A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben"

Átírás

1 A település fejlődése és - fejlesztése Magyarszentmiklós Községben Polgármesteri Koncepció 2010 Magyarszentmiklós Község Önkormányzata Részére A Év Közötti Időszakra

2 Tartalomjegyzék 1. A fejlesztési koncepció alapelvei 3. o. 2. Településpolitikai elhatározások, prioritások 4. o. 3. Társadalmi-gazdasági környezet 5. o. 4. A közszolgáltatási alap- és intézményrendszere 8. o. 5. Oktatás, kultúra, szabadidő, sport 10. o. 6. Kommunális ellátás 12. o. 7. Magyarszentmiklós műszaki jellemzői 13. o. 8. Vízgazdálkodás 17. o. 9. Hulladékgazdálkodás 18. o. 10. A település ökológiai környezete 19. o. 11. Egyéb környezeti adottságok 20. o. 12. Az önkormányzat lehetőségei és szerepvállalása 22. o. 13. Összefoglalás 24. o. Függelék 25. o. 2

3 1. A fejlesztési koncepció alapelvei Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. Törvény 8. (1) (Ötv.) a települési önkormányzat kötelező szolgáltatási feladatkörei között határozza meg a településfejlesztés és településrendezés feladatát. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (Étv.) külön is szabályozza a települési önkormányzat településrendezési feladatát, annak eszközrendszerét. Ezen eszközrendszer első eleme a Településfejlesztési Koncepció, további elemei: a Településszerkezeti terv, a Helyi építési szabályzat és a Szabályozási terv. A tervezés rendszere, az egymásra épülő településrendezési tervek a települési önkormányzatra felelősségteljes tervező-szervező munkát hárítanak. Magyarszentmiklós Község fizikai-ökológiai adottságaira, földrajzi helyzetére, infrastrukturális ellátottságára és egyéb hagyományaira alapozandó koncepciónak tartalmaznia kell a település hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. Erre építhetők az egyes ciklusok programjai, valamint a helyi önkormányzat egyéb tárgykörökben több évre megalkotott fejlesztési, intézkedési tervei, továbbá az adott gazdaságiköltségvetési év fejlesztési tervei. Az Étv. fogalommeghatározása szerint a településfejlesztési koncepció: a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum. A településfejlesztés célja: a településen élők életminőségének növelése, megfelelő települési környezet kialakítása, egészséges emberi környezet megteremtése. A 21. század elején a társadalom, a gazdaság, a kultúra átalakulása, változásai, a természeti környezet, az infrastruktúra helyzete, a magángazdaság elterjedése, a foglalkoztatási, jövedelmi viszonyok átrendeződése mind-mind a helyi adottságok alakítása, annak szükségességének elindítója, a lehetséges irányok meghatározója. Magyarszentmiklós, Nagykanizsától 12 km-re, a Zalaegerszegi út mellett fekszik. Fejlődése két időszakra oszlik. Már az őskortól lakott terület volt. Írásos emlékei azonban csak a XIII. sz. végétől XIV. sz. elejétől vannak. A község neve folyamatosan változik, de csak az előtagjában. A XIX. sz. végétől változtatta a nevét Magyarszentmiklósra. A falu I. történeti időszaka 1744-ig tart. A tulajdonosok folyamatosan változtak. A törökök 1548-ban teljesen felégették. Így elnéptelenedett ben gróf Batthyány Lajos tulajdonába került. Ekkor telepítettek ide a svábokat Koblenzből. Újra éled a település. Már van uradalmi vendégfogadója, sörfőzője, kocsmája. A népesség folyamatosan emelkedik 1930-ig után megkezdődik a létszám csökkenése ban osztatlan községi elemi iskolája volt ban iskolát építettek ben már csak alsó tagozat működött a gyereklétszám csökkenése miatt. Később meg is szűnt. A település fejlődését évszázadokon keresztül alapvetően határozták meg a természeti tényezők és határozzák meg az előttünk álló évtizedekben is. 3

4 2. Településpolitikai elhatározások, prioritások A község fejlődését az utóbbi évtizedek tényeire alapozottan prognosztizálható népességnövekedést megfelelő társadalmi-gazdasági környezet megteremtésével lehet biztosítani. Elsőrendű cél a község minél vonzóbbá tétele, az alapellátás minőségének fejlesztése, munkahelyteremtés, a környezetvédelem feltételeinek javítása, az értékes, védendő épületek és természeti adottságok megfelelő hasznosítása. Mindezen célok érdekében biztosítandók a következők: A demográfiai helyzet alakulására is kiható, egészséges lakáskörülmények, a lakásépítési lehetőségek megfelelő választékot nyújtó, differenciált bővítése. A lakosság megélhetéséhez és ellátásához nélkülözhetetlen gazdaság, az egyes ágazatok (mezőgazdaság, ipar, közlekedés, hírközlés, víz- és energiaellátás, hulladékgazdálkodás, stb.) érdekeinek figyelembe vétele. A település minél vonzóbbá tétele érdekében kapjon kiemelt figyelmet a környezet- és természetvédelem, azon belül az egyes elemek (levegő, víz, talaj, klíma, élővilág, stb.), továbbá az épített környezet védelme. A község földrajzi fekvéséből, illetve az objektív adottságokból eredően erősíteni kell a közművelődés, kultúra és a sport terén. A változó körülmények között a község területén elhelyezkedő ingatlanokkal kapcsolatos közösségi- és magánérdekek összehangolása, kiemelten az állampolgárok jogbiztonságának megteremtése. Az elvárható jogbiztonság megteremtésének egyik egyszerű és indokolt módja a korábbi rendezési terv lehető legtöbb elemének átemelése az új tervbe. Másként fogalmazva: a tervnek csupán azon részeit kell módosítani, amelyek megváltoztatása valóban indokolt. Az új tervet az Étv. (LXXVIII. tv.), továbbá a végrehajtására kiadott, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásai szerint kell kidolgozni. 4

5 3. Társadalmi-gazdasági környezet A népességszám és lakáskörülmények alakulása Előzmények, adottságok A község több száz éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt porig égett, természeti csapások, háborúk, csaták színtere volt. A község fejlődése több szakaszra bontható, amelyet alapvetően befolyásolt a mezőgazdasági jelleg. Nagyarányú fejlődés az as évekre, az 1950-es évek elejére, valamint az 1990-es évek elejére tehető. A település népességszáma az elmúlt 50 évben egyenletesen fő között mozgott. A fenti adat szerint a koncepció időtávlatára, 2014-re az utóbbi évtizedekhez hasonló mértékű, mérsékelt lakosságnövekedést feltételezve mintegy 300 fő lakónépességgel lehet számolni. Ezen belül lassan csökken a 60 éven felüliek aránya. A számítható népességnövekedés alapján mintegy fő (4 fő/család) részére kell biztosítani a lakáshoz jutás feltételeit. Ez hosszútávon nagyjából új lakás építését jelentheti. Az építési telkek méretének kialakításánál figyelemmel kell lenni a Nagykanizsáról kitelepültekre, akikre nem jellemző a mezőgazdasági termelés. Csendre, nyugalomra, pihenésre vágynak. A telkek nagysága átlagosan m2 legyen. A gazdaság és a foglalkoztatás helyzete és jövője. A gazdaság alakulása Magyarszentmiklós község gazdasága sokszínű, már nem csak a mezőgazdasági jelleg a domináló. A termőföld egy része mezőgazdasági őstermelők birtokában van, de több 100 hektáron agrár zrt. működik. A település közelében működik egy sertéstelep valamint egy szárító egység. A sertéstelep áthelyezésére illetve a szárítóegység további bővítésére megfelelő koncepció kidolgozása (munkahelyek megmaradása, letelepedni szándékozók, az itt élők valamint az agrár zrt. működtetőjének legmegfelelőbb megoldása szerint). 5

6 A mezőgazdasági ágazat alakulása: Fontos feladat a jövőben a mezőgazdasági termelés verseny- és jövedelemtermelő képességének javítása. Segíteni kell a mezőgazdasági, ipari és más jellegű vállalkozásokat, családi gazdaságokat tanácsadással, piackutatással. Ezért bővíteni kell az ifjúsági házban kialakított információs termet, amely helyet kell, hogy adjon továbbképzésnek, oktatásnak is. Ösztönözni kell a termékek nagyobb hányadának környezetkímélő módszerekkel való előállítását. Az ipari ágazat alakulása: A település egyetlen ipari területe a Profa Kft. Ösztönözni kell a tulajdonosokat a terület nagyobb mértékű hasznosítására, akár megfelelően alakított helyi adóztatással is. Az orvosi rendelő jövőbeli szerepe a község életében: A rendelő feladata a jövőben továbbra is elsősorban a gyógyító munka. Falusi turizmus és egyéb szolgáltatások: A turizmus direkt és közvetett hatása révén fontos szerepet kap a kormányzati és Európai Uniós koncepciókban. Magyarszentmiklós község idegenforgalmi értékét természeti adottságai határozzák meg. Ki kell emelni a közelben található szőlő-hegyek minden szépségét, ami erre a tájra jellemző. Idegenforgalmi szempontból jelentős a falu belterületén található katolikus templom és harangláb, valamint a különböző szolgáltató egységek (Ifjúsági házon belül), kondicionálóterem, információs terem ill. szabadtéri színpad. A turizmus több formában kapcsolódhat a helyi sajátosságokhoz, kiegészítő tevékenységet, helyi jövedelemforrást jelenthet a lakosságnak. A turisztikai versenyképesség megteremtéséhez tudatos fejlesztésre van szükség. Teleház keretein belül ösztönözni kell a nyelvoktatást, a turisztikai lehetőségek jobb kihasználására. Biztosítani kell a templom látogathatóságát a turisták számára. Szorgalmazni és támogatni kell a turisztikai célt szolgáló szálláshelyek kialakítását. Be kell kapcsolódni a gyermeküdültetésbe, a volt iskolaépület átalakításával és általa többfunkciós szerepének betöltésére. Fenn kell tartani és lehetőség szerint bővíteni a lakás felújítási és lakásépítési támogatást, ezzel is elősegítve a településkép esztétikai javítását. Pénzalapot kell biztosítani az épületek korszerűsítésére, lehetőség szerint egy többfunkciós épületegyüttes kivitelezésére. 6

7 Foglalkoztatás, a munkanélküliség alakulása Egykor a legnagyobb munkáltató helyi viszonylatban az asztalos üzem volt, amely megszűnt től folyamatosan csökkent a mezőgazdaságból élők száma. Jelenleg, elsősorban a város közelsége miatt legtöbben Nagykanizsán dolgoznak. A foglalkoztatás sajátosságai A mezőgazdasági foglalkoztatás jelenleg is munkát ad az itt élőknek, igaz csak kis létszámban. A képzett szakmunkások munkát találtak környékbeli települések üzemeiben, vállalkozásaiban. A munkanélküliek helyzete A községben a kistérségi statisztikai adatok alapján elmondható (pozitív értelemben), hogy az első helyen található településünk. Távlati cél a munkanélküliek számának nulla fő alá szorítása. Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikája Az önkormányzat foglalkoztatási stratégiáját megváltoztatni, mindenkinek munkát ajánlani, aki dolgozni akar. Az önkormányzat által szervezett munkák kettős célt szolgálnak. A közcélú munkák keretében végezhető foglalkoztatás: környezet gondozása (középületek renoválása, festése, stb.), környezetvédelem (hulladékgyűjtés, úthálózat építése, fásítás, parkosítás, parkgondozás), közművelődési feladatok (információs terem), személyi szolgáltatások (házi ápolás, idősgondozás, családsegítés). A másik fontos cél a munkanélküliség csökkentésével párhuzamosan, egyes társadalmi csoportok leszakadásának megállítása. A hagyományos foglalkoztatási formák mellett egyéb munka- és foglalkoztatási lehetőségek megteremtése szükséges. A hátrányba került emberek foglalkoztatását a betanított munkakörök megteremtése segítheti legjobban. Elő kell segíteni az otthon végezhető munkavállalási lehetőséget. Fenn kell tartani, illetve hosszú távon fejleszteni kell az önkormányzat foglalkoztatási lehetőségeit. Növelni kell a vállalkozási készséget tanfolyamok, felvilágosító beszélgetések formájában. 7

8 4. A közszolgáltatási alap- és intézményrendszere Szociális alapellátás A településen a szociális alapellátás kizárólag a belterületre korlátozódik. A 60 év felettiek száma 2010-ben (76 fő). A következő években várhatóan 60 és 80 fő között fog stagnálni. A demográfiai folyamatok ellenére a lakossági létszámot növelni kell, elsősorban a betelepülőknek és az itt élőknek köszönhetően. Szociális juttatási rendszer A helyi önkormányzat alapfeladatai keretében a rászorultakon pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerrel gondoskodik. Pénzbeli ellátások Az önkormányzat rászorultságtól függően nyújtandó pénzbeli ellátásai: Lakásfenntartási Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Nappali szociális intézményi ellátás, személyes gondoskodás Számolnunk kell arra az eshetőségre, hogy a magára maradt idős emberek gondozását is meg kell oldani. Az önkormányzatnak életre kell hívni egy az idős emberek által (akár napi rendszerességgel látogatott) idősek klubját. Az ellátási rendszer bővítése csak az ún. személyi jelzőrendszer kialakításával, házi segítségnyújtással lehetséges, amely révén eljut minden információ az önkormányzathoz. A házi segítségnyújtáshoz ez megfelelő segítséget ad, így megelőzhető a súlyosabb krízishelyzetek kialakulása. Az idősebb emberek részéről felmerülhet a bentlakásos intézményi ellátás. Szeretnének lakóhelyükhöz közeli, vagy a községben létrehozandó intézmény szolgáltatásait igénybe venni. Ez a nagyobb távlatban realizálható forma oldaná meg a differenciált ellátást is. Keresni kell a megoldást az egyedül élő, de lakóhelyétől megválni nem szándékozó idős emberek gondozására és ellátására. (pl.: átalakítás), illetve a magántőke bevonásának lehetőségét egy olyan objektum létesítésére, amely alkalmas erre a célra. 8

9 Nem önkormányzati fenntartású intézményi rendszer, szociális vállalkozások A helyi önkormányzatnak különféle eszközökkel támogatni kell a szociális jellegű, magánerős vállalkozásokat, méltányos, elfogadható áron biztosított területek értékesítésével, kijelölésével. Egészségügyi alapellátás Háziorvosi alapellátás A településen nem alakult ki az ún. csoport-praxis működési forma az egészségügyben. Háziorvosi körzetben folyik a betegellátás. Az önkormányzat jelenleg 1 épületrészt biztosít a körzeti rendelés céljára. Gyógyszerellátás A településen a gyógyszerellátás nem működik szervezett formában. Ezen a téren a legkézenfekvőbb megoldás a falugondnoki szolgáltatás. A lakosság igényeit figyelembe véve kell megoldani a gyógyszerek beszerzését. 9

10 5. Oktatás, kultúra, szabadidő, sport A kulturális, művelődési élet főbb vonásai A község lakosságának kulturális, művelődési igényeinek ellátása és szórakozási lehetőségeinek biztosítása többféleképpen történik. Közművelődési szolgáltatás (művelődés, kultúra) A községi önkormányzat könyvtári, közművelődési szolgáltatásainak, a szabadidős tevékenységnek, a szabadidő tartalmas eltöltésének színtere a 2006-ban átadott ifjúsági ház és környéke, valamint a régebb óta működő kultúrház. A könyvtárban folyó szakmai munka színvonalát jelzi a beiratkozók és látogatók számának folyamatos növekedése. A lakosság számára az ifjúsági házban működő könyvtár, szolgáltatást nyújt a jövőben is. Fejlesztési célok: El kell érni, hogy a lakosság mind szélesebb rétegei számára váljanak elérhetővé a könyvek, az aktuális szakismeretek. Fontos feladat az olvasóközönség megtartása, bővítése, főként ma, amikor az olvasásra fordított idő egyre csökken. Meg kell teremteni a helytörténeti dokumentumok gyűjtésének lehetőségét, rendszerezését. Videózás Adottak a videózás tárgyi feltételei, de ezen, folyamatosan javítani kell. A műsorpolitikának igazodnia kell a kor követelményeihez, (falu tv, képújság). Társadalmi szervezetek, Ifjúsági ház, Kultúrház A házban több társadalmi szervezet működését lehetne, (megfelelő lehetőséget találva tevékenységének nyugodt körülmények közötti végzésére) létrehozni. A technikai lehetőségek további fejlesztésével a községünket bemutató honlap szerkesztése, folyamatos frissítéssel. Az önkormányzat évente több alkalommal tart rendezvényt a kultúrházban és környékén, többek között: falunap, bál, borverseny, idősek napja, ifjúsági rendezvények, fórumok, ezek megtartása mellett további programok szervezését lehet megoldani a meglévő infrastruktúrának köszönhetően. Emellett szakköri foglalkozások kialakítása kicsiknek-nagyoknak. 10

11 A közművelődést szolgáló intézményrendszer tárgyi feltételeit tovább kell javítani. A kor követelményeinek megfelelően korszerűsíteni kell az informatika, számítástechnika tárgyi feltételeit, lehetőségeit. Ezen túl a helyi televíziózás feltételeinek folyamatos korszerűsítésén együtt kell működni a szolgáltató céggel (csillagpontos hálózati rendszer tv-internet-telefon egy csomagon belül). A volt iskola udvarát úgy kell átalakítani, hogy megfelelő tervek alapján a több funkciós feltételek mellett, helyet tudjon biztosítani egy szobor-, illetve emlékparknak. Tömegsport A legfőbb feladat a mozgás, a sport, az egészséges életmód megszerettetése. Ezeket a célokat az önkormányzati és pályázati lehetőségek támogatásával kell elérni. Magyarszentmiklóson a lakosság sportolási feltételei, az önkormányzat lehetőségeihez mérten rendezettek. Az ifjúsági házban kialakított kondicionáló terem és a szabadidőpark folyamatos fejlesztése reményeink szerint településünk jó hírét viszi továbbra is. 11

12 6. Kommunális ellátás Közterületek tisztántartása A községi önkormányzat döntően a falugondnoki szolgálat keretein belül gondoskodik a közterületek rendszeres tisztántartásáról, fenntartásáról. A lakóingatlanok előtti terület tisztántartása a tulajdonos, használó kötelessége, amelyről helyi önkormányzati rendelet rendelkezik. A település lakóterületeinek, utcáinak, közterületeinek arculata az elmúlt években folyamatosan javult. A lakosok döntő része elfogadja az ide vonatkozó rendeleteket és annak előírásainak eleget tesz. A település közigazgatási területén minden m 2 -t meg kell óvni, védeni a környezetszennyezéstől, hulladékok, szemetek lerakásától. Temető A településen egy temető üzemel. Korszerű ravatalozó mellett, viszonylag széles utak vannak a temetőben. A bővítés lehetősége megvan, bőségesen van hely 2020-ig az elhunytak elhelyezésére. A száraz fák helyett újakat kell telepíteni ill. az eu-s szabályozásnak megfelelően bekeríteni. Nagy gondot kell fordítani a tisztításra, parkosításra. Hulladékkezelés, -szállítás A településről szervezett formában elszállítják a kommunális és egyéb hulladékot. A heti rendszeres szállítás mellett évente 1 alkalommal lomtalanítási nap is van, tehát biztosított mindennemű szemét elszállítása tavaszától, a község területén kialakított szigeten, szelektív hulladékgyűjtő tartályok kerültek kihelyezésre, biztosítva a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. A jövőben biztosítani kell még több szemétgyűjtő edény kihelyezését. 12

13 7. Magyarszentmiklós műszaki jellemzői Településszerkezet, területfelhasználás Közigazgatási terület: 419 ha Ebből belterület: 33 ha külterület: 386 ha A teljes közigazgatási terület nagysága a jövőben sem változik, a belterület bővítését azonban az igényeknek megfelelő mértékben fokozatosan biztosítani kell. Nagyon fontos a fokozatosság elve, hiszen az önkormányzatra a belterületté nyilvánítás után egy sor olyan kötelezettség hárul, amely komoly pénzeszközöket igényel. A településszerkezeti adottságok, illetve a község szerkezeti rendszere elsősorban a külterületen néhány új elem (74-es út bővítése, M9 autópálya stb.) hatására módosulhat. A község belterületén a tervezett beruházások hatására marad a meghatározó szerkezeti elem. Magyarszentmiklós lakosságának megfelelően egy egyházi központ alakult ki a történelem során. A templom körül a fő közlekedési tengelyt képező Fő utca mentén szerveződő intézmények alapján alakítható ki kétközpontú település. Ezért mind a hagyományokra, mind a várható lakosságszámra tekintettel indokolt, hogy az intézmények fejlesztése lehetőség szerint továbbra is ezekhez a központi területekhez kapcsolódva történjenek. A beépítésre szánt területek fejlesztése Lakóterület: A jelenlegi, kialakult beépítési jellemzőkön lényegi változtatás nem javasolható, azonban továbbra is biztosítani kell a magánkezdeményezésben végezhető tömbfeltárások lehetőségét a 100 méternél mélyebb telkek esetében. A községre jellemző, falusias jellegű, döntően oldalhatáron álló, az újabb részen kertvárosias jellegű családi házas területek megfelelő választékot nyújtó, differenciált bővítése a cél. A területpazarló fejlesztések megelőzése érdekében a Helyi Építésügyi Szabályzatban rendelkezni kell az ingatlanok beépítésének max. 2 évre terjedő kötelezettségéről, illetve a beépítetlen telekrészek utáni adózás szabályairól. 13

14 Közlekedés, hírközlés Közlekedés A település közigazgatási területének közlekedési gerincét a 74-es főútvonal, határozza meg. A belterületen csekély forgalom tapasztalható, azonban a nehéz munkagépek az amúgy sem kielégítő állapotú utakban jelentős kárt okozhatnak, ezért meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy ezek a járművek nem hajthatnak be a községbe. Jelentős változás, módosítás távlatban sem várható. A fejlesztési irányoknak megfelelően kell kijelölni az estlegesen létesülő új utcákat, figyelembe véve a jelenlegi utcák adottságait. Fontosabb fejlesztési feladatok: A község központjában meglévő intézmények parkolóhelyeinek kőburkolatos kialakítása. A belterületet több irányból megközelítő földutakon legalább m hosszban ún. sárrázók építése. A külterületi földutak és csapadékelvezető árkok karbantartásánál, mivel önkormányzati tulajdonba kerültek, (megfelelő szerződés kidolgozása az Agrár Zrt.- vel) a szerződésben foglaltak pontos betartatása. A szennyvízberuházást követően felújítani a járdákat és utakat (beruházás tartalmi követelménye), egységesítését az egész településen. Hírközlés, tájékoztatás A községben alapvetően megvannak a világ, az országos, a helyi, valamint a nagykanizsai hírközlő eszközök vételének lehetőségei, melyeket lehetőség szerint tovább kell bővíteni. Helyi újság Negyedévente jelenjen meg, egy a helyi és környékbeli híreket, eseményeket megjelenítő újság amely ezeken felül minden önkormányzati, intézményi és lakossági hírt közöl, amely a szerkesztőség tudomására jut, és a szerkesztőség azt közlésre alkalmasnak tartja. Az újságot az önkormányzattól függetlenül, a községben történtekkel, fontos események feldolgozásával, lakossági vélemények megkérdezésével, riportok készítésével lehetne gyorsan elfogadtatni. 14

15 Kábeltelevízió A község egész területén kiépített a kábeltelevíziós rendszer. Jelenleg, kevés kivétellel a falu lakossága igénybe veszi ezt a szolgáltatást. Fejlesztési feladatok: A hálózat megfelelő kialakítása, minőségjavítási szempontok alapján. A lehetőséget kihasználva egyik fő cél továbbra is, a falu életének és a helyi események mozgóképben történő bemutatása. Mérlegelni lehet egy önálló mini stúdió kialakításának lehetőségét. Telefonellátottság A vezetékes telefonellátottság a település belterületén egyaránt megoldott. A mobiltelefon hálózatok vételi lehetőségét tekintve mindhárom szolgáltató teljes lefedettséget biztosít településünkön. Teleház Az úgynevezett teleház-mozgalom alapvető célja: A helyi közösségek elzártságát megszüntetni, Információhiányt csökkenteni, Fejlett kommunikációs, információs eszközök egy helyben történő elérhetőségét biztosítani. Ehhez a mozgalomhoz csatlakozott településünk, melynek működéséhez az objektív és szubjektív feltételek biztosítva vannak. Távlatban a teleháznak valódi információs központként kell működnie, továbbra is teljesen önálló helységben, infrastruktúrával ellátva, a nyugodt munkavégzést ezzel biztosítva. Energiagazdálkodás Gáz A településen 1999-ben fejeződött be a gázhálózat teljes körű kiépítése. A családi házak fűtése, melegvízellátása döntően gázenergiával történik. A községtől 1 km-re található a gázfogadó állomás, amely biztosítja a gázellátást. 15

16 Villamosenergia A település teljes körűen el van látva villamos energiával. Szorgalmazni kell a jelenlegi hálózat folyamatos újítását, korszerűsítését. Az új hálózatok kiépítésénél a vezetékeket a föld alá kell helyezni. A jelenlegi légvezetékeket is a felújításokkal, korszerűsítésekkel egy időben, lehetőleg a föld alá kell helyezni. Egyéb energiaforrás A község területén lévő családi házakban sok esetben megmaradtak a vegyes tüzelésű kazánok. Ezt kihasználva jelentős azon családok száma, akik fával, mezőgazdasági hulladékkal fűtenek. Fokozatosan, a jelenlegi törvényes előírásokat, majd később az EU-s szabványokat figyelembe véve, vissza kell szorítani a mezőgazdasági hulladékkal való fűtést. Ez nagyban károsítja, szennyezi a környezetet és sok lakossági panaszra és vitára ad lehetőséget. 16

17 8. Vízgazdálkodás Ivóvízellátás Magyarszentmiklós község vízellátásának alapját a murai vízbázis adja. A lakások 100 %-ában be van kötve az ivóvíz. A vezetékek kismértékben elavultak, ezért mérsékelten nő az éves vízveszteség mennyisége. Távlati feladatok a következők. Nagy figyelmet kell fordítani az ivóvíz összetételére, a törvényes előírások betartására, szükség esetén víztisztító berendezés létesítendő (vastalanító). Szennyvízelvezetés, tisztítás Településünkön jelenleg, nincs kiépítve szennyvízhálózat. A szennyvizet a lakóházak egy részében (ez a kisebbik hányad) zárt aknában, többségében szikkasztó aknákban gyűjtik össze. Ez a legveszélyesebb módja a szennyvíz gyűjtésének és tárolásának végéig ezen műtárgyakat zárt rendszerűvé kell alakítani, vagy a szennyvízhálózatra kötést követően meg kell szüntetni. A szabálytalan, környezetszennyező tárolást haladéktalanul fel kell számolni. A szennyvízhálózat teljes körű kiépítését 2013-ig a pályázat alapján, elméletileg be kell fejezni. Csapadékvíz- és belvíz-elvezetés A belterületen döntően a kiépített belvízelvezető árkok működnek. A legtöbb problémát az okozza, hogy az ingatlanok előtt több helyen az árkokat az átfolyókkal együtt betemették. Az árkok tisztítása, karbantartása az önkormányzat és a lakosság részéről folyamatos, ezért nagyobb esőzés esetén is el lehet vezetni a vizet. A község területén a kertek mögötti szakaszokon találhatók olyan helyek, ahol nagyobb esőzés esetén megáll a víz. A szennyvízhálózat kiépítésével párhuzamosan minden utcában helyre kell állítani a belvíz- és csapadékvíz-elvezető árkokat. Ahol nincs, ott ezeket ki kell alakítani, és minden eszközzel érvényt kell szerezni a helyi önkormányzati rendeletnek, amely kötelezővé teszi az ingatlantulajdonosok részére az árkok karbantartását, a bejárók alatti átereszek tisztítását. A külterületen lévő belvíz- és csapadékvíz-elvezető árkok karbantartását, tisztítását a tulajdonosok részéről minden esetben meg kell követelni. Vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy a belvízelvezető árkok, csatornák fenékszélességét burkolattal lássák el. 17

18 9. Hulladékgazdálkodás Hulladék: Olyan anyag, amelyet az adott műszaki színvonalon és a meglévő gazdaságitársadalmi feltételek között tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, ezért kezeléséről gondoskodnia kell a környezet szennyezésének megelőzése érdekében. Hulladékgazdálkodás: A hulladékok káros hatása elleni védelem gyakorlati megvalósításának folyamata: a hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkezett hulladékok gyűjtése (több módon, szelektív, elkülönített, stb.), a nem hasznosítható hulladékok környezetszennyezés nélküli átmeneti tárolása és ártalmatlanítása. Települési szilárd hulladék Településünkön a szilárd kommunális hulladékot gyűjtőedényekben, heti rendszerességgel elszállítják. Így az önkormányzatnak az elszállított szeméttel, annak feldolgozásával kötelezettsége nincs. Fejlesztési célkitűzések: Biztosítani kell elsősorban telkenként a zöldhulladék komposztálását. Nagyobb távlatban a teljeskörű hulladékgazdálkodás (hulladékkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) regionális együttműködéssel valósítandó meg (ZALAISPA). Termelésből keletkezett nem veszélyes hulladékok A község területén egy-két kisebb, mezőgazdasági és állattartó működik. Ezek közül egyik sem termel jelentős mennyiségű veszélyes hulladékot. A termelésből kikerült, nem veszélyes hulladékok komposztálásra kerülnek elsősorban trágyarakásokban. Újrahasznosításuk a szerves trágya beszántásakor a földterületeken megtörténik. Az állattartó telep működése során a trágya tárolására kell nagyobb gondot fordítani, az érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Támogatni kell a szerves hulladék feldolgozását az EU-s szabványoknak megfelelően végző fermentáló telep létrehozását. 18

19 10. A település ökológiai környezete A természeti és épített környezet jellemzői A évi LXIV. számú Örökségvédelmi törvény 66. -a alapján a területrendezés eszközeinek (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) kidolgozásával párhuzamosan örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. További célkitűzések, fejlesztési feladatok: A területek kezelése során a beépítésre szánt területeken kívül ragaszkodni kell a meglévő művelési ágakhoz. Nem szabad megengedni, hogy olyan területeket szántsanak fel a meglévő rétekből, legelőkből, amelyek jelentősen befolyásolnák a természetet, a vadgazdálkodást. Rögzíteni kell egyes területek kaszálásának időpontját. Támogatni, csak olyan hasznosítási formát szabad, amely alapjaiban megőrzi a terület ősi jellegét, szépségét, hasznos növények összetételét. Az épített környezet jellemzői, alakulása Az elődökhöz hasonló, kiemelkedő építészeti minőségű köz- vagy lakóépületek az utóbbi évtizedekben nem létesültek. Az épített környezet mindazon elemének helyi védelmét kell biztosítani, amely jelentős építészeti minőséget képvisel, vagy helytörténeti jelentőségű, korát reprezentáló érték. Római katolikus templom A térség egyik legújabb temploma. A templom, a benne található orgona és egyéb tárgyak a községre jellemző összefogás gyümölcse. Fontos feladat a templomkert további parkosítása, szépítése. A templom akusztikáját kihasználva még több orgona koncert helyszíne lehet. Régi iskola épülete Az iskola jelenleg nem tölt be olyan funkciót, ami számottevő. 19

20 11. Egyéb környezeti adottságok Levegő Természetes eredetű szennyezés Magyarszentmiklósra is jellemzőek (ha nem is nagymértékben) az elhanyagolt parlagterületek, ahol a gyomnövények, a parlagfű, a szálló- és ülepedő por egyaránt megtalálható. A talaj miatt a külterületi utak kevésbé szennyezik a környezetet, kivéve a száraz évszakokat. A gyomnövények elleni kötelező védekezés betartása és betartatása kiemelt feladata az önkormányzatnak, földtulajdonosoknak. Mesterséges eredetű szennyezés A közlekedés A 74-es főútvonal zsúfoltsága, a napi több száz autó elhaladásából eredő kipufogógázok súlyos levegőszennyezést okozhatnak Háztartás Fűtési szezonban a vegyes tüzelésű kazánokból több olyan mérgező anyag kerül a levegőbe, amely nagyban szennyezi a környezetet. Ipar Nincs olyan üzem a község területén, amely a bírságolás szintjét elérő mennyiségű szennyező anyagot juttatna a levegőbe. Mezőgazdaság A mezőgazdasági termelésből visszamaradt hulladékokat, gyomnövényeket, növényi maradványokat több esetben a termelők még a szabadban elégetik. Ez nagyban szennyezi a levegőt, tehát az ilyen fajta tevékenységgel szemben keményebben kell fellépni. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni a veszélyes hulladékok külés belterületi égetésének megakadályozására. Mindezen szennyezések elleni védekezés során fő feladat a zöldterületek növelése, virágos díszfák ültetése. Talaj, termőföld A község területének legnagyobb része mezőgazdasági termelésre alkalmas, művelt terület. A talaj kötött. Meg kell oldani a talaj humusztartalmának növelését és a tápanyag utánpótlást, elsősorban szerves trágyázással. A termőföld nemzeti kincs, ezért a mezőgazdasági termelők felvilágosítását, oktatását, a szaktanácsadást ezen a területen is növelni kell. Erre is tekintettel korlátozni kell az ún. zöldmezős beruházások lehetőségét. Ilyen területek kijelölése csak indokolt esetben és mértékben, lehetőleg kevésbé értékes területek felhasználásával történhet. 20

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014 Tervezet 1 TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014 BEVEZETŐ A gazdasági program a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja melléklet a 13/2015.(II. 3.) képviselő-testületi határozathoz Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben