3. Szakképzési program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Szakképzési program"

Átírás

1 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban nem ad tematikát, de még csak nem is utal rá. Az útmutatást kereső sorra csalódik a szakképzéssel foglalkozó törvényekben és rendeletekben, mert egyik sem foglalkozik tartalmával. A szakmai program elkészítésekor sok más között három alapvető kérdésben kellett először állást foglalnunk. Az egyik, hogy megismételjük-e a pedagógiai program alapelvekkel, célokkal, értékeléssel, továbbhaladási feltételekkel (és egyebekkel) foglalkozó részeit? A döntés szerint kerüljük az ismétlést, mert az előbbieknek az egész iskolára nézve azonosaknak kell lenniük. Ha nem tudunk speciális dolgokat hozzátenni a közismereti résznél szereplőkhöz, akkor nem is kíséreljük meg. A második kérdés az, hogy a szakmai orientáció és alapozás specifikumait a közismereti oktatáson belül, vagy attól elválasztva a szakmai programban tárgyaljuk-e? Az előbbit indokolja, hogy a szakmai orientáció és alapozás a évfolyami oktatás része. Az utóbbi melletti érv, hogy ezek a szakmai oktatás integráns részét is képezik, hiszen eredményeikre nagyban számítunk a szakképző évfolyamokon. Az első lehetőséget választottuk. A szakmai orientáció és alapozás óraterve, helyi tantervei a pedagógiai program közismereti részében szerepelnek. Értékelési rendjük és minden egyebük azonos a közismereti tantárgyakéval. A harmadik kérdés a következő. A szakképzések központi követelményei szinte mindent szabályoznak. Kivételt képez a modulok tantárgyakká alakítása és ezek helyi tantervei, amelyeket minden kétséget kizáróan el kell készíteni egy-egy szakmai képzés elkezdése előtt. Az egyes szabályozások sajnálatos módon a konkrétumokban jelentősen eltérnek egymástól. A probléma fokozottan jelentkezik a felsőfokú szakmai képzéseknél, mert ezek központi követelményeit az egyes egyetemek készítették, illetve készítik el. Ezek ismeretében eldöntendő, hogy a szakmai program vállalkozzon-e iskolai általános szabályok megfogalmazására? Erre a kérdésre a választ egy igen szikár, keretjellegű szakmai programmal adjuk meg. Ami néhány területen (mint például: alapelvek, célok, tárgyi feltételek, személyi feltételek) egyértelműen tartalmazza az iskola elképzelését, illetve lehetőségeit, másutt pedig (mint például: beszámíthatóság, továbbhaladás, szakmai vizsgára bocsátás) csak általános keretet ad, és minden konkrét dolgot az érintett szakképzés központi követelményére bíz. A fentieknek megfelelően készült az iskola szakmai programja. 115

2 3.2. A Szakképzési Törvény az iskolai rendszerű szakmai oktatásról Az iskolai rendszerű szakképzés a szakképzési évfolyamra történő továbbhaladással, felvétellel, illetve átvétellel kezdődik. Az OKJ-ben meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a szakképesítés központi programja alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik, illetve ajánlott szakképzési programja alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történhet. A felsőfokú szakképzés elméleti és gyakorlati képzését a felsőoktatási intézmény képzési programjának részét alkotó szakképzési program szerint kell megszervezni. A központi program, illetve ajánlott szakképzési program tartalmazza a tananyag elsajátítására rendelkezésre álló időkeretet, a szakképzési évfolyamokon, valamint az azok közötti, a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat időtartamát. A szakmai elméleti képzés csak szakképző iskolában, illetőleg felsőfokú szakképzés esetén felsőoktatási intézményben is folyhat. A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképző iskola vagy gyakorlati képzést végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó által fenntartott, illetőleg működtetett gyakorlóhelyen megszervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak. A gyakorlati képzés szervezésében a gyakorlati képzés szervezőjével kötött megállapodás alapján a központi képzőhely is részt vehet. A szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a tanuló számára az elméleti és a gyakorlati képzés a közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően ingyenes. A gazdálkodó szervezet a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban részt vevő tanulótól a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért nem kérhet, és nem fogadhat el hozzájárulást, illetve költségtérítést A szakképző iskolában folyó szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzést a közoktatási törvényben előírt képesítésű pedagógusok, illetőleg szakemberek láthatják el. A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel, továbbá legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakképző iskolában folyó szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzést a közoktatási törvény szerint, a gyakorlati képzés tekintetében a szakképzési törvényt is figyelembe véve kell megszervezni A szakképzésre vonatkozó jogszabályok A szakmai program készítésekor figyelembe vett jogszabályok Közoktatási Törvény LXXIX. Szakképzési Törvény LXXVI. A gazdasági kamarákról szóló törvény CXXI. Felsőoktatási Törvény CXXXIX. Felnőttképzési Törvény CI. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény LXXXVI. Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 1/2006. (II. 17.) OM Rendelet a szakképzés megkezdéséről és folytatásáról 8/2006. (III. 23.) OM 116

3 Rendelet az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól 4/2002. (II. 26.) OM Rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM Rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 11/1994. (VI. 8.) MKM Rendelet a kerettantervekről 17/2004. (V. 20.) OM Rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 40/2002. (V. 24.) OM 3.4. Szakképzési alapelvek A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerő-piaci irányultságú szakképzéshez, az életpályán szükséges többszöri szakmaváltáshoz. A szakképzés kiterjed a tanulni tudás megalapozására, az együttműködéshez szükséges emberi kapcsolatok, a viselkedésmódok, a kommunikáció formáinak megismerésére, fejlesztésére, valamint olyan szakmai és praktikus ismeretekre, amelyek a jogi, a vállalkozói és az idegen nyelvi ismereteket is magukba foglalják. A szakképzés fő törekvése, olyan tartalmak kiválasztása és közlése, amelyek segítséget jelentenek a tanulóknak az ismeretek megszerzésében, a folyamatos tanulásban, a végzetteknek a gyors munkahelyváltásban. Előtérbe kerül a személyes jártasság, a problémával való megbirkózás képessége. Olyan tudás kialakítása a cél, amellyel a jelen és a közeljövő igényeinek meg lehet felelni, amellyel a tudás és az ismeret konvertálható és magában hordozza a továbblépés lehetőségét Szakképzési célok A szakképzési formák és szakmák indításánál elsődleges szempontunk a végzős tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése. Ezt a munkaerő-piacon eladható tudás és alkalmazkodóképesség kialakításával kívánjuk elérni. Célunk, olyan általánosan művelt korszerű szakelméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítéshez tartozó tetszőleges munkakör feladatait. Ezen belül kialakítani, illetve fejleszteni szeretnénk a következőket: - korszerű szakmai műveltség, általános és speciális szaktudás, - szakmaszeretet, - fegyelmezett, szakszerű és önálló munkavégzés, - felelősségtudat, önálló felelősségvállalás, - esztétikai érzék, - folyamatos önművelés igénye, - az önálló vállalkozáshoz szükséges alapvető ismeretek Szakmai orientáció és szakmai alapozás A szakmai orientációs és alapozó képzési szakaszok olyan ismereteket közvetítenek, amelyek szakképzés hiányában is szemléletformáló erőt képviselnek. A szakközépiskolai osztályokban a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportnak megfelelő szakmai orientáció és szakmai alapozás folyik. A két terület közül az idegenforgalom a kiemelt. Az orientáció célja, hogy a gazdasági környezetünk, az idegen nyelv és az informatika tanulásával segítse a tanulókat tanulási képességeik fejlesztésében. 117

4 Megkönnyítse számukra az iskola elvégzését. A szakmai alapozás célja ismeretek nyújtásával az idegenforgalmi szakképzésbe való bekapcsolódás előkészítése. Az érettségit követően a tanulók OKJ-s szakképzésekbe kapcsolódhatnak be A szakképzés célcsoportjai Nappali tagozaton a frissen érettségizett éves fiatalok. A többi formában a 18 évesnél idősebb érettségizett felnőttek A szakképzési évfolyamokba kerülés feltételei - Érettségi bizonyítvány, - idegen nyelvi felvételi vizsga, amennyiben azt az SZVK előírja - tanulmányi eredmény, - megfelelő életkor. Túljelentkezés esetén a nyelvi felvételi vizsga eredménye fontosabb a tanulmányi eredménynél Korábbi tanulmányokkal megszerzett tudás beszámíthatóságának feltételei Korábban megszerzett tudás csak akkor számítható be, ha a szakma képzési programja ezt lehetővé teszi. A beszámítás kérelem alapján történik. A kérelmezőnek kell tudását egyértelműen igazolnia A továbbhaladás feltételei A tanévre, (felsőfokú képzés esetén a félévre) előzetesen megadott tanulmányi követelmények teljesítése. A tantárgyakhoz kötött feltételeket a tanárok, az egyéb feltételeket az osztályfőnök a tanév (félév) első óráján ismertetik a tanulókkal A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Szakmai vizsgára az bocsátható, aki az iskola tanulmányi előírásait teljesítette, és a szakma képzési programja által előírt feltételeknek is megfelel valamint az SZVK-ban megfogalmazott szakmai vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette, Pl. gyakorlat, modulzáró vizsga stb A szakképzés tárgyi feltételei A szakmai képzés számára rendelkezésre álló objektumok: db interaktív táblával, projektorral, TV-vel, DVD-lejátszóval, magnóval, írásvetítővel felszerelt terem, db TV-vel, DVD lejátszóval, magnóval, írásvetítővel felszerelt terem db 19 számítógéppel felszerelt labor, 118

5 -...1 db idegenforgalmi szaktanterem szakmai tantárgyak oktatására (gasztronómia, rendezvényszervezés, szálloda- és vendéglátóipar, stb ). Az idegenforgalmi szakmai képzésekhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A szakmák oktatásához előírt felszerelések jegyzékét szakmánként A szakképzések című fejezet tartalmazza.) A szakképzés személyi feltételei Az elméleti és gyakorlati képzést a Közoktatási Törvény 17. -ának megfelelő képzettségű pedagógus, illetve más szakember láthatja el főállásban, részfoglalkozásúként vagy óraadóként. A speciális tantárgyak oktatásában fel szeretnénk használni a városban az idegenforgalom területén dolgozó szakemberek elméleti és gyakorlati tudását is. A tanárok továbbképzésénél két kiemelt célunk van. Szakmai továbbképzésekkel lehetővé tenni az oktatás szakmai színvonalának emelését. Pedagógus képesítések megszerzésével pedig a tanári munka tudatosságát fejleszteni A szakmai gyakorlat A gyakorlati képzést a tanév szorgalmi idejében vagy a szorgalmi idő befejezését követően összefüggő szakmai gyakorlatként folyamatosan kell megszervezni. A tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató intézmények (szakképző iskola, gazdálkodó szervezet) közötti együttműködési megállapodás alapján történik. Az együttműködési megállapodást a szakképző iskola fenntartója hagyja jóvá. A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés felügyeletét és a képzésre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzését az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola közreműködésével látja el. Ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a gyakorlati képzés felügyeletéről a szakképző iskola gondoskodik. A gyakorlati képzést szervező köteles a gyakorlati képzés követelményeire való felkészítéshez, továbbá a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi feltételeket biztosítani. A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott feladat ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. A tanulót a gyakorlati képzést szervező a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti. A képzési idő alatt a gyakorlati képzés szervezőnek gondoskodnia kell a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról. A képzési idő nagykorú tanuló esetében a napi nyolc órát nem haladhatja meg. A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. A tanuló köteles mulasztását igazolni. A gazdálkodó szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. A foglalkozási naplót a szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. 119

6 3.15. Szakképzési kapcsolatok - Baja Város Polgármesteri Hivatala - Pécsi Tudományegyetem, - Bács-Szakma Zrt., - Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Baja Városi Bíróság - Baja Városi Ügyészség - Bajai Körzeti Földhivatal - Dr. Szőts József ügyvéd vállalkozó - Dr. Veszprémi Irén ügyvéd vállalkozó - Dr. Tóth Fatime bajai közjegyző-helyettes - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet - Baja Marketing Kft. - Duna szálloda - Kaiser Panzió - Tourinform Iroda - Utazási Iroda - IBUSZ - Bajai Kereskedelmi és Iparkamara (Szerintem ilyen nincs.) 120

7 3.16. A szakképzések Idegenvezető képzés Szakképesítés megnevezése: Idegenvezető Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítések köre: Rész-szakképesítés: nincs Elágazások: nincsenek Ráépülés: nincs Hozzárendelt FEOR szám: 3642 Szakképzési évfolyamok száma: 2 A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat, valamint a belföldi túrákon (országjáráson, kiránduláson, városnézésen, szakmai programokon) résztvevő magyar vendégeket megismerteti az ország idegenforgalmi, kulturális, történelmi, művészeti értékeivel, nevezetességeivel magyar, illetve idegen nyelven. Gondoskodik a csoport részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint magyar csoportok külföldre kísérése során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: azonosító száma megnevezése Szállodai portás, recepciós Hostess Protokoll és utazásügyintéző A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: eredményes nyelvi szintfelmérés Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - 121

8 Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges Elmélet aránya: 70% Gyakorlat aránya: 30% A szakmai tantárgyak és azok óraszáma (az Idegenvezető képzés óraterve) Idegenvezető OKJ képzés szeptember 1-től tantárgy összes óraszám 13. évf. 1. félév heti óraszám 13. évf. 2. félév 14. évf. 1. félév 14. évf. 2. félév E GY E GY E GY E GY E GY Pénzügyi tevékenység Adminisztráció Általános kommunikáció ,5 0,5 4 1 Üzleti kommunikáció ,67 1,33 Önfejlesztés Turizmus rendszere és kapcsolatai Szálloda- és vendéglátóipar Társadalomismeret Gasztronómia Országismeret Idegen nyelv Osztályfőnöki Turizmusföldrajz Művelődéstörténet Idegenvezetői dokumentumok kezelése Kapcsolatfenntartás Az idegenvezető általános feladatai A városnézés módszertana A városnézés gyakorlata Összesen ,5 7,5 26,7 8, % (elmélet, gyakorlat) Mindösszesen Ezen felül 5% a nem kötelező tanórai foglalkozás időkerete (pl. csoportbontásra): 119 óra A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 1. Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével 2. Középfokú C típusú nyelvvizsga 122

9 A szakmai vizsga részei: 1. Adminisztráció végzése 2. Kommunikációs tevékenység gyakorlása 3. Idegenvezetői adminisztrálás 4. Idegenvezetés gyakorlata 5. Idegenforgalom elmélet A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Idegenvezető megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 1. vizsgarész: 10% 2. vizsgarész: 20% 3. vizsgarész: 10% 4. vizsgarész: 30% 5. vizsgarész: 30% A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. Eszköz és felszerelési jegyzék az idegenvezető szakképzéshez - Autóbusz X - Mikrobusz X - Személygépkocsi X - Mikrofon, erősítő X - Mobiltelefon X - Fax X - Számítógép, internetes kapcsolattal X - Megfelelő ruházat X - Íróeszközök X - Elsősegélycsomag X - Alapvető gyógyszerek X 123

10 Jogi asszisztens képzés A szakképesítés megnevezése: Jogi asszisztens A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítések köre: Rész-szakképesítés: nincs Elágazások: nincsenek Ráépülés: nincs Hozzárendelt FEOR szám: 3910 Szakképzési évfolyamok száma: 2 A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Adatbeviteli feladatokat végez Iratokat készít, szerkeszt, kezel A bírósági szakterülethez kapcsolódó munkát végez Az ügyészségi szakterülethez kapcsolódó munkát végez Ügyviteli és ügyintézési feladatokat végez CD és DVD jogtárat használ Etikusan és kulturáltan látja el feladatát Az ügyvédi szakterülethez kapcsolódó munkát végez A közigazgatási szakterülethez kapcsolódó munkát végez A közjegyzői szakterülethez kapcsolódó munkát végez A földhivatali szakterülethez kapcsolódó munkát végez A versenyszféra területeihez kapcsolódó feladatokat végez Az egyéb szakterületekhez kapcsolódó munkát végez A szakképesítéssel rokon szakképesítések: nincsenek A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3910 Egyéb ügyintézők A képzés célja: Jogi alapismeretekkel rendelkező és azokat munkájuk során alkalmazó (ám erre a munkára korábban intézményesen sem elméleti, sem gyakorlati képzéssel fel nem készített), a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 124

11 Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: 60 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges Elmélet aránya: 60% Gyakorlat aránya: 40% Jogi asszisztens felsőfokú OKJ képzés szeptember 1-től (nappali) A szakmai tantárgyak és azok óraszáma (a Jogi asszisztens képzés óraterve) tantárgy A modern állam és jog történeti alapjai összes órasszám E 1. félév (18 hét) 2. félév (18 hét) 3. félév (18 hét) 4. félév (14 hét) GY E GY E GY E GY E GY heti óraszám hetin felüli órák Általános szociológia Bevezetés a bűnügyi tudományokba Bevezetés a közgazdaságtanba Bevezetés a közjogtanba Bírósági ügyvitel Büntetőeljárásjogi és büntetésvégrehajtási alapok Büntetőjogi alapfogalmak Családjog Európajogi alapismeretek Földhivatali ügyvitel Gépírás Írásbeli és szóbeli kommunikáció Jogi alaptan Jogi etika

12 Kereskedelmi jogi alapismeretek Közigazgatási alapfogalmak Közigazgatási ügyvitel Közjegyzői ügyvitel Munkajogi és társadalombiztosítási jogi alapismeretek Pénzügyi, adó- és illetékjog Polgári eljárásjogi alapfogalmak Polgári jogi alapfogalmak Számítástechnika Szociálpolitikai és szociális jogi alapok Társadalomstatisztika Ügyészségi ügyvitel Ügyvédi ügyvitel Vállalkozástan Angol/Német (5) Munkaerőpiaci alapismeretek Munkavégzési technikák Személyiségfejlesztő tréning Matematikai logika Osztályfőnöki Összesen Mindösszesen Elmélet aránya: 60%, gyakorlat aránya: 40% 126

13 A fenti órákból a szakmai gyakorlat részletezése szakmai összes óraszám gyakorlati óra Tantárgy gyakorlat Bírósági ügyvitel Földhivatali ügyvitel Közigazgatási ügyvitel Közjegyzői ügyvitel Ügyészségi ügyvitel Ügyvédi ügyvitel Ezen felül 5% a nem kötelező tanórai foglalkozás időkerete (pl. csoportbontásra): 114 óra Jogi asszisztens felsőfokú OKJ képzés szeptember 1-től (esti) tantárgy összes órasszám 1. félév (18 hét) 2. félév (18 hét) 3. félév (18 hét) 4. félév (14 hét) E GY E GY E GY E GY E GY A modern állam és jog történeti alapjai Általános szociológia Bevezetés a bűnügyi tudományokba Bevezetés a közgazdaságtanba Bevezetés a közjogtanba Bírósági ügyvitel Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapok Büntetőjogi alapfogalmak Családjog Európajogi alapismeretek Földhivatali ügyvitel Gépírás Írásbeli és szóbeli kommunikáció Jogi alaptan Jogi etika

14 Kereskedelmi jogi alapismeretek Közigazgatási alapfogalmak Közigazgatási ügyvitel Közjegyzői ügyvitel Munkajogi és társadalombiztosítási jogi alapismeretek Pénzügyi, adó- és illetékjog Polgári eljárásjogi alapfogalmak Polgári jogi alapfogalmak Számítástechnika Szociálpolitikai és szociális jogi alapok Társadalomstatisztika Ügyészségi ügyvitel Ügyvédi ügyvitel Vállalkozástan összesen Mindösszesen Elmélet aránya: 60%, gyakorlat aránya: 40% A fenti órákból a szakmai gyakorlat részletezése Tantárgy összes óraszám gyakorlati óra szakmai gyakorlat Bírósági ügyvitel Földhivatali ügyvitel Közigazgatási ügyvitel Közjegyzői ügyvitel Ügyészségi ügyvitel Ügyvédi ügyvitel Ezen felül 5% a nem kötelező tanórai foglalkozás időkerete (pl. csoportbontásra): 63 óra 128

15 Jogi asszisztens felsőfokú OKJ képzés szeptember 1-től (levező) tantárgy A modern állam és jog történeti alapjai összes órasszám 1. félév (18 hét) 2. félév (18 hét) 3. félév (18 hét) 4. félév (14 hét) E GY E GY E GY E GY E GY 5 5 Általános szociológia 5 5 Bevezetés a bűnügyi tudományokba 5 5 Bevezetés a közgazdaságtanba 5 5 Bevezetés a közjogtanba 5 5 Bírósági ügyvitel Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapok 5 5 Büntetőjogi alapfogalmak 5 5 Családjog 5 5 Európajogi alapismeretek 5 5 Földhivatali ügyvitel 5 5 Gépírás Írásbeli és szóbeli kommunikáció 5 5 Jogi alaptan 5 5 Jogi etika Kereskedelmi jogi alapismeretek 5 5 Közigazgatási alapfogalmak Közigazgatási ügyvitel 5 5 Közjegyzői ügyvitel

16 Munkajogi és társadalombiztosítási jogi alapismeretek 5 5 Pénzügyi, adó- és illetékjog 5 5 Polgári eljárásjogi alapfogalmak Polgári jogi alapfogalmak Számítástechnika Szociálpolitikai és szociális jogi alapok Társadalomstatisztika 5 5 Ügyészségi ügyvitel Ügyvédi ügyvitel 5 5 Vállalkozástan 5 5 Összesen Mindösszesen Elmélet aránya: 60%, gyakorlat aránya: 40% A fenti órákból a szakmai gyakorlat részletezése Tantárgy összes óraszám gyakorlati óra szakmai gyakorlat Bírósági ügyvitel Ügyészségi ügyvitel Ezen felül 5% a nem kötelező tanórai foglalkozás időkerete (pl. csoportbontásra): 13,5 óra A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével A szakmai vizsga részei: 1. Gépírás és levelezés 2. Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása 3. Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása 130

17 A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Jogi asszisztens megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: 10% 2. vizsgarész: 45% 3. vizsgarész: 45% A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A felsőfokú szakképesítés szakmai vizsgájának az adott felsőoktatási intézmény Tanulmányi és vizsgaszabályzatában foglaltakkal való összehangolása. Felvétel az FSZ képzésbe, felvétel a felsőoktatási intézménybe: Az FSZ képzésbe történő beiskolázás feltétele: - érettségi bizonyítvány - átvétellel egyéni elbírálás alapján felsőfokú képzésből Felvétel a felsőoktatási intézménybe: Az OKJ Jogi asszisztens felsőfokú szakképzést elvégzettek felvétele a jogász szak osztatlan (egységes) képzésre (MA) az Ftv szerint történik. A kreditek elismerése: A Jogi asszisztensképzésben elérhető krediteket a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szak osztatlan (egységes) képzése (MA) ismeri el. Az FSZ képzésben elérhető 120 kreditpontból a jogász szak osztatlan (egységes) képzésre (MA) felvételt nyert hallgató 30 kreditet számolhat el egyetemi tanulmányai során. Eszköz és felszerelési jegyzék a jogi asszisztens képzéshez: - Számítógép X - Szkenner X - Nyomatató X - Fénymásoló X - Telefon X - Fax X - Internet hozzáférés X - Szoftverek X - Irodaszerek X - Nyomtatványok X - Iratmegsemmisítő X - Hangrögzítő X - Szakkönyvek X - CD-jogtár X - Projektor X 131

18 Protokoll-ügyintéző képzés Szakképesítés megnevezése: Protokoll-ügyintéző Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítések köre: Ráépülés: Rendezvény- és konferenciaszervező Utazásszervező menedzser Hozzárendelt FEOR szám: 3641 Szakképzési évfolyamok száma: 1 A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és nemzetközi protokoll előírásait, képes hivatalos eseményeket, protokolláris vendéglátást, kulturprogramokat előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: azonosító száma megnevezése Szállodai portás, recepciós Hostess Idegenvezető A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: eredményes nyelvi szintfelmérés, "A2" szint, az europass nyelvi útlevél, a közös európai léptékre épülő értékelési táblázat alapján Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 0,5 év Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Elmélet aránya: 60% Gyakorlat aránya: 40% 132

19 A szakmai tantárgyak és azok óraszáma (az Protokoll-ügyintéző képzés óraterve) Protokoll-ügyintéző OKJ képzés szeptember 1-től Modul Tananyagegység Tananyag elm. gyak. órák Adminisztráció végzése Pénzügyi műveletek Pénzügyi tevékenységek Banki művelet 9 Adminisztráció Valuta, deviza, vám 9 36 Informatikai programok, irodatechnika 32 Üzleti levelezés, iratkezelés 18 Jegyzőkönyv, statisztika készítése 7 Munka- és balesetvédelem 7 64 Kommunikációs tevékenység gyakorlása Kommunikáció elmélete Kommunikáció eszközei 9 Általános kommunikáció Üzleti kommunikáció Kommunikáció a gyakorlatban 18 Kapcsolatszervezés 5 Önismeret, emberismeret 4 Személyiségtípusok, utastípusok 5 Információszerzés, önképzés 4 54 Etikett, protokoll elmélet 7 Etikett, protokoll gyakorlat 7 Idegenforgalom speciális szabályai 7 Reklamációs ügyek kezelése 7 Prezentáció 7 Tárgyalástechnika 7 Üzleti kommunikáció gyakorlata Rendezvényszervezés Rendezvényszervezés alapfogalmai Rendezvényszervezői munka Rendezvények fajtái, jellemzői alapjai Rendezvényhez kapcsolódó vendéglátási 18 formák Rendezvényszervezés folyamata Előkészítő tevékenység 18 Szerződéskötés 18 Forgatókönyv, költségterv készítése 28 Szervezési folyamat 28 Lebonyolítás 14 Értékelés, lezárás 14 Marketingmunka Protokoll elmélet Protokoll alapfogalmai, szintjei Protokoll elméleti ismeretei Protokoll rendezvények fajtái 18 A protokoll eszköztára Társadalomismeret Magyarország és az Európai Únió Művelődéstörténet Magyarország művészeti emlékei 32 Vallástörténet Protokoll gyakorlat Viselkedési szabályok alkalmazása Általános és speciális viselkedési szabályok Hivatalos programok szervezése és lebonyolítása Hivatalos programok szervezése 32 Hivatalos programok lebonyolítása 32 Vendégkísérés feladatai

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben