START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályos: október 1.

2 I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete augusztus 26. napján kelt, I-2061/2004. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult betétet gyűjteni, valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtani. A Bank a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján Start-számla vezetésére jogosult. Új Start-számlát a Törvény október 1-jén hatályba lépő módosítása alapján október 1-jétől már nem lehet nyitni a Banknál. A Bank a október 1-je előtt megnyitott Start-számlákat vezeti és kezeli a Start-számlán nyilvántartott megtakarításokat. A mindenkor hatályos Start-számla Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), a Start-számlavezetés során alkalmazott kondíciókról, illetve a Start-számlán nyilvántartott megtakarítás után fizetett betéti kamatok mértékéről kiadott banki Hirdetmény, és a Szülő/Számlatulajdonos között létrejövő Start-számlaszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Bank a mindenkor hatályos ÁSZF-et az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségeiben kifüggeszti, valamint a Bank honlapján (www.erstebank.hu) közzéteszi és azt az ügyfelek részére átadja. Fogalmak Bank: ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca , cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg , adószám: ), illetve annak bármely szervezeti egysége. Start-számla: A Bank által a Számlatulajdonos gyermek javára és nevére a Ptk ra figyelemmel, a Ptk alapján nyitott olyan megtakarítási forint bankszámla, amelyen a fiatalok életkezdési támogatásról szóló évi CLXXIV. sz. törvény szerinti életkezdési támogatás kezelése történik. Kincstári letéti Start-számla: a kiutaló Magyar Államkincstár által a gyermek nevén vezetett nyilvántartási számla Szülő: a gyermeknek családi pótlékra jogosult szülője vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselője. Gyermek: A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár a 18. életévének betöltése napjáig. Fiatal felnőtt: a 18. életévének betöltése napját követően a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár. Hozzátartozó: : a gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti- szülőnek nem minősülő - hozzátartozója és az egyenes ágbeli rokon testvére. Kiutaló: Magyar Államkincstár Életkezdési támogatás: a gyermeket 18. életévének betöltése napján a Törvény alapján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Utalási összeg: A Kiutaló által a gyermek javára a Bankhoz a Törvény alapján átutalt összeg, amelyet a Bank a Startszámlán ír jóvá. Start-számlaszerződés: a Bank és a Számlatulajdonos gyermek között Start-számla megnyitására és vezetésére megkötött bankszámlaszerződés, amelynek alapján a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli, nyilvántartja, továbbá a Start-számlán a Start-számlára vonatkozó jogszabályokban meghatározott pénzforgalmat bonyolítja, valamint a Szülőt/Számlatulajdonost a Start-számlán jóváírt és terhelt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti. Számlatulajdonos: a december 31. napja után született, Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgársággal rendelkező gyermek, akinek a javára és nevére a Banknál Start-számlaszerződés került megkötésre október 1-je előtt. Utalási összeg: a Kiutaló által a gyermek javára a Start-számlát vezető Bankhoz a Törvény alapján átutalt összeg. EBKM: 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet szerinti egységesített betéti kamatlábmutató. Hirdetmény: a Start-számla vezetésére vonatkozó, a Bank üzlethelyiségeiben kifüggesztett, valamint a Bank honlapján közzétett (www.erstebank.hu) tájékoztató, mely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek típusát, mértékét, esedékességét, számításának módját, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjét és más szerződéses elemeket tartalmaz. II. A Start-számlára vonatkozó általános rendelkezések 1. Start-számla megnyitása 1.1. Start-számlát a Törvény október 1-jétől hatályos módosítása alapján október 1-jétől a Banknál már nem lehet újonnan nyitni. 2

3 1.2. A Bank szeptember 30-ig a Start-számlaszerződést az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülőjével kötötte meg, a gyermek, mint Számlatulajdonos javára és nevére A Start-számlaszerződés alapján a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos gyermek részére Startszámlát vezet, amelyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, a Start-számlán a Start-számlára vonatkozó jogszabályokban meghatározott pénzforgalmat bonyolítja, valamint a Szülőt/Számlatulajdonost a Start-számlán jóváírt és terhelt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti A Számlatulajdonos csak egy Start-számlával rendelkezhet A Bank a Szülőről/Számlatulajdonosról a következő személyi adatokat tartja nyilván: családi és utóneve (születési név), állandó lakcíme és levelezési címe, születési helye, és ideje, anyja születési neve, állampolgársága, személyazonosító okmány típusa és száma, gyermek adóazonosító jele. 2. Start-számla feletti rendelkezés 2.1. A Bank a Start-számlát a Számlatulajdonos nevére nyitja meg. A Számlatulajdonos Start-számlája felett a Szülő a Startszámlaszerződés hatálya alatt kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben /Start-számla megszüntetése, illetve a Start-számla állomány átcsoportosítása/ jogosult rendelkezni A Számlatulajdonos gyermek a 16. életévének betöltését követően - a Szülő egyetértő nyilatkozatával - lesz jogosult a Start-számla felett rendelkezni, addig csak a Szülő rendelkezhet az előzőekben írtaknak megfelelőn a Start-számla felett A Start-számlán halál esetére szóló kedvezményezett nem jelölhető meg, a Start-számlán lévő követelés a hagyaték tárgyát képezi, az a Számlatulajdonos halála esetén az örökösnek kerül kifizetésre öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatéki határozat alapján. 3. Számlaforgalom 3.1. A Start-számla követelés - utoljára a Számlatulajdonos gyermek 18. születésnapjának betöltéséig kiegészíthető a) természetes személy által történő befizetéssel, b) települési önkormányzat által az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel A Start-számlán a Banki számlavezetési költséget kivéve terhelés nem, csak jóváírás engedélyezett. A Startszámlára történő átutalási megbízással vagy készpénz befizetéssel forintban vagy devizában/valutában befizetés teljesíthető. A devizában, valutában történő befizetést a Bank a mindenkori Banki Hirdetmény szerinti árfolyamon, díjmentesen végrehajtott konverziót követően forintban írja jóvá a Start-számlán. A befizetésre vonatkozó megbízásnak tartalmaznia kell a következő adatokat is: Számlatulajdonos neve, Start-számla száma. A Start-számlára történő befizetés feltétele, hogy a befizető előzetesen felhatalmazza a Bankot, hogy a befizetett összeg esetleges visszautalásához a befizető nevét és levelezési címét vagy fizetési számla számát a Bank nyilvántartsa. A Bank nyilvántartja a befizető nevét, levelezési címét, fizetési számla számát, a települési önkormányzat befizetéseit. A Bank pénztáránál történt befizetéseket a Bank tárgynapon írja jóvá a Start-számlán. A Bank a Start-számlára a postai befizetésből érkező összegeket a tudomásszerzés napján írja jóvá. A Bank a megbízások átvételére szolgáló időpontokról, a megbízások teljesítésének rendjéről, esedékességéről és mindezek változásáról Hirdetmény útján ad tájékoztatást A Bank a gyermek külföldi letelepedésének időszakában történő befizetést a Start-számlán nem írja jóvá, azt a Bank átutalási megbízás esetén visszautalja az átutaló fizetési számlájára, pénztári befizetés esetén a befizetést visszautasítja A Start-számla korlátozott rendeltetésű bankszámla, amelyre terhelési megbízás a Törvényben és a jelen ÁSZF 3.5. pontjában meghatározott kifizetés napjáig nem adható A Start-számlán nyilvántartatott követelés kifizetését a) a fiatal felnőtt Számlatulajdonos a 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő 3. év elteltétől b) a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt Számlatulajdonos halála esetén a Számlatulajdonos örököse a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően kezdeményezheti a Banknál. 4. Kamatozás 4.1. A Bank a Start-számlán fennálló követelés napi záró állománya után a Számlatulajdonosnak a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű betéti kamatot fizet, amelyet a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváír a Start-számlán A Start-számlán fennálló követelés osztott sávos kamatozással kamatozik. Az osztott sávos kamatozás azt jelenti, hogy a Bank Hirdetményében az adott összegsávra vonatkozóan meghirdetett betéti kamat mértéke csak az arra a sávra eső betéti összeg után kerül megállapításra. 3

4 4.3. A Start-számlán lévő összeg a Bank fiókjaiban teljesített befizetés esetén az elhelyezés napjától, postai befizetés, más pénzforgalmi szolgáltatótól érkezett átutalás esetén a Bankhoz beérkezése napjától, a kifizetést megelőző napig kamatozik A Start-számla napi záró egyenlege után járó kamat számítása napi kamatláb alkalmazásával, napi kamatszámítással az alábbi képlet alapján történik. tőke (Ft) x kamatláb (%) x naptári napok száma kamatösszeg (Ft) = x100 Az EBKM számítása az alábbi képlet alapján történik: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. Az EBKM értékét a Hirdetmény tartalmazza A Bank a kamatot minden naptári félév végén írja jóvá a Start-számlán. A kamat tőkésítésre kerül. A kamat a Startszámlán lévő követelés kifizetésének napján válik esedékessé A Start-számlán elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. A Startszámlán nyilvántartott pénzkövetelés személyenként - a Számlatulajdonos Erste Bank Hungary Zrt.-nél elhelyezett egyéb pénzeszközeivel összevontan - kamatokkal együtt az Országos Betétbiztosítási Alap által, az CXII. törvény (Hpt.) szerint - biztosított. A betétbiztosítás, kártalanítás részletes szabályait a Bank Üzletszabályzata tartalmazza Mentes a gazdasági stabilitásról szóló évi CXCIV. törvény szerinti fizetési kötelezettség alól a Start-számlán jóváírt összeg és a Start-számláról a 3.5. pont szerinti jogosult részére kifizetett összeg. 5. Támogatások 5.1. Életkezdési támogatás A Törvény alapján életkezdési támogatás a fiatal felnőttet az utalási összegek alapján illeti meg. Az utalási összeg, amelyet a Törvény állapít meg: a) a gyermek születésének évében (első utalási összeg), továbbá b) a gyermek születésének évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a gyermek születésének évét követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében jár Amennyiben a Számlatulajdonos gyermek jogosult második és harmadik utalási összegre, úgy a jogosultság teljes körű igazolását követő 8 munkanapon belül kerül sor az életkezdési támogatásnak a Start-számlára történő átutalására Állami támogatás igénylése A Számlatulajdonost a Törvény szerint állami támogatás illeti meg a Start-számlára a naptári évben történt befizetések után Az állami támogatást a Számlatulajdonos javára a Bank igényli a Kiutalónál a naptári évet követő március 1. napjáig. Az állami támogatás összegét a Kiutaló az igénylés kézhezvételétől, de legelőbb a benyújtási határidő lejártától számított 30 naptári napon belül átutalja a számlavezető Bankhoz A Törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek Számlatulajdonos esetében a magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságot a Bank felé igazolni kell. A magasabb összegű állami támogatásra való jogosultság igazolására az 1/2008 (I.17.) számú PM rendeletben meghatározott tartalommal és formában kiállított irat szolgál, amelyet a gyámhatóság vagy egyetértő nyilatkozata alapján 16. életévének betöltését követően a Számlatulajdonos gyermek a Bank írásbeli megkeresése alapján a naptári évet követő év január 15-ig köteles eljuttatni a Bankhoz. Az igazolást a gyermek állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője vagy a gyámhatóság állítja ki. A Szülő/Számlatulajdonos tudomásul veszi(k), hogy a gyermekvédelmi jogosultság igazolására szolgáló iratnak a Bankhoz a fenti határidőben történő eljuttatása a Törvény szerinti magasabb összegű állami támogatás igénylésének feltétele. A magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságot igazoló irat Bank részére történő eljuttatásának elmulasztásából vagy késedelmes eljuttatásából eredő kárért a Bank nem felel. 4

5 6. Díjak, költségek, árfolyamok 6.1. A Bank a Start-számla vezetésért, a követelés nyilvántartásáért, a számlán lévő pénzforgalom lebonyolításáért, jogosult díjat, költséget, jutalékot (továbbiakban együttesen: jutalék) felszámítani. A Bank által mindenkor felszámított jutalékok típusára, mértékére és esedékességére a mindenkori Hirdetmény ad tájékoztatást A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a díjak, jutalékok és költségek összegével esedékességkor a Startszámlát minden más fizetési megbízást megelőzően megterhelje A Bank által alkalmazott árfolyamtípusokat, az árfolyamjegyzési időpontokat a Hirdetmény, a banki munkanapon jegyzett árfolyamokat a bankfiókban kifüggesztett árfolyamjegyzék tartalmazza. A Bank által alkalmazott árfolyamok referencia-árfolyamon alapulnak, a Reuters oldalán közzétett bankközi piaci árfolyamjegyzéseket tekinti a Bank referencia-árfolyamnak, a Bank az árfolyamot jogosult azonnali hatállyal, a Számlatulajdonos külön értesítése nélkül megváltoztatni. 7. Számlatulajdonos tájékoztatása 7.1. Számlakivonat A Bank a Számlatulajdonost a Start-számlán történt forgalomról és egyenlegéről, a jóváírt kamatról számlakivonaton értesíti, melyet a Bank a Szülő/Számlatulajdonos által a Start-számlaszerződésben megadott levelezési címre küld meg postai úton díjmentesen a Start-számlán történt jóváírással, illetve terheléssel érintett hónapban. A Számlatulajdonos további, a számlakivonat pótlására irányuló kérését a Bank a mindenkori Hirdetményben feltüntetett díj ellenében teljesíti Egyéb értesítések A Bank és a Szülő/Számlatulajdonos a Ptk. 4.. (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettségük alapján minden olyan tényről, körülményről, esetleges változásról kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, mely a Startszámlaszerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat. A Start-számlaszerződésben érintő adatok változása esetén a Szülő/Számlatulajdonos köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni a változásról, ennek elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel. A Bank a Start-számlához kapcsolódóan a Szülőnek/Számlatulajdonosnak megküldendő értesítéseket és küldeményeket (ideértve a számlakivonatokat és a Start-számlához nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket, nyilatkozatokat és az abban történő módosítási javaslatokat is) - amennyiben a felek a Start-számlaszerződésben eltérően nem állapodnak meg - a Szülő/Számlatulajdonos által megadott levelezési címre, ennek hiányában a Szülő/Számlatulajdonos állandó lakcímére küldi meg. Posta útján a Bank által ismert címre elküldést igazoló feladójegyzék vagy feladóvevény alapján igazoltan megküldött iratok, levelek legkésőbb az elküldést követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendők. 8. A Start-számlaszerződés megszűnése 8.1. A Start-számlaszerződést a Szülő, illetve a 16. életévét betöltött Számlatulajdonos a szülő egyetértésével jogosult megszüntetni írásban, azonnali hatályú felmondással, feltéve, ha a felmondással egyidejűleg írásban rendelkezik a Start-számlán lévő követelés összegének a Kiutalónál megnyitásra kerülő Start-számlára történő áthelyezéséről. A Kiutalónál megnyitásra kerülő Start-számlára áthelyezés esetén a Kiutalónak - az áthelyezést kezdeményező Szülő/Számlatulajdonos részére az új Start-számla megnyitására vonatkozóan előzetesen szándéknyilatkozatot és a befektetési lehetőség kiválasztása alapján az áthelyezéshez szükséges adatokat tartalmazó ígérvényt kell kiadnia, amelyet a Szülő/Számlatulajdonos a felmondással egyidejűleg a Banknak köteles átadni. Ezen ígérvény átadása nélkül a felmondás nem érvényes. A Bank nem felel az Kiutaló által kiállított szándéknyilatkozat/ígérvény hitelességéért. A Start-számla megszüntetési kérelem és a Kiutaló által teljes körűen kitöltött ígérvény Bank általi kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik a Start-számlán nyilvántartott követelésnek a Kiutalóhoz történő áthelyezése és a Banknál vezetett Start-számla megszüntetése iránt. A Start-számla állomány áthelyezése esetén a Bank igazolást állít ki a Kiutalónak, amelyből megállapítható, hogy a Start-számlára az adott naptári évben természetes személy(ek) által mekkora összegű befizetés történt A fiatal felnőtt Számlatulajdonos 18. életéve betöltésének napját, illetőleg a Számlatulajdonos gyermek halála esetén elhunytának napját követően a Start-számla követelésre és a Start-számla vezetésére a Törvény értelmében az általános jogszabályi rendelkezések ideértve különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi tv-t - az irányadók A Számlatulajdonos gyermek 18. életéve betöltésének napját követően a fiatal felnőtt Számlatulajdonos jogosult a Startszámlán lévő követelésről rendelkezni a Törvényben meghatározottak szerint és a Start-számlát azonnali hatályú felmondással megszüntetni és a pénzkövetelés kifizetését igényelni. Amennyiben a Start-számla megszüntetését a fiatal felnőtt Számlatulajdonos a 18. életéve betöltését követő 30 napon belül nem kezdeményezi, úgy a számlaszerződés nem szűnik meg, viszont e naptól kezdődően - a felek külön jognyilatkozata nélkül - a számlaszerződés akként módosul, hogy a számlavezetésre és az azon nyilvántartott számlakövetelésre az Erste Bank standard lakossági forint 5

6 bankszámlára vonatkozó általános szerződési feltételek és Hirdetmények kondíciói (kamat, díj, jutalék, költség) vonatkoznak. A Számlatulajdonos a számlaszerződés módosítására, megszüntetésére a Bank által átminősített számlatípus szerinti szerződési feltételek szerint lesz jogosult A Start-számla megszűnik a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt Számlatulajdonos halála esetén is. A Start-számlán nyilvántartott követelés kifizetését a jogerős hagyatéki határozat szerinti örökös kezdeményezheti a Banknál A Bank jogosult a Start-számlaszerződést azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben megállapítást nyer, hogy a Szülő/Számlatulajdonos több Start-számlával rendelkezik egyidejűleg, és a Szülő/Számlatulajdonos nem a Banknál nyitott Start-számlát kívánja megtartani, illetve a Kiutaló a támogatás összegét nem a Banknál nyitott Start-számlára utalja A Számlatulajdonos gyermek külföldre letelepedése esetén a Start-számlaszerződés nem szűnik meg, azonban a gyermek külföldre letelepedésének időszakában támogatás nem jár, továbbá befizetés a számlán nem írható jóvá. III. Záró rendelkezések 1. A Bank jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, a Start számlaszerződést, a Hirdetményben foglalt kondíciókat (díj, költség, jutalék, kamat) és egyéb szerződési feltételt egyoldalúan módosítani. A Bank a jutalék, költség, díj, kamat és szerződés egyéb feltételeinek - ideértve a Start számlaszerződés és a jelen ÁSZF rendelkezéseit is - a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének külön vagy együttes bekövetkezése esetén jogosult: a) a banki forrás- és számlavezetési költség változása, b) a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan a Bank működési feltételeiben bekövetkezett változása, ideértve a bank által igénybevett technikai eszközök használatáért, bérletéért fizetett bankköltségek hátrányos változása; a dologi, informatikai, illetőleg biztonságtechnikai feltételek biztosításáért fizetett bankköltségek hátrányos változása; a banki szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban, eljárásokban, banki szolgáltatások igénybevételében; a postai, távközlési szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás; a Bank működési költségeinek hátrányos változása; külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások elvégzéséért felszámított, továbbterhelt díjak, költségek hátrányos változásakor, c) jogszabályváltozás alkalmával; valamint d) a számítástechnikai, adatvédelmi alkalmazások, továbbá e) a jegybanki alapkamat-, pénz- és tőkepiaci kamatlábak-, referencia kamatlábak-, fogyasztói árindex változása, valamint f) a pénzés tőkepiaci viszonyok változása. A jelen ÁSZF-nek és a Hirdetménynek a Számlatulajdonosra nézve kedvezőtlen módosítását a Bank a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal írásban kezdeményezheti. Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás hatályba lépésig jogosult a számlaszerződést felmondani. Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Szülő a módosítás hatálybalépésig észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a Bank a módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak tekinti. A Bank a Számlatulajdonos számára nem kedvezőtlen, a Start-számlaszerződésre - ideértve a jelen ÁSZF-t és Hirdetményt és Üzletszabályzatot is és azokban foglalt szerződéses feltételekre, kamatokra, díjakra vonatkozó módosítás kezdeményezésére bármikor, feltételek nélkül jogosult. A Bank a módosításról a Számlatulajdonost a bankfiókban, valamint a Bank honlapján is elhelyezett Hirdetmény útján értesíti, legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napját megelőző banki munkanapon. 2. A Start-számla vezetésével kapcsolatos panasz jogával a Szülő/Számlatulajdonos az Üzletszabályzatban meghatározott módon élhet. A panasz ügyintézésének szabályait (panasz benyújtásának helye, válaszadás határideje, panaszkezelési eljárás stb.) a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról évi CXII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, illetve a pénzmosás megelőzéséről szóló mindenkor hatályos jogszabályok, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. Törvény, a Bank Üzletszabályzata, a Start-számlaszerződés és a Hirdetmény az irányadóak. Jelen ÁSZF rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan jelen ÁSZF részévé válik. A jelen ÁSZF módosításokkal egységes szerkezetben október 1. napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a december 22. napjától hatályos ÁSZF. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 6

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható)

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható) Bevezetés START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Hatályos: 2011. szeptember 05-től (A konstrukcióban új számla nem nyitható) Jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerződés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerződés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés Jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

1. Kapcsolódó fogalmak

1. Kapcsolódó fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Hatályba lépés: 2015. július 03. 2012. október 01-től nem nyitható számla (2012.évi (XCVII.tv.2. (1)b.) Jelen dokumentum a Start-számla szerződés

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések Érvényes: 2007. november 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. június 2. Közzétéve: 2016. június 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

T/12789. számú. törvényjavaslat. a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

T/12789. számú. törvényjavaslat. a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12789. számú törvényjavaslat a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. október

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

POSTA MEGÚJULÓ, POSTA GYARAPODÓ ÉS POSTA GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA MEGÚJULÓ, POSTA GYARAPODÓ ÉS POSTA GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA MEGÚJULÓ, POSTA GYARAPODÓ ÉS POSTA GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2013. június 15. I. Bevezető rendelkezések Jelen Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

5'3. számú előterjesztés

5'3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 5'3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban

JUBILEUM 2 BETÉT. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29-től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK. HŰSÉG BETÉT Forintban Hatályba lépés, érvényesség: 2015. október 29től visszavonásig Közzététel: 2015. október 29. FORINT BETÉTEK Feltételek: JUBILEUM 2 BETÉT minimum: 50 000 Ft maximum: 500 000 000 Ft nap Jubileum 2 Betétben

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI BETÉTI HIRDETMÉNY Kihirdetve: 2016.04.08. Érvényes: 2016.04.25. Bizonyos termékek érvényességének kezdete a fenti időponttól eltérő lehet. Ebben az esetben mindig az adott termékre vonatkozó

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást tesz közzé,

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

OTP START-BETÉTSZÁMLÁRÓL

OTP START-BETÉTSZÁMLÁRÓL ÜZLETSZABÁLYZAT Az OTP START-BETÉTSZÁMLÁRÓL Érvényes: 2008. szeptember 1-től OTP BANK NYRT. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. A Start-betétszámla... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerzıdés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerzıdés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

Takarék számlabetét szerződés

Takarék számlabetét szerződés Takarék számlabetét szerződés Amely létrejött Betéttulajdonos Betét társtulajdonos Név Születési név Lakcím Születési hely, idő Állampolgárság Anyja születési neve Azonosító okmány típusa / száma mint

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A Takarékszövetkezet jelen ben szereplő, változó kamatozású i termékei esetében i kamatváltozást tesz közzé, az állandó (fix) kamatozású i termékek esetében pedig a 2015.07.28-tól lekötésre kerülő ekre

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

Magánszemélyek részére

Magánszemélyek részére FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 1085 Budapest, József krt. 72. (06 1) 428-8808 (06 1) 428-8821 1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 1111 Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek I. Általános rész 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági fenntartásos számlát

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A jelen -ben szereplő ek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. -ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hatályos: 2017. február 4-től Tartalmazza a Citibank lakossági állomány átruházása során átvett, továbbiakban nem

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI. Érvényes: 2015. július 3-ától

LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI. Érvényes: 2015. július 3-ától LV. KONDÍCIÓS LISTA MKB GONDOSKODÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. július 3-ától 1. Az MKB Gondoskodó szolgáltatáscsomag tartalma: 1. Új MKB Start forint bankszámla nem nyitható. A 2012. október

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 1. sz. függelék mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) számlatulajdonos (a

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. augusztus 1. Közzétéve: 2015. július 31. www.egertksz.hu Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2. oldal, összesen:

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. július 07. Közzétéve: 2015. június 23. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. november 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY NYRT Erste Klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank mikrovállalati számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet

Rétköz Takarékszövetkezet Rétköz Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA KEZELÉSÉRŐL ELNÖKI /7/2014.03.14 UTASÍTÁS 3. számú melléklet: GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15.

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

HIRDETMÉNY 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2016. május 18-tól érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.05% 0.05%

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben