek, kilátások érvényesülnek az ágazatban! Termékeinek, szolgáltatásainak milyen versenytársai vannak jelen a piacon? Milyen előnyeivannakaz Ön termékeinek/szolgáltatásainakaversenytársakkalszemben? Milyennagyságúakésholhelyezkednekelversenytársaiösszehasonlítvaaz Ön vállalkozásával? Nagyonlényeges,hogyvilágosanlássa,azÖn általelképzeltterméknekvagy szolgáltatásnakmilyenpiacilehetőségeivannak.atermékismertetéseutánírjalea lehetségespiacnagyságát,tendenciáit lehetőlegkonkrétadatokratámaszkodva! Mutassa be a piac legfontosabb szereplőit, illetve egyéb sajátosságait! Mindenesetbenpróbáljonmegtényekretámaszkodni,ésbelőlükkulcsfontosságú következtetéseket levonni. Piackutatás Ismereteialapjánpróbáljameghatározniapiacméretétéslegfontosabbfejlődési jellemzőit (például gyorsan nő, stagnál). Írja le a piac sajátosságait (például működését speciálistörvényszabályozza).mikaföldrajzijellemzői?az Ön számáramilyenkorlátok jelentkeznek ezen a piacon? Az elemzés szintjei Az elemzés szintje kettős, egyaránt figyelembe kell venni makro- és mikrokörnyezeti szempontokat.amakro-környezetielemzésolyantendenciákatvizsgál,melyeka politika,gazdaság,tudomány,technika,társadalom,kultúra,nemzetközihatások területénjelentkeznek,mígamikrokörnyezetolyankérdéseketvizsgál,melyekaz eladók számával, a gyártókkal,a felhasználókkal,a forgalmazási sajátosságokkal,az iparágbavalóbe-,éskilépésnehézségeivel,aziparágméretével,aföldrajzi elhelyezkedéssel foglalkoznak. Reálisan kell elemezni, hogy kik vannak a piacon és azok mennyire bizonyulnak igazi versenytársaknak. Ha a termék egyedülálló novum akkor nincs versenytárs, de nehéz megjósolniavárhatópiacipozíciót(piacirészesedés,keresletstb.),míghamár kialakult piaca van a tevékenységnek, akkor sok a versenytárs és az a kérdés, hogy fel tudjuk-e venni velük a versenyt (termék megkülönböztetés). Mindkét esetben érdemes vizsgálni, hogy milyen piaci űrt kívánunk betölteni és a piaci szegmentálás megfelel-e a szervezet céljainak. Piaci szereplők Vásárlók/fogyasztók:Kikatermékpotenciálisvásárlói?Milyenmeggondolással választják ki a megvásárolandó terméket? Melyek a legfontosabb elvárásaik a termékkel kapcsolatban? Ezen kérdések megválaszolása után azonosítsa a piac, az Ön számára legfontosabbnak tartott részét, válassza ki azt a piaci szegmenst, amelyre tevékenysége koncentrálni fog. Versenytársak:Kikaversenytársakésmennyienvannak?Milyenmódszerrelés 5 eredményességgel

6 működnek? Mik az erősségeik és gyengeségeik? Várható-e jelentős változás ezen a téren? Miben különbözik Ön tőlük? Szövetségesek: Kik a potenciális szövetségesek (akár a versenytársak közül, akár más termékek gyártói/forgalmazói)? Milyen előnyöket és lehetőségeket hordozna egy ilyen szövetség? Állam:Azadottpiaconmekkoraazállamiszerepvállalásmértéke?Ezmilyen előnyöket, támogatási lehetőségeket hordoz magában? Az információk összegyűjtése: A vállalkozás sikerének alapvető feltétele a megfelelő piacismeret. Bizonyára számtalan adattal,ismerettelrendelkezik.próbáljamegrendszerezniezeketafentiszempontok szerint. A piacbecsléshez, illetve az állami szerepvállaláshoz szükséges adatokat legális központi forrásokból beszerezheti (például sajtó, kiadványok, internetes honlapok). Ugyanakkorapiaciszereplők(vásárlók,versenytársak,potenciálisszövetségesek) vonatkozásában saját ismereteire és felméréseire van utalva. Egykomoly,tematikuspiackutatáskimerítiezenüzletitervkereteit.Egyszemélyes kérdőívrévénközvetlenbenyomásokatszerezhetpotenciálisvásárlóirólés versenytársairólésdirektvisszajelzéstkaphatatermékről,aveleszembeni elvárásokról is. Következtetések: Foglaljaösszeapiacáltalnyújtottlehetőségeket,ezekhatásait,mutasdbeakutatás alapján körvonalazódó piacod, célpiacod. Írd le vevőidet, jellemezd célcsoportjaidat! A versenytársakhoz való elhelyezkedésedhez, egyszerű és jól követhető módszerként a SWOT analízist ajánljuk. Ennek alapja, hogy áttekinted a termék vagy szolgáltatás: - erősségeit/előnyeit - hátrányait/gyengeségeit - lehetőségeit - veszélyeit. Ezen rendszerezés segítségéveleldöntheti, valóban életképes-e a piacon az adott ötlet. ELŐNYÖK/ERŐSSÉGEK (STRENGTHS) HÁTRÁNYOK/GYENGESÉGEK (WEAKNESSES) LEHETŐSÉGEK (OPPORTUNITIES) VESZÉLYEK (THREATS) Az előnyök és hátrányok mindig belülről jövő, azaz az Ön által változtathatódolgokat tartalmazzanak. A lehetőségek és veszélyek a külvilágra utaljanak, azaz az objektív tényezők listái legyenek. 2.6 Árak Az árképzési elvek részben csak egy válasz megjelölése lehetséges. Ár : Atermék/szolgáltatásáratöbbszempontbólisfontos.Egyrésztalapvetően vállalkozásaárbevételeteremtimeghosszútávonaműködésésanyereségesség alapjait. Másrészről viszont az ár fontos eszköz a piacon a vásárlók meghódítása és a versenytársak megelőzése érdekében (például bevezető árak, kedvezmények, stb.). Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az ár az imázs eszköze is, és az árés a minőség összefüggegymással.(megkelljegyezni,hogyazáralapvetőaműködési/pénzügyi stratégia esetében is, 6

7 tehát a két részstratégia ezen keresztül kapcsolódik egymáshoz.) Ne árlistát készítsen, hanem vázolja árképzési elképzeléseit! 2.7 Kommunikációs terv Fogalmazza meg az üzeneteit a vásárlói felé. Nincs karakter korlátozás. Promóció Milyeneszközökkeltudjasegíteniazértékesítést,avásárlókmeggyőzését?Hogyan építifelcégearculatát,éshogyankommunikáljaüzeneteit?milyen kapcsolatrendszert épít ki potenciális szövetségeseivel és az egyes szervezetekkel (államiintézmények,szakmaiszervezetek,önkormányzat,stb.)?milyen közvetítő/reklám eszközök használatát tervezi, és milyen eredményt vár tőlük, hogy méri a hatékonyságukat? Eszközök: - online hirdetési módok - szórólapok - a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek - hirdetés a nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban - személyes eladás - támogatás - merchandising (polcszervíz, arculatátvitel, reklám az eladás helyén) - eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb.) 2.8 Értékesítési terv 2.8.1Értékesítési csatornák Több válasz is lehetséges. Hely, terjesztési csatornák: Megkellterveznie,melyikalegcélravezetőbbútjaazárunakafogyasztóhozvaló eljuttatásához (például kisnagykereskedelem, hálózat). Milyen értékesítési csatornákat tervez,melyikközülükaleghatékonyabb?hogyankellhosszútávonműködtetni ezeket?milyenmódonfigyeliapiacreakcióit?ezekalapjánholfogjamegnyitni üzletét? Vázolja a szükséges műszaki és egyéb feltételeket, esetleges engedélyeket! Lényeges elemek: - a vállalkozás területi elhelyezkedése - marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín - disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín - milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak - a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés: - online - kereskedelmi hálózatokban - disztribútorokon keresztül - közvetítőkön keresztül - személyes eladással - egyéb Tervezett értékesítés az elkövetkező 1 évben Azokat a Termékeket/szolgáltatásokat sorolja fel (TEÁOR vagy ÖVTJ) kizárólag, melyekben értékesítést tervez. A naptári hónap összesen mező kitöltése nem releváns. A tevékenységek sora bővíthető. 3. Működési terv 7

8 3.1 Kulcsfontosságú elemek bemutatása A kulcselemek bemutatásánál a táblázat nem bővíthető. A termék és szolgáltatásfejlesztés bemutatásnál 1-3 évre vonatkozóan készítse el a bemutatást. 3.2 A termelés/szolgáltatás/ működési folyamat bemutatása Az alkalmazott technológiák, telephely és a szükséges létesítmények bemutatása A szolgáltatás működési folyamatának bemutatása résznél kell bemutatni 3.3 Mérföldkövek A mérföldkövek bemutatásánál a sorok száma bővíthető a tevékenységek és mérföldkövek legyenek összhangban a GANTT diagram tevékenységeivel. Az elérés dátumánál 12 hónapra tervezzen. 3.4 GANTT diagram A tevékenységeket, mérföldkövenként csoportosítva kell feltüntetni 12 hónapra. A tevékenység megvalósulását X-el vagy satírozással kell megjelölni. A hónapok száma alatt tüntesse fel, hogy mely naptári hónapnak felelnek meg. A sorok bővíthetők a tevékenységek számának megfelelően. 3.5 Kérjük, mutassa be a vállalkozás elindítását és értékelési tevékenységét, működését potenciálisan veszélyeztető akadályokat és megoldási javaslatait Minden felsorolt akadályhoz megoldási javaslatot is fel kell vázolni! 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5pontokhoz: Ebbenafejezetbenazalkalmazotttechnológiaésatermelésirendszer,valamint üzemeltetésifolyamatánakbemutatásaafőcél.atermelésirendszerbemutatása magában foglalja a termelési folyamat mellett az alkalmazott gépek, telephelyek, és a szükséges létesítmények bemutatását, valamint az elhelyezés (location) és az elrendezés (layout) szerepét. A leírás során egyszerű mindenki számára érthető megfogalmazásra kell törekedni. Ebbenafejezetbenkellbemutatnivállalkozásaüzemeltetési/termelésifolyamatait, annak ciklusait, valamint azt, hogyan védi ki a szezonalitás miatt előálló ingadozásokat. Milyenavállalkozásának aföldrajzielhelyezkedése,milyenelőnyeiéshátrányaivannak (munkaerő hozzáférhetősége, vevők, szállítók közelsége, közlekedés, helyi adók stb.)? Írjalealétesítményeket(pl.műhely,irodák,raktárak),földterületeket,felhasznált gépeketésberendezéseket!azeszközöketbirtokolja,bérlivagylízingeli?a következő években milyen bővítéseket tervez? Mutassa be az alvállalkozók bevonását, a készletek finanszírozását, a szállítási lehetőségeket! Aszélesebbértelembenvetttermelésirendszermegkívánja,hogybemutassuka beszerzésiésértékesítésicsatornákatis,különösen,haatermelésstratégiai szövetségben jön létre egyes beszállítókkal, vagy értékesítőkkel. A logisztikai rendszer bemutatásamegkívánja,hogyazesetlegeskiszervezési(outsourcing)partnereketis megemlítsük. A termelési terv részei A. A termelési technológia; B. A telephely; C. A gépek és berendezések; D. A szállítók, értékesítők (disztribúciós csatornák) listája. A.Az alkalmazott technológia a gyártás, illetve termelés műszaki és szervezési megoldásainak összességét jelenti. B.Atelephelyelhelyezéseabeszerzés,gyártásésértékesítéstényezőhármas tükrében vizsgálható. Ebben a részben írjuk le a telephely kialakításának és elrendezésének főbb jellemzőit is. C.Az alkalmazott gépek és berendezések a műszaki színvonalat mutatják be. D.Aszállítók,értékesítőkelemzéseszorosanilleszkedikacéglogisztikai rendszerének bemutatásába. Miket írhatsz még ide? 8

9 - lehetséges még, a termékfejlesztési terv - kapacitásnövelés - szükséges beruházások - kockázati tényezők 4.Menedzsment és szervezeti felépítés Segítünk Indítani! 4.1 Kulcs személyek bemutatása A rövid bemutatás cellában kell feltüntetni a kulcsemberek végzettségét, szakmai és gazdaságipénzügyi tapasztalatait, sikereit, valamint a vállalkozás munkaerő- gazdálkodását, szervezeti felépítését, információs rendszerét is. 4.2 Foglalkoztatottak létszámának terve a jövőben A foglalkoztatottak számába a tulajdonost is bele kell számítani, valamint a tényleges foglalkoztatottak tervezett számát kell megadni, nem pl.: statisztikai létszámot. Személyzeti terv: Akövetkezőketfoglaljamagában.Milyenlétszámmalműködtetnévállalkozását,és ehhezmilyenszemélyijellegűkifizetések,illetveközterhekkapcsolódnak,tervez-e létszámbővítést? Mindenvállalkozásbanlényegesannakfelmutatása,hogyazokaszemélyek,akika vállalkozásban részt vesznek, képesek-e a vállalkozás sikeres működtetésére. Sok esetben érdemes önéletrajzot csatolni az üzleti tervhez (mellékletben). Milyenalapvetőképzettségszükségesazötletmegvalósításához?Ezlehet műszaki/technikai tudás/képzettség úgy, mint asztalosmunka vagy eladás, de ne feledje kihangsúlyozni a személyes tulajdonságokat sem, úgy mint a lelkesedést, energiát vagy a nehézségek legyőzésében megnyilvánuló képességeket. Kikazok,akikmegfelelnekezeknekakövetelményeknek?Soroljafelmindazokat, akikretámaszkodnifog.szükséglehetesetlegmásokigénybevételéreis,mintpl.: könyvelő. Miértfelelnekmegaszükségeskövetelményeknek?Ezameglévőképesítésrőlés gyakorlattólkezdvemás,egyébvégrehajtotttevékenységleírásáigterjedhet,mely bizonyítja a meglévő képességeket. Képzés. Felfedezett-e esetleg olyan képzettségbeli hiányt, melyre szükség lenne? Pl.: az egyiküzlettársesetlegelvégezhetegyszaktanfolyamot.soroljafelazokata tanfolyamokat,melyekelvégzéseelengedhetetlenülszükségesavállalkozása folytatásához, valamint azokat, amelyeken eddig részt vett. Szervezet/szervezés.Ezmagábafoglaljaazt,hogyanszervezi megamunkáta vállalkozásonbelülésaztis,hogymilyenjogiformátválaszttevékenységének folytatásához, pl.: kft., bt., alkalmazott, alvállalkozó, stb. Miket írhat még ide? 1.) Vezetőség, tisztségviselők - kik a vállalkozás alapítói - kik az aktív befektetők - kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében - kik az igazgatók - van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak - kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó - ábra mellékelése a szervezeti sémáról 2.) Személyzeti politika és stratégia - az alkalmazottak felvételének az ütemezése - milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál - igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában - milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás - létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál 9

10 4.3 Egyszerűsített eredmény-kimutatás Csak az igénybevett szolgáltatások értéke rész bővíthető, más sorok bővítésére nincs lehetőség. Az egyszerűsített eredmény-kimutatást függetlenül a választandó könyvvezetési módtól ki kell tölteni. EV-nak is! 4.4 Cash-flow előrejelzés Nyitó pénzügyi egyenleg = előző hónap záró pénzügyi egyenlegével Nyitó pénzügyi egyenleg +- nettó cash-flow= záró pénzügyi egyenleg A nem elszámolható költségek sorok bővíthetők. Nyitó pénzügyi egyenleg induló értékébe kell a vállalkozás alapításakor rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke, induló vagyon, induló tagi kölcsön összegét feltüntetni. Egyéb bevételek soron kell a működés során rendelkezésre bocsátott tagi illetve egyéb kölcsön összegét feltüntetni. A működés során visszafizethető tagi, illetve egyéb kölcsön összegét a Nem elszámolható költségek alatt kell tagi kölcsön/kölcsön visszafizetése feltüntetni. 4.5 Bevételek és kiadások részletezése A bevételek és kiadások részletezése legyen összhangban a cash-flow előrejelzéssel. 4.3,4.4,4.5, pontokhoz: Pénzügyi (gazdasági) terv A pénzügyitervnekegy átfogó előrejelzéstkell nyújtaniaa vállalkozástervezett pénzügyi teljesítményéről. Ez az alapja a befektetés megtérülésének, a támogatók meggyőzésének is fontos eszköze. Apénzügyitervkészítésesoránnagyonfontosazalaposság.Szánjunkidőtrá,hogy összeszedjünkmindenvárhatóköltségetéskiadást,mérjükfel,hogyezekmikor,milyen ütemezésbenesedékesek.hamindenadatrendelkezésünkreáll,akkortudunkelkezdeni számolni. Rendezzük az adatokat áttekinthetően, kellően részletezve, melynek kitöltése kötelező és a következőket tartalmazza: 1.Aberuházásraésazindulásfinanszírozásáravonatkozóinformációkat: milyeningatlanokkal,járművekkel,gépekkelésegyébberendezésekkelkívánjuk elindítaniésműködtetni,vagyfejleszteniavállalkozásunkat,ezekbeszerzése mennyibekerül,illetvemilyenfinanszírozássaltörténne.(nemköltség-és jövedelemelemzés!) 2. Eredménykimutatás, a tervezett bevételek és a költségek alakulása Bevételioldal:tartalmazzaazértékesítésárbevételét(termékeinkvagy szolgáltatásainkértékesítésébőlszármazótervezettbevételek),ésazegyéb bevételeket. Költségoldal:Apénzügyitervkészítésénekezazegyikleglényegesebbrésze, nagyonfontos,hogypróbáljunkmegösszeszednimindenolyanvárhatóköltséget, amivel számolni kell. Az alábbi költségekkel számolhatunk: Abevételmegszerzéséreközvetlenülráfordítottköltségek(atovábbiakbanüzemi költségek).ezekazonköltségek,melyekazárbevételmegszerzéseérdekében közvetlenülmerülnekfel:alapanyagfelhasználás,munkabér(járulékaivalegyütt), üzlethelyiség bérleti díja stb. (Akkor is megjelennek költségként, ha még nem fizettük ki őket, de az erőforrás felhasználás megtörtént.) Akövetkezőcsoportapénzügyiköltségek:avállalkozásáltalfizetendőadók, hitelkamatok, lízingdíjak. Harmadik csoportba sorolunk olyan költségeket, amelyek nem jelentkeznek fizikailag kifizetődőtételként,demégisszámolnikellvele,mintpl.azértékcsökkenés (amortizáció). 3.A Pénzforgalmi (Cash-flow) terv: a pénzeszközök alakulásának bemutatása. 10

11 ACash-flowkimutatásavállalkozáspénzáramlásának,állományváltozásának figyelemmelkíséréseegyadottidőszakonbelül,apénzeszközökképződésénekés felhasználásánakfolyamatáról,avállalkozáslikviditásánakalakulásáróltájékoztat. Látható belőle, hogy egy adott pillanatban a vállalkozásnak mennyi pénze van, azt, hogy adott időszakon belül mennyi pénzt költhet el, úgy, hogy ne veszélyeztesse a cég biztonságos működését.acashflowkimutatásbancsakolyanbevételekkelszámoljunk,amelyekmögött pénzmozgásisvan,éscsakazonköltségeketésráfordításokatvegyükfigyelembe, amelyek az adott időszakban pénzkiáramlással jártak. Példák a Cash-flow és Eredménykimutatás tételeinek helyes besorolására: -Egy ingatlanba történő beruházás teljes összeggel a CF-ban jelenik meg, mint kiadás az első évben, majd az Eredménykimutatásban ennek az ingatlannak a havi amortizációja, mint költség a teljes periódus alatt. -Egy hitelfelvétel teljes összeggel a CF-ban jelenik meg, mint inkasszó az első évben, illetve ennek a hitelnek a visszafizetése részletenként a teljes periódus alatt. A hitel kamatköltsége viszont megjelenik minden hónapban úgy a CF-ben, mint az Eredménykimutatásban. -Akiadott/kapottszámlákjövedelemként/költségkéntmegjelennekaz eredménykimutatásbanaszámlákdátumán,acf-benainkasszó/kifizetés napján. Miket írhat még ide? Fedezetszámítás, illetve a fedezeti pont elemzése (Break-EvenChart) Ennek legegyszerűbb módja az, hogy rajzolsz egy fedezeti görbét, mely grafikus formában megmutatja a költségeit és bevételeit, valamint azt a legkisebb forgalmat, melyet el kell érnie ahhoz, hogy utána nyereséges legyen.az eladásigörbe aztmutatjameg, hogy mennyi lesz a bevétele meghatározott eladásiár esetén.aztapontot,melynélbevételeikezdikmeghaladniaköltségeit, Fedezeti Pontnak nevezzük.afedezetipontmegmutatja,hogymennyitkellforgalmaznia/eladnia termékeidből/szolgáltatásaidbólahhoz,hogynyereségettermelj/nyereségesséváljona tevékenységed. E fölött a pont fölött kezdesz nyereséget termelni. A fedezeti pont kiszámításához fontos néhány dolgot előzőleg kiszámítani: 1.Az állandóköltségek (Ak) nagyságát. Ezek a költségek függetlenek az előállított termékekdarabszámától.ilyenekpl.:bérletidíjak,egyébdíjtételek,fűtésienergia, biztosítás,alkalmazottakbérei,értékcsökkenés,stb.(azértékcsökkenésa termelőeszközök értékének fokozatos csökkenését tartalmazza.) 2.Aváltozóköltségeket(Vk).Ezekatermék/szolgáltatáselőállításához/nyújtásához közvetlenülkapcsolódnakésatermelésváltozásávalváltozikvégösszegük.(pl nyersanyag). 3.Értékesítési egységár. (Termékeink/szolgaltatásaink eladási ára) Miutánkialakultakazáraid,összekellvetnedaversenytársakáraival.Talántúl magas? Ne felejtsd el azt, hogy a minőségnek ára van! Számítási módok: Egyféletermékelőállítása/szolgáltatásnyújtásaeseténmeghatározhatjukafedezetipont eléréséhez szükséges értékesítési mennyiséget: Fedezeti mennyiség=ak/(egységár-termékegységre jutó Vk) Többféle termék előállítása/szolgáltatás nyújtása esetén a fedezeti pont eléréséhez szükséges árbevételt kell kiszámolni: Fedezeti árbevétel=ak/1- (Termékegységre jutó Vk/Egységár) 4.6 A vállalkozás pénzügyi helyzetét érintő potenciális veszélyforrások Három lehetséges veszély és három terv bemutatása szükséges az elhárításukra. Kockázatok és kockázatkezelés Kérjük,mutassabealehetségeskedvezőtlenkülsőésbelsőkörülményeket,ésezek kezelésére szolgáló akadályelhárító megoldásokat! 11

12 Az üzleti terv végső célja. hogy biztosítsa az üzleti tevékenység számára azt a bizalmat, ami lehetővé teszi az erőforrások, legfőképpen a tőke bevonását. Mindezek okán rendkívül fontos része az üzleti tervnek, hogy reálisan értékelje (felmérje) az üzleti tevékenységet érintő kockázatokat és lehetőségeket. Érdemes programot kidolgozni a kockázatok elkerülésére és a lehetőségek kiaknázására. A kockázatelemzés részei: A. A környezet és vállalati belső elemzés (SWOT analízis) B. Új technológia kockázata C. Felkészülés a váratlan eseményekre A. A kockázatok és lehetőségek elemzésére a leggyakrabban használatos eszköz a SWOT analízis. A SWOT analízis két-két dimenzió szerint vizsgálja ezeket a tényezőket. Nagyon fontos világosan látni, hogy az előnyök (erősségek) és a hátrányok(gyengeségek)mindigacégbelsőszerkezetébőlerednek,míga lehetőségek és veszélyek mindig külső forrásból érkeznek. Előnyök / Erősségek (Strengths) Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) Hátrányok / Gyengeségek (Weaknesses) B. Az új technológia mindig különös kockázatokkal jár együtt, a már bevezetett termékvagytechnológiáhozképest.érdemesmindezekrearendkívüli kockázatokra különös figyelmet fordítani. C. Akockázatokéslehetőségekelemzésénekértékesrészelehetaváratlan eseményekre való akcióprogram kidolgozása. 5. Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági intézkedések Az esélyegyenlőségi vállalásokat betűkódokkal (I/N) jelölje. Jó,haazüzletitervesélyegyenlőségiéskörnyezetifenntarthatóságiprogramokat, intézkedéseket tartalmaz. Azesélyegyenlőségiszempontokérvényesítéséhezelegendő,hahátrányoshelyzetű társadalmi csoportok igényeihez igazodsz, foglalkoztatás, más egyéb területen. A környezetfenntarthatósági szempontok érvényesítéséhez hosszú távú intézkedéseket, stratégiaicélokatkellmegfogalmaznodakörnyezettudatosságkritériumainaka jegyében. 6. Mellékletek 6.1 Támogatott tulajdonosok önéletrajzai Europass formátumban, támogatott tulajdonosonként 1-1 példányban, aláírva kell mellékelni. 6.2 Nagy értékű (100 ezer forintérték feletti) gépekre árajánlatok/forrás (link) megjelölése Kizárólag gépekre kell benyújtani az árajánlatokat. Elegendő internetes link megjelölése, melyet papír alapon kell benyújtani aláírva. 6.3 Szándéknyilatkozat a megalapításra és az üzleti tervben foglaltak jóváhagyására atulajdonostársak aláírásával 6.4 Stratégiai partnerek (tervezett vevők) együttműködési szándéknyilatkozatai A rendelkezésre álló minta alapján kell benyújtani legalább egy szándéknyilatkozatot, eredeti példányban, aláírva, lepecsételve. 12

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez J u n i o r B u s i n e s s C l u b utv.juniorbusinessclub.ro

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett III. ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva az 5 főnél kisebb mikrovállalkozásoknak a középmagyarországi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ

HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ Érkezett Iktatószám HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ 1. Az igényelt Összege beruházási hitel Az igényelt Összege forgóeszköz hitel Igényelt türelmi idő (maximum 24 hónap, csak

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

HITELKÉRELEM KOMBINÁLT MIKROHITEL

HITELKÉRELEM KOMBINÁLT MIKROHITEL Érkezett Iktatószám HITELKÉRELEM KOMBINÁLT MIKROHITEL 1. Az igényelt kombinált mikrohitel összege: Az igényelt hitel futamideje: Igényelt türelmi idő: Önrész mértéke: % Önrész típusa: számlapénz bankhitel

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások részére. Szabóné Oláh Ildikó Programmenedzser PRIMOM Alapítvány

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások részére. Szabóné Oláh Ildikó Programmenedzser PRIMOM Alapítvány Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások részére Szabóné Oláh Ildikó Programmenedzser PRIMOM Alapítvány - A pályázat nincs oldalszámmal, tartalomjegyzékkel ellátva,

Részletesebben

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása A szervezet/vállalkozás neve: A szervezet/vállalkozás székhelye: A szervezet/vállalkozás adószáma: 1. Szervezet /vállalkozás megalakulásának körülményei:

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: a pályázat tárgya: A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Projekt JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Részletes pontozási útmutató a projekt témákhoz Az ű projektmunka készítésére

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. Társadalmi Megújulás Operatív Program III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Vezetői összefoglaló

I. Vezetői összefoglaló Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KONZORCIUMI TAGOK RÉSZÉRE KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 2 PROJEKT

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12

Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12 Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz VKSZ_12 Formai követelmények A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GOP-2008-3.1.1 Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Árajánlati sablon

A GOP-2008-3.1.1 Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Árajánlati sablon A GOP-008-3.. Hálózati infrastruktúra létrehozása címő Pályázati Felhívás és Útmutató IX. számú melléklete: Kitöltési útmutató A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez az alábbi

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül:

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: A pályázatok benyújtásának folyamata: 1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: www.energiatudatossag.mvmp.hu A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó neve: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.2. Gazdasági társaság ügyvezetője: Születési éve: 1 9 1.3. Tevékenység megkezdése: 1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói- őstermelői ig.)

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Hitelkérelem (A1) A vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) Fedezeti dokumentumok Egyéb: Amennyiben a társasági szerződés/alapszabály

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Internet alapú kérdőív rendszer használat - pályázat

Internet alapú kérdőív rendszer használat - pályázat Internet alapú kérdőív rendszer használat - pályázat A pályázat célja: Az egész életen keresztül történő tanulás témaköréhez kapcsolódó kutatások, felmérések internet alapú online adatfelvételét lehetővé

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó

Részletesebben

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

Projekt Adatlap. Társadalmi Megújulás Operatív Program. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához I. Projekt Adatlap Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP

JELENTKEZÉSI ADATLAP JELENTKEZÉSI ADATLAP Jelen adatlap kitöltésének célja, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. munkatársai a legfontosabb információk alapján tudják javasolni a továbblépés lehetőségét és felkészülni egy

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH )

DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH ) DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH ) A kérdőív minden lapján fel kell tüntetni a hatóság által adott szolgáltató-kódot, azaz az adatkérési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli feladat 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli feladat 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2010. 02. 03. 08 óra 00 perc a vizsgakezdés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti Szakképzési

Részletesebben