Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye"

Átírás

1 Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága szám alatt; ISIN: HU ) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság évi rendes Közgyűlését április 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja a Danubius Thermal & Conference Hotel Helia-ban (1133 Budapest, Kárpát u ). I. A Közgyűlés napirendje: 1. A Társaság évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás szabályai szerinti anyavállalati beszámoló és az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló), valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységéről; Előterjesztés a évi, a számviteli törvény és egyéb hazai pénzügyi beszámolási szabályok szerinti anyavállalati éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet); Javaslat az anyavállalat adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre; Előterjesztés a Bank Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített évi konszolidált beszámolójáról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, saját tőke változás kimutatás, magyarázó jegyzetek); A Felügyelő Bizottság jelentése a évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról; A könyvvizsgáló jelentése a évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről 2. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása 3. A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról 4. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a díjazás megállapítása 5. Az Alapszabály 12/A.2., 13.5., pontjainak és 15. -ának módosítása 6. Igazgatósági tagok megválasztása 7. Az OTP Bank Nyrt. javadalmazási irányelveinek elfogadása 8. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása 9. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön az összehívott Közgyűlés napirendjére. Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni és azt nyolc napon belül az Alapszabály 15. szerint közzétenni.

2 II. A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a) A tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja; b) A részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak a jelen hirdetmény III. pontjában megjelölt lezárásáig be legyen jegyezve; c) A részvényesi meghatalmazott jelölje meg az általa képviselt részvénytulajdonosokat a III. pontban foglalt felhívás alapján; d) A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg. III. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) április 20. (péntek). A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 12:00 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét lezárásának időpontjában a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A Társaság a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 153. (3) bekezdése alapján felhívja a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16:00 óráig név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat. IV. A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. Az OTP Bank Nyrt. jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően. A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát, mivel egy részvényesnek csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképesség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. 2

3 Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa. Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek Apostille-jal ellátása szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges. A meghatalmazást és a kapcsolódó okiratokat a X. pont szerinti kijelölt OTP bankfiókokban, vagy - ha a meghatalmazott külföldi okirat alapján egynél több részvényest képvisel az OTP Bank Nyrt. Társasági Titkárságán április 20-áig kell átadni. V. A Közgyűlés helyszínén a regisztráció 8:00 órakor kezdődik és legkésőbb 9:45 órakor befejeződik. Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazókészülékét, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít. VI. Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen Hirdetmény II., III., IV. és V. pontjaiban foglalt rendelkezések betartásával lehet. VII. Amennyiben a Közgyűlés április 27-én 11:00 órakor sem határozatképes, az Igazgatóság a Közgyűlést április 27-én 11:00 órára ugyanazon helyszínre az I. pontban foglalt napirenddel hívja össze. Ez a Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes. VIII. Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket értékpapírszámla vezetőjükkel egyeztessék. IX. A Közgyűlés írásos dokumentumai április 6-ától állnak rendelkezésre az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (Budapest, V. Deák Ferenc u. 7-9.), illetve elérhetők a Társaság honlapján ( továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( 3

4 X. A kijelölt OTP bankfiókok Budapest 1011 Budapest Iskola u Budapest Alagút u Budapest Széna tér Budapest Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) 1024 Budapest Fény u Budapest Törökvész út 1/a Budapest Törökvész út (Rózsadomb Center) 1025 Budapest Szépvölgyi út 4/b Budapest Margit krt Budapest Flórián tér Budapest 1037 Budapest Szentendrei u.115.(auchan) Bécsi út 154. (EuroCenter) 1039 Budapest Heltai J. tér Budapest Erzsébet u Budapest Árpád út Budapest Kordován tér Budapest Nádor u Budapest Nádor u Budapest Bajcsy Zsilinszky út Budapest Deák Ferenc u Budapest Ferenciek tere Budapest Széchenyi rkp Budapest Szabadság tér 7-8. (Bank Center) 1055 Budapest Szent István krt Budapest Nyugati tér Budapest Andrássy út Budapest Andrássy út Budapest Váci út 1-3. (Westend City Center) 1066 Budapest Oktogon tér Budapest Erzsébet krt Budapest Dohány u Budapest Rákóczi út Budapest Károly krt Budapest Károly körút Budapest Király utca Budapest József krt Budapest József krt Budapest József krt Budapest Kálvin tér Budapest Kerepesi út 9. (Aréna Plaza) 1094 Budapest Ferenc krt Budapest Tinódi u Budapest Soroksári út (Haller kert) 1097 Budapest Könyves Kálmán Krt (Lurdy ház) 1098 Budapest Lobogó u Budapest Kőrösi Csoma sétány Budapest Sibrik Miklós u. 30. (Family Center) 1105 Budapest Román u Budapest Örs vezér tere 25. (Árkád) 1111 Budapest Karinthy F. út Budapest Szt. Gellért tér Budapest Bartók Béla út Budapest Móricz Zsigmond körtér Budapest Neumann 1117 Budapest J.u.1.(Infopark) Hunyadi J. út 19. (Savoya Park) 1118 Budapest Rétköz u Budapest Alkotás u. 7/b 1124 Budapest Jagelló 20/a 1126 Budapest Böszörményi út Budapest Babér u Budapest Váci út Budapest Váci út Budapest Tátra u Budapest Pozsonyi út Budapest Lehel utca Budapest Népfürdő u. 22. (Duna Tower) 1146 Budapest Thököly út 102/b Budapest Nagy Lajos király útja Budapest Fogarasi út 15/b Budapest Bosnyák tér Budapest Fő utca Budapest Szentmihályi út 131. (Pólus Center) 1157 Budapest Zsókavár u Budapest Rákosi út Budapest Jókai u. 3/b Budapest Ferihegyi út Budapest Üllői út 377. Üllői út 440. (Delta Center) 1183 Budapest 1188 Budapest Vasút u Budapest Üllői út Budapest Vak Bottyán út 75/a-c (KÖKI Terminál) 1203 Budapest Bíró M. u Budapest Kossuth Lajos u Budapest Kossuth L. u Budapest Kossuth L. u Budapest Kossuth L Budapest Nagytétényi út (Campona) 1238 Budapest Grassalkovich u Budapest Bevásárló u. 2. (Auchan Soroksár) Baranya 7621 Pécs Rákóczi út Pécs Rákóczi út 1. (Kórház tér) 7632 Pécs Kertváros, Diana tér Pécs Szigetiváros, Budai Nagy Antal u Pécs Újmecsekalja, Ybl M. u. 7/ Komló Kossuth L. u. 95/ Mohács Jókai u Siklós Felszabadulás u Szigetvár Vár u Pécsvárad Rákóczi u Sásd Dózsa Gy. u Sellye Köztársaság tér Szentlőrinc Munkácsy u. 16/A 7773 Villány Baross G. u. 36/ Bóly Hősök tere 8/b. Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Korona u.2. (MalomCenter) 6000 Kecskemét Szabadság tér Baja Deák F. u Kalocsa Szt. István kir. u Kiskőrös Petőfi tér Kiskunhalas Bokányi D. u Kiskunfélegyháza Petőfi tér Bácsalmás Szt. János u Dunavecse Fő u Izsák Szabadság tér Jánoshalma Rákóczi u Kecel Császártöltési u Kiskunmajsa Csendes köz Kunszentmiklós Kálvin tér Lajosmizse Dózsa Gy. u. 102/a Mélykút Petőfi Sándor tér Soltvadkert Szentháromság u Szalkszentmárton Petőfi tér Tiszakécske Béke tér Solt Kossuth Lajos u Szabadszállás Kálvin tér Hajós Rákóczi u. 2. Békés 5600 Békéscsaba Szt. István tér Gyula Bodoky u Mezőkovácsháza Árpád u Orosháza Kossuth u Szarvas Kossuth tér Szeghalom Tildy Zoltán tér Békés Széchenyi tér Battonya Fő u Csorvás Rákóczi u Dévaványa Árpád u Elek Gyulai út Gyomaendrőd Szabadság tér Medgyesegyháza Kossuth tér 21/a Mezőberény Kossuth tér Mezőhegyes Zala Gy. ltp Nagyszénás Hősök u Sarkad Árpád fejedelem tér Tótkomlós Széchenyi u Újkígyós Kossuth u Vésztő Kossuth u Füzesgyarmat Szabadság tér Békéscsaba Andrássy u (Csaba Center) Borsod-Abaúj-Zemplén 3530 Miskolc Uitz B. u Miskolc Rákóczi út 1. (bejárat: Széchenyi u ) 4

5 3531 Miskolc Győri kapu Miskolc Árpád u Edelény Tóth Á. u Encs Bem J. u Mezőkövesd Mátyás kir. u Tiszaújváros Szent István út Ózd Városház tér 1/a Sátoraljaújhely Széchenyi tér Szerencs Kossuth tér 3/a Kazincbarcika Egressy u Sárospatak Eötvös J. u Abaújszántó Béke u Putnok Kossuth u Szikszó Kassai u Sajószentpéter Bethlen u. 1/a Mezőcsát Hősök tere Tokaj Rákóczi u Miskolc Miskolc-Avas, Klapka Gy. u Miskolc József Attila. u. 87. Csongrád 6720 Szeged Takaréktár u Szeged Aradi vértanúk tere Szeged-Kiskundorozsma Negyvennyolcas u Szentes Kossuth u Csongrád Szentháromság tér Hódmezővásárhely Andrássy u Makó Széchenyi tér Csanádpalota Kelemen László tér Kistelek Kossuth u Mindszent Köztársaság tér Mórahalom Szegedi u Ruzsa Alkotmány tér Szeged Vértói u. 1. Fejér 8000 Székesfehérvár Ősz u Bicske Bocskai köz Dunaújváros Dózsa Gy. u. 4/e Mór Deák F. u Sárbogárd Ady E. u Adony Petőfi u Enying Kossuth u Gárdony Szabadság u Polgárdi Deák F. u Székesfehérvár Holland fasor 2. (Auchan) Győr-Moson-Sopron 9022 Győr Teleki László Győr Baross G. u Győr Győr-Szentiván, Déryné u Sopron Teleki u. 22./A 9300 Csorna Soproni u Mosonmagyaróvár Fő u Sopron Várkerület 96/a 9330 Kapuvár Szt. István kir. u Fertőd Fő u Fertőszentmiklós Szerdahelyi u Szany Ady E. u Győr Bartók B. u. 53/b Győr Kormos I. u. 6. Hajdú Bihar 4025 Debrecen Pásti u Debrecen Piac u Debrecen Füredi u Berettyóújfalu Oláh Zs. u Püspökladány Kossuth u Hajdúböszörmény Kossuth u Hajdúnánás Köztársaság tér Hajdúszoboszló Szilfákalja u Balmazújváros Veres Péter u Biharkeresztes Kossuth u Derecske Köztársaság u Hajdúdorog Petőfi tér Komádi Fő u Nádudvar Fő u Polgár Barankovics tér Hajdúhadház Kossuth u Tiszacsege Fő u Debrecen Piac u Debrecen Egyetem tér Nyíradony Árpád tér Debrecen Hatvan u Heves 3300 Eger Hatvani kapu tér Füzesabony Rákóczi u Gyöngyös Fő tér Heves Hősök tere Hatvan Kossuth L. tér Kál Szent István tér Lőrinci Szabadság tér 25/A 3250 Pétervására Szt. Márton u Recsk Kossuth u Eger Széchenyi u. 2/a Bélapátfalva IV. Béla u. 36. Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Szapáry u Szolnok Baross u Szolnok Nagy I. krt. 2/a Jászberény Lehel vezér tér Kunszentmárton Kossuth u Tiszafüred Piac tér Törökszentmiklós Kossuth Lajos út Karcag Kossuth tér Kisújszállás Szabadság tér Mezőtúr Szabadság tér Túrkeve Széchenyi u Jászapáti Kossuth utca Jászárokszállás Rákóczi u Jászladány Kossuth u Kunhegyes Szabadság tér Kunmadaras Karcagi út Martfű Szolnoki út Tiszaföldvár Kossuth u Szolnok Széchenyi krt Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Fő tér Bábolna Mészáros u Dorog Mária u Komárom Mártirok u Tata Ady E. u Esztergom Rákóczi tér Oroszlány Rákóczi u Ács Gyár u Kisbér Batthyány tér Nyergesújfalu Kossuth u Tatabánya Ságvári E. u. 50. (Omega Park) Nógrád 3100 Salgótarján Rákóczi u Balassagyarmat Rákóczi fejedelem u Pásztó Fő u. 73/a 2651 Rétság Rákóczi F. u Bátonyterenye Bányász u. 1/a Szécsény Feszty Árpád u Salgótarján Rákóczi u. 12. Pest 2700 Cegléd Szabadság tér Dabas Bartók B. út Gödöllő Szabadság tér Monor Kossuth u. 88/b Nagykáta Bajcsy Zs. u Ráckeve Szt. István tér Szentendre Dumtsa J. u Vác Széchenyi u Dunakeszi Barátság u Érd Budai u Nagykőrös Szabadság tér Százhalombatta Szent István tér Abony Kossuth L. tér Albertirsa Vasút u. 4/a Aszód Kossuth L. u Budaörs Szabadság u. 131/a Dunaharaszti Dózsa Gy. u Gyömrő Szt. István u Kiskunlacháza Dózsa Gy. u Ócsa Szabadság tér 1. 5

6 2721 Pilis Rákóczi u Pilisvörösvár Fő u Szigetszentmiklós Ifjúság útja Szob Szabadság tér Vecsés Fő u Gyál Kőrösi út Kistarcsa Hunyadi u Pécel Kossuth tér Budakeszi Fő u Budaörs Sport út 2-4. (Auchan üzletközpont) 2151 Fót Fehérkő u Dunakeszi Auchan Dunakeszi 2310 Szigetszentmiklós Háros u (Auchan) 2141 Csömör Határ út 6. (Auchan) 2013 Pomáz József Attila utca Solymár Szent Flórián u. 2. (Auchan) 2220 Vecsés Fő u (Market Central Ferihegy bevásárló park) 2112 Veresegyház Szadai út Maglód Esterházy J. u Érd Diósdi út Üllő Pesti út 92. Somogy 7400 Kaposvár Széchenyi tér Kaposvár Honvéd utca Marcali Rákóczi u Nagyatád Korányi Sándor utca Siófok Fő tér 10/a 7570 Barcs Séta tér Balatonboglár Dózsa Gy. u Csurgó Széchenyi tér Fonyód Ady E. u Lengyeltóti Csalogány u Tab Kossuth L. u Nagybajom Fő út Balatonlelle Rákóczi u Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Rákóczi u Fehérgyarmat Móricz Zsigmond u Kisvárda Szt. László u Mátészalka Szalkai L. u Nyírbátor Zrínyi u Vásárosnamény Szabadság tér Baktalórántháza Vasút u Balkány Szakolyi u Csenger Ady E. u Dombrád Szabadság tér Kemecse Móricz Zsigmond. u Nagykálló Árpád u Tiszalök Kossuth u Tiszavasvári Kossuth u Újfehértó Fő tér Záhony Ady Endre utca Nyíregyháza Sóstói u. 31/B Tolna 7100 Szekszárd Szent István tér Paks Dózsa Gy. u Tamási Szabadság u Bonyhád Szabadság tér Dombóvár Dombó Pál u Dunaföldvár Béke tér Gyönk Dózsa Gy. tér Hőgyész Kossuth L. u Nagydorog Kossuth u Simontornya Petőfi u Tolna Kossuth u Paks Kishegyi út 44/a 7140 Bátaszék Budai út 13. Vas 9700 Szombathely Fő tér Szombathely Rohonci u Körmend Vida J. u Sárvár Batthyány u Celldömölk Kossuth L. u Kőszeg Kossuth L. u Szentgotthárd Mártírok út Vasvár Alkotmány u Bük Kossuth L. u Szombathely Király u Szentgotthárd Füzesi út 15 (GM) Veszprém 8200 Veszprém Budapesti út Ajka Szabadság tér Pápa Fő tér Tapolca Fő tér Balatonfüred Petőfi Sándor u Várpalota Újlaki u Balatonalmádi Baross G. u. 5/a Devecser Kossuth L. u Sümeg Kossuth u Zirc Rákóczi tér 15. Zala 8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u Nagykanizsa Deák tér Lenti Dózsa Gy. u Keszthely Kossuth u Letenye Szabadság tér Zalaszentgrót Batthyány u Hévíz Erzsébet királyné u. 11. Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága 6

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím 10 City SPAR 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 63 11 SPAR 1031 Budapest Monostori út 3 14 SPAR 1036 Budapest Pacsirtamező utca 49 15 SPAR 1039 Budapest Viziorgona

Részletesebben

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Az Európa Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı u.14., cégjegyzékszám: 01-10-043775, a továbbiakban: Alapkezelı) tájékoztatja az Európa

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Patika Irsz. Város Közterület

Patika Irsz. Város Közterület Patika Irsz. Város Közterület ARANYESŐ PATIKA 8127 ABA RÁKOCZI UT 27 Csontos Patika 2740 Abony Vasút út 22 Zafír Gyógyszertár 2484 Agárd Balatoni u. 62 SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR 6221 AKASZTÓ SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002

Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002 Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002 Abaligeti Polgármesteri Hivatal 7678 Abaliget, Kossuth L. u. 87. tel.: 06-72-378-504 Abasári Polgármesteri Hivatal 3261 Abasár, Fő

Részletesebben

2168 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám

2168 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl* Budapest

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Diplomamentő program nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre Program kód: 14111 1 Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. DIPLOMAMENTŐ PROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI

Részletesebben

Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve

Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve 8127 Aba Rákóczi u. 13. COOP Balogh Center 8127 Aba Dózsa Gy. u. 36/a COOP 306/K 8127 Aba Rákóczi u. 4/c COOP 301/K 7127 Aba Petőfi u. 93 COOP ABC 8127

Részletesebben

KATALÓGUSUNKAT! megjelent! TAVASZI-NYÁRI KERESSE. 1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz. Ft/m² 2.299 1.799. 8 mm tabak akácia. május

KATALÓGUSUNKAT! megjelent! TAVASZI-NYÁRI KERESSE. 1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz. Ft/m² 2.299 1.799. 8 mm tabak akácia. május 2.299 1.799 Ft/m² 8 mm tabak akácia 1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz megjelent! KERESSE TAVASZI-NYÁRI KATALÓGUSUNKAT! május A tekercsáru termékeket a tekercs teljes szélességében áll módunkban kiszolgálni!

Részletesebben

Támogatásra javasolt pályázatok

Támogatásra javasolt pályázatok azonosítószáma A pályázó települése A pályázó neve címe tal kapcsolatos észrevételek javasolt pályázatok 1 42 BGA-13-HA-01-0217 Szentendre Ferences Gimnázium 2 41 BGA-13-HA-01-0206 Siklós Siklósi Közoktatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

A 2015. rendelkezo évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történo részesedésbol kizárt civil kedvezményezettek

A 2015. rendelkezo évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történo részesedésbol kizárt civil kedvezményezettek A 2015. rendelkezo évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történo részesedésbol kizárt civil kedvezményezettek Sorsz ám Adószám Név Székhely Kizárás éve 1. "BALATONFŰZFŐ ÉS TÉRSÉGE 18927759 1 19 TŰZVÉDELMÉÉRT"

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

H-241 3 Szabó és Társai BT. 2315. Szigethalom, Hunyadi J. u. 9. X A. H-215 Aero-Kakuk Kft. 3561. Felsőzsolca, Állomás út 36. X A,D

H-241 3 Szabó és Társai BT. 2315. Szigethalom, Hunyadi J. u. 9. X A. H-215 Aero-Kakuk Kft. 3561. Felsőzsolca, Állomás út 36. X A,D Seal number Workshop name Address (szh = seat, th = premises) Installation, calibration Repair, inspection Type of tachograph - A (analogue)/ D (digital) H-241 3 Szabó és Társai BT. 2315. Szigethalom,

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben