FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz"

Átírás

1 Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím: 9023 Győr, Sport u. 4/a., (adószám: ; cégjegyzékszám: ) képviseletében eljáró. sz. Kirendeltsége (cím:...) - továbbiakban: Takarékszövetkezet, másrészről név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... lakóhely:... név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... lakóhely:... mint Adósok - Fogyasztó(k) név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... lakóhely:... mint Készfizető Kezes(ek)- továbbiakban együtt Fogyasztó(k) között a mai napon a. számú jelen kölcsönszerződésben foglalt feltételekkel.

2 1. Alulírott Adós(ok)/Készfizető kezes(ek) hozzájárul(unk) a kölcsönszerződésben általam(unk) közölt személyes és különleges adataim(ink)nak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe való felvételéhez. Kijelentem(jük), hogy a hitelbírálat írásbeli kérelmem(ünk)re indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt. Takarékszövetkezet kölcsönt nyújt és Adós(ok) részére, amely kölcsönnek és járulékainak a vissza- illetve megfizetésére az Adós(ok) egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. A Magatartási Kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szól. Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Magatartási Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Fogyasztók nyilatkoznak, hogy a Magatartási Kódex és a évi CLXII. Törvény előírt dokumentumait az előzetes tájékoztatás során, illetve a kölcsönszerződés aláírása előtt átvették, tartalmát megismerték, az ügyintézők tájékoztatása alapján felmérték a kölcsön törlesztésének kockázatát: Az átvett dokumentumok: - Fedőlap - Általános Ügyféltájékoztató - Termékleírás - Ügyfél-tájékoztatási Ellenőrző lista - Általános tájékoztató hitelszerződés megkötését megelőzően - PSZÁF-MNB közös tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól - Adatkezelési nyilatkozat - Tájékoztatás a THM tartalmáról, a hitel teljes díjáról és a fogyasztó által visszafizetendő összegről A Takarékszövetkezet a Fogyasztók nyilatkozata és a csatolt igazolások alapján vizsgálta a hiteltörlesztési képességüket. A Takarékszövetkezet a Fogyasztókat a rendelkezésre álló adatok alapján hitelezhetőnek minősítette. 2. A szerződéses kölcsön összege, futamideje folyósítása, törlesztése, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: A kölcsön összege: Ft azaz forint A kölcsön típusa a évi CLXII. törvény alapján szabadon felhasználható fogyasztási hitel. A Takarékszövetkezet a kölcsön összegét az Adós (Adósok bármelyikének) rendelkezése alapján a folyósítási feltételek teljesítését követően - készpénz kifizetések vagy átutalások útján (Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számla) folyósítja, a kölcsönszámlájuk egyidejű megterhelésével. A kölcsönt a Takarékszövetkezet..év..hónap.napjától.év hónap.napjáig egy összegben bocsátja az Adós(ok) rendelkezésére.

3 A törlesztő részletek száma: db, azaz darab, A törlesztés kezdete: év hó nap, azaz év hó nap Törlesztő részlet fizetésének esedékessége: a tárgyhót követő hó első napja Havi törlesztő részlet: Ft azaz forint. A kölcsön futamideje: hónap A kölcsön lejárata: év hó nap, azaz év hó nap. Teljesítés módja: az Adósok az esedékessé vált törlesztő részletet a hitelszámlára történő átutalással vagy a Takarékszövetkezet pénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthetik. A Fogyasztó(k) által fizetendő teljes összeg: az engedélyezett kölcsön tőkeösszege + a visszafizetésig ütemezett teljes hitel díja és minden olyan díj, melyet a Fogyasztó a szerződéskötést megelőzően megfizet, a szerződéskötéskori feltételek figyelembe vételével. A Fogyasztó által visszafizetendő teljes összeg:..,- Ft, azaz. Forint. Az Adósok a megjelölt kölcsönösszeget, valamint az aktuális kamatlábbal számított kamatot, a törlesztő részletek részeként kötelesek megfizetni. A havi törlesztő részlet tartalmazza az esedékes tőke és kamat összegét. Amennyiben az esedékesség napja nem munkanapra esik, úgy a teljesítés az azt követő első munkanapon vagy banki napon válik esedékessé. Jelen pontban meghatározott, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg meghatározásakor a Takarékszövetkezet feltételezi, hogy a Fogyasztó(k) ezen pontban meghatározott esedékességi napon teljesíti(k) fizetési kötelezettségé(üke)t. 3. A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződésben meghatározott hiteldíj mértékét, illetve bármely elemét így különösen a kamat-, kamatfelár, kezelési költség, egyéb díj, valamint a késedelmi kamat mértékét vagy egyéb szerződési feltételt a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott kamat, díj, költség Adóssal (Adósokkal) kötött szerződés kivételével Adós(ok)ra nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: A jogi, szabályozói környezet megváltozása hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása

4 forrásköltségek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az ország-kockázati felár változása (credit default swap); jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása; tőke- pénzpiaci kamatlábak változása, fogyasztói árindex változása, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, működési költségek (pl. energiaárak) növekedése. Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; az Adós(ok)ért vállalt kockázat tényezőinek - a Takarékszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Adós(ok) hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is, A Takarékszövetkezet vállalja hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe; A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig, egyoldalúan is módosításra kerülhetnek a kamatok, díjak, költségek. A kondíciók ilyen indokkal történő módosítását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozza. A Takarékszövetkezet jogosult a nem százalékosan meghatározott díjakat, költségeket és jutalékokat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékével módosítani. A Takarékszövetkezet az egy évet meg nem haladó futamidejű és automatikusan nem megújítható hitelek esetén az ügyfél hátrányára a szerződéses kondíciókat nem módosítja. Az Adóssal(Adósokkal) kötött kölcsönszerződés esetén a Szerződésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítására akkor van lehetőség, ha a fentiekben meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre okokozati kihatással bír. Az Adóssal(Adósokkal) kötött kölcsönszerződés esetén a Takarékszövetkezet jogosult a fentiekben meghatározott eseteken kívül a kamat, illetve a kamatfelár mértékét egyoldalúan módosítani, ha az Adós(ok) bármely fizetési kötelezettsége késedelmes tételnek minősül, vagy az Adós(ok) banki kockázati besorolása (minősítése) megváltozik.

5 A Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintő, az Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz(bubor) kötött kamat változása kivételével Adóssal(Adósokkal) kötött szerződések esetében a módosítás hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adós(oka)t a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően postai úton, vagy Hirdetményben értesíteni. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Adós(ok) számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel Adós(ok) számára a kedvezőtlen módosítás esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Adós(ok) a módosítás hatálybalépése előtt jogosult(ak) a Szerződés felmondására. Amennyiben az Adós(ok) a megváltozott kondíciókat nem fogadja(ák) el, azt a szerződő felek az Adós(ok) általi, a módosítás hatályba lépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Az Adós(ok) esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatályba lépésének napjáig a Takarékszövetkezet benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós(ok) haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós(ok) köteles(ek) az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozást haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal(Adósokkal) szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja(ák) fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A Szerződésben kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog a kölcsön teljes futamideje alatt, és a kölcsön lejárttá válását követően is megilleti a Takarékszövetkezetet mindaddig, amíg a szerződésből eredően az Adóssal(Adósokkal) szemben fennálló követelése van. 4. A hitel teljes díja: Hiteldíj: a Takarékszövetkezet által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításnál külön jogszabály szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet. Teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A Takarékszövetkezet a THM számításánál a 83/2010 (III.25.) Korm.rendeletben foglaltak szerint jár el. A Takarékszövetkezet a THM számításánál azt veszi figyelembe, hogy a kölcsönszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt, a szerződésben foglalt határidőben kerül teljesítésre. Induló teljes hiteldíj mutató (THM) az aláírás időpontjában: % azaz százalék A THM számításánál a Takarékszövetkezet a fenti kormányrendelet által előírt alábbi képletet alkalmazza: C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D l : az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma,

6 tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0, s l : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam évekében és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön teljes induló hiteldíja az aláírás időpontjában, melyet a THM számításánál figyelembe vesz az alábbiakból áll: a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat ideértve: kamatot, a Takarékszövetkezet hatályos üzletszabályzatában és hirdetményében meghirdetettek szerint változó mértékű: % azaz százalék kezelési költséget: egyszeri % azaz százalék. A kezelési költséget az Adós(ok) a kölcsön felvételekor köteles(ek) megfizetni a Takarékszövetkezetnek, oly módon, hogy a folyósított, -Ft, azaz. Forint kölcsön összegéből folyósításkor levonásra kerül. készpénz ára*: amennyiben a Takarékszövetkezet kötelezően számlavezetést ír elő a konstrukcióhoz, ennek Hirdetmény szerinti díjtételei. Díjat:,- Ft, azaz forint Jutalékot:,- Ft, azaz forint Költséget:,- Ft, azaz forint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Takarékszövetkezet előírja ideértve különösen: a.) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját:, -Ft, azaz forint b.) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit (készpénz ára) és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, kivétel, ha számla fenntartását a Takarékszövetkezet nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették, d.) hitelközvetítőnek fizetendő díjat:,- Ft, azaz forint e.) tulajdoni lap másolatának díja:,- Ft, azaz forint f.) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját:,- Ft, azaz forint, valamint g.) a biztosítás (KÖT hitelfedezeti életbiztosítás) és garancia díját, kivétel jelzáloghitel (FHB) esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díj, melyet a THM számításánál nem kell figyelembe venni:,- Ft, azaz forint A Takarékszövetkezet a THM számításánál az alábbi költségeket nem veszi figyelembe: a.) prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b.) késedelmi kamat, c.) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítésből származik, d.) közjegyzői díj (amennyiben a Takarékszövetkezet a szerződés közjegyzői okiratba foglalását írja elő),

7 e.) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti. A fenti díjak figyelembe vételével a hitel díja:,- Ft, azaz forint Adósok kijelentik, hogy a THM számítása során figyelembe vett és figyelembe nem vett költségekre vonatkozó tájékoztatást a szerződés aláírása előtt megkapták. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén az értéke módosulhat, valamint, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitelprolongálás várható költsége jelen szerződés vonatkozásában a mindenkori hirdetmény szerinti aktuális díj. A szerződéskötés időpontjában mértéke:..,- Ft, azaz forint 5. Előtörlesztés: az Adós(ok) a kikötött esedékességi időpontot megelőzően is jogosult(ak) teljesíteni a kölcsöntörlesztést. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. - A Takarékszövetkezet jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. - A fentiekben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. - A fentiekben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. - A fentiekben meghatározott költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a fentiek szerinti költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a fentiek szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. Előtörlesztéskor a nem esedékes kamat esedékessé válik. Előtörlesztéskor először az egyéb költségek (pl. kezelési költség) azt követően az előtörlesztés időpontját megelőző napig felszámított késedelmi kamat, ügyleti kamat, majd végül a tőke válik esedékessé. 6. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejárata napján esedékes, a lejáratkor kamatelszámolás. Ha az Adós(ok) a kölcsönt lejárat előtt fizetik vissza, a kamat a kölcsön visszafizetésének napján válik esedékessé, a Takarékszövetkezet a kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a kölcsönösszeg után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került kamat és kezelési költség egy összegben válik esedékessé. 7. Amennyiben az Adós(ok) jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását(ukat) a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számláról vállalja(ák) törleszteni, ezennel felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes törlesztő részlet összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számlája(uk) mindenkori egyenlege terhére esedékességkor kiegyenlítse.

8 Lakossági fizetési számla száma: - 8. Elállási jog A évi CLXII. törvény 21. -a a fogyasztónak (Adósnak) nyújtott hitelről az elállási jogot az alábbiak szerint szabályozza: A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az előző bekezdésben meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. A fogyasztó elállása esetén a Takarékszövetkezet az előző bekezdés szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a Takarékszövetkezet előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 9. Az Adós(ok) tudomásul veszik, hogy amennyiben e szerződésből eredő fizetési kötelezettségének(üknek) nem tesz(nek) eleget Takarékszövetkezet a késedelembe esés időszaka alatt hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat mértéke jelen szerződés megkötésének időpontjában: Tőketörlesztési késedelem esetén a Takarékszövetkezet a kölcsön lejárt tőke része után a lejárt tőkére vonatkozó ügyleti kamaton felül a lejárat napjától az aktuális Hirdetményben közzétett mértékű késedelmi kamatot számítja fel, mely a szerződéskötés időpontjában évi 6 % azaz hat százalék. Adós(ok) a mindenkor fennálló kölcsöntartozás után felszámított hiteldíj (ügyleti kamat) késedelmes fizetése esetén pedig a hátralékos hiteldíj után további, a Takarékszövetkezet hatályos Hirdetményében meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartoznak a Takarékszövetkezetnek megfizetni, amely jelenleg évi 6 % azaz hat százalék. Adósok tudomásul veszik, hogy az általuk fizetett törlesztő részlet a Ptk ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. A hiteldíjat az Adós(ok) a törlesztés kezdetétől - a havi törlesztő részlettel együtt fizetik meg. 10. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az Adósok hitelképességét a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti. Az Adós(ok) és Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy munkahely változtatása esetén új munkáltatójuk, illetve munkahelyük nevét és címét, valamint a személyes adataik esetleges megváltozását a Takarékszövetkezetnek késedelem nélkül bejelentik.

9 11. A Takarékszövetkezet évente közli az Adós(okk)al a fennálló kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat (ügyleti kamat), valamint az Adós(ok) által teljesített törlesztési összeget. Amennyiben az Adós(ok) 8 azaz nyolc napon belül írásban nem emelnek kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 12. Adós(ok) kötelezettségmentesen jogosult(ak) a Takarékszövetkezettől a hitel fennállása alatt a hátralévő fennálló tartozásáról - törlesztési táblázat formájában - kivonatot kérni. 13. Alulírott Készfizető kezesek kijelentjük, hogy a jelen kölcsönszerződés teljes tartalmát, az Adósokat terhelő valamennyi fizetési kötelezettséget ismerjük és tudomásul vesszük. A szerződő felek megállapodnak abban, és készfizető kezes készfizető kezes kijelenti(k), hogy a jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül egyetemleges és visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal(nak) az Adós(ok)nak a kölcsönszerződésből eredő, bármely jogcímen fennálló, valamennyi és mindenkori tartozásainak, valamennyi járulékainak (ideértve az esetleges késedelmi kamatot és jogérvényesítési költségeket is) megfizetéséért. Az egyetemleges és készfizető kötelezettségvállalás mindaddig érvényes, amíg a teljes hiteltartozás és annak hiteldíjai (a késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is beleértve) kiegyenlítést nem nyernek. A Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós(ok) szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti(k) a Takarékszövetkezet javára. Kezes(ek) kijelenti(k), tudomással bír(nak) arról, hogy ezen kötelezettségvállalásáért teljes vagyonával felel(nek). A Takarékszövetkezet a készfizető kezességet elfogadja. A kezes(ek) a perköltségért és a végrehajtási költségekért csak akkor felel(nek), ha a keresetindítás előtt őt(őket) a Takarékszövetkezet teljesítésre felszólította. A Készfizető kezes(ek) tudomásul veszi(k), hogy ezen készfizető kezességvállalására tekintettel nem követelheti(k), hogy a Takarékszövetkezet követelését először az Adós(ok)tól hajtsa be. E kezességi megállapodás mindaddig hatályos és a Készfizető Kezesek helytállási kötelezettsége mindaddig fennáll, míg az Adósok a kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozásukat beleértve az esetleges késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is a Takarékszövetkezettel szemben nem teljesítik. Amennyiben Adósoknak a kölcsön fedezetéül szolgáló jövedelme a törlesztés időtartama alatt olyan mértékben növekszik, illetőleg a kezes-állítás alapjául szolgáló egyéb körülmény megszűnik, az Adósok, vagy a Kézfizető kezesek egyaránt kérhetik a kezesség feloldását. A Takarékszövetkezet a kezesség feloldása iránt akkor intézkedik, ha megítélése szerint már e nélkül is biztosítottnak tekinthető a kölcsön megtérülése. 14. Amennyiben Adósok törlesztési kötelezettségüknek nem tennének eleget, alulírott Adósok és Készfizető kezesek ezennel kijelentik, hogy a Ptk. idevonatkozó rendelkezései / ai/ szerint a Takarékszövetkezetre engedményezik a mindenkori munkáltatójuktól járó munkabérüket és egyéb járandóságukat az esedékessé (hátralékossá) vált kölcsönösszeg és járulékai, illetőleg a mindenkor esedékessé váló, a jelen okirat 2.) pontjában részletezett havi törlesztő részletek erejéig. Felhatalmazzák a Takarékszövetkezetet, mint engedményest, hogy az engedményezésről a jelen szerződés fénymásolatának megküldésével mindenkori munkáltatójukat, mint kötelezettet értesítse és az Mt ában foglaltakra is figyelemmel hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáltatójuk a hátralékossá vált tartozást, ennek kiegyenlítése után pedig a mindenkori havi törlesztő részleteket munkabérük

10 (járandóságuk) 33 %, azaz harminchárom százalék erejéig levonásba hozza és a Takarékszövetkezet részére átutalja. 15. A kölcsöntartozás fedezetéül az Adós(ok) egyidejűleg a Biztosítóval kölcsönfedezeti biztosítást köt(nek) oly módon, hogy a biztosítási díjat Ft-ot a hitel folyósításakor, illetve fizetik meg, oly módon, hogy az a folyósított összegből levonásra kerül, és a biztosítás kedvezményezettjének a Takarékszövetkezetet jelöli(k) meg. Egyidejűleg az Adós(ok) kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával azt is igazolja(ák), hogy a biztosítási feltételeket átvette(ék). 16. Egyéb feltételek kikötése e szerződés vonatkozásában: 17. A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásáról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 azaz tizenöt napon belüli visszafizetését követelni, ha az Adós(ok) a hitelképtelenné válik(nak), b a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségüknek nem tesznek eleget, továbbá ha a kölcsönigénylésen vagy mellékletein valótlan adatot közöltek, Ezen túlmenően a Takarékszövetkezetet a Polgári Törvénykönyv (Ptk) ában meghatározott esetekben is megilleti a jelen kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásának joga, ha: a a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki, b az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségeit, c az adós más súlyos szerződésszegést követett el. Amennyiben a Fogyasztók a kölcsön felmondását követően a fizetési kötelezettségeiket nem vagy csak részben teljesítik, a Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást velük szemben bírósági (jogi) úton behajtani. A bírósági eljárás esetén a Kötelezettek ingó és ingatlan vagyonával szembeni eljárásra kerül sor. Ezen eljárások eredményekét a Fogyasztó a vállalt kötelezettség és a nyújtott biztosíték jellegétől függően ingatlanát, ingó vagyontárgyait, vagy akár teljes vagyonát elveszítheti. A jogi (peres és nem peres) eljárás költségei a kötelezetteket egyetemlegesen terhelik, mellyel a Takarékszövetkezet a hitelszámlájukat megterheli. A Fogyasztók tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes illetve lejárt követelések behajtása érdekében. 18. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés fennállása alatt más Takarékszövetkezettől vagy hitelintézettől csak a Takarékszövetkezet előzetes hozzájárulásával vehetnek igénybe hitelt, illetőleg kölcsönt vagy köthetnek egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést. /pl. kezességvállalás stb./ 19. Az Adós(ok) és Kezes(ek) kijelenti(k), hogy az évi LXVI. Törvény alapján nyilvántartott adataikat a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltották le, illetve jelen szerződés jogviszony fennállása alatt nem tiltják le.

11 Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adataikat bármikor letiltják, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 20. A Fogyasztók ezennel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges személyi adataikat az évi LXVI. Törvényben megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. A Fogyasztók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. A Fogyasztók hozzájárulnak, hogy a Takarékszövetkezet az általuk közölt adatokat jogosult az Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt célokra felhasználni. 21. Az Adósoknak a jelen szerződésből folyó kötelezettségei egyetemlegesek, és a kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 22. Fogyasztók beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a kölcsönnyújtással összefüggő adataikat a Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) a jogszabályban előírt esetekben bejelentse. Fogyasztók tudomásul veszik és egyben hozzájárulnak, hogy a felvett hitellel kapcsolatban a Takarékszövetkezet a Hitelintézetek által működtetett hitelinformációs rendszerbe adatokat szolgáltasson, illetve adatokat kérjen. Közlendő adatok köre: az ügyfél azonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, személyi igazolvány száma, vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím), a szerződésre vonatkozó adatok ( a szerződés típusa és azonosítója, a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség /adós, adóstárs, kezes/, a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja). A KHR-be történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés szabályait a évi CXXII. törvény tartalmazza. 23. A szerződő felek részéről egymáshoz küldött nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, melyeket az ezen kölcsönszerződésben megadott illetve, esetleges változás esetén az egymással közölt új névre és címre tértivevényes vagy ajánlott levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy arról a címzett nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlésének napjától ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon ha ez nem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a fenti a nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése végett a mulasztó fél nem hivatkozhat

12 24. A kölcsönre vonatkozó, jelen szerződésen nem szabályozott kérdésekben a Ptk., A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény, a 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet, a 361/2009 (XII.30.) Kormányrendelet, a évi CLXII. törvény, valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól hatályban lévő Kormányrendelet, továbbá a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatában és a Hitelezési Szabályzatban foglaltak az irányadóak. 25. Az Adós(ok) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy jelen kölcsönszerződés által tartalmazott, Adós(ok)ra vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet a Kezes(ek) részére kiszolgáltassa. 26. A szerződő felek rögzítik, hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott Kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítása szempontjából a Takarékszövetkezet üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadóak, kivéve, ha azok bizonyíthatóan tévesek. 27. A Takarékszövetkezet felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) látja el. 28. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő jogvitákat megkísérli polgári peres eljáráson kívül, tárgyalásos úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A PBT eljárásának feltétele, hogy a panaszos a Takarékszövetkezetnél előzőleg közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A panaszos írásban (postai úton vagy személyesen), illetve elektronikus formában nyújthatja be a békéltetői eljárást kezdeményező kérelmét a PBT-hez. Írásban történő beadvány esetén a kérelem formanyomtatványa letölthető a PBT honlapjáról (http//:www.pszaf.hu/pbt ), s azt a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. sz. alatt működő testülethez (levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf.: 172.) kell eljuttatni. Elektronikus úton a kérelem a honlap segítségével, az ügyfélkapun adható be. A kérelemnek tartalmaznia kell a panaszos nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét; a jogvitával érintett Takarékszövetkezet nevét, székhelyét; a panaszos álláspontjának rövid leírását, az azt okirat-másolat formájában- alátámasztó tényeket, bizonyítékokat; a panaszos nyilatkozatát a vitás ügy rendezésének megkísérléséről a takarékszövetkezetnél, illetve az elutasított panasz dokumentumát. Ugyancsak csatolni kell a panaszos nyilatkozatát, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított, illetve a PBT döntésére irányuló indítványát. A Pénzügyi Békéltető Testület és a PSZÁF címét, telefon és fax számát a kirendeltségek ügyfélterében kifüggesztett Tájékoztató (hirdetmény), valamint a internetes oldalon közzétett Panaszkezelési szabályzat tartalmazza. A Felek a közöttük felmerült esetleges jogvita esetén (fizetési meghatáshoz kapcsolódóan is) összeghatártól függően a Győri Törvényszék, illetve a Győr Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 29. Az Adós(ok), Kezes(ek) kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették. 30. Jelen szerződéskötés magyar nyelven készült, és a továbbiakban a Fogyasztó(k)val történő kapcsolattartás is magyar nyelven történik.

13 A kölcsönszerződés.. eredeti példányban készült. A kölcsönszerződés elválaszthatatlan, hozzá nem fűzött részét képezi: - Tájékoztató a KHR-be történő adatátadásról és jogorvoslati lehetőségekről,, év hó nap Adós Adós Készfizető kezes Készfizető kezes Takarékszövetkezet képviseletében eljáró. Kirendeltség cégszerű aláírása Kirendeltség vezető Ügyintéző Előttünk, mint tanuk előtt: Név:.. Lakcím/Ért. cím:. Szig. Szám:. Aláírás:.. Név: Lakcím/Ért. cím:... Szig. Szám:... Aláírás:

14 16/a. sz. melléklet FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS fix kamatozású kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím: 9023 Győr, Sport u. 4/a., (adószám: ; cégjegyzékszám: ) képviseletében eljáró. sz. Kirendeltsége (cím:...) - továbbiakban: Takarékszövetkezet, másrészről név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... lakóhely:... név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... lakóhely:... mint Adósok Fogyasztó(k) név:... születési név... születési hely:... születési idő:... személyi igazolvány száma:... lakcímet igazoló hatósági ig.sz.:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:... anyja születési neve:... lakóhely:... mint Készfizető Kezes(ek)- továbbiakban együtt Fogyasztó(k) között a mai napon a. számú jelen kölcsönszerződésben foglalt feltételekkel. 1. Alulírott Adós(ok)/Készfizető kezes(ek) hozzájárul(unk) a kölcsönszerződésben általam(unk) közölt személyes és különleges adataim(ink)nak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe való felvételéhez. Kijelentem(jük), hogy a hitelbírálat írásbeli kérelmem(ünk)re indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt.

15 Takarékszövetkezet kölcsönt nyújt és Adós(ok) részére, amely kölcsönnek és járulékainak a vissza- illetve megfizetésére az Adós(ok) egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. A Magatartási Kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szól. Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Magatartási Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Fogyasztók nyilatkoznak, hogy a Magatartási Kódex és a évi CLXII. Törvény előírt dokumentumait az előzetes tájékoztatás során, illetve a kölcsönszerződés aláírása előtt átvették, tartalmát megismerték, az ügyintézők tájékoztatása alapján felmérték a kölcsön törlesztésének kockázatát: Az átvett dokumentumok: - Fedőlap - Általános Ügyféltájékoztató - Termékleírás - Ügyféltájékoztatási Ellenőrző lista - Általános tájékoztató hitelszerződés megkötését megelőzően - PSZÁF-MNB közös tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól - Adatkezelési nyilatkozat - Tájékoztatás a THM tartalmáról, a hitel teljes díjáról és a fogyasztó által visszafizetendő összegről A Takarékszövetkezet a Fogyasztók nyilatkozata és a csatolt igazolások alapján vizsgálta a hiteltörlesztési képességüket. A Takarékszövetkezet a Fogyasztókat a rendelkezésre álló adatok alapján hitelezhetőnek minősítette. 2. A szerződéses kölcsön összege, futamideje folyósítása, törlesztése, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: A kölcsön összege: Ft azaz forint A kölcsön típusa a évi CLXII. törvény alapján szabadon felhasználható fogyasztási hitel. A Takarékszövetkezet a kölcsön összegét az Adós (Adósok bármelyikének) rendelkezése alapján a folyósítási feltételek teljesítését követően készpénz kifizetések vagy átutalások útján (Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számla) folyósítja, a kölcsönszámlájuk egyidejű megterhelésével. A kölcsönt a Takarékszövetkezet....év..hónap.napjától.év.. hónap...napjáig tartja rendelkezésre és egy összegben bocsátja az Adós(ok) rendelkezésére. A törlesztő részletek száma: db, azaz darab,

16 A törlesztés kezdete: év hó nap, azaz év hó nap Törlesztő részlet fizetésének esedékessége: a tárgyhót követő hó első napja Havi törlesztő részlet: Ft azaz forint. A kölcsön futamideje: hónap A kölcsön lejárata: év hó nap, azaz év hó nap. Teljesítés módja: az Adósok az esedékessé vált törlesztő részletet a hitelszámlára történő átutalással vagy a Takarékszövetkezet pénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthetik. A Fogyasztó(k) által fizetendő teljes összeg: az engedélyezett kölcsön tőkeösszege + a visszafizetésig ütemezett teljes hitel díja és minden olyan díj, melyet a Fogyasztó a szerződéskötést megelőzően megfizet, a szerződéskötéskori feltételeket figyelembe véve. A Fogyasztó(k) által vissza fizetendő teljes összeg:,- Ft, azaz. forint Az Adósok a megjelölt kölcsönösszeget, valamint az aktuális kamatlábbal számított kamatot törlesztő részletek részeként kötelesek megfizetni. A havi törlesztő részlet tartalmazza az esedékes tőke és kamat összegét. Amennyiben az esedékesség napja nem munkanapra esik, úgy a teljesítés az azt követő első munkanapon vagy banki napon válik esedékessé. Jelen pontban meghatározott, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg meghatározásakor a Takarékszövetkezet feltételezi, hogy a Fogyasztó(k) ezen pontban meghatározott esedékességi napon teljesíti(k) fizetési kötelezettségé(üke)t. 3. A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződésben meghatározott hiteldíj mértékét, illetve bármely elemét így különösen a kamat-, kamatfelár, kezelési költség, egyéb díj, valamint a késedelmi kamat mértékét vagy egyéb szerződési feltételt a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott kamat, díj, költség Adóssal (Adósokkal) kötött szerződés kivételével Adós(ok)ra nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: A jogi, szabályozói környezet megváltozása hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

17 A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása forrásköltségek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az ország-kockázati felár változása (credit default swap); jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása; tőke- pénzpiaci kamatlábak változása, fogyasztói árindex változása, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, működési költségek (pl. energiaárak) növekedése. Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; az Adós(ok)ért vállalt kockázat tényezőinek - a Takarékszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Adós(ok) hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is, A Takarékszövetkezet vállalja hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe; A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig, egyoldalúan is módosításra kerülhetnek a kamatok, díjak, költségek. A kondíciók ilyen indokkal történő módosítását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozza. A Takarékszövetkezet jogosult a nem százalékosan meghatározott díjakat, költségeket és jutalékokat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékével módosítani. A Takarékszövetkezet az egy évet meg nem haladó futamidejű és automatikusan nem megújítható hitelek esetén az ügyfél hátrányára a szerződéses kondíciókat nem módosítja. Az Adóssal(Adósokkal) kötött kölcsönszerződés esetén a Szerződésben meghatározott kamat-, díjvagy költségelemnek az Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítására akkor van lehetőség, ha a fentiekben meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír.

18 Az Adóssal(Adósokkal) kötött kölcsönszerződés esetén a Takarékszövetkezet jogosult a fentiekben meghatározott eseteken kívül a kamat, illetve a kamatfelár mértékét egyoldalúan módosítani, ha az Adós(ok) bármely fizetési kötelezettsége késedelmes tételnek minősül, vagy az Adós(ok) banki kockázati besorolása (minősítése) megváltozik. A Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintő, az Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz(bubor) kötött kamat változása kivételével Adóssal(Adósokkal) kötött szerződések esetében a módosítás hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adós(oka)t a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően postai úton, vagy Hirdetményben értesíteni. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Adós(ok) számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel Adós(ok) számára a kedvezőtlen módosítás esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Adós(ok) a módosítás hatálybalépése előtt jogosult(ak) a Szerződés felmondására. Amennyiben az Adós(ok) a megváltozott kondíciókat nem fogadja(ák) el, azt a szerződő felek az Adós(ok) általi, a módosítás hatályba lépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Az Adós(ok) esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatályba lépésének napjáig a Takarékszövetkezet benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós(ok) haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós(ok) köteles(ek) az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozást haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal(Adósokkal) szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja(ák) fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A Szerződésben kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog a kölcsön teljes futamideje alatt, és a kölcsön lejárttá válását követően is megilleti a Takarékszövetkezetet mindaddig, amíg a szerződésből eredően az Adóssal(Adósokkal) szemben fennálló követelése van. 4. A hitel teljes díja: Hiteldíj: a Takarékszövetkezet által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításnál külön jogszabály szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet. Teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A Takarékszövetkezet a THM számításánál a 83/2010 (III.25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. A Takarékszövetkezet a THM számításánál azt veszi figyelembe, hogy a kölcsönszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt, a szerződésben foglaltak szerint kerül teljesítésre. Induló teljes hiteldíj mutató (THM) az aláírás időpontjában: % azaz százalék A THM számításánál a Takarékszövetkezet a fenti kormányrendelet által előírt alábbi képletet alkalmazza:

19 C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D l : az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0, s l : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam évekében és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön teljes induló hiteldíja az aláírás időpontjában, melyet a THM számításánál figyelembe vesz az alábbiakból áll: a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat ideértve: kamatot, a Takarékszövetkezet hatályos üzletszabályzatában és hirdetményében meghirdetettek szerint fix mértékű: % azaz százalék kezelési költséget: egyszeri % azaz százalék. A kezelési költséget az Adós(ok) a kölcsön felvételekor köteles(ek) megfizetni a Takarékszövetkezetnek, oly módon, hogy a folyósított, -Ft, azaz. Forint kölcsön összegéből folyósításkor levonásra kerül. készpénz ára*: amennyiben a Takarékszövetkezet kötelezően számlavezetést ír elő a konstrukcióhoz, ennek Hirdetmény szerinti díjtételei. Díjat:,- Ft, azaz forint Jutalékot:,- Ft, azaz forint Költséget:,- Ft, azaz forint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Takarékszövetkezet előírja ideértve különösen: a.) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját:, -Ft, azaz forint b.) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit (készpénz ára) és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, kivétel, ha számla fenntartását a Takarékszövetkezet nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették, d.) hitelközvetítőnek fizetendő díjat:,- Ft, azaz forint e.) tulajdoni lap másolatának díja:,- Ft, azaz forint f.) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját:,- Ft, azaz forint, valamint g.) a biztosítás (KÖT hitelfedezeti életbiztosítás) és garancia díját, kivétel jelzáloghitel (FHB) esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díj, melyet a THM számításánál nem kell figyelembe venni:,- Ft, azaz forint

20 A Takarékszövetkezet a THM számításánál az alábbi költségeket nem veszi figyelembe: a.) prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b.) késedelmi kamat, c.) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítésből származik, d.) közjegyzői díj (amennyiben a Takarékszövetkezet a szerződés közjegyzői okiratba foglalását írja elő), e.) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti. A fenti díjak figyelembe vételével a hitel díja:,- Ft, azaz forint Adósok kijelentik, hogy a THM számítása során figyelembe vett és figyelembe nem vett költségekre vonatkozó tájékoztatást a szerződés aláírása előtt megkapták. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén az értéke módosulhat, valamint, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitelprolongálás várható költsége jelen szerződés vonatkozásában a mindenkori hirdetmény szerinti aktuális díj. A szerződéskötés időpontjában mértéke:..,- Ft, azaz forint 5. Előtörlesztés: az Adós(ok) a kikötött esedékességi időpontot megelőzően is jogosult(ak) teljesíteni a kölcsöntörlesztést. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. - A Takarékszövetkezet jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. - A fentiekben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. - A fentiekben meghatározott költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg fél százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. - A fentiekben meghatározott költségek nem haladhatják meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a fentiek szerinti költségtérítés, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a fentiek szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. Előtörlesztéskor a nem esedékes kamat esedékessé válik. Az előtörlesztéskor először az egyéb költségek (pl.: késedelmi kamat) azt követően az előtörlesztés időpontját megelőző napig felszámított ügyleti kamat, majd végül a tőke válik esedékessé.

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

007/2014. sz. Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak meghatározásáról és módosításáról

007/2014. sz. Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak meghatározásáról és módosításáról Eger és Környéke Takarékszövetkezet 007/2014. sz. Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak meghatározásáról és módosításáról A szabályzatot az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben