START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályos: október 1.

2 I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete augusztus 26. napján kelt, I-2061/2004. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult betétet gyűjteni, valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtani. A Bank a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján Start-számla vezetésére jogosult. Új Start-számlát a Törvény október 1-jén hatályba lépő módosítása alapján október 1-jétől már nem lehet nyitni a Banknál. A Bank a október 1-je előtt megnyitott Start-számlákat vezeti és kezeli a Start-számlán nyilvántartott megtakarításokat. A mindenkor hatályos Start-számla Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), a Start-számlavezetés során alkalmazott kondíciókról, illetve a Start-számlán nyilvántartott megtakarítás után fizetett betéti kamatok mértékéről kiadott banki Hirdetmény, és a Szülő/Számlatulajdonos között létrejövő Start-számlaszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Bank a mindenkor hatályos ÁSZF-et az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségeiben kifüggeszti, valamint a Bank honlapján (www.erstebank.hu) közzéteszi és azt az ügyfelek részére átadja. Fogalmak Bank: ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca , cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg , adószám: ), illetve annak bármely szervezeti egysége. Start-számla: A Bank által a Számlatulajdonos gyermek javára és nevére a Ptk ra figyelemmel, a Ptk alapján nyitott olyan megtakarítási forint bankszámla, amelyen a fiatalok életkezdési támogatásról szóló évi CLXXIV. sz. törvény szerinti életkezdési támogatás kezelése történik. Kincstári letéti Start-számla: a kiutaló Magyar Államkincstár által a gyermek nevén vezetett nyilvántartási számla Szülő: a gyermeknek családi pótlékra jogosult szülője vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselője. Gyermek: A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár a 18. életévének betöltése napjáig. Fiatal felnőtt: a 18. életévének betöltése napját követően a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár. Hozzátartozó: : a gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti- szülőnek nem minősülő - hozzátartozója és az egyenes ágbeli rokon testvére. Kiutaló: Magyar Államkincstár Életkezdési támogatás: a gyermeket 18. életévének betöltése napján a Törvény alapján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Utalási összeg: A Kiutaló által a gyermek javára a Bankhoz a Törvény alapján átutalt összeg, amelyet a Bank a Startszámlán ír jóvá. Start-számlaszerződés: a Bank és a Számlatulajdonos gyermek között Start-számla megnyitására és vezetésére megkötött bankszámlaszerződés, amelynek alapján a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli, nyilvántartja, továbbá a Start-számlán a Start-számlára vonatkozó jogszabályokban meghatározott pénzforgalmat bonyolítja, valamint a Szülőt/Számlatulajdonost a Start-számlán jóváírt és terhelt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti. Számlatulajdonos: a december 31. napja után született, Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, akinek a javára és nevére a Banknál Start-számlaszerződés került megkötésre október 1-je előtt. Utalási összeg: a Kiutaló által a gyermek javára a Start-számlát vezető Bankhoz a Törvény alapján átutalt összeg. EBKM: 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet szerinti egységesített betéti kamatlábmutató. Hirdetmény: a Start-számla vezetésére vonatkozó, a Bank üzlethelyiségeiben kifüggesztett, valamint a Bank honlapján közzétett (www.erstebank.hu) tájékoztató, mely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek típusát, mértékét, esedékességét, számításának módját, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjét és más szerződéses elemeket tartalmaz. II. A Start-számlára vonatkozó általános rendelkezések 1. Start-számla megnyitása 1.1. Start-számlát a Törvény október 1-jétől hatályos módosítása alapján október 1-jétől a Banknál már nem lehet újonnan nyitni. 2

3 1.2. A Bank szeptember 30-ig a Start-számlaszerződést az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülőjével kötötte meg, a gyermek, mint Számlatulajdonos javára és nevére A Start-számlaszerződés alapján a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos gyermek részére Startszámlát vezet, amelyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, a Start-számlán a Start-számlára vonatkozó jogszabályokban meghatározott pénzforgalmat bonyolítja, valamint a Szülőt/Számlatulajdonost a Start-számlán jóváírt és terhelt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti A Számlatulajdonos csak egy Start-számlával rendelkezhet A Bank a Szülőről/Számlatulajdonosról a következő személyi adatokat tartja nyilván: családi és utóneve (születési név), állandó lakcíme és levelezési címe, születési helye, és ideje, anyja születési neve, állampolgársága, személyazonosító okmány típusa és száma, gyermek adóazonosító jele. 2. Start-számla feletti rendelkezés 2.1. A Bank a Start-számlát a Számlatulajdonos nevére nyitja meg. A Számlatulajdonos Start-számlája felett a Szülő a Startszámlaszerződés hatálya alatt kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben /Start-számla megszüntetése, illetve a Start-számla állomány átcsoportosítása/ jogosult rendelkezni A Számlatulajdonos gyermek a 16. életévének betöltését követően - a Szülő egyetértő nyilatkozatával - lesz jogosult a Start-számla felett rendelkezni, addig csak a Szülő rendelkezhet az előzőekben írtaknak megfelelőn a Start-számla felett A Start-számlán halál esetére szóló kedvezményezett nem jelölhető meg, a Start-számlán lévő követelés a hagyaték tárgyát képezi, az a Számlatulajdonos halála esetén az örökösnek kerül kifizetésre öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatéki határozat alapján. 3. Számlaforgalom 3.1. A Start-számla követelés - utoljára a Számlatulajdonos gyermek 18. születésnapjának betöltéséig kiegészíthető a) természetes személy által történő befizetéssel, b) települési önkormányzat által az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel A Start-számlán a Banki számlavezetési költséget kivéve terhelés nem, csak jóváírás engedélyezett. A Startszámlára történő átutalási megbízással vagy készpénz befizetéssel forintban vagy devizában/valutában befizetés teljesíthető. A devizában, valutában történő befizetést a Bank a mindenkori Banki Hirdetmény szerinti árfolyamon, díjmentesen végrehajtott konverziót követően forintban írja jóvá a Start-számlán. A befizetésre vonatkozó megbízásnak tartalmaznia kell a következő adatokat is: Számlatulajdonos neve, Start-számla száma. A Start-számlára történő befizetés feltétele, hogy a befizető előzetesen felhatalmazza a Bankot, hogy a befizetett összeg esetleges visszautalásához a befizető nevét és levelezési címét vagy fizetési számla számát a Bank nyilvántartsa. A Bank nyilvántartja a befizető nevét, levelezési címét, fizetési számla számát, a települési önkormányzat befizetéseit. A Bank pénztáránál történt befizetéseket a Bank tárgynapon írja jóvá a Start-számlán. A Bank a Start-számlára a postai befizetésből érkező összegeket a tudomásszerzés napján írja jóvá. A Bank a megbízások átvételére szolgáló időpontokról, a megbízások teljesítésének rendjéről, esedékességéről és mindezek változásáról Hirdetmény útján ad tájékoztatást A Bank a gyermek külföldi letelepedésének időszakában történő befizetést a Start-számlán nem írja jóvá, azt a Bank átutalási megbízás esetén visszautalja az átutaló fizetési számlájára, pénztári befizetés esetén a befizetést visszautasítja A Start-számla korlátozott rendeltetésű bankszámla, amelyre terhelési megbízás a Törvényben és a jelen ÁSZF 3.5. pontjában meghatározott kifizetés napjáig nem adható A Start-számlán nyilvántartatott követelés kifizetését a) a fiatal felnőtt Számlatulajdonos a 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő 3. év elteltétől b) a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt Számlatulajdonos halála esetén a Számlatulajdonos örököse a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően kezdeményezheti a Banknál. 4. Kamatozás 4.1. A Bank a Start-számlán fennálló követelés napi záró állománya után a Számlatulajdonosnak a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű betéti kamatot fizet, amelyet a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváír a Start-számlán A Start-számlán fennálló követelés osztott sávos kamatozással kamatozik. Az osztott sávos kamatozás azt jelenti, hogy a Bank Hirdetményében az adott összegsávra vonatkozóan meghirdetett betéti kamat mértéke csak az arra a sávra eső betéti összeg után kerül megállapításra. 3

4 4.3. A Start-számlán lévő összeg a Bank fiókjaiban teljesített befizetés esetén az elhelyezés napjától, postai befizetés, más pénzforgalmi szolgáltatótól érkezett átutalás esetén a Bankhoz beérkezése napjától, a kifizetést megelőző napig kamatozik A Start-számla napi záró egyenlege után járó kamat számítása napi kamatláb alkalmazásával, napi kamatszámítással az alábbi képlet alapján történik. tőke (Ft) x kamatláb (%) x naptári napok száma kamatösszeg (Ft) = x100 Az EBKM számítása az alábbi képlet alapján történik: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. Az EBKM értékét a Hirdetmény tartalmazza A Bank a kamatot minden naptári félév végén írja jóvá a Start-számlán. A kamat tőkésítésre kerül. A kamat a Startszámlán lévő követelés kifizetésének napján válik esedékessé A Start-számlán elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. A Startszámlán nyilvántartott pénzkövetelés személyenként - a Számlatulajdonos Erste Bank Hungary Zrt.-nél elhelyezett egyéb pénzeszközeivel összevontan - kamatokkal együtt az Országos Betétbiztosítási Alap által, az CXII. törvény (Hpt.) szerint - biztosított. A betétbiztosítás, kártalanítás részletes szabályait a Bank Üzletszabályzata tartalmazza Mentes a gazdasági stabilitásról szóló évi CXCIV. törvény szerinti fizetési kötelezettség alól a Start-számlán jóváírt összeg és a Start-számláról a 3.5. pont szerinti jogosult részére kifizetett összeg. 5. Támogatások 5.1. Életkezdési támogatás A Törvény alapján életkezdési támogatás a fiatal felnőttet az utalási összegek alapján illeti meg. Az utalási összeg, amelyet a Törvény állapít meg: a) a gyermek születésének évében (első utalási összeg), továbbá b) a gyermek születésének évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a gyermek születésének évét követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében jár Amennyiben a Számlatulajdonos gyermek jogosult második és harmadik utalási összegre, úgy a jogosultság teljes körű igazolását követő 8 munkanapon belül kerül sor az életkezdési támogatásnak a Start-számlára történő átutalására Állami támogatás igénylése A Számlatulajdonost a Törvény szerint állami támogatás illeti meg a Start-számlára a naptári évben történt befizetések után Az állami támogatást a Számlatulajdonos javára a Bank igényli a Kiutalónál a naptári évet követő március 1. napjáig. Az állami támogatás összegét a Kiutaló az igénylés kézhezvételétől, de legelőbb a benyújtási határidő lejártától számított 30 naptári napon belül átutalja a számlavezető Bankhoz A Törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek Számlatulajdonos esetében a magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságot a Bank felé igazolni kell. A magasabb összegű állami támogatásra való jogosultság igazolására az 1/2008 (I.17.) számú PM rendeletben meghatározott tartalommal és formában kiállított irat szolgál, amelyet a gyámhatóság vagy egyetértő nyilatkozata alapján 16. életévének betöltését követően a Számlatulajdonos gyermek a Bank írásbeli megkeresése alapján a naptári évet követő év január 15-ig köteles eljuttatni a Bankhoz. Az igazolást a gyermek állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője vagy a gyámhatóság állítja ki. A Szülő/Számlatulajdonos tudomásul veszi(k), hogy a gyermekvédelmi jogosultság igazolására szolgáló iratnak a Bankhoz a fenti határidőben történő eljuttatása a Törvény szerinti magasabb összegű állami támogatás igénylésének feltétele. A magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságot igazoló irat Bank részére történő eljuttatásának elmulasztásából vagy késedelmes eljuttatásából eredő kárért a Bank nem felel. 4

5 6. Díjak, költségek, árfolyamok 6.1. A Bank a Start-számla vezetésért, a követelés nyilvántartásáért, a számlán lévő pénzforgalom lebonyolításáért, jogosult díjat, költséget, jutalékot (továbbiakban együttesen: jutalék) felszámítani. A Bank által mindenkor felszámított jutalékok típusára, mértékére és esedékességére a mindenkori Hirdetmény ad tájékoztatást A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a díjak, jutalékok és költségek összegével esedékességkor a Startszámlát minden más fizetési megbízást megelőzően megterhelje A Bank által alkalmazott árfolyamtípusokat, az árfolyamjegyzési időpontokat a Hirdetmény, a banki munkanapon jegyzett árfolyamokat a bankfiókban kifüggesztett árfolyamjegyzék tartalmazza. A Bank által alkalmazott árfolyamok referencia-árfolyamon alapulnak, a Reuters oldalán közzétett bankközi piaci árfolyamjegyzéseket tekinti a Bank referencia-árfolyamnak, a Bank az árfolyamot jogosult azonnali hatállyal, a Számlatulajdonos külön értesítése nélkül megváltoztatni. 7. Számlatulajdonos tájékoztatása 7.1. Számlakivonat A Bank a Számlatulajdonost a Start-számlán történt forgalomról és egyenlegéről, a jóváírt kamatról számlakivonaton értesíti, melyet a Bank a Szülő/Számlatulajdonos által a Start-számlaszerződésben megadott levelezési címre küld meg postai úton díjmentesen a Start-számlán történt jóváírással, illetve terheléssel érintett hónapban. A Számlatulajdonos további, a számlakivonat pótlására irányuló kérését a Bank a mindenkori Hirdetményben feltüntetett díj ellenében teljesíti Egyéb értesítések A Bank és a Szülő/Számlatulajdonos a Ptk. 4.. (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettségük alapján minden olyan tényről, körülményről, esetleges változásról kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, mely a Startszámlaszerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat. A Start-számlaszerződésben érintő adatok változása esetén a Szülő/Számlatulajdonos köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni a változásról, ennek elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel. A Bank a Start-számlához kapcsolódóan a Szülőnek/Számlatulajdonosnak megküldendő értesítéseket és küldeményeket (ideértve a számlakivonatokat és a Start-számlához nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket, nyilatkozatokat és az abban történő módosítási javaslatokat is) - amennyiben a felek a Start-számlaszerződésben eltérően nem állapodnak meg - a Szülő/Számlatulajdonos által megadott levelezési címre, ennek hiányában a Szülő/Számlatulajdonos állandó lakcímére küldi meg. Posta útján a Bank által ismert címre elküldést igazoló feladójegyzék vagy feladóvevény alapján igazoltan megküldött iratok, levelek legkésőbb az elküldést követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendők. 8. A Start-számlaszerződés megszűnése 8.1. A Start-számlaszerződést a Szülő, illetve a 16. életévét betöltött Számlatulajdonos a szülő egyetértésével jogosult megszüntetni írásban, azonnali hatályú felmondással, feltéve, ha a felmondással egyidejűleg írásban rendelkezik a Start-számlán lévő követelés összegének a Kiutalónál megnyitásra kerülő Start-számlára történő áthelyezéséről. A Kiutalónál megnyitásra kerülő Start-számlára áthelyezés esetén a Kiutalónak - az áthelyezést kezdeményező Szülő/Számlatulajdonos részére az új Start-számla megnyitására vonatkozóan előzetesen szándéknyilatkozatot és a befektetési lehetőség kiválasztása alapján az áthelyezéshez szükséges adatokat tartalmazó ígérvényt kell kiadnia, amelyet a Szülő/Számlatulajdonos a felmondással egyidejűleg a Banknak köteles átadni. Ezen ígérvény átadása nélkül a felmondás nem érvényes. A Bank nem felel az Kiutaló által kiállított szándéknyilatkozat/ígérvény hitelességéért. A Start-számla megszüntetési kérelem és a Kiutaló által teljes körűen kitöltött ígérvény Bank általi kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik a Start-számlán nyilvántartott követelésnek a Kiutalóhoz történő áthelyezése és a Banknál vezetett Start-számla megszüntetése iránt. A Start-számla állomány áthelyezése esetén a Bank igazolást állít ki a Kiutalónak, amelyből megállapítható, hogy a Start-számlára az adott naptári évben természetes személy(ek) által mekkora összegű befizetés történt A fiatal felnőtt Számlatulajdonos 18. életéve betöltésének napját, illetőleg a Számlatulajdonos gyermek halála esetén elhunytának napját követően a Start-számla követelésre és a Start-számla vezetésére a Törvény értelmében az általános jogszabályi rendelkezések ideértve különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi tv-t - az irányadók A Számlatulajdonos gyermek 18. életéve betöltésének napját követően a fiatal felnőtt Számlatulajdonos jogosult a Startszámlán lévő követelésről rendelkezni a Törvényben meghatározottak szerint és a Start-számlát azonnali hatályú felmondással megszüntetni és a pénzkövetelés kifizetését igényelni. Amennyiben a Start-számla megszüntetését a fiatal felnőtt Számlatulajdonos a 18. életéve betöltését követő 30 napon belül nem kezdeményezi, úgy a számlaszerződés nem szűnik meg, viszont e naptól kezdődően - a felek külön jognyilatkozata nélkül - a számlaszerződés akként módosul, hogy a számlavezetésre és az azon nyilvántartott számlakövetelésre az Erste Bank standard lakossági forint 5

6 bankszámlára vonatkozó általános szerződési feltételek és Hirdetmények kondíciói (kamat, díj, jutalék, költség) vonatkoznak. A Számlatulajdonos a számlaszerződés módosítására, megszüntetésére a Bank által átminősített számlatípus szerinti szerződési feltételek szerint lesz jogosult A Start-számla megszűnik a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt Számlatulajdonos halála esetén is. A Start-számlán nyilvántartott követelés kifizetését a jogerős hagyatéki határozat szerinti örökös kezdeményezheti a Banknál A Bank jogosult a Start-számlaszerződést azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben megállapítást nyer, hogy a Szülő/Számlatulajdonos több Start-számlával rendelkezik egyidejűleg, és a Szülő/Számlatulajdonos nem a Banknál nyitott Start-számlát kívánja megtartani, illetve a Kiutaló a támogatás összegét nem a Banknál nyitott Start-számlára utalja A Számlatulajdonos gyermek külföldre letelepedése esetén a Start-számlaszerződés nem szűnik meg, azonban a gyermek külföldre letelepedésének időszakában támogatás nem jár, továbbá befizetés a számlán nem írható jóvá. III. Záró rendelkezések 1. A Bank jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, a Start számlaszerződést, a Hirdetményben foglalt kondíciókat (díj, költség, jutalék, kamat) és egyéb szerződési feltételt egyoldalúan módosítani. A Bank a jutalék, költség, díj, kamat és szerződés egyéb feltételeinek - ideértve a Start számlaszerződés és a jelen ÁSZF rendelkezéseit is - a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének külön vagy együttes bekövetkezése esetén jogosult: a) a banki forrás- és számlavezetési költség változása, b) a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan a Bank működési feltételeiben bekövetkezett változása, ideértve a bank által igénybevett technikai eszközök használatáért, bérletéért fizetett bankköltségek hátrányos változása; a dologi, informatikai, illetőleg biztonságtechnikai feltételek biztosításáért fizetett bankköltségek hátrányos változása; a banki szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban, eljárásokban, banki szolgáltatások igénybevételében; a postai, távközlési szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás; a Bank működési költségeinek hátrányos változása; külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások elvégzéséért felszámított, továbbterhelt díjak, költségek hátrányos változásakor, c) jogszabályváltozás alkalmával; valamint d) a számítástechnikai, adatvédelmi alkalmazások, továbbá e) a jegybanki alapkamat-, pénz- és tőkepiaci kamatlábak-, referencia kamatlábak-, fogyasztói árindex változása, valamint f) a pénzés tőkepiaci viszonyok változása. A jelen ÁSZF-nek és a Hirdetménynek a Számlatulajdonosra nézve kedvezőtlen módosítását a Bank a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal írásban kezdeményezheti. Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás hatályba lépésig jogosult a számlaszerződést felmondani. Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Szülő a módosítás hatálybalépésig észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a Bank a módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak tekinti. A Bank a Számlatulajdonos számára nem kedvezőtlen, a Start-számlaszerződésre - ideértve a jelen ÁSZF-t és Hirdetményt és Üzletszabályzatot is és azokban foglalt szerződéses feltételekre, kamatokra, díjakra vonatkozó módosítás kezdeményezésére bármikor, feltételek nélkül jogosult. A Bank a módosításról a Számlatulajdonost a bankfiókban, valamint a Bank honlapján is elhelyezett Hirdetmény útján értesíti, legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napját megelőző banki munkanapon. 2. A Start-számla vezetésével kapcsolatos panasz jogával a Szülő/Számlatulajdonos az Üzletszabályzatban meghatározott módon élhet. A panasz ügyintézésének szabályait (panasz benyújtásának helye, válaszadás határideje, panaszkezelési eljárás stb.) a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról évi CXII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, illetve a pénzmosás megelőzéséről szóló mindenkor hatályos jogszabályok, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. Törvény, a Bank Üzletszabályzata, a Start-számlaszerződés és a Hirdetmény az irányadóak. Jelen ÁSZF rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan jelen ÁSZF részévé válik. A jelen ÁSZF módosításokkal egységes szerkezetben október 1. napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a december 22. napjától hatályos ÁSZF. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 6

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható)

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható) Bevezetés START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható) Jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerződés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

1. Kapcsolódó fogalmak

1. Kapcsolódó fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Hatályba lépés: 2015. július 03. 2012. október 01-től nem nyitható számla (2012.évi (XCVII.tv.2. (1)b.) Jelen dokumentum a Start-számla szerződés

Részletesebben

T/12789. számú. törvényjavaslat. a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

T/12789. számú. törvényjavaslat. a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12789. számú törvényjavaslat a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. október

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerzıdés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerzıdés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY NYRT Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2014. június 1. (2. verzió) www.egertksz.hu 2. verzió kiadásának oka: pénzintézeti hibajavítás: a 2014. június 1-től

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2015. augusztus 01. és augusztus 15. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. MATRAC BETÉTJEGY... 5 II. KÖNYVESBETÉTEK...

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet

Rétköz Takarékszövetkezet Rétköz Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA KEZELÉSÉRŐL ELNÖKI /7/2014.03.14 UTASÍTÁS 3. számú melléklet: GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI. Érvényes: 2015. július 3-ától

LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI. Érvényes: 2015. július 3-ától LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. július 3-ától 1. Az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag tartalma: 1. Új MKB Start forint bankszámla nem nyitható. A 2012. október

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL Hatályos: 2015.07.03. napjától I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Mely létrejött. A fizetési számla megnyitásának napja:...

Mely létrejött. A fizetési számla megnyitásának napja:... 1.sz. függelék Hatályos: 2015.09.07-től LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA KERETSZERZŐDÉS LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE a forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez Mely létrejött 1.Számlatulajdonos 2. Számlatulajdonos

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről

HIRDETMÉNY. a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről Széchenyi István Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről Érvényes: 2013. november 01-től I. Általános feltételek

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2014.03.18. napjától A megemelt havi számlavezetési

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. 1 I. Partner lakossági folyószámla "Partner" folyószámla Számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

5'3. számú előterjesztés

5'3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 5'3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... számlatulajdonos (a

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02- 050265, adószáma: 10045655-2-15, KSH

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Kártyagyártás + PIN pótlás Kártyagyártás pótlólag PIN pótlás

Részletesebben

Start-számla szerzıdés

Start-számla szerzıdés Start-számla szerzıdés mely létrejött a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (címe: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66, cégjegyzékszáma: 20-02-050059), mint hitelintézet (a továbbiakban: Számlavezetı) és a Jogosult

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

Feltételei) 2014. április 2.

Feltételei) 2014. április 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%)

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%) Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: éves kamat (EBKM) Látra szóló 0,25% (0,25%) Látra szóló MiaManó Perselyszámla esetén 3,00% (3,04%) Egyszeri illetve folyamatos

Részletesebben

Ferrari Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek Személyi Számlatulajdonos adatok I. Ügylet II. A minimális törlesztési kötelezettség teljesítése

Ferrari Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek Személyi Számlatulajdonos adatok I. Ügylet II. A minimális törlesztési kötelezettség teljesítése Ferrari Hitelkártya szerződés Egyedi feltételek amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..; Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054; statisztikai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Hatályos: 2011. április 26-tól Tartalomjegyzék I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 II. BETÉTÜGYLETEK... 4 III. BETÉTBIZTOSÍTÁS... 14 IV. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA... 14

Részletesebben

1/20. számú melléklet FHB Takarékszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/20. számú melléklet FHB Takarékszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/20. számú melléklet FHB Takarékszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Takarékszámlához kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY 5. sz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BETÉTI SZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BETÉTI SZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BETÉTI SZERZŐDÉSEKHEZ Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a számlavezető hely által kezelt Ügyfél megbízása alapján nyitott Tartós megtakarítási számlával

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. május 13-tól LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS LAKOSSÁGI SZÁMLÁK DÍJAK STANDARD FOLYÓSZÁMLA PRÉMIUM (Maestro vagy Visa Online

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben