SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat"

Átírás

1 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 222 óra 74 óra 296 óra 12. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 192 óra 64 óra 256 óra VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK évfolyam Célok és feladatok A Vendéglátó és turizmus ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy - ismertesse meg a tanulókkal az idegenforgalommal és a vendéglátással kapcsolatos fogalmakat, - mutassa be a vendéglátás tevékenységét, területeit és jellemzőit, értesse meg, hogy a turizmus és a vendéglátás szerves része a társadalmi életnek és jelentős szerepet tölt be az egyéni és társadalmi szükségletek kielégítésében, - tudatosítsa a tanulókkal, hogy a társadalmi-gazdasági problémák megoldásának vagy enyhítésének egyik alapvető lehetőségét biztosítja a turizmus és a vendéglátás igényeihez igazodó fejlesztés, - világítson rá, hogy a turizmus és vendéglátás működtetése és fejlesztése szükségessé teszi a különböző gazdasági ágak összehangolt munkáját, - alakítsa a tanulók szemléletmódját, amely a szolgáltatások nyújtásának jelentőségét és felelősségét hangsúlyozza, - mutassa be, hogy a turizmus és a vendéglátás elválaszthatatlanul kapcsolódik a társadalmi élet számos területéhez, hatással van a gazdaságra, a kultúrára, a politikára és az egészségügyre is. 376

2 A Szállodai ismeretek oktatásának célja, hogy - ismertesse meg a tanulókkal a szállodák és a kereskedelmi szálláshelyek fogalmát és tevékenységét, - tekintse át a tevékenység munkafolyamatait, kapcsolódásuk rendszerét és összefüggéseit, - taglalja a szállodai üzem- és munkaszervezés alapkérdéseit, - értesse meg a racionális munkaszervezés szállodai jövedelmezőségre gyakorolt hatását, - nyújtson ismereteket a szobafoglalási rendszerekről, a szálláshely-értékesítés specifikumairól, - ismertesse a turisztikai értékesítést kiegészítő vendéglátó és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, - mutassa be a szálláshely-létesítés tárgyi és személyi feltételeit. A Marketing oktatásának célja, hogy - közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek elsajátításával a tanulók képesek a marketing szerepének és helyének meghatározására a gazdálkodó szervezet egészének működésében, - kialakítsa a tanulókban a piacgazdaság körülményei között nélkülözhetetlen ismereteket a piac lényegéről, szereplőiről, főbb motivációiról, - megismertesse a tanulókat a marketing feladataival, eszközeivel, képessé tegye őket ezek alkalmazására, - felkészítse a tanulókat a piacelemzési feladatok elvégzésére, az információgyűjtés és környezetelemzés fontosságát hangsúlyozva, - adjon útmutatást a marketingcélok és stratégiák kialakításához, összeállításához, - mutasson rá a végrehajtás, ellenőrzés és visszacsatolás fontosságára, - tegye képessé a tanulókat a marketingeszközök bemutatásán, ismertetésén keresztül a marketingeszközök és marketing elemek egymáshoz rendezésére, és ezek segítségével esettanulmány készítésére, - ismertesse meg a tanulókat a marketing etikai és jogi kérdéseivel. Fejlesztési követelmények Vendéglátó és turizmus ismeretek A tanulók ismerjék meg a vendéglátás hazai történetét, kialakulásának gyökereit és tradicionális elemeit, megőrzendő és ápolandó hagyományait. Legyenek tisztában a vendéglátás tevékenységi köreivel, a fő-, kiegészítő vagy kapcsolódó tevékenységekkel, annak feltételrendszerével. Ismerjék a vendéglátás üzlethálózatát, a vendéglátás kínálati oldalának elemeit, struktúráját. Értelmezni tudják a turizmus fogalmát, történeti kialakulását, jelentőségét. Meg tudják határozni a turizmus tevékenységét, formáit. Ismerjék meg az aktív és passzív turizmus fogalmát, tevékenységének feltételrendszerét. Értsék a turizmus és a környezet összefüggéseit, azok egymásra gyakorolt hatásának mechanizmusát. Legyen áttekintésük a hazai turizmus jellemzőiről, a gazdaságban betöltött szerepéről. A tanulók kellő biztonsággal mozogjanak a gazdasági jelenségek különböző szintjein. Szerezzenek ismereteket a hazai turizmus jelenlegi helyzetéről és fejlődésének irányairól. Igazodjanak el a nemzetközi turizmus piaci ismérveiben és tendenciáiban, érzékeljék a fejlődési trendek hatását a hazai turizmusban. Legyenek tisztában a turizmus szervezeti struktúrájával, irányítási rendszerével. 377

3 Ismerjék a turisztikai vállalkozások formáit és lehetőségeit, a turizmus szakmai és érdekképviseleti szervezeteit. A tanulók tudják a vendéglátás és turizmus kapcsolódási pontjait, a turisztikai fogadóképesség és a vendéglátás összefüggéseit. Ismerjék a turizmus és a vendéglátás résztvevőit, a turizmust lebonyolító szervezeteket, azok jellemzőit, a lebonyolító szervezetek közötti kapcsolatot. Ismerjék meg a turizmus és a vendéglátás tárgyi és személyi feltételeit, a különböző résztevékenységekhez kapcsolódó munkaköröket és azok követelményeit. Értelmezni tudják a turizmus és a vendéglátás piacának fogalmát, ismerjék a kínálati és keresleti oldal résztvevőit. Legyenek tisztában a piacra ható tényezőkkel, a piaci résztvevők szerepével, feladataival. Tudják elemezni, értékelni a jelenlegi turisztikai piaci helyzetet, fejlődését befolyásoló tényezőket. Ismerjék meg a gazdasági verseny fogalmát, feltételeit, területeit és sajátosságait. Kapjanak betekintést a turizmus és a vendéglátás ügyviteli feladataiba és kötelezettségeibe. Ismerjék az üzleti levelezés szabályait. Tudják a bizonylat fogalmi meghatározását, fajtáit, kiállítási szabályait. Legyenek tisztában a leltár fogalmával, fajtáival, a leltározás szabályaival. Tudatosodjon bennük az ellenőrzés fontossága, ismerjék módjait, az elszámolás, elszámoltatás lényegét, fajtáit. Szállodai ismeretek A tanulók ismerjék a szállodák, szálláshelyek fogalmát, csoportosításuk szempontrendszerét. Legyenek tisztában a szálloda működésének feltételeivel, a tárgyi és személyi feltételek összehangolásának fontosságával. Ismerjék a tárgyi feltételek részletezését, a külső megjelenés, a belső tagolódás, a vendégszoba, a szálloda műszaki berendezéseinek leírását, azokkal kapcsolatos szakmai elvárásokat és kritériumokat. A tanulók tudják a szállodai tevékenység személyi feltételeit, követelményeit, a magatartási szabályokat. Ismerjék a szállodai üzemeltetés munkafolyamatait, az elszámolási munkafolyamatok tevékenységi területeit, a földszinti, Front Office és emeleti munkafolyamatokat. Legyenek tisztában a vendég ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokkal, a reggeliztetés, főétkezés és egyéb étkeztetések feladataival. Tudják a szobaszerviz fogalmát, speciális feladatait. A tanulók ismerjék meg a kiegészítő szolgáltatás munkafolyamatait, a szállodai egyéb szolgáltatások lehetőségeit és formáit. Kapjanak képet a szállodaüzem irányításáról és vezetéséről, a feladat- és felelősségi körökről, azok összefüggéseiről. Ismerjék a szállodai tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat. Legyenek tisztában a szállodai ügyvitel fogalmával, fontosságával, a szállodai ügyviteli rendszer felépítésével, szintjeivel és azok összefüggéseivel. A tanulók tudják a szálloda gazdálkodási rendjét, a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatokat. Érzékeljék a szállodán belüli munkavédelem jelentőségét. Marketing A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, történeti kialakulását, tudják elhelyezni a gazdálkodási folyamatban. 378

4 Ismerjék a piac jelentőségét, összefüggéseit. Legyen rálátásuk a keresleti oldal elemzésére, a keresletet befolyásoló tényezőkre. Tudják kiválasztani a vállalkozás számára a megfelelő piac-szegmenst, tudják körülhatárolni a szóba jöhető fogyasztói kört. A tanulók ismerjék az információszerzés fontosságát, a piackutatás módszereit, eszközeit, folyamatát. Értsék a marketing és a piackutatás kapcsolatát. Ismerjék a termék fogalmát, osztályozását, a termék piaci életgörbéjének szakaszait, azok jellemzőit, a termékpiaci stratégiák jelentőségét. A tanulók értsék az ár jelentőségét, az árpolitikai célkitűzéseket, az árképzés módszereit. Ismerjék az árstratégia kialakulásának elveit, az árak jogi szabályozását, az értékesítési rendszer funkcióit, az elosztás-politika elemeit, az értékesítési csatorna kiválasztásának szempontjait. Ismerjék fel az összefüggést a marketing és az elosztási csatornák között. A tanulók ismerjék a marketingkommunikáció fogalmát, jelentőségét, a marketingen belül elfoglalt helyét. Ismerjék meg a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeit (felsorolásszerűen). Ismerjék a marketing és a kommunikáció kapcsolatát, eszközrendszerét. Ismerjék meg a tanulók a reklám fogalmát, vállalati funkcióit, a reklámcélok és eszközök fajtáit. Tudjanak különbséget tenni reklámeszközök és reklámhordozók között. Értsék a reklám társadalmi és gazdasági szerepét, tudjanak megalkotni, kivitelezni reklámüzeneteket. Készítsenek reklámtervet, ismerjék a reklámetikai kódexet. A tanulók ismerjék meg a PR fogalmát, tudják elhelyezni a vállalkozás és környezete kapcsolatában. Ismerjék meg a PR eszközeit, a kapcsolatszervezés folyamatát. Ismerjék meg a tanulók az SP módszereit, sajátos területeit. Készítsenek programokat a módszerek kialakítására, végrehajtására. A tanulók ismerjék meg az image fogalmát, fajtáit, szükségességét, a vállalati arculat lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai elemeit. Értsék gyakorlati megvalósítását, az arculati stratégiát. 11. évfolyam Évi óraszám: 222 Belépő tevékenységformák Vendéglátó és turizmus ismeretek E tantárgy tanítása során alapvető fontosságú a tanulók személyes tapasztalatainak, utazási élményeinek közös feldolgozása. Szakmai folyóiratok, szakcikkek elemzése. Meglévő információk, ismeretek rendszerezése, összefüggések megvilágítása. Korábbi földrajzi ismeretek felhasználása kapcsán, azok turisztikai, idegenforgalmi oldalról történő megközelítése. A vendégfogadással kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok feldolgozása, a vendéglátás tevékenységének fogalmi megközelítése. Vendéglátással, turizmussal kapcsolatos szakmai filmek megtekintése, elemzése, értékelése segíti az ismeretek szakmai megközelítését, értelmezését. Internet használata, a tananyagot kiegészítő információk megszerzése, tanári irányítással. 379

5 Szállodai ismeretek Turisztikai kiadványok, utazási irodai reklámanyagok gyűjtése, elemzése. Az így szerzett információk alapján a tanulók értelmezni tudják a szállodák, szálláshelyek minőségi kategóriái közötti különbségeket. Szituációs játékok formájában ismerkedjenek a szakmai magatartás szabályainak alapjaival, a vendég és vendégfogadó kapcsolatával, egymás iránti kötelezettségek és elvárások fogalmaival. Személyes utazási, kirándulási élmények tapasztalatainak feldolgozása során fogalmi szinten értelmezni tudják a turizmus kínálati tényezőit és ezek kapcsolatát a turisták igényeivel. Szállodai prospektusok, bemutatóanyagok segítségével ismerkedjenek a szállodai épület külső megjelenési formáival, a belső terek kialakításával, a vendégszobák berendezéseivel. Marketing A piaccal kapcsolatos ok-okozati összefüggések felismerése, kereslet-kínálat-ár egymásra gyakorolt hatásának elemzése tapasztalati tények alapján. A tanulók személyes életük során szerzett vásárlási tapasztalatainak elemzésével megérthetik a piaci alaptörvényszerűségek lényegét. Könyvtári ismerethordozók használata. Piackutatási tevékenység lebonyolítása (kérdőívszerkesztés, címlista kezelése, kérdőívek begyűjtése, feldolgozása). Termékek elhelyezése az életgörbén, termékfejlesztési technikák elemzése. Ötletbörze megvalósítása, csomagolástervezés, marketing funkciók felismerése. Célpiaci szegmensek kiválasztása, elérése. Vendéglátó és turizmus ismeretek TÉMAKÖRÖK TARTALMAK A vendéglátás hazai Hazai vendéglátás történelmi kialakulása története, fogalma, Fejlődési tendenciák jelentősége Gazdasági jelentősége Társadalmi jelentősége A vendéglátás tevékenységi körei A vendéglátás üzlethálózata A turizmus fogalma, története és jelentősége Termelés fogalma, folyamata Értékesítés fogalma, folyamata Szolgáltatás fogalma, folyamata Értékesítés módja és formái Tárgyi és személyi feltételek összetétele A vendéglátás dolgozóival szemben támasztott követelmények Vendéglátó üzletek csoportosítása szakjelleg szerint, minőség szerint Üzletkörök és típusok jellemzői Idegenforgalom kialakulásának története Fogalmi meghatározása Gazdasági jelentősége Társadalmi jelentősége 380

6 A turizmus tevékenysége, formái A turizmus és környezet összefüggései Hazai turizmus jellemzői, szerepe a gazdaságban A nemzetközi turizmus tendenciái A turizmus szervezeti struktúrája Aktív és passzív turizmus fogalma Aktív és passzív turizmus tevékenysége Feltételrendszere Turizmus formái, jellemzői, sajátosságai Turisztikai hírverés módszerei Aktív és passzív turizmushoz kapcsolódó programok tervezése Környezetvédelem fontossága Zöld turizmus jellemzői és jelentősége A turizmus jelenlegi helyzete Fejlődési tendenciái Legfontosabb statisztikai mutatók A nemzetközi turizmus helyzete Fejlődési trendek Hazai turizmusra gyakorolt hatása Turizmus szervezeti felépítése Ágazatot irányító szervezetek Turisztikai vállalkozási formák Azok jellemző sajátosságai Szakmai és érdekképviseleti szervezetek Szállodai ismeretek TÉMAKÖRÖK Szálláshelyek, szállodák fogalma A szálloda működésének feltételei Személyi feltételek, követelmények, magatartási szabályok TARTALMAK Szálláshelyek fogalmi meghatározása Szálláshelyek csoportosítása Szálláshelyek, szállodák kínálati elemei Szálláshelyek, szállodák minőségi kategóriái Tárgyi feltételek Szállodai épület külső megjelenése Szállodai épület belső tagolódása A vendégszoba A szálloda műszaki berendezései Szállodai tevékenység struktúrája Kapcsolódó munkakörök Munkaerő-gazdálkodás Egyéb szálláshelyek működésének feltételei Viselkedési normák és szabályok 381

7 Szállodai üzemeltetés A vendég ellátásával kapcsolatos munkafolyamatok Kiegészítő szolgáltatás munkafolyamatai Elszállásolási munkafolyamatok Elszállásolással kapcsolatos tevékenységek Földszinti munkakörök Front Office fogalma, feladatai Emeleti munkafolyamatok A tevékenységgel járó felelősség kérdése A szállodai tevékenységgel kapcsolatos vendéglátó feladatok Speciális munkafolyamatok Reggeliztetés Főétkezés Egyéb étkeztetés A szobaszerviz mint speciális vendéglátó tevékenység Az elszállásolást és vendéglátást kiegészítő munkafolyamatok Termelés és ehhez kapcsolódó munkaterületek Raktárak, tárolók Szolgáltatásformák, lehetőségek Marketing TÉMAKÖRÖK Marketing kialakulása, fogalma, fejlődése Piaci környezet elemzése, a piac szerkezete Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás Célpiaci marketing, piacszegmentálás Célpiacok kiválasztása Marketing információs rendszer A piackutatás fajtái, módszerei TARTALMAK A marketing történetének áttekintése A marketing szükségessége, fejlődése Magyarországon Marketingmix fogalma A vállalat mikro- és makrokörnyezete A piac fogalma és kategóriái Piaci szerkezet, piaci formák Piaci szereplők, piactípusok Fogyasztói magatartás: szükséglet, kereslet A Maslow féle szükségleti piramis Vásárlási magatartástípusok Vásárlási folyamat szakaszai Szervezeti vásárlói magatartás Differenciálatlan és differenciált marketing Célpiaci marketing lényege, kialakítása Piacszegmentáció Célpiacok kiválasztása Termék pozicionálás Információszükséglet Az információs rendszer funkciói, Az MTR belső rendszere, működése A piackutatás fogalma, területei Fajtái, módszerei Szekunder és primer piackutatás 382

8 A kutatás alanyainak kiválasztása A kérdőívszerkesztés szabályai A piackutatás folyamata A piackutatás felhasználási területei Termékpolitika, termékfejlesztés Árpolitika, árstratégia Értékesítéspolitika, csatornák kiválasztása A kutatási eredmények értékelése, Piackutató jelentés Konkurencia analízis Termék fogalma, csoportosítása A termék piaci életgörbéje Vállalati termékpolitika Termékfejlesztés, termékszerkezet Új termék kialakításának, piaci bevezetésének folyamata Termékfejlesztéshez kapcsolódó jellemzők, csomagolás, márka Design Árpolitika lényege, céljai Árstratégia az életgörbe szakaszaiban Fogyasztói árelfogadás Árpolitika, napi árak kialakítása A disztribúciós rendszer Marketingcsatornák Marketingrendszerek A továbbhaladás feltételei Vendéglátó és turizmus ismeretek A tanuló ismeri a vendéglátás kialakulásának történetét, a vendéglátás hagyományainak különböző történelmi korokhoz kapcsolódó hagyományait. Ismeri a fejlődés különböző, egymást követő tendenciáit, a mai vendéglátás jellegzetességeit és helyzetét. Tisztában van a vendéglátás, mint a szolgáltató szektor egyik elemének gazdasági, társadalmi jelentőségével. Tudja a vendéglátás tevékenységének összetettségéből adódó speciális kritériumrendszert a tárgyi és személyi feltételek vonatkozásában. Tisztában van a vendéglátásban tevékenykedő szakemberrel szemben támasztott emberi és szakmai követelményekkel. Elemezni és értékelni tudja a vendéglátás üzlethálózatát, ismeretei birtokában képes egy adott vendéglátó üzlet profiljának meghatározására, az üzletek minőség szerinti kategorizálására. Elsajátította a turizmus, az idegenforgalom kialakulásának történetét a vendégfogadótól napjaink kiemelt luxus igényeket kielégítő szállodáiig. Fel tudja mérni a turizmus nemzetgazdasági jelentőségét, érti a szállodai, turisztikai deviza kitermelési tevékenységéből adódó gazdasági fontosságát. Tisztában van az aktív és passzív turizmus fogalmával, tevékenységével. Meg tudja határozni az idegenforgalmi tevékenység folytatásának feltételrendszerét, formáit, jellemző sajátosságait. 383

9 A turizmus és a környezetvédelem összefüggéseinek ismeretében szemléletmódja tükrözi ezzel kapcsolatos felelősségérzetét, közvetlen és tágabb értelemben vett környezetének védelmében. Ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi turizmus szakmai kérdéseiben és látja annak fontosságát és lehetőségét, hogy a magyarországi idegenforgalom a nemzetközi turizmus piacának mind jelentősebb résztvevőjévé váljon. Ismeri a turizmus szervezeti struktúráját, irányítási rendszerét, vállalkozási formáit, azok jellemzőit, a turisztikai tevékenységet folytató vállalkozó feladatait és felelőségét. Szállodai ismeretek A tanuló ismeri a szálláshelyek, szállodák fogalmát. Tanult ismeretei alapján kategorizálni tudja a különböző szálláshelyeket minőségük szerint. Tisztában van a szálloda működési feltételeivel, a tárgyi feltételek kialakításának kritériumaival. Ismeri a szállodai épület külső megjelenési formájának fontosságát, belső tagolódását, a különböző helyiségek funkcionális kapcsolódását. Fel tudja sorolni a szálloda műszaki berendezéseit. Megtanulta a szállodai tevékenység struktúráját, az ehhez kapcsolódó munkaköröket. Érti a munkaerő-gazdálkodás lényegét és fontosságát, fel tudja mérni ennek a jövedelmezőségre gyakorolt hatását. Tisztában van az alapvető magatartási szabályokkal és viselkedési normákkal. Ismeri a földszinti és emeleti munkaköröket, tevékenységeket, feladatokat és az ezekkel járó felelősség kérdését. Átlátja a szállodás és vendéglátó tevékenység összefüggéseit, a vendég ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokat. Megtanulta a reggeliztetés, főétkezés, egyéb étkeztetés feladatait. Ismeri a szobaszerviz funkcióját és speciális feladatait. Ismereteket szerzett a tevékenységek elvégzéséhez szükséges helyiségek funkciójáról és kapcsolódásáról. Megtanulta a szállodai szolgáltatások munkafolyamatait, körét, szolgáltatási formákat. Marketing A tanuló ismeri a marketing történeti kialakulását, nélkülözhetetlen szerepét a piacgazdaság körülményei között. Ismeretei alapján értékelni tudja a marketing magyarországi fejlődési folyamatát és jelenlegi helyzetét. Megismerkedett a marketingmix forgalmával és elemeivel. Tudja azok összefüggéseit, egymásra gyakorolt hatásukat. A piac fogalmának elsajátítása révén képes annak szerkezetét elemezni, meghatározni a piaci szereplőket és piactípusokat. A szükséglet és kereslet fogalmának megismerése lehetővé teszi a fogyasztói magatartás elemzését. Ennek kapcsán értelmezni tudja a piacszegmentáció kérdését és felismeri a célpiaci marketing kialakításának lehetőségeit és szükségességét. Képes a marketing információs rendszer kezelésére, működtetésére. Az eredményes értékesítési folyamat megvalósítása érdekében megtanulta a piackutatás fajtáit és módszereit. Ismeri folyamatát, képes piackutató eszközök alkalmazására, kérdőív készítésére. 384

10 A marketingmix elemeinek ismerete segíti a termékpolitika, árpolitika, értékesítéspolitika kérdéseiben történő eligazodását, a termékfejlesztés, árstratégia, értékesítési csatornák kiválasztásának helyes módját. 12. évfolyam Évi óraszám: 192 Belépő tevékenységformák Vendéglátó és turizmus ismeretek A tanulók önálló gyűjtőmunkával dolgozzák fel a vendéglátás hazai történetét. Kiselőadások formájában készítsenek szakmai összeállítást a vendéglátás üzlethálózatáról, a vendéglátó üzlettípusok jellemző kínálatáról. Mutassanak be ismereteik alapján egy-egy vendéglátó üzlettípust, azok jellemző megjelenési formáit, stílusjegyeit. Dolgozzák fel megfelelő szakirodalom felhasználásával a turizmus kialakulásának történetét. Használják fel e munkához korábbi irodalmi és történelmi tanulmányaikat. Internet használatával állítsanak össze turisztikai kínálati elemeket, utazási ajánlatokat. Tervezzenek meg egy adott fogadó országba irányuló utazást, figyelembe véve a közösen meghatározott úti cél földrajzi adottságait, történelmi és kulturális nevezetességeit, építve korábbi más tantárgyakban tanult ismereteikre. Végezzenek kutatómunkát a környezetvédelem témakörében, mely a turizmus és környezet összefüggéseit rendszerezi és elemzi. Szállodai ismeretek Szállodai prospektusok gyűjtése és elemzése, mely képet alakít ki a szálláshelyek minőségi különbözőségéről. Eltérő színvonalú és szolgáltatási körű szálláshelyek összehasonlítása, külső kép, belső tagozódás, vendégszoba kialakítása és felszereltsége szempontjából. Szakmai folyóiratok, szakcikkek elemzése a szállodai üzemeltetés tevékenységével kapcsolatban. Internet segítségével a magyarországi szálláshelyek feltérképezése. Szituációs játékok segítségével ismerkedés a szállodai üzemeltetés különböző munkaköreivel. Viselkedési normák és szabályok gyakoroltatása szerepjátszás formájában. Marketing Reklámüzenetek tartalmának felismerése. Gyűjtőmunka, reklámeszközök és reklámhordozók elkülönítése. Újsághirdetés megfogalmazása, szórólapok, plakátok tervezése. Komplex reklámterv elkészítése. Reklám hatásvizsgálat elemi szinten. Tanulócsoportok által készített reklámanyagok közös elemzése, hatásvizsgálat. Reklámetikai Kódex értelmezése. Etikai kérdések elemzése, vizsgálata konkrét szakmai példákon keresztül. PR fogalmának értelmezése, kapcsolatszervezés, szponzorálás. Vállalati arculat megtervezése, kidolgozása. Eladásösztönzés, személyes eladás módszereinek elemzése szerepjátékok, szituációs játékok segítségével. 385

11 Vendéglátó és turizmus ismeretek TÉMAKÖRÖK TARTALMAK A vendéglátás és a Kialakulásának és fejlődésének feltételei turizmus kapcsolata Vendéglátás és turizmus kapcsolatának fontossága, fejlődésének feltételei Turisztikai fogadóképesség fogalma Vendéglátással való összefüggései A turizmus és a vendéglátás résztvevői A turizmust lebonyolító szervezetek Jellemzői Feltételrendszereik A turizmus és a vendéglátás tárgyi és személyi feltételei A turizmus egyes tevékenységeihez kapcsolódó tárgyi és személyi feltételek A turizmus feltételeit szabályozó jogszabályok A vendéglátás egyes tevékenységeihez kapcsolódó tárgyi és személyi feltételek Tárgyi és személyi feltételekre vonatkozó jogszabályok A turizmus és a vendéglátás piaca és résztvevői A turizmus és a vendéglátás ügyvitele Általános jellemzők Kereslet-kínálat-ár összefüggései Piacra ható tényezők Piaci résztvevők feladatai Piaci résztvevők szerepe Jelenlegi helyzet értékelése A piac fejlődését meghatározó tényezők Gazdasági verseny feltételei, területei és sajátosságai Ügyviteli feladatok Üzleti levelezési szabályok Bizonylat fogalma, fajtái, kiállítási szabályok Forgatókönyv fogalma, fajtái, a készítés szabályai Leltár fogalma, fajtái, a leltározás szabályai Ellenőrzés fogalma, módjai Elszámolás, elszámoltatás fogalma, lényege, fajtái Szállodai ismeretek TÉMAKÖRÖK A szállodaüzem irányítása és vezetése TARTALMAK Hotel-management Vezérigazgató Éttermi igazgató Gazdasági igazgató Értékesítési és marketing igazgató Humánpolitikai vezető 386

12 A szállodai tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályok A szállodai ügyvitel A szálloda gazdálkodási rendje A szállodai ügyvitel általános meghatározói Ügyvitel a recepcióban Hotel journal Foglaltság ellenőrzése Szállodai bevétel elszámolás ellenőrzésének rendje Üzleti levelezések Egyéb szálláshelyek ügyvitele Gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok A szálloda eredmény-kimutatása Értékesítési tevékenység A szállodai marketing Egyéb szálláshelyek gazdálkodása Munkavédelem Egészségügy Környezetvédelem Biztonságvédelem a szállodában Tulajdonvédelem a szállodában Munkavédelem, biztonságszolgálat Marketing TÉMAKÖRÖK Marketingkommunikáció eszközrendszere Reklám szerepe, fejlődése Reklám tervezése, szervezése TARTALMAK Marketing és kommunikáció kapcsolata Eszközei, eszközrendszere Reklám fogalma, funkciói Reklámcélok, eszközök fajtái, csoportosítása Vizuális eszközök Auditív eszközök Audiovizuális eszközök Reklámeszközök, reklámhordozók Reklám társadalmi, gazdasági szerepe A reklámszervezés lépései A reklámkampány lebonyolítása Reklámtervezés A reklámhatás vizsgálata Public Relation (PR) PR fogalma Helye a vállalkozás és környezetében PR eszközök Kapcsolatszerezés folyamata 387

13 Image, egyedi vállalati arculat Idegenforgalmi marketing Idegenforgalmi marketing eszközei Etika és jog a marketingben Image fogalma, fajtái, szükségessége Az egyedi vállalati arculat kialakításának fontossága, tartalmi és formai elemei Fogalma Marketing koncepció, célok Piaci szolgáltatás kialakítása Árképzés Piaci munka (kommunikáció) Disztribúció Reklámetika Jogi kérdések a marketingben Versenyszabályozás Jogi előírások A továbbhaladás feltételei Vendéglátó és turizmus ismeretek A tanuló tisztában van a vendéglátás és a turizmus kapcsolatával, felismeri, hogy a tevékenységek egymást kiegészítve biztosítják a turisztikai, vendéglátó piac kínálati tényezőit. Tudja, hogy a turisztikai fogadóképesség fogalma mit jelent és milyen módon határozza meg egy adott terület idegenforgalmi lehetőségeit. Tisztában van a turizmus és a vendéglátás résztvevőivel mint piaci szereplőkkel, a turizmust lebonyolító szervezetek jellemzőivel és működésük feltételrendszerével. Ismeri a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a tevékenység folytatásához kapcsolódó jogszabályi előírásokat. Megtanulta a turizmus és a vendéglátás ügyviteli feladatait. Képes üzleti levelezést folytatni. Tisztában van a bizonylati fegyelem fontosságával, annak szabályaival. Ismeri a forgatókönyv fogalmát és elkészítésének módját, szerepének fontosságát. Megtanulta az elszámolás és elszámoltatás fogalmát, lényegét és felismeri annak fontosságát, a megbízható és jövedelmező üzemeltetés tekintetében. Szállodai ismeretek A tanuló megismerkedett a szállodai üzem irányítását, vezetését és működtetését végző vezetői munkakörökkel. Tisztában van a különböző szintű munkakörökhöz kapcsolódó feladatés felelősségi körökkel. Átlátja a vezetés különböző szintjeinek funkcionális tagozódását, tevékenységi területeket, az ezekhez kapcsolódó döntési szinteket. Megtanulta, hogy a vezetői munkaköröket betöltő szakemberek nélkülözhetetlen ismerete a szállodai tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályismeret. Átlátja a szállodai ügyvitel kérdéskörét, tagolódását. Ismeri a szállodai értékesítés egyes részlegeinek ügyviteli feladatait. Megismerkedett a szobafoglalási rendszerek lényegével, a foglaltság folyamatos ellenőrzésének és figyelemmel kísérésének fontosságával. Megtanulta a szállodai bevétel elszámolás ellenőrzésének rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatokat. 388

14 Ismeri az üzleti levelezés előírásait, az írásos üzleti kommunikáció alapszabályait, formai követelményeit. Képes üzleti levél elkészítésére. Megismerkedett a szálloda gazdálkodási rendszerével és tudja, hogy ez alapvetően befolyásolja a szállodai tevékenység jövedelmezőségét. Tisztában van a munkavédelem, egészségügy, környezetvédelem, biztonságvédelem alapszabályaival és tudatosult a tanulókban ezek alapvető fontossága, a szálloda felelőssége. Marketing Tudják a tanulók a marketingkommunikáció fogalmát, jelentőségét, a marketingen belül elfoglalt helyét. Ismerik a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeit (felsorolásszerűen). A tanulók ismerik a marketing és a kommunikáció kapcsolatát, eszközrendszerét. Ismerik a reklám fogalmát, vállalati funkcióit. Ismerik a reklámcélok és eszközök fajtáit. Tudnak különbséget tenni reklámeszközök és reklámhordozók között. Értik a reklám társadalmi és gazdasági szerepét, tudnak megalkotni, kivitelezni reklámüzeneteket. Tudnak reklámtervet készíteni, ismerik a reklámetikai kódexet. A tanulók ismerik a PR fogalmát, el tudják helyezni a vállalkozás és környezete kapcsolatában. Ismerik a PR eszközeit, a kapcsolatszervezés folyamatát. Ismerik a tanulók az SP módszereit, sajátos területeit. Tudnak programokat készíteni a módszerek kialakítására, végrehajtására. Értik a személyes eladás és fogyasztói magatartás kapcsolatát. Ismerik a személyes eladás alapelveit, az eladószemélyzettel szemben támasztott követelményeket, az eladás folyamatát és szabályait. Ismerik az image fogalmát, fajtáit, szükségességét. Ismerik a CI lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai elemeit. Értik gyakorlati megvalósítását, az arculati stratégia lényegét és szerepét. 389

15 VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK évfolyam Célok és feladatok A Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek oktatásának célja, hogy - lehetőséget biztosítson arra, hogy a tanulók az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában üzleti szinten gondolkodjanak, a termelést és értékesítést összefüggő egységként fogják fel, - bemutassa a termelő-értékesítő és szolgáltató tevékenység előkészítésének és elvégzésének folyamatát, - megismertesse a minőségi jellemzőik alapján az élelmi anyagokat, - megtanítsa a beérkező áruk minőségi és mennyiségi átvételének előírását, a minőség ellenőrzésének szükségességét és módját, - felhívja a figyelmet a baleset-, tűz- és munkavédelem alapkritériumaira, - olyan ételkészítési, cukrászati, felszolgálási gyakorlati alapismereteket, ismereteket nyújtson, amelyek lehetőséget adnak későbbi szakképzési szakok gyakorlati ismereteinek befogadására. Fejlesztési követelmények Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek A tanulók ismerkedjenek meg a vendéglátó termelő tevékenység helyiségeivel. Ismerjék meg a gépi berendezések fajtáit, kezelésük módját, az ezekkel kapcsolatos biztonságtechnikai előírásokat. Tanulják meg a termelő tevékenység során felhasználható nyersanyagok fajtáit, kiválasztásuk szempontjait. A szakmai gyakorlati alapozó képzés során fejlődik a tanulók kreativitása, tevékenységszervezési képessége, vizuális készsége, melyek a termelő tevékenység nélkülözhetetlen elemei. Ismerjék meg és gyakorolják a műveletek, mozzanatok elvégzéséhez szükséges szakszerű mozzanatokat. A tanulók sajátítsák el az értékek rendszerezésének ismérveit. Tanulják meg az alapételek előkészítő, elkészítő és befejező műveleteit. Ismerjék az egyéni tevékenységek, a konyhai munka megszervezésének alapjait. Sajátítsák el a higiénikus, környezetkímélő és balesetmentes tevékenykedés kritériumait. Tudják az általánosan használt élelmi anyagokat szakszerűen és higiénikusan kezelni, előkészíteni. Képesek legyenek alapételek elkészítésére. 390

16 11. évfolyam Évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek A konyhaművészet kialakulásának történetét a tanulók önálló gyűjtőmunka révén, támaszkodva korábbi irodalmi, történelmi tanulmányaikra dolgozhatják fel. Beszámolnak családjaik étkezési szokásairól, igényeiről. Szakmai filmek vetítése során ismerkednek meg a vendéglátás termelő tevékenysége során felhasznált nyersanyagokkal, fűszerekkel, ízesítő anyagokkal. Receptúra gyűjtemény összeállítása egyéni gyűjtőmunka módszerével. Ismeretek alapján csoportosítják az ételféleségeket. Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Alapfogalmak Szakács szakma kialakulása 2 óra Konyhatechnológiai alapismeretek Baleset-megelőzési, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások Anyaghányad összeállítás Zöldségfélék, húsok, szárazáruk, tejtermékek 2 óra Nyersanyagok kiválasztása Előkésztési Tisztítás, darabolás. 4 óra műveletek Zöldségek, húsok, halak előkészítése Ételkészítés ételcsoportok Egyszerű levesek készítése 24 óra alapján Híg levesek, sűrített levesek, különleges levesek, összetett levesek - sűrítési eljárás Egyszerű főzelékek készítése - főzés Köretek készítése - sütés Burgonya, gabona, tészta, vegyes - párolás Mártások készítése Francia alap és képzett egyszerű meleg és hideg Cukrászat Cukrász szakmával kapcsolatos általános 2 óra ismeretek Baleset-, tűzvédelmi és higiéniai előírások A tanműhely munkarendje Tanműhely, Gépek, felszerelések és munkaeszközök 2 óra 391

17 cukrászüzem berendezései és kezelésük bemutatása, használata Cukrászati alap- Előkészítés 2 óra műveletek hő- Készítés behatás különböző Lazítás módjai Sütés Kikészítés Eszközök és Eszközök előkészítése 4 óra nyersanyagok Nyersanyagok előkészítése Tej, tejtermékek előkészítése Tojás, tojáspor előkészítése Állati eredetű Előkészítése 4 óra zsiradékok Növényi eredetű nyersanyagok Cukortartalmú Előkészítése nyersanyagok Olajos magvak Gyümölcsök Egyéb nyersanyagok Hőbehatás módjai Sütés a cukrászatban A sütés célja Sütés közben lejátszódó változások Együtemű és kétütemű sütés Gőzös és gőz mentes sütés Sütés hőfokai Hűtés és fagyasztás 2 óra Cukrászati Gyárilag előállított félkész-termékek 6 óra félkésztermékek és adalékanyagok Főtt cukorkészítmények Olvasztott cukorkészítmények Gyümölcs töltelékek Tejszínkrémek Tojáskrémek Vajkrémek Tartós töltelékek Olajos magvakból készült töltelékek Túrótöltelékek Szabadsáv Összesen 20 óra 74 óra 392

18 A továbbhaladás feltételei Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek A tanuló megismerte a gyakorlati munka helyszíneit, a tankonyha, cukrászüzem és felszolgáló terem kialakítását, funkcionális kapcsolódását. Megismerkedett a gyakorlati munka berendezéseivel, gépeivel, tárgyi eszközeivel. Tisztában van a munkavédelmi, baleset-megelőzési és tűzvédelmi előírásokkal és azokat a gyakorlati munka során szem előtt tartja. Megtanulta a szakács, cukrász szakma kialakulásának történetét, az étkezési és ételkészítési szokások történelmi fejlődését, változását. Megismerkedett a gyakorlati munka (ételkészítés, cukrászat) nyersanyagaival, képes azokat minőségük, felhasználhatóságuk szempontjából megítélni. Tisztában van a gyakorlati munkával kapcsolatos higiéniai előírásokkal és azok betartásának szükségességével. Megtanulta az ételkészítés során az előkészítési, elkészítési műveleteket, a különböző konyhatechnológiai, hőbehatási műveleteket ételcsoportok szerint. Cukrászati gyakorlati ismereteket szerzett az alapműveletek, hőbehatási eljárások tekintetében. Megtanulta a cukrászati eszközféleségeket és nyersanyagcsoportokat, azok előkészítését. Képes bizonyos krémek, töltelékek előállítására. 12. évfolyam Évi óraszám: 64 Belépő tevékenységformák Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek Manuális tevékenység. Készségek fejlesztése. Tevékenységek gyakoroltatása. Eszközök használatának gyakorlása. Munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, balesetvédelmi előírások rögzítése a gyakorlati munka során. Munkaműveletek, munkamozzanatok gyakorlása. Gépek, berendezések, eszközök használatának elsajátítása. Személyi és munkahelyi higiéniai szabályok ismerete, a munkavégzés során történő alkalmazása. Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Cukrászati kiké- Felhasználható anyagok 2 óra szítő, befejező Technológiai eljárások műveletek Dekorációs ismeretek A termelés során felhasználható alaptészták: 393

19 -Élesztős Gyúrt élesztős tészták 8 óra tészták Kevert élesztős tészták Élesztős tészta készítése -Omlós Omlós élesztős tészta készítése 8 óra tészták Gyúrt omlós tészta készítése - Kevert omlós tészta készítés - -Vajas Vajas tészták általános jellemzése, 4 óra tészták felhasználási területük -Felvert Felvert tészták jellemzése, felhasználási területük 4 óra tészták Hideg úton készült könnyű felvertek Hideg úton készült nehéz felvertek Meleg úton készült könnyű és nehéz felvertek -Forrázott Belőlük készíthető sütemények 4 óra tészták -Hengerelt Belőlük készíthető sütemények 2 óra tészták Formázás Figurák készítése 2 óra 2 óra Felszolgálás Az értékesítés szerepe, formái 5 óra Folyamata Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az értékesítés általános szabályai Eszközök előkészítése Éttermi Egyszerű terítés főétkezésekhez 15 óra felszolgálás Terítés reggelihez munkafolyamata Szervizasztal előkészítése Egyéb előkészítési feladatok Vendég fogadása Rendelés felvétele Egyszerű italfelszolgálás gyakorlása Szervírozás gyakorlása Eszközfogások gyakorlása Szabadsáv Összesen 8 óra 64 óra 394

20 A továbbhaladás feltételei Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek A tanulók elsajátították a cukrászati termelő tevékenység során felhasználható anyagok fajtáit, az alkalmazott technológiai eljárásokat. Szert tettek szakmai esztétikai, dekorációs ismeretekre. Megtanulták a cukrászati termelő munka során felhasználható alaptészták fajtáit, jellemzőiket, elkészítési technológiai eljárásokat és műveleteket. Megtanulták a tésztaformázás alapjait, figurák készítésének alapfogásait. Szert tettek a vendéglátóipari értékesítéssel kapcsolatos alapismeretekre, a tárgyi és személyi feltételek ismereteire. Megtanulták az értékesítés általános szabályait. Gyakorolták és tudják a helyes eszközelőkészítést, az éttermi munkafolyamatok elvégzését, a különböző étkezések terítési előírásait. Tudják a pincér feladatát a vendég fogadásával kapcsolatban, és ismerik a viselkedési szabályokat és normákat. Elsajátították az egyszerű italfelszolgálást, szervírozást és eszközfogásokat. 395

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam

SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam 1102 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/43/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 9. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmai alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős 628311 Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: A vendéglátó gazdálkodás szabályai, a vendéglátó üzletek szervezésének jogszabályi háttere Higiéniai,

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben