K É R E L E M. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K É R E L E M. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!"

Átírás

1 (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatás igényléséhez KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! I.Igénylő adatai Név: Születéskori név: Szül.hely, idő: Anyja neve: Lakóhely (szem.okmány alapján): Tartózkodási hely és bejelentkezés időpontja TAJ szám: Telefonszám (nem kötelező megadni ) E- MAIL CÍME : II. Kérelmező és a vele egy háztartásban elő családtagok jövedelme Név (születési név) Születési hely Szül.idő,év, hó, nap Anyja neve Rokonsági fok Jövedelme Kijelentem, hogy a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az ott felsoroltakon kívül egyéb jövedelemmel sem én, sem a családtagok nem rendelkeznek. 1

2 III. Nyilatkozatok 1. Alulírott kijelentem, hogy a súlyos mozgáskorlátozottságomat honvédelmi kötelezettség teljesítése során szereztem Igen - Nem * ( megfelelőt kérjük húzza alá) 2. Alulírott kijelentem, hogy hadirokkant vagyok: Igen - Nem * (megfelelőt kérjük húzza alá) 3. Alulírott kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában fogyatékossági támogatásban Részesülők - Nem részesülők* (megfelelőt kérjük húzza alá) 4. Alulírott kijelentem, hogy jelenleg munkaviszonnyal rendelkezem:* IGEN NEM 5. Jelenleg tanulói jogviszonnyal rendelkezem: IGEN NEM A hatósági eljárás adatai: A hatóság hivatali elérhetősége: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. IV. emelet szoba Telefonszám: 88/ Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 30 nap Az ügyintézési határidőbe nem számít be: a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, d) a szakhatóság eljárásának időtartama, e) az eljárás felfüggesztésének időtartama, f) a 70. (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, j.) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama. k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. A hatósági eljárás megindításáról értesítést: (A válasz aláhúzandó) kérek/ nem kérek. Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, hozzátartozóim személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. A j k a, igénylő aláírása 2

3 Polgármesteri Hivatal ügyintézője tölti ki: Kérelmező havi jövedelme: Hozzátartozó havi jövedelme: Összesen: 1 főre jutó jövedelem: Pontjainak száma: Állapotára vonatkozó orvosi vélemény: 3

4 (A munkaadói igazolást a munkáltató tölti ki! Munkanélküli járadéknál Munkaügyi Kirendeltség!) M U N K A A D Ó I I G A Z O L Á S A Polgármesteri Hivatalnál történő felhasználásra igazoljuk, hogy nevű, szül. ideje foglalkozású dolgozónk évi havi átlag nettó jövedelme: Ft. Jövedelméből levonásra kerülő gyermektartásdíj.-ft Jövedelme az előző három hónapban nem volt, mert: - tényleges katonai szolgálatot teljesít (mitől, meddig) - GYED, GYES-ben részesül, összege:,- Ft. (mitől, meddig) Megjegyzés: A j k a, 20. cégszerű aláírás FELHÍVÁS! AZ ALSÓ RÉSZEN LÉVŐ NYILATKOZATOT MINDEN FELNŐTTKORÚNAK KI KELL TÖLTENI ÉS ALÁÍRNI HA VAN MUNKAVISZONYA, HA NINCS! N Y I L A T K O Z A T Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent igazolt jövedelmemen (munkanélküli járadékomon) felül az alábbi rendszeres pénzbeli juttatásban részesülők: 1./ Vállalkozásból, mellékállásból, másodállásból származó (három hónapra eső) nettó jövedelmem:.-ft 2./ Vagyonhasznosításból származó bevételem:.-ft 3./ Nyugdíj, rokk. nyugdíj havi összege: (éves nyugdíjösszesítő).-ft 4./ Özvegyi nyugdíj havi összege:(éves nyugdíjösszesítő ).-Ft 5./ Árvaellátás havi összege: (éves nyugdíjösszesítő).-ft 6./ GYED, GYES, GYET összege: (igazolás vagy határozat).-ft 7./ Családi pótlék összege: (szelvény).-ft 8./ Gyermektartásdíj havi összege: (szelvény, bírósági végzés).-ft 9./ Rendszeres szociális segély összege:.-ft 10./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.-ft 11./ Ápolási díj havi összege:.-ft 12./ Rendszeres szociális járadék: (éves nyugdíjösszesítő).-ft 13./ Lakásfenntartási támogatás:.-ft 14./ Egyéb (pl. szociális étkezés).-ft A j k a, a l á í r á s (Csatolni kell valamennyi ellátásról a jövedelemigazolásokat: éves nyugdíjösszesítő, folyószámlakivonat stb.) 4

5 TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ A kérelem benyújtási határideje tárgyév április 30. A kérelmeket a Szociális Igazgatási Iroda IV. emelet számú szobában minden Hétfő és Szerdai napokon 7, óráig lehet leadni. Közlekedési támogatást a 102/2011. (VI.29.) Kormány rendelet értelmében kizárólag azon személyek igényelhetnek, akik július 2 napját megelőzően kiállított I. fokú vagy II. fokú orvosi szakvéleménnyel rendelkeznek. A 1612/68/EGK, és a 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek esetében, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, a a 164./1995. (XII.27.) Korm. rendelet 1. /1/ bekezdés c., pontját, valamint a 9/B. -át is alkalmazni kell a döntésnél. A kérelemhez csatolni kell: jövedelemigazolásokat (nyugdíj összesítő, jövedelemigazolás, családi pótlék, valamint gyermektartásdíj igazolása); tanulói jogviszony, munkajogviszony fennállása esetén arra vonatkozó igazolást; gyermekét egyedül nevelő szülő esetében : a bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot a gyermek(ek) elhelyezésről és a kapott gyermektartásdíj összegéről. Támogatás mértéke a szükséges feltételek fennállása esetén: Életkor (év) Tanul, dolgozik Inaktív támogatás támogatás Ft/év Ft/év 1-62 év Ft Ft 62 év felett Ft Ft Családfenntartói igazolással 1 62 év Ft Ft 62 év felett Ft Ft Tájékoztatom, hogy a gépkocsi szerzési és átalakítási támogatás iránti igényeket a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához lehet benyújtani március 31. napjáig! Levelezési cím: Veszprém, Megyeház tér 1. 5

6 TÁJÉKOZTATÓ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményiről 164/1995. (XII.27) kormány rendelet 1. (3) bekezdés c., pontja alkalmazásában Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről, vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Nem minősül jövedelemnek: az e rendelet alapján a súlyos mozgáskorlátozott személyek számára megállapított közlekedési kedvezmények összege. 1 (3) bekezdés d., pontja alkalmazásában: Tanulói jogviszony: a korai fejlesztésben a gondozásban részesülő, a képzési kötelezettségét teljesítő, a bölcsőde gondozottja, a közoktatási,intézmény neveltje vagy tanulója, a felsőoktatási intézmény hallgatója, illetőleg az, aki e képzésekben részt venni nem tud, de állami, önkormányzati, alapítványi 1. (3) bekezdés f., pontja alkalmazásában: Egyedülálló: az aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él. 1,. bekezdés b., pontja alkalmazásában: Család: a súlyos mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban élő házastárs élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbe fogadott mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő és testvér. A jövedelemnyilatkozathoz csatolandó: A jövedelemnyilatkozathoz csatolandó az igénylő, valamint a közös háztartásban elő közeli hozzátartozók tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme, függetlenül attól, hogy adómentes vagy adóköteles jövedelemnek minősül. - Nyugdíjszerű ellátásból származó jövedelem estén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott előző évben folyósított ellátás összegéről szóló igazolás ( öregségi, özvegyi, rokkantnyugdíj, árvaellátás, szociális járadék, hadigondozotti pénzellátás, stb. nyugíjösszesítő). - Egyéni, vagy társas vállalkozói, vagy őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén Apeh igazolása, és a vállalkozó személy nyilatkozata is a tárgyévet megelőző év jövedelméről, valamint a vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy, hogy tevékenységét a kérelem benyújtásának időpontjában is folytatja. (Igazolásnak adóbevallási ív nem fogadható el.) - Alkalmazott esetében a munkáltató igazolása az előző évben kifizetett a tárgyévet megelőző év nettó átlagjövedelméről, a kifizetett családi pótlék összegéről. A mozgáskorlátozott személy esetében igazolni kell, hogy az igazolás kiadásakor kérelmező felmondás alatt nem áll. - Munkanélküli esetében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének igazolása az előző évben kifizetett munkanélküli járadék nettó összegéről. Ha a kérelem benyújtásakor a mozgáskorlátozott személy munkanélküli támogatásban, vagy keresetpótló támogatásban részesül, akkor az erről szóló igazolást is csatolni kell. - Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát a tárgyévet megelőző évben kifizetett ellátás összegéről (családi pótlék, GYES, GYET, GYÁS, stb) - Egyéb jogcímen a tárgyévet megelőző évben szerzett jövedelmekről igazolás. (pl. bérbeadásból származó jövedelem, kapott gyermektartás díj összege, stb.) 6

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez

KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez 3. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás Ápolási támogatás igényléséhez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.Személyes adatok Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:...

Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... A folyószámlát vezető pénzintézet neve:... KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez 6. melléklet a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás Temetési támogatás igényléséhez Alulírott (név). (település).(utca) (házszám) alatti lakos azzal a kéréssel

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Neve:. Születési neve. Születési hely, év, hó, nap:...

IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Neve:. Születési neve. Születési hely, év, hó, nap:... IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve Születési hely,

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel: 579-200, 30/730-0853 vaszar@globonet.hu www.vaszar.hu 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:...

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Személyes adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (hatályos: 2011. január 2-) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002

P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002 P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002 Ügyszám:./2011. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3.Anyja neve:... 1.1.4.Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

- - A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

- - A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Csömend, Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal 8706 Nikla, Nikla Berzsenyi Községek Dániel Körjegyzősége utca 51. 8706 Tel/Fax: Nikla, +36-85/536-015 Berzsenyi Igazgatási Dániel és Szociális utca 51.

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok: K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:. Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:..

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. SZEMÉLYES ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési

Részletesebben