QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 A év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út 30. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazó: QUAESTOR Értékpapír Zrt Budapest, Váci út 30. A Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a jelen Átalakulási Tájékoztató jóváhagyó határozatának száma és dátuma: H-KE-III-592/ október 27. Hatályos: október 31. napjától 1

2 Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap év december hó 01. napjával zártkörű alappá alakul át. Az Alap zártkörűvé alakulásával kapcsolatos szabályokat, így különösen az átalakulással kapcsolatos indokokat, határidőket és feltételeket, valamint a Befektetőket érintő adózási szabályokat, továbbá azon Befektetők teendőit, akik nem kívánnak a zártkörű alap befektetői maradni jelen Átalakulási Tájékoztató oldalai tartalmazzák. 2

3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Átalakulási Tájékoztató és Kezelési Szabályzat a magyar jog és különösen a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) és a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet rendelkezései alapján nyújt információt a QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alapról (továbbiakban: Alap), (lajstromszáma: ) a Befektetőknek. Jelen Átalakulási Tájékoztató a Kbftv. rendelkezéseivel összhangban tartalmaz minden olyan információt, amely lehetővé teszi az Alap működésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. Az Alapkezelő, az Alap, mint kibocsátó nevében eljárva a jelen Átalakulási Tájékoztatóban foglaltakért felelősséget vállal, amely az Átalakulási Tájékoztató végén aláírásával erősít meg. Feltétlenül fontos, hogy a leendő Befektetők alaposan megismerjék az Átalakulási Tájékoztatóban foglaltakat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A leendő Befektetők a jelen Átalakulási Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a befektetési jegyekbe történő befektetésről kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. 3

4 FOGALMAK ABA: alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapokat is beleértve; ABAK: alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vag több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő; ABAK-irányelv: az Európai Parlament és a Tanács június 8-i 2011/61/EU irányelve az altnatív beketetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról; ABAK-rendelet: a Bizottság december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről; ÁÉKBV: a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre; ÁÉKBV-alapkezelő: rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő; ÁÉKBV-irányelv: az Európai Parlament és a Tanács július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról; Alap: QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Átalakulás: Az Alap Kbftv. 80. (1) bekezdése alapján elhatározott azon átalakulása, amelynek jellemzőit, feltételeit az Alap Átalakulási Tájékoztatója tartalmazza. Az Alap december hó 01. napjával zártkörű, nyílt végű alappá alakul át és zártkörű, nyílt végű ingatlanbefektetési alapként működik tovább. Átalakulási Hirdetmény: A Kbftv. 80. (3) bekezdése alapján az Átalakulási Tájékoztatót jóváhagyó Felügyeleti engedély megszerzését követően az Alapkezelő köteles az Átalakulás tényét a közzétételi helyen megjelentetni a zártkörűvé átalakulás napját legalább harminc nappal megelőzően. Átalakulási Tájékoztató: Az Alap Zártkörűvé Átalakulását szolgáló, a Felügyelet által jóváhagyott dokumentum, mely tartalmazza az Alap zártkörűvé átalakulásával kapcsolatos szabályokat, így 4

5 különösen az átalakulással kapcsolatos indokokat, határidőket és feltételeket, valamint a Befektetőket érintő adózási kérdéseket. Banki munkanap: Minden nap, amelyen a Letétkezelő üzleti tevékenység végzésére nyitva tart (ide nem értve a Felügyelet által engedélyezett zárvatartás időtartamát). Befektetési alap: a Kbftv.-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma; Befektetési alapkezelés: a kollektív befektetési forma számára végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása; Befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező ABAK, illetve ÁÉKBV-alapkezelő; Befektetési jegy: a Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; Befektetési vállalkozás: az, aki Bszt. szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt, vagy befektetési tevékenységet végez; Befektető: a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa; Bszt.: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény. Dematerializált értékpapír: a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Devizabelföldi: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minősül. Devizakülföldi: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minősül. EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. Értékpapírszámla: A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Felügyelet: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank és annak bármely jogutódja és jogelődje. 5

6 Folyamatos forgalmazás: A nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjainak folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt. Forgalmazás-elszámolási nap: Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket. Forgalmazás-teljesítési nap: Az a nap, amelyben az elszámolt befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások ellenértéke a befektetők felé teljesítésre illetve jóváírásra kerül. Forgalmazó: A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő, a Tpt. 23. (1) bekezdésében meghatározott szervezet. Forgalomba hozatal: A kollektív befektetési értékpapír keletkeztetése és az első tulajdonosnak történő átadása. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. KELER Zrt.: Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. Kezelési Szabályzat: Az Alap kezelése során alkalmazandó különös szabályokat magában foglaló Kbftv.-ben meghatározott dokumentum. Kibocsátó: Az Alap Közzétételi hely: Letétkezelő: az UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Kbftv. 4. (1) bekezdésében meghatározott szervezet. Likvid eszköz: a pénz, a hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező állampapír, a felmondhatóságában nem korlátozott betét, továbbá az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező, legfeljebb egyéves hátralévő futamidejű, nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Nettó eszközérték: a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Ptk.: A polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6

7 Szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek a Tpt.-ben meghatározott feltételeknek. Származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi. Tpt.: A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Zártkörűvé átalakulás napja: Az a nap, amely naptól az Alap működését zártkörű nyílt végű alapként folytatja tovább. 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet: A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet. 7

8 ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az Alap zártkörűvé alakulásának elhatározása és Felügyelet jóváhagyása Az Alap a Kbftv ban foglaltak szerint történő zártkörűvé Átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a március hó 18. napján kelt 1/2014.(III.18.) számú határozatával döntött a 2. pontban részletezett indokokra tekintettel. Az Alap zártkörűvé Átalakulását, az Alap Átalakulási Tájékoztatóját a Felügyelet a október hó 27. napján kelt H-KE-III-592/2014. számú határozatával hagyta jóvá, és engedélyezte az Átalakulási Tájékoztató és Átalakulási Hirdetmény közzétételét. 2. Az Alap zártkörűvé alakulásának indoka A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 14. (1) b) pontjában foglalt, a zártkörűség egyik nevesített kritériumát jelentő 150 fő alatti befektetői létszám az Alap esetében évek óta teljesül. Ebből adódóan az Alap már jelenleg is kvázi zártkörűnek tekinthető. A törvényi előírások zártkörű alap számára rugalmasabb befektetési szabályokat és ezáltal a piaci folyamatok függvényében nagyobb hozamelvárást elősegítő lehetőségeket is elérhetővé tesznek, így az átalakítás elősegíti az Alap Befektetőinek érdekét szolgáló, költséghatékonyabb működtetést. Az ingatlanportfólió jelenleg is zárt, abban az értelemben, hogy összetételében változás az elmúlt években csak minimális mértékben történt. Az Alap Befektetési Jegyeinek forgalmazása évek óta minimális volumenű tekintettel arra, hogy az ingatlanpiac elmúlt évekbeli folyamataiból adódóan sem az Alapkezelő, sem a Forgalmazó nem promotálta a Befektetési Jegyek értékesítését. 3. Az Alap zártkörűvé Átalakulásának napja Az Átalakulás napja a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 80. (1) bekezdésében rögzített Átalakulási Tájékoztató Felügyelet jóváhagyó határozatának Kbftv. 80. (3) bekezdése szerinti közzététele napját követő második hónap első napja. Az Alap az Átalakulás napjáig nyilvános, nyílt végű alap, amely a zártkörűvé Átalakulás napjával zártkörű, nyílt végű alappá alakul át és zártkörű, nyíltvégű ingatlanbefektetési alapként működik tovább. 8

9 4. Az Alap zártkörűvé alakulásának menetrendje október hó 31. nap: befektetési jegyek külön díj és jutalék felszámítása nélküli visszaváltására nyitva álló időszak kezdő napja; november hó 30. nap: befektetési jegyek külön díj és jutalék felszámítása nélküli visszaváltására nyitva álló időszak záró napja; december hó 01. nap: zártkörűvé átalakulás napja; december hó 02. nap: a befektetési jogviszony megszűnése azon Befektetők tekintetében, akik a zártkörűvé Átalakulás után nem kívánnak az Alap Befektetői maradni; a visszaváltott Befektetési Jegyek 6. pont szerint meghatározott ellenértékének jóváírása. 5. Befektetők jogai Azon Befektetők, akik a zártkörűvé átalakult Alap befektetői kívánnak maradni Befektetési Jegyei automatikusan a zártkörű Alap jegyeivé alakulnak át az Átalakulás napján, az Átalakulást követően a zártkörű, nyílt végű befektetési alap Befektetői maradnak, kifizetés a részükre az Átalakuláskor nem történik, a befektetési jegyek vételére és eladására az Átalakulást követően folyamatos forgalmazás keretében a forgalmazónál lesz lehetőség a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint. Azon Befektetők, akik nem kívánják a zártkörű Alapban a Befektetési Jegyeiket megtartani, Befektetési Jegyeiket külön díj és jutalék felszámítása nélkül visszaválthatják a visszaváltására nyitva álló időszak kezdő és záró napja között. 6. Elszámolás az Alap zártkörűvé Átalakulása során Azon befektetőknek, akik a külön díj és jutalék felszámítása nélküli visszaváltásra nyitva álló időszak kezdő és záró napja között kezdeményezték a befektetési jogviszonyuk megszüntetését a Befektetési Jegyeik visszaváltása útján, az elszámolás és a kifizetés alapját a Befektetési Jegyeknek az Átalakulás napját megelőző napi egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték alapján számított ellenértéke képezi. Kifizetésre az Átalakulás napját követő napon kerül sor az értékpapírszámla-vezetőn keresztül, jóváírással a Befektető ügyfélszámláján. A számlán az értékpapírszámla-vezető a Befektetési Jegyek ellenértékének kamatjövedelem-adóval csökkentett összegét írja jóvá, kivéve a szeptember 1. előtt vásárolt Befektetési Jegyeket, melyek mentesülnek az adó alól. 9

10 7. Az Alap Átalakulással érintett jellemzői, a fontosabb változások összefoglalása 7.1. Az Alap működési formájának megváltozása Az Alap az Átalakulás napján zártkörű, nyílt végű befektetési alappá alakul át és így működik tovább. A zártkörű működés keretében az Alap befektetési jegyei kizárólag a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 14. (1) bekezdés a)-e) pontban meghatározott korlátok között a Kezelési Szabályzatban meghatározott befektetők körében forgalmazhatóak. Az Átalakulás napját követően a zártkörű Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek tulajdonosa lehet a) az a Befektető, aki az Alap zártkörűvé Átalakulásakor az Alap Befektetője; b) a zártkörűvé Átalakulást követően, aki egyszerre legalább euró vagy annak megfelelő értékben vásárol Befektetési Jegyet A Befektetési Jegyek forgalmazása az Átalakulást követően A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei Az Alapot az Alapkezelő nyílt végű ingatlan befektetési alapként hozta létre, visszaváltható Befektetési Jegyek forgalomba hozatalával. Az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő banki munkanapon megkezdte a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazását. Az Alapkezelő a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának lebonyolításával a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint Forgalmazót (a továbbiakban: Forgalmazó) bízta meg. A Forgalmazó fenti tevékenység ellátására harmadik személyt vehet igénybe, azonban ilyenkor is úgy felel, mintha saját maga járna el. Forgalmazási helyek: A QUAESTOR Értékpapír Zrt. által igénybe vett közvetítő QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. fiókhálózata. A fiókok listáját az Alap Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete tartalmazza. A Forgalmazó minden banki munkanapon köteles a Befektetési Jegyekre vételi, illetve visszaváltási megbízást felvenni. Forgalmazási órák: munkanapokon óráig, pénztári órák: óráig A Befektetési Jegyek vétele A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazási időszakában a Befektetők a Befektetési Jegyeket a Forgalmazóval a megkötött számlaszerződés és a Befektetési Jegyek vételére vonatkozó megbízási szerződés megkötésével, azok Forgalmazóhoz történő eljuttatásával, a vételár és az eladási jutalék megfizetésével vásárolhatják meg. 10

11 A Befektetési Jegyek vételére vonatkozó megbízási (bizományosi) szerződéseket a Befektetők a Forgalmazási helyhez személyesen vagy meghatalmazottjuk útján juttathatják el. A vételi megbízási szerződésen megjelölt vételár, továbbá a Forgalmazó által felszámított eladási jutalék megfizetése készpénzzel a forgalmazási helyen a Forgalmazó pénztárába történő befizetéssel, illetve a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett elszámolási számlájára történő átutalással teljesíthető. A Forgalmazó a Befektető vételi megbízását a vételárnak és az eladási jutalék összegének a Forgalmazó fent megjelölt számláján ténylegesen megtörtént jóváírásának értéknapján, illetve a Forgalmazó a pénztárában történt befizetés napján (T nap) érvényes, T+2 nap közzétett forgalmazási árfolyam alapján, a T+2 napon teljesíti. Azon megbízások, ahol a vételi megbízási szerződés megérkezett a forgalmazási helyhez, de az eladási jutalékkal növelt vételár nem érkezett meg a fent megjelölt számlára, a vételi megbízást megérkezését követő 30. naptári nap elteltével, hatályát veszti. Azon megbízások esetében - ahol a megbízási szerződésen megjelölt eladási jutalékkal növelt vételár kevesebb, mint a Befektető által átutalt és a Forgalmazó fent említett számláján ténylegesen jóváírt összeg - a Forgalmazó, a ténylegesen jóváírt összeg erejéig teljesíti a megbízást. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a Befektetési Jegyek megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A Befektetési Jegy tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek számláján a Befektetési Jegyet nyilvántartják. A zártkörűvé Átalakulás napját követően a vásárolható Befektetési Jegyek értéke minimálisan euró vagy annak megfelelő összeg A Befektetési Jegyek visszaváltása A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során a Befektetők a tulajdonukban álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán lévő Befektetési Jegyeket a Befektetési Jegyek visszaváltására vonatkozó, szabályszerűen kitöltött megbízási szerződés aláírásával és annak a Forgalmazóhoz történő eljuttatásával válthatják vissza. Az Alapkezelő a visszaváltást, összeghatártól függetlenül, a hatályos jogszabályban meghatározott időszakon belül az utolsó forgalmazási (T) napon érvényes, a T+2 nap közzétett árfolyamon és a T+2 napon teljesíti. A T nap a visszaváltási megbízásnak a forgalmazási helyhez pénztári órákban történő eljuttatásától számított 31. naptári nap. Az Alapkezelő jogosult a visszaváltást az előzőekben meghatározott időszak utolsó forgalmazási napja és a megbízás felvételét követő 31. naptári nap között is teljesíteni, de köteles közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni az 11

12 elszámolás értéknapja megváltoztatásáról szóló döntését, legkésőbb öt nappal a hatálybalépés előtt. Az Ft-ot meghaladó kifizetés esetén az Forgalmazó jogosult a visszaváltást kizárólag átutalással teljesíteni. Amennyiben a Befektető tulajdonában álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán lévő Befektetési Jegyek mennyisége kevesebb, a) mint a Befektető által a visszaváltási megbízáson megjelölt Befektetési Jegy mennyiség, b) vagy a visszaváltási szerződésen megjelölt visszaváltási érték és a napi forgalmazási árfolyam, továbbá a visszaváltási jutalék alapján kiszámított Befektetési Jegy mennyiség, úgy a Forgalmazó a Befektető visszaváltását a teljesíthető maximális mértékig, a Befektető tulajdonában álló teljes Befektetési Jegy mennyiség visszaváltásával teljesíti Az Alap befektetési politikájának változása Figyelemmel arra, hogy a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 43. (2) bekezdésében rögzítettek szerint a zártkörű ingatlan befektetési alap a Korm. rend ában meghatározott befektetési korlátok és egyéb működési előírásoktól eltérően is meghatározhatja az egyes eszközök összes eszközön belüli arányát, a zártkörűvé Átalakulást követően az Alap befektetési politikája nem 15 %-ban határozza meg az összes eszközön belüli likvid eszközök minimális arányát. Az eltérés indoka, hogy a befektetők által elvárt hozam biztosítását és az Alap biztonságos működését szolgáló likviditás fenntartását az Alapkezelő egyaránt fontosnak tartja, ezért a biztonságos működtetéshez szükséges likvid eszközök szintjét az Alap befektetőinek összetétele, koncentrációja, múltbeli és esetlegesen előre látható visszaváltási szokásaik, valamint az Alap tervezhető várható bevételei illetve tervezhető működési kiadásaira tekintettel határozza meg. Az Alapkezelő annak érdekében, hogy az Alap likviditását folyamatosan biztosítani tudja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének az ingatlanalap-kezelési tevékenység megfelelő végzéséhez kiadott 11/2013. (VII. 12.) számú ajánlásában foglaltak szerint a rendkívüli helyzetre vonatkozó likviditási tervet készített. Az Alap zártkörűvé átalakulását követően az Alap származtatott ügyleteket nem alkalmaz. A likvid eszköz arányának változására figyelemmel az zártkörűvé átalakulást követően az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya az alábbiak szerint változik: 12

13 Minimum arány (%) Maximum arány (%) Tervezett arány (%) Lakáscélú ingatlanok 0% 80% 34% Nem lakó célú ingatlanok 0% 80% 34% Telkek, földterületek 0% 80% 30% Forintban denominált likvid eszközök 1% 30% 2% 7.4. Változás a tájékoztatási kötelezettségben Az Alapkezelő az Átalakulást követően a zártkörű Befektetési Alap rendszeres tájékoztatási kötelezettségét az éves és féléves jelentés Befektetők rendelkezésre bocsátásával teljesíti. Az Alapkezelő az Alap befektetői tájékoztatásának módján a zártkörűvé Átalakulással egyidejűleg a havi portfoliójelentés tekintetében nem változtat, a havi portfoliójelentést a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig a Befektetők részére hozzáférhetővé teszi. 8. Az Alap zártkörűvé alakulásával kapcsolatos kockázatok Az Átalakulást követően az Alap Kezelési Szabályzata az Alapkezelő által a Felügyeletnek történő bejelentési kötelezettség mellett bármikor módosítható. Ennek megfelelően a forgalomba hozatal és visszaváltás feltételeinek módosítása, a befektetési szabályok módosítása, a Befektetők tájékoztatásának módjára és formájára vonatkozó változtatások - a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett - a továbbiakban nem igényelnek felügyeleti jóváhagyást. Az Alap Átalakulását követően megszűnik az Alapkezelő azon kötelezettsége, miszerint köteles havonta az Alap tekintetében a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni. Amennyiben az Alap Átalakulása valamely feltétel teljesülésének hiánya miatt meghiúsul, az Alap nyilvános alapként folytatja működését a Kezelési szabályzatban részletezett forgalmazási feltételek szerint. 9. A Befektetőket érintő adózási szabályok A Befektetési Jegyeiket visszaváltó Befektetők esetében a Befektetési Jegyek hozamát, kamatát, az eladásukból, visszaváltásukból eredő árfolyamnyereséget január 1-től 16% adó terheli. Az adó alapja a kapott kamat, hozam, illetve a Befektetési Jegy megszerzéskori és eladáskori árfolyamának különbsége szorozva a Befektetési Jegyek darabszámával, csökkentve a vásárlási és visszaváltási tranzakciós költségekkel. A 16%-os adót a kifizető vonja le, vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé. A magyar adóilletőségű magánszemély vagy - ha a jövedelem utáni adófizetésre az Szja tv. szerint a kifizető köteles -, akkor a kifizető 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást (EHO) fizet az Szja tv a szerinti kamatjövedelem - az Szja tv. szerint adómentesnek 13

14 minősülő kamatjövedelem vagy kamat kivételével - adóalapként meghatározott összege után. Lehetőség van az adófizetési és EHO-fizetési kötelezettségek alól az SZJA törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén mentesülni. A befektetők befektetési szolgáltatóval tartós befektetési szerződést köthetnek, melyek lényege, hogy az a természetes személy, aki ilyen számlán helyezi el magtakarításait, meghatározott feltételek teljesülése esetén részben vagy egészben mentesül a kamat- és árfolyamnyereség-adó illetve EHO-fizetési kötelezettség alól. A Befektetési Jegy tulajdonosoknak ezt az adónemet nem kell szerepeltetniük adóbevallásukban. Nem kell kamatadót fizetni a szeptember 1. előtt megszerzett nyíltvégű Befektetési Jegyek hozama után, függetlenül attól, hogy azok mikor kerülnek eladásra. A Befektetési Jegyeiket visszaváltani nem kívánó Befektetők esetében az Átalakulás nem minősül a Befektetési Jegyek visszaváltásának. 10. Nyilatkozat Az Alap, mint kibocsátó nevében eljáró QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg ), mint Alapkezelő és a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg ), mint Forgalmazó jelen nyilatkozattal kijelentik, hogy az Átalakulási Tájékoztató jelen nyilatkozatot megelőző, az Alap zártkörűvé Átalakulására vonatkozó pontjai a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazzák, nem hallgatnak el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap Befektetési Jegyeinek, az Alap, mint kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó és a Forgalmazó egyetemlegesen felel. Budapest, október hó 30. nap QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. 14

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben