I. fejezet. A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. A rendelet célja"

Átírás

1 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontja és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás, a 29. (6) és (7)bekezdéseiben és 6/A. (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet célja 1. E rendelet célja Terézváros építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek, történeti hagyományainak, idegenforgalmi nevezetességeinek, városi arculati értékeinek védelme és igényes alakítása, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési munkák esetében a helyi adottságok, a városképi illeszkedés követelményeinek érvényesítése, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítása, összességében az épített környezet rendezett és esztétikus kialakításának elősegítése. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) az Önkormányzat közigazgatási területén a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött (a rendelet 1. sz. mellékletben felsorolt) építési tevékenységet kíván végezni (a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt területeken), vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, b) meglévő építmény, építményrész rendeltetését részben vagy egészben megváltoztatja. (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt esetekre, kivéve a műemlék épületeket érintő építési tevékenységeket. II. fejezet A településképi bejelentési eljárási szabályai 3. (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. (2) A bejelentésnek tartalmazni kell az e rendelet 3. számú mellékletében foglaltakat és a bejelentő aláírását.

2 2 (3) A településképi bejelentési eljárás megindítása előtt a tervezőnek és a bejelentőnek lehetősége van előzetes egyeztetésre, konzultációra. (4) A településképi bejelentés igazolása az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapszik, a szakmai álláspont előkészítését,a konzultációt a Főépítészi Iroda és az Építési Osztály együttesen végzi. (5) A bejelentéshez benyújtott tervdokumentáció tartalmának a valósággal való egyezőségéért a bejelentő és a tervező felel. (6) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítése, illetve tudomásul vétele polgári jogi igényt nem dönt el, és nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt hatósági engedélyek megszerzése alól. 4. (1) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, a hirdető-berendezés elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást kikötéssel vagy anélkül tudomásul veszi, és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha: a) a bejelentés tartalma megfelel e rendelet 3. (1) és (2) bekezdésében előírt követelményeknek, b) a kérelem tárgya megfelel az építési szabályoknak és övezeti előírásoknak, c) a kérelem tárgya illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés jellegéhez, védendő értékeihez, távlati célokhoz, elősegíti az épített környezet rendezett, esztétikus kialakítását, fejlesztését, d) a kérelem tárgyát képező ingatlan a rendeltetésváltásra alkalmas, ennek jogszabályi feltételei fennállnak, és az új rendeltetés a határoló ingatlanok és közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza. (2) A bejelentett tevékenység az (1) bekezdés szerinti igazolás birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével és betartásával kezdhető meg, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, vagy rendelkezésre áll. (3) Hirdető-berendezésre kiadott a bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a rendelet 2. számú melléklete 1. pontjába tartozó területen kizárólag az elhelyezést jóváhagyó örökségvédelmi engedéllyel melynek megszerzése kérelmező feladata együtt érvényes. A hirdető-berendezés elhelyezése csak mindkettő együttes birtokában kezdhető meg. (4) Parkoló-megváltási szükséglet esetén a bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás tartalmazza a megváltani szükséges parkolóhelyek számát, és a befizetés feltételeit. A befizetésről a bejelentett munka megkezdése előtt kell a bejelentőnek gondoskodnia. A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás csak a befizetési igazolással együtt érvényes. A bejelentett tevékenység csak mindkettő együttes birtokában kezdhető meg. (5) A polgármester megtilthatja a bejelentett építési tevékenység megkezdését, hirdetőberendezés elhelyezését vagy a rendeltetés változtatását, és a megtiltás indokainak ismertetése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg e rendelet 3. (2) bekezdésében előírt követelményeknek. 5. (1) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés hivatalba érkezésétől számított 8 napon belül adja ki.

3 3 (2) Amennyiben a polgármester igazolást nem állít ki, azt megadottnak kell tekinteni a bejelentés időpontjától számítva az e rendelet 5. (5) bekezdés szerinti érvényességi időtartamra vonatkozóan. (3) A településképi bejelentési eljárásban hiánypótló felhívás kiadására nem kerül sor. (4) A településképi bejelentési eljárás tudomásul vételére kiadott polgármesteri igazolás a kiadásától számított egy év után hatályát veszti, ezután a bejelentett kivitelezési tevékenység nem kezdhető meg és nem folytatható. (5) A bejelentés tudomásul vételére vonatkozó polgármesteri igazolás a kiállításának dátumától számítva az alábbi ideig tartó érvényességgel rendelkezik: a) állandó építmény esetén végleges, de legfeljebb az avulás kimondásáig, b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap, c) pavilon vagy reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezés - kivéve cégér,cégtábla,cégfelirat- esetén 1 év, d) cégér, cégtábla, cégfelirat, tetőreklám esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig, e) megállító tábla (nem közterületen) esetén 2 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig, (6) Az érvényességi idő lejárta előtt a bejelentéssel tudomásul vett létesítményre ismételt bejelentési eljárás keretében további az (5) bekezdés szerinti érvényesség szerezhető. III. fejezet A településképi kötelezési eljárási szabályai (1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni a településkép védelme érdekében: 6. a) településképet rontó hirdető-berendezés esetében, ha az a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének és fenntartásának valamint eltávolításának szabályozásáról szóló Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete: aa) 2. (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás alá tartozik, ab) 2. (3) bekezdés a) pontja szerint bekezdésben biztosított határidő eltelt, ac) 2. (3) bekezdés b) pont szerinti szabálytalan állapot megszűntetése a biztosított határidőig nem történt meg. ad) 2. (3) bekezdés c.) pontja szerinti településképi bejelentési eljárást a hirdető-berendezés tulajdonosa vagy a reklámozó nem folytatta le, vagy nem távolították el annak ellenére, hogy fennmaradására a polgármester tiltó határozatot adott ki. b) a helyi építészeti és városképi értékvédelem érdekében, ha az épület, építmény, műtárgy, településképi elem műszaki, esztétikai állapota vagy használati módja nem felel meg a helyi építési szabályzat és az értékvédelmi rendelet előírásainak, különösen ha: ba) homlokzatának műszaki állapota nem megfelelő, homlokzati elemei hiányosak, töredezettek, festése lekopott, bb) nem a rendeltetésének megfelelő funkcióra használják bc) megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet lerontja, bd) az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg, be) az építkezéssel érintett telek és környezete az építési tevékenység alatt és után nincs a vonatkozó előírásoknak megfelelően rendben tartva, bekerítve, az építési törmelék elszállítva,

4 4 c) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület, épületrész esetében, ha: ca) bejelentési kötelezettség elmulasztása mellett megvalósították, és arra tudomásulvételi igazolás utólagosan nem adható ki, cb) ha bejelentési eljárás során a polgármester tiltó és figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították, cc) a benyújtott és az eljárás során tudomásul vett tervektől eltérve, vagy a polgármesteri igazolásban tett kikötések be nem tartásával valósították meg. (2) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt tájékoztatást és felhívást küld az érintetteknek. (3) A településképi kötelezési eljárásban előírt kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén az önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő bírság kiszabását rendelheti el. 7. (1) A polgármester e rendelet 5. (1) bekezdés szerinti, valamint a településképi kötelezési eljárásban hozott döntésével szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést 5000 forint illetékkel ellátva a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. (2) A polgármester településképi bejelentéssel és kötelezéssel kapcsolatos, és a képviselőtestület 6. (3) és 7. (1) bekezdés szerinti döntését a jegyző készíti elő. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a településképi bejelentési eljárásról szóló 10/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet. (3) E rendelet előírásait a hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Budapest, december 19. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel dec. 19. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap. dr. Mogyorósi Sándor jegyző

5 5 1. sz. Melléklet a 45/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁST KELL LEFOLYTATNI AZ ALÁBBI ESETEKBEN 1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet 2) 1. mellékletében felsorolt építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül: 1.1. A nem műemléki jelentőségű területen az alábbiak esetében: Meglévő építmény utcai homlokzatának utólagos hőszigetelése, utcai homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje, az utcai homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg Az épület utcai homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell a) megváltoztatni b) átalakítani, c) megbontani, d) kicserélni, e) megerősíteni vagy f) újjáépíteni Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárítóberendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó utcai homlokzaton történő elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit a) megváltoztatni, b) átalakítani, c) elbontani, d) kicserélni, e) megerősíteni vagy f) újjáépíteni Elektronikus hírközlési építmény: a) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy b) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m- t nem haladja meg A kerület teljes területén (műemléki jelentőségű és nem műemléki jelentőségű területen egyaránt) az alábbiak esetében: Meglévő építmény udvari homlokzatának utólagos hőszigetelése, udvari homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje, az udvari homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

6 Az épület udvari homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell a) megváltoztatni, b) átalakítani, c) megbontani, d) kicserélni, e) megerősíteni vagy f) újjáépíteni Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárítóberendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó udvari homlokzaton történő elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit a) megváltoztatni, b) átalakítani, c) elbontani, d) kicserélni, e) megerősíteni vagy f) újjáépíteni Meglévő építményben - alapozást nem igénylő - új égéstermék-elvezető kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti

7 7 tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg. 2. A jogerős építési engedélytől történő eltérés esetén, ha az eltérés egyébként építési engedélyhez nem kötött, de jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt építési munkák közé tartozik. 3. Meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása.

8 8 2. sz. Melléklet a 45/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 1. Budapest VI. kerület műemléki jelentőségű területe (MJT): a 7/2005.(III.1.) NKÖM rendelettel azzá nyilvánított terület, amely a Király utca Városligeti fasor - Dózsa György út Podmaniczky utca - Bajcsy-Zs. út Deák tér által határolt terület. 2. Budapest VI. kerület nem műemléki jelentőségű területe: az 1. pontba nem tartozó részek, vagyis a Podmaniczky utca - Bajcsy-Zs. út - Nyugati tér - Lehel út - Váci út - Bulcsú utca Dózsa György út által határolt terület.

9 9 3. sz. Melléklet a 45/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez A BEJELENTÉSI ELJÁRÁS MELLÉKLETEI: 1. A bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ( a továbbiakban :R 314) 23. (2)-ben előírtakat: 1.1. a bejelentő nevét, 1.2. a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 1.3 a folytatni kívánt építési tevékenység, hirdető-berendezés elhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését 1.4. a tervezett építési tevékenység, hirdető-berendezés elhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát, 1.5. az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a hirdető-berendezés használatának tervezett időtartamát. 2. A bejelentéshez jogosultsággal rendelkező tervező által készített papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. A digitális adathordozón benyújtott dokumentáció pdf vagy jpg formátumú lehet A dokumentációnak a bejelentés tárgyának megfelelően - tartalmaznia kell a a R (3) szerinti alábbi munkarészeket: műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, alaprajzot, homlokzatot, utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet A dokumentációnak tartalmaznia kell a bejelentés tárgyának megfelelően - a következő munkarészeket is: a változást bemutató tervet (meglévő- tervezett állapot), a megértéshez szükséges méretarányban, közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú, a közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot tervezői vagy szakértői nyilatkozatot, hogy a tervezett kialakítás az általános, és a kerületi építési, valamint a szakhatósági előírásoknak megfelel Rendeltetésváltozás esetén a dokumentációnak a fentieken túlmenően a bejelentés tárgyának megfelelően - tartalmaznia kell : a változtatással érintett helyiség, vagy helyiségcsoport alaprajzát a csatlakozó szomszédos helyiségek rendeltetésének megjelölésével, a megértéshez szükséges, de legalább 1:200 léptékarányban, műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat, illetve technológia jellemzőit, a jogszabálynak való megfelelést, a rendeltetés-módosítás következtében a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, és egyben nyilatkozatot az alkalmasságról, parkoló-mérleg számítást.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1 településképi védelméről Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet A rendeletet a telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni.

Részletesebben

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie.

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. A jogszabály az építési engedélyezést 3 kategóriába sorolja:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató az építési engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben illetve mikor kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése,

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SzABÁLYZATA (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2010-ben véleményezett dokumentációja

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján az

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben