Nagy Anita KÖZÉRDEKŰ MUNKA A GYAKORLATBAN *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Anita KÖZÉRDEKŰ MUNKA A GYAKORLATBAN *"

Átírás

1 Nagy Anita KÖZÉRDEKŰ MUNKA A GYAKORLATBAN * Amennyiben a közérdekű munka 1 fogalmát definiálni szeretnénk, akkor ehhez az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2010)1. számú Ajánlásában írtakat hívhatjuk segítségül, melyszerint A közérdekű munka olyan közösségi büntetés vagy intézkedés, amely a pártfogó felügyelői szolgálat által szervezett és felügyelt, a közösség javára, a bűnelkövető általokozott sérelem valóságos vagy szimbolikus jóvátételeként végzett ingyenes munkát foglalja magában. 2 A nyugat európai jogirodalomban a közérdekű munka végzését olyan fő vagy mellékbüntetésnek tekintik, amely szociális és reduktív (nevelő, képző) jellegű tevékenység elvégzését jelenti fizetség nélkül, ezzel elősegítve ugyanakkor az elítélt beilleszkedését, vagy újra beilleszkedését a társadalomba. 3 Európában különösen a XVI. századi Angliában és Németalföldön a fenyítő és dologházakig vezethetjük vissza a rabmunka kialakulását. A szabadságvesztés-büntetés és a munka egybekapcsolása nem a büntetőjogi gondolkodás vagy a büntetés-végrehajtási gyakorlat terméke. A fenyítő és dologházak elsősorban nem börtönök voltak, (bár később azzá váltak) hanem valamiféle kombinációi a szegény és árvaházaknak. A társadalom perifériájára sodródókkal való foglalkozás, a szegényügy kialakulása vetette föl először a munkáltatás gondolatát, lehetőséget teremtve a csavargó elemeknek a tisztes megélhetésre. A dologházakban nem a büntető intézetet látták, hanem a sikeres reszocializáció egyik útját. 4 Már Mária Terézia rendelkezései rögzítették írásban, hogy az a jobbágy aki az erdőket rontotta, a fákat nyeste, a kártérítésen felül háromnapi munkával tartozzon. 5 A 18. században a közérdekű munkát Németországban csak bizonyos rendkívüli esetekben alkalmazták. Így például akkor, amikor enyhébb bűncselekményt követett el az elítélt, a börtönbüntetés kiegészítéseként. A szabadságelvonást nem tartalmazó, önálló munkabüntetés először a Szovjetunió jogában jelent meg 1917-ben. Jellemzője volt a meghatározott időtartam, a kijelölt munkahelyen végzendő munka, a munkabér meghatározott részének elvonása, az elkövető megjavításának, nevelésének igénye a kollektíva nevelő hatása által. 6 * A tanulmány közzététele a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 1 A közérdekű munka büntetés végrehajtásának legfontosabb szabályait jelenleg négy jogszabály tartalmazza: a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.), a büntetések és az intézkedésekről szóló 1979.évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.), amelyet kiegészít egyrészt a büntető ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002.(IV. 9.)IM. rendelet illetve a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003.(VI. 24.) IM. rendelet 2 A Miniszteri Bizottság CM /Rec (2010) 1. sz. Ajánlása a tagállamok számára, az Európa Tanács Pártfogási Szabályairól 3 Vókó György: Magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialog Campus Kiadó, Budapest-Pécs, o. 4 Kabódi Csaba-Lőrincz József-Mezey Barna: Büntetéstani alapfogalmak. Rejtjel Kiadó, 2005., 202. o. 5 Vókó György i.m o. 1

2 A közérdekű munka felügyeletének szabályozása azonban már sokkal későbbi időre tehető, így például Németországban a közérdekű munka szervezett felügyelete csak 1947-ben történt meg. Az elítéltnek a felügyelet szabályai szerint az alábbi kritériumoknak kellett megfelelni: szabadon kellett élnie a családjánál, a munkáját a hivatalnak képesnek kellett lennie felügyelni (Arbeitsamt), s a munkát a tartományi hivataloknak kellett rendelkezésre bocsátania. 7 Hazánkban a javító-nevelő munkát új intézményként az évi II. törvény a honosította meg büntetőjogunkban. A törvény miniszteri indoklása szerint olyan intézkedésként vezették be, amely a büntetéssel ellentétben kizárólag a javításra és nevelésre irányult. Alkalmazására akkor kerülhetett sor, ha a büntetés célja szabadságelvonás nélkül is elérhető, és ha a törvény a bűncselekményre öt évet meg nem haladó szabadságvesztést rendelt el. Kiszabásakor tekintettel kellett lenni a bűncselekmény jellegére, súlyára. Mai szemmel nézve számos alapelvet (köztük például a jogbiztonság, az anyagi jogi legalitás, vagy az arányosság elvét) sértő módon, az elkövető társadalmi helyzetének is szerepe volt a büntetés alkalmazásakor. Tartama: egy hónaptól két évig terjedhetett. Az elítélt a bíróság által meghatározott természetű munkát volt köteles végezni, amelyért csökkentett díjazásban részesült. A csökkentés mértékét azonban a bíróság állapította meg esetenként, amelynek határait a törvény oly módon rögzítette, hogy a díj egytized részénél kisebb és egynegyedénél nagyobb nem lehetett. 8 Hátrányaként kell kiemelni, hogy csak szűk körben érvényesült, csak állami vállalatnál, illetve állami gazdaságnál munkaviszonyban lévő személyekkel szemben lehetett alkalmazni. Hasonlóan azonban a mai szabályozáshoz, amennyiben a munka végzésére kötelezett nem tett eleget a munkavégzési kötelezettségének, vagy a fegyelmi szabályokat súlyosan megszegte, akkor a hátralévő részt átváltoztatták börtönbüntetésre. A közérdekű munkát a Btá. ugyan intézkedésként határozta meg, de előbb a gyakorlat, majd a jogalkotás is elismerte büntetés jellegét. 9 Az évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető törvénykönyvéről, (un. szocialista Btk.), még a főbüntetések között szabályozta a közérdekű munkát. A Különös Részben 27 helyen fordult elő, mint alternatív büntetés és alkalmazási lehetőségét szélesítette a büntetés enyhítésére vonatkozó rendelkezés is. 10 Tartama: három hónaptól egy év és hat hónapig terjedhetett, illetve halmazati és összbüntetés esetén két évig. A jogszabály értelmében a közérdekű munkát már elvileg, bárkivel szemben alkalmazhatónak találták, s a büntetést nemcsak állami szerveknél lehetett végrehajtani, hanem szövetkezetben, illetve az elítélt korábbi munkahelyén is. Az elítélt a munkáért munkabért kapott, s a munkabére öt-húsz százalékáig terjedő részét az állam javára levonhatták. Az 1971.évi 28.törvényerejű rendelet szélesítette a közérdekű munka alkalmazási körét úgy, hogy kijelölt munkatelepekről rendelkezett. (A kijelölt munkatelepeken történő végrehajtásról szóló rendelkezések azonban nem léptek hatályba.) Az 1978.évi IV. törvény (Btk) lényegében változatlan formában átvette a korábbi szabályozást, majd az január 1-én hatályba lépő 1987.évi III. törvény megtartotta eredeti formájában a javító-nevelő munkát, de már bevezette mellette a közérdekű munkát is. 6 A közérdekű munka büntetés végrehajtási gyakorlatának elemzése, Készítette: dr. Gombik Gergely szakreferens, Központi Igazságügyi Hivatal, Készült az Igazságügyi Hivatal megbízásából, Kutatási beszámoló 7 Kohlhaas: Gemeinützige Arbeit an Stelle von Freiheitsstrafen? Ein Erfahrungsbericht, in DRZ 48, 485. p évi II. tv. Büntető Törvénykönyv Általános Részéről, 48. (3) bekezdés évi 39. tvr., 10 Mónusné Kiss Katalin: A közérdekű munka speciális jellegének főbb vonásai 2

3 Ezen törvény miniszteri indokolása szerint nincs meghatározva a közérdekű munka fogalma, így annak kimunkálása a végrehajtás során a bírói gyakorlatra várt. A közérdekű munka fogalma körében egy bírósági határozat jelent meg a (BH 1994/465), amely szerint a közérdekű munkán a közérdeket szolgáló tevékenységet kell érteni, amely valamely település közlekedésének a biztosításához, a közbiztonság fenntartásához szükséges anyagok raktározása révén a közérdeket szolgálja, ezért az ilyen munkahely a közérdekű munka végzésére kijelölhető. A jogszabály viszonylag széles körben adott lehetőséget a javító-nevelő munka alkalmazására. A javító-nevelő munka azt jelentette, hogy az elítélt köteles volt a kijelölt munkahelyen meghatározott munkát végezni. A díj egy részét- öt-harminc százalékig - az állam javára levonták. 11 A javító-nevelő munkát az évi XVII. törvénnyel bevezetett módosítás törölte el, tekintettel az alkalmazásából adódó nehézségekre. Az évi LXXIII. törvénnyel egyeduralkodó munkabüntetésként maradt a közérdekű munka, s e törvény 3. - a alapján az ítélő bíróság feladata lett annak meghatározása, hogy az elítélt milyen természetű munkát köteles végezni. A közérdekű munka lényege, hogy az elítélt hetenként legalább egy napon, a heti pihenőnapon vagy szabadidejében, díjazás nélkül végzi az ügyben ítélkező bíróság által meghatározott időtartamú 12 és jellegű 13 munkát, anélkül, hogy ez munkaviszonyt keletkeztetne. 14 A közérdekű munkával kapcsolatos publikációk hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a végzendő munkát az elítélt személyiségének megfelelően kell megválasztani. A jogalkalmazónak a munka természetének meghatározásánál az elítélt egészségi állapotát és képzettségét is figyelembe kell vennie. A bíróság a terhelt egészségi állapotát és képzettségét a bizonyítási eljárás adataiból ismerheti meg, így e büntetés indítványozása esetén, már a nyomozás során fel kell deríteni az ehhez szükséges adatokat, így a szakképzettséget igazoló iratokat be kell szerezni, szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni. 15 Az ügydöntő határozatban azonban a bíróság az új szabályozás mellett sem dönt mindenről (csak a munkát és a tartamát határozza meg), így a közérdekű munka büntetés végrehajtásának következő lépcsője a büntetés-végrehajtási bíró lesz, aki a konkrét munkahelyet a hivatásos pártfogó javaslatára kijelöli. A közérdekű munka kijelölésében a nemzetközi szakirodalom egyöntetűen rámutat arra, hogy a közérdekű munkát kórházakban, pszichológiai intézményekben, idősek otthonában, természetvédelemmel összefüggésben, parkok es utcák rendbetételében kell állnia 16 A közérdekű munka törvényességi felügyeletét, úgy mint a többi szankció esetén is, az ügyészség látja el, mint arra Lajtár István is utal a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a büntetés-végrehajtás, illetve annak törvényességi felügyelete a világ számos országában bizonyos mértékben vitathatatlanul ügyészi feladat, függetlenül az ügyészség alárendeltségétől, alkotmányos helyzetétől. Az ügyészség az az apparátus, amely a nemzetközi elvárásokban is megfogalmazott, a büntetés-végrehajtást övező külső garancia és 11 Nagy F. i.m o. 12 A közérdekű munkát órákban kell meghatározni, legkisebb mértéke negyvenkettő, legnagyobb mértéke háromszáz óra. Btk. 49. (4) 13 pl. szellemi, könnyű/nehéz fizikai munka 14 Bv.tvr. 61. (1) 15 Btk. kommentár (2011) 117.oldal Szerző: Berkes György dr., Kiss Zsigmond dr., Kónya István dr., Molnár Gábor Miklós dr., Rabóczki Ede dr., Akácz József dr., Belegi József dr., Katona Sándor dr., Márki Zoltán dr., Mészár Róza dr., Szerkesztő: Berkes György dr., Rabóczki Ede dr. 16 Hans-Heinrich Jescheck : Strafrecht Allgemeiner Teil, 3.Aufl.1978., S 680 p. 3

4 kontrollrendszert sajátos eszközei és módszerei révén a leghatékonyabban tudja képviselni és gyakorolni. 17 A közérdekű munka végrehajtásában fontos szerepet játszik a pártfogó felügyelői szolgálat. A pártfogói szervezet időközben azonban átalakításra került. A fő változást az jelenti, hogy az egységes pártfogói szolgálat létrehozásával a korábbi bírósági pártfogók fizikailag is elkülönültek a büntetés-végrehajtási bírótól, az új szervezeten belül pedig arra is lehetőség nyílik, hogy a kapacitások függvényében az egyes megyei (fővárosi) hivatalokban külön kijelölt pártfogó(k) lássa(ák) el a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos teendőket, ahogyan ezt a fiatalkorúak esetében már jogszabály is előírta. 18 A Legfelsőbb Bíróság BKv 4/2007. véleménye alapján, nem hagyható figyelmen kívül, hogy a közérdekű munka büntetés végrehajtása nem folyamatos, hanem megszakításokkal történik, tekintettel arra, hogy az elítélt a heti pihenőnapján vagy szabadnapján köteles elvégezni. Szabadidőnek minősül a szabadságon töltött idő is, ezért az elítélt a közérdekű munkát a szabadsága terhére is teljesítheti. A évi LXXX. törvény május 1. napján kezdődő hatállyal annyiban módosította a korábbi rendelkezéseket, hogy a korábbi napokban megállapított közérdekű munkavégzést órákban megállapított munkavégzés váltotta fel, így jelenleg a Btk. 49. (4) bekezdése alapján a közérdekű munka legkisebb mértéke negyvenkettő, míg a legnagyobb mértéke háromszáz óra. A Bv. tvr. 61. (2) bekezdése alapján pedig a napi munkaidő legalább négy és legfeljebb nyolc óra lehet. Európa egyes államainak büntetőjogában azonban már lényegesen különbözik az óraszámban megadott generális minimum és maximum. Gyakorinak tekinthető a 200 és 300 óra közötti felső határ, ahogyan pl. az angoloknál és franciáknál a 240 óra. Az újabb szabályozásban azonban e fölötti tartammal is egyre gyakrabban találkozhatunk, mint pl. a spanyol Btk. szerinti 384 óra. 19 Ezt követően tekintsük át közérdekű munka végrehajtásának főbb lépcsőit. Az ítélet meghozatala előtt a közérdekű munka végrehajtását három nagy szakaszra bonthatjuk. Első szakasz: Büntetés-végrehajtási bírói szakasz Második szakasz: Pártfogó felügyelői vélemény elkészítésének szakasza Harmadik szakasz: Pártfogó felügyelői szakasz Az első szakaszban a közérdekű munka kiszabásáról, az ítélkező bíróság által küldött, értesítőlap alapján kap tájékoztatást a büntetés-végrehajtási bíró. Az értesítőlap tartalmazza, hogy korábban készült-e az elítéltről pártfogó felügyelői vélemény, s ha korábban nem készült, akkor az értesítőlap tartalmazza a következőket: az elítélt iskolai végzettségét, szakképzettségét, a munkaképességével kapcsolatos adatokat, az elítélt kérelmét a büntetésnek a tartózkodási helyen történő végrehajtására. Ezt követően a büntetés-végrehajtási bíró megvizsgálja: fennáll-e valamely végrehajtást kizáró ok, így például: halál, elévülés, kegyelem (Btk. 66. ), nincs-e a Bv. tvr. 66. (3) bekezdésében foglalt esetleges kizáró ok, 17 Lajtár István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban,a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai.2008.bp.phd értekezés (http:// :8080/phd/lajtár_istvan.phd.pdf) 18 17/2003.(IV.24) IM. rendelet 13. (1) a fiatalkorúak pártfogó felügyelői közül a megyei (fővárosi) igazgató jelöli ki azt, aki a fiatalkorúval szemben kiszabott közérdekű munka végrehajtását szervezi és ellenőrzi. 19 Nagy Ferenc: A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában, Büntetőjogi Kodifikáció, évi 1. szám 8. o. 4

5 az elítélt előzetes fogvatartásban vagy házi őrizetben töltött idővel nem töltötte-e ki a büntetés tartamát, az alapügyben eljáró bíróság nem engedélyezett-e halasztást a végrehajtásra. 20 Ha nem áll fenn, egyik lehetőség sem, a közérdekű munka foganatba vehető, s büntetésvégrehajtási bíró feladata, hogy: záradékolja, felülbélyegezze és aláírja az értesítőlapot. Ennek másolatát az egyéb iratok másolatával együtt megküldi a székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői hivatalnak, azzal, hogy 30 napon belül készítsenek pártfogó felügyelői véleményt a munkahely kijelölése érdekében. (Az ítélkező bíróság az iratokat a terhelt lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak küldi meg.) A pártfogó felügyelő illetékessége az első munkahely kijelölése alkalmával alakul ki, így ha az elítélt a büntetés-végrehajtási bírói szakaszban kéri, hogy munkahelyét a tartózkodási helyén jelöljék ki, 21 az iratoknak a tartózkodási hely szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíróhoz való áttétele révén az eszerinti hivatal pártfogója lesz illetékes. A második szakaszban a pártfogó felügyelő az iratok kézhezvétele után intézkedik az esetleg hiányzó adatok pótlásáról és azt is vizsgálja, hogy van-e akadálya a végrehajtásnak. Ilyen akadály lehet például, hogy időközben a közérdekű munkára ítélt, büntetés-végrehajtási intézetbe került. Amennyiben semmilyen akadálya nincs a végrehajtásnak, akkor az elítéltet felhívják a pártfogó felügyelő előtti megjelenésre. Ha az elítélt átvette ugyan a felhívást, de nem jelentkezik a megadott időpontban, személyesen keresi meg a pártfogó felügyelő és az elítélt tartózkodási helyén információt gyűjt, esetleg a helyszínen jegyzőkönyvet vehet fel. Ha az elítélt a felhívásra megjelenik, akkor pártfogó felügyelő jegyzőkönyvet készít, amelyet a véleményhez csatolnak. 22 Ezt követően a pártfogó ismét megvizsgálja, hogy nem merülnek-e fel kizárási okok, így pl. végrehajtási akadály időközben nem következett-e be, (azaz pl. az elítéltet büntetésvégrehajtási intézetben helyezték el), vagy esetleg a büntetést kiszabó bíróság időközben a végrehajtásra az elítéltnek halasztást engedélyezett. 23 A pártfogó felügyelő mindeközben a kiválasztott munkahelyet írásban nyilatkoztatja, hogy mely időponttól, milyen jellegű közérdekű munka végzésére van igénye. 24 A továbbiakban a pártfogó felügyelő a vonatkozó szabályoknak megfelelően írásba foglalja véleményét, és a két kötelező kiegészítő irattal, vagy az estleges egyéb iratokkal együtt a büntetés-végrehajtási bíró elé terjeszti. A harmadik szakaszban a büntetés-végrehajtási bíró 30 napon belül végzést hoz, amelyben kijelöli a közérdekű munka végrehajtására szolgáló helyet. A büntetés-végrehajtási bíró dönthet úgy is, hogy meghallgatást tart, ekkor a pártfogó felügyelő javaslatától számított nyolc napon belül kitűzi a meghallgatást és a meghallgatásra az elítéltet megidézi, és arról az ügyészt értesíti. 25 A büntetés-végrehajtási bíró felhívja az elítéltet, hogy a közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére a munkahelyen mikor jelentkezzék. 20 9/2002. IM. rendelet. 63. (1) bekezdése 21 9/2002. IM. rendelet. 63. (7) 22 A jegyzőkönyv tartalmazza az elítélttel kapcsolatosan gyűjtött információkat, különös részletességgel azokat, melyek a végrehajthatóságot befolyásolhatják.(így például az elítélt elérhetőségét, a nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy hol kívánja letölteni a büntetését, egészségi állapotát, szakképzettségét, nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy mikor tud eleget tenni a kötelezettségének, minden olyan körülményt, amely a munkavégzést akadályozná.) 23 Halasztás az elítélt kérelmére adható indokolt esetben egy alkalommal három hónapi időtartamra. Kivételesen indokolt esetben három hónapot meghaladó vagy ismételt halasztás is engedélyezhető a Bv.tvr. 65. (1) bekezdése alapján. 24 9/2002. (IV. 9.) IM. rendelet 63. (4) alapján a munkahely írásbeli nyilatkozata vagy a szóbeli nyilatkozatról készített feljegyzés kötelező melléklete a továbbítandó pártfogó felügyelői véleménynek. 25 A meghallgatás mellőzése nem lenne összhangban a CPT évi Magyarországnak szóló ajánlásával. lásd Belovics Ervin Lajtár István Pacsek József Vókó György: A büntetés-végrehajtási jog magyarázata. HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2001., 90. o. 5

6 Ezzel egyidejűleg a büntetés-végrehajtási bíró a munkahelynek megküldi a munkahely kijelöléséről szóló végzést, tájékoztatja a kiszabott közérdekű munka tartamáról a munkahelyet, továbbá arról, hogy az elítélt mikor köteles a munkahelyen megjelenni. A kijelölt munkahelynek is vannak köztelezettségei, amelyet a Bv. tvr a alapján köteles teljesíteni, így például:a pártfogó felügyelő által megküldött nyilvántartó lapot kell vezetnie, és az elítélttel kapcsolatban kért felvilágosítást a pártfogó felügyelőnek megadnia. A munkahelynek haladéktalanul értesítenie kell a pártfogó felügyelőt, ha az elítélt a munkakötelezettségének nem tesz eleget, vagy a büntetését megkezdte, vagy ha a büntetés végrehajtására más munkahelyet indokolt kijelölni, illetve akkor is tájékoztatja a munkahely a pártfogó felügyelőt, ha a büntetését kitöltötte. A munkahely kijelölésénél fontos megjegyeznünk, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatnak fontos szerepe van, hiszen a Bv. tvr. 60. (3) bekezdése alapján rendszeresen tájékoztatja a törvényszéket és a pártfogó felügyelői szolgálatot azokról a munkahelyekről, amelyek a közérdekű munka végzésére elítéltnek a kijelölését igénylik. A közérdekű munka végrehajtására általában az előzőekben felvázoltak szerint kerül sor, de az esetek jelentős részében több probléma is adódhat, s ettől eltérő mederben folytatódhat az eljárás. Így például csoportosítva a közérdekű munka végrehajtását megtörő okokat beszélhetünk akadályoztatott végrehajtásról, a végrehajthatóság megszűnéséről, félbeszakításról, új munkahely kijelöléséről, meghiúsult végrehajtásról a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatásáról. Akadályoztatott a közérdekű munka végrehajtása, amennyiben a büntetés letöltése azért nem kezdődött meg, mert a felhívást nem lehetett az elítéltnek kézbesíteni (kétszeri megkísérlése után sem vette át, ismeretlen a jelzett címen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik), illetve már a pártfogó felhívására sem jelent meg, és tartózkodási helyén nem volt megtalálható, továbbá ha a munkahelyen nem jelent meg, így a munkahelyről nem érkezik értesítés a végrehajtás megkezdésére vonatkozóan. Ilyen esetben a pártfogó lépéseket tesz annak érdekében, hogy az elítéltet elszámoltassa, jegyzőkönyvben figyelmeztesse, felkutassa, (tartózkodási helyén próbálja megkeresni, felhívást bocsát ki, a rendőrségtől illetőleg a BVOP-tól szerez be információt az elítélt feltételezhető tényleges tartózkodási helyére vonatkozóan). 26 Amennyiben nem sikerült eredményt elérnie, ezt javaslatban jelzi az illetékes büntetésvégrehajtási bíró felé, egyben büntetés-végrehajtási bírói intézkedést kezdeményez az elítélt tényleges tartózkodási helyének felkutatása iránt. Ilyen intézkedések lehetnek: lakcímfigyelés elrendelése, körözés, elfogató parancs kibocsátása. 27 Ha a pártfogó felügyelő azt észleli, hogy az elfogatóparancs kiadásának oka megszűnt, javaslatot tesz annak visszavonására. A végrehajthatóság megszűnéséről akkor beszélhetünk, ha a Bv. tvr. 66. (3) bekezdésében megjelölt okkal találkozunk, azaz az elítélt egészségi állapotában olyan tartós változás állt be, amely nem teszi lehetővé a közérdekű munka végrehajtását, vagy az elítélt legalább egy évig gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült, vagy ha a korábbiakban említett, Btk ban írt kizáró ok (elévülés, halál, kegyelem) következik be. Félbeszakításra ismételten a Bv.tvr. ad lehetőséget a 65. (2) bekezdésében meghatározottak szerint, ha a megkezdett közérdekű munka a büntetés-végrehajtási bíró 26 17/2003.(IV.24) IM. rendelet. 12. (1) 27 Bv. tvr. 6/A. (1) 6

7 engedélyével hivatalból vagy az elítélt kérelmére félbeszakítható. A pártfogó felügyelő a döntés előtt meghallgatható, s a pártfogó felügyelői vélemény beszerezhető. Az elbíráláshoz szükséges iratokat a pártfogó szerzi be és továbbítja javaslatával együtt, ha a félbeszakítást az elítélt kérte, ha az elítélt gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben részesül, továbbá ha az elítéltet más ügyben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és azt ténylegesen tölti is. Új munkahely kijelölése akkor kerülhet szóba, ha a közérdekű munka az eredetileg meghatározott helyen nem hajtható végre, vagy végrehajtása más munkahelyen célszerű. Más munkahely kijelölését kérheti az ügyész, a munkahely és az elítélt is a büntetés-végrehajtási bírótól, s jellemzően az eljárásban a pártfogó is meghallgatható, pártfogó felügyelői vélemény beszerzése is elrendelhető. Meghiúsult végrehajtás esetén a pártfogó felügyelő intézkedései nem vezettek eredményre, az elítélt hosszabb ideje vonja ki magát a végrehajtás alól. Nézzük meg a következőkben, hogy mely személyi kör esetében fordulhat elő potenciálisan, hogy a közérdekű munka büntetés végrehajtása sikertelen vagy kétes kimenetelű lehet: 1.) Nem alkalmas a közérdekű munka büntetésre az a személy, akinek munkaszocializációja sérült. Ennek ismertetőjele lehet: folyamatosan munkaviszonnyal nem rendelkezik, megélhetését bűncselekményből vagy alkalmi munkából fedezi. Ilyen a.) az alkalmi munkások azon csoportja, amely nem napi rendszerességgel dolgozik, b.) a munkával szerzett keresetét nem tudja félretenni, a keresetet a család élelmezésére vagy saját élelmezésére fordítja, c.) a munka jellege szakképzettséget nem igényel: kukázás, papírgyűjtés, utcai árusítás. 2.) Nem alkalmas a közérdekű munka büntetésre a hajléktalan. A hajléktalan életmódja, életvitele a napi szállás, ingyenes koszt, mosdás lehetősége, illetve ezek szerzése köré csoportosul. A sorban állás a szállásért, a zsíros kenyérért több órás foglalatosság. 3.) Nem alkalmas a közérdekű munka büntetés letöltésére a kábítószerfüggő, az alkoholista. Elsősorban a fizikai állapotuk, a hiányállapotban fellépő szorongásuk, bizonytalanságaik miatt nem képesek a büntetés-végrehajtásban való részvételre. 28 A végrehajtás meghiúsulása esetén mindig vizsgálni kell az önhibát, hiszen a Btk. 50. (1) alapján csak ekkor van lehetőség a közérdekű munka büntetés szabadságvesztésre történő átváltozatására. Mivel az elítélt a kényszermunka tilalma folytán munkavégzésre nem kötelezhető, ebben az esetben a munkáltatónál levő iratait be kell kérni és javaslatot kell tenni az ügyészségnek, hogy kezdeményezze a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatását a Bv. tvr. 11/A. alapján. 29 A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést úgy kell megállapítani, hogy hat órai közérdekű munkának egy napi szabadságvesztés felel meg, s az átváltoztatás után fennmaradó közérdekű munkának egy napi szabadságvesztés felel meg Btk. 50. (2) bekezdése szerint. A büntetés-végrehajtási bíró a közérdekű munkának szabadságvesztésre való átváltoztatása iránti ügyészi indítvány alapján kitűzi a meghallgatás időpontját. A meghallgatáson, amennyiben a büntetés-végrehajtási bíró az ügyészi indítványnak helyt ad, a közérdekű munka átváltoztatásra kerül, de ha az átváltoztatásra nincs ok, akkor a büntetés-végrehajtási bírói indokolt esetben más munkahelyet jelölhet ki, illetve az átváltoztatásra irányuló indítványt elutasítja. Előfordulhat azonban az is, hogy ügyész az 28 Tóth Erika: A közérdekű munka büntetés végrehajtásának gyakorlati tapasztalatai. Kriminológiai Közlemények, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1998, 56. szám, 70. o. 29 A javaslatnak tartalmaznia kell a feltárt adatokon és körülményeken alapuló összefoglaló jelentést, a pártfogó felügyelői véleményt, továbbá az eljárás lefolytatásához szükséges iratokat. 7

8 indítványát visszavonja, így az eljárás megszüntetésre kerül. Mindezek végeztével büntetésvégrehajtási bírói a jogerős átváltoztató végzés kiadmányát megküldi annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak, amely a közérdekű munka végrehajtását ellenőrizte, a pártfogó felügyelő pedig a büntetés-végrehajtási bíró által átadott végzés kiadmány alapján értesíti a munkahelyet a közérdekű munka hátralevő részének szabadságvesztésre való átváltoztatásáról a 9/2002 (IV.9.) IM. rendelet a alapján. A közérdekű munka nem teljesítésének következményeiben két eltérő felfogás figyelhető meg. Az angol és francia szabályozásban a nemteljesítés esetén alkalmazott pénzbüntetés vagy szabadságvesztés nem lép a közérdekű munka helyére, az azt kiszabó határozat hatályát nem érinti, tehát többletszankcióként kerül alkalmazásra és nem mentesít a végrehajtás alól. Ezzel szemben áll a másik megoldás, amely nem teljesítés esetére a közérdekű munka átváltoztatásáról, annak pénzbüntetéssel vagy szabadságvesztéssel való helyettesítéséről rendelkezik. 30 Érdekes az átváltoztatással kapcsolatosan megjegyezni, hogy a közérdekű munka átváltoztatása letöltendő szabadságvesztésre a büntetés-végrehajtási intézetek számára is nehézséget jelent. A nevelők közlése szerint a rövid tartamú büntetést töltő elítélek nem hajlandók beilleszkedni az intézet rendjébe, súlyos fegyelmezési problémákat hordoznak, melynek kezelésére a bv. intézetek nincsenek felkészülve. 31 A közérdekű munka végrehajtása feletti törvényességi felügyeletet a büntetésvégrehajtási ügyész látja el, aki jogköréből adódóan az egész közérdekű munka végrehajtását felügyeli, így nem csupán az átváltoztatásra kerülő ügyekben van nagy szerepe indítvány tételi joga kapcsán, hanem abban is, hogy a pártfogó felügyelő eljárását végig kíséri, s amennyiben hibát vél felfedezni, akkor azt korrigáltatja. A közérdekű munka végrehajtása kapcsán az ügyész megvizsgálhatja a végrehajtást a munkahelyen, valamint a megyei (fővárosi) igazságügyi hivatalnál és megtekintheti a végrehajtással kapcsolatos iratokat. Ha az ügyész a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatban a munkajogi rendelkezések megsértését észleli, vagy a közérdekű munkára ítélt panasza munkajogi jellegű, erről a nem büntetőjogi ügyek intézését irányító főügyészhelyettest írásban tájékoztatja. A közérdekű munkának szabadságvesztésre átváltoztatására az ügyész, a pártfogó felügyelői jelentése, valamint az ahhoz csatolt, a munkahelytől érkezett értesítés alapján tesz indítványt a munkahely szerint illetékes büntetés-végrehatási bírónak. Szükség esetén meghallgatja a pártfogó felügyelőt, továbbá az elítélt magatartásának tisztázására környezettanulmányt is beszerezhet. Ha a közérdekű munkának szabadságvesztésre átváltoztatását nem tartja indokoltnak, más munkahely kijelölését is indítványozhatja. 32 A pártfogó felügyelők szerepe a közérdekű munka kapcsán mondhatjuk, hogy kétirányú kontrollfunkció, hiszen egyrészt ellenőrzik, hogy az elítélt munkakötelezettségének eleget tesz-e, másrészt ellenőrzi, hogy a munkahely a büntetés végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti-e. Ezen túlmenőleg segítő tevékenységet is kifejt: mivel a munkavégzés önkéntes, a pártfogó felügyelő köteles saját eszközeivel segíteni a közérdekű munka eredményes végrehajtását, nem is beszélve arról, hogy a közérdekű munka szervezésében is betölt szerepet. A feladatait nézve még ide sorolhatnánk azt is, hogy pártfogó felügyelői véleményt készít a kijelölt munkahelyre, a halasztásra, a félbeszakításra vonatkozóan, a munkahelynek 30 Nagy Ferenc i.m. 8. o. 31 Tóth Erika i.m. 76. o. 32 Lajtár István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban,a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai.2008.bp.phd értekezés (http:// :8080/phd/lajtár_istvan.phd.pdf) 8

9 elküldi az elítélt nyilvántartó lapját, a jelenléti ívet és az értesítési kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat, s helyszíni ellenőrzést végez. 33 THE LABOUR IN THE PUBLIC INTEREST In Hungary there are two types of punishments: principal punishments and supplementary punishments. I examined the labour in the public interest, which is one of the principal punishments. A person sentenced to labor in the public interest is obligated to perform the work defined for him in the court sentence. Only such work may be ordered as work in the public interest which the convict, in light of his health condition and education, is presumed to be capable of performing. Unless otherwise provided for by law, the convict shall perform the labor in the public interest at least on one day per week, on the weekly day of rest or on his day off. If the convict does not voluntarily satisfy his work obligation, imprisonment shall be substituted for labour in thepublic interest or for its remaining part. This imprisonment shall be executed in a detention centre. Keywords: labour in the public interest, changing the labour in the interest to imprisonment, voluntary satisfy. 33 A helyszíni ellenőrzés szabályait a 9/2002 (IV.9.) IM.rendelet ai szabályozzák. Eszerinta közérdekű munka végrehajtásának megkezdésétől számított harminc napon belül a pártfogó felügyelő különösen a következőket vizsgálja meg: a munkahely eleget tesz-e a közérdekű munka végrehajtása során reá háruló feladatoknak, pontosan vezeti-e a nyilvántartó lapot,a a közérdekű munka végrehajtása megkezdésének tényleges időpontját, azt, hogyaz elítélt valamennyi olyan napon dolgozott-e, amelyet munkában töltött időnek jelöltek meg,az elítéltet nem részesítették-e olyan munkaidő-kedvezményben, amely nem illeti meg,a munkahely biztosítja-e az elítéltet megillető jogokat. 9

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról

Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról Tájékoztató a közérdekű munka végrehajtásáról A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 144. -a alapján az

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

Összbüntetés. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Összbüntetés. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Összbüntetés A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 9. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás.

A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás. A.18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016.

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra JÓVÁTÉTELI MUNKA A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 9. Szabóné Dr. Szentmiklóssy

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről ... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../...szám 1. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 1. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről,

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

Pártfogó felügyelet végrehajtása Közérdekű munka büntetés Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény Utógondozás...

Pártfogó felügyelet végrehajtása Közérdekű munka büntetés Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény Utógondozás... Pártfogó felügyelet végrehajtása... 1 Közérdekű munka büntetés... 4 Környezettanulmány... 6 Pártfogó felügyelői vélemény... 8 Utógondozás... 10 Büntetőügyekben alkalmazott közvetítői tevékenység... 12

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések

Részletesebben

/2013. (..) KIM rendelet

/2013. (..) KIM rendelet 1 /2013. (..) KIM rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt,

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 29., szombat Tartalomjegyzék 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 62848 9/2013. (VI. 29.) KIM

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntetőjog fogalma

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt.szám: 44.774/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda J a v a s l a t közérdekű munka büntetés csoportos letöltésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére

Részletesebben

T/1762. számú törvényjavaslat

T/1762. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGA 1 L L Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1762. számú törvényjavaslat az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint

Részletesebben

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015.

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Szakmai Program 6.sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A fegyelmi eljárás rendje, részletes szabályai Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CCXL. törvény 374-376. 1/2015.(

Részletesebben

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A pártfogó felügyelői alaptevékenységek és a TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt kapcsolódási pontjainak a bemutatása Kóta Tünde, igazgató (KIMISZ

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

A és években bírósági ügyszakban elévült büntetőügyek vizsgálata

A és években bírósági ügyszakban elévült büntetőügyek vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A 2010. és 2011. években bírósági ügyszakban elévült büntetőügyek vizsgálata A 2011 decemberében elvégzett gyorsvizsgálat megállapításai alapján szükségessé

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS Mohai Gabriella Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Témavezető: Hack Péter A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS I. A közérdekű munka mint alternatív büntetés a büntetőeljárás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZANKCIÓK A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOKBAN NAGY ANITA

KÖZÖSSÉGI SZANKCIÓK A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOKBAN NAGY ANITA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 273 293. KÖZÖSSÉGI SZANKCIÓK A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOKBAN NAGY ANITA A szerző célja a közösségi szankciók bemutatása

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Szerző: dr. Maletics Balázs 2014. január 20. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2013. július 1. napjával lépett hatályba és ekként

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Igazságügyi Szolgálat

Igazságügyi Szolgálat Igazságügyi Szolgálat Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya 1. A Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya koordinációs feladatai tekintetében: a) Illetékességi területén

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök 1229 Hatósági statisztika 1293 Az igazságügyi szakértői intézmények tevékenysége 1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól 1301 A megyei bírósági végrehajtók ügyeire vonatkozó

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Szám: INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 15722744-2-51,

Részletesebben

A közigazgatási szankcionálás

A közigazgatási szankcionálás Szabálysértési jog A közigazgatási szankcionálás Közigazgatásvédelem Büntetőjogi szankciók dekriminalizáció Közigazgatási szankciók bíróságok Szabálysértési büntetések és intézkedések Ágazat-specifikus

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

4.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz

4.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 4. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 4.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Bírói/titkári egyéni havi adatszolgáltatás törvényszéki büntetés-végrehajtási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

2004. évi törvény a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ A BÜNTETÉSEK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2004. évi törvény a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ A BÜNTETÉSEK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI T E R V E Z E T! 2004. július 13. 2004. évi törvény a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról I. RÉSZ A BÜNTETÉSEK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (1) E törvény rendelkezéseit

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a járművezetéstől eltiltás végrehajtása törvényességének vizsgálatáról

Összefoglaló jelentés a járművezetéstől eltiltás végrehajtása törvényességének vizsgálatáról Összefoglaló jelentés a járművezetéstől eltiltás végrehajtása törvényességének vizsgálatáról A Legfőbb Ügyészség 2008. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírta a járművezetéstől eltiltás végrehajtása

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám 37409 II. Törvények 2012. évi CCXXIII. törvény abüntetõtörvénykönyvrõlszóló2012.évic.törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrõl és egyes

Részletesebben