SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG."

Átírás

1 SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

2 Családi tulajdonú, német nemesítô házak összefogása 1965-ben hét nemesítô ház összefogásából jött létre a SAATEN-UNION GmbH. KORSZERÛ VÁLASZ AZ ÚJ KIHÍVÁSOKRA A SAATEN-UNION hét közepes méretû, több mint 1 éves nemesítési tapasztalattal rendelkezô nemesítô ház szövetsége, amely a hazai növénytermesztôk számára is Európa egyik legszélesebb faj- és fajtakínálatát biztosítja. Az anyavállalat idén ünnepli fennállásának 5., a magyar leányvállalat pedig alapításának 15. évfordulóját. A SAATEN-UNION a nagy jövedelmezôséget biztosító növényfajokon kívül az adott területi viszonyokhoz jól illeszkedô további fajok sokaságát kínálja. Nemesítési programjaink egyedülálló sokszínûsége biztosítja, hogy a ha tékony, a környezetet kímélô mezôgazdasági termelés a jövôben is jövedelmezô tevékenység maradhass o n. A SAATEN-UNION fajták és hibridek sikere az innovatív nemesítésen túl többek között annak az Európában szinte egyedülálló, Magyarországot is magába foglaló szelekciós és adaptációs kísérleti hálózatnak köszönhetô, amely megalapozott információkat nyújt új fajtáink teljesítményérôl és adaptációs képességérôl. Európai nemesítési programjaink hatékonyságát nem csak a kiváló terméseredmények, valamint fajtáink növekvô vetésterülete jelzi, hanem az is, hogy évrôl-évre újdonságokkal bôvül hazai fajtakínálatunk. A SAATEN-UNION tulajdonosai maguk is gyakorló nö vény - termesztôk. Így a gazdálkodás során szerzett tapasztalataik közvetlenül hozzájárulnak a nemesítési munka sikereihez. Ezáltal tudnak olyan fajtákat ajánlani a termelôk számára, amelyek széles agroökológiai alkalmazkodóképességgel, nagyfokú szárazságtûréssel és betegség-ellenállósággal, valamint jó állóképességgel biztosítják a jövedelmezô termesztést a nehéz és sokszor változó termesztési körül mé - nyek között is. Több termés, nagyobb biztonság. Több jövedelem a nö - vény ter mesztô és állattenyésztô gazdaságok számára. Évrôl évre. Ez a SAATEN-UNION célja. A SAATEN-UNION növekedése töretlen Blum Zoltán ügyvezetô igazgató SAATEN-UNION Hungária Kft. Az alapítás évében elért árbevételt a következô tíz évben megtízszerezte az anyavállalat ben a forgalom már meghaladta a 1 millió eurót, 214-ben pedig a 2 millió eurót közelítette. 2 3

3 A SAATEN-UNION koncepciója abban rejlik, hogy néhány növényfajra, de azokra intenzív figyelemmel koncent rálnak az egyes nemesítô házaknál. Egyes növényfajok nál úgy, mint repce, borsó valamint hibrid- és fajtarozs külön ezekre a fajokra specializálódott együtt mû kö désekben, saját tulajdonú szervezetekben folyik az intenzív nemesítési munka. NEMESÍTÉS A JÖVÔ A SAATEN-UNION nemesítési tevékenysége 2 nemesítô állomáson, Európa szerte 1 kísérleti helyszínen zajlik és több mint 4 növényfajra kiterjed. Az Európában szinte egyedülálló szelekciós és adaptációs kísérleti hálózatnak köszönhetôen mintegy 24 elismert fajta és hibrid forgalmazását végzi 8 európai leányvállalat, köztük a hazai SAATEN-UNION Hun gá - ria Kft. közremûködésével. A növénynemesítés és az ehhez kapcsolódó technológiák, mint például a dihaploid-technológia vagy a marker techno lógián alapuló szelekció a jelen század legfontosabb kulcs technológiáihoz tartoznak. A fejlesztések elôterében a termelôi és fogyasztói elônyök, valamint a fenntarthatóság követelményei állnak. A cél az, hogy az új technológiák segítségével még magasabb terméshozamokat biztosító, még egészségesebb és kiváló minôségû fajtákat nemesítsenek. A SAATEN-UNION mûködteti Németország egyik legnagyobb és legfejlettebb biotechnológiai laboratóriumát, mely kiváló alapot teremt ahhoz, hogy a növény - nemesítés legújabb kihívásaira is gyors és hatékony választ tudjon adni. Kutatásra, termékfejlesztésre az éves forgalom 13%-át forgatja vissza a vállalat. A SAATEN-UNION a nagy jövedelmezôséget biztosító növényfajokon kívül az adott területi viszonyokhoz jól illeszkedô további fajok sokaságát kínálja. Ezáltal a vállalatnak lehetôsége nyílik arra, hogy a különbözô területekrôl származó ismereteit hatékonyan össze tudja kapcsolni egymással és modern genetikát tud - jon biztosítani a bôvülô és fenn tar t- ható vetésforgókhoz. A SAATEN- UNION tulajdonosai gyakran tûnnek fel nemesítôi újításaikkal az európai termelési horizonton, mint például robusztus hibridfajták fejlesztésével vagy a klímaváltozásnak is ellenálló fajtákkal. 4 5

4 HAZAI EREDMÉNYEK 35 A SAATEN-UNION MAGYARORSZÁGON Cégünk hitvallása, hogy az anyavállalatnál eddig felhalmozódott tapasztalatokat a ne me - sítés legújabb vívmányaival együtt a hazai mezôgazdaság szolgálatába állítsa. A SAATEN- UNION felhasználva a hazai fajtakísérletekben és vetômag-szaporításban szer zett is mereteit az elmúlt évek során a magyar vetômagpiac aktív, innovatív szerep lôjévé vált. A SAATEN-UNION / RAPOOL / MEZÔSEED cégcsoport forgalma A SAATEN-UNION Hungária Kft. 2-ben kezdte meg hazai tevékenységét. A vetômag-forgalmazás terén kialakított együtt mû ködésnek köszönhetôen, a cégcsoporthoz tartozó RAPOOL Hungária Kft. termékpalettájával együtt, a teljes szántóföldi kultúrnövény spektrum vetômagigényét ki tudja elégíteni. A cégcsoporthoz tartozik a vetômagtermeltetéssel, -feldol gozással és -értékesítéssel foglalkozó Mezôseed Kft. is. Min d három cég központja Lepsényben (Fejér megye) található. A hazai cégcsoport forgalma mára meghaladta a 3 milliárd forintot, a 214/215-ös gazdasági évben pedig várhatóan átlépi a 4 milliárd forintot. gazdasági iév: július 1. - június 3. *előrejelzés Forrás: NÉBIH A hazai leányvállalat pozíciói kifejezetten jók a kalászos gabonafélék vetômagpiacán. A NÉBIH évi nyilvántartása szerint például a SAATEN-UNION Hungária Kft. vezeti a sort 24 ôszi búza és 4 hibridbúza fajtabejelentéssel, megelôzve a hazai vetômag cégeket is. Nemcsak a belföldi vetômag-elôállítás területe növekszik évrôl évre, hanem a hibridbúza forgal ma is dina mi ku san emelkedik. Emellett növekszik a napraforgó, kukorica és hüvelyes növények vetômagpiaci része se dése is. ÚJ BERUHÁZÁSOK A vetômagüzemi beruházás 213-ban lezárult elsô üteme egy új csávázó és csomagolósor kialakítását tette lehetôvé, to váb bá a fejlesztés része volt egy színszerinti válogató is. A 214-ben is folytatódó, összesen mintegy 27 millió Ft értékû beruházás célja a legkorszerûbb techno lógia alkal - mazása révén a legmagasabb minôségi kö vetelményeknek történô megfelelés. Ezzel a lepsényi vetômagüzem a középés kelet-európai ellátás egyik alappillérévé válik. Az eddigi aprómag feldolgozások szerepét átveszi a napraforgó, a kalászosok, a hibridrozs és a hibrid repce. Középtávú cél a hibridbúza és kukorica vetômagok elôállítása és feldolgozása. A növekvô kereslet zökkenômentes kiszolgálása érde - kében sikerült új munkatársakat is megnyerni, így több kulcsterületen új kollégákkal erôsödött a csapat. 6 7

5 SOKOLDALÚ TERMÉKKÍNÁLAT HIBRIDBÚZA. A JÖVÔ TECHNOLÓGIÁJA MÁR MA A SAATEN-UNION KÍNÁLATÁBAN. Nemesítési és termesztéstechnológiai szakértelmének köszönhetôen a SAATEN-UNION vezetô szerepet tölt be a hib ridbúza-elôállítás területén. A SAATEN-UNION hibridbúzái a hagyományos fajtákkal szemben jelentôs fiziológiai többlet aktivitással rendelkeznek. A fajtákkal szemben s zinte hihetetlen terméstöbblet elérésére képesek a forró, aszályos évjáratokban, míg kedvezô évjáratokban képesek megmutatni azt az elképesztô terméspotenciált, amely bennük rejlik. ÁRPA. A CSÚCSOK CSÚCSAI. ÔSZI BÚZA. MINÔSÉG ÉS MENNYISÉG ZSENIÁLIS KOMBINÁCIÓBAN. A szélsôségesen változó idôjárási és piaci körül mények olyan búzafajtákat igényelnek, amelyek nagyobb termô képesség, jobb stressztûrés és ma ga - sabb szintû betegség-ellenállóság mellett tudják biztosítani az élel miszer- és a takarmánycélú alap - anyagot. Természetesen a jöve del me zôség szem elôtt tartásával, ami egyet jelent a fejlesztéssel, az innovációval. Ezen a téren a SAATEN-UNION búzanemesítôi mindig is az élen jártak, melyet messzemenôen igazolnak az ôszi búza vetômagpiacának visszajelzései. Ôszibúza-fajtáink megtestesítik mindazon tulajdonságokat, melyeket ma a korszerû faj táktól elvárnak a termelôk. A kisebb területen vetett ôszi kalászos fajok között a SAATEN-UNION faj - tái már évek óta meghatározó, számos esetben piacvezetô pozícióval rendelkeznek. A SAATEN-UNION hagyományosan erôs ôszi árpa portfóliója mind a kétsoros, mind a többsoros szegmensben rendszeresen bôvül. Magyarország piacvezetô sörárpája mellett annak új kihívója is termékpalettánkon található. Így biztosítjuk a termelôk számára, hogy a korszerû agrotechnika és a leg újabb genetika kombinációjával kiváló terméseredményt és ma gas jövedelmezôséget érhessenek el. HIBRIDROZS. MINDEN HELYZETRE. Korábban kevés figyelem jutott az ôszi rozsra. A SAATEN-UNION azonban ezen a területen is a leginnovatívabb ne me sítôk közé tartozik. Az újgenerációs turbóhibridek köztermesz tésbe vonásával a piacvezetô pozíciót célozza meg. Ezek a rozs hibridek a faj táknál jelentôsen nagyobb termôképességgel, jobb betegség-ellenállósággal és stressztûréssel rendel keznek. Ezáltal a ti pikus, de a nem hagyományos rozs termô helyeken is többlettermés elérésére képesek, ami ala cso nyabb önköltség gel, így maga sabb jövedelmezô séggel pá ro sul. 8 9

6 TRITIKÁLÉ. SZÉLSÔSÉGEKHEZ ALKALMAZKODVA. A tritikálé termôterületének számottevô európai növekedése az egykor különösen egészségesnek tartott, vegyszeres állo mány védelmet szinte egyáltalán nem igénylô takarmány nö vényünket is kedvezôtlenül érintette. Napjainkban már ugyanazok a gombabetegségek veszélyeztetik, mint a búzát. A SAATEN-UNION neme sítôi ezért komoly erôfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy tovább ra is nagy termôképességû, ugyanakkor alacsony gombaölô szer felhasználást igénylô, egészséges fajtákkal legyen fenntartható a takarmánytermesztés jövedelmezôsége. TAVASZI ZAB. MAGASAN AZ ÁTLAG FELETT. A zab étkezési célú felhasználásának növekedése a nemesítésre is hatással van. A SAATEN-UNION, mint Európa vezetô zabnemesítôje ezért a nagyobb termés és termésbiztonság mellett kiemelt célként kezeli a hántolást jelentôsen befolyásoló egyéb paraméterek ezermagtömeg, osztályozottság, pelyvaarány, nem hántolható szemek aránya fejlesztését is. Tavaszizab-faj tánk nemcsak kiváló takarmány, hanem az európai hánto lóipar egyik legkedveltebb alapanyaga is. NAPRAFORGÓ. BIZTONSÁG VÁLTOZÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS. A SAATEN-UNION napraforgó-vetômag kínálatában megta lál hatók a hagyományos (LO) és a magas olajsavtartalmú (HO) hibridek is. Mindegyik hibrid alkalmas a CLEARFIELD gyom irtási rendszerben történô termesztésre. Sôt, 214-ben már 2 új SAATEN-UNION hibrid a továbbfejlesztett CLEARFIELD PLUS gyomirtási rendszerben is bemutatkozott az EU-ban, melyek piaci bevezetése idén hazánkban is megtörtént. HÜVELYESEK. TAVASZRA ÉS ÔSZRE. A SAATEN-UNION európai viszonylatban is számottevôen nö vekvô területen szerzett jó tapasztalatokat, egyszerre több szója fajtával. A kedvezô eredményekre alapozva hazai viszo nyok közé is ajánljuk fajtáinkat. Új, szuperkorai szójafajtáink az ország egész területén akár az északi megyékben is jövedelmezô és megbízható megoldást nyújtanak. Alternatív fehérjetakarmány céljára pedig tavaszi és ôszi szárazborsófajtákat kínálunk. KUKORICA. KORSZERÛ VÁLASZ AZ ÚJ KIHÍVÁSOKRA. A kukorica hibridek különlegessége a genetikai alapok mellett a PRIMUS SEED vetômagkezelés. A bioaktív anyagok vetômagon történô alkalmazása mérhetô terméstöbblettel jár, amit a kísérletek eredményei évrôl évre bizonyítanak is. A kor szerû, központi vetômagtartályos vetôgépek gyors kiszolgálása érdekében MAXI PACK kiszerelésben is elérhetô a vetômag. KÖZTESNÖVÉNYEK. A FENNTARTHATÓ TERMÔKÉPESSÉGÉRT. A kultúrnövények biztonságosabb és nyereségesebb termesz tését elôsegítô, azt megalapozó köztesnövények gyakorlati hasz na bizonyíthatóan nagy. A köztesnövények célzott alkal ma zása a talajok termôképességének növelése mellett lehetô vé teszi a kórokozók és kártevôk elleni hatékonyabb védekezést is. Ehhez az olajretek, mustár és facélia vetômagok mellett mag ke verékek is megtalálhatók kínálatunkban. A zöldítési program hatására megnövekedett hazai igények kielégítésére idén vezetjük be kifejezetten erre a célra fejlesztett, új termékcsaládunkat. 1 11

7 TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK 1. Területi képviselô: Szabó Tamás Gyôr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye Mobil: Területi képviselô: Németh Csaba Vas és Veszprém megye Mobil: Területi képviselô: Virág Attila Somogy és Zala megye Mobil: Értékesítési támogatók: Kis Tar Gyula Mobil: Pék Ferenc Mobil: Területi képviselô: Erôs János Tolna és Baranya megye Mobil: Területi képviselô: Szajbert Zoltán Fejér megye Mobil: Területi képviselô: Pataki István Pest, Nógrád megye és Heves megye nyugati része Mobil: Területi képviselô: Nagy János Jász-Nagykun-Szolnok megye és Heves megye keleti része Mobil: Értékesítési támogató: Bóta Istvánné Jász-Nagykun-Szolnok megye Mobil: Területi képviselô: Baleda István Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mobil: Területi képviselô: Kovács Gyula Hajdú-Bihar megye Mobil: Területi képviselô: Hulvej Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mobil: Területi képviselô: Molnár Krisztián Bács-Kiskun megye Mobil: Értékesítési támogató Sztarovics Mihály Mobil: Területi képviselô: Jankó György Csongrád és Békés megye Mobil: Értékesítési támogató: Kiss Gábor Békés megye Mobil: SAATEN-UNION Hungária Kft Lepsény, Vasút u. 57. Tel.: Fax:

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában A technikai fejlődés sorra teremti az újabb és újabb lehetőségeket. Az okos telefonok és az elektronikus

Részletesebben

Növénynemesítés és innovatív mezőgazdaság

Növénynemesítés és innovatív mezőgazdaság Technológiai alternatívák 10 milliárd ember élelmezésére Science and Technology Options Assessment Növénynemesítés és innovatív mezőgazdaság Összefoglalás HU Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelési

Részletesebben

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom AGRÁR Iránytű 2013/2 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Abaúji Charolais Zrt., Léh 7. Búzapiaci összefoglaló 9. Bemutatkozik a hercegkúti Bodrog Agro Trade Kft. 10. Kukoricapiaci összefoglaló 11. Bemutatkozik

Részletesebben

EREDMÉNYEK ÉS TERMESZTÉSI TANÁCSOK MAGYARORSZÁG

EREDMÉNYEK ÉS TERMESZTÉSI TANÁCSOK MAGYARORSZÁG EREDMÉNYEK ÉS TERMESZTÉSI TANÁCSK MAGYARRSZÁG TELJESÍTMÉNY KUKRICA 2014 NAPRAFRGÓ 1 BEVEZETŐ A MAÏSADUR SEMENCES TÁVLATI CÉLJA : AZ ÖN RÉGIÓJÁNAK MEGFELELŐ PRÉMIUM GENETIKÁT AJÁNLJUK! Mielőtt kereskedelmi

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN*

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* DR. KAPRONCZAI ISTVÁN Magyarországon az elmúlt 3-4 évben kedvező változáson ment át az agrárinformatika és ennek részeként az agrárstatisztika.

Részletesebben

Ahol élni jó Budapest

Ahol élni jó Budapest Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült www.siemens.hu

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

Vetômag védelem 2013

Vetômag védelem 2013 Vetômag védelem 2013 A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben találhatók benne olyan -

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL

MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL SÁNDORNÉ DR. KRISZT ÉVA A kis- és középvállalkozások meghatározó szerepet töltenek be a piacgazdasági körülmények között működő országok gazdasági életében. Az 1989 utáni

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

Az alapvető cél nem változott

Az alapvető cél nem változott A HOLSTEIN GENETIKA Kft. időszaki kiadványa, 2010. április A Magyar Mezőgazdaság melléklete Az alapvető cél nem változott Idén ünnepli huszadik születésnapját a Holstein Genetika Kft., ami még állandó

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Biztos és magas termés a magasolajsavas szegmensben is

Biztos és magas termés a magasolajsavas szegmensben is Biztos és magas termés a magasolajsavas szegmensben is www.syngenta.hu Egyedülálló magasolajsavas portfolió a napraforgó szakértőjétől Mi a magasolajsavas napraforgó? A világpiacon háromféle zsírsav összetételű

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?!

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! AVAGY A PRAKTIKER LEHETSÉGES MARKETING

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben