ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan"

Átírás

1 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan a) A Számlavezetı hely csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Számlavezetı helynél bejelentett módon aláírt deviza átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelısséget. b) A Számlavezetı hely a Számlatulajdonostól tárgynapi feldolgozásra a 12 óráig (pénteken 11 óráig) benyújtott megbízásokat vállalja. Az ezt követıen benyújtott megbízásokat a következı munkanapon érkezettnek tekinti. c) A Számlavezetı hely a hatályban lévı szabályoknak megfelelıen kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet biztosított legyen. A Számlavezetı hely a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (T munkanap) a Számlatulajdonos számláján könyveli és az alábbi valutanapokkal teljesíti: - EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+2., valamint - egyéb devizanemekben (GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN) teljesítendı megbízásokat T+3. d) A deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes MTB kedv. dev. eladási árfolyamon átszámított ellenértéke kerül a Számlatulajdonos fizetési számláján terhelésre. e) A fentiektıl eltérı - rövidebb - a sürgıs státuszú tételek teljesítési határideje. A sürgıs státusszal indított megbízásokat - sürgısségi díj felszámítása mellett - a Számlavezetı hely T+1. valutanappal teljesíti az alábbi esetekben: ig benyújtott EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízások, ig (pénteken: 11 óráig) benyújtott EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízások (külön fedezet biztosítás mellett)**, ig benyújtott egyéb devizanemekben teljesítendı megbízások. **Amennyiben a Takarékbank Zrt. nem tud T+1. valutanapra fedezetet biztosítani, úgy a megbízás T+2. valutanappal teljesül, sürgısségi díj felszámítása nélkül. A 12 óráig (pénteken: 11 óráig) egyéb devizanemekben sürgıs státusszal benyújtott megbízásokat - sürgısségi díj felszámítása mellett - a Takarékbank Zrt. a fedezetbiztosítástól függıen T+1. vagy T+2. valutanappal teljesíti. f) A sürgıs státuszú tételek esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes MTB. kedv. dev. eladási árfolyamon átszámított ellenértéke kerül a Számlatulajdonos fizetési számláján terhelésre. g) A kimenı deviza átutalási megbízásokat érintı teljesítési határidı, sürgısségi felár és árfolyam alkalmazásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

2 teljesítés valutanapja USD/EUR sürgısségi felár egyéb devizanemek (nem USD/EUR) teljesítés sürgısségi valutanapja felár normál konverziós T+2 - T ig beérkezı sürgıs, konverziós T+1 sürgısségi felár T ig (pénteken: 12 sürgısségi óráig) beérkezı T+1/T+2* felár csak T+1/T+2* sürgıs, T+1 esetén konverziós * A Takarékbank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében sürgısségi felár sürgısségi felár árfolyam T. munkanapi MTB kedv. dev. T. munkanapi MTB kedv. dev. T. munkanapi MTB kedv. dev. h) A Számlavezetı hely az ügyfél fizetési számlája javára érkezı devizaösszegeket az elszámolási bizonylatok alapján, a partnerbank értesítésével megegyezı munkanapon, írja jóvá - EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében szereplı fedezetbiztosítás napjával megegyezı értéknappal (kamatnappal) - EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével megegyezı értéknappal (kamatnappal). Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja késıbbi, mint az értesítés napja, akkor a bejövı átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyezı értéknappal kerül jóváírásra. i) A SWIFT rendszeren keresztül 12 óráig beérkezı deviza átutalási megbízásokra vállalja a Takarékbank Zrt. a h.) pont szerinti teljesítési határidıt, a záró idıpont után beérkezı átutalásokat a következı munkanapon érkezettnek tekintjük. j) A bejövı átutalások ellenértékei a Számlatulajdonos számláján történı jóváírás munkanapján érvényes MTB kedv. dev. vétel/eladás árfolyamokon kerülnek kiszámításra. k) A Számlavezetı hely a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat számolja fel. l) A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Takarékbank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni. m) A ,- EUR feletti átutalás esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió, a tranzakció jutalékainak felszámítása mellett. n) A kamat és árfolyam táblákat külön hirdetmény tartalmazza. o) A kondíciós listában foglalt tételeken felül a Számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. p) Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA)

3 * Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetık: EGT állam pénznemében** nem EGT állam pénznemében** EGT-n belül*- konverziós SHA, OUR SHA, OUR EGT-n belül* nem SHA SHA, OUR konverziós EGT-n kívül *- konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT-n kívül* nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. ** Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelı - költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra, a Takarékbank Zrt. a megbízást SHA költségviseléssel, EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a Takarékbank Zrt. a megbízást SHA költségviseléssel. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: 1. Megosztott költségviselésnél (SHA): a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezıbankja által felszámított bankköltséget. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegbıl kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 2. Kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN): az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett viseli. Ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegébıl levonásra kerül a megbízó bank (számlavezetı hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegbıl kerül levonásra. Ennek megfelelıen a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 3. Megbízó általi költségviselésnél (OUR): az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján.

4 Forint fizetési számlákon bonyolított devizaforgalom teljesítésének rendje 1. Bejövı devizaösszegek jóváírása a forint fizetési számlán 8. sz. melléklet A számlavezetı hely a Számlatulajdonos forint fizetési számláján bármelyik jogcímen, korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A számla megnyitása elıtt történı átutalás, valamint pontatlan vagy hiányos átutalási megbízás esetén a számlavezetı hely a beérkezett összeget a számlanyitásig, illetve az átutalási megbízás pontosításáig függı számlán tartja. A függı számlán az összeg nem kamatozik. Az ebbıl eredı költségek és esetleges veszteségek a Számlatulajdonost terhelik. A Számlatulajdonos forint fizetési számlája javára érkezı deviza összegeket a Számlavezetı hely a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-tıl kapott elszámolási bizonylatok alapján, a partner bank értesítésével megegyezı munkanapon írja jóvá, az alábbiak szerint: - EGT-n belüli vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében szereplı fedezetbiztosítás napjával megegyezı értéknappal (kamatnappal), - EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével megegyezı értéknappal (kamatnappal). Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja késıbbi, mint az értesítés napja, akkor a bejövı átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyezı értéknappal kerül jóváírásra. Az átutalással forint fizetési számlára érkezı devizaösszegeket a számlavezetı hely forintban írja jóvá a Számlatulajdonos javára érkezett megbízásban megjelölt fizetési számláján. A forint-ellenérték a külföldi hitelintézet értesítésével megegyezı munkanapon érvényes MTB kedvezményes deviza vételi árfolyamon kerül kiszámításra. 2. Kimenı devizaátutalások terhelése forint fizetési számlán A Számlatulajdonos a fizetési számlája terhére átutalási megbízást a számlavezetı hely által közzétett formanyomtatványon nyújthat be. Bármely típusú fizetési számláról deviza átutalási megbízás csak honos fiókban adható le. (Honos fiók az a számlavezetı hely, amelynél az ügyfél fizetési számlája megnyitásra került.) A számlavezetı hely aznapi feldolgozásra a óráig (pénteken óráig) leadott devizaátutalási megbízásokat veszi át. Ezen idıpont után benyújtott devizaátutalási

5 megbízásokat a számlavezetı hely következı napi feldolgozásra veszi át. Amennyiben a következı nap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követı munkanapon történik. A számlavezetı hely a Számlatulajdonos megbízásait a tartalmilag helyes, a számlavezetı helynél bejelentett módon aláírt, megfelelı nyomtatvány alapján teljesíti. A számlavezetı hely a hatályban lévı szabályoknak megfelelıen kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet biztosított legyen. A számlavezetı hely fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést nem végez. Ilyen esetben a számlavezetı hely akkor is kéri a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését, ha az eredeti megbízás más fizetési számláról történı konverzióval egyébként teljesíthetı lenne. A számlavezetı hely a devizaátutalási megbízást a befogadás napján teljesítés céljából továbbítja a Takarékbank Zrt-nek. A számlavezetı hely a Számlatulajdonos fizetési számláját az átutalás ellenértékével a megbízás benyújtásakor terheli meg. A deviza átutalási megbízásoknak a T. munkanapon érvényes MTB kedvezményes deviza eladási árfolyamon átszámított forint-ellenértéke kerül a Számlatulajdonos fizetési számláján terhelésre. A Számlatulajdonos által hiányosan vagy pontatlanul adott megbízásokért a számlavezetı hely felelısséget nem vállal, és az ezzel kapcsolatosan felmerülı költségekkel a Számlatulajdonos fizetési számláját megterheli. A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a számlavezetı hely egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a pénzforgalmi keretszerzıdésben foglalt költséggel, jutalékkal és díjjal terhelheti meg a Számlatulajdonos fizetési számláját. A számlavezetı hely a jogszabályi felhatalmazás alapján történı terhelésrıl elızetesen nem értesíti a kötelezett Számlatulajdonost. 3. Jutalékok, költségek A számlavezetı hely a deviza megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat számolja fel. Ezen felül az ügyek intézése során keletkezı költségek (távirat, telefax, posta, másolatkészítés, stb.) is a Számlatulajdonost terhelik, amennyiben a költségek viselését nem tudta partnerére hárítani. A Hirdetményben %-ban kifejezett jutalék-, költségtételek ellenértékének kiszámítása mindenkor az MTB napi kedvezményes deviza árfolyamon történik. A Hirdetményben foglalt tételeken felül a Számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi hitelintézetek által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Takarékbank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni. A ,- EUR feletti átutalások esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió, ebben az esetben a tranzakciók jutalékmentesek.

6 6. sz. melléklet Deviza- és külföldet érintı forintforgalom kondíciói devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes ill. természetes személyek részére forint fizetési számlákhoz kapcsolódóan Kimenı átutalások Forintszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás* Alkalmazott MTB árfolyam Kedv. dev. eladási Forintszámla terhére indított forint átutalás külföldre* - Bejövı átutalások Forintszámla javára érkezı forint átutalás külföldrıl Forintszámla javára érkezı devizaforgalmi átutalás Alkalmazott MTB árfolyam Jutalék mértéke 2, min ,- Ft, max ,- Ft 2, min ,- Ft, max ,- Ft Jutalék mértéke - jutalékmentes Kedv. dev. vételi 1, min ,- Ft, max ,- Ft A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. Költségek Jutalék mértéke tévesen megadott nemzetközi (IBAN) külföldi bank által bankszámlaszám miatti költség felszámított díj Bankinformáció 4.000,- Ft pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, 1, külön bankári levelezés min ,- Ft Telefax (pl.: SWIFT igazolás) 1.000,- Ft/oldal sürgısségi felár 5, min ,- Ft hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése 5.000,- Ft reklamáció miatt

7 DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG Banki használatra/ For bank use only/ Nur für Bank Számlavezetı hely neve és címe Ügyintézı Egyedi jutalék NÁCS tranzakció azonosító 1/a. sz. melléklet Telefon Egyedi árfolyam Megbízó adatai/ Ordering Customer/ Angaben des Auftraggebers: Név/ Name/ Name Cím/ Address/ Adresse Számlaszám/ Account number/ Kontonummer (IBAN) H U Számla devizaneme/ Country Currency/ Konto Währung Kedvezményezett adatai/ Beneficiary/ Angaben des Begünstigten: Név/ Name/ Name Cím/ Address/ Adresse Számlaszám/ Account number/ Kontonummer (IBAN) Számlaszám/ Account number/ Kontonummer (nem IBAN/non IBAN) Kedvezményezett bankja/ Beneficiary's bank/ Bank des Begünstigten: Bank azonosító/ Bank code/ Bank Kode (SWIFT/BIC/BLZ/SC/FW/ABA) Országkód/ Country code/ Kode des Landes Név/ Name/ Name Cím/ Address/ Adresse Átutalás részletei/ Details of payment/ Angaben der Überweisung: Devizanem/ Currency/ Währung Összeg/Amount/Betrag, Összeg betővel/amount in words/betrag in Worten Közlemény/ Details of payment/ Mitteilung (max 140 karakter/max 140 Characters/ max 140 Charakter) Költségviselés módja/ Charges paid by/ Bankkosten getragen durch OUR/ Megbízó/Ordering customer/auftraggeber SHA/ Megosztott/Shared/ Geteilt BEN/ Kedvezményezett/ Beneficiary/Begünstige Státusz/ Status/ State Normál/ Normal/ Normal Sürgıs/ Urgent/ Dringend Swift igazolás/ Swift copy/ Swift Bestätigung Fax szám/ Fax No./ Fax Nr. Kiállítás dátuma/ Filling date/ Datum der Ausstellung 2 0 Megbízó aláírása/ordering customer's signature/unterschrift des Auftraggebers Banki használatra/ For bank use only/ Nur für Bank Megbízó aláírásának hitelsségét és a fedezet rendelkezésre állását igazoljuk D-17 Számlavezetı hely

8 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) 1/b. sz. melléklet A természetes személyek, a vállalkozások és a szervezetek a forint- és/vagy devizaszámláiról kezdeményezett deviza átutalási megbízásaikat, valamint a külföldre indított Ft átutalásaikat a Deviza átutalási megbízás D17 - formanyomtatványon kötelesek benyújtani. A bizonylatok kitöltéséről - a banki használatra megjelölt rovatokat kivéve - minden esetben a megbízó ügyfélnek kell gondoskodnia. Kérjük, szíveskedjen a megbízást nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan, javítás nélkül kitölteni! Az alábbi rovatokat a megbízást benyújtó ügyfél tölti ki! MEGBÍZÓ ADATAI Név Kötelezően kitöltendő mező. Minden esetben a számlatulajdonos nevét (nem a rendelkezőét) kérjük e mezőben szerepeltetni, nem természetes személy esetén az ügyfél alapító dokumentumában szereplő teljes nevét, természetes személy esetén a személyazonosító igazolványban (személyigazolványban/útlevélben) szereplő nevét. Cím Kötelezően kitöltendő mező. nem természetes személy esetén az ügyfél számlanyitási dokumentumában megjelölt címét, természetes személy esetén pedig az ügyfél állandó lakcímét kell feltüntetni. Számlaszám/Számla devizaneme Kötelezően kitöltendő mezők. Ezekben a rovatokban a megbízó fizetési számlája - amelyről az átutalást kezdeményezi nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámát (IBAN), valamint annak devizanemét kérjük feltüntetni. Magyarországon az IBAN 28 karakterből áll, az első négy: HU és az ellenőrző szám (2 karakter hosszan), ezt követi a belföldi pénzforgalmi jelzőszám, ami a Takarékbank esetében 2*8 karakterű, ezért a végére 8 db 0 kerül. KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI Név, cím Kötelezően kitöltendő mezők. A megbízás kedvezményezettjének teljes nevét, címét kérjük megadni. Számlaszám Kötelezően kitöltendő mező. A kedvezményezett fizetési számlája számának kitöltésére két mező létezik, minden esetben csak az egyiket kell kitölteni. Amennyiben a kedvezményezett országa csatlakozott az IBAN-t (nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámot) alkalmazó országokhoz (az érintett országok listája kifüggesztésre került a számlavezető hely hivatalos helyiségében), a kedvezményezett IBAN számát kell itt megadni négyes tagolással (beleértve a belföldi deviza átutalásokat is). Erre a célra szolgál az első sorban feltüntetett számlaszám mező. Figyelem! Hibás IBAN megadása esetén a megbízás teljesítése késedelmet szenvedhet, illetve a kedvezményezett bank a bankköltségeken felül további költséget számíthat fel. IBAN számlaszámot nem használó országok esetében kérjük az erre a célra szolgáló 2. sort kitölteni. KEDVEZMÉNYEZETT BANKJA Bank azonosítója: Kötelezően kitöltendő mező.

9 Minden esetben kérjük megadni a kedvezményezett ügyfél fizetési számláját vezető bank azonosítójának valamelyikét (SWIFT//BLZ/SC//FW//ABA). SWIFT, vagy BIC-kód bankot jelölő kód, mely 8 vagy 11 karakter hosszúságú; BLZ (Bankleitzahl) - németországi, vagy ausztriai bankazonosító (német, nyolcjegyű, az osztrák, ötjegyű); SC (Sort Code) - angliai bankazonosító; FW/ABA (Fedwire, ABA-number) - USA-beli bankazonosítók. A bank azonosító kód (BIC) a bankok egyedi azonosítója, megegyezik az átutalásokat továbbító SWIFT rendszerben alkalmazott SWIFT kóddal. (A Takarékbank BIC kódja: TAKBHUHB.) Országkód Kötelezően kitöltendő mező. A kedvezményezett bank országkódját kell megadni. Az országkódot két alfanumerikus karakterből álló ISO kód formában kérjük megadni (ld. kitöltési útmutató). Név, cím: Kötelezően kitöltendő mezők. A kedvezményezett bank nevét és címét kérjük megadni. ÁTUTALÁS RÉSZLETEI Devizanem: Kötelezően kitöltendő mező. A megbízó által átutalni kívánt összeg devizanemét kérjük feltüntetni. Átutalást kezdeményezni a Hirdetmény szerinti devizanemekben lehet. ISO Kód AUD CAD CHF CZK DKK EUR GBP JPY NOK PLN SEK USD Megnevezés Ausztrál dollár Kanadai dollár Svájci frank Cseh korona Dán korona Euro Angol font Japán yen Norvég korona Lengyel zloty Svéd korona USA dollár Összeg: Kötelezően kitöltendő mező. Az összeg megadására két lehetőség van. Az összeg megadása az átutalás devizanemében. A kedvezményezett részére átutalni kívánt deviza összeget kérjük számokkal feltüntetni. A rovat nem tartalmazhat részösszegeket (az összeadás jellel feltüntetett részösszegeket a közlemény rovatban kérjük szerepeltetni). Egy adott Ft összeg más devizanemben meghatározott ellenértékének átutalása esetében, kérjük, hogy a Devizanem mezőbe a ténylegesen átutalandó devizanemet írja, az Összeg mezőt hagyja üresen, az Összeg betűvel rovatban kell feltüntetni, hogy mekkora Ft összeg deviza ellenértékét írja, Pl.: azaz egyszázezer - Ft összegnek megfelelő EUR deviza ellenértéke.a Ft összeget kérjük számmal és szövegesen is feltüntetni.

10 Külföldre indított Ft átutalást csak abban az esetben áll módunkban teljesíteni, ha a kedvezményezett ügyfél számlavezető bankjának van Ft levelező banki kapcsolata. Az átutalandó összeget külföldi pénznemben meghatározott átutalás esetében a pénznemtől függetlenül legfeljebb két tizedesig kerekítve, Ft-ban megadott átutalás esetében Ft-ra kerekítve kell megadni. Összeg betűvel: Kötelezően kitöltendő mező. A kedvezményezett részére átutalni kívánt deviza összeget kérjük szövegesen feltüntetni. Figyelem! Amennyiben az átutaláson a számmal szereplő és a betűvel kiírt összeg eltér egymástól, úgy a Bank a betűvel kiírt összeget veszi figyelembe a megbízás teljesítésekor. Státusz: Attól függően, hogy normál, vagy sürgős státusszal kéri a megbízás teljesítését, a megfelelő státuszt X jelzéssel kérjük ellátni. Amennyiben egyik státusz sem lett megjelölve, akkor a Bank a megbízást normál státuszúnak tekinteni. Figyelem! A sürgős megjelölés esetén a Takarékbank / Számlavezető hely a Hirdetmény szerint ( sürgősségi felár jogcímen) többletköltséget számol fel! Közlemény: A közlemény rovatba a megbízónak - kizárólag - a kedvezményezettel közlendő szöveget kell feltüntetnie (pl.: a fizetett számla azonosító száma). Ezt a mezőt lehetőleg idegen nyelven, illetve oly módon töltse ki, hogy a kedvezményezett ügyfél be tudja azonosítani a megbízást, az összeg rendeltetését.). A közlemény maximum 140 karaktert tartalmazhat a szóközöket is figyelembe véve. Figyelem! Az ebbe a mezőbe beírt szöveget a megbízó számlavezető helye, vagy a kedvezményezett számlavezető helye nem ellenőrzi, az kizárólag a kedvezményezettnek szóló üzenetet tartalmazhat. A számlavezető hely felelősségét kizárja bármely olyan tartalmú közlemény beírása esetén, amely az átutalást korlátozza, vagy feltételhez köti. Költségviselés módja: Kötelezően kitöltendő mező. A megbízónak itt kell rendelkeznie, hogy az átutalás teljesítésével kapcsolatban felmerülő bankköltségek költségmegosztásának módjáról. (Amennyiben a megbízó vállalja a kedvezményezett (külföldi) banknál felmerülő bankköltséget, azzal a számlavezető hely a megbízás teljesítését követően, külön tranzakcióban fogja a fizetési számláját megterhelni.) Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők: EGT állam pénznemében** * ** nem EGT állam pénznemében** EGT-n belül*- konverziós SHA, OUR SHA, OUR EGT-n belül* nem konverziós SHA SHA, OUR EGT-n kívül *- konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT-n kívül* nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD

11 A bankköltség viselésének lehetőségei OUR/SHA/BEN - az alábbiakat jelentik 1. Annak érdekében, hogy a költségviselés megosztott legyen, vagyis a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja által felszámított bankköltséget, kérjük, az SHA mezőt bejelölni. Ebben az esetben a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett fizetési számláján. 2. Annak érdekében, hogy az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltséget) kedvezményezett fizesse, akkor a BEN mezőt kérjük bejelölni. Ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett fizetési számláján. 3. Annak érdekében, hogy az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizesse az OUR mezőt kérjük bejelölni. Ebben az esetben a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett fizetési számláján, a megbízó és a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan kerülnek felszámításra a megbízó fizetési számláján. Figyelem! Amennyiben megfeledkezik a bankköltségről rendelkező mező kitöltéséről, ebben az esetben a megbízást automatikusan úgy fogjuk teljesíteni, hogy a költségek megosztásánál az SHA lehetőséget vesszük figyelembe, tehát: a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli a saját költségét (megosztott költségviselés). Kiállítás dátuma: Kötelezően kitöltendő mező. Az átutalási megbízás kitöltésének dátumát kérjük ebben a rovatban rögzíteni. A megbízás kiállításának és számlavezető helyhez történő benyújtásának dátuma eltérhet, így a teljesítéskor a számlavezető hely a benyújtás dátumát és időpontját veszi figyelembe. Megbízó aláírása: Kötelezően kitöltendő mező Ebben a rovatban a megbízást a számlavezető helyhez aláírás bejelentő kartonon bejelentett módon kérjük, mint megbízó aláírni. Amennyiben az aláírás bejelentő kartonon az aláírás cégbélyegzővel szerepel, a megbízás csak akkor teljesíthető, ha a bélyegző lenyomata is szerepel rajta.

12 1 Afganisztán 301 Albánia 2 Algéria 769 Amerikai Csendes-óceáni-Szigetek 3 Amerikai Egyesült Államok 711 Amerikai Szamoa 712 Amerikai Virgin-szigetek 360 Andorra 600 Angola 713 Anguilla 714 Antarktisz 601 Antigua 5 Argentina 715 Aruba 6 Ausztrália 7 Ausztria 320 Azerbajdzsán 602 Bahama-szigetek Nassau 603 Bahrain 604 Banglades 605 Barbadosz 8 Belgium 606 Belize 313 Belorusszia 607 Benin 608 Bermuda 609 Bhután 9 Bolívia 363 Bosznia-Hercegovina 701 Botswana 717 Bouvet-sziget 611 Brazília 718 Brit Indiai-Óceániai Terület 719 Brit Virgin-szigetek 612 Brunei 302 Bulgária 613 Burkina Faso 720 Burma 614 Burundi 13 Chile 14 Ciprus 722 Comore-szigetek 723 Cook-szigetek 615 Costa Rica 616 Csád 332 Csehország 18 Dánia 233 Dél-Afrikai Köztársaság 725 Déli-Georgia és Déli-Sandwichszigetek Dél-Korea Dominika 618 Dominikai Köztársaság 619 Dzsibuti 729 Egyenlítői Guinea 224 Egyesült Arab Emírségek 4 Egyesült Királyság 22 Egyiptom 620 Elefántcsontpart 621 Equador 730 Eritrea 732 Északi-Mariana-szigetek 324 Észtország 622 Etiópia 733 Falkland-szigetek 638 Faroe Szigetek 623 Fidzsi-szigetek 26 Finnország 734 Francia Déli Területek 735 Francia Polinézia 27 Franciaország 624 Fülöp-szigetek 625 Gabon 626 Gambia 627 Ghana 736 Gibraltár 30 Görögország 628 Grenada 322 Grúzia 737 Guam 629 Guatemala 738 Guernsey 630 Guinea 610 Guinea-Bissau 631 Guyana 632 Haiti 721 Heard-sziget és McDonaldsszigetek Holland Antillák Hollandia 633 Honduras 205 Hongkong 330 Horvátország 35 India 36 Indonézia 37 Irak 38 Irán 39 Írország 740 Isle of Man 40 Izland 41 Izrael 634 Jamaica 43 Japán 635 Jemeni Arab Köztársaság 741 Jersey 636 Jordánia 742 Kajmán-szigetek 703 Kambodzsa 637 Kamerun 48 Kanada 743 Karácsony-sziget 327 Kazahsztán 45 Kelet-Timor 639 Kenya 54 Kína 318 Kirgizisztán 744 Kiribati Köztársaság Tuvalu 772 Kókusz (Keeling)-szigetek 640 Kolumbia 641 Kongo 745 Kongói Demokratikus Köztársaság 305 Koreai NDK 643 Közép-Afrikai Köztársaság 304 Kuba 55 Kuwait 644 Laosz 306 Lengyelország 645 Lesotho 325 Lettország 646 Libanon 647 Libéria 648 Líbia 206 Liechtenstein 326 Litvánia 207 Luxembourg 649 Macao 748 Madagaszkár 307 Magyarország 377 Makedónia 653 Malawi 652 Malaysia 654 Maldív-szigetek 655 Mali 64 Málta 656 Marokko 749 Marshall-szigetek 657 Mauritánia 658 Mauritius 66 Mexikó 750 Mikronézia 323 Moldova 308 Mongólia 44 Montenegró 751 Montserrat 659 Mozambik 661 Namibia 752 Nauru 67 Németország 662 Nepál 663 Nicaragua 664 Niger 665 Nigéria 753 Niue 754 Norfolk-szigetek 71 Norvégia 642 Nyugat-Szahara 666 Nyugat-Szamoa 72 Olaszország 667 Omán 315 Oroszország 321 Örményország 73 Pakisztán 756 Palau 757 Palesztína 702 Panama 668 Papua és Új-Ginea 699 Paraguay 669 Peru 758 Pitcairn-sziget 76 Portugália 759 Quatar 310 Románia 670 Ruanda 760 Saint Christopher és Nevis 761 Saint Helena 671 Saint Lucia 762 Saint Vincent Grenada 673 Salvador 763 San Marino 674 Sao Tome és Principe 675 Seychelle-szigetek 676 Sierra Leone 672 Solomon-szigetek 681 Somalia 81 Spanyolország 677 Sri Lanka 678 Suriname 82 Svájc 83 Svédország 84 Szaud-Arábia 679 Szenegambia 42 Szerbia 216 Szingapúr 680 Szíria 333 Szlovákia 331 Szlovénia 682 Szudán 683 Szvázi 319 Tadzsikisztán 234 Taiwan 684 Tanzánia 685 Thaiföld 686 Togo 765 Tokelau-szigetek 687 Tonga 92 Törökország 688 Trinidad and Tobago 689 Tunézia 766 Turks- és Caicos-szigetek 767 Tuvalu 317 Türkmenisztán 690 Uganda 691 Új-Kaledónia 95 Új-Zéland 314 Ukrajna 692 Uruguay 316 Üzbegisztán 693 Vanuatu 770 Vatikán 694 Venezuela 312 Vietnámi Köztársaság 771 Wallis és Futuna 696 Zambia 697 Zimbabwe 698 Zöldfoki Köztársaság

13

14 Táblázat az IBAN-t alkalmazó országokról és országkódokról Ország Országkód IBAN számlaszám hossza Albánia AL 28 Andorra AD 24 Ausztria AT 20 Belgium BE 16 Bosznia-Hercegovina BA 20 Bulgária BG 22 Ciprus* CY 28 Cseh Köztársaság CZ 24 Dánia* DK 18 Egyesült Királyság GB 22 Észtország EE 20 Finnország FI 18 Franciaország FR 27 Gibraltár GI 23 Görögország GR 27 Hollandia NL 18 Horvátország HR 21 Írország IE 22 Izland IS 26 Izrael IL 23 Lengyelország PL 28 Lettország LV 21 Lichtenstein LI 21 Litvánia LT 20 Luxemburg LU 20 Macedonia MK 19 Magyarország HU 28 Málta MT 31 Mauritius MU 30 Monaco MC 27 Montenegro ME 22 Németország DE 22 Norvégia NO 15 Olaszország IT 27 Portugália PT 25 Románia RO 24 San Marino SM 27 Spanyolország ES 24 Szaud-Arábia SA 24 Svájc CH 21 Svédország SE 24 Szerbia RS 22 Szlovák Köztársaság SK 24 Szlovénia SI 19 Törökország TR 26 Tunézia TN sz. melléklet

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) 1/b. sz. melléklet A természetes személyek, a vállalkozások és a szervezetek a forint- és/vagy devizaszámláiról kezdeményezett deviza átutalási megbízásaikat,

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. február 1-jétől Tartalomjegyzék

Részletesebben

3/c melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén

3/c melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén 1. Egyszeri díjak Belépési díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele esetén Vonal típus Egyéni fővonal 2. és további egyéni fővonal Üzleti fővonal 1-2 vonal Üzleti fővonal

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Nyomtatás Az EK kedvezmyes származási szabályrendszere 2012.11.26. EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvek szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Kedvezmyes elbánások

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek 2014. augusztus 25-étől az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe. Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek... 1 1. Általános rendelkezések... 3

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások 2009. november 1-jével hatályba lépett a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben