START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályos: október 1.

2 I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete augusztus 26. napján kelt, I-2061/2004. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult betétet gyűjteni, valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtani. A Bank a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján Start-számla vezetésére jogosult. Új Start-számlát a Törvény október 1-jén hatályba lépő módosítása alapján október 1-jétől már nem lehet nyitni a Banknál. A Bank a október 1-je előtt megnyitott Start-számlákat vezeti és kezeli a Start-számlán nyilvántartott megtakarításokat. A mindenkor hatályos Start-számla Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), a Start-számlavezetés során alkalmazott kondíciókról, illetve a Start-számlán nyilvántartott megtakarítás után fizetett betéti kamatok mértékéről kiadott banki Hirdetmény, és a Szülő/Számlatulajdonos között létrejövő Start-számlaszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Bank a mindenkor hatályos ÁSZF-et az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségeiben kifüggeszti, valamint a Bank honlapján (www.erstebank.hu) közzéteszi és azt az ügyfelek részére átadja. Fogalmak Bank: ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca , cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg , adószám: ), illetve annak bármely szervezeti egysége. Start-számla: A Bank által a Számlatulajdonos gyermek javára és nevére a Ptk ra figyelemmel, a Ptk alapján nyitott olyan megtakarítási forint bankszámla, amelyen a fiatalok életkezdési támogatásról szóló évi CLXXIV. sz. törvény szerinti életkezdési támogatás kezelése történik. Kincstári letéti Start-számla: a kiutaló Magyar Államkincstár által a gyermek nevén vezetett nyilvántartási számla Szülő: a gyermeknek családi pótlékra jogosult szülője vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselője. Gyermek: A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár a 18. életévének betöltése napjáig. Fiatal felnőtt: a 18. életévének betöltése napját követően a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár. Hozzátartozó: : a gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti- szülőnek nem minősülő - hozzátartozója és az egyenes ágbeli rokon testvére. Kiutaló: Magyar Államkincstár Életkezdési támogatás: a gyermeket 18. életévének betöltése napján a Törvény alapján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Utalási összeg: A Kiutaló által a gyermek javára a Bankhoz a Törvény alapján átutalt összeg, amelyet a Bank a Startszámlán ír jóvá. Start-számlaszerződés: a Bank és a Számlatulajdonos gyermek között Start-számla megnyitására és vezetésére megkötött bankszámlaszerződés, amelynek alapján a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli, nyilvántartja, továbbá a Start-számlán a Start-számlára vonatkozó jogszabályokban meghatározott pénzforgalmat bonyolítja, valamint a Szülőt/Számlatulajdonost a Start-számlán jóváírt és terhelt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti. Számlatulajdonos: a december 31. napja után született, Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, akinek a javára és nevére a Banknál Start-számlaszerződés került megkötésre október 1-je előtt. Utalási összeg: a Kiutaló által a gyermek javára a Start-számlát vezető Bankhoz a Törvény alapján átutalt összeg. EBKM: 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet szerinti egységesített betéti kamatlábmutató. Hirdetmény: a Start-számla vezetésére vonatkozó, a Bank üzlethelyiségeiben kifüggesztett, valamint a Bank honlapján közzétett (www.erstebank.hu) tájékoztató, mely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek típusát, mértékét, esedékességét, számításának módját, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjét és más szerződéses elemeket tartalmaz. II. A Start-számlára vonatkozó általános rendelkezések 1. Start-számla megnyitása 1.1. Start-számlát a Törvény október 1-jétől hatályos módosítása alapján október 1-jétől a Banknál már nem lehet újonnan nyitni. 2

3 1.2. A Bank szeptember 30-ig a Start-számlaszerződést az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülőjével kötötte meg, a gyermek, mint Számlatulajdonos javára és nevére A Start-számlaszerződés alapján a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos gyermek részére Startszámlát vezet, amelyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, a Start-számlán a Start-számlára vonatkozó jogszabályokban meghatározott pénzforgalmat bonyolítja, valamint a Szülőt/Számlatulajdonost a Start-számlán jóváírt és terhelt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti A Számlatulajdonos csak egy Start-számlával rendelkezhet A Bank a Szülőről/Számlatulajdonosról a következő személyi adatokat tartja nyilván: családi és utóneve (születési név), állandó lakcíme és levelezési címe, születési helye, és ideje, anyja születési neve, állampolgársága, személyazonosító okmány típusa és száma, gyermek adóazonosító jele. 2. Start-számla feletti rendelkezés 2.1. A Bank a Start-számlát a Számlatulajdonos nevére nyitja meg. A Számlatulajdonos Start-számlája felett a Szülő a Startszámlaszerződés hatálya alatt kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben /Start-számla megszüntetése, illetve a Start-számla állomány átcsoportosítása/ jogosult rendelkezni A Számlatulajdonos gyermek a 16. életévének betöltését követően - a Szülő egyetértő nyilatkozatával - lesz jogosult a Start-számla felett rendelkezni, addig csak a Szülő rendelkezhet az előzőekben írtaknak megfelelőn a Start-számla felett A Start-számlán halál esetére szóló kedvezményezett nem jelölhető meg, a Start-számlán lévő követelés a hagyaték tárgyát képezi, az a Számlatulajdonos halála esetén az örökösnek kerül kifizetésre öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatéki határozat alapján. 3. Számlaforgalom 3.1. A Start-számla követelés - utoljára a Számlatulajdonos gyermek 18. születésnapjának betöltéséig kiegészíthető a) természetes személy által történő befizetéssel, b) települési önkormányzat által az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel A Start-számlán a Banki számlavezetési költséget kivéve terhelés nem, csak jóváírás engedélyezett. A Startszámlára történő átutalási megbízással vagy készpénz befizetéssel forintban vagy devizában/valutában befizetés teljesíthető. A devizában, valutában történő befizetést a Bank a mindenkori Banki Hirdetmény szerinti árfolyamon, díjmentesen végrehajtott konverziót követően forintban írja jóvá a Start-számlán. A befizetésre vonatkozó megbízásnak tartalmaznia kell a következő adatokat is: Számlatulajdonos neve, Start-számla száma. A Start-számlára történő befizetés feltétele, hogy a befizető előzetesen felhatalmazza a Bankot, hogy a befizetett összeg esetleges visszautalásához a befizető nevét és levelezési címét vagy fizetési számla számát a Bank nyilvántartsa. A Bank nyilvántartja a befizető nevét, levelezési címét, fizetési számla számát, a települési önkormányzat befizetéseit. A Bank pénztáránál történt befizetéseket a Bank tárgynapon írja jóvá a Start-számlán. A Bank a Start-számlára a postai befizetésből érkező összegeket a tudomásszerzés napján írja jóvá. A Bank a megbízások átvételére szolgáló időpontokról, a megbízások teljesítésének rendjéről, esedékességéről és mindezek változásáról Hirdetmény útján ad tájékoztatást A Bank a gyermek külföldi letelepedésének időszakában történő befizetést a Start-számlán nem írja jóvá, azt a Bank átutalási megbízás esetén visszautalja az átutaló fizetési számlájára, pénztári befizetés esetén a befizetést visszautasítja A Start-számla korlátozott rendeltetésű bankszámla, amelyre terhelési megbízás a Törvényben és a jelen ÁSZF 3.5. pontjában meghatározott kifizetés napjáig nem adható A Start-számlán nyilvántartatott követelés kifizetését a) a fiatal felnőtt Számlatulajdonos a 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő 3. év elteltétől b) a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt Számlatulajdonos halála esetén a Számlatulajdonos örököse a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően kezdeményezheti a Banknál. 4. Kamatozás 4.1. A Bank a Start-számlán fennálló követelés napi záró állománya után a Számlatulajdonosnak a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű betéti kamatot fizet, amelyet a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváír a Start-számlán A Start-számlán fennálló követelés osztott sávos kamatozással kamatozik. Az osztott sávos kamatozás azt jelenti, hogy a Bank Hirdetményében az adott összegsávra vonatkozóan meghirdetett betéti kamat mértéke csak az arra a sávra eső betéti összeg után kerül megállapításra. 3

4 4.3. A Start-számlán lévő összeg a Bank fiókjaiban teljesített befizetés esetén az elhelyezés napjától, postai befizetés, más pénzforgalmi szolgáltatótól érkezett átutalás esetén a Bankhoz beérkezése napjától, a kifizetést megelőző napig kamatozik A Start-számla napi záró egyenlege után járó kamat számítása napi kamatláb alkalmazásával, napi kamatszámítással az alábbi képlet alapján történik. tőke (Ft) x kamatláb (%) x naptári napok száma kamatösszeg (Ft) = x100 Az EBKM számítása az alábbi képlet alapján történik: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. Az EBKM értékét a Hirdetmény tartalmazza A Bank a kamatot minden naptári félév végén írja jóvá a Start-számlán. A kamat tőkésítésre kerül. A kamat a Startszámlán lévő követelés kifizetésének napján válik esedékessé A Start-számlán elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. A Startszámlán nyilvántartott pénzkövetelés személyenként - a Számlatulajdonos Erste Bank Hungary Zrt.-nél elhelyezett egyéb pénzeszközeivel összevontan - kamatokkal együtt az Országos Betétbiztosítási Alap által, az CXII. törvény (Hpt.) szerint - biztosított. A betétbiztosítás, kártalanítás részletes szabályait a Bank Üzletszabályzata tartalmazza Mentes a gazdasági stabilitásról szóló évi CXCIV. törvény szerinti fizetési kötelezettség alól a Start-számlán jóváírt összeg és a Start-számláról a 3.5. pont szerinti jogosult részére kifizetett összeg. 5. Támogatások 5.1. Életkezdési támogatás A Törvény alapján életkezdési támogatás a fiatal felnőttet az utalási összegek alapján illeti meg. Az utalási összeg, amelyet a Törvény állapít meg: a) a gyermek születésének évében (első utalási összeg), továbbá b) a gyermek születésének évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a gyermek születésének évét követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében jár Amennyiben a Számlatulajdonos gyermek jogosult második és harmadik utalási összegre, úgy a jogosultság teljes körű igazolását követő 8 munkanapon belül kerül sor az életkezdési támogatásnak a Start-számlára történő átutalására Állami támogatás igénylése A Számlatulajdonost a Törvény szerint állami támogatás illeti meg a Start-számlára a naptári évben történt befizetések után Az állami támogatást a Számlatulajdonos javára a Bank igényli a Kiutalónál a naptári évet követő március 1. napjáig. Az állami támogatás összegét a Kiutaló az igénylés kézhezvételétől, de legelőbb a benyújtási határidő lejártától számított 30 naptári napon belül átutalja a számlavezető Bankhoz A Törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek Számlatulajdonos esetében a magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságot a Bank felé igazolni kell. A magasabb összegű állami támogatásra való jogosultság igazolására az 1/2008 (I.17.) számú PM rendeletben meghatározott tartalommal és formában kiállított irat szolgál, amelyet a gyámhatóság vagy egyetértő nyilatkozata alapján 16. életévének betöltését követően a Számlatulajdonos gyermek a Bank írásbeli megkeresése alapján a naptári évet követő év január 15-ig köteles eljuttatni a Bankhoz. Az igazolást a gyermek állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője vagy a gyámhatóság állítja ki. A Szülő/Számlatulajdonos tudomásul veszi(k), hogy a gyermekvédelmi jogosultság igazolására szolgáló iratnak a Bankhoz a fenti határidőben történő eljuttatása a Törvény szerinti magasabb összegű állami támogatás igénylésének feltétele. A magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságot igazoló irat Bank részére történő eljuttatásának elmulasztásából vagy késedelmes eljuttatásából eredő kárért a Bank nem felel. 4

5 6. Díjak, költségek, árfolyamok 6.1. A Bank a Start-számla vezetésért, a követelés nyilvántartásáért, a számlán lévő pénzforgalom lebonyolításáért, jogosult díjat, költséget, jutalékot (továbbiakban együttesen: jutalék) felszámítani. A Bank által mindenkor felszámított jutalékok típusára, mértékére és esedékességére a mindenkori Hirdetmény ad tájékoztatást A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a díjak, jutalékok és költségek összegével esedékességkor a Startszámlát minden más fizetési megbízást megelőzően megterhelje A Bank által alkalmazott árfolyamtípusokat, az árfolyamjegyzési időpontokat a Hirdetmény, a banki munkanapon jegyzett árfolyamokat a bankfiókban kifüggesztett árfolyamjegyzék tartalmazza. A Bank által alkalmazott árfolyamok referencia-árfolyamon alapulnak, a Reuters oldalán közzétett bankközi piaci árfolyamjegyzéseket tekinti a Bank referencia-árfolyamnak, a Bank az árfolyamot jogosult azonnali hatállyal, a Számlatulajdonos külön értesítése nélkül megváltoztatni. 7. Számlatulajdonos tájékoztatása 7.1. Számlakivonat A Bank a Számlatulajdonost a Start-számlán történt forgalomról és egyenlegéről, a jóváírt kamatról számlakivonaton értesíti, melyet a Bank a Szülő/Számlatulajdonos által a Start-számlaszerződésben megadott levelezési címre küld meg postai úton díjmentesen a Start-számlán történt jóváírással, illetve terheléssel érintett hónapban. A Számlatulajdonos további, a számlakivonat pótlására irányuló kérését a Bank a mindenkori Hirdetményben feltüntetett díj ellenében teljesíti Egyéb értesítések A Bank és a Szülő/Számlatulajdonos a Ptk. 4.. (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettségük alapján minden olyan tényről, körülményről, esetleges változásról kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, mely a Startszámlaszerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat. A Start-számlaszerződésben érintő adatok változása esetén a Szülő/Számlatulajdonos köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni a változásról, ennek elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel. A Bank a Start-számlához kapcsolódóan a Szülőnek/Számlatulajdonosnak megküldendő értesítéseket és küldeményeket (ideértve a számlakivonatokat és a Start-számlához nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket, nyilatkozatokat és az abban történő módosítási javaslatokat is) - amennyiben a felek a Start-számlaszerződésben eltérően nem állapodnak meg - a Szülő/Számlatulajdonos által megadott levelezési címre, ennek hiányában a Szülő/Számlatulajdonos állandó lakcímére küldi meg. Posta útján a Bank által ismert címre elküldést igazoló feladójegyzék vagy feladóvevény alapján igazoltan megküldött iratok, levelek legkésőbb az elküldést követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendők. 8. A Start-számlaszerződés megszűnése 8.1. A Start-számlaszerződést a Szülő, illetve a 16. életévét betöltött Számlatulajdonos a szülő egyetértésével jogosult megszüntetni írásban, azonnali hatályú felmondással, feltéve, ha a felmondással egyidejűleg írásban rendelkezik a Start-számlán lévő követelés összegének a Kiutalónál megnyitásra kerülő Start-számlára történő áthelyezéséről. A Kiutalónál megnyitásra kerülő Start-számlára áthelyezés esetén a Kiutalónak - az áthelyezést kezdeményező Szülő/Számlatulajdonos részére az új Start-számla megnyitására vonatkozóan előzetesen szándéknyilatkozatot és a befektetési lehetőség kiválasztása alapján az áthelyezéshez szükséges adatokat tartalmazó ígérvényt kell kiadnia, amelyet a Szülő/Számlatulajdonos a felmondással egyidejűleg a Banknak köteles átadni. Ezen ígérvény átadása nélkül a felmondás nem érvényes. A Bank nem felel az Kiutaló által kiállított szándéknyilatkozat/ígérvény hitelességéért. A Start-számla megszüntetési kérelem és a Kiutaló által teljes körűen kitöltött ígérvény Bank általi kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik a Start-számlán nyilvántartott követelésnek a Kiutalóhoz történő áthelyezése és a Banknál vezetett Start-számla megszüntetése iránt. A Start-számla állomány áthelyezése esetén a Bank igazolást állít ki a Kiutalónak, amelyből megállapítható, hogy a Start-számlára az adott naptári évben természetes személy(ek) által mekkora összegű befizetés történt A fiatal felnőtt Számlatulajdonos 18. életéve betöltésének napját, illetőleg a Számlatulajdonos gyermek halála esetén elhunytának napját követően a Start-számla követelésre és a Start-számla vezetésére a Törvény értelmében az általános jogszabályi rendelkezések ideértve különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi tv-t - az irányadók A Számlatulajdonos gyermek 18. életéve betöltésének napját követően a fiatal felnőtt Számlatulajdonos jogosult a Startszámlán lévő követelésről rendelkezni a Törvényben meghatározottak szerint és a Start-számlát azonnali hatályú felmondással megszüntetni és a pénzkövetelés kifizetését igényelni. Amennyiben a Start-számla megszüntetését a fiatal felnőtt Számlatulajdonos a 18. életéve betöltését követő 30 napon belül nem kezdeményezi, úgy a számlaszerződés nem szűnik meg, viszont e naptól kezdődően - a felek külön jognyilatkozata nélkül - a számlaszerződés akként módosul, hogy a számlavezetésre és az azon nyilvántartott számlakövetelésre az Erste Bank standard lakossági forint 5

6 bankszámlára vonatkozó általános szerződési feltételek és Hirdetmények kondíciói (kamat, díj, jutalék, költség) vonatkoznak. A Számlatulajdonos a számlaszerződés módosítására, megszüntetésére a Bank által átminősített számlatípus szerinti szerződési feltételek szerint lesz jogosult A Start-számla megszűnik a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt Számlatulajdonos halála esetén is. A Start-számlán nyilvántartott követelés kifizetését a jogerős hagyatéki határozat szerinti örökös kezdeményezheti a Banknál A Bank jogosult a Start-számlaszerződést azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben megállapítást nyer, hogy a Szülő/Számlatulajdonos több Start-számlával rendelkezik egyidejűleg, és a Szülő/Számlatulajdonos nem a Banknál nyitott Start-számlát kívánja megtartani, illetve a Kiutaló a támogatás összegét nem a Banknál nyitott Start-számlára utalja A Számlatulajdonos gyermek külföldre letelepedése esetén a Start-számlaszerződés nem szűnik meg, azonban a gyermek külföldre letelepedésének időszakában támogatás nem jár, továbbá befizetés a számlán nem írható jóvá. III. Záró rendelkezések 1. A Bank jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, a Start számlaszerződést, a Hirdetményben foglalt kondíciókat (díj, költség, jutalék, kamat) és egyéb szerződési feltételt egyoldalúan módosítani. A Bank a jutalék, költség, díj, kamat és szerződés egyéb feltételeinek - ideértve a Start számlaszerződés és a jelen ÁSZF rendelkezéseit is - a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének külön vagy együttes bekövetkezése esetén jogosult: a) a banki forrás- és számlavezetési költség változása, b) a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan a Bank működési feltételeiben bekövetkezett változása, ideértve a bank által igénybevett technikai eszközök használatáért, bérletéért fizetett bankköltségek hátrányos változása; a dologi, informatikai, illetőleg biztonságtechnikai feltételek biztosításáért fizetett bankköltségek hátrányos változása; a banki szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban, eljárásokban, banki szolgáltatások igénybevételében; a postai, távközlési szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás; a Bank működési költségeinek hátrányos változása; külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások elvégzéséért felszámított, továbbterhelt díjak, költségek hátrányos változásakor, c) jogszabályváltozás alkalmával; valamint d) a számítástechnikai, adatvédelmi alkalmazások, továbbá e) a jegybanki alapkamat-, pénz- és tőkepiaci kamatlábak-, referencia kamatlábak-, fogyasztói árindex változása, valamint f) a pénzés tőkepiaci viszonyok változása. A jelen ÁSZF-nek és a Hirdetménynek a Számlatulajdonosra nézve kedvezőtlen módosítását a Bank a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal írásban kezdeményezheti. Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás hatályba lépésig jogosult a számlaszerződést felmondani. Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Szülő a módosítás hatálybalépésig észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a Bank a módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak tekinti. A Bank a Számlatulajdonos számára nem kedvezőtlen, a Start-számlaszerződésre - ideértve a jelen ÁSZF-t és Hirdetményt és Üzletszabályzatot is és azokban foglalt szerződéses feltételekre, kamatokra, díjakra vonatkozó módosítás kezdeményezésére bármikor, feltételek nélkül jogosult. A Bank a módosításról a Számlatulajdonost a bankfiókban, valamint a Bank honlapján is elhelyezett Hirdetmény útján értesíti, legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napját megelőző banki munkanapon. 2. A Start-számla vezetésével kapcsolatos panasz jogával a Szülő/Számlatulajdonos az Üzletszabályzatban meghatározott módon élhet. A panasz ügyintézésének szabályait (panasz benyújtásának helye, válaszadás határideje, panaszkezelési eljárás stb.) a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról évi CXII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, illetve a pénzmosás megelőzéséről szóló mindenkor hatályos jogszabályok, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. Törvény, a Bank Üzletszabályzata, a Start-számlaszerződés és a Hirdetmény az irányadóak. Jelen ÁSZF rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan jelen ÁSZF részévé válik. A jelen ÁSZF módosításokkal egységes szerkezetben október 1. napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a december 22. napjától hatályos ÁSZF. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 6

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

Feltételei) 2014. április 2.

Feltételei) 2014. április 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről I. Bevezető rendelkezések 2 1./ Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben