GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery László: Édesanyámnak Napraforgó fényre fordul, én tehozzád szólhatok: Édesanyám! Hozok néked messzi-égrõl csillagot. Ám, ha õket el nem érem, a szemedet keresem, belenézek és megértem: mily nagy kincs vagy énnekem. Fénylõbb, szebb a csillagoknál, minden égi ragyogásnál, az, amit én tõled kaptam: e szépséges nagy titok, HOGY A GYERMEKED VAGYOK! Minden kedves édesanyának, nagymamának, dédmamának szívbõl kívánunk minden szépet és jót, erõt, egészséget, sok örömet! Galgahévíz Önkormányzata

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselõ-testület április 14-én tartott ülésén elfogadta az Önkormányzat évi gazdálkodásáról, valamint a pénzmaradvány felosztásáról szóló rendeletét. Az elmúlt évi bevételünk e Ft volt, melybõl a saját bevétel e Ft, a helyi adó bevétel e Ft. Az átengedett megosztott bevételek,- a gépjármû adót is magában foglalva, ami e Ft e Ft-ra teljesült. A költségvetési támogatás e Ft volt. A véglegesen átvett pénzeszköz e Ft, míg a szelektív pályázat I. fordulójára nyert összeg e Ft-ot jelentett, s az általános iskola akadálymentesítéséhez nyertünk e Ft-ot. Az út-pályázat e Ft-os támogatását az Önkormányzat költségvetési támogatás összegében szerepeltetjük. Az útépítéshez felvettünk e Ft hosszú lejáratú hitelt, s felhasználtuk a korábbi év 20 millió Ft-ot meghaladó összegû pénzmaradványát. Az elmúlt évben értékpapír eladásra nem került sor ben összesen e Ft-ot költöttünk. Az Önkormányzat igazgatási tevékenység kiadása 63,5 millió Ft, az intézményi étkeztetés kiadása 18,9 millió Ft, a munkahelyi étkeztetés kiadása 6 millió Ft volt. Közútfenntartásra 1 millió Ft-ot, közvilágításra 5 millió Ft-ot, város és község gazdálkodására 7,5 millió Ft-ot fordítottunk. A fogorvosi szolgálat és a védõnõi szolgálat kiadása együtt 6,9 millió Ft volt. Segélyezésre 25,8 millió Ft-ot, közcélú foglalkoztatásra pedig 11,5 millió Ft-ot költöttünk, míg az eseti pénzbeli ellátások 7 millió Ft-ot jelentettek. A mûvelõdési ház 9,3 millió Ft-os, az általános iskolai oktatás 72 millió Ft-os, az óvodai nevelés 31,2 millió Ft-os kiadást jelentett. Törlesztettük a fogászati szék lízing díját 701 e Ft-ot, valamint a világítás-korszerûsítés áthúzódó kiadását 1,1 millió Ft-ot. A helyi szervezetek támogatására 5,4 millió Ft-ot költöttünk. A kistérség felé átutalt összeg 1,7 millió Ft. Az általános iskola felújítására 32,7 millió Ft-ot, a nyertes szelektív pályázat I. fordulójára 6,2 millió Ft-ot, útépítésre pedig 29,3 millió Ft-ot fordítottunk. A Polgármesteri Hivatalnál már folyamatban lévõ építkezéshez 2,1 millió Ft-ot biztosítottunk múlt évben a pályázat elnyerését követõen. Az Önkormányzat jóváhagyott szabad pénzmaradványa 11,9 millió Ft, melybõl 5 millió Ft-ot mûködési tartalékként kezelünk, s a közel 6 millió Ft-os összeget felhalmozási tartalékként hagyta jóvá a Képviselõ-testület. A zárszámadást független könyvvizsgáló auditálta. A belsõ ellenõrzési jelentést szintén elfogadta az ülésen a testület. Második napirendi pontként tájékoztatást adtam a jegyzõ hatósági munkájáról, a szabálysértési ügyintézésrõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az elõterjesztés szerint a hivatal változatlan létszámmal látta el az önkormányzati és igazgatási feladatait. E helyütt is megköszönöm - s jó egészséget kívánok neki - a nyugdíjba vonult Király Lászlóné pénzügyi igazgatási területen végzett több évtizedes kiemelkedõ munkáját. Az ügyirat-forgalom évrõl évre növekszik. A szabálysértési eljárások száma nagymértékben függ a jogszabályváltozásoktól is. Minderre figyelemmel a szabálysértési eljárások száma csökkent. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása terén az elmúlt évekhez képest jelentõs változás nem történt, a feladatot továbbra is társulási formában látjuk el. A Kistérségi Gondozási Központ alkalmazottainak munkáját ezúton is köszönöm. A testület az 5/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendeletével meghatározta a lakosság által fizetendõ szennyvíz díját, ami az elõzõ évi díjhoz képest 5.- Ft-os emelést jelent. Jóváhagyásra került az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása, valamint döntés született arról, hogy az ez évi tartalék terhére az intézményekben a villámvédelem kialakításáról gondoskodni kell. A rendezési terv kapcsán felmerült problémák miatt a testület döntött arról, hogy három árajánlat beszerzését követõen ki kell választani a rendezési terv módosítását végzõ mérnöki szervezetet. A Képviselõ-testület tudomásul vette a Kistérségi Gondozási Központ évi munkájáról szóló beszámolót és a központ évi költségvetését. Az ülésen bejelentésre került, hogy az I. fordulós szelektív pályázat eredményes lezárása után benyújtott II. fordulós pályázat elbírálásra került. Megkezdhetõ Ft-os támogatással megvalósítandó gépvásárlási feladatellátáshoz szükséges támogatási szerzõdés megkötése. Vanó András polgármester Úr tájékoztatta a Képviselõket az elmúlt testületi ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl, melynek keretében megköszönte a Fõ úton lakók ároktisztítás kapcsán végzett tevékenységét. Szólt arról, hogy a Gemenczi Erdõgazdaságtól 30 db fát kaptunk, amit elültettünk. Bejelentette, hogy megkezdik az elõkészületeket, mivel 2014-ben 800 éves lesz településünk. Tájékoztatta a képviselõket, hogy a Nyugdíjas Egyesületünk az idén 25 éves, Pávaköre 20 éves. Mindezekrõl idén megemlékezünk. Béke úton árok kiásására került sor. Tájékoztatta a Képviselõ-testületet a Polgármester Úr, hogy a Magyar Közút Rt. sebességkorlátozást az óvoda és templom közötti útszakaszra nem engedélyez, de kihelyezésre kerül gyermekek veszélyt jelzõ tábla. Képviselõk megköszönték a Faluszövetkezetnek és a Szelektív Kft-nek a sportpálya gyepszõnyegének felújításához nyújtott segítséget. Az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt érintõ kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére. Dr. Král László h. jegyzõ Tisztelt galgahévízi polgárok! Galgahévízen is elindult az Aszód város mint gesztor (ügyvivõ-szerk.) A szociális szolgáltatásszervezés minõségjavítása az aszódi kistérségben címû KMOP pályázaton nyert beruházás kivitelezése. Galgahévíz község Polgármesteri Hivatalának bõvítésével oldódik meg ezen szolgáltatás elõsegítése. Az új helyiségben dolgozók segítenek majd azon lakosoknak, akiknek gondot okoz az álláskeresés, vagy tanácsot adnak családi ügyek, konfliktusok kezelésében, és minden egyéb szociális ügyben segítséget nyújtanak az arra rászoruló embereknek. Az építési beruházásokon túl a támogatás kiterjed új eszközök beszerzésére is. Ezen projekt összértéke e Ft, melyhez az Önkormányzatoknak a saját beruházásuk értékének 10% át kellett biztosítani. A beruházás közbeszerzését az Aszódi Önkormányzat mint gesztor bonyolította, és természetesen minden pénzügyi tranzakció a projekt elkülönített bankszámláján bonyolódik. Ebbõl adódóan az elszámolási kötelezettség is náluk jelentkezik. Kérdéseikkel bizalommal forduljanak kollégáimhoz és hozzám! Tisztelettel: Vanó András polgármester 2 MÁJUS

3 KISTÉRSÉGI HÍREK A Többcélú Társulás Tanácsa április 20-i ülésérõl A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása évi költségvetési beszámolóját, amely tartalmazza a Társulási megállapodásban rögzített közös feladat-ellátásra vonatkozó fõ pénzügyi adatokat. A Társulás közoktatás-szervezõi és pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, belsõ ellenõrzési, munka- és tûzvédelmi, valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintû ellátását végezte évi mûködése során, a társult önkormányzatok által igényelt formában és tartalommal. A Társulás évi bevételeinek összege 169 millió Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást és a központosított elõirányzatokat 101 millió Ft összegben, valamint a pályázati és egyéb támogatásokat. A Társulás költségvetésében 12 % az önkormányzati forrás aránya: a társult önkormányzatok az általuk igényelt szolgáltatások arányában teljesítettek hozzájárulást. Az önkormányzatok a pénzeszközöket logopédiai ellátásra (8,9 millió Ft), nevelési tanácsadásra (1,7 millió Ft), pedagógiai szakmai szolgáltatásokra (1,9 millió Ft), belsõ ellenõrzésre (2,5 millió Ft), munkavédelmi feladatra (2,4 millió Ft), és két közmunka-program önrészeként (1,8 millió Ft) biztosították a Társulás számára. A teljesített kiadások összesen 166 millió forintot tettek ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intézmények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz. A Társulási Tanács ezt követõen elfogadta a Tanács Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását, amely az elmúlt idõszak jogszabályi változásait és pontosításokat tartalmaz. Végezetül a Tanács egyetértett azzal, hogy szükséges a kistérségi közoktatási intézkedési terv, illetve a társult önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata. A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu). dr. Kórós Tímea kistérségi referens VISSZATEKINTÕ Van egy kis falu Erdélyben, amelynek neve a középkorban megegyezett a mi községünk nevével: Hévíz. Akárcsak a mi falunk mellett a Galga, az erdélyi Hévíz mellett az Olt folyik. Így a mi Hévízünk neve Galgahévíz, az erdélyieké pedig Olthévíz lett. A II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub tagjai, valamint az olthévízieket fogadó galgahévíziek tettek látogatást, kirándulást ebbe a szép Hargita és Csík tájon elterülõ faluba. Még mielõtt az élménybeszámolóra térnénk, ismerkedjünk meg Olthévíz történetével. Olthévíz Nevének eredete: Magyar és német nevét a keleti végében feltörõ, télen-nyáron egyformán 12 C hõmérsékletû forrásról kapta. A román név a magyarból való ben Aqua Calida, 1522-ben Warembach, ban Hévíz néven említették. Története: A rómaiak a település közelében castrumot, a Birodalom határát képezõ Olton pedig hidat építettek. A falutól negyedóra járásra délnyugati irányban Szászugrával szemben látszanak a castrum jelentõs maradványai. Talán azonosítható a mai faluval az a Calida aqua, amelynek 1186-ban, III. Orbán pápa bullájában ispotályos kolostoráról esik szó. A 14. század második felében Vlaicu havasalföldi vajda birtoka volt. A 16. század végére az egész falu az unitárius vallásra tért ban 36 háztartásból állt ig a Sükösd családé, 1667-ben Nagy Tamás kapta meg, késõbb a bethleni Bethlen, a Haller és a Kálnoky családé lett ben 4 nemes, 80 jobbágy- és 13 zsellércsalád lakta ben, második, Teleki Józseffel kötött házassága kezdetén költözött ide Bethlen Kata ben az unitárius faluban református egyházat alapított. Varró, szövõ, gombkötõ és posztóványoló mûhelyt létesített, református iskolát és üveghutát építtetett. Hímzõiskolájában a nagyasszony saját mintái alapján székkárpitokat és egész Erdély református templomaiba oltárterítõket készítettek. Az unitáriusok három pert indítottak ellene, hogy kivizsgáltassák, nem erõszakkal téríti-e a lelkeket. Áldozatos munkájának köszönhetõen az évszázad közepére a lakosság kb. fele már a református vallást követte tõl kezdve települtek le zsidók a faluban ban betörõk fölgyújtották Haller László 12 ládányi hagyatékát, benne állítólag a legjelentõsebb erdélyi térképgyûjteménnyel. Fehér, 1764 és 1876 közt Felsõ-Fehér, majd Nagy- Küküllõ vármegyéhez tartozott. Az olthidegkúti cementgyár megnyitása után tömbházak épültek és munkások költöztek be. Mindezek után következzék az élménybeszámoló Csákányné Ica tollából. MÁJUS 3

4 VISSZATEKINTÕ Erdélyben jártunk Hosszas készülõdés és egyeztetés után sikerült egy idõpontot találni, amikor elindulhattunk Erdélybe, helyileg Olthévízre. Április 7-én hajnal 3 órakor indultunk 37 fõvel a nagy útra. Mindenki pontosan érkezett, és nagy izgalommal vártuk, ami elõttünk volt. Reggel átléptük a határt, és nem gyõztünk gyönyörködni a szép régi Magyarországban. A gyönyörû fenyvesekben, a hegyes, dombos néha még hóval borított hegycsúcsokban, a rengeteg legelõ bárányban. Erdélyben az elsõ hosszabb pihenõnk Korondon volt. Itt láthattuk a szebbnél, szebb kaspókat, szõtteseket és fafaragásokat. Tovább indulva a Hargitán megérkeztünk Csíksomlyóra. Igaz most nem volt búcsú, sem mise, de azt hiszem csendes áhítattal mindenki elmondhatta szíve örömét és bánatát, kérhette a Szûzanya segítségét családjára és az egész világra. Csíksomlyónak varázsa mindenkit megragadott. Kicsit feltöltõdve indultunk tovább a cél felé. Bizony az út hosszú volt, de jókedvvel és viccelõdéssel eltelt az idõ. Este 19 óra körül érkeztünk az olthévízi Mûvelõdési Ház elé. Nagy volt az öröm a mi részünkrõl is, de az ottaniak részérõl azt hiszem sokkal nagyobb. Azt a végtelen örömet, szeretetet és vendégfogadást nem lehet szavakba foglalni, csak megtapasztalni. Ez a nagy szeretet egybõl elfelejttette velünk a nagy fáradtságot, amit a 16 órás út után éreztünk. A másnapi beszélgetések közben kiderült, hogy senki sem aludt sokat, mert még sokáig beszélgettek a háziakkal. Pénteken reggel az ottani idõszámítás szerint 9.30-kor volt a találkozás, és indultunk Brassóba. Megnéztük a város nevezetességeit, többek között a Fekete templomot, a fõteret és Brassó élõ tisztaságát. Pojánát, a síparadicsomot, ahol a természetes jó levegõ mellett mindent láttunk, amit az ott üdülõk, kirándulók élvezhetnek. Délután 18 óra körül értünk vissza. Már vártak minket finom vacsorával. A kellemes szép nap után még sokáig maradtunk, szórakoztunk és örültünk egymásnak. Szombaton a rossz idõ miatt kor indultunk Olthévíz nevezetességeit megtekinteni. Az idegenvezetõnk Brassóban és itt is az unitárius lelkész Török István tiszteletes volt, aki nagy felkészültséggel és szeretettel mutatta be a falu nevezetességeit. A két templomot, az iskolát, a vadasparkot, a községházát. A kórus tagjai vártak már vissza minket, hogy újra együtt lehessünk, és roston sültekkel kínáljanak. Ennek az ebédnek sem akart vége lenni, de asztalt kellett bontani, mert este volt, és készülni kellett a Gálamûsorra. Az esti mûsorra sokan kíváncsiak voltak. Késõbb tudtuk meg, hogy a vendéglátók kisbíróval doboltatták ki, hogy itt vannak Galgahévízrõl a vendégek, kik mûsort adnak. Meg is telt a mûvelõdési ház. A mûsort a galgahévízi énekkar nyitotta meg, követte õket az olthévízi énekkar egy gyönyörû csokorral. A rövid mûsoros estét a galgahévíziek zárták nagy sikerrel. De itt még koránt sem ért véget az est, mert a mûsor után a galgahévízi ízeket varázsoltuk az asztalra, ezzel mi is kedveskedve nekik, felidézve számukra a nálunk töltött napokat, és hogy ismételten csalogassuk Õket hozzánk. Itt köszönöm meg mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, amit az asztalra tettünk. Nagyon ízlett minden barátunknak. A vacsora közben már két igazi erdélyi zenész játszott, ezzel is emelve az est hangulatát. Olyan jól éreztük magunkat a nagy vendégszeretetben, hogy észre sem vettük, hogy elmúlt éjfél. Bizony fél kettõ felé járt az idõ, mikor kezdett mindenki a szállásadójával pihenni. Vasárnap ment mindenki a házigazdájával az Istentiszteletre. A négy nap alatt mind a négy évszakban volt részünk, hiszen volt napsütés, hóvihar, szél. Az itt töltött idõt egy kiadós közös ebéddel zártuk, és csak úgy engedtek utunkra. Az indulás nem is volt olyan egyszerû, hiszen alig bírtunk elszakadni egymástól. A búcsúzkodás majdnem egy óra hosszat tartott, mire könnyes szemekkel el tudtunk indulni. Azt a végtelen szeretetet és jószívûséget nem lehet szavakban kifejezni, amit õk adtak nekünk. Van mit tanulni tõlük az egyszerûségbõl fakadó vendégszeretetbõl. Bízom benne, hogy lesz módunk ezt viszonozni számukra. Hiszen láttuk, nem a pompa és gazdagság a minden, hanem a jó szív és a szeretet. Hát ez csak egy picike morzsa, amit most leírtam, ezt meg kell tapasztalni. Ami ott volt és van. Köszönjük a sofõrök kitartó és megértõ munkáját. Biztos vagyok benne, senki sem bánta meg, hogy ezt a fáradtságos utat megtette. Bízunk benne, még lesz lehetõség újra ilyen látogatásra, hiszen a szépet és jót mindenki szereti. Csákányné Ica 4 MÁJUS

5 SULI HÍREK Áprilisban ismét van mirõl beszámolni az iskolásoknak. Sorra jól szerepelnek a kistérségi versenyeken, a sportversenyeken, és hazai programokban sincs hiány. Az e havi suli hírekben beszámolunk a Kistérségi Környezetismereti Versenyrõl, a Kistérségi Úszóversenyrõl, az iskolai népdalversenyrõl és a kakaslövés -rõl. A Föld Napja másképp Szerintem nem baj, ha nem leszünk harmadikok!- szóltam Kristófhoz az eredményhirdetés elõtt. Szerintem sem,- válaszolta másodikak vagy elsõk is lehetünk! Ezzel a kis párbeszéddel szeretném bemutatni, hogy a gyerekek milyen magabiztosak, derûlátóak manapság. Bár az elõzmények is okot adtak a bizakodásra, hiszen a Kistérségi Környezetismereti Verseny három elõzetes fordulója alapján 3. helyen álltunk a sorban. Két csapattal indultunk még októberben: a negyedikesekkel Katókné Kati néni készült, a harmadikosokkal én. A feladatok sok utánajárást igényeltek, de hála az Internetnek és a kíváncsi gyerekeknek, sok sikerélményünk volt. Kartalra, a döntõre vegyes csapat utazott: Kajtor Katalin és Lázár Dalma a negyedikbõl, Stefán Kristóf, Straub Mátyás és Tóth-Miklós Ágoston a harmadik osztályból. (Nagyon szépen köszönjük Straub Tamásné Incinek a szállításban nyújtott segítséget!) Amíg a gyerekek egyik helyszínrõl a másikra vándoroltak, mi a tanáriban beszélgettünk, játszottunk (!), ismerkedtünk a kollégákkal. Hazafelé és másnap nem gyõztük hallgatni a sok élményt: dzsungeljárás a padok között kifeszített madzagok között kis csengettyûkkel, a bolygók gömb alakú hétköznapi tárgyakkal modellezve (pl. Szaturnusz-cseresznyemag, Jupitergolflabda, Földborsszem ), vaktérképen elhelyezni Magyarország Nemzeti Parkjait, elmondani a pontos nevüket, hungarocell-jégtáblákon egyensúlyozva keresni az Északi - Sarkon élõ állatokat, 30 másodperc alatt minél többet megjegyezni a 12 cinkefajtából (11 ment is), nyomkeresõt játszani Európa vadjaival, a szelektív hulladékgyûjtési feladat pedig egy galgahévízi gyereknek alapfelszerelés. És tényleg másodikak lettünk! Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Ruffné Basa Rózsa MÁJUS Kakaslövés az iskolában No, nem igazi kakasról szól a fõcím, ez nem a rendõrség rovata, hanem egy régi népszokást elevenítettünk fel az iskola udvarán az alsósokkal. Húsvétkor Brassó vármegyében (Erdély, ma Románia) volt szokás a kakaslövés, vagy kakasütés. A éves fiúgyerekek egy héttel a kakasütés elõtt végigjárták a falut, hogy három-négy kakast a közösen összegyûjtött pénzbõl megvegyenek. Húsvétkor egy táblára rajzolt kakas ábrájára dobnak. Aki eltalálja, az a gyõztes. Este ismét összegyûlnek és a közösen vásárolt kakasokat (melyeket a gyõztesnél a háziasszony megfõzött és megsütött) közösen elfogyasztják. (Forrás: Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások) Hát a mi kis iskolai kakasunk, amit Kassai Pista bácsi készített, állta a sarat, bár sokszor sikerült lefordulnia az emelvényrõl, melyre állítottuk! Sok kis gyõztest hirdethettünk, így osztályonként finom csokinyuszi lett a jutalom, melyet Katókné Kati néni adott át. A nagy szurkolás, az izgalom eltalálom-e, sikerül-e pontosan céloznom, ismét jó kis közös kikapcsolódást kovácsolt össze ezen a szeszélyes áprilisi napon. Ismét bizonyítást nyert, hogy játszani közösen a legjobb! Balla Tímea Májusi-júniusi programok az iskolában Ápr. 28- május 6.: Papírgyûjtés ( ) Május elsõ hete: Anyák-napi ünnepségek Május 4.: Kistérségi Honismereti Vetélkedõ Kartalon (felsõ tagozat) Május 9.: Fogadóóra 18 órától Május 10.: Kisiskolák versenye: Focitorna (Szentmártonkáta) Május 12.: Kistérségi Népdalverseny Galgahévízen Május 17.: Kisiskolák Atlétikai Versenye Vácott Május 22.: Évvégi Néptánc-gála és Táncház a mûvelõdési házban Május 23.: Kisiskolák Kézilabda Tornája Zsámbékon Május 25.: Országos Kompetenciamérés (OKÉV) a 4., 6., 8. osztályosok számára Június 5.: Táncház és kézmûves foglalkozás az iskola 9-es termében Június : Méta Fesztivál Balatonbogláron (Kisbetyár II. -néptánccsoport) Június: Tanulmányi osztálykirándulások Június 14.: Ki Mit Tud? Június 15.: Diákolimpia Június 18.: Ballagás és évzáró 8.30-kor További információk: 5

6 SULI HÍREK Iskolai népdalverseny A kitörni készülõ tavaszi szünet elõtt rendeztük meg iskolánk alsó tagozatosai részére a helyi népdalversenyünket a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban. Nagy örömünkre sok családtag is eljött, együtt örülni és tapsolni a gyerekekkel! A bátor szereplõk: A nagycsoportosok: Viszló Panna, Bakk Bíborka, Tóth Tódor, Gregus Máté, Vladár Kíra, Sára Julianna, Buzás Antónia, Szabó Boglárka, Száraz Bálint, Keserû Nóra Elsõ osztályosok: Szûcs Tamara, Horváth Péter, Óvári Bianka, Nagy Luca, Hajdú Tamás, Forgács Dominik, Horti-Nagy Fanni, Traista Regina, Sõregi Eszter, Oláh Jázmin, Jaber Laura, Kátai Dániel, Szél Viktor, Sipõcz Bence, Vidák Natália Második osztályosok: Ihász Krisztina, Berta Kinga Dorina, Szabó Fanni, Steyer Orsolya, Braun Réka, Basa Dóra, Gyõri Kitti, Sára Boglárka, Jámbor Zsófia A közös bemelegítõ éneklés után a negyedik osztályosok alkalmi kis kórusa nyitotta meg ünnepélyesen a megmérettetést. A gyerekek már hetek óta készültek, számos helyi népdal közül válogatva, vajon melyiket tudják a legszebben megszólaltatni. Nagy örömünkre az óvodánk nagycsoportosait is vendégül láthattuk, akik nem csak nézõként jöttek el az iskola rendezvényére, hanem bátor szereplésükkel, kedves dalaikkal tapsot csaltak ki a nézõk tenyerébõl. A zsûri (Köles Éva, Darnyik Antalné Margit néni, Pintér Mihályné Kati néni, Vandornyikné Saca néni) nagyon megdicsérte az összes dalos kedvû gyereket, akik között nagyon sok tiszta, szép hangú lány és fiú akadt, munkájukat és felkészülésüket pedig egy szép oklevéllel díjazta. (Köszönjük Mészárosné Margit néni munkáját!) A résztvevõk közül jelöltük ki azokat, akik a Kistérségi népdalversenyen képviselni fogják iskolánk alsósait. Volt min gondolkodni! Harmadik osztályosok: Danyi Anna Lili, Oláh Melinda, Lakatos Vivien, Kátai Georgina, Balla Botond, Tóth-Miklós Ágoston Negyedik osztályosok: Agócs Fanni, Lázár Dalma, Lukács Laura, Mészáros Dorottya, Vladár Gitta, Kaszás Máté, Szádoczki Gergõ A felkészítõ óvónõknek és tanítóknak köszönjük a segítséget, reméljük jövõre is találkozunk! Köles Éva néni szavaival búcsúzom: Énekeljetek sokszor és sokat, de a legfontosabb, hogy sokan! Balla Tímea szervezõ pedagógus Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk megköszönni a rokonoknak, ismerõsöknek, hogy Maszlag József édesapa temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család 6 MÁJUS

7 Hévízi úszósikerek a kistérségi versenyen A kistérségi vetélkedõk sorozatában, április 13-án, a bagi uszodában rendezték meg a körzet iskoláinak úszóversenyét. Hat iskola tanulói mérték össze erejüket (Aszód-Csengey, Iklad, Kartal, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz). Iskolánkat 8 tanuló képviselte. Kicsi, de lelkes csapatunk nagyon szépen szerepelt. Elsõ helyezést értek el: Lázár Dalma (gyors-, hát-, és mellúszás), Ladányi Regina (gyors- és mellúszás), Tóth Kristóf hátúszásban, gyorsban pedig ezüstérmes helyen végzett. Szilágyi Henrietta mellúszásban szerezte meg a bronzérmet. Bakk Olivér mell- és gyorsúszásban egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Negyedik helyen végzett Szûcs Viktória és Barta Zsombor gyorsúszásban. A verseny egyik legfiatalabb résztvevõje, a második osztályos Jámbor Zsófia is szépen versenyzett, közép mezõnyben végzett, de sebaj majd jövõre még jobb lesz az eredménye. Egy nagyon jól szervezett versenyen vehettünk részt, s igazán szépen szerepeltek tanulóink. Dicséret nekik! Balla Zsuzsa tanárnõ SULI HÍREK E-Cigi Mini Shop 2194 Tura, Csendes utca 8. Tel.: Nem tudja, vagy nem akarja letenni a cigit? Válassza az ésszerûbb alternatívát, VÁLTSON ELEKTROMOSRA! Az élmény és a látvány pont olyan, mint ha cigizne, a legfontosabb különbség az, hogy nem mérgezi magát, sem a környezetét! Bárhol, még a dohányzást tiltó helyeken is használható! Elõsegíti és megkönnyíti a leszokást! Használatának költsége töredékét teszi ki a hagyományos cigarettára fordított kiadásoknak. INGYENES KIPRÓBÁLÁSI LEHETÕSÉG! SZOKJON LE A DOHÁNYZÁSRÓL - CIGARETTÁZVA! Nincs annál felemelõbb élmény egy biológiatanárnak, amikor a tanítványa a megszerzett tudást mások javára kamatoztatja! Az egészségért vívott "harcomban" harcostársra találtam. Felfedeztem az E-(elektromos) cigarettát, ami a dohányzás valósághû élményét nyújtja, füstmentesen. Hiányoznak belõle a rákkeltõ anyagok (kátrány, szénmonoxid, arzén, ólom, hidrocián, stb.). Ugyanakkor tartalmaz nikoint, szabályozható mennyiségben, így elvonási tünetmentes a leszokás. ÉS - megmarad a mozdulatsor, a hatás, a látvány, kíméli az egészséget és a pénztárcát, környezetkímélõ, tiltó helyen is használható, kíméli a nemdohányzókat, nincs kellemetlen lehelet, elszínezõdött fogak, kockázatmentes! Így szervezetünk pihenõprogramra áll, vérnyomásunk és a véroxigén szintje rendezõdik, nõ a felfrissült tüdõ kapacitása, csökken a kimerültség érzése! Nincs köhögés, "krákogás". Fitté válunk, hatalmas munkabírással együtt! Elõ az akaraterõt! Lendvai Mártonné MÁJUS 7

8 Az óvodában történt Áprilisban minden évben ovisaink is megünneplik a Föld napját. Idén a boldogi és a zsámboki nagycsoportosokkal együtt egy akadályversenyen vett részt Márti óvó néni az õ nagy csemetéivel. Erdõ, erdõ, erdõ, nagyhévízi kerek erdõ Április 18-án tartottuk meg a Föld napi rendezvényünket, melyen három óvoda (Boldog, Zsámbok és Galgahévíz) nagycsoportosai vettek részt. Nekünk jutott az a megtisztelõ feladat, hogy házigazdaként szervezzünk programot, és vendégeljük meg az óvodásokat. Az idén rendhagyó módon a szabadban, az erdõ alján és a Bika-tó környékén, akadályverseny keretében telt el a délelõtt. Az idõ is kedvezett nekünk, hiszen az elõtte még igen hûvös napok után ragyogó napsütésben volt részünk. A zsámboki óvodások érkeztek elõször, akik nagy örömmel vették birtokukba az óvoda udvari játékait, mert náluk nincs ilyen lehetõség. A boldogi óvodások is csatlakoztak, és elindultak buszokkal ki az erdõre, ahol már Pannuci, Ancsa, Andi és Csörgi Kati óvó nénik az állomásokon feladatokkal várták õket. A víztározótól indultak a csapatok. Az elsõ állomáson, Pannuci óvó néninél a húsvéti hagyományokkal kapcsolatos feladatok voltak. A következõ állomáson, Ancsa óvó néninél a vízi és víz körüli állatokról kellett beszélni, énekelni, verselni, majd a Hosszúlábú gólya néni dalos játékot tanulta és játszotta el minden csapat. Andrea óvó néninél madarakat kellett felismerni találós kérdések és képek alapján, majd táplálékot, kukacot (fonaldarabkákat) kellett keresgélni a fûben. Csörgi Kati óvó néni már benn az erdõben, madárdaltól csodás környezetben várta a gyerekeket. Ezen az állomáson bogarakat, rovarokat kellett megtalálni, melyek el voltak rejtve a földben. A gyerekek kakukktojásokat kiválogatva beszélgettek az állatokról, majd énekeltek és verseket is mondtak. Az utolsó állomás, a végcél az ÖKOFALU volt, ahol a vezetõ, Kati óvó néni várta a kissé elfáradt, de nagy élménnyel teli csapatokat. Minden állomáson kaptak egy-egy borítékot, melynek tartalmát itt kellett összeállítaniuk, ez egy puzzle volt, az erdõvel, a tavasszal kapcsolatos. Andi, Éva és Böbi dadus nénik pedig a konyhás nénik által készített finom pogácsával, teával és almával vendégelték meg az érkezõ túrázókat. Az ÖKOFALU vendégfogadó, konferencia termében étkeztek és pihentek meg a gyerekek és kísérõik, majd birtokba vehették a csodás játszóteret, ami a délelõtt csúcspontja lett. Nagyon gyorsan elrohant az idõ, a harangszó jelzett, indulni kell vissza mindenkinek az óvodába. Ajándékként a témával kapcsolatos puzzle kirakókat és emléklapokat kaptak a résztvevõ csapatok. Köszönet mindenkinek ezért a szép és élménnyel teli délelõttért! Köszönjük Paraszkai Sárinak, S. Nagy Andreának, hogy itt tarthattuk meg ezt a rendezvényt! Köszönet Erzsi és Jutka óvó néninek, akik ugyanúgy részt vettek az elõkészületekben, csak õk az óvodában maradtak a kisebb gyermekekkel, Mariska dajka nénivel. Köszönet a konyhás néniknek a sok finomságért. A vendég óvodák el voltak ragadtatva ettõl a tájtól, az egész délelõttõl, nem gyõzték elégszer köszönetüket kifejezni nekünk. Elhatároztuk, hogy ezt a kezdeményezést folytatni fogjuk, és a jövõben is itt tartjuk meg rendezvényeinket. Az óvó nénik ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük Önöket, hogy óvodánkban a beíratás május ig lesz. Azok a gyermekek érintettek, akik május 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Kérjük a kedves szülõket, hogy hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ-kártyáját, valamint a szülõ személyes igazoló okmányait. 8 MÁJUS

9 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ MÁJUS Májusi programok május óra Helye: Galgahévíz, Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, emeleti elõadó Zene, gyógyítás és víz Hassmann Péter elõadásának 2. része Zene és víz: - egy konkrét zenemû (Bach elsõ cselló szvitjének prelúdiuma) kapcsán megvizsgálni, hogyan jelenhet meg az emberi életút leképezése a zenében - és mi köze ennek a vízhez és a múltkor látott kísérletekhez? - mi a két zenei alapminõség: a dúr és a moll fizikai alapja és mi a köze ennek a vízhez? - hogyan jelenik meg a múlt alkalommal megismert almahéjforma (és a lemniszkáta) a közkedvelt dalok harmóniáiban? Víz és homeopátia: Az elõadó a projektív geometria néhány gondolatát vázolja, mely lehetõvé teszi, hogy a potenciálással (ami ritmikusan ismétlõdõ hígítást, feloldást és keverést jelent) mint reális alternatívával számoljunk a gyógyszerek készítésénél. Belépõdíj: 500 Ft Áprilisban történt Április nagyon sûrû volt a népfõiskolai és az együttmûködésben zajló iskolai-óvodai programokban. Köszönjük szépen minden szervezõ és résztvevõ lelkiismeretes és alapos munkáját! Dióhéjban lássuk, mi minden történt! Április óra Mit tehetünk a fenntartható társadalomért? Esztergomi konferencia Máriahalmi Faluvédõ Egyesület szervezésében (Elõadás: Közösségi nevelés ea: Nagy Andrea) Április óra Húsvéti Díszkészítõ Délután Tojás írókázás és festés kis és nagycsaládosokkal, közösen (cikket lásd alább) Április ig Regionális Föld Napja az óvodásokkal - Bika tó és az ökofalu helyszínen Szervezõ: Csemetekert Óvoda, Galgahévíz Résztvevõk: Boldog - Csicsergõ Óvoda, Zsámbok - Kacó Óvoda (cikket lásd Az óvodában történt rovatban) Április óra - Föld napja a népfõiskolán, ökofalu helyszínnel - virágültetés és tavaszi dalok éneklése, majd gyógynövényes elõadás Temesvári Gabriellával. A Kartal TV és a BKNSZ videos stábja is filmre vette az eseményt. (cikket lásd alább) Április óra - Regionális Föld napja az iskolásokkal - Szervezõ: Hevesy György Általános Iskola, Tura, résztvevõk: Galgahévíz, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Boldog, Berecz Antal Általános Iskola (cikket lásd alább) Április Környezetvédelmi Oktatóközpontok Óvodai munkacsoport Találkozója, Eger A városban mûködõ Bervavölgyi Óvoda vendégei voltunk, többnyire óvónõk és szervezõk 48-an. Rendkívül gazdag szakmai programot állítottak össze. Meglátogattuk Egerben a Város a város alatt kiállítást, a Botanika Hete kirakodó vásárt, valamint a Marcipán Múzeumot. Megismerkedtünk egy környezetvédelmi vetélkedõ sorozattal, Piciny kezekkel a Földért, valamint túra és madárgyûrûzés is volt a Bükki Nemzeti Park felsõtárkányi helyszínén. Gratulálunk a szervezõknek! Húsvéti készülõdés A tavasz megérkeztével egy újabb ünnephez is közelebb kerültünk. Húsvéti készülõdés jegyében április 10-én a mûvelõdési ház emeleti termében gyûltünk össze, hogy felelevenítsük a hagyományos tojásfestés módját. 16 gyermek és 8 felnõtt próbálta elsajátítani a tojásfestés fortélyait. 2 csoportban folyt a munka. Az egyikben a mécses lángjánál vízszintesen tartva, majd méhviaszba belenyomva az írókát, rajzolhattuk meg az egyedi motívumokkal tarkított kifújt illetve kemény tojásokat. Mikor elkészültek a mûvek, beletettük tojásfestékbe, hogy szép színesek legyenek. A már megfestett, megszáradt tojásokról a méhviaszt mécses lángja fölé helyezve tudtuk eltávolítani, ami megolvadt, és könnyedén le tudtuk törölni. Ez egy kicsit idõigényes munka volt, de a végeredmény mindenkit kárpótolt. Addig a másik csoport kartonból készített kosárkát, amit fûvel kibéleltünk, majd a már elkészült, festett tojásokat tettük bele. Miután elkészültek a remekmûvek, a gyerekeket terített asztal várta, ahol teát és apró süteményt fogyaszthattak. 9

10 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ Szeretném megköszönni a mûvelõdési ház vezetõségének és Filep Móninak, valamint Sukajné Erzsikének és a NOE helyi csoportjának ezt a remek délutánt. Biztosan állíthatom, hogy mindenki jól érezte magát és felejthetetlen emlékekkel és ajándékokkal térhetett haza, ami méltó dísze lehetett a húsvéti asztalnak. Külön köszönet a Népfõiskola vezetõjének, Nagy Andinak a remek szervezésért, és remélem ezzel az új programmal hagyományt indíthatunk el Húsvéti készülõdés címén. Kölesné F. Tímea Földanya patikája Az ökofaluban segítettünk a Gaia (Földanya) szobor körül gyomtalanítani és virágosítani. Szép tavaszi énekekkel készült Korompai Ákos, jó volt együtt énekelni! Ákos elmondta, hogy a Madarak és fák napja magyarhoni jeles napunk, Herman Ottó nevéhez fûzõdik, a Föld napja amerikai kezdeményezés. Persze minden alkalmat meg lehet ragadni a környezeti nevelés érdekében! Temesvári Gabriella természetgyógyász a Földanya patikája címmel diaképes és élõnövényes bemutatóval készült. Olyan alapvetõ, vadon termõ gyógyfüvekkel ismertetett meg minket, melyek mellett nap, mint nap elmegyünk. Ízelítõül néhány azok közül, amelyet a tavaszi idõszak hoz most elénk: zamatos turbolya (étvágyserkentõ, tisztító és pl. arcpakolásra is való), százszorszép (pl.: virágjából készült fõzet vizelethajtó, hurutoldó), illatos ibolya (kék virágából szirup készülhet, mely köhögésre, nyálkaoldásra jó), medvehagyma (gyomorsavat élénkít), kerek repkény (sebkezelõszer), pásztortáska (összezúzott levele orrvérzést csillapít), fehér akác (virágából fõzött tea köhögéscsillapító), kakukkfû ( immunerõsítõ, köhögéscsillapító, bélféreg ellen jó), tárkonyüröm (étkezési ecet ízesítõ, fogfájást enyhít, vesetisztító, szívroham megelõzésére alkalmas), kövirózsa (a magyar Aloe vera, vagyis égésre, vágásra, csípésre érdemes kenni a megtört levelek nedvét, fülfájást enyhít), dió (levele - bélhurut, kopáncsa-ekcéma, héja, de még a dióbél elválasztó rekeszek is gyógyít- magas vérnyomás), kökény (virága mindennapi tea lehet, egyébként vérnyomás csökkentõ), fekete bodza (bogyóból nyert lé a depresszió, kimerültség ellen, virágja mindennapi teánk lehet, levele zúzódásokra, lázcsillapításra) stb. Regionális Föld Napja Turán iskolásokkal április 28-án, csütörtökön, hagyományos regionális rendezvényünkre a zsámboki és vácszentlászlói iskolások sajnos nem, a boldogi, a galgahévízi és a turai iskolások viszont eljöttek és nagyon jól érezték magukat. Házigazdánk a Hevesy György Általános Iskola volt, Jenei Csabáné és Kis Gábor pedagógusok készültek nagy lelkesedéssel. Az idei témánk: 10 éve együtt gyûjtjük szelektíven hulladékainkat! A hulladékgyûjtésrõl plakátokat is készítettek elõzetesen a gyerekek. A helyszíni játékok a Föld, a Talaj, a Levegõ, a Víz, az Ember témakörök köré csoportosultak. A feladatok arra figyelmeztették az iskolásokat, hogy nem mindegy, milyen Földet hagyunk hátra a következõ generációnak. Ismerkedtek gyógynövényekkel, keresztrejtvénybe rejtett hulladékos fogalmakkal, vízzel kapcsolatos szólásokkal-mondásokkal, öröm-bánat térkép készítéssel. Kis meglepetésként lepke-csipeszt készítettek a gyerekek. Az eredményhirdetésen kiderült, hogy Galgahévíz és Boldog csapata elsõ, Tura csapata második helyezett lett, de olyan szoros versenyben, hogy minden iskolás és pedagógus dicséretére válik az eredmény. S. Nagy Andrea A galgahévízi 5. osztályos csapat dolgozik Iskolások rajzai a szelektív hulladékgyûjtés témában 10 MÁJUS

11 SAPIENTI SAT... Hozzá vagyunk szokva, hogy Galgahévízen csupa kellemes dologról értesülünk a Havonta megjelenõ olvasnivalóban, de a település életének bizony van árnyékos oldala is. A kitavaszodás együtt jár a ház körüli munkák kezdetével, mint például a csapadékvíz elvezetõ árok kitisztítása, amelyre megjegyzem: teljesen korrekt módon önkormányzati körlevél is felhívja a feledékeny állampolgár figyelmét. A márciusi hónap végének kedvezõ idõjárásán felbátorodva, lapátot, gereblyét ragadva lelkes kalandvággyal láttam neki a feladatnak. A célterületet közelrõl szemügyre véve, megdöbbenéssel konstatáltam, OLVASÓI LEVÉL KULTÚRA hogy az árokban az eltelt hónapok során hihetetlen mennyiségû, alkohol-, cigaretta, kávé-, inzulin- (!) és élelmiszerfogyasztásból származó hulladék gyûlt össze (hosszú volt a tél...). Írásommal és a mellékelt fotókkal hangsúlyozva ezúton szeretném felhívni szemetelõ embertársaim figyelmét, hogy az árok nem kimondottan ezt a célt szolgálja. Alternatív megoldásként javaslom, hogy aki elõttem (vagy bárhol a faluban) kíván megszabadulni az említett feleslegessé vált csomagolóanyagoktól, úgy kérem, hogy a kerítésen behajolva a kartávolságban található mobil, mûanyag hulladékgyûjtõ konténerbe (ez a pontos elnevezése! megnéztem) helyezze azt el. Kérem a leírtak szíves tudomásul vételét. Köszönettel: Fõ út 317. Kulturális rovatunkban elsõként egy családoknak szóló rendezvénysorozatra hívjuk fel olvasóink figyelmét. Majd a mûvelõdési ház állandó programjainak ismertetése mellett három fontos esemény meghívóját szeretnénk ezúton átadni, melyre mindenkit szeretettel várunk! A néphagyomány mint örömforrás Családi délutánok Galgahévízen Egyre többször hallani, olvasni arról, hogy hogyan fejlesszük gyermekeinket. Vigyük õket méregdrága fejlesztõ központokba, vásároljunk szintén nem olcsó fejlesztõ játékokat, és hordjuk õket mindenféle különórákra, mert így lesznek okosak, ügyesek, rátermettek, piacképesek. Szerencsére azonban egyre több helyen olvashatjuk, hallhatjuk ma már azt a nézetet is, hogy nem kell a gyermeknek semmilyen irányított fejlesztés. Olyan tevékenységeket kell velünk, szülõkkel együtt (és ez nagyon fontos!) végezni, ami számukra örömet jelent. Az örömmel végzett tevékenység ugyanis boldogsághormont szabadít fel, és a gyerekek ezáltal fejlõdnek, tanulnak, raktároznak el a legtöbbet. Hogy miért írok errõl egy családi délután kapcsán? Mert azoknak, akik eljöttek április 17-én a mûvelõdési házba, az utóbbihoz hasonló élményben lehetett részük. Nagyon nehéz szavakba önteni azt a felszabadult boldogságot, amit az én két, alapvetõen idegen környezetben visszahúzódó fiam arcán láttam az ott eltöltött másfél óra alatt. Arról nem beszélve, hogy másnap nagyobbik gyermekem sugárzó tekintettel mesélte az oviban, hogy táncházban volt, énekelte a haj, ki kisze haj -t, és boldogan mondta mindenkinek, hogy õ tojást festett egy nénivel. A 20 hónapos kisfiam viselkedésétõl bevallom õszintén kicsit féltem. Így hatalmas meglepetés volt számomra, hogy még a tojásfestés is érdekelte. Hát még utána a zene, a tánc és a játék. A körjátékban õ is szorgalmasan rakosgatta a pici lábait, de a többi játékban is részt vett, ha nem is egyedül, hanem a karjaimban. (Itt kell mindenképp megemlítenem, hogy nem csak a gyerekek élvezték a játékot, hanem mi felnõttek is.) Azt hiszem, hogy tökéletes példája ez a fajta együtt játszás, táncolás, éneklés, annak, amirõl az imént írtam. Ilyen csodákra képes a népzene, a népi játék. Hálás köszönet azoknak, akik ezt a délutánt megvalósították. Elsõsorban Balla Timi néninek és a Tarsoly zenekarnak, valamint a kézmûves foglalkozást vezetõknek. És szeretném felhívni szülõtársaim figyelmét, hogy ennek a délutánnak folytatása is lesz, méghozzá május 22-én, vasárnap a 16 órakor kezdõdõ táncvizsga után újra táncolhatunk a Tarsoly zenekar muzsikájára. A példám alapján 1-2 éves gyermekeket is nyugodtan hozhattok, az ovisok és kisiskolások pedig már biztosan élvezni fogják. Gyertek minél többen! (szerk.) MÁJUS 11

12 KULTÚRA A Mûvelõdési Ház programjai ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Hétfõ: 18 óra Nyugdíjasok próbája 18 óra Gerinctorna 19 óra Pávaköri próba Kedd: 14 óra Felnõtt torna 16 óra Gyerek néptánc próba 17 óra Kisbetyár 1 néptánc próba 18 óra Kisbetyár 2 néptánc próba Szerda: 8-13-ig Iskolai néptánc oktatás Csütörtök: óra Kisbetyár 2 néptánc próba óra Felnõtt néptánc próba 19 óra Kórus próba 19 óra Hévízi Iglicék próba Péntek : Szent András dombi kisbetyárok próba Modern táncosok 1-2 próbái Május 14. Május 22. Május 29. Június 5. Június 7. Június 10. Június 12. MÁJUS-JÚNIUS: 20 óra: Csoresz bál Táncvizsga Táncház, kézmûves foglalkozás Pünkösdi Király és Királyné választás Gyereknapi délután 15 órától 17 óráig: A mûvelõdési ház, a Népfõiskola és a NOE helyi szervezetének együttes programja rajz, kézmûves, ügyességi és játékos versenyek 17 órától a Pitypang Színház elõadása: Róka Rudi kalandjai zenés mesejáték (Belépõ: 500 Ft) A 25 éves Nyugdíjas Egyesület és a 20 éves Nyugdíjas Népdalkör tiszteletére rendezett ünnepi mûsor 18 óra: Testületi ülés 18 óra: Pedagógusnapi mûsor 16 óra: Óvodások tanévzáró és ballagó mûsora GYEREKEK FIGYELEM!!! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a budapesti PITYPANG SZÍNPAD elõadására GYEREKNAP alkalmából. Címe: RÓKA RUDI KALANDJAI Idõpont: május 29. (vasárnap) 17 óra Helyszín: Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Belépõ a helyszínen: 500 Ft Nagyon jó szórakozást kívánunk a zenés mesejátékhoz! A szervezõk Megalakult a Magyar Összefogás Program! 2010 decemberében létrejött egy gazdasági kezdeményezés, amely 300 tettre kész magyar ember együtt gondolkodásának eredménye. - új lehetõséget teremtve ezzel a magyar gazdaságnak és a hazai vállalkozásoknak - extra jövedelemszerzési lehetõséget kínálva a csatlakozóknak - és a magyar rászorulóknak újabb forrást, ahonnan segítséget kaphatnak, mert a magyar embernek több járna, mint amennyi jut. Kíváncsi vagy rá, hogy ebben milyen szerep juthat Neked, és milyen hasznokkal jár együtt, ha részt veszel ebben a programban? Akár vállalkozó vagy, akár magánszemély, köztünk a helyed! Ha több lehetõségre, több pénzre, több segítségre vágysz, akkor küldj egy t a gmail.com címre, hisz a MÖP keretében mindez elérhetõvé fog válni. Jelentkezésed után válaszlevélben tájékoztatunk a részletekrõl. EGYÜTT EGYMÁSÉRT! 12 MÁJUS

13 KULTÚRA Tisztelt nyugdíjas társaink! A II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület június 5-én tartja a klub, illetve az egyesület 25, a hagyományõrzõ 20 éves jubileumi ünnepségét. A vezetõség minden nyugdíjas társunkat és minden érdeklõdõ falunkbélit szeretettel meghív erre az alkalomra. Várunk mindenkit az ünnepi nagymisére és a délután 16 órakor kezdõdõ mûsoros megemlékezésre. Fellépnek a vendég meghívott együttesek, valamint a helyi nyugdíjas hagyományõrzõ. Este minden klubtagunknak vacsorát szolgálunk, ezután pedig zenés táncest vár mindenkit. Az ünnepség helye a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház. Várunk mindenkit szeretettel! A vezetõség nevében : Botos Alajos elnök A Faluszövetkezet és a Gazdálkodói Központ tájékoztatója Ezúton tájékoztatjuk a lap olvasóit, hogy a Galgahévízi Általános Faluszövetkezet és a KFT dolgozói átköltöznek a kibõvített Postaépületben található irodákba. A költözést június 1-je és 10-e között tervezzük, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy ez idõ alatt csak igen fontos esetben keressék mind a Szövetkezet, mind a KFT dolgozóit. A Szövetkezet irodái az emeleten, a Gazdálkodói Központ helyiségei a földszinten találhatók. Az üressé váló Szövetkezet épületére bérlõt, illetve vevõt keresünk. Tisztelettel: A Szövetkezet és a KFT vezetése Elõzetes Faluünnepi programjainkból július július 8. péntek - ünnepi mûsor - Szent Erzsébet kiállítás megnyitása július 9. szombat 7 óra: Horgászverseny a Bika-tónál 8 óra: A boldogi rezesbanda ébresztõje huszárok felvonulásával 9 óra: Megnyílik az óvoda játék udvara 10 órától: Kirakodóvásár 12 óra: "Puszták népe lovas viadal" a Geötz téren 16 óra: a FALUÜNNEP ünnepi megnyitója - óvodások, helyi gyermekcsoportok bemutatkozása - akrobatikus táncprodukciók - vendégszereplõk - meglepetés mûsor 19 óra: ÜNNEPI SZENTMISE "Hálaadás a múltért, fohász a jövõért" óra: GÁLAMÛSOR - felnõtt táncosok - galgahévízi hagyományõrzõk - OPERETT ÉS NÓTAEST: Egri József táncos-komikus és mûvésztársainak mûsora óra: UTCABÁL július 10. vasárnap Férfi kézilabda emléktorna és nõi kézilabda mérkõzés az általános iskola udvarán. Labdarúgás a sportpályán. MÁJUS 13

14 SORSOK Beszélgetés Balla Tímeával és Balla Zoltánnal (Részlet az Ismeretlen ismerõs címû televíziómûsorból) - Néptánccal foglalkoztok leginkább, de egyikteknek sem volt egyenes útja a néptánc felé. Kezdjük talán Timivel. Te sportoló szerettél volna lenni. - Úgy mondanám inkább, hogy nagyon sokat sportoltam. Olyan gimnáziumba jártam, ahol különbözõ sportokat ûztünk elég nagy óraszámban. A néptánc éves korom körül köszönt be az életembe, amikor lett egy sportsérülésem, és az addigi nagyon aktív munkámon változtatni kellett. Terhelni nem lehetett magamat, és akkor azt találta ki az edzõm, hogy próbáljam ki a néptáncot. Én örültem neki, mert a mozgást azért így visszakaptam. Így indult el a táncos pályafutásom. - De a gimnázium után is még a Színmûvészetire jelentkeztél elõször. - Igen. Ez abból fakadt, hogy a gimiben volt egy színjátszó szakköröm, amit elég nehezen tudtam elindítani, mert akkortájt ez még nem volt olyan egyenes út, hogy az ember szeretne valamit csinálni, és akkor helybenhagyják a tanárok vagy helybenhagyja az igazgatóság. Az akkori aktív KISZ életen keresztül lehetett megvalósítani ezt a színjátszó szakkört. Nagyon-nagyon szerettük. Különbözõ ünnepségeken, többek között karácsonykor, de amikor csak lehetett mindig felléptünk, mindenhol aktivizáltuk magunkat. Akkor én nagyon azt gondoltam, hogy ez a pálya nekem való. Szavalóversenyeket nyertem. Mindenféle országos megmérettetésen igyekeztem részt venni. Aztán a felvételi már nem sikerült. Az elsõ rostán kiestem, de igazából nagyon nem bántam meg, mert szerintem oda sokkal több olyasvalami kell, amit nem bánok, hogy bennem nincs meg. Több gátlástalanság kell szerintem egy jó színésznek. Akkor ez bennem nem volt, lehet, hogy most már lenne Így akkor egy kicsit félre lett téve ez a színi dolog. - És akkor kerültél a tanítóképzõre. - A tanítóképzõ pedig azért jött, mert nagyon szerettem volna valamilyen olyan diplomát szerezni, amibe egy kicsit már akkor a néptánc is belelóg. Zsámbékról hallottam, hogy ott van egy olyan szak, ahol a néptáncot, néphagyományt tudom egy kicsikét használni. A diplomamunkámban a néphagyományok tanítása az általános iskolában címmel, arról írtam, hogy hogyan lehet belecsempészni a jeles napokat az iskolai oktatásba. Gondoltam, hogy összekötöm a kellemest a hasznossal. Nem bántam meg, hogy tanítóképzõt végeztem, mert hát azóta is ez a munkám, és nagyon szeretem. - Zoli, te hogy kerültél a Veszprémi Egyetemre, vegyész szakra, ahol elvégeztél négy félévet? - Mikor kérdezted Timitõl, hogy hogy volt ez a táncos dolog, én is valami ilyesmi kérdesre számítottam, hagy induljak el ezen a vonalon. Nekem úgy indult ez a táncos dolog, hogy édesapám mondta régebben, hogy fiam neked semmihez nincs kitartásod. Mindenbe belefogtam. Modellezõ szakkört csináltam, meg mindenféle egyéb szakkörre beneveztem az iskolában, például furulyáztam. De mindent abbahagytam elég gyorsan. Hatodik osztályos voltam, amikor bejött a mûv. ház igazgató (én kunszentmártoni vagyok, ott nõttem fel) az iskolába, hogy néptánccsoportot szerveznének. Ki jelentkezik? És mi voltunk négyen nagyon jó barátok az általános iskolában: a három Zoli meg a Béla. A lényeg, hogy mi elmentünk ide táncolni, és amíg én otthon, Kunszentmártonban voltam, addig itt táncoltam. És ez valahogy Isten ujja volt, hogy rátaláltam az én világomra itt, és meg is ragadtam. Nem volt olyan, hogy én beteg legyek, vagy ne menjek el a próbára. Gyakorlatilag próbától próbáig tartott az életem. Nem akartam elmenni otthonról általános iskola után, mert kötött a tánc is, meg egyébként is, a haverok meg minden. Volt Kunszentmártonban egy elég jó gimnázium, fizika-kémia tagozatos. Közös osztály volt, egyik fele fizikás, másik fele kémiás. Én valahogy, kutya tudja miért, a kémiát választottam. Elég jól ment, szerettem. Otthon robbantgattam, kísérletezgettem. Volt egy kis felszerelésem, amivel tudtam folytatni az iskolai dolgokat. Így a továbbtanulási lehetõségek között kerestem egy olyan helyet, ahol a kémia és a néptánc is jelen van. Budapesttõl féltem, azért nem mentem oda. Meg nemcsak hogy féltem, hanem idegenkedtem. Valahogy átlagosnak találtam én azt a Budapestet. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen volt egy viszonylag jónak mondható tánccsoport, és így elmentem ide tanulni. Azért csak négy félévet végeztem Veszprémben, mert a próbák hat órakor kezdõdtek és a fizikai-kémiai laborgyakorlatok pedig hétig tartottak.. (A beszélgetés további részét megnézhetik május én és én 17 órától a Kartal Televízió mûsorán.) 14 MÁJUS

15 SPORT Sportsikerekben sem volt hiány az elmúlt hónapokban. Mind karatékáink, mind focistáink szép eredményeket értek el évi WADOKAI KARATE MAGYAR BAJNOKSÁG BUDAPEST, március 5. A Galgamenti Klub eredményei: Heinczinger Erik, kata Tóth-Miklós Ágoston, kata Hajdú Dániel, kata Hajdú Gréta, kata csapatkata Gregus Alexandra csapatkata Fási Víta, kata csapatkata 1. helyezés, aranyérem 2. helyezés, ezüstérem 4. helyezés 1. helyezés, aranyérem 2. helyezés, ezüstérem 2. helyezés, ezüstérem 2. helyezés, ezüstérem 1. helyezés, aranyérem 2. helyezés, ezüstérem Wadokarate övvizsga A Galgamenti Wado Klub évi elsõ összevont övvizsgája március 27-én, vasárnap zajlott le a galgahévízi tornateremben. A vizsgabizottságban Megyeri Péter wadokarate mester, Dr. Basa Antal emeritus polgármester és a galgamenti klubvezetõ foglaltak helyet. Sikeres vizsgát tettek: 1. gyermekfokozatra: Dala Gergely, Koczka Ákos, Rétfalvi Gábor, Dala Georgina, Kis Kornél, Tóth Kristóf, Barna Kinga, Bazán Dóra, Recski Sára, Hajdú Bálint és Hajdú Máté 2. gyermekfokozatra: Kiss Richárd, Kõrösi Koppány, Schwartz Benedek, Leichtner Balázs, Rétfalvi Balázs és Nagy Milán 3. gyermekfokozatra: Magda Máté, Barna Kolos és Lengyel Zsombor Sárga övre (8. kyu): Heinczinger Vivien, Czanik Csanád, Nagy Kristóf, Tüdõs Marcell, Tóth Balázs, Csúri András és Szó Ildikó Narancs övre (7. kyu): Heinczinger Erik Az eseményen közös fotózásra is sor került, amelyen a III. IWKU Kodomo Gyermek- és Utánpótlás Bajnokság büszke helyezettjei gyûltek össze. A Galgamenti Klub nevében köszönet illeti Vandornyikné Sára Ilona igazgatónõt a tornaterem használata miatt, valamint, hogy igazgatói dicsérettel (Balla Tímea tanárnõ közremûködésével) jutalmazta a karateverseny résztvevõit. A leírtak nem puszta udvariassági gesztusok ez amúgy sem jellemzõ e sorok írójára -, egy sporteredmény fényét az elõtte végzett fárasztó munka, és az utána kapott õszinte elismerés teszi értékessé. Ezek nélkül nem más, mint egy darab szalag és néhány gramm színesfém. Sajnálatos, hogy az Aszódi Kistérség más településének iskolájában volt olyan reakció is az elért nagyszerû eredményekre, hogy minek a dicséret, mindenki magának versenyez... ft MÁJUS 15

16 IWKU OPEN - Wadokarate Európa Kupa április 16., Budapest SPORT A Galgamenti Wado Karate Klubot 6 versenyzõ képviselte a bajnokságon: Hajdu Eszter, Hajdu Nóra, Hajdú Gréta, Tóth- Miklós Ágoston, Heinczinger Erik és Fási Tibor. A GALGAMENTI KLUB EREDMÉNYEI: Hajdú Gréta - U21, egyéni kata 1. helyezés, aranyérem Hajdú Gréta - U16, egyéni kata 2. helyezés, ezüstérem Hajdú Gréta - csapat kata 3. helyezés, bronzérem Hajdu Eszter - U21, egyéni kata 2. helyezés, ezüstérem Hajdu Eszter - csapat kata 3. helyezés, bronzérem Hajdu Nóra - U21, egyéni kata 3. helyezés, bronzérem Hajdu Nóra - csapat kata 3. helyezés, bronzérem Fási Tibor - felnõtt kumite, nehézsúly 3. helyezés, bronzérem Fási Tibor - veterán kumite 1. helyezés, aranyérem 16 MÁJUS

17 Labdarúgás eredmények U16-OS BAJNOKSÁG: Hévízgyörk-Galgahévíz 1-3 góllövõ: Tóth Zs. János, Foky Kristóf, Bratkovics István Gödöllõ-Galgahévíz 2-2 góllövõ: Feri Árpád, Kókai János Veresegyház-Galgahévíz 4-2 góllövõ: Feri Árpád, Maldrik Dávid Galgahévíz-Erdõkertes 7-2 góllövõ: Movik Martin, Domján Péter, Vidák Károly, Trencsényi Dávid, Foky Kristóf, Feri Árpád(2) SPORT ÚTON-ÚTFÉLEN U19-ES BAJNOKSÁG: Fót-Galgahévíz 3-1 góllövõ: Gombos Attila Galgahévíz-Tápiószõlõs 2-0 góllövõ: Vanó Valentin, Tóth Zs. János FELNÕTT BAJNOKSÁG: Fót-Galgahévíz 1-4 góllövõ: Balázs Péter (2), Budai Kornél, Juhász Jácint Galgahévíz-Tápiószõlõs 3-0 góllövõ: Liszkai József, Kántor Tamás (öngól), Fehér István Szada-Galgahévíz 1-4 góllövõ: Budai Kornél, Balázs Péter (2), Fehér István IX. Galga - túra Április másodikán Galgahévízen az iskola, a templom és a polgármesteri hivatal környékén nem lehetett parkolni... valamint támogatóink anyagi és természetbeli segítségét... Túránkat támogatta: a Polgármesteri Hivatal, a Faluszövetkezet, a Moncsi pékség, a Söpy-Süti, dr.basa Antal, Vass Éva, az Általános Iskola. Bízok benne,hogy jövõre ez a felsorolás is hosszabb lesz... Vasárnap, 3-án a Bika tó körüli túrán is több mint 30-an vettek részt... Összegezve: a túrák sikeresek voltak, és köszönet minden résztvevõnek és segítõnek! A Galga T.E. elnöksége: Csákány Ibolya, Mészáros József, Pászti Márk és Vígh - Tarsonyi László A Galga-túrákon még soha nem vett részt annyi induló, mint az idén... Közel 330 túrázó Nyíregyházától Hódmezõvásárhelyig, Tatabányától Székesfehérvárig és természetesen a helybeliek... A kilencedik alkalommal megrendezett túrán az idõjárás is kegyeibe fogadott minket...ekkor volt az elsõ, igazi szép tavaszi nap. Ezúttal a 25 km-es távon indultak a legtöbben. Minden túrázó sikeresen teljesítette a vállalt távot, és ha kissé fáradtan is, de jó emlékekkel távozott... Szeretném megköszönni a Galga Természetbarát Egyesület nevében az iskola pedagógusainak és az ellenõrzõ állomásokon pecsételõ tanulók munkáját, MÁJUS Kedves galgahévíziek! Akik látogatták az utóbbi napokban honlapunkat, bizonyára tapasztalták, hogy weboldalunk átalakulóban van. A fejlesztés alatt még esetlegesen fennálló hibákért ezúton is elnézést kérünk! Továbbá kérjük Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat jelezzék felénk! Legyen közös célunk, hogy egy minél szebb, minõségi és tartalmas oldala legyen falunknak! Galgahévíz Önkormányzata 17

18 GALGAHÉVÍZ ANNO Nem biztos, hogy sokan vannak önök közül, akik még emlékeznek 1990 novemberére, amikor egy éppen csak formálódó új rendszerbe megérkezett egy addig nem létezõ hírnök, a GALGAHÉVÍZ újság. Az elsõ szám óta eltelt már 20 év. Az elmúlt két évtized galgahévízi tükrét tarthatja az a kezében, aki végigolvassa a faluújságunk több mint 200 számát. Mostantól minden hónapban belelapozunk a GALGAHÉVÍZ régi számaiba. Higgyék el, csuda érdekes lesz! Kezdjük a múltidézést a kezdeteknél et írunk. A falu frissen megválasztott vezetése úgy dönt, hogy létrehoz egy helyi médiumot, amin keresztül tájékoztatni tudják a lakosságot a településen történtekrõl. Ez lett a GALGAHÉVÍZ. 18 MÁJUS

19 EGYHÁZUNK Egyházi rovatunkban májusi ünnepeinkbõl szemezgetett Kristóf atya. Majd egy olyan történetet olvashatnak, amely bár a nõrõl szól, de az anyák köszöntésére is illik. Májusi ünnepeinkbõl A nõ Amikor Isten a nõt teremtette, késõ estig dolgozott a hatodik napon. Egy angyal arra járt, és megkérdezte: Miért töltesz annyi idõt ezzel? És az Úr azt felelte: Láttad az összes specifikációt, aminek meg kell felelnem, hogy megformáljam õt? Mosható legyen, de ne mûanyag, Több, mint kétszáz mozgó alkatrészbõl áll, melyek mindegyike cserélhetõ kell, hogy legyen, és mindenféle étellel mûködnie kell, képesnek kell lennie egyszerre több gyermeket karjában tartani, megölelni õket úgy, hogy az meggyógyítson mindent a lezúzott térdtõl az összetört szívig és mindezt mindössze két kézzel. Az angyalra mindez mély benyomást tett. Csak két kéz...lehetetlen! És ez a standard modell?! Túl sok munka ez egy napra...várj holnapig, és fejezd be õt akkor. Nem, mondta az Úr. Már annyira közel vagyok, hogy befejezzem ezt a teremtményt, mely szívem Minden keresztény számára felejthetetlen a nagypénteki jelenet, amikor a keresztfán haldokló Jézus, édesanyját Szent János apostol oltalmába ajánlja: Íme a te anyád íme a te fiad! Azóta úgy tekintünk Máriára, mint minden keresztény közös, égi édesanyjára. Nem véletlen tehát, ha május hónapjában nemcsak testi édesanyánkat ünnepeljük, hanem szeretettel köszöntjük a Boldogságos Szûzanyát is. Ennek a köszöntésnek egyik megnyilatkozása a májusi litánia, amelyet mindennap mondunk templomainkban. Az emberfeletti hatalmakhoz, szentekhez fohászkodás egyidõs az emberiséggel. Különösen baj, vész esetén kérték segítségüket a vigaszra szorulók, elûzni a rosszat, leküzdeni a csapásokat, amikor az emberi erõ és akarat már kevésnek bizonyult. Az egyik legfélelmetesebb elemi erõtõl, a tûztõl való rettegés keltette életre Flóriánnak a tûz katonájának kultuszát. Szent Flórián katona volt, aki 40 fogságba esett keresztény fogoly segítségére sietett, mikor nyíltan megvallott kereszténysége miatt bíróság elé állították. A büntetése botozás volt, majd kõvel a nyakában az Enns-be dobták, 304. május 4-én. Kultusza elsõsorban Felsõ-Ausztriában, Tirolban, Bajorországban terjedt el, de nagy tiszteletnek örvend Lengyelországban - fõként Krakkóban - s Magyarországon is. A tûzoltók számára Flórián a tûzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, embertársaik megsegítését. Szent Flórián oltalmazza a galgahévízi tûzoltókat családjukkal együtt! Miklusiak Kristóf plébános, SDS legkedvesebbje lesz. Meggyógyítja magát, ha beteg, és egy nap 18 órát tud dolgozni. Az angyal közelebb jött, és megérintette a nõt. De Uram, olyan puhának alkottad õt. Igen, puha, mondta az Úr, De erõsnek is alkottam. El sem tudod képzelni, mit elvisel és legyõz. Tud gondolkodni? - kérdezte az angyal. Az Úr azt felelte: Nemcsak gondolkodni tud, de érvelni és egyezkedni is. Az angyal megérintette a nõ arcát... Uram, úgy tûnik, a teremtmény ereszt! Túl sok terhet róttál rá. Nem ereszt...ezek könnyek - javította ki az Úr az angyalt. Az mire való? - kérdezte az angyal. És mondá az Úr: A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit, szeretetét, magányosságát, szenvedését és büszkeségét. Ez igen nagy hatást tett az angyalra: Uram, te zseniális vagy. Mindenre gondoltál. A nõ valóban csodálatos! Valóban csodálatos! MÁJUS 19

20 NAGYANYÁINK FÕZTJE Rovatunkban most olyan alapanyagokból készült ételekbõl válogattunk, melyeket ilyenkor frissen szedhetünk kertünkbõl, vagy vehetjük meg a piacon. Egy különleges szakácskönyvbõl szemezgettünk, mely valódi magyar ételek receptjeit õrzi, és 1892-bõl származik, innen a kissé furcsa nyelvezet. Láboda vagy spenót Hideg saláta Vegyünk a szükséghez képest egy csomó labodát, mossuk meg sok vizben, (hogy homokos ne legyen); fõzzük be buzgó forró vizbe. Ha egészen megpuhult, vegyük ki a levébõl szûrõvel; tegyük deszkára és ott vagdaljuk jól össze. Ezenkivül még ritka szitán is át kell törni, mert igy izletesebb. Egy lábasba tegyünk tojásnyi zsirt, és egy kanál lisztet rántásnak. Ha szép piros lett a rántás, tegyük bele a szitán áttört labodát. De 2 zsemlyét áztassunk meg hideg vizben. És a zsemlye vizét, miután teljesen megpuhult, csavarjuk ki és kéz között gyurjuk jól el, hogy csomós ne legyen. E zsemlye pépet is tegyük a rántásos labodára és kavarjuk vele jól össze; sót és egy pár kanál tört czukorport is tegyünk bele, aztán higitsuk fel egy liter édes tejjel. Ha véletlenül kissé sürü lesz, lehet bele kevés vizet is önteni. Láng tüzre nem szabad rakni, mert nagyon könnyen megkozmásodik. Tálaláskor tegyünk reá bundás kenyeret vagy borjuszeletet. A fejes salátákat vágjuk négy felé és mossuk jól meg a homoktól; e saláta czikkeket; rakjuk salátás tálba csinosan koszoruba. Készitsünk reá eczetet; hat fej salátához vegyünk hat kanál jó erõs eczetet; tegyünk tálba három egészen keményre fõtt, apróra vágott tojást. A tojást hat kanálnyi olajjal, egy kávéskanál czukorporral együtt törjük fel; ezt a vegyüléket keverjük össze az eczettel és ugy öntsük a tálba az elkészitett saláta tetejére. A tálba fõtt eper Forraljunk fel egy fél liternyi tejet. Egy tálba tegyünk 6 tojássárgáját és 6 kanál czukorport; ezeket együtt keverjük negyed óráig, ezután tegyünk bele 6 bádogkanálnyi lisztet. A forró tejet folytonos kavarás mellett öntsük e tojásos és czukros lisztbe; e keverékbe csavarjunk bele egész czitromot, végül tegyünk bele egy liter szitán áttört friss erdei epret és a tojás fehérét habbá felverve. Mind ezeket keverjük össze jól, friss vajjal kenjünk meg belõl egy czikkes formát azután hintsük be kissé liszttel. Öntsük bele ebbe a formába az epres vegyüléket, azután tegyük jó forró sütõbe, hogy gyorsan megsüljön, de nehogy a tüz tulságosan nagy legyen, mert akkor kivül égett, belõl pedig nyerssé lesz. Fél órai gondos sütés mellett kész lehet. Mikor meg van sülve, azonnal tálalni kell. mert a legkisebb pihenés után összeroskad. Adjunk mellé piskótákat. Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv, GALGAHÉVÍZ Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs szerkesztõ: Darnyik Ágnes ) Nyomdai lebonyolítás: Gradus Stúdió ( ) 20 MÁJUS

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

Óvodai vásár volt. Szent György napján. Sportnap sok programmal. Nemzetközi dobókupa Nagyigmándon

Óvodai vásár volt. Szent György napján. Sportnap sok programmal. Nemzetközi dobókupa Nagyigmándon XIX. évf. 4. szám 2009. április 24-én tartottuk a nagyigmándi óvodában a 14. Szent György napi vásárt. Ha Szent György nap, akkor mindig így kezdjük a reggelt: Süss föl nap, Szent György nap! Tesszük ezt

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Búcsúzunk... Mortuos plango: A halottakat siratom. Megszenteltük a búcsúztató kápolnát. XIV. évfolyam 3. szám 2010. június

Búcsúzunk... Mortuos plango: A halottakat siratom. Megszenteltük a búcsúztató kápolnát. XIV. évfolyam 3. szám 2010. június XIV. évfolyam 3. szám Mortuos plango: A halottakat siratom Megszenteltük a búcsúztató kápolnát Az emberi kultúra a világ különböző tájain eltérően viszonyul a halálhoz. Függ ez hitünktől, vallásunktól,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2.

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Városunk új büszkesége Interjú Arn Grétával 2. oldal 4. oldal Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal Képviselõ-testületi ülés

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal)

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. SZEPTEMBER Hosszú idõ után ismét benépesült a kastélypark Százszobás szállodát építenének a Schossberger-kastély mellé A Schossberger-kastély környékén az

Részletesebben