A végsı idıkrıl szóló bibliai próféciák áttekintése. 1. rész. Joseph Candel összeállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A végsı idıkrıl szóló bibliai próféciák áttekintése. 1. rész. Joseph Candel összeállítása"

Átírás

1 A végsı idıkrıl szóló bibliai próféciák áttekintése 1. rész Joseph Candel összeállítása A Biblia nem csupán a múltról mesél nekünk, a jövıt is megmutatja. Ezernyi részletes próféciát találhatunk benne, melyek bizonyos személyekrıl, helyekrıl, idıkrıl és történésekrıl számolnak be. Közülük számos az emberiség földi uralmának utolsó periódusát taglalja, amit végsı idıknek nevez, s mely napok a jelen napjai. 1. Az idık jelei A biblia számos jelrıl számol be, amire figyelnünk kell, így pontosan tudhatjuk, milyen közel vagyunk Jézus visszajöveteléhez. Ezen jelek közé tartoznak: a háborúk, éhségek, járványok és földrengések számának és erısségének drasztikus növekedése (Máté Evangéliuma 24,7); az Evangélium világszerte prédikáltatik (Máté Evangéliuma 24,14); az emberi tudományok és a nemzetközi utazások drámai megnövekedése (Dániel könyve 12,4); az igaz Istentıl való eltávolodás: amint a gonosz emberek növekednek a gonoszságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén (Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,3; Timóteushoz írt 2. levél, 3,13); példátlan önzıség és a természetes vonzalmak hiánya (Máté Evangéliuma 24,12; Timóteushoz írt 2. levél, 3,1-4). Mindez a nemzetek nyomorúságát és az emberi szívek félelemtıl való gyengülését vonja maga után. (Lukács Evangéliuma 21,25-26) Ezek a jelek nyilvánvalóan nagyobb mértékben teljesülnek be napjainkban, mint bármikor elıtte történelmünk folyamán. 2. Az Antikrisztus hatalomra jutása A végsı idık egyik legfontosabb jele egy teljesen istentelen antikrisztusi kormány felemelkedése, melyet egy démoni diktátor vezet majd, akit maga az ördög száll meg, és akit az Antikrisztusként ismernek. A világ kétségbeesésében ehhez a politikai szuperemberhez fordul, remélve, hogy megoldja a fenyegetı problémákat, orvosolja a gazdasági hibákat, egyesíti a megosztott politikusokat, véget vet a vallási perpatvaroknak, véget vet a nukleáris katasztrófa veszélyének (Dániel könyve 8,23-25; 11,21-24; Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,3-4). 3. A szerzıdés megkötése Az Antikrisztus egy hétéves szerzıdést vagy egyezményt fog aláírni, miáltal békét fog hozni, megbékítvén a fıbb vallások közti ellentéteket. (Dániel könyve 9,27) Ezen szerzıdéssel megoldja a jelenlegi közel-keleti kérdést egy közös arab-zsidó egyezménnyel, lehetıvé téve az izraelieknek, hogy újraépítsék templomukat, és elkezdjék vallásos állatáldozataikat (Dániel könyve 8,11; 9,27; Máté Evangéliuma 24,15; Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél 2,4).

2 2 Az Antikrisztust hétéves uralkodásának elsı felében mindenki csodálni fogja, amiért békét teremt, fellendíti a gazdaságot, visszaállítja a gazdasági egyensúlyt, segíti a szegényeket, megoldja a közel-keleti kérdést, és vallásszabadságot ígér (Dániel könyve 11,21-24; 11,39). 4. A szerzıdés megszegése Hétéves uralmának felénél az Antikrisztus hirtelen megszegi a megkötött szerzıdést (Dániel könyve 9,27); megszállja Izraelt északról (Dániel könyve 11,28-31), betilt minden hagyományos vallást (Jelenések könyve 13,7-8), és Istenné nyilvánítja magát (Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,4). Majd azt követeli az egész világtól, hogy imádja ıt és a képmását, ami lehetséges, hogy valamiféle számítógép vezérelte robot lesz. Vagy a klónja (én tettem hozzá). Az Antikrisztus jobb keze egy hamis próféta lesz, aki megtéveszti a világot, és aki segít létrehozni ezt a képmást (Jelenések könyve 13,11-14), amit a felépült zsidó templomnál állít fel (Dániel könyve 11,31). Ez a képmás, amit Dániel próféta a pusztító utálatosságnak nevez, képes lesz beszélni, és hatalma lesz azokat megölni, akik megtagadják az imádatát (Jelenések könyve 13,14-15). Jézus azt mondta, hogy amikor látjuk a pusztító utálatosságot a szent helyen, a templomban állni, tudni fogjuk, hogy elkezdıdött az emberiség utolsó három és fél éve, és kezdetét vette a nagy nyomorúság (Máté Evangéliuma 24,15.21). 5. A nagy nyomorúság Ez alatt a három és fél éves periódus alatt az Antikrisztus bevezet egy kötelezı és az egész világra kiterjesztett hitelrendszert, megteremtve a pénz nélküli társadalmat. Az Antikrisztus kormánya ezzel arra kényszerít mindenkit, aki alávetette magát e rendszernek, hogy imádja a bálványt, hiszen senki sem lesz képes venni és eladni a fenevad száma nélkül, ami az emberek homlokára vagy kezére kerül majd (Jelenések könyve 13,16-18). Azonban Isten gyermekei és sokan mások sem fognak behódolni az Antikrisztusnak, visszautasítják a bélyeget, és az Úr gondoskodik majd róluk (Jelenések könyve 12,6.14). Miközben az Antikrisztus és követıi üldözik, és megpróbálják megölni ellenségeiket, Isten pestist és járványokat zúdít az Antikrisztus követıire (Jelenések könyve 8; 9,1-11; 11,3-6). A nagy nyomorúság hasonló lesz Izrael gyermekeinek egyiptomi fogságához, mielıtt Mózes megszabadította ıket. Isten prófétái csodákat és jeleket tesznek, hogy megvédjék az Igét és az Úr gyermekeit, mialatt a Mindenható újabb csapásokat küld az ellenségeikre (Jelenések könyve 11,3.5-6). Számos háború, és az Antikrisztus üldözıhadjárata teszi a nagy nyomorúságot gyötrelmes idıszakká, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is

3 3 lesz soha (Máté Evangéliuma 24,21). Azonban a Biblia azt is leírja és megerısíti jó néhány helyen, hogy a nagy nyomorúság három és fél évig (42 hónapig vagy 1260 napig) tart majd, és akkor kezdıdik, amikor az Antikrisztus a képmását a templomba helyezi. Isten azért tudatta ezt velünk, hogy biztasson, és kitartsunk Jézus mellett majd egy, a keresztények számára nehézségekkel teli idıszakban is (Dániel könyve 7,25; 12,7; Jelenések könyve 13,5; 12,6; 14; 11,3). Ez alatt az idıszak alatt az Istenét ismerı nép felbátorodik és cselekszik, és a nép értelmesei sokakat oktatnak (Dániel könyve 11,32-33). Szerte a világban az emberek kétségbeesetten várják majd az igazságot, és azok, akik ismerik Isten Igéjét és hőséges tanúságtevık, sokakat fognak tanítani, és milliókat bátorítani. Az ördög hatalmának ellenszegülve Isten gyermekei kitartanak majd a végsıkig. 6. Nukleáris háború Valószínőleg a nagy nyomorúság végsı szakaszában, vagy az elragadtatás után (7-es pont), tíz király lép szövetségre az Antikrisztussal, és együtt elpusztítják Babilont, a paráznát végsı ítéletképpen. A Szentírás néhány utalása arra enged következtetni, hogy ez a tíz király Európa tíz vezetı nemzete (vagy a tíz király az európai közösségre, mint egységre is vonatkozhat). Egyesülnek Oroszországgal, és egy nukleáris háborúval egy óra alatt megsemmisítı csapást mérnek az USA-ra (Jelenések könyve 17, ; 18,2.7-8). Hogy pontosan mikor és hogyan is fognak ezek az események megtörténni, az egyelıre tisztázatlan, de ahogy az idı közeleg, megláthatjuk, milyen módon teljesednek be. 7. Az elragadtatás A három és fél év végeztével mindjárt ama napok nyomorúságai után mikor az Antikrisztus úgy hiszi, megkaparintotta a földet Jézus visszatér, hogy elvigye gyermekeit e világból. Az ördög embereit váratlanul éri az Úr hatalommal és nagy dicsıséggel történı eljövetele (Máté Evangéliuma 24,29-31; Jelenések könyve 1,7). Amint Jézus visszatér, Isten megváltott gyermekei csodálatos módon feltámadnak, amit elragadtatásnak nevezünk. Pál apostol ezt így írja le: Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra (Korinthusiakhoz írt 1. levél, 15,51-52). Az elhunyt keresztények sírjai megnyílnak, és új, természetfeletti testben jelennek meg, mint Jézus is a feltámadását követıen. Aztán mi, akik élünk, kik megmaradtunk, elragadtatunk együtt a felhıkön az Úr elébe a levegıbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. (Thesszalonikaiakhoz írt 1. levél, 4,16-17)

4 4 2. rész A cikk elsı része a végsı idık elsı hét jelentısebb eseményét tárgyalta. Ezek a következık: 1) a Máté Evangéliumának 24. fejezetében, és más fejezetekben leírt idık jelei; 2) egy, az egész világ felett uralkodni akaró diktátor, az Antikrisztus megjelenése; 3) olyan szerzıdés aláírása, mely egy rövid stabil idıszakot vezet be, és az Antikrisztus hétéves uralmának kezdetét jelzi; 4) három és fél évvel késıbb a szerzıdés megszegése; 5) a nagy nyomorúságként ismert, példátlan megpróbáltatással és szükséggel járó idıszak; 6) nukleáris háború, mely egy óra alatt lerombolja Babilont, a nagy paráznát ; 7) az elragadtatás eseménye, amikor Jézus a nagy nyomorúság végén visszatér, és kimenti gyermekeit ebbıl a világból. 8. A menyegzıi vacsora Az elragadtatáskor Jézus eljött, hogy kimenekítse menyasszonyát, az Egyházat az Antikrisztus kegyetlen karmai közül, és elrepítse ıt a Mennyországba, a leghatalmasabb, legdicsıségesebb és legfényesebb lakodalomba, amit valaha rendeztek: a Bárány hatalmas menyegzıi vacsorájára, és az Úr csodálatos, az örökkévaló élet koronájával jutalmazza majd meg minden hőséges gyermekét. (Jelenések könyve 19,7-9; 2,10). 9. Isten haragja Miután az Úr megmenti és elragadja gyermekeit, hogy İvele legyenek, Isten haragjának poharai kiöntetnek az Antikrisztusra, és azon gonosz követıire, akik még maradtak a földön ez lesz a legiszonyatosabb járvány, amit a világ valaha látott! Az Antikrisztus és követıi ekkor majd megkapják Isten bíráskodó angyalaitól, amit megérdemelnek (Jelenések könyve 11,18; 14,9-10; 16,1-11). 10. Az armageddoni csata Egy fennsíkon, mely ma Izrael északi részén fekszik, az Antikrisztus seregeinek élén - hadjáratot indít azok ellen, akik szembeszállnak vele. Ám Jézus szentjei seregével az addig élt összes földre született, és azóta feltámadt gyermekével méltóságteljesen, fehér lovakon visszatér a földre, és végleg legyızi és elpusztítja az Antikrisztust és gonosz követıit az apokaliptikus armageddoni csatában (Jelenések könyve 16,12-16; 19,11-21). 11. A Millennium A földön helyreáll a tökéletes, Édenkert-beli állapot (Ézsaiás könyve 11,6-9; 14,7; 65,25; Hózseás könyve 2,18), és Jézus szentjeivel felállítja mennyei királyságát a földön (Dániel könyve 2,44; 7, ; Jelenések könyve 5,10). Az ördög megkötöztetik, és rabként a feneketlen mélységbe vettetik ezer évre (Jelenések könyve

5 5 20,1-3). A világ még meg nem váltott lakosai pedig azok, akik túlélték az armageddoni csatát arra kényszerülnek majd, hogy helyesen cselekedjenek. És akkor, de csakis akkor, Jézusnak és szentjeinek igazságos uralkodása alatt, minden háború véget ér majd. A világot végre igazságosan és megfelelıen fogják kormányozni; tényleg igazság, szabadság, béke, bıség fog uralkodni, és mindenki boldog lesz (Ézsaiás könyve 2,4; Jelenések könyve 2,26; 20,4-6). Ezt az ezeréves idıszakot nevezik Millenniumnak. A Millennium alatt a feltámadt szentek új, természetfeletti testet öltenek, és olyan bámulatos erıkkel rendelkeznek majd, mint amilyennel Jézus rendelkezett feltámadása után (Filippiekhez írt levél ; Lukács Evangéliuma 20,36). Legyızhetetlenek lesznek, nem lesznek fájdalmaik, nem betegednek meg, halhatatlanná válnak, tudnak majd repülni, képesek lesznek megjelenni és eltőnni, el tudják majd változtatni a külsejüket, tudnak majd gondolatot olvasni, képesek lesznek telepatikus úton kommunikálni egymással, egyetlen gondolattal, vagy pillantással meg tudják majd állítani a gonosztevıket (János 1.levele, 3,2; János Evangéliuma 20,19.26; Lukács Evangéliuma 24,31; Apostolok Cselekedetei 10,40-41). A földön élıknek megmarad a földi teste, vagyis olyan testük lesz, mint amilyen most nekünk van; és semmi olyan természetfeletti erıvel nem rendelkeznek majd, mint a szentek; így Jézus szeretete, bölcsessége, hatalma, és az Általa kinevezett vezetıség könnyedén tudja majd irányítani ıket. Nem lesznek majd hitetlenek, mivel a Millenniumban mindenki láthatja Isten dicsıséges hatalmát és királyságát, (Zsidókhoz írt levél 8,11; Habakuk könyve 2,14). A Millennium végén sajnos így is lesznek lázadók vagyis olyanok, akik nem hajlandóak behódolni vagy engedelmeskedni, hanem makacsul és hajthatatlanul fellázadnak, amikor csak tehetik (Ézsaiás könyve 26,10). 12. Góg és Magóg csatája A Millennium végén a Sátán kiszabadíttatik feneketlen mélységő börtönébıl egy kis idıre ez az idı épp elég lesz neki ahhoz, hogy saját oldalára állítsa a meg nem tért lázadókat, akik mindannyian követni fogják a Sátánt, nyíltan szembeszegülve az Úrral és az İ kormányával. E lázadás végkifejleteként következik majd be Góg és Magóg végzetes csatája, melyben Isten tüzet küld le, mellyel végleg elpusztítja ıket. Valójában olyan irtózatos tőz lesz ez, mely teljesen elégeti a föld felszínét, az ég légköre pedig hatalmas zajjal úgy eltőnik, mint egy felgöngyölıdı papírtekercs (Jelenések könyve 6,14; Péter 2. levele, 3,10). A bolygó teljes felszíne újjá lesz teremtve; csodálatos új Földdé, melyen nem lesznek többé tengerek (de valószínőleg lesznek azért víztömegek), nem lesz többé környezetszennyezés, nem lesz többé ördög, mert a tüzes tóba vettetik (Jelenések könyve 20,7-10; 21,1).

6 6 13. A nagy fehér trónus ítélıszéke Góg és Magóg végzetes csatáját követıen a világ kezdetétıl fogva élt összes meg nem váltott lélek feltámad majd. A nagy fehér trónus ítélıszéke elé kerülnek, ahol könyvek nyittatnak ki, amelyek alapján cselekedeteik szerint meg lesznek ítélve. A kapott ítélet szerint kijelöltetik a helyük is (Jelenések könyve 20,11-13). A leggonoszabbakat és a legelvetemültebbeket a Pokol tisztítótüzébe küldik, hogy megbőnhıdjenek és megtisztuljanak. Azok, akik törekedtek a jóra, de nem kaphatták meg a megváltást, mert nem hallották az Evangéliumot; akiknek a neve beírattatott az élet könyvébe, ık esélyt kapnak arra, hogy elfogadják Jézust, és így élvezhessék a csodálatos új Földet (Péter 2. levele, 3,9; Timóteushoz írt 1. levél, 2,4; Péter 1. levele, 3,18-19). 14. Új ég és új Föld Akkor Isten hatalmas mennyei városa leereszkedik fentrıl a gyönyörő, újjáteremtett Földgolyóra, és Isten Maga lakozik majd velünk itt a földön (Jelenések könyve 21,1-3). A mennyei város 2400 km hosszú, 2400 km széles, és 2400 km magas lesz (Jelenések könyve 21,16). Az egész város színaranyból lesz, és hasonlatos lesz a tiszta üveghez (Jelenések könyve 21,18), áttetszı falain kiláthatunk majd a gyönyörő, teljesen helyreállított, újjáteremtett földre, melyet olyan új nemzetek népesítenek be, melyek tényleg megismerték Isten igazságát, jóságát és szeretetét. És mivel Isten kegyelmes és igazságos, végül megszőnik minden büntetés mind a földön, mind a föld alatt. Az addig éltek közül kivétel nélkül szinte mindenki meg fog végül békélni Istennel, és vagy a kiválasztottakkal lakik majd a mennyei városon belül, vagy valahol máshol a mennyei városon kívül. Mert Isten nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen (Péter 2. levele, 3,9). İ azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére (Timóteushoz írt 1.levél, 2,4). Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsıségére (Filippiekhez írt levél 2,10-11). Ahhoz hogy biztosak legyünk abban, hogy részesülünk az elragadtatásban; hogy ott leszünk majd a lakodalomban, a millenniumbeli mennyei földön, és Isten örökkévaló mennyei városában; vagy hogy ott leszünk a megváltottak között, akik majd a hatalmas mennyei városban élhetnek; nos, akkor el kell fogadnunk Jézust megváltónknak, ha eddig még nem tettük volna meg. Utána azonnal megkapjuk az állandó állampolgárságot; a hatalmas színarany város lakója leszünk, és már itt és most belekóstolhatunk abba, hogy milyen lesz a Mennyország és az örök élet. Forrás: idıkjelei.hu