A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben"

Átírás

1 A település fejlődése és - fejlesztése Magyarszentmiklós Községben Polgármesteri Koncepció 2010 Magyarszentmiklós Község Önkormányzata Részére A Év Közötti Időszakra

2 Tartalomjegyzék 1. A fejlesztési koncepció alapelvei 3. o. 2. Településpolitikai elhatározások, prioritások 4. o. 3. Társadalmi-gazdasági környezet 5. o. 4. A közszolgáltatási alap- és intézményrendszere 8. o. 5. Oktatás, kultúra, szabadidő, sport 10. o. 6. Kommunális ellátás 12. o. 7. Magyarszentmiklós műszaki jellemzői 13. o. 8. Vízgazdálkodás 17. o. 9. Hulladékgazdálkodás 18. o. 10. A település ökológiai környezete 19. o. 11. Egyéb környezeti adottságok 20. o. 12. Az önkormányzat lehetőségei és szerepvállalása 22. o. 13. Összefoglalás 24. o. Függelék 25. o. 2

3 1. A fejlesztési koncepció alapelvei Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. Törvény 8. (1) (Ötv.) a települési önkormányzat kötelező szolgáltatási feladatkörei között határozza meg a településfejlesztés és településrendezés feladatát. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (Étv.) külön is szabályozza a települési önkormányzat településrendezési feladatát, annak eszközrendszerét. Ezen eszközrendszer első eleme a Településfejlesztési Koncepció, további elemei: a Településszerkezeti terv, a Helyi építési szabályzat és a Szabályozási terv. A tervezés rendszere, az egymásra épülő településrendezési tervek a települési önkormányzatra felelősségteljes tervező-szervező munkát hárítanak. Magyarszentmiklós Község fizikai-ökológiai adottságaira, földrajzi helyzetére, infrastrukturális ellátottságára és egyéb hagyományaira alapozandó koncepciónak tartalmaznia kell a település hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. Erre építhetők az egyes ciklusok programjai, valamint a helyi önkormányzat egyéb tárgykörökben több évre megalkotott fejlesztési, intézkedési tervei, továbbá az adott gazdaságiköltségvetési év fejlesztési tervei. Az Étv. fogalommeghatározása szerint a településfejlesztési koncepció: a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum. A településfejlesztés célja: a településen élők életminőségének növelése, megfelelő települési környezet kialakítása, egészséges emberi környezet megteremtése. A 21. század elején a társadalom, a gazdaság, a kultúra átalakulása, változásai, a természeti környezet, az infrastruktúra helyzete, a magángazdaság elterjedése, a foglalkoztatási, jövedelmi viszonyok átrendeződése mind-mind a helyi adottságok alakítása, annak szükségességének elindítója, a lehetséges irányok meghatározója. Magyarszentmiklós, Nagykanizsától 12 km-re, a Zalaegerszegi út mellett fekszik. Fejlődése két időszakra oszlik. Már az őskortól lakott terület volt. Írásos emlékei azonban csak a XIII. sz. végétől XIV. sz. elejétől vannak. A község neve folyamatosan változik, de csak az előtagjában. A XIX. sz. végétől változtatta a nevét Magyarszentmiklósra. A falu I. történeti időszaka 1744-ig tart. A tulajdonosok folyamatosan változtak. A törökök 1548-ban teljesen felégették. Így elnéptelenedett ben gróf Batthyány Lajos tulajdonába került. Ekkor telepítettek ide a svábokat Koblenzből. Újra éled a település. Már van uradalmi vendégfogadója, sörfőzője, kocsmája. A népesség folyamatosan emelkedik 1930-ig után megkezdődik a létszám csökkenése ban osztatlan községi elemi iskolája volt ban iskolát építettek ben már csak alsó tagozat működött a gyereklétszám csökkenése miatt. Később meg is szűnt. A település fejlődését évszázadokon keresztül alapvetően határozták meg a természeti tényezők és határozzák meg az előttünk álló évtizedekben is. 3

4 2. Településpolitikai elhatározások, prioritások A község fejlődését az utóbbi évtizedek tényeire alapozottan prognosztizálható népességnövekedést megfelelő társadalmi-gazdasági környezet megteremtésével lehet biztosítani. Elsőrendű cél a község minél vonzóbbá tétele, az alapellátás minőségének fejlesztése, munkahelyteremtés, a környezetvédelem feltételeinek javítása, az értékes, védendő épületek és természeti adottságok megfelelő hasznosítása. Mindezen célok érdekében biztosítandók a következők: A demográfiai helyzet alakulására is kiható, egészséges lakáskörülmények, a lakásépítési lehetőségek megfelelő választékot nyújtó, differenciált bővítése. A lakosság megélhetéséhez és ellátásához nélkülözhetetlen gazdaság, az egyes ágazatok (mezőgazdaság, ipar, közlekedés, hírközlés, víz- és energiaellátás, hulladékgazdálkodás, stb.) érdekeinek figyelembe vétele. A település minél vonzóbbá tétele érdekében kapjon kiemelt figyelmet a környezet- és természetvédelem, azon belül az egyes elemek (levegő, víz, talaj, klíma, élővilág, stb.), továbbá az épített környezet védelme. A község földrajzi fekvéséből, illetve az objektív adottságokból eredően erősíteni kell a közművelődés, kultúra és a sport terén. A változó körülmények között a község területén elhelyezkedő ingatlanokkal kapcsolatos közösségi- és magánérdekek összehangolása, kiemelten az állampolgárok jogbiztonságának megteremtése. Az elvárható jogbiztonság megteremtésének egyik egyszerű és indokolt módja a korábbi rendezési terv lehető legtöbb elemének átemelése az új tervbe. Másként fogalmazva: a tervnek csupán azon részeit kell módosítani, amelyek megváltoztatása valóban indokolt. Az új tervet az Étv. (LXXVIII. tv.), továbbá a végrehajtására kiadott, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásai szerint kell kidolgozni. 4

5 3. Társadalmi-gazdasági környezet A népességszám és lakáskörülmények alakulása Előzmények, adottságok A község több száz éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt porig égett, természeti csapások, háborúk, csaták színtere volt. A község fejlődése több szakaszra bontható, amelyet alapvetően befolyásolt a mezőgazdasági jelleg. Nagyarányú fejlődés az as évekre, az 1950-es évek elejére, valamint az 1990-es évek elejére tehető. A település népességszáma az elmúlt 50 évben egyenletesen fő között mozgott. A fenti adat szerint a koncepció időtávlatára, 2014-re az utóbbi évtizedekhez hasonló mértékű, mérsékelt lakosságnövekedést feltételezve mintegy 300 fő lakónépességgel lehet számolni. Ezen belül lassan csökken a 60 éven felüliek aránya. A számítható népességnövekedés alapján mintegy fő (4 fő/család) részére kell biztosítani a lakáshoz jutás feltételeit. Ez hosszútávon nagyjából új lakás építését jelentheti. Az építési telkek méretének kialakításánál figyelemmel kell lenni a Nagykanizsáról kitelepültekre, akikre nem jellemző a mezőgazdasági termelés. Csendre, nyugalomra, pihenésre vágynak. A telkek nagysága átlagosan m2 legyen. A gazdaság és a foglalkoztatás helyzete és jövője. A gazdaság alakulása Magyarszentmiklós község gazdasága sokszínű, már nem csak a mezőgazdasági jelleg a domináló. A termőföld egy része mezőgazdasági őstermelők birtokában van, de több 100 hektáron agrár zrt. működik. A település közelében működik egy sertéstelep valamint egy szárító egység. A sertéstelep áthelyezésére illetve a szárítóegység további bővítésére megfelelő koncepció kidolgozása (munkahelyek megmaradása, letelepedni szándékozók, az itt élők valamint az agrár zrt. működtetőjének legmegfelelőbb megoldása szerint). 5

6 A mezőgazdasági ágazat alakulása: Fontos feladat a jövőben a mezőgazdasági termelés verseny- és jövedelemtermelő képességének javítása. Segíteni kell a mezőgazdasági, ipari és más jellegű vállalkozásokat, családi gazdaságokat tanácsadással, piackutatással. Ezért bővíteni kell az ifjúsági házban kialakított információs termet, amely helyet kell, hogy adjon továbbképzésnek, oktatásnak is. Ösztönözni kell a termékek nagyobb hányadának környezetkímélő módszerekkel való előállítását. Az ipari ágazat alakulása: A település egyetlen ipari területe a Profa Kft. Ösztönözni kell a tulajdonosokat a terület nagyobb mértékű hasznosítására, akár megfelelően alakított helyi adóztatással is. Az orvosi rendelő jövőbeli szerepe a község életében: A rendelő feladata a jövőben továbbra is elsősorban a gyógyító munka. Falusi turizmus és egyéb szolgáltatások: A turizmus direkt és közvetett hatása révén fontos szerepet kap a kormányzati és Európai Uniós koncepciókban. Magyarszentmiklós község idegenforgalmi értékét természeti adottságai határozzák meg. Ki kell emelni a közelben található szőlő-hegyek minden szépségét, ami erre a tájra jellemző. Idegenforgalmi szempontból jelentős a falu belterületén található katolikus templom és harangláb, valamint a különböző szolgáltató egységek (Ifjúsági házon belül), kondicionálóterem, információs terem ill. szabadtéri színpad. A turizmus több formában kapcsolódhat a helyi sajátosságokhoz, kiegészítő tevékenységet, helyi jövedelemforrást jelenthet a lakosságnak. A turisztikai versenyképesség megteremtéséhez tudatos fejlesztésre van szükség. Teleház keretein belül ösztönözni kell a nyelvoktatást, a turisztikai lehetőségek jobb kihasználására. Biztosítani kell a templom látogathatóságát a turisták számára. Szorgalmazni és támogatni kell a turisztikai célt szolgáló szálláshelyek kialakítását. Be kell kapcsolódni a gyermeküdültetésbe, a volt iskolaépület átalakításával és általa többfunkciós szerepének betöltésére. Fenn kell tartani és lehetőség szerint bővíteni a lakás felújítási és lakásépítési támogatást, ezzel is elősegítve a településkép esztétikai javítását. Pénzalapot kell biztosítani az épületek korszerűsítésére, lehetőség szerint egy többfunkciós épületegyüttes kivitelezésére. 6

7 Foglalkoztatás, a munkanélküliség alakulása Egykor a legnagyobb munkáltató helyi viszonylatban az asztalos üzem volt, amely megszűnt től folyamatosan csökkent a mezőgazdaságból élők száma. Jelenleg, elsősorban a város közelsége miatt legtöbben Nagykanizsán dolgoznak. A foglalkoztatás sajátosságai A mezőgazdasági foglalkoztatás jelenleg is munkát ad az itt élőknek, igaz csak kis létszámban. A képzett szakmunkások munkát találtak környékbeli települések üzemeiben, vállalkozásaiban. A munkanélküliek helyzete A községben a kistérségi statisztikai adatok alapján elmondható (pozitív értelemben), hogy az első helyen található településünk. Távlati cél a munkanélküliek számának nulla fő alá szorítása. Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikája Az önkormányzat foglalkoztatási stratégiáját megváltoztatni, mindenkinek munkát ajánlani, aki dolgozni akar. Az önkormányzat által szervezett munkák kettős célt szolgálnak. A közcélú munkák keretében végezhető foglalkoztatás: környezet gondozása (középületek renoválása, festése, stb.), környezetvédelem (hulladékgyűjtés, úthálózat építése, fásítás, parkosítás, parkgondozás), közművelődési feladatok (információs terem), személyi szolgáltatások (házi ápolás, idősgondozás, családsegítés). A másik fontos cél a munkanélküliség csökkentésével párhuzamosan, egyes társadalmi csoportok leszakadásának megállítása. A hagyományos foglalkoztatási formák mellett egyéb munka- és foglalkoztatási lehetőségek megteremtése szükséges. A hátrányba került emberek foglalkoztatását a betanított munkakörök megteremtése segítheti legjobban. Elő kell segíteni az otthon végezhető munkavállalási lehetőséget. Fenn kell tartani, illetve hosszú távon fejleszteni kell az önkormányzat foglalkoztatási lehetőségeit. Növelni kell a vállalkozási készséget tanfolyamok, felvilágosító beszélgetések formájában. 7

8 4. A közszolgáltatási alap- és intézményrendszere Szociális alapellátás A településen a szociális alapellátás kizárólag a belterületre korlátozódik. A 60 év felettiek száma 2010-ben (76 fő). A következő években várhatóan 60 és 80 fő között fog stagnálni. A demográfiai folyamatok ellenére a lakossági létszámot növelni kell, elsősorban a betelepülőknek és az itt élőknek köszönhetően. Szociális juttatási rendszer A helyi önkormányzat alapfeladatai keretében a rászorultakon pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerrel gondoskodik. Pénzbeli ellátások Az önkormányzat rászorultságtól függően nyújtandó pénzbeli ellátásai: Lakásfenntartási Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Nappali szociális intézményi ellátás, személyes gondoskodás Számolnunk kell arra az eshetőségre, hogy a magára maradt idős emberek gondozását is meg kell oldani. Az önkormányzatnak életre kell hívni egy az idős emberek által (akár napi rendszerességgel látogatott) idősek klubját. Az ellátási rendszer bővítése csak az ún. személyi jelzőrendszer kialakításával, házi segítségnyújtással lehetséges, amely révén eljut minden információ az önkormányzathoz. A házi segítségnyújtáshoz ez megfelelő segítséget ad, így megelőzhető a súlyosabb krízishelyzetek kialakulása. Az idősebb emberek részéről felmerülhet a bentlakásos intézményi ellátás. Szeretnének lakóhelyükhöz közeli, vagy a községben létrehozandó intézmény szolgáltatásait igénybe venni. Ez a nagyobb távlatban realizálható forma oldaná meg a differenciált ellátást is. Keresni kell a megoldást az egyedül élő, de lakóhelyétől megválni nem szándékozó idős emberek gondozására és ellátására. (pl.: átalakítás), illetve a magántőke bevonásának lehetőségét egy olyan objektum létesítésére, amely alkalmas erre a célra. 8

9 Nem önkormányzati fenntartású intézményi rendszer, szociális vállalkozások A helyi önkormányzatnak különféle eszközökkel támogatni kell a szociális jellegű, magánerős vállalkozásokat, méltányos, elfogadható áron biztosított területek értékesítésével, kijelölésével. Egészségügyi alapellátás Háziorvosi alapellátás A településen nem alakult ki az ún. csoport-praxis működési forma az egészségügyben. Háziorvosi körzetben folyik a betegellátás. Az önkormányzat jelenleg 1 épületrészt biztosít a körzeti rendelés céljára. Gyógyszerellátás A településen a gyógyszerellátás nem működik szervezett formában. Ezen a téren a legkézenfekvőbb megoldás a falugondnoki szolgáltatás. A lakosság igényeit figyelembe véve kell megoldani a gyógyszerek beszerzését. 9

10 5. Oktatás, kultúra, szabadidő, sport A kulturális, művelődési élet főbb vonásai A község lakosságának kulturális, művelődési igényeinek ellátása és szórakozási lehetőségeinek biztosítása többféleképpen történik. Közművelődési szolgáltatás (művelődés, kultúra) A községi önkormányzat könyvtári, közművelődési szolgáltatásainak, a szabadidős tevékenységnek, a szabadidő tartalmas eltöltésének színtere a 2006-ban átadott ifjúsági ház és környéke, valamint a régebb óta működő kultúrház. A könyvtárban folyó szakmai munka színvonalát jelzi a beiratkozók és látogatók számának folyamatos növekedése. A lakosság számára az ifjúsági házban működő könyvtár, szolgáltatást nyújt a jövőben is. Fejlesztési célok: El kell érni, hogy a lakosság mind szélesebb rétegei számára váljanak elérhetővé a könyvek, az aktuális szakismeretek. Fontos feladat az olvasóközönség megtartása, bővítése, főként ma, amikor az olvasásra fordított idő egyre csökken. Meg kell teremteni a helytörténeti dokumentumok gyűjtésének lehetőségét, rendszerezését. Videózás Adottak a videózás tárgyi feltételei, de ezen, folyamatosan javítani kell. A műsorpolitikának igazodnia kell a kor követelményeihez, (falu tv, képújság). Társadalmi szervezetek, Ifjúsági ház, Kultúrház A házban több társadalmi szervezet működését lehetne, (megfelelő lehetőséget találva tevékenységének nyugodt körülmények közötti végzésére) létrehozni. A technikai lehetőségek további fejlesztésével a községünket bemutató honlap szerkesztése, folyamatos frissítéssel. Az önkormányzat évente több alkalommal tart rendezvényt a kultúrházban és környékén, többek között: falunap, bál, borverseny, idősek napja, ifjúsági rendezvények, fórumok, ezek megtartása mellett további programok szervezését lehet megoldani a meglévő infrastruktúrának köszönhetően. Emellett szakköri foglalkozások kialakítása kicsiknek-nagyoknak. 10

11 A közművelődést szolgáló intézményrendszer tárgyi feltételeit tovább kell javítani. A kor követelményeinek megfelelően korszerűsíteni kell az informatika, számítástechnika tárgyi feltételeit, lehetőségeit. Ezen túl a helyi televíziózás feltételeinek folyamatos korszerűsítésén együtt kell működni a szolgáltató céggel (csillagpontos hálózati rendszer tv-internet-telefon egy csomagon belül). A volt iskola udvarát úgy kell átalakítani, hogy megfelelő tervek alapján a több funkciós feltételek mellett, helyet tudjon biztosítani egy szobor-, illetve emlékparknak. Tömegsport A legfőbb feladat a mozgás, a sport, az egészséges életmód megszerettetése. Ezeket a célokat az önkormányzati és pályázati lehetőségek támogatásával kell elérni. Magyarszentmiklóson a lakosság sportolási feltételei, az önkormányzat lehetőségeihez mérten rendezettek. Az ifjúsági házban kialakított kondicionáló terem és a szabadidőpark folyamatos fejlesztése reményeink szerint településünk jó hírét viszi továbbra is. 11

12 6. Kommunális ellátás Közterületek tisztántartása A községi önkormányzat döntően a falugondnoki szolgálat keretein belül gondoskodik a közterületek rendszeres tisztántartásáról, fenntartásáról. A lakóingatlanok előtti terület tisztántartása a tulajdonos, használó kötelessége, amelyről helyi önkormányzati rendelet rendelkezik. A település lakóterületeinek, utcáinak, közterületeinek arculata az elmúlt években folyamatosan javult. A lakosok döntő része elfogadja az ide vonatkozó rendeleteket és annak előírásainak eleget tesz. A település közigazgatási területén minden m 2 -t meg kell óvni, védeni a környezetszennyezéstől, hulladékok, szemetek lerakásától. Temető A településen egy temető üzemel. Korszerű ravatalozó mellett, viszonylag széles utak vannak a temetőben. A bővítés lehetősége megvan, bőségesen van hely 2020-ig az elhunytak elhelyezésére. A száraz fák helyett újakat kell telepíteni ill. az eu-s szabályozásnak megfelelően bekeríteni. Nagy gondot kell fordítani a tisztításra, parkosításra. Hulladékkezelés, -szállítás A településről szervezett formában elszállítják a kommunális és egyéb hulladékot. A heti rendszeres szállítás mellett évente 1 alkalommal lomtalanítási nap is van, tehát biztosított mindennemű szemét elszállítása tavaszától, a község területén kialakított szigeten, szelektív hulladékgyűjtő tartályok kerültek kihelyezésre, biztosítva a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. A jövőben biztosítani kell még több szemétgyűjtő edény kihelyezését. 12

13 7. Magyarszentmiklós műszaki jellemzői Településszerkezet, területfelhasználás Közigazgatási terület: 419 ha Ebből belterület: 33 ha külterület: 386 ha A teljes közigazgatási terület nagysága a jövőben sem változik, a belterület bővítését azonban az igényeknek megfelelő mértékben fokozatosan biztosítani kell. Nagyon fontos a fokozatosság elve, hiszen az önkormányzatra a belterületté nyilvánítás után egy sor olyan kötelezettség hárul, amely komoly pénzeszközöket igényel. A településszerkezeti adottságok, illetve a község szerkezeti rendszere elsősorban a külterületen néhány új elem (74-es út bővítése, M9 autópálya stb.) hatására módosulhat. A község belterületén a tervezett beruházások hatására marad a meghatározó szerkezeti elem. Magyarszentmiklós lakosságának megfelelően egy egyházi központ alakult ki a történelem során. A templom körül a fő közlekedési tengelyt képező Fő utca mentén szerveződő intézmények alapján alakítható ki kétközpontú település. Ezért mind a hagyományokra, mind a várható lakosságszámra tekintettel indokolt, hogy az intézmények fejlesztése lehetőség szerint továbbra is ezekhez a központi területekhez kapcsolódva történjenek. A beépítésre szánt területek fejlesztése Lakóterület: A jelenlegi, kialakult beépítési jellemzőkön lényegi változtatás nem javasolható, azonban továbbra is biztosítani kell a magánkezdeményezésben végezhető tömbfeltárások lehetőségét a 100 méternél mélyebb telkek esetében. A községre jellemző, falusias jellegű, döntően oldalhatáron álló, az újabb részen kertvárosias jellegű családi házas területek megfelelő választékot nyújtó, differenciált bővítése a cél. A területpazarló fejlesztések megelőzése érdekében a Helyi Építésügyi Szabályzatban rendelkezni kell az ingatlanok beépítésének max. 2 évre terjedő kötelezettségéről, illetve a beépítetlen telekrészek utáni adózás szabályairól. 13

14 Közlekedés, hírközlés Közlekedés A település közigazgatási területének közlekedési gerincét a 74-es főútvonal, határozza meg. A belterületen csekély forgalom tapasztalható, azonban a nehéz munkagépek az amúgy sem kielégítő állapotú utakban jelentős kárt okozhatnak, ezért meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy ezek a járművek nem hajthatnak be a községbe. Jelentős változás, módosítás távlatban sem várható. A fejlesztési irányoknak megfelelően kell kijelölni az estlegesen létesülő új utcákat, figyelembe véve a jelenlegi utcák adottságait. Fontosabb fejlesztési feladatok: A község központjában meglévő intézmények parkolóhelyeinek kőburkolatos kialakítása. A belterületet több irányból megközelítő földutakon legalább m hosszban ún. sárrázók építése. A külterületi földutak és csapadékelvezető árkok karbantartásánál, mivel önkormányzati tulajdonba kerültek, (megfelelő szerződés kidolgozása az Agrár Zrt.- vel) a szerződésben foglaltak pontos betartatása. A szennyvízberuházást követően felújítani a járdákat és utakat (beruházás tartalmi követelménye), egységesítését az egész településen. Hírközlés, tájékoztatás A községben alapvetően megvannak a világ, az országos, a helyi, valamint a nagykanizsai hírközlő eszközök vételének lehetőségei, melyeket lehetőség szerint tovább kell bővíteni. Helyi újság Negyedévente jelenjen meg, egy a helyi és környékbeli híreket, eseményeket megjelenítő újság amely ezeken felül minden önkormányzati, intézményi és lakossági hírt közöl, amely a szerkesztőség tudomására jut, és a szerkesztőség azt közlésre alkalmasnak tartja. Az újságot az önkormányzattól függetlenül, a községben történtekkel, fontos események feldolgozásával, lakossági vélemények megkérdezésével, riportok készítésével lehetne gyorsan elfogadtatni. 14

15 Kábeltelevízió A község egész területén kiépített a kábeltelevíziós rendszer. Jelenleg, kevés kivétellel a falu lakossága igénybe veszi ezt a szolgáltatást. Fejlesztési feladatok: A hálózat megfelelő kialakítása, minőségjavítási szempontok alapján. A lehetőséget kihasználva egyik fő cél továbbra is, a falu életének és a helyi események mozgóképben történő bemutatása. Mérlegelni lehet egy önálló mini stúdió kialakításának lehetőségét. Telefonellátottság A vezetékes telefonellátottság a település belterületén egyaránt megoldott. A mobiltelefon hálózatok vételi lehetőségét tekintve mindhárom szolgáltató teljes lefedettséget biztosít településünkön. Teleház Az úgynevezett teleház-mozgalom alapvető célja: A helyi közösségek elzártságát megszüntetni, Információhiányt csökkenteni, Fejlett kommunikációs, információs eszközök egy helyben történő elérhetőségét biztosítani. Ehhez a mozgalomhoz csatlakozott településünk, melynek működéséhez az objektív és szubjektív feltételek biztosítva vannak. Távlatban a teleháznak valódi információs központként kell működnie, továbbra is teljesen önálló helységben, infrastruktúrával ellátva, a nyugodt munkavégzést ezzel biztosítva. Energiagazdálkodás Gáz A településen 1999-ben fejeződött be a gázhálózat teljes körű kiépítése. A családi házak fűtése, melegvízellátása döntően gázenergiával történik. A községtől 1 km-re található a gázfogadó állomás, amely biztosítja a gázellátást. 15

16 Villamosenergia A település teljes körűen el van látva villamos energiával. Szorgalmazni kell a jelenlegi hálózat folyamatos újítását, korszerűsítését. Az új hálózatok kiépítésénél a vezetékeket a föld alá kell helyezni. A jelenlegi légvezetékeket is a felújításokkal, korszerűsítésekkel egy időben, lehetőleg a föld alá kell helyezni. Egyéb energiaforrás A község területén lévő családi házakban sok esetben megmaradtak a vegyes tüzelésű kazánok. Ezt kihasználva jelentős azon családok száma, akik fával, mezőgazdasági hulladékkal fűtenek. Fokozatosan, a jelenlegi törvényes előírásokat, majd később az EU-s szabványokat figyelembe véve, vissza kell szorítani a mezőgazdasági hulladékkal való fűtést. Ez nagyban károsítja, szennyezi a környezetet és sok lakossági panaszra és vitára ad lehetőséget. 16

17 8. Vízgazdálkodás Ivóvízellátás Magyarszentmiklós község vízellátásának alapját a murai vízbázis adja. A lakások 100 %-ában be van kötve az ivóvíz. A vezetékek kismértékben elavultak, ezért mérsékelten nő az éves vízveszteség mennyisége. Távlati feladatok a következők. Nagy figyelmet kell fordítani az ivóvíz összetételére, a törvényes előírások betartására, szükség esetén víztisztító berendezés létesítendő (vastalanító). Szennyvízelvezetés, tisztítás Településünkön jelenleg, nincs kiépítve szennyvízhálózat. A szennyvizet a lakóházak egy részében (ez a kisebbik hányad) zárt aknában, többségében szikkasztó aknákban gyűjtik össze. Ez a legveszélyesebb módja a szennyvíz gyűjtésének és tárolásának végéig ezen műtárgyakat zárt rendszerűvé kell alakítani, vagy a szennyvízhálózatra kötést követően meg kell szüntetni. A szabálytalan, környezetszennyező tárolást haladéktalanul fel kell számolni. A szennyvízhálózat teljes körű kiépítését 2013-ig a pályázat alapján, elméletileg be kell fejezni. Csapadékvíz- és belvíz-elvezetés A belterületen döntően a kiépített belvízelvezető árkok működnek. A legtöbb problémát az okozza, hogy az ingatlanok előtt több helyen az árkokat az átfolyókkal együtt betemették. Az árkok tisztítása, karbantartása az önkormányzat és a lakosság részéről folyamatos, ezért nagyobb esőzés esetén is el lehet vezetni a vizet. A község területén a kertek mögötti szakaszokon találhatók olyan helyek, ahol nagyobb esőzés esetén megáll a víz. A szennyvízhálózat kiépítésével párhuzamosan minden utcában helyre kell állítani a belvíz- és csapadékvíz-elvezető árkokat. Ahol nincs, ott ezeket ki kell alakítani, és minden eszközzel érvényt kell szerezni a helyi önkormányzati rendeletnek, amely kötelezővé teszi az ingatlantulajdonosok részére az árkok karbantartását, a bejárók alatti átereszek tisztítását. A külterületen lévő belvíz- és csapadékvíz-elvezető árkok karbantartását, tisztítását a tulajdonosok részéről minden esetben meg kell követelni. Vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy a belvízelvezető árkok, csatornák fenékszélességét burkolattal lássák el. 17

18 9. Hulladékgazdálkodás Hulladék: Olyan anyag, amelyet az adott műszaki színvonalon és a meglévő gazdaságitársadalmi feltételek között tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, ezért kezeléséről gondoskodnia kell a környezet szennyezésének megelőzése érdekében. Hulladékgazdálkodás: A hulladékok káros hatása elleni védelem gyakorlati megvalósításának folyamata: a hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkezett hulladékok gyűjtése (több módon, szelektív, elkülönített, stb.), a nem hasznosítható hulladékok környezetszennyezés nélküli átmeneti tárolása és ártalmatlanítása. Települési szilárd hulladék Településünkön a szilárd kommunális hulladékot gyűjtőedényekben, heti rendszerességgel elszállítják. Így az önkormányzatnak az elszállított szeméttel, annak feldolgozásával kötelezettsége nincs. Fejlesztési célkitűzések: Biztosítani kell elsősorban telkenként a zöldhulladék komposztálását. Nagyobb távlatban a teljeskörű hulladékgazdálkodás (hulladékkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) regionális együttműködéssel valósítandó meg (ZALAISPA). Termelésből keletkezett nem veszélyes hulladékok A község területén egy-két kisebb, mezőgazdasági és állattartó működik. Ezek közül egyik sem termel jelentős mennyiségű veszélyes hulladékot. A termelésből kikerült, nem veszélyes hulladékok komposztálásra kerülnek elsősorban trágyarakásokban. Újrahasznosításuk a szerves trágya beszántásakor a földterületeken megtörténik. Az állattartó telep működése során a trágya tárolására kell nagyobb gondot fordítani, az érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Támogatni kell a szerves hulladék feldolgozását az EU-s szabványoknak megfelelően végző fermentáló telep létrehozását. 18

19 10. A település ökológiai környezete A természeti és épített környezet jellemzői A évi LXIV. számú Örökségvédelmi törvény 66. -a alapján a területrendezés eszközeinek (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) kidolgozásával párhuzamosan örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. További célkitűzések, fejlesztési feladatok: A területek kezelése során a beépítésre szánt területeken kívül ragaszkodni kell a meglévő művelési ágakhoz. Nem szabad megengedni, hogy olyan területeket szántsanak fel a meglévő rétekből, legelőkből, amelyek jelentősen befolyásolnák a természetet, a vadgazdálkodást. Rögzíteni kell egyes területek kaszálásának időpontját. Támogatni, csak olyan hasznosítási formát szabad, amely alapjaiban megőrzi a terület ősi jellegét, szépségét, hasznos növények összetételét. Az épített környezet jellemzői, alakulása Az elődökhöz hasonló, kiemelkedő építészeti minőségű köz- vagy lakóépületek az utóbbi évtizedekben nem létesültek. Az épített környezet mindazon elemének helyi védelmét kell biztosítani, amely jelentős építészeti minőséget képvisel, vagy helytörténeti jelentőségű, korát reprezentáló érték. Római katolikus templom A térség egyik legújabb temploma. A templom, a benne található orgona és egyéb tárgyak a községre jellemző összefogás gyümölcse. Fontos feladat a templomkert további parkosítása, szépítése. A templom akusztikáját kihasználva még több orgona koncert helyszíne lehet. Régi iskola épülete Az iskola jelenleg nem tölt be olyan funkciót, ami számottevő. 19

20 11. Egyéb környezeti adottságok Levegő Természetes eredetű szennyezés Magyarszentmiklósra is jellemzőek (ha nem is nagymértékben) az elhanyagolt parlagterületek, ahol a gyomnövények, a parlagfű, a szálló- és ülepedő por egyaránt megtalálható. A talaj miatt a külterületi utak kevésbé szennyezik a környezetet, kivéve a száraz évszakokat. A gyomnövények elleni kötelező védekezés betartása és betartatása kiemelt feladata az önkormányzatnak, földtulajdonosoknak. Mesterséges eredetű szennyezés A közlekedés A 74-es főútvonal zsúfoltsága, a napi több száz autó elhaladásából eredő kipufogógázok súlyos levegőszennyezést okozhatnak Háztartás Fűtési szezonban a vegyes tüzelésű kazánokból több olyan mérgező anyag kerül a levegőbe, amely nagyban szennyezi a környezetet. Ipar Nincs olyan üzem a község területén, amely a bírságolás szintjét elérő mennyiségű szennyező anyagot juttatna a levegőbe. Mezőgazdaság A mezőgazdasági termelésből visszamaradt hulladékokat, gyomnövényeket, növényi maradványokat több esetben a termelők még a szabadban elégetik. Ez nagyban szennyezi a levegőt, tehát az ilyen fajta tevékenységgel szemben keményebben kell fellépni. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni a veszélyes hulladékok külés belterületi égetésének megakadályozására. Mindezen szennyezések elleni védekezés során fő feladat a zöldterületek növelése, virágos díszfák ültetése. Talaj, termőföld A község területének legnagyobb része mezőgazdasági termelésre alkalmas, művelt terület. A talaj kötött. Meg kell oldani a talaj humusztartalmának növelését és a tápanyag utánpótlást, elsősorban szerves trágyázással. A termőföld nemzeti kincs, ezért a mezőgazdasági termelők felvilágosítását, oktatását, a szaktanácsadást ezen a területen is növelni kell. Erre is tekintettel korlátozni kell az ún. zöldmezős beruházások lehetőségét. Ilyen területek kijelölése csak indokolt esetben és mértékben, lehetőleg kevésbé értékes területek felhasználásával történhet. 20

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2 I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata P olgármesterétől 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat.hu

Ötvöskónyi Község Önkormányzata P olgármesterétől 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat.hu Ötvöskónyi Község Önkormányzata P olgármesterétől 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 11.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20.

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. Nagyszentjános, 2014 október 10. 2014-2019 CIKLUSPROGRAM JÖVŐKÉPÜNK Nagyszentjános község közigazgatási területén

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA Tervezet TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 1 TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hartman Mátyás (SZIE KGI), 2004. 1 Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata 2014-2019 Monostorapáti község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás a 2014-2020 pályázati tervezési időszakról Az előterjesztést készítette: Horváth

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

2014. Komposztálási mintaprogram Vonyarcvashegy

2014. Komposztálási mintaprogram Vonyarcvashegy 2014. Komposztálási mintaprogram Vonyarcvashegy 2014 Bevezető Az előtanulmány célja egy Vonyarcvashegyen megvalósuló komposztálási mintaprogram hatásainak vizsgálata, előzetes becslése. A tanulmány a település

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntés Auto- hof létesítése tárgyú SZTM 2010-031 számú rendezési terv módosítási eljárás megindításához. Jelen előterjesztés

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben