BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA"

Átírás

1 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: Aktualizálás kelte: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N (Savas semlegesítőszer mosogatógéphez) Gyártó cég neve: GmbH Postfach 1162, D Melsungen Tel: 05664/ Fax: 05664/8444 Forgalmazó cég neve: Dr Schumacher. Tel.: Fax: Felelős: Túri Gábor A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. éjjel-nappal hívható telefonszáma: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Besorolás a gyártó, a vonatkozó EU szabályozás, a 44/2000. (XII.27) EüM rendelet szerint: Veszélyjel: C Maró A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: R 34 Égési sérülést okoz 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Kémiai jellemzők: Vizes oldat. Veszélyes összetevők: Megnevezés CAS-szám EINECS-szám % Veszélyjel R-mondat

2 2/7. oldal 1-Hidroxietán-1, C 34 difoszfonsav Foszforsav < 20 C ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Általános előírások: A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből, a szennyeződött ruházatot le kell cserélni, bármilyen panasz vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az ot. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át Belégzést követően: A gőzök belélegzése esetén vigyük a sérültet friss levegőre. Panasz esetén orvossal konzultáljunk Bőrre jutáskor: Vegyük le a szennyezett ruházatot. Azonnal mossuk le a bőrt vízzel és szappannal. Panasz, irritáció esetén forduljunk orvoshoz Szembe jutás esetén: A kontaktlencséket ki kell venni. Öblítsük ki a szemet - legalább percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Forduljunk orvoshoz Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sérültet. Azonnal hívjunk orvost. A hánytatás szükségességéről az orvosnak kell döntenie. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Maga a termék nem éghető Oltóanyag: A környezethez alkalmazkodva mindenfajta oltószer használható (hab, oltópor, CO 2, vízpermet). Biztonsági megfontolásokból nem használható: erős vízsugár Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: CO, CO 2, Foszfor-oxidok (PxOx) keletkezhetnek. Fémekkel hidrogén fejlődés közben reagál. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni Tűzoltási teendők: Tűz esetén tűzálló védőöltözetet és a környezeti levegőtől független légzésvédőt kell használni Egyéb: A tűz által veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűteni kell. 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN A munkatérben csak a mentésben résztvevő személyek tartózkodhatnak Személyi védelem: Biztosítsuk a helyiség megfelelő szellőztetését. Viseljünk személyi védőfelszerelést Tisztítási eljárás: A kifolyt terméket nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötőanyag, univerzális kötőanyag) itassuk fel, és gyűjtsük az erre kijelölt edénybe. Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint Környezetvédelem: Akadályozzuk meg a termék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását.

3 3/7. oldal 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. Kezelés: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Csak jól szellőztetett helyen használható. A tárolóedényt mindig tartsuk szorosan lezárva. Kerüljük a termék szemmel, bőrrel, ruházattal történő érintkezését Tárolás: Eredeti, szorosan zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítetten tárolandó. Ne tároljuk együtt erős lúgokkal, oxidálószerekkel. Ne tároljuk fémből készült tartályokban. Tárolási osztály (VCI): 8 B (a gyártó adata) 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 8.1. A munkavégzés feltételei: Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény szemmel, bőrrel, ruházattal történő érintkezését. Gőzeit ne lélegezzük be. Használata során nem szabad enni, inni vagy dohányozni. A szennyeződött ruhát azonnal le kell cserélni és ismételt használat előtt ki kell mosni. A munkaszünetekben és a munka után mossunk kezet Műszaki intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről, különösen zárt helyiségekben Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet): Anyag neve ÁK érték: CK érték: Foszforsav (CAS: ) 1 mg/m 3 2 mg/m Egyéni védelem (a gyártó ajánlásai): Légzésvédelem: Normál esetben nem szükséges Kézvédelem: viseljünk megfelelő védőkesztyűt (Polikloroprén rétegvastagság: 0,5 mm, áthatolási idő: 8 óra; Nitrilkaucsuk/nitrillatex rétegvastagság: 0,35 mm, áthatolási idő: 8 óra; Butilkaucsuk rétegvastagság: 0,5 mm, áthatolási idő: 8 óra; Fluorkaucusk rétegvastagság: 0,4 mm, áthatolási idő: 8 óra; Polivinilklorid rétegvastagság: 0,5 mm, áthatolási idő: 8 óra) Szemvédelem: viseljünk oldalvédővel ellátott védőszemüveget, legyen a közelben szemöblítő palack tiszta vízzel töltve Testvédelem: hosszú ujjú védőruha. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK halmazállapot: folyadék szín: színtelen szag: szagtalan ph (20 C, 10 g/l): 0,6-1 olvadáspont: < -10 C sűrűség (20 C -on): kb. 1,12 g/ml

4 4/7. oldal vízoldhatóság (20 C -on): keverhető 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás: Előírásszerű tárolás és felhasználás esetén stabil Kerülendő körülmények: Erős lúgokkal érintkezve exoterm reakció alakul ki. Fémekkel hidrogén fejlődés mellett reagál Kerülendő anyagok: Lúgok, erős oxidálószerek, fémek Veszélyes bomlástermékek: Fémekkel hidrogén képződés mellett reagál. Tűz esetén CO, CO 2, foszfor-oxidok (pl. P 2 O 5 )keletkezhetnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Égési sérülést okoz. Gyakorlati tapasztalatok: A termék marja a szemet, a bőrt és a nyálkahártyát. Lenyelve maró hatású az emésztő- és légzőrendszerre. 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, a vízminőséget enyhén veszélyeztető anyag (gyártó besorolása). Ne engedjük a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba jutni. A gyártó további adata: Rendeltetésszerű felhasználás esetén a környezetre káros hatása nem imert és nem várható. Vizekben ph eltolódást okozhat. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Termék: A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. EWC kód: * (savak) A gyártó ajánlása: Újrahasznosítása is lehetséges. A helyi előírások figyelembe vétele mellett elégethető Csomagolóanyag: A szennyezett csomagolást teljesen ki kell üríteni. Megfelelő tisztítás után az üres csomagolóanyagot újra lehet hasznosítani, illetve értékesíteni vagy az előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. A nem tisztított csomagolást az anyaggal megegyezően kell kezelni. Ajánlott tisztítószer: víz.

5 5/7. oldal 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Szárazföldi szállítás (ADR/RID): A termék megnevezése: Maró, folyékony anyag, m.n.n. (foszforsav) UN-szám: 1760 Osztály: 8 Kód: C9 Csomagolási csoport: III Veszélyszám: 80 Veszélycímke: 8 Korlátozott mennyiség: LQ19 Megjegyzés: LQ 19: összetett csomagolás: 3 l / 12 l; tálca: 1 l / 12 l (bruttó) Tengeri szállítás (IMDG): Pontos műszaki név: Maró, folyékony anyag, m.n.n. (foszforsav) UN-szám : 1760 Osztály: 8 Csomagolási csoport: III Tengerszennyező: nem EmS-szám: F-A, S-B Veszélycímke: 8 Korlátozott mennyiség: 1 l / 30 kg Megjegyzés: Korlátozott mennyiség (3.4. fejezet): összetett csomagolás: 1 l / 30 kg (bruttó); tálca: 1 l / 20 kg (bruttó) Légiszállítás ICAO/IATA Pontos műszaki név: Maró, folyékony anyag, m.n.n. (foszforsav) UN-szám: 1760 Osztály: 8 Csomagolási csoport: III Korlátozott mennyiség: Y818 / 1 l Megjegyzés: IATA csomagolási utasítás személyszállítás: 818 IATA maximális mennyiség - személyszállítás: 5 l IATA csomagolási utasítás teherszállítás: 820 IATA maximális mennyiség - teherszállítás: 60 l További szállítási adatok: Németország / postai szállítás: Nemzeti: max. 500 ml / belső csomagolás / max ml küldeményenként; Nemzetközi: tilos 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Címkézésre vonatkozó előírások

6 6/7. oldal Veszélyjel: C Maró A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: R 34 Égési sérülést okoz A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S-mondatok: S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni Tartalmaz: Foszforsav, Foszfonsav VOC-tartalom: 0 % A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Veszélyes anyagok: az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet. 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Felhasználás: Savas semlegesítőszer mosogatógéphez. Foglalkozásszerű felhasználásra! TA-levegő: osztály II (5.2.5): < 5 % TA-levegő: osztály III (5.2.5): < 5 % VOC-tartalom: 0 % A 2. és a 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése: R 34 Égési sérülést okoz Készült: ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által án készített biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a

7 7/7. oldal vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: OXOL-50 SZILIKONOLAJ REACH regisztrációs szám: - előregisztrált, várható regisztrálási idő: ld.3.pont 1.1. Felhasználás:

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése SECARED KE Verzió:2. Oldal: 1/5 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása SECARED KE Redukáló adalék 1.2. A készítmény felhasználása SCR (szelektív katalitikus

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Temékazonosító:

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: UNITOX légy- és szúnyogirtó aerosol légy- és szúnyogirtó aerosol Florin Vegyipari

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben