ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel fejezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel 38-39. fejezete"

Átírás

1 ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel fejezete Ezékiel fejezeteire térünk. Egy nagy háborúról van szó itt. Ezékiel 38:1-2 És lın az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Vesd tekintetedet Góg ellen, és Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felıle. Én annak az iskolának a tanításait képviselem, akik úgy tanítják, hogy ezek a történések a második pecsét felnyitásának az eseményei közé tartoznak, amely a nagy háború. Remélem, hogy tiszta látást kapsz majd errıl, és kivilágosodik a kép benned is! Sok dolog történt. Elsıként a gyülekezet elragadtatott. Kinyilatkozódik az Antikrisztus személye, aki a béke embereként jön, és békeszerzıdést köt Izraellel. Ezt követıen háború indul, amely Oroszország teljes pusztulásához vezet - és ez Noé fiainak leszármazottja. Ezeknek meg kell történnie, hogy az Antikrisztus a helyét elfoglalhassa a világban. Ezékiel 38:3 És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme. Ez szellemben történik, mert Isten prófétálás szellemén keresztül mondja a szellemben. Ezékiel 38:4-5 És elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis pajzzsal, fegyvert viselık mindnyájan; Perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzzsal és sisakkal; A Perzsia területe az most Irán, és Irak is idetartozhat, mert az ehhez a területhez kapcsolódik; a szerecseneken a mai Etiópia lakossága értendı; és Líbia. Ezek már mind a helyére kerültek. Ezékiel 38:6 Továbbá Gómer és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled. Gómerrıl nagyon sok iskola úgy hiszi, hogy az Németország, és azok az országok, amelyek vele kapcsolatban vannak. A legnagyobb csoda az volt, amikor én ezt 20 évvel ezelıtt tanultam, akkor még Németország két részre szakadva élt, a Nyugat- és a Kelet-Németország létezett, amely azóta már egyesült, és egy Németország van. Ezékiel 38:7-8 Készülj hozzá és készítsd elı magadat te és minden sokaságod, kik tehozzád győltek, és légy nekik vezérük. Sok idı múlva kirendeltetel: esztendık végével bejössz a földre, mely a fegyvertıl már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül győjtettek egybe Izrael hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája; 11/1 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

2 A 8. versben írja az Ige, hogy: a késıbbi években - vagyis ez nem lehet az armageddoni csata, mert az az Igében mindig úgy jelenik meg, hogy azon a napon, vagy az idık végén. Ezékiel 38:9 És feljössz, bemégy mint a szélvész, és leszel mint a felleg, hogy beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok nép veled. Ide mindaz a fegyverzet tartozik, amely a mai modern nap fegyverzete: a repülıgépek, a rakéták. Úgy jön, mint egy vihar. Ezékiel a látomásban, ahogy ezt látja, megpróbálja leírni a modern fegyverzetet. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól végezte a munkát! Ezékiel 38:10-11 Így szól az Úr Isten: És lészen abban az idıben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot. És mondasz: Felmegyek a nyílt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kıfalkerítés nélkül, sem zárjuk, sem kapujuk nincs nékik; Azt mondja itt az Ige, hogy Oroszország akkor támad Izraelre, amikor Izrael békességben és nyugalomban, bátorságban lakozik vagyis biztonságban van. Vagyis ez nem lehet az armageddoni csata ideje, mert abban az idıben Izrael Petrába menekül, és az Antikrisztus üldözi ıket majd. Pontosabban szólva a második három és fél évben Izrael népét kikergetik Izraelbıl. Tehát az armageddoni csatánál Izrael nem nyugoszik békességben és ma sincs békességben természetesen. Oroszország addig nem támad rájuk, amíg nem érzik magukat bátorságban, nyugalomban. Izrael akkor fogja magát bátorságban és nyugalomban érezni, amikor szövetséget köt az Antikrisztussal. És ez lesz az az esemény, amely a második pecsétnél történik. Mert Izrael békességben, biztonságban fogja magát érezni, miután megkötik a szövetséget az Antikrisztussal. Ezékiel 38:12 Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen s a nép ellen, amely a pogányok közül győjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén. Hogy zsákmányt vessenek, és prédát prédáljanak - ez természetesen nem az armageddoni csata, hiszen akkor egyetlen céljuk lesz csak, hogy Jézust legyızzék. Akkor nem a zsákmányban lesznek érdekeltek. Oroszországot ez fogja motiválni, hogy megtámadja Izraelt, a zsákmány. Nemrég jártam Izraelben, és meg kellett állapítsam, hogy az ország a mai napon is nagyon virágzó gazdaságot visz. És nagyon sok orosz származású zsidó telepedett haza, fél millió, vagy akár egy millió zsidó is hazatelepült Izraelbe. Ezékiel 38:13 Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni győjtötted egybe sokaságodat? Hogy elvigy ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot s gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess. Sokan hiszik, hogy ez maga az Egyesült Államok. Sokan kérdezhetnék, hogy: milyen események hozzák majd azt, hogy az Egyesült Államok erre rááll? Most mindenképpen az elragadtatás utánról beszélünk! És az Egyesült Államok serege szinte semmivé válik, mert az Egyesült Államok, és maga az Államok serege is egy keresztény népbıl áll. És sokan fogják látni, ahogy ez meggyengül. Az Oroszok is fogják látni, hogy az ı seregük legyengült. Abban az idıben nem lesznek arra felkészülve, hogy védekezni tudjanak, ezért fog az orosz hadsereg olyan gyorsan mozdulni és lépni. 11/2 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

3 Azt hiszem, hogy nagyon jól összeillenek az itt hallottak, és itt értelmet nyernek. Abban az idıben. Csodálatosan összeillik minden! Ezékiel 38:14 Annakokáért prófétálj, embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól az Úr Isten: Avagy abban az idıben, mikor az én népem, Izrael bátorságosan lakik, nem tudod-é meg? Amikor Izrael népe bátorságosan lakozik, az az elsı pecsét után van. Ezékiel 38:15-16 És eljössz helyedrıl, a messze északról te és sok nép veled, lovon ülık mindnyájan, nagy sokaság és hatalmas sereg. És feljössz az én népem, Izrael ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó idıkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ı szemük láttára, Góg! Az utolsó idık az nem az Úrnak az utolsó napja! Vagyis most már tisztán látjuk, hogy ez nem az armageddoni csata napja! Ezékiel 38:17-23 Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát, akirıl szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izrael prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban esztendıkön át, hogy téged ıreájuk hozlak? És lészen azon a napon, amely napon Góg eljön Izrael földje ellen, ezt mondja az Úr Isten: Felszáll haragom orromban. És féltı szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izrael földjén. És megremegnek elıttem a tenger halai és az ég madarai és a mezı vadai és a földön csúszómászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kısziklák, és minden fal a földre hull. És elıhívom ellene minden hegyem felıl a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen lészen. És törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és ömlı záporesıt, jégesı köveit, tüzet és kénkövet, mint esıt bocsátok reá és seregére s a sok népre, amely vele lesz. És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokasága elıtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr! Látjuk végig a fejezeten, hogy ez egy természetfeletti csata lesz, Isten fog nyerni, és mindenki tudni fogja. Azt mondja az Úr, hogy: magamat fogom megszentelni ebben, az ı szemük láttára. És a legtöbb zsidó is fogja tudni, hogy Isten tette ezt a gyızelmet, és az egész világon újra nagyon vallásossá válnak a zsidók, és vissza fognak térni az Ábrahám, Izsák és Jákób Istenéhez. Ebben az idıben nem a Messiáshoz, Jézus Krisztushoz térnek meg, hanem ebben az idıben visszatérnek Izraelbe, és az Istenüknek felépítik a szent templomot, és újra elkezdik az áldozataik bemutatását. Nem egy nehéz dolog manapság a zsidókat kihozni Oroszországból. De Chicago-ból és New- York-ból kicsalogatni ıket - ahhoz egy ilyen mérető eseményre van szükség. Azt hiszem, hogy ez lesz az az esemény, amely mindnyájukat visszahozza Izraelbe. Ezékiel 39:1-2 És te, embernek fia, prófétálj Góg ellen, és mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme! És elcsalogatlak és vezetgetlek, és felhozlak messze északról, és beviszlek Izrael hegyeire. Látjuk, ez egy másik ok, érv arra, hogy ez nem az armageddoni csatát írja le! Mert: Izrael hegyeire viszlek mondja az Úr. Az armageddoni csata pedig egy síkságon, egy sík területen lesz. 11/3 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

4 Ezékiel 39:3-10 És kiütöm kézívedet bal kezedbıl, és nyilaidat jobb kezedbıl kiejtem. Izrael hegyein esel el te és minden sereged és a népek, melyek veled lesznek; a ragadozó madaraknak, minden szárnyas állatnak és a mezei vadaknak adtalak eledelül. A mezı színén esel el, mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten. És bocsátok tüzet Mágógra és azokra, akik a szigeteken bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. És az én szent nevemet megismertetem az én népem, Izrael között, s többé nem hagyom beszennyezni szent nevemet; és megtudják a pogányok, hogy én, az Úr, szent vagyok Izraelben! Ímé, eljött és meglett, ezt mondja az Úr Isten; ez az a nap, amelyrıl szólottam. És kimennek Izrael városainak lakói, és feltüzelik és felégetik a fegyvereket s a kis és nagy pajzsokat, a kézívet és a nyilakat és a kézbeli pálcákat és dárdákat, és tüzelnek velük hét esztendeig. És fát nem hordanak a mezırıl, sem az erdıkrıl nem vágnak, hanem a fegyverekbıl tüzelnek, és zsákmányt vetnek zsákmányolóikban, s prédálóikat elprédálják, ezt mondja az Úr Isten. Annyi fegyver marad az orosz seregek legyızése után, hogy hét évig elég lesz tüzelıfának, nem kell a saját energiaforrását használni Izraelnek. Ezékiel 39:11-12 És lészen azon a napon, hogy adok Gógnak helyet, hol temetıje legyen Izraelben, a vándorok völgyét keletre a tengertıl, ez fogja bezárni e vándor népséget; és ott temetik el Gógot és minden gyülevészét, és nevezik Góg gyülevésze völgyének. És eltemeti ıket Izrael háza, hogy a földet megtisztítsa, hét álló hónapig. Tehát ez egy nagy csata. Az eredeti bıvített görög fordítás szerint hatmillió ember fog elpusztulni ebben a csatában. Ez az én tudásom szerint a második pecsét történése, a kard jelképe. És ahogy mondtam, ez nem történhetett meg a gyülekezet elragadása elıtti idıben. Elıször azért, mert az ószövetségi szent próféták nem kaptak belátást, betekintést a gyülekezetbe. Amit ık láttak, az a zsidó idıkorszak eseményei. Betekintést kaptak a 69. hétig, ott kezdıdött a gyülekezet idıszaka, és aztán betekintést kaptak a 70. hétbe, a zsidó idıkorszak utolsó hetébe. Ez az utolsó hét év, vagyis a megpróbáltatások hét éve. Ha a gyülekezet elragadtatása elıtti idıket láthatták volna, az úgy nem lehetséges, mert Isten kijelentette, hogy az ı számukra titok a gyülekezet idıkorszaka. Láttuk, hogy az elsı esemény a gyülekezet elragadása volt, a második esemény az Antikrisztus kinyilatkoztatása, a harmadik eseményrıl mondhatnánk így is, hogy a harmadik világháború, és most fogjuk megnézni a negyedik számú eseményt. Dániel 7:24 A tíz szarv pedig ez: Ebbıl az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz mint az elıbbiek, és három királyt fog megalázni. Ez lesz a negyedik esemény a földön, ez a tíz királyság egy világhatalommá növekszik egybe. Tehát a háború Oroszország és Izrael között, az egy nagyon gyorsan lezajlódó esemény lesz, és azelıtt megtörténik még, mielıtt ez a világnagyhatalom egybeáll. Most az Antikrisztusnak tiszta, sima út adódik, vagyis eljuthat arra a helyre, amikor ı határozhat mindent meg. A következı lépés tehát, hogy a tíz hatalmat összekapcsolja - ami a hetedik fej, vagy másként a hetedik világnagyhatalom. Láttuk a Jelenések könyvében a fenevadat, amelynek tíz szarva volt, amely a tíz királyságot képviselte. Vagyis összevetik az erejüket, összeteszik az erejüket, és egy tíz országból álló föderáció jön létre - vagy másként a hetedik világnagyhatalom, ahogy ezt olvastuk. Jelenések 17:12 A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. 11/4 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

5 Vagyis a nyolcadik világnagyhatalom uralmát veszik át. Jelenések 17:15 És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. Ez a világvallás rendszer. Jelenések 17:15 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyőlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik ıt tőzzel. Ez a hamis gyülekezet - vagyis a világvallás rendszer, amely akkor lesz jelen, miután a gyülekezet elragadtatott. Ez egy hagyományos szervezeti felépítéső vallásrendszer, ami valami mást dicsıít és imád, nem Jézus Krisztust. Ez a világvallás rendszer fenyegetésként lesz jelen a növekvı világnagyhatalmak számára. Túl nagy hatás, befolyás lesz a számukra ez, ezért a világnagyhatalmak ellene fordulnak, és el fogják pusztítani a vallásrendszert. A világvallás rendszer tehát pusztulásra van ítéltetve, mert elpusztítja a tíz nagyhatalomból álló hatalmi szövetség. Ahogy erre már rámutattunk, ez az a világvallás rendszer, amelybıl a hamis próféta származik majd. Ez hozza majd elı a fenevad szó szerinti imádatát. Ez az ötödik világmérető esemény a világvallás rendszer bukása, pusztulása, amelyet a tíz világnagyhatalom fog megsemmisíteni. A hatodik világmérető esemény, az Antikrisztus abszolút, teljes hatalomra tör. Jelenések 17:13 Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. A hatodik esemény, hogy a tíz nagyhatalom, az Antikrisztusnak adja az erejét és hatalmát. Dániel 7:24 A tíz szarv pedig ez: Ebbıl az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz mint az elıbbiek, és három királyt fog megalázni. Ez a negyedik világnagyhatalom, amelyet Dániel látott a látomásban, és ez nem másból, mint a tíz ország hatalmából áll össze. Dániel 7:25 És sokat szól a Felséges ellen és a Magasságos szentjeit pusztítja, és véli, hogy megváltoztatja az idıket és a törvényt; és az ı kezébe adatnak ideig, idıkig és fél idıig. Ahogy az Antikrisztus teljes hatalmat és kormányzást nyer, elıször három királyt maga alá vet, és a maradék hét pedig átadja neki az erejét. Ez a hatodik világmérető nagy esemény. Ezen egyszer már úgymond végigmentünk, amikor fejezetrıl fejezetre, Igeversekrıl Igeversekre haladtunk, és megpróbáltuk megfejteni a jelképrendszert. De akkor olyan történéseket láttunk, amelyeknek egy része a mennyben, egy része itt a földön történt. Most pedig olyan szemszögbıl megyünk végig az eseményeken, amelyek a földön fognak történni sorjában. Az elsı esemény a gyülekezet elragadása. Második esemény a földön az Antikrisztus kinyilatkozódása, aki megtéveszt mindenkit, és így Izraellel békeszövetséget köt. A harmadik esemény a harmadik világháború, és ez természetfeletti pusztulását hozza Oroszországnak. Ez az orosz barátok pusztulása. Azok a népek pusztulása, akik Oroszországgal összeköttetésben, kapcsolatban vannak. 11/5 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

6 A negyedik esemény, amely történik a földön, a tíz országnak, tíz népnek a szövetsége. Ez a tíz ország a volt Római Birodalom területérıl kerül ki. Az ötödik esemény, amely a földön történik majd, világvallás rendszer pusztulása lesz, amelyet a világnagyhatalmak tüntetnek el, pusztítanak el. A hatodik esemény itt a földön: három királyságot az Antikrisztus legyız, és teljes hatalmat gyakorol az így létrejövı 8. világhatalom felett. Most jön a hetedik esemény! Az Antikrisztus megtöri a békeszövetségét, amit Izraellel kötött, és felfedi, hogy valójában ki ı. Máté 24:15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyrıl Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen; aki olvassa, értse meg: A 70. hét közepén az Antikrisztus megtöri a szövetségét Izraellel. Ez lesz a hetedik esemény a földön. Máté 24:16-22 Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; A ház tetején levı ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; És a mezın levı ne térjen vissza, hogy az ı ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptatós asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon: Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok. Isten lerövidíti a napok hosszát, hogy megmentse a zsidókat. Lehet ez természetfeletti esemény, lehet természeti esemény, vagy a kettı együtt akár. De tudjuk, hogy az Antikrisztusnak gondja van az északkal, és ezért felfüggeszti az északi királyokkal való viaskodását. Izrael népe pedig Petrába menekül. Dániel 11:40 De a vég idején összetőz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat. A vég idején dél királya, Egyiptom összetőz vele. Három király van, akit az Antikrisztus legyız: Görögország, Törökország, és Egyiptom. Ezeknek a gyökerei a volt Görög Birodalomba nyúlnak vissza. Az Antikrisztus közvetlenül a középidı elıtt összevonja az erejét, és az utolsó nemzet, nép, akit le kell gyıznie, az Egyiptom. Dániel 11:41 És bemegy a dicsı földre, és sokan elesnek; de ezek megszabadulnak az ı kezébıl: Edóm, Moáb és az Ammon fiainak színe-java. Milyen érdekes ez ebben a versben! Hova futott Izrael? Moáb és Edom területére. És itt a próféciában olvashattuk, hogy ezek megszabadulnak az ı kezébıl. Dániel 11:42-43 És kezeit az országokra veti, és Egyiptom földje meg nem menekedhetik. És ura lesz Egyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak; líbiabeliek és szerecsenek is lesznek az ı kíséretében. 11/6 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

7 Vagyis ezek is a vezetése alá kerülnek. Dániel 11:44 De megriasztják ıt napkeletrıl és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszítsen és megöljön sokakat. Vagyis északról való hírek zavarják meg, és ezért Izrael üldözésével felhagy. Szerettem volna nektek megmutatni a hét fı történést, eseményt a megpróbáltatások ideje elsı felében. Most vagyunk közvetlenül a félidı elıtt. Az Antikrisztust pedig nem látjuk, nem találkozunk vele, egészen az armageddoni csatáig. Az Ige nem mondja, hogy milyen hírek jönnek északról, mik a bajok. De tudjuk, hogy ezek nem az Ezékiel könyvében olvasott fejezetek történései! Jelenések 19:17-18 És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, amelyek repdesnek vala az égnek közepette: Jöjjetek el, és győljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára; Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtuk ülıknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. Isten utat készít a föld halottai számára. Jelenések 19:19 És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ı seregeik egybegyőltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala és az İ serege ellen. Ez az, amirıl olvasunk ebben a fejezetben. Jelenések 11:7-13 És mikor elvégezik az ı bizonyságtételüket, a mélységbıl feljövı fenevad hadakozik ellenük, és legyızi ıket, és megöli ıket. És az õ holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely szellem szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. De három és fél nap múlva életnek lehelete adaték Istentıl ıbeléjük, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, akik ıket nézték. És hallának nagy szózatot az égbıl, amely ezt mondta nékik: Jöjjetek fel ide. És felmentek az égbe felhıben; és látták ıket az ı ellenségeik. És lett abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és megöleték a földindulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsıséget. Most jutunk el az armageddoni csatához. Föltámadt a két tanúbizonyság. Ezen eseményt követi Jézus visszatérése. Ez a földrengés Jézus visszatérésekor lesz, amikor Jézus lábai földet érnek az Olajfák hegyén Jeruzsálemben. Zakariás 14:1-2 Ímé, eljön az Úrnak napja, és a te prédádat felosztják benned. Mert minden népet ütközetre győjtök Jeruzsálemhez, és megszállják a várost, és kirabolják a házakat, megszeplısítik az asszonyokat; és a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomláltatik ki a városból. 11/7 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

8 Itt található meg az utálatos pusztulás. Zakariás 14:3-4 Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt ama napon, a harcnak napján. És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felıl, és az Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völggyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. Azon a napon az Olajfák hegyére veté lábait. Ez az az utolsó nap, amelyrıl az elıbb szóltunk a Jelenések könyve 11. fejezetében. Ez az a hely, ahol Jézus visszatér. Tehát nem az Egyesült Államok egyik hegyén, vagy bármely más helye a világnak, amit kitalálhatnánk, hanem az Olajfák hegyén. Jézus Krisztus, második visszajövetelénél, az Olajfák hegyén fogja érinteni a földet. Zakariás 14:5 És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottatok a földindulás elıl Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent vele. Minden szent eljön vele. Ezek mi vagyunk! Zakariás 14:6-9 És úgy lesz azon a napon: Nem lesz világosság, a ragyogó testek összezsugorodnak. De lesz egy nap, amelyet az Úr tud, se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az estvének idején. És e napon lesz, hogy élı vizek jönnek ki Jeruzsálembıl, felerészük a napkeleti tenger felé, felerészük pedig a nyugati tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz. És az Úr lesz az egész földnek Királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy. Jelenések 19:19-20 És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ı seregeik egybegyőltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala és az İ serege ellen. És megfogaték a fenevad, és ıvele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ıelıtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ık ketten elevenen a kénkıvel égı tüzes tóba vettetének: Itt vagyunk a végnél, ahol mind az Antikrisztus, mind az ı hamis prófétája - hiszen mind a ketten természeti emberek voltak -, a tüzes tóba vettetnek. Jelenések 19:21 A többiek pedig megöletének a lovon ülınek kardjával, amely az İ szájából jön vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Most kezdıdik a millennium. Jelenések 20:1-3 És láték egy angyalt leszállani a mennybıl, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözé azt ezer esztendıre, És veté ıt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ıfelette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendı; azután el kell néki oldoztatni egy kevés idıre. 11/8 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

9 Az Antikrisztus és az ı hamis prófétája a tüzes tóba vettettek. Az ördög pedig láncra veretve a mélységbe megkötöztetett vagyis bezárták egy idıre. Jelenések 20:4 És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten Igéjéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Itt az Ige királyi székeket ír. Hiszen minden hívı a mennyországban királyoknak és papoknak neveztetik, és trónok várnak ránk. János azokat a trónokat látja, amelyet a mennyben azok számára tartottak fönt, akik mártírhalált haltak. Azokról a szentekrıl van szó, akik a mennybe kerülnek, akik mártírhalált haltak, vagyis akik a megpróbáltatások idejére kerültek, és az Úr Jézus Krisztusról tettek tanúbizonyságot. És ık mindannyian együtt uralkodnak Krisztussal a millennium idején. Aztán késıbb megtudjuk a 21. fejezetben, hogy örökkön örökké uralkodnak. Jelenések 20:5 A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendı. Ez az elsı feltámadás. Ez az elsı feltámadás. Nagyon egyszerő: a halálból az életbe való feltámadás. Mindazok, akik Krisztus Jézusban vannak - ezek a szentek. Ez az elsı feltámadás. Ezek a különbözı fázisai a feltámadásnak. Mi az, amit a Biblia elsı feltámadásnak nevez? Ez a gyülekezet elragadásával kezdıdik, aztán tovább folytatódik a megpróbáltatások idejével. Ide tartozik a két tanúbizonyság is, mindazok, akik mártírhalált haltak, és a megpróbáltatások ideje alatt üdvözültek. Ez lesz az utolsó fázisa az elsı feltámadásnak. Ez akkor történik meg, amikor a megpróbáltatások ideje lezárul, közvetlenül a végén - vagyis a millenniumi idık kezdetén. Ezzel válik teljessé az elsı feltámadás. Az elsı feltámadás mindazokat jelöli, akik Jézus Krisztusban támadnak fel. Jelenések 20:6 Áldott és szent, akinek része van az elsı feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak İvele ezer esztendeig. A második halálnak nincs hatalma felettük. Mert számos halál létezik bibliai értelemben. Az elsı halálmegtapasztalás az a testünk fizikai halála. Ez az, amikor a szellemünk és a lelkünk elhagyja a testet végleg, és hazaköltözik az Úr Jézus Krisztushoz. A második halál az örökkévaló elszigeteltség Istentıl, a szellemi halál. A halál nem megszőnést jelent, megsemmisülést, vagyis a létnek a megsemmisülését, ahogy a világ azt képzeli. Ahogy az Igékben meg van határozva, szó szerinti elkülönülést jelent Istentıl. Amikor fizikai értelemben meghalsz, akkor a te szellemi embered elkülönül a testtıl. Semmi nem marad, ami a test további életét fent tarthatná. Ilyenkor áll be a fizikai halál. Vagyis fizikai elkülönülés jön létre a szellemed és a tested között. A szellemi halál pedig elkülönülést jelent a te szellemed, és Isten szelleme között. Azért, mert İ az egyedüli forrása az örök életnek, és mindazok, akik nem Krisztus Jézusban vannak, azok szellemileg halottak, mert az Úr Szellemétıl el vannak különítve. Ezért mondja az Ige, hogy a második halálnak nincs hatalma felettük - azoknak, akik az elsı feltámadásban részesültek. Ez az, ahogy meghatározzuk az elsı feltámadást: azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert ık szellemileg élık Isten elıtt, és ezért a második halálnak nincs hatása felettük. 11/9 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

10 Jelenések 20:7-8 És mikor eltelik az ezer esztendı, a sátán eloldatik az ı fogságából. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévı népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyőjtse ıket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. Gondolkodjatok el ezen! Az emberek ezer évig éltek úgy a földön, hogy Jézus Krisztus volt a földön az élı Királyuk. Látják İt, ismerik az erejét, ismerik a szeretetét, ismerik a hatalmát, és mégis, amikor a sátán elengedtetik, akkor megtévesztetnek. És nem csak egy néhányan! Annyian lesznek, mint a tenger fövenye. Mit szólsz ehhez? Nem tudom elképzelni sem! Jelenések 20:9 És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentıl a mennybıl tőz szálla alá, és megemészté azokat. Isten most már nem fecsérli az idejét, nagyon gyors munkát végez itt, tüzet ereszt alá a mennybıl. Isten ideje és türelme elfogyott. Jelenések 20:10 És az ördög, aki elhitette ıket, vetteték a tőz és kénkı tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Ez az ördög végsı megsemmisülése. Jelenések 20:11 És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ülıt, akinek tekintete elıl eltőnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. A nagy fehér királyiszék elıtti ítélet történik. Ez természetesen a Mindenható Szent Isten trónját írja le, és İ vezeti ezt az ítélettételt. Ez egy félelmetes dolog! Az İ fényességétıl nem tudsz elmenekülni! Az İ jelenlétében minden eltőnik. Mi keresztények nem kerülünk oda! Jelenések 20:12-15 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elıtt; és könyvek nyittatnak meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ı cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ınáluk voltak; és megítéltetnek mindnyájan az ı cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tőznek tavába. Ez a második halál, a tőznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tőznek tavába vetteték. Ez a második halál. Azoknak a végsı helye, akik soha nem hozták létre a kapcsolatukat Jézus Krisztussal. Ezek az emberek feltámadnak, ahhoz, hogy megjelenhessenek a nagy fehér királyiszék elıtti ítéletre. Egy félelmetes nap jön a számukra, az ítélettétel napja! Nekik össze kell hasonlítaniuk a végzett munkájukat Jézus Krisztus munkájával és az nem jön össze. Végül a helyüket az Antikrisztussal és a hamis prófétával együtt találják meg, a tőznek tavában. Az örökkévalóságban a tőz tavába vettetnek. Megnézzük a következıkben a feltámadásokat és az ítéleteket! Az emberek reménytelenül összezavartak ezeken a területeken, ezért meghatározzuk most ıket, erre idıt szakítunk! Az elsı feltámadásra igaz alapvetıen, hogy több idıpontban fog bekövetkezni. A feltámadás elsı része az elragadtatásnál történik, és a megpróbáltatások végidején zárul le. 11/10 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

11 Az utolsó feltámadottak a megpróbáltatások idejének mártír halottjai lesznek, akik a megpróbáltatások idején álltak Jézus mellé, és ezáltal kaptak üdvösséget. Az elsı dolog, amit látnunk kell, hogy a nagy fehér királyiszék elıtti ítélet az nem a keresztények ítélete! Mondja az Ige, hogy: látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket de ezek nem gyermekek, hanem a más értelemben vett nagyok és kicsik. Hiszen a gyermekek minden esetben a szellemükben élettel születnek és Jézus Krisztushoz tartoznak. Fogunk beszélni a büntetés fokáról késıbb, vagyis az ítéleteket fogjuk végigvenni - és ezt ezen a szalagon már nem tudjuk befejezni. Azok az emberek, akik nem Jézus Krisztusban vannak, azok a saját munkacselekedeteiket szembe kell, hogy állítsák Jézus Krisztus végzett munkájával. És nem hiszem, hogy a Mindenható Szent Isten az ember cselekedeteit feljebb helyezné Jézus Krisztus megváltásánál. A fı gondolat az, hogy nem a saját cselekedeteid által van a megváltásod! A keresztények Jézus Krisztus vére által kapnak megváltást. İ az, aki megváltott minket, visszavásárolt minket. Az üdvösség tekintetében a keresztények számára nincs ítélet! A következı kazettán a különbözı ítélettételeket fogjuk tárgyalni és tisztázni - és ha azt megérted, akkor nagyon jó evangélistája leszel az Úrnak kint a világban. Errıl szól az egész: az Evangélium hirdetésérıl, mert ezáltal kapnak az emberek üdvösséget. Valakinek el kell mondania az üzenetet. 11/11 Jim Sanders Alaptanítások: Út a gyızelemhez 15.

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Prófécia-iskola 2005. 14. Tétel www.1843-chart.com 03.02.2013. Az északi király - 8. rész. 42-43-ig versig - Égyiptom. 1

Prófécia-iskola 2005. 14. Tétel www.1843-chart.com 03.02.2013. Az északi király - 8. rész. 42-43-ig versig - Égyiptom. 1 Az északi király. 8. rész: : 42-43 versig Égyiptom Prófécia-iskola 2005 Égyiptom 42. És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik. Dániel 11:42 Miért olyan nehéz egy önmegtartóztató,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui Máté 16:15-19 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus,

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

Ézs 27,1-13 Ama napon

Ézs 27,1-13 Ama napon Ézs 27,1-13 Ama napon Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van. Ama napon a színború

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék Ma új sorozatot kezdünk, amelynek címe az lehetne, hogy: Kemény igei szólások egyensúlyba tétele. Azok a dolgok tartoznak ide, amikor Igéket

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák Hogyan lehet megismerni a hamis szolgálókat? Hét utat tanulunk ma erre! Szellemi szakértınek kell lenni ehhez, és teljesnek kell lenni Isten Szellemével.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 4. Megbocsátás

ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 4. Megbocsátás ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 4. Megbocsátás Efezus 4:23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint. Az Úr Jézus Krisztus testében az erınek és az összhang szellemének kell lennie. És

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által Hogyan vezet Isten Szelleme? Errıl hallottatok egy tanítássorozatot. A mai napon pedig ennek az utolsó része lesz: vezetés látomások

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 6. Uralkodni az életben Jézus Krisztus által

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 6. Uralkodni az életben Jézus Krisztus által ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 6. Uralkodni az életben Jézus Krisztus által Filippi 2:10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Jézus Krisztus Nevérıl szólunk

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Jelenések könyve - fe f j e e j z e et e en e ké k n é t

Jelenések könyve - fe f j e e j z e et e en e ké k n é t Jelenések könyve - fejezetenként Vázlat Bevezetés (1:1-20) Levelek az egyházaknak (2:1-3:22) Trónus jelenetek (4:1-5:14) A hét pecsét felnyitása (6:1-8:1) A 7. pecsét előtt közjáték : A 144000 elpecsételése

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19.

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. Nagyon sok kijelentés jön Krisztus Testéhez, és nagyon sok hívő van, aki kívánja ezeket a kijelentéseket. Nem igazán az akadémikus eszmefuttatásokra

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

AZ ELJÖVENDİ NAGY REFORMÁCIÓ

AZ ELJÖVENDİ NAGY REFORMÁCIÓ Andrew Strom AZ ELJÖVENDİ NAGY REFORMÁCIÓ Új, mélyebb betekintés az eljövendı, az egész világra kiterjedı Megrázásba, Reformációba és Ébredésbe Ezt az írást SZABAD belinkelni, másolni és továbbküldeni.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben