SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat"

Átírás

1 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 222 óra 74 óra 296 óra 12. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 192 óra 64 óra 256 óra VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK évfolyam Célok és feladatok A Vendéglátó és turizmus ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy - ismertesse meg a tanulókkal az idegenforgalommal és a vendéglátással kapcsolatos fogalmakat, - mutassa be a vendéglátás tevékenységét, területeit és jellemzőit, értesse meg, hogy a turizmus és a vendéglátás szerves része a társadalmi életnek és jelentős szerepet tölt be az egyéni és társadalmi szükségletek kielégítésében, - tudatosítsa a tanulókkal, hogy a társadalmi-gazdasági problémák megoldásának vagy enyhítésének egyik alapvető lehetőségét biztosítja a turizmus és a vendéglátás igényeihez igazodó fejlesztés, - világítson rá, hogy a turizmus és vendéglátás működtetése és fejlesztése szükségessé teszi a különböző gazdasági ágak összehangolt munkáját, - alakítsa a tanulók szemléletmódját, amely a szolgáltatások nyújtásának jelentőségét és felelősségét hangsúlyozza, - mutassa be, hogy a turizmus és a vendéglátás elválaszthatatlanul kapcsolódik a társadalmi élet számos területéhez, hatással van a gazdaságra, a kultúrára, a politikára és az egészségügyre is. 376

2 A Szállodai ismeretek oktatásának célja, hogy - ismertesse meg a tanulókkal a szállodák és a kereskedelmi szálláshelyek fogalmát és tevékenységét, - tekintse át a tevékenység munkafolyamatait, kapcsolódásuk rendszerét és összefüggéseit, - taglalja a szállodai üzem- és munkaszervezés alapkérdéseit, - értesse meg a racionális munkaszervezés szállodai jövedelmezőségre gyakorolt hatását, - nyújtson ismereteket a szobafoglalási rendszerekről, a szálláshely-értékesítés specifikumairól, - ismertesse a turisztikai értékesítést kiegészítő vendéglátó és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, - mutassa be a szálláshely-létesítés tárgyi és személyi feltételeit. A Marketing oktatásának célja, hogy - közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek elsajátításával a tanulók képesek a marketing szerepének és helyének meghatározására a gazdálkodó szervezet egészének működésében, - kialakítsa a tanulókban a piacgazdaság körülményei között nélkülözhetetlen ismereteket a piac lényegéről, szereplőiről, főbb motivációiról, - megismertesse a tanulókat a marketing feladataival, eszközeivel, képessé tegye őket ezek alkalmazására, - felkészítse a tanulókat a piacelemzési feladatok elvégzésére, az információgyűjtés és környezetelemzés fontosságát hangsúlyozva, - adjon útmutatást a marketingcélok és stratégiák kialakításához, összeállításához, - mutasson rá a végrehajtás, ellenőrzés és visszacsatolás fontosságára, - tegye képessé a tanulókat a marketingeszközök bemutatásán, ismertetésén keresztül a marketingeszközök és marketing elemek egymáshoz rendezésére, és ezek segítségével esettanulmány készítésére, - ismertesse meg a tanulókat a marketing etikai és jogi kérdéseivel. Fejlesztési követelmények Vendéglátó és turizmus ismeretek A tanulók ismerjék meg a vendéglátás hazai történetét, kialakulásának gyökereit és tradicionális elemeit, megőrzendő és ápolandó hagyományait. Legyenek tisztában a vendéglátás tevékenységi köreivel, a fő-, kiegészítő vagy kapcsolódó tevékenységekkel, annak feltételrendszerével. Ismerjék a vendéglátás üzlethálózatát, a vendéglátás kínálati oldalának elemeit, struktúráját. Értelmezni tudják a turizmus fogalmát, történeti kialakulását, jelentőségét. Meg tudják határozni a turizmus tevékenységét, formáit. Ismerjék meg az aktív és passzív turizmus fogalmát, tevékenységének feltételrendszerét. Értsék a turizmus és a környezet összefüggéseit, azok egymásra gyakorolt hatásának mechanizmusát. Legyen áttekintésük a hazai turizmus jellemzőiről, a gazdaságban betöltött szerepéről. A tanulók kellő biztonsággal mozogjanak a gazdasági jelenségek különböző szintjein. Szerezzenek ismereteket a hazai turizmus jelenlegi helyzetéről és fejlődésének irányairól. Igazodjanak el a nemzetközi turizmus piaci ismérveiben és tendenciáiban, érzékeljék a fejlődési trendek hatását a hazai turizmusban. Legyenek tisztában a turizmus szervezeti struktúrájával, irányítási rendszerével. 377

3 Ismerjék a turisztikai vállalkozások formáit és lehetőségeit, a turizmus szakmai és érdekképviseleti szervezeteit. A tanulók tudják a vendéglátás és turizmus kapcsolódási pontjait, a turisztikai fogadóképesség és a vendéglátás összefüggéseit. Ismerjék a turizmus és a vendéglátás résztvevőit, a turizmust lebonyolító szervezeteket, azok jellemzőit, a lebonyolító szervezetek közötti kapcsolatot. Ismerjék meg a turizmus és a vendéglátás tárgyi és személyi feltételeit, a különböző résztevékenységekhez kapcsolódó munkaköröket és azok követelményeit. Értelmezni tudják a turizmus és a vendéglátás piacának fogalmát, ismerjék a kínálati és keresleti oldal résztvevőit. Legyenek tisztában a piacra ható tényezőkkel, a piaci résztvevők szerepével, feladataival. Tudják elemezni, értékelni a jelenlegi turisztikai piaci helyzetet, fejlődését befolyásoló tényezőket. Ismerjék meg a gazdasági verseny fogalmát, feltételeit, területeit és sajátosságait. Kapjanak betekintést a turizmus és a vendéglátás ügyviteli feladataiba és kötelezettségeibe. Ismerjék az üzleti levelezés szabályait. Tudják a bizonylat fogalmi meghatározását, fajtáit, kiállítási szabályait. Legyenek tisztában a leltár fogalmával, fajtáival, a leltározás szabályaival. Tudatosodjon bennük az ellenőrzés fontossága, ismerjék módjait, az elszámolás, elszámoltatás lényegét, fajtáit. Szállodai ismeretek A tanulók ismerjék a szállodák, szálláshelyek fogalmát, csoportosításuk szempontrendszerét. Legyenek tisztában a szálloda működésének feltételeivel, a tárgyi és személyi feltételek összehangolásának fontosságával. Ismerjék a tárgyi feltételek részletezését, a külső megjelenés, a belső tagolódás, a vendégszoba, a szálloda műszaki berendezéseinek leírását, azokkal kapcsolatos szakmai elvárásokat és kritériumokat. A tanulók tudják a szállodai tevékenység személyi feltételeit, követelményeit, a magatartási szabályokat. Ismerjék a szállodai üzemeltetés munkafolyamatait, az elszámolási munkafolyamatok tevékenységi területeit, a földszinti, Front Office és emeleti munkafolyamatokat. Legyenek tisztában a vendég ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokkal, a reggeliztetés, főétkezés és egyéb étkeztetések feladataival. Tudják a szobaszerviz fogalmát, speciális feladatait. A tanulók ismerjék meg a kiegészítő szolgáltatás munkafolyamatait, a szállodai egyéb szolgáltatások lehetőségeit és formáit. Kapjanak képet a szállodaüzem irányításáról és vezetéséről, a feladat- és felelősségi körökről, azok összefüggéseiről. Ismerjék a szállodai tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat. Legyenek tisztában a szállodai ügyvitel fogalmával, fontosságával, a szállodai ügyviteli rendszer felépítésével, szintjeivel és azok összefüggéseivel. A tanulók tudják a szálloda gazdálkodási rendjét, a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatokat. Érzékeljék a szállodán belüli munkavédelem jelentőségét. Marketing A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, történeti kialakulását, tudják elhelyezni a gazdálkodási folyamatban. 378

4 Ismerjék a piac jelentőségét, összefüggéseit. Legyen rálátásuk a keresleti oldal elemzésére, a keresletet befolyásoló tényezőkre. Tudják kiválasztani a vállalkozás számára a megfelelő piac-szegmenst, tudják körülhatárolni a szóba jöhető fogyasztói kört. A tanulók ismerjék az információszerzés fontosságát, a piackutatás módszereit, eszközeit, folyamatát. Értsék a marketing és a piackutatás kapcsolatát. Ismerjék a termék fogalmát, osztályozását, a termék piaci életgörbéjének szakaszait, azok jellemzőit, a termékpiaci stratégiák jelentőségét. A tanulók értsék az ár jelentőségét, az árpolitikai célkitűzéseket, az árképzés módszereit. Ismerjék az árstratégia kialakulásának elveit, az árak jogi szabályozását, az értékesítési rendszer funkcióit, az elosztás-politika elemeit, az értékesítési csatorna kiválasztásának szempontjait. Ismerjék fel az összefüggést a marketing és az elosztási csatornák között. A tanulók ismerjék a marketingkommunikáció fogalmát, jelentőségét, a marketingen belül elfoglalt helyét. Ismerjék meg a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeit (felsorolásszerűen). Ismerjék a marketing és a kommunikáció kapcsolatát, eszközrendszerét. Ismerjék meg a tanulók a reklám fogalmát, vállalati funkcióit, a reklámcélok és eszközök fajtáit. Tudjanak különbséget tenni reklámeszközök és reklámhordozók között. Értsék a reklám társadalmi és gazdasági szerepét, tudjanak megalkotni, kivitelezni reklámüzeneteket. Készítsenek reklámtervet, ismerjék a reklámetikai kódexet. A tanulók ismerjék meg a PR fogalmát, tudják elhelyezni a vállalkozás és környezete kapcsolatában. Ismerjék meg a PR eszközeit, a kapcsolatszervezés folyamatát. Ismerjék meg a tanulók az SP módszereit, sajátos területeit. Készítsenek programokat a módszerek kialakítására, végrehajtására. A tanulók ismerjék meg az image fogalmát, fajtáit, szükségességét, a vállalati arculat lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai elemeit. Értsék gyakorlati megvalósítását, az arculati stratégiát. 11. évfolyam Évi óraszám: 222 Belépő tevékenységformák Vendéglátó és turizmus ismeretek E tantárgy tanítása során alapvető fontosságú a tanulók személyes tapasztalatainak, utazási élményeinek közös feldolgozása. Szakmai folyóiratok, szakcikkek elemzése. Meglévő információk, ismeretek rendszerezése, összefüggések megvilágítása. Korábbi földrajzi ismeretek felhasználása kapcsán, azok turisztikai, idegenforgalmi oldalról történő megközelítése. A vendégfogadással kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok feldolgozása, a vendéglátás tevékenységének fogalmi megközelítése. Vendéglátással, turizmussal kapcsolatos szakmai filmek megtekintése, elemzése, értékelése segíti az ismeretek szakmai megközelítését, értelmezését. Internet használata, a tananyagot kiegészítő információk megszerzése, tanári irányítással. 379

5 Szállodai ismeretek Turisztikai kiadványok, utazási irodai reklámanyagok gyűjtése, elemzése. Az így szerzett információk alapján a tanulók értelmezni tudják a szállodák, szálláshelyek minőségi kategóriái közötti különbségeket. Szituációs játékok formájában ismerkedjenek a szakmai magatartás szabályainak alapjaival, a vendég és vendégfogadó kapcsolatával, egymás iránti kötelezettségek és elvárások fogalmaival. Személyes utazási, kirándulási élmények tapasztalatainak feldolgozása során fogalmi szinten értelmezni tudják a turizmus kínálati tényezőit és ezek kapcsolatát a turisták igényeivel. Szállodai prospektusok, bemutatóanyagok segítségével ismerkedjenek a szállodai épület külső megjelenési formáival, a belső terek kialakításával, a vendégszobák berendezéseivel. Marketing A piaccal kapcsolatos ok-okozati összefüggések felismerése, kereslet-kínálat-ár egymásra gyakorolt hatásának elemzése tapasztalati tények alapján. A tanulók személyes életük során szerzett vásárlási tapasztalatainak elemzésével megérthetik a piaci alaptörvényszerűségek lényegét. Könyvtári ismerethordozók használata. Piackutatási tevékenység lebonyolítása (kérdőívszerkesztés, címlista kezelése, kérdőívek begyűjtése, feldolgozása). Termékek elhelyezése az életgörbén, termékfejlesztési technikák elemzése. Ötletbörze megvalósítása, csomagolástervezés, marketing funkciók felismerése. Célpiaci szegmensek kiválasztása, elérése. Vendéglátó és turizmus ismeretek TÉMAKÖRÖK TARTALMAK A vendéglátás hazai Hazai vendéglátás történelmi kialakulása története, fogalma, Fejlődési tendenciák jelentősége Gazdasági jelentősége Társadalmi jelentősége A vendéglátás tevékenységi körei A vendéglátás üzlethálózata A turizmus fogalma, története és jelentősége Termelés fogalma, folyamata Értékesítés fogalma, folyamata Szolgáltatás fogalma, folyamata Értékesítés módja és formái Tárgyi és személyi feltételek összetétele A vendéglátás dolgozóival szemben támasztott követelmények Vendéglátó üzletek csoportosítása szakjelleg szerint, minőség szerint Üzletkörök és típusok jellemzői Idegenforgalom kialakulásának története Fogalmi meghatározása Gazdasági jelentősége Társadalmi jelentősége 380

6 A turizmus tevékenysége, formái A turizmus és környezet összefüggései Hazai turizmus jellemzői, szerepe a gazdaságban A nemzetközi turizmus tendenciái A turizmus szervezeti struktúrája Aktív és passzív turizmus fogalma Aktív és passzív turizmus tevékenysége Feltételrendszere Turizmus formái, jellemzői, sajátosságai Turisztikai hírverés módszerei Aktív és passzív turizmushoz kapcsolódó programok tervezése Környezetvédelem fontossága Zöld turizmus jellemzői és jelentősége A turizmus jelenlegi helyzete Fejlődési tendenciái Legfontosabb statisztikai mutatók A nemzetközi turizmus helyzete Fejlődési trendek Hazai turizmusra gyakorolt hatása Turizmus szervezeti felépítése Ágazatot irányító szervezetek Turisztikai vállalkozási formák Azok jellemző sajátosságai Szakmai és érdekképviseleti szervezetek Szállodai ismeretek TÉMAKÖRÖK Szálláshelyek, szállodák fogalma A szálloda működésének feltételei Személyi feltételek, követelmények, magatartási szabályok TARTALMAK Szálláshelyek fogalmi meghatározása Szálláshelyek csoportosítása Szálláshelyek, szállodák kínálati elemei Szálláshelyek, szállodák minőségi kategóriái Tárgyi feltételek Szállodai épület külső megjelenése Szállodai épület belső tagolódása A vendégszoba A szálloda műszaki berendezései Szállodai tevékenység struktúrája Kapcsolódó munkakörök Munkaerő-gazdálkodás Egyéb szálláshelyek működésének feltételei Viselkedési normák és szabályok 381

7 Szállodai üzemeltetés A vendég ellátásával kapcsolatos munkafolyamatok Kiegészítő szolgáltatás munkafolyamatai Elszállásolási munkafolyamatok Elszállásolással kapcsolatos tevékenységek Földszinti munkakörök Front Office fogalma, feladatai Emeleti munkafolyamatok A tevékenységgel járó felelősség kérdése A szállodai tevékenységgel kapcsolatos vendéglátó feladatok Speciális munkafolyamatok Reggeliztetés Főétkezés Egyéb étkeztetés A szobaszerviz mint speciális vendéglátó tevékenység Az elszállásolást és vendéglátást kiegészítő munkafolyamatok Termelés és ehhez kapcsolódó munkaterületek Raktárak, tárolók Szolgáltatásformák, lehetőségek Marketing TÉMAKÖRÖK Marketing kialakulása, fogalma, fejlődése Piaci környezet elemzése, a piac szerkezete Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás Célpiaci marketing, piacszegmentálás Célpiacok kiválasztása Marketing információs rendszer A piackutatás fajtái, módszerei TARTALMAK A marketing történetének áttekintése A marketing szükségessége, fejlődése Magyarországon Marketingmix fogalma A vállalat mikro- és makrokörnyezete A piac fogalma és kategóriái Piaci szerkezet, piaci formák Piaci szereplők, piactípusok Fogyasztói magatartás: szükséglet, kereslet A Maslow féle szükségleti piramis Vásárlási magatartástípusok Vásárlási folyamat szakaszai Szervezeti vásárlói magatartás Differenciálatlan és differenciált marketing Célpiaci marketing lényege, kialakítása Piacszegmentáció Célpiacok kiválasztása Termék pozicionálás Információszükséglet Az információs rendszer funkciói, Az MTR belső rendszere, működése A piackutatás fogalma, területei Fajtái, módszerei Szekunder és primer piackutatás 382

8 A kutatás alanyainak kiválasztása A kérdőívszerkesztés szabályai A piackutatás folyamata A piackutatás felhasználási területei Termékpolitika, termékfejlesztés Árpolitika, árstratégia Értékesítéspolitika, csatornák kiválasztása A kutatási eredmények értékelése, Piackutató jelentés Konkurencia analízis Termék fogalma, csoportosítása A termék piaci életgörbéje Vállalati termékpolitika Termékfejlesztés, termékszerkezet Új termék kialakításának, piaci bevezetésének folyamata Termékfejlesztéshez kapcsolódó jellemzők, csomagolás, márka Design Árpolitika lényege, céljai Árstratégia az életgörbe szakaszaiban Fogyasztói árelfogadás Árpolitika, napi árak kialakítása A disztribúciós rendszer Marketingcsatornák Marketingrendszerek A továbbhaladás feltételei Vendéglátó és turizmus ismeretek A tanuló ismeri a vendéglátás kialakulásának történetét, a vendéglátás hagyományainak különböző történelmi korokhoz kapcsolódó hagyományait. Ismeri a fejlődés különböző, egymást követő tendenciáit, a mai vendéglátás jellegzetességeit és helyzetét. Tisztában van a vendéglátás, mint a szolgáltató szektor egyik elemének gazdasági, társadalmi jelentőségével. Tudja a vendéglátás tevékenységének összetettségéből adódó speciális kritériumrendszert a tárgyi és személyi feltételek vonatkozásában. Tisztában van a vendéglátásban tevékenykedő szakemberrel szemben támasztott emberi és szakmai követelményekkel. Elemezni és értékelni tudja a vendéglátás üzlethálózatát, ismeretei birtokában képes egy adott vendéglátó üzlet profiljának meghatározására, az üzletek minőség szerinti kategorizálására. Elsajátította a turizmus, az idegenforgalom kialakulásának történetét a vendégfogadótól napjaink kiemelt luxus igényeket kielégítő szállodáiig. Fel tudja mérni a turizmus nemzetgazdasági jelentőségét, érti a szállodai, turisztikai deviza kitermelési tevékenységéből adódó gazdasági fontosságát. Tisztában van az aktív és passzív turizmus fogalmával, tevékenységével. Meg tudja határozni az idegenforgalmi tevékenység folytatásának feltételrendszerét, formáit, jellemző sajátosságait. 383

9 A turizmus és a környezetvédelem összefüggéseinek ismeretében szemléletmódja tükrözi ezzel kapcsolatos felelősségérzetét, közvetlen és tágabb értelemben vett környezetének védelmében. Ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi turizmus szakmai kérdéseiben és látja annak fontosságát és lehetőségét, hogy a magyarországi idegenforgalom a nemzetközi turizmus piacának mind jelentősebb résztvevőjévé váljon. Ismeri a turizmus szervezeti struktúráját, irányítási rendszerét, vállalkozási formáit, azok jellemzőit, a turisztikai tevékenységet folytató vállalkozó feladatait és felelőségét. Szállodai ismeretek A tanuló ismeri a szálláshelyek, szállodák fogalmát. Tanult ismeretei alapján kategorizálni tudja a különböző szálláshelyeket minőségük szerint. Tisztában van a szálloda működési feltételeivel, a tárgyi feltételek kialakításának kritériumaival. Ismeri a szállodai épület külső megjelenési formájának fontosságát, belső tagolódását, a különböző helyiségek funkcionális kapcsolódását. Fel tudja sorolni a szálloda műszaki berendezéseit. Megtanulta a szállodai tevékenység struktúráját, az ehhez kapcsolódó munkaköröket. Érti a munkaerő-gazdálkodás lényegét és fontosságát, fel tudja mérni ennek a jövedelmezőségre gyakorolt hatását. Tisztában van az alapvető magatartási szabályokkal és viselkedési normákkal. Ismeri a földszinti és emeleti munkaköröket, tevékenységeket, feladatokat és az ezekkel járó felelősség kérdését. Átlátja a szállodás és vendéglátó tevékenység összefüggéseit, a vendég ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokat. Megtanulta a reggeliztetés, főétkezés, egyéb étkeztetés feladatait. Ismeri a szobaszerviz funkcióját és speciális feladatait. Ismereteket szerzett a tevékenységek elvégzéséhez szükséges helyiségek funkciójáról és kapcsolódásáról. Megtanulta a szállodai szolgáltatások munkafolyamatait, körét, szolgáltatási formákat. Marketing A tanuló ismeri a marketing történeti kialakulását, nélkülözhetetlen szerepét a piacgazdaság körülményei között. Ismeretei alapján értékelni tudja a marketing magyarországi fejlődési folyamatát és jelenlegi helyzetét. Megismerkedett a marketingmix forgalmával és elemeivel. Tudja azok összefüggéseit, egymásra gyakorolt hatásukat. A piac fogalmának elsajátítása révén képes annak szerkezetét elemezni, meghatározni a piaci szereplőket és piactípusokat. A szükséglet és kereslet fogalmának megismerése lehetővé teszi a fogyasztói magatartás elemzését. Ennek kapcsán értelmezni tudja a piacszegmentáció kérdését és felismeri a célpiaci marketing kialakításának lehetőségeit és szükségességét. Képes a marketing információs rendszer kezelésére, működtetésére. Az eredményes értékesítési folyamat megvalósítása érdekében megtanulta a piackutatás fajtáit és módszereit. Ismeri folyamatát, képes piackutató eszközök alkalmazására, kérdőív készítésére. 384

10 A marketingmix elemeinek ismerete segíti a termékpolitika, árpolitika, értékesítéspolitika kérdéseiben történő eligazodását, a termékfejlesztés, árstratégia, értékesítési csatornák kiválasztásának helyes módját. 12. évfolyam Évi óraszám: 192 Belépő tevékenységformák Vendéglátó és turizmus ismeretek A tanulók önálló gyűjtőmunkával dolgozzák fel a vendéglátás hazai történetét. Kiselőadások formájában készítsenek szakmai összeállítást a vendéglátás üzlethálózatáról, a vendéglátó üzlettípusok jellemző kínálatáról. Mutassanak be ismereteik alapján egy-egy vendéglátó üzlettípust, azok jellemző megjelenési formáit, stílusjegyeit. Dolgozzák fel megfelelő szakirodalom felhasználásával a turizmus kialakulásának történetét. Használják fel e munkához korábbi irodalmi és történelmi tanulmányaikat. Internet használatával állítsanak össze turisztikai kínálati elemeket, utazási ajánlatokat. Tervezzenek meg egy adott fogadó országba irányuló utazást, figyelembe véve a közösen meghatározott úti cél földrajzi adottságait, történelmi és kulturális nevezetességeit, építve korábbi más tantárgyakban tanult ismereteikre. Végezzenek kutatómunkát a környezetvédelem témakörében, mely a turizmus és környezet összefüggéseit rendszerezi és elemzi. Szállodai ismeretek Szállodai prospektusok gyűjtése és elemzése, mely képet alakít ki a szálláshelyek minőségi különbözőségéről. Eltérő színvonalú és szolgáltatási körű szálláshelyek összehasonlítása, külső kép, belső tagozódás, vendégszoba kialakítása és felszereltsége szempontjából. Szakmai folyóiratok, szakcikkek elemzése a szállodai üzemeltetés tevékenységével kapcsolatban. Internet segítségével a magyarországi szálláshelyek feltérképezése. Szituációs játékok segítségével ismerkedés a szállodai üzemeltetés különböző munkaköreivel. Viselkedési normák és szabályok gyakoroltatása szerepjátszás formájában. Marketing Reklámüzenetek tartalmának felismerése. Gyűjtőmunka, reklámeszközök és reklámhordozók elkülönítése. Újsághirdetés megfogalmazása, szórólapok, plakátok tervezése. Komplex reklámterv elkészítése. Reklám hatásvizsgálat elemi szinten. Tanulócsoportok által készített reklámanyagok közös elemzése, hatásvizsgálat. Reklámetikai Kódex értelmezése. Etikai kérdések elemzése, vizsgálata konkrét szakmai példákon keresztül. PR fogalmának értelmezése, kapcsolatszervezés, szponzorálás. Vállalati arculat megtervezése, kidolgozása. Eladásösztönzés, személyes eladás módszereinek elemzése szerepjátékok, szituációs játékok segítségével. 385

11 Vendéglátó és turizmus ismeretek TÉMAKÖRÖK TARTALMAK A vendéglátás és a Kialakulásának és fejlődésének feltételei turizmus kapcsolata Vendéglátás és turizmus kapcsolatának fontossága, fejlődésének feltételei Turisztikai fogadóképesség fogalma Vendéglátással való összefüggései A turizmus és a vendéglátás résztvevői A turizmust lebonyolító szervezetek Jellemzői Feltételrendszereik A turizmus és a vendéglátás tárgyi és személyi feltételei A turizmus egyes tevékenységeihez kapcsolódó tárgyi és személyi feltételek A turizmus feltételeit szabályozó jogszabályok A vendéglátás egyes tevékenységeihez kapcsolódó tárgyi és személyi feltételek Tárgyi és személyi feltételekre vonatkozó jogszabályok A turizmus és a vendéglátás piaca és résztvevői A turizmus és a vendéglátás ügyvitele Általános jellemzők Kereslet-kínálat-ár összefüggései Piacra ható tényezők Piaci résztvevők feladatai Piaci résztvevők szerepe Jelenlegi helyzet értékelése A piac fejlődését meghatározó tényezők Gazdasági verseny feltételei, területei és sajátosságai Ügyviteli feladatok Üzleti levelezési szabályok Bizonylat fogalma, fajtái, kiállítási szabályok Forgatókönyv fogalma, fajtái, a készítés szabályai Leltár fogalma, fajtái, a leltározás szabályai Ellenőrzés fogalma, módjai Elszámolás, elszámoltatás fogalma, lényege, fajtái Szállodai ismeretek TÉMAKÖRÖK A szállodaüzem irányítása és vezetése TARTALMAK Hotel-management Vezérigazgató Éttermi igazgató Gazdasági igazgató Értékesítési és marketing igazgató Humánpolitikai vezető 386

12 A szállodai tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályok A szállodai ügyvitel A szálloda gazdálkodási rendje A szállodai ügyvitel általános meghatározói Ügyvitel a recepcióban Hotel journal Foglaltság ellenőrzése Szállodai bevétel elszámolás ellenőrzésének rendje Üzleti levelezések Egyéb szálláshelyek ügyvitele Gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok A szálloda eredmény-kimutatása Értékesítési tevékenység A szállodai marketing Egyéb szálláshelyek gazdálkodása Munkavédelem Egészségügy Környezetvédelem Biztonságvédelem a szállodában Tulajdonvédelem a szállodában Munkavédelem, biztonságszolgálat Marketing TÉMAKÖRÖK Marketingkommunikáció eszközrendszere Reklám szerepe, fejlődése Reklám tervezése, szervezése TARTALMAK Marketing és kommunikáció kapcsolata Eszközei, eszközrendszere Reklám fogalma, funkciói Reklámcélok, eszközök fajtái, csoportosítása Vizuális eszközök Auditív eszközök Audiovizuális eszközök Reklámeszközök, reklámhordozók Reklám társadalmi, gazdasági szerepe A reklámszervezés lépései A reklámkampány lebonyolítása Reklámtervezés A reklámhatás vizsgálata Public Relation (PR) PR fogalma Helye a vállalkozás és környezetében PR eszközök Kapcsolatszerezés folyamata 387

13 Image, egyedi vállalati arculat Idegenforgalmi marketing Idegenforgalmi marketing eszközei Etika és jog a marketingben Image fogalma, fajtái, szükségessége Az egyedi vállalati arculat kialakításának fontossága, tartalmi és formai elemei Fogalma Marketing koncepció, célok Piaci szolgáltatás kialakítása Árképzés Piaci munka (kommunikáció) Disztribúció Reklámetika Jogi kérdések a marketingben Versenyszabályozás Jogi előírások A továbbhaladás feltételei Vendéglátó és turizmus ismeretek A tanuló tisztában van a vendéglátás és a turizmus kapcsolatával, felismeri, hogy a tevékenységek egymást kiegészítve biztosítják a turisztikai, vendéglátó piac kínálati tényezőit. Tudja, hogy a turisztikai fogadóképesség fogalma mit jelent és milyen módon határozza meg egy adott terület idegenforgalmi lehetőségeit. Tisztában van a turizmus és a vendéglátás résztvevőivel mint piaci szereplőkkel, a turizmust lebonyolító szervezetek jellemzőivel és működésük feltételrendszerével. Ismeri a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a tevékenység folytatásához kapcsolódó jogszabályi előírásokat. Megtanulta a turizmus és a vendéglátás ügyviteli feladatait. Képes üzleti levelezést folytatni. Tisztában van a bizonylati fegyelem fontosságával, annak szabályaival. Ismeri a forgatókönyv fogalmát és elkészítésének módját, szerepének fontosságát. Megtanulta az elszámolás és elszámoltatás fogalmát, lényegét és felismeri annak fontosságát, a megbízható és jövedelmező üzemeltetés tekintetében. Szállodai ismeretek A tanuló megismerkedett a szállodai üzem irányítását, vezetését és működtetését végző vezetői munkakörökkel. Tisztában van a különböző szintű munkakörökhöz kapcsolódó feladatés felelősségi körökkel. Átlátja a vezetés különböző szintjeinek funkcionális tagozódását, tevékenységi területeket, az ezekhez kapcsolódó döntési szinteket. Megtanulta, hogy a vezetői munkaköröket betöltő szakemberek nélkülözhetetlen ismerete a szállodai tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályismeret. Átlátja a szállodai ügyvitel kérdéskörét, tagolódását. Ismeri a szállodai értékesítés egyes részlegeinek ügyviteli feladatait. Megismerkedett a szobafoglalási rendszerek lényegével, a foglaltság folyamatos ellenőrzésének és figyelemmel kísérésének fontosságával. Megtanulta a szállodai bevétel elszámolás ellenőrzésének rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatokat. 388

14 Ismeri az üzleti levelezés előírásait, az írásos üzleti kommunikáció alapszabályait, formai követelményeit. Képes üzleti levél elkészítésére. Megismerkedett a szálloda gazdálkodási rendszerével és tudja, hogy ez alapvetően befolyásolja a szállodai tevékenység jövedelmezőségét. Tisztában van a munkavédelem, egészségügy, környezetvédelem, biztonságvédelem alapszabályaival és tudatosult a tanulókban ezek alapvető fontossága, a szálloda felelőssége. Marketing Tudják a tanulók a marketingkommunikáció fogalmát, jelentőségét, a marketingen belül elfoglalt helyét. Ismerik a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeit (felsorolásszerűen). A tanulók ismerik a marketing és a kommunikáció kapcsolatát, eszközrendszerét. Ismerik a reklám fogalmát, vállalati funkcióit. Ismerik a reklámcélok és eszközök fajtáit. Tudnak különbséget tenni reklámeszközök és reklámhordozók között. Értik a reklám társadalmi és gazdasági szerepét, tudnak megalkotni, kivitelezni reklámüzeneteket. Tudnak reklámtervet készíteni, ismerik a reklámetikai kódexet. A tanulók ismerik a PR fogalmát, el tudják helyezni a vállalkozás és környezete kapcsolatában. Ismerik a PR eszközeit, a kapcsolatszervezés folyamatát. Ismerik a tanulók az SP módszereit, sajátos területeit. Tudnak programokat készíteni a módszerek kialakítására, végrehajtására. Értik a személyes eladás és fogyasztói magatartás kapcsolatát. Ismerik a személyes eladás alapelveit, az eladószemélyzettel szemben támasztott követelményeket, az eladás folyamatát és szabályait. Ismerik az image fogalmát, fajtáit, szükségességét. Ismerik a CI lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai elemeit. Értik gyakorlati megvalósítását, az arculati stratégia lényegét és szerepét. 389

15 VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK évfolyam Célok és feladatok A Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek oktatásának célja, hogy - lehetőséget biztosítson arra, hogy a tanulók az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában üzleti szinten gondolkodjanak, a termelést és értékesítést összefüggő egységként fogják fel, - bemutassa a termelő-értékesítő és szolgáltató tevékenység előkészítésének és elvégzésének folyamatát, - megismertesse a minőségi jellemzőik alapján az élelmi anyagokat, - megtanítsa a beérkező áruk minőségi és mennyiségi átvételének előírását, a minőség ellenőrzésének szükségességét és módját, - felhívja a figyelmet a baleset-, tűz- és munkavédelem alapkritériumaira, - olyan ételkészítési, cukrászati, felszolgálási gyakorlati alapismereteket, ismereteket nyújtson, amelyek lehetőséget adnak későbbi szakképzési szakok gyakorlati ismereteinek befogadására. Fejlesztési követelmények Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek A tanulók ismerkedjenek meg a vendéglátó termelő tevékenység helyiségeivel. Ismerjék meg a gépi berendezések fajtáit, kezelésük módját, az ezekkel kapcsolatos biztonságtechnikai előírásokat. Tanulják meg a termelő tevékenység során felhasználható nyersanyagok fajtáit, kiválasztásuk szempontjait. A szakmai gyakorlati alapozó képzés során fejlődik a tanulók kreativitása, tevékenységszervezési képessége, vizuális készsége, melyek a termelő tevékenység nélkülözhetetlen elemei. Ismerjék meg és gyakorolják a műveletek, mozzanatok elvégzéséhez szükséges szakszerű mozzanatokat. A tanulók sajátítsák el az értékek rendszerezésének ismérveit. Tanulják meg az alapételek előkészítő, elkészítő és befejező műveleteit. Ismerjék az egyéni tevékenységek, a konyhai munka megszervezésének alapjait. Sajátítsák el a higiénikus, környezetkímélő és balesetmentes tevékenykedés kritériumait. Tudják az általánosan használt élelmi anyagokat szakszerűen és higiénikusan kezelni, előkészíteni. Képesek legyenek alapételek elkészítésére. 390

16 11. évfolyam Évi óraszám: 74 Belépő tevékenységformák Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek A konyhaművészet kialakulásának történetét a tanulók önálló gyűjtőmunka révén, támaszkodva korábbi irodalmi, történelmi tanulmányaikra dolgozhatják fel. Beszámolnak családjaik étkezési szokásairól, igényeiről. Szakmai filmek vetítése során ismerkednek meg a vendéglátás termelő tevékenysége során felhasznált nyersanyagokkal, fűszerekkel, ízesítő anyagokkal. Receptúra gyűjtemény összeállítása egyéni gyűjtőmunka módszerével. Ismeretek alapján csoportosítják az ételféleségeket. Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Alapfogalmak Szakács szakma kialakulása 2 óra Konyhatechnológiai alapismeretek Baleset-megelőzési, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások Anyaghányad összeállítás Zöldségfélék, húsok, szárazáruk, tejtermékek 2 óra Nyersanyagok kiválasztása Előkésztési Tisztítás, darabolás. 4 óra műveletek Zöldségek, húsok, halak előkészítése Ételkészítés ételcsoportok Egyszerű levesek készítése 24 óra alapján Híg levesek, sűrített levesek, különleges levesek, összetett levesek - sűrítési eljárás Egyszerű főzelékek készítése - főzés Köretek készítése - sütés Burgonya, gabona, tészta, vegyes - párolás Mártások készítése Francia alap és képzett egyszerű meleg és hideg Cukrászat Cukrász szakmával kapcsolatos általános 2 óra ismeretek Baleset-, tűzvédelmi és higiéniai előírások A tanműhely munkarendje Tanműhely, Gépek, felszerelések és munkaeszközök 2 óra 391

17 cukrászüzem berendezései és kezelésük bemutatása, használata Cukrászati alap- Előkészítés 2 óra műveletek hő- Készítés behatás különböző Lazítás módjai Sütés Kikészítés Eszközök és Eszközök előkészítése 4 óra nyersanyagok Nyersanyagok előkészítése Tej, tejtermékek előkészítése Tojás, tojáspor előkészítése Állati eredetű Előkészítése 4 óra zsiradékok Növényi eredetű nyersanyagok Cukortartalmú Előkészítése nyersanyagok Olajos magvak Gyümölcsök Egyéb nyersanyagok Hőbehatás módjai Sütés a cukrászatban A sütés célja Sütés közben lejátszódó változások Együtemű és kétütemű sütés Gőzös és gőz mentes sütés Sütés hőfokai Hűtés és fagyasztás 2 óra Cukrászati Gyárilag előállított félkész-termékek 6 óra félkésztermékek és adalékanyagok Főtt cukorkészítmények Olvasztott cukorkészítmények Gyümölcs töltelékek Tejszínkrémek Tojáskrémek Vajkrémek Tartós töltelékek Olajos magvakból készült töltelékek Túrótöltelékek Szabadsáv Összesen 20 óra 74 óra 392

18 A továbbhaladás feltételei Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek A tanuló megismerte a gyakorlati munka helyszíneit, a tankonyha, cukrászüzem és felszolgáló terem kialakítását, funkcionális kapcsolódását. Megismerkedett a gyakorlati munka berendezéseivel, gépeivel, tárgyi eszközeivel. Tisztában van a munkavédelmi, baleset-megelőzési és tűzvédelmi előírásokkal és azokat a gyakorlati munka során szem előtt tartja. Megtanulta a szakács, cukrász szakma kialakulásának történetét, az étkezési és ételkészítési szokások történelmi fejlődését, változását. Megismerkedett a gyakorlati munka (ételkészítés, cukrászat) nyersanyagaival, képes azokat minőségük, felhasználhatóságuk szempontjából megítélni. Tisztában van a gyakorlati munkával kapcsolatos higiéniai előírásokkal és azok betartásának szükségességével. Megtanulta az ételkészítés során az előkészítési, elkészítési műveleteket, a különböző konyhatechnológiai, hőbehatási műveleteket ételcsoportok szerint. Cukrászati gyakorlati ismereteket szerzett az alapműveletek, hőbehatási eljárások tekintetében. Megtanulta a cukrászati eszközféleségeket és nyersanyagcsoportokat, azok előkészítését. Képes bizonyos krémek, töltelékek előállítására. 12. évfolyam Évi óraszám: 64 Belépő tevékenységformák Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek Manuális tevékenység. Készségek fejlesztése. Tevékenységek gyakoroltatása. Eszközök használatának gyakorlása. Munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, balesetvédelmi előírások rögzítése a gyakorlati munka során. Munkaműveletek, munkamozzanatok gyakorlása. Gépek, berendezések, eszközök használatának elsajátítása. Személyi és munkahelyi higiéniai szabályok ismerete, a munkavégzés során történő alkalmazása. Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Cukrászati kiké- Felhasználható anyagok 2 óra szítő, befejező Technológiai eljárások műveletek Dekorációs ismeretek A termelés során felhasználható alaptészták: 393

19 -Élesztős Gyúrt élesztős tészták 8 óra tészták Kevert élesztős tészták Élesztős tészta készítése -Omlós Omlós élesztős tészta készítése 8 óra tészták Gyúrt omlós tészta készítése - Kevert omlós tészta készítés - -Vajas Vajas tészták általános jellemzése, 4 óra tészták felhasználási területük -Felvert Felvert tészták jellemzése, felhasználási területük 4 óra tészták Hideg úton készült könnyű felvertek Hideg úton készült nehéz felvertek Meleg úton készült könnyű és nehéz felvertek -Forrázott Belőlük készíthető sütemények 4 óra tészták -Hengerelt Belőlük készíthető sütemények 2 óra tészták Formázás Figurák készítése 2 óra 2 óra Felszolgálás Az értékesítés szerepe, formái 5 óra Folyamata Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az értékesítés általános szabályai Eszközök előkészítése Éttermi Egyszerű terítés főétkezésekhez 15 óra felszolgálás Terítés reggelihez munkafolyamata Szervizasztal előkészítése Egyéb előkészítési feladatok Vendég fogadása Rendelés felvétele Egyszerű italfelszolgálás gyakorlása Szervírozás gyakorlása Eszközfogások gyakorlása Szabadsáv Összesen 8 óra 64 óra 394

20 A továbbhaladás feltételei Szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismeretek A tanulók elsajátították a cukrászati termelő tevékenység során felhasználható anyagok fajtáit, az alkalmazott technológiai eljárásokat. Szert tettek szakmai esztétikai, dekorációs ismeretekre. Megtanulták a cukrászati termelő munka során felhasználható alaptészták fajtáit, jellemzőiket, elkészítési technológiai eljárásokat és műveleteket. Megtanulták a tésztaformázás alapjait, figurák készítésének alapfogásait. Szert tettek a vendéglátóipari értékesítéssel kapcsolatos alapismeretekre, a tárgyi és személyi feltételek ismereteire. Megtanulták az értékesítés általános szabályait. Gyakorolták és tudják a helyes eszközelőkészítést, az éttermi munkafolyamatok elvégzését, a különböző étkezések terítési előírásait. Tudják a pincér feladatát a vendég fogadásával kapcsolatban, és ismerik a viselkedési szabályokat és normákat. Elsajátították az egyszerű italfelszolgálást, szervírozást és eszközfogásokat. 395

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként:

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Ételkészítési ismeretek A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet Ételkészítési gyakorlatok A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 321 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK 1495-06 MARKETING ÉS PR ISMERET 1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK A marketing és PR alapismeretek alkalmazása vizsgafeladat jellemzője:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanmenet Azonosító: Változatszám: 1 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/8 ME-2.1.(1) 2013. 09. 01. Fájlnév: Kétéves_pincér_gyak_2013-14.[10 P és R] (az iskola hosszú

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátásszervező-vendéglős szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 11 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Szóbeli 1428-06/1. Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Szóbeli 1464-06/2. Előkészítés Szóbeli

J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Szóbeli 1428-06/1. Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Szóbeli 1464-06/2. Előkészítés Szóbeli J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Ügyviteli tevékenységek végzése Szóbeli 1428-06/1. Biztonságvédelmi és minőség-biztosítási feladatok végzése Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Gazdálkodási számítások,

Részletesebben

PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI TANTERV

PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI TANTERV PÉCSI KERESKEDELMI, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, RÉT U. 10. :72/518-190 TELEFAX:72/512-749 http://kivisz.hu E-MAIL: INFO@KIVISZ.HU PINCÉR OKJ: 34 811 03 HELYI

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanmenet Azonosító: Változatszám: 1 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/5 ME-2.1.(1) 2013. 09. 06. Fájlnév: PINCER_gyakorlat_3_evesnek 10 K_évfolyam(2013_2014) (az

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Pincér szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 Tájékoztató a szakmai vizsgáról és a szakképesítés vizsgáztatási követelményeiről A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Pincér szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10048-12 Ételkészítés alapjai modul Alapkészítmények 2 Munkaszervezési alapok elemekből a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátó eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2416-06/1 A turizmus szervezetének, piacának és fogyasztói szokásainak nemzetközi, országos, regionális

Részletesebben

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.2. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet 2 ÉVES KÉPZÉS CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS Azonosító: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanmenet Változatsz: 0 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: Fájlnév: ME2.1.(1) Tanmenet előlapgk 2010.doc ME2.1.(1) 2013.

Részletesebben

Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány

Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány A szakmai gyakorlat funkciója Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátó eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai elkészít érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika 1. 3. intézmény általános 2. intézményhelyettes 4. 5. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes gyakorlati oktatás e informatika e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási e

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

1464-06/2 ÉLELMI ANYAGOK JELLEMZŐI, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK

1464-06/2 ÉLELMI ANYAGOK JELLEMZŐI, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK 1464-06 ELŐKÉSZÍTÉS 1464-06/2 ÉLELMI ANYAGOK JELLEMZŐI, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK Idegen nyelvi kompetenciák felmérése: Az egyes feladatok mellé segédanyagként annak tartalmához kötődő mintegy 400-500

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység Tanulmányok alatti vizsgák vizsgatevékenységei, illetve vizsgarészei 2014. szeptember 1-jétől Í = írábeli vizsgatevékenység, = szóbeli vizsgatevékenység, = gyakorlati vizsgatevékenység ort eladó 2+1 csopor

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési alapgyak. 2 tanár mesterfokozat MA okl. közgazdásztanár

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek Turizmus-vendéglátás alapképzési szak Záróvizsga A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-06/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

1470-06/2 A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE, A VENDÉGLÁTÁS SPECIÁLIS TEENDŐINEK ISMERTETÉSE

1470-06/2 A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE, A VENDÉGLÁTÁS SPECIÁLIS TEENDŐINEK ISMERTETÉSE 1470-06 VENDÉGLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSA 1470-06/2 A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE, A VENDÉGLÁTÁS SPECIÁLIS TEENDŐINEK ISMERTETÉSE A szóbeli feladatokat a szaktanárok által összeállított

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére A 10250-12 azonosító számú Kézápolás megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Vendégfogadás, diagnosztizálás, kézápolás Manikűr 1. Manikűr

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése, üzleti alkalmazása,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szakács szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

[OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ]

[OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ] 2015/2016 Inteltravel Kft. Bata Ildikó szakmai vezető, szakoktatási igazgató Juhász Zoltán igazgatóhelyettes Bokor Fekete Lászlóné ügyfélszolgálati vezető [OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ] 1 OKJ felnőttképzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

A VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZÉSEK KERETTANTERVEI

A VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZÉSEK KERETTANTERVEI A VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZÉSEK KERETTANTERVEI (a vendéglátóipari szakképzésekre vonatkozó szakképzési rendelkezés melléklete) Szakmák: vendéglátóipari szakember, éttermi dolgozó, hotelalkalmazott, szállodai

Részletesebben

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136 A szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) : 31 341 01 0010 31 05 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés Elmélet:30% Gyakorlat: 70%

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam 1 Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam Tantárgyak: Kereskedelem általános ismeretei Kereskedelmi alapgyakorlat A vizsga szerkezete:

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben