BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyar változat kiállításának kelte: A termék felhasználása: berendezések, eszközök fertőtlenítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyar változat kiállításának kelte: 2011. 08. 25. 1.2. A termék felhasználása: berendezések, eszközök fertőtlenítésére"

Átírás

1 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): 1.2. A termék felhasználása: berendezések, eszközök fertőtlenítésére 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó cég neve: Heck Hygiene GmbH Weserring 31, Guxhagen Tel: Forgalmazó cég neve: Dr Schumacher Sz&T Felelős: Túri Gábor Sürgősségi telefonszám: A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. éjjel-nappal hívható telefonszáma: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. A keverék osztályozása a gyártó, a 67/548/EEC, az 1999/45/EC direktíva szerint: veszélyes keverék: C Maró, N, Környezeti veszély A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: R 34 Égési sérülést okoz R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre 2.2. Címkézési elemek: A 67/548/EEC és az 1999/45/EC direktíva szerint: veszélyes keverék Veszélyjel és veszélyszimbólum: C N Maró Környezeti veszély

2 2/8 A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: R 34 Égési sérülést okoz R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre A keverék biztonságos használatára utaló S mondatok: S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani k S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: N-(3-Aminopropil)-Ndodecilpropán-1,3-diamin, maleinsav VOC-tartalom: 10 % A 648/2004/EK rendelet szerint tartalmaz: Limonén, Citronellol 2.3. Egyéb veszélyek: - 3. ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK Keverék. Kémiai jellemzők: detergens és oldószer vizes keveréke. Veszélyes összetevők: Megnevezés CAS-szám EINECS-szám % Veszélyjel R-mondat N-(3-Aminopropil)-Ndodecilpropán-1,3-diamin < 10 C, N Maleinsav < 2 Xn 22-36/37/38-43 Zsíralkohol-etoxilált - - < 15 Xn Megjegyzés: Az összetevőkre vonatkozó R-mondatok szövege a 16. szakaszban találhatók. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: Általános előírások: a szennyezett ruházatot le kell cserélni, bármilyen panasz vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre. Rosszullét, tünet esetén forduljunk orvoshoz Szembe jutás esetén: azonnal öblítsük ki a szemet legalább 15 percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Azonnal forduljunk orvoshoz Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és azonnal mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Bőrirritáció jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz Lenyelés esetén: ne hánytassunk. Azonnal hívjunk orvost. Vigyázat, hányáskor fulladásveszély állhat fenn az erős habzás miatt!

3 3/8 A sérült száját töröljük ki és itassuk meg egy pohár vízzel A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: - 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag: Maga a termék nem éghető. A környezethez alkalmazkodva mindenfajta oltószer használható. Biztonsági okokból nem használható: erős vízsugár Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: CO, CO 2, NOx Tűzoltási teendők: védőöltözetet és a környezeti levegőtől független légzésvédőt kell használni Egyéb: Gyújtóforrásoktól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Gőzei nehezebbek a levegőnél és a talaj mentén szétterülnek. A gőz-levegő keverék robbanásveszélyes az üres, de maradékot tartalmazó tartályban is. A tűz által veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűteni kell. Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Biztosítsuk a helyiség megfelelő szellőztetését. Viseljünk személyi védőfelszerelést. Gőz keletkezésekor megfelelő légzésvédőt kell viselni. Kerüljük a termék szemmel és ruházattal történő érintkezését és a gőzök belégzését A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savmegkötők, univerzális megkötő anyagok) fel kell itatni, mechanikus úton felszedni és az arra kijelölt tárolóedényben tartani az ártalmatlanításig. Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint Környezetvédelmi óvintézkedések: Akadályozzuk meg a készítmény élővízbe, talajba és közcsatornába jutását. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Kerüljük a termék szemmel, bőrrel és ruházattal történő érintkezését. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről, csak jól szellőztetett helyen használható. A tárolóedényt mindig tartsuk szorosan lezárva A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Eredeti, szorosan zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz, hűvös helyen, élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítetten tárolandó. Ne tároljuk együtt savakkal és oxidálószerekkel. Tárolási osztály (VCI): 8 B (a gyártó adata)

4 4/8 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet): nincs 8.2. Az expozíció ellenőrzése: kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását. Gőzt/aeroszolt nem szabad belélegezni. Használata során nem szabad enni, inni vagy dohányozni. Az elszennyeződött ruhát el kell távolítani és ismételt használat előtt ki kell mosni. Szünetekben és a munka befejezése után mossunk kezet. Műszaki intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről, különösen zárt helyiségekben. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök: Légzésvédelem: elégtelen szellőzés esetén légzésvédő használata szükséges (gázszűrő A). Kézvédelem: viseljünk védőkesztyűt (EN 374, Polikloroprén rétegvastagság: 0,5 mm, áthatolási idő: 4 óra; Nitrilgumi rétegvastagság: 0,35 mm, áthatolási idő: 4 óra; Butilgumi rétegvastagság: 0,5 mm, áthatolási idő: 8 óra; Fluorkaucsuk rétegvastagság: 0,4 mm, áthatolási idő: 8 óra; Polivinilklorid rétegvastagság: 0,5 mm, áthatolási idő: 4 óra). Szemvédelem: szembejutás veszélye esetén viseljünk oldalvédővel ellátott védőszemüveget. Szemöblítő palack a munkahelyen. Testvédelem: hosszú ujjú védőruha. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ halmazállapot: folyadék szín: zöld szag: illatos ph (20 C -on): 9-10 forráspont: kb. 100 C olvadáspont: - C lobbanáspont: - C gyulladási hőmérséklet: - C robbanási határérték: alsó: - tf% sűrűség (20 C -on): kb. 1,00 g/ml vízoldhatóság (20 C -on): keverhető 9.2. Egyéb információk A termékre egyéb adat nincs megadva.

5 5/8 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás: Előírásszerű tárolás és felhasználás esetén stabil veszélyes reakciók: erős savakkal exoterm reakció Kerülendő körülmények: A termikus bomlás elkerülésére ne hevítsük fel Kerülendő anyagok: erős savak és oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek: CO, CO 2, NOx. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Maró hatású a szemre, bőrre, nyálkahártyára. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Akut toxicitás (N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diaminra): Akut toxicitás LD50/oral/patkány: 261 mg/kg OECD 401 Akut toxicitás/bőrön át/nyúl: > 600 mg/kg OECD 402 Bőrirritáció/nyúl: maró, exp.idő 3 min. OECD 404 Szenzibilicáció: nem szenzibilizáló tengerimalac Buehler teszt, OECD 406 Géntoxicitás: negatív, Ames teszt, Salmonella typhimurium OECD 471 További adatok: Lenyelve irritálhatja a felsőlégutakat és gasztroenterális tüneteket okozhat. Vigyázat, hányáskor fulladásveszély állhat fenn az erős habzás miatt! 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Tilos a készítményt hígítatlanul élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 2, a vízminőséget erősen veszélyeztető anyag (gyártó besorolása) Toxicitás: Ökotoxicitás (N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diaminra): Toxicitás a halakra(lc50):0,68 mg/l(regenbogenforelle)exp.idő:96 ó OECD TG 203 Daphniatoxicitás (EC50):0,073 mg/l (Daphnia magna) Exp.idő: 48 ó US-EPA Daphniatoxicitás (NOEC):0,024 mg/l (Daphnia magna) Exp.idő: 21d OECD 211 Algatoxicitás (ErC50): 0,039 mg/l (Zöldalga) Exp.idő 72 ó US-EPA Algatoxicitás (EbC50): 0,012 mg/l Scenedesmus sp. / 72 ó / OECD TG 201 Baktériumtoxicitás (EC50): 18 mg/l Belebtschlamm / 3 ó / OECD További adatok:

6 6/8 A termékben található felületaktív anyagok (tenzidek) biológiai lebonthatósága megfelel az EU mosó- és tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendeletében foglaltaknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószergyártó kérésére megtekinthetők. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hulladékkezelési módszerek Termék: A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. Ajánlott hulladék-kód: EWC-kód: * (vizes mosófolyadékok és anyalúgok) A gyártó ajánlása: Újrahasznosítása is lehetséges. A helyi előírások figyelembe vétele mellett elégethető Csomagolóanyag: A szennyezett csomagolást teljesen ki kell üríteni. Megfelelő tisztítás után az üres csomagolóanyagot újra lehet hasznosítani, illetve értékesíteni vagy az előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. A nem tisztított csomagolást az anyaggal megegyezően kell kezelni (a gyártó ajánlása). 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Szárazföldi szállítás (ADR/R) UN-szám: 1903 Osztály: 8 Kód: C9 Csomagolási csoport: III Veszélyszám: 80 Veszélycímke: 8 Korlátozott mennyiség: LQ 7 A termék megnevezése: Folyékony, maró fertőtlenítőszerek (N-(3- Aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin) Megjegyzés: LQ 7: összetett csomagolás: 5 l / 30 kg (bruttó); tálca: 5 l / 20 kg (bruttó) Alagutkorlátozás: D Jelölés: Halak és fa szimbólum ( ADR) (>5 kg >5 l) Tengeri szállítás IMDG UN-szám: 1903 Osztály: 8 Tengerszennyező: nem EmS-szám: FAE; S-B Korlátozott mennyiség: 5 l / 30 kg Veszélycímke: 8 Csomagolási csoport: III

7 7/8 LQ: 5 l / 30 kg A termék megnevezése: Folyékony, maró fertőtlenítőszerek (N-(3- Aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin) Megjegyzés: Korlátozott mennyiség (3.4. fejezet): összetett csomagolás: 5 l / 30 kg (bruttó); tálca: 5 l / 20 kg (bruttó) Jelölés: Halak és fa szimbólum ((5.2.1.IMDG-kód) (>5 kg >5 l) Légiszállítás ICAO/IATA UN-szám: 1903 Osztály: 8 Csomagolási csoport: III Veszélycímke: 8 Korlátozott mennyiség: Y818 / 1 l A termék megnevezése: Folyékony, maró fertőtlenítőszerek (N-(3- Aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin) Jelölés: Halak és fa szimbólum Megjegyzés: IATA maximális mennyiség - személyszállítás: 5 l IATA csomagolási utasítás teherszállítás: 820 IATA maximális mennyiség - teherszállítás: 60 l További szállítási adatok: Németország / postai szállítás: Nemzeti: max ml / belső csomagolás / max ml küldeményenként; Nemzetközi: tilos. 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról, az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról, 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet; évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.

8 8/ Kémiai biztonsági értékelés: EGYÉB INFORMÁCIÓK Eszközfertőtlenítőszer. A 3. szakaszban szereplő R-mondatok: R 22 Lenyelve ártalmas R 35 Súlyos égési sérülést okoz R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre A biztonsági adatlap a gyártó által án készített biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01.

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/7 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol TEMP200 1.2. A

Részletesebben

FAG Arcanol Anticorrosion Oil

FAG Arcanol Anticorrosion Oil A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/10 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol Anticorrosion

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DELTACLEAN 2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DELTACLEAN 2020 1. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DELTACLEAN 2020 Cikkszám: 2500999

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi CAS-szám

1272/2008 EK rendelet Összetételi CAS-szám A ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI: OKBI -VABO/456/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

kiállítás kelte: 2013.04.04. 1. verzió

kiállítás kelte: 2013.04.04. 1. verzió A ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI: B-13050104 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONSÍTÁSA Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer 1.3.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 4 Kiállítás kelte: 2005. 06. 01. Felülvizsgálat: 2012. 12. 10. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál ablaktisztító folyadék 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 2013. 02. 25. Felülvizsgálat: Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Grillgyújtó 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: COROR KLORKAUCSUK

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A keverék kereskedelmi neve: Krém Szinonímák: -- 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Duridine LF 3820 IT oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 168829 Felülvizsgálat ideje: 22.12.2010 Nyomtatás ideje: 09.03.2011 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben