6. MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK"

Átírás

1 6. MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK TERÜLETI ÉS ÁGAZATI TERVEKBE INTEGRÁLÁSÁRA 6. MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK TERÜLETI ÉS ÁGAZATI TERVEKBE INTEGRÁLÁSÁRA Háttér A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás napjaink sürgetõ feladata, hiszen a felmelegedés mérséklésére irányuló nemzetközi erõfeszítések mindeddig eredménytelennek bizonyultak, az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja folyamatosan nõ, így a potenciális jövõbeli katasztrófahelyzetek elkerülésének, valamint a települési biztonság és a térségi versenyképesség megõrzésének záloga a várható változásokra való idõben történõ felkészülés. A klímaváltozás hatásai rendkívül sokrétûek és területileg differenciáltak, aminek következtében a hatékony alkalmazkodás egyik feltétele az, hogy minél komplexebb módon történjen a klímaváltozásra való felkészülés. A Szakmai Program 6. fejezetében meghatározott részfeladatok hozzájárulnak ahhoz, hogy olyan területi, illetve ágazati tervek, továbbá joganyagok lássanak napvilágot a közeljövõben, amelyek hatékonyan szolgálják a térségek klímaváltozáshoz történõ adaptációját A TERÜLETI TERVEK ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI MUNKARÉSZEIRE VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZER ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK KIDOLGOZÁSA Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodás színtere a megelõzéssel ellentétben a minél alacsonyabb térségi szint, ami elsõsorban a szükséges alkalmazkodási intézkedések területileg specifikus voltából következik. Ezért az egyes térségek versenyképességének megõrzése érdekében célszerû a térségi fejlesztési dokumentumokban körültekintõen figyelembe venni az éghajlatváltozás által elõidézett változásokat, és kidolgozni az azokhoz való alkalmazkodás stratégiáját. E témakör területi tervekben történõ megjelenítését ugyanakkor hátráltatja az a tény, hogy a témakör kidolgozásához viszonylag kevés tapasztalat halmozódott fel az elmúlt évek során, nincs kidolgozott módszertani háttér, továbbá a vonatkozó adatok nehezen, vagy egyáltalán nem hozzáférhetõk. A feladat célja egy szakmai segédanyag összeállítása, amely útmutatóként szolgál a területi tervezõk számára az éghajlatváltozás figyelembevételének elõsegítésére. A szakmai segédanyag elsõ részét egy módszertani útmutató képezi, amely meghatározza a térségi klímaadaptációs tervek elkészítésének fõ lépéseit, így többek között az egyes térségek klímaváltozással szembeni sérülékenységi fokának és jellegének meghatározását, a szükséges és lehetséges adaptációs intézkedések megtervezését, a helyi szereplõk bevonásának lehetõségeit. A segédanyag második fele a területfejlesztési dokumentumok azon részeit veszi sorra, amelyeknek keretében mindenképpen foglalkozni kell az éghajlatváltozás folyamatával, egyszersmind javaslatokat tesz arra vonatkozóan, hogy e részekben milyen jellegû információ szerepeljen. A segédanyag megnevezi az ország azon térségeit, amelyek esetében az éghajlatváltozáshoz való adaptáció megtervezése a térség magas fokú sérülékenységénél fogva kiemelkedõ jelentõséggel bír, egyben felsorolja azokat az éghajlatváltozási hatásokat, amelyek országos összehasonlításban kiemelkedõ mértékben sújtják az adott térséget

2 6.2. JAVASLATOK MEGFOGALMAZÁSA AZ ÁGAZATI TERVEK ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI MUNKARÉSZEINEK TERÜLETI PONTOSÍTÁSÁRA Az éghajlatváltozás várható következményei a jövõben számos ágazat számára jelenthetnek korlátozó tényezõt, a megváltozott klímához való alkalmazkodás pedig új kihívást. Ennek ellenére felmérésünk alapján az ágazati tervek nem kezelik jelentõségüknek megfelelõen a változó klímához történõ adaptáció témakörét. Az alkalmazkodás hatékonysága nagymértékben függ területileg specifikus intézkedések megvalósításától, hiszen az éghajlatváltozás hatásai területileg erõsen differenciáltak. Általános tapasztalat ugyanakkor, hogy az ágazati tervek kevéssé veszik figyelembe a területi szempontokat. A klímaadaptáció, továbbá a területi szempontok mellõzése súlyos következményekkel járhat az egyes ágazatok hosszú távú versenyképességére vonatkozóan. Térségi javaslatcsomag készül a klímaváltozás által leginkább érintett szektorok (energetika, logisztika, mezõ- és erdõgazdaság, turizmus, stb.) számára, amely segít az éghajlatváltozás adott ágazat számára releváns következményeiben megmutatkozó területi eltérések feltárásában, a legsérülékenyebb térségek kijelölésében, illetve a területileg differenciált klímaadaptációs intézkedések megtervezésében TÉRSÉGSPECIFIKUS INTÉZKEDÉSI CSOMAGOK, JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA AZ OP AKCIÓTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ A klímaváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás jelentõs költséggel járhatnak. Ilyen célra a környezetvédelmi szaktárca által a széndioxid kvótakereskedelem bevételeibõl meghirdetett épületenergetikai pályázatok és a as idõszakra vonatkozó ÚMFT KEOP megújuló energetikai, energiatakarékossági, valamint a fenntartható termelést és fogyasztást támogató konsturkcióiból szerezhetõ támogatás. Az OP-k részletes tartalmát a 2 éves idõszakokra kidolgozott akciótervek tartalmazzák. A következõ akciótervek a as idõszakra vonatkoznak, amelyek alapján e két évben már lehetõség nyílhat klímaadaptációs beavatkozások támogatására. Tervezési segédlet készül az akciótervek tervezõi számára, amely egyrészt felhívja a tervezõk figyelmét az éghajlatváltozás figyelembe vételének jelentõségére, másrészt a területi sérülékenység-vizsgálat lehatárolásait felhasználva konkrét területi intézkedési javaslatok összeállításával segítséget nyújt ahhoz, hogy az akciótervekbe foglalt klímaadaptációs beavatkozások megfelelõen területspecifikusak legyenek. A tervezési segédlet meghatározza Magyarország azon térségeit, amelyek a klímaváltozás várható hatásai szempontjából kiemelten sérülékenynek számítanak, és amelyekben a klímaadaptációs beavatkozások minél elõbbi megvalósítására van szükség. Ez történhet többek között a projektkiválasztási szempontok ilyen intézkedéseket támogató meghatározásán keresztül. A segédlet javaslatokat fogalmaz meg arra nézve, hogy az egyes akciótervek az OP-k által támasztott korlátozott lehetõségeket figyelembe véve milyen jellegû klímaadaptációs intézkedéseket foglalhatnak magukba. 6. MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK TERÜLETI ÉS ÁGAZATI TERVEKBE INTEGRÁLÁSÁRA

3 7. KÖTELEZÕ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI HATÁSVIZSGÁLAT JOGI ÉS SZAKMAI LEHETÕSÉGEINEK ELEMZÉSE A KIEMELT SÉRÜLÉKENYSÉGÛ TÉRSÉGEK ESETÉBEN 7. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIT MÉRSÉKLÕ TERÜLET- POLITIKAI JOGSZABÁLYELÕKÉSZÍTÉSI ÉS JOGALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG Háttér 7.1. A HAZAI KLÍMATÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉBÕL ÉS ELFOGADÁSÁBÓL FAKADÓ FELADATOK Az éghajlatváltozás következtében már napjainkban is jelentkezõ extrém, szélsõséges viszonyok és várható jelenségek, valamint az azokat kiváltó okok közötti összefüggések jelentõs bizonytalansági faktorral terheltek. A folyamat igen nehezen modellezhetõ, bonyolult hatásrendszere miatt nehezen kommunikálható. Ugyanakkor a jelenben elvégzendõ, sürgetõ feladatokat indukáló absztrakt jelenségrõl van szó. E tények együttesen azt eredményezik, hogy még az érintett gazdasági, térségi, társadalmi szereplõk is vonakodnak komolyan figyelembe venni azt. A késlekedés azonban nem járható út, hiszen az idõben történõ cselekvés elmaradása következtében késõbb potenciálisan bekövetkezõ károk sehogyan sem, vagy csak nagy költségû beavatkozások által kompenzálhatók, illetve háríthatók majd el. Az éghajlatváltozás folyamatának figyelembevétele tehát nemzetgazdasági érdek, és mint ilyen, tekintettel az e témában tapasztalható vonakodó jellegû, sokszor szkeptikus közfelfogásra is néhány speciális esetben indokolt lehet jogszabályi formában való kötelezõvé tétele. Az Európai Unió számos államában mutatkozik politikai szándék éghajlatvédelmi törvény megalkotására, ez alól hazánk sem kivétel. Az Országgyûlés június 22-én konszenzussal elfogadta a 60/2009. sz. Ogy. határozatot az éghajlatvédelmi kerettörvény megalkotásának szándékáról. A törvény elõkészítõ munkálatai folyamatosan zajlanak, 2009 szeptemberében elkészült a törvénytervezet Stratégiai Környezeti Vizsgálata is. Az elõzetes elképzelésekkel ellentétben azonban 2010 elsõ félévében az Országgyûlés nem fogadta el a benyújtott törvénytervezetet, annak újbóli megvitatására várhatóan 2010 õszén kerül sor. A klímaváltozás mérsékléséhez a hazai térségek eltérõ mértékben képesek hozzájárulni, amit a törvény megalkotása során mindenképpen figyelembe kell venni. A törvénytervezet megalkotói már év végéig számos kormányzati feladatba be kívánják építeni az éghajlatváltozás elleni mitigációs és adaptációs elképzeléseket, konkrét intézkedéseket, amennyiben az Országgyûlés megalkotja a jogszabályt. A Szakmai Program részeként folyamatos konzultáció zajlik a klímatörvény elõkészítõi és a Szakmai Program tervezõi között azzal a céllal, 37 hogy a majdan elfogadásra kerülõ éghajlatváltozási kerettörvény megfelelõen figyelembe vegye az egyes térségeknek a klímaváltozás mérsékléséhez való hozzájárulási képességét, és ne mélyítse el az országban megfigyelhetõ területi különbségeket. A Szakmai Program végrehajtása hozzá kell járuljon a tervezett éghajlatvédelmi kormányzati intézkedések területfejlesztési oldalról történõ támogatásához. 26

4 7.2. KÖTELEZÕ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI HATÁSVIZSGÁLAT JOGI ÉS SZAKMAI LEHETÕSÉGEINEK ELEMZÉSE A KIEMELT SÉRÜLÉKENYSÉGÛ TÉRSÉGEK ESETÉBEN A fejlesztési beavatkozások attól függõen, hogy milyen társadalmi-gazdasági közegben, milyen környezeti feltételek között valósulnak meg, eltérõ hatással lehetnek adott terület eltartóképességére, versenyképességére és környezeti állapotára egyaránt. Vannak olyan fejlesztési beavatkozások amelyek a fenntartható térségfejlõdés elveit, céljait figyelembe véve egyáltalán nem ajánlottak, más típusú fejlesztések csak bizonyos korlátozásokkal valósíthatók meg abban az esetben, ha az éghajlatváltozást megelõzõ, vagy annak hatásait enyhítõ, kompenzáló intézkedéseket végre kívánjuk hajtani. Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan vizsgálati metódus, amely a térségek eltérõ éghajlatváltozási sérülékenységét, és adottságait figyelembe véve meghatározná, hogy milyen típusú fejlesztések, milyen feltételek teljesülése esetén valósíthatók meg, ha az éghajlatváltozás káros hatásait csökkenteni vagy kompenzálni szeretnénk. A Szakmai Program keretében sor kerül a kötelezõ éghajlatváltozási hatásvizsgálat bevezetését lehetõvé tevõ jogi és szakmai peremfeltételek elemzésére. A tervezett hatásvizsgálat jogszabályba foglalása esetén lehetõség nyílna arra, hogy az ország klímaváltozás szempontjából legsérülékenyebb térségeiben csak olyan beavatkozás valósulhasson meg, amely nem bontja meg a térség kényes természeti egyensúlyát és nem okoz esetleg visszafordíthatatlan káros folyamatokat. Ezzel szolgálható a térségi fenntartható fejlõdés célkitûzésének eredményes teljesítése. 7. KÖTELEZÕ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI HATÁSVIZSGÁLAT JOGI ÉS SZAKMAI LEHETÕSÉGEINEK ELEMZÉSE A KIEMELT SÉRÜLÉKENYSÉGÛ TÉRSÉGEK ESETÉBEN

5 8. KIEMELT OTK TÉRSÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTÚ HATÁSÉRTÉKELÉS, INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA 8. KIEMELT OTK TÉRSÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTÚ HATÁSÉRTÉKELÉS, INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA Háttér 8.1. TISZA-TÉRSÉG A klímaváltozás hatásai az ország egyes térségeiben különbözõ mértékben és különbözõ formában jelentkeznek, aminek következtében a hatékony klímaadaptációs beavatkozások térségspecifikusak kell, hogy legyenek. Az Országos Területfejlesztési Koncepció meghatározza azokat a térségeket, amelyek a területfejlesztés szempontjából országos összehasonlításban kiemelt jelentõséggel bírnak és fejlesztésük integrált módon valósítható meg leghatékonyabban. A Szakmai Program 8. fejezetének keretében e térségek, valamint a Duna-Tisza közi Homokhátság területére vonatkozóan komplex klímasérülékenységi értékelés készül, amelynek eredményei a térség éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodását szolgáló intézkedéscsomag összeállításában hasznosulnak. A Tisza-térség hazánk egyik, az éghajlatváltozással szemben legsérülékenyebb térsége, hiszen a klímaváltozás hatására több, jelenleg is súlyos károkat okozó folyamat felerõsödése prognosztizálható. Így a napjainkban is gyakori árvizekkel jellemezhetõ Tiszán és mellékfolyóin a klímaváltozás hatására az árvízi események gyakorisága várhatóan nõni fog, ami súlyos fenyegetést jelent az épített környezetre. Az árvízi védekezés eredményeképpen létrejövõ belvíz szintén súlyos pusztítást okoz már napjainkban is a Tisza-térségben, a klímaváltozás hatására azonban a belvízzel elöntött területek kiterjedésében is növekedés várható. A vízbõség mellett azonban a vízhiány is komoly károkat eredményez a térségben, elsõsorban a mezõgazdaság számára. A Tisza-mentén gyakran elõfordul, hogy a belvíz és aszály ugyanabban az évben és ugyanazon a területen okoz károkat a mezõgazdasági termelésben. A térség elsõsorban déli fekvésû településein nyaranta a hõhullámok gyakoribbá válása eredményez fokozódó közegészségügyi 42 kockázatot. A Szakmai Program keretében az egész Tisza-térségre vonatkozóan kistérségi szintû sérülékenység-értékelés készül a klímaváltozás térségben releváns következményeinek témakörében, amelyek a következõk: az árvíz okozta kockázatok az épített környezetben, belvíz okozta kockázatok a mezõgazdaság számára, aszály és szárazodás okozta mezõgazdasági és vidékfejlesztési kockázatok, biológiai sokféleség csökkenése, erdõtûzveszély fokozódása, hõhullámok közegészségügyi kockázatai. Az értékelés mind a térség sérülékenységi fokának országos összehasonlításban történõ meghatározását, mind a térségen belüli eltérések feltárását magában foglalja. A térséget súlyos mértékben fenyegetõ belvízveszély klímaváltozással való összefüggéseinek feltárására és a lehetséges alkalmazkodási intézkedések kidolgozásának elõsegítésére két mintaterületen részletes sérülékenység-vizsgálatra kerül sor ebben a 43 témakörben. 28

6 8.2. HOMOKHÁTSÁG A Duna-Tisza közi Homokhátság területén a klímaváltozás várható legsúlyosabb következménye a nyári idõszak csapadékhiányos és aszályos idõjárása, illetve részben ebbõl fakadóan a talajvízszint süllyedése. E két jelenség együttesen már jelenleg is komoly vízhiányt okoz a térségben. A klímaváltozás hatásaként a nyári idõszak csapadékmennyisége várhatóan tovább csökken, míg a nyári hónapok átlaghõmérséklete jelentõsen emelkedik. Ennek következtében a vízhiány mértéke és az aszályos idõszak hossza várhatóan tovább nõ. A kedvezõtlen folyamatot erõsíti, hogy a Homokhátság talajai rossz víztartók. A vízhiány és az aszály fõként a mezõ- és kertgazdaságot érinti, de jelentõs hatást gyakorol a természetes ökoszisztémákra és az erdõkre is. A Homokhátságon az éghajlatváltozással leginkább érintett gazdasági ágazatban, a mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya kiemelkedõen magas, így a vízhiány és aszály további növekedése sorsdöntõ hatással lehet a térség gazdaságára és társadalmára egyaránt. A Homokhátság térségeiben kockázati tényezõ az erdõtûzveszély fokozódása is, amely fõként a magas erdõsültségi mutatókkal rendelkezõ kistérségeket érinti. A Homokhátság településein a nyári idõszakban jelentõs közegészségügyi kockázatot rejtenek magukban a várhatóan egyre gyakoribb hõhullámok is. A Szakmai Program keretében az egész Duna-Tisza közi Homokhátságra vonatkozóan kistérségi szintû sérülékenység-értékelés készül a klímaváltozás e térségben releváns következményeinek témakörében, amelyek a következõk: aszály és szárazodás okozta mezõgazdasági és vidékfejlesztési kockázatok, belvíz okozta kockázatok a mezõgazdaság számára, biológiai sokféleség csökkenése, erdõtûzveszély fokozódása, hõhullámok közegészségügyi kockázatai. Az aszály témakörében az országos értékelés során használtakat egyéb elsõsorban a talajvízszintre vonatkozó adatok is kiegészítik a térségi sérülékenység-vizsgálat során. Az értékelés mind a térség sérülékenységi fokának országos összehasonlításban történõ meghatározását, mind a térségen belüli eltérések feltárását magában foglalja. A térséget súlyos mértékben fenyegetõ aszály klímaváltozással való összefüggéseinek feltárására és a lehetséges alkalmazkodási intézkedések kidolgozásának elõsegítésére két mintaterületen részletes sérülékenység-vizsgálatra kerül sor ebben a témakörben. 8. KIEMELT OTK TÉRSÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTÚ HATÁSÉRTÉKELÉS, INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA

7 8. KIEMELT OTK TÉRSÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTÚ HATÁSÉRTÉKELÉS, INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA 8.3. DUNA MENTE A Duna mente valamennyi klímaváltozással kapcsolatos sérülékenységi témakör szempontjából rendkívül heterogén. A térség egészében jelentõs fenyegetésként jelentkezik a klímaváltozás hatására várhatóan szélsõségesebbé váló vízjárás. Az ár- és belvízveszély fokozódása legnagyobb mértékben a Szigetközt, a Sárközt, illetve a Duna menti síkság területét fenyegeti. Az árvizek gyakoriságának és mértékének növekedése mellett várhatóan egyre hosszabb idõszakokra lesz jellemzõ a rendkívül alacsony vízállás, amelyet elsõsorban a nyári csapadékmennyiség várható jelentõs csökkenése eredményez. Ez alapvetõ hatást gyakorolhat a felszíni és felszín alatti vizek minõségére, illetve a Dunához kapcsolódó vizes élõhelyek élõvilágára. A klímaváltozás hatására bekövetkezõ biodiverzitás-csökkenés a vizes élõhelyek mellett elsõsorban a Dunakanyar térségében prognosztizálható. A klímaváltozás egyéb következményei aszály, illetve erdõtûzveszély fokozódása, hõhullámok gyakoriságának növekedése szintén valós fenyegetésként jelentkeznek a térség egyes részein. A Szakmai Program keretében az egész térségre vonatkozóan kistérségi szintû sérülékenység-értékelés készül a klímaváltozás térségben releváns következményeinek témakörében, amelyek a következõk: az árvíz okozta kockázatok az épített környezetben, biológiai sokféleség csökkenése, hõhullámok közegészségügyi kockázatai, aszály és szárazodás okozta mezõgazdasági és vidékfejlesztési kockázatok, erdõtûzveszély fokozódása. Az értékelés mind a térség sérülékenységi fokának országos összehasonlításban történõ meghatározását, mind a térségen belüli eltérések feltárását magában foglalja. A Duna menti vizes élõhelyek számára súlyos következményekkel járhat a klímaváltozás, egyrészt közvetlenül az éghajlati paraméterek megváltozásának, másrészt közvetve a folyó vízszintjének egyre jelentõsebb várható évi ingadozásának következtében. A biodiverzitás-csökkenés klímaváltozással való összefüggéseinek feltárására, a lehetséges alkalmazkodási intézkedések kidolgozásának elõsegítésére két mintaterületen részletes sérülékenység-vizsgálatra kerül sor ebben a témakörben

8 8.4. BALATON-TÉRSÉG A klímaváltozás a Balaton-térség elsõsorban turizmusra épülõ part menti területeinek gazdasági életére várhatóan jelentõs hatást fog gyakorolni. Az éves csapadékmennyiség csökkenése, a téli csapadék halmazállapotában bekövetkezõ változások (hó helyett esõ formájában lehulló csapadék), a nyári átlaghõmérséklet-emelkedés, valamint a napsütéses órák számának növekedése következtében erõteljesebbé váló párolgás, továbbá a hirtelen, nagy mennyiségû csapadékkal járó viharok gyakoribbá válásának eredményeképpen a tó vízszintje várhatóan nagymértékben ingadozni, hosszú távon pedig valószínûsíthetõen csökkenni fog. Az alacsonyabb vízszint és a magasabb vízhõmérséklet következtében várhatóan felerõsödnek az eutrofizációs folyamatok, és a tó vízminõségének romlása prognosztizálható. Ez viszont kedvezõtlenül befolyásolja a tó turisztikai vonzerejét, ami a térség gazdasági alapjait rendítheti meg. A térségben további környezeti vonatkozású fenyegetést jelent a klímaváltozás hatására várhatóan erõsödõ mértékû erózió, amely a Balatonfelvidéken, illetve a Dél-Bakonyban, valamint a Balatont délrõl határoló dombvidéki sávban jelentkezik a legnagyobb mértékben. A klímaváltozás hatására várhatóan nõ az aszályos idõszakok hossza és az aszály által sújtott területek kiterjedése, valamint részben ennek következtében várhatóan nõ a vegetációtüzek által pusztított területek nagysága is. A Szakmai Program keretében az egész Balaton-térségre vonatkozóan kistérségi szintû sérülékenység-értékelés készül a klímaváltozás térségben releváns következményeinek témakörében, amelyek a következõk: a Balaton módosuló vízszintjének térségi gazdaságra gyakorolt hatása, biológiai sokféleség csökkenése, erdõtûzveszély fokozódása, hõhullámok közegészségügyi kockázatai, aszály és szárazodás okozta mezõgazdasági és vidékfejlesztési kockázatok. Az értékelés mind a térség sérülékenységi fokának országos összehasonlításban történõ meghatározását, mind a térségen belüli eltérések feltárását magában foglalja. A Balaton-térségben az ország más dombvidéki tájaihoz hasonlóan súlyos problémaként jelentkezik az erózió. Az erózió klímaváltozással való összefüggéseinek feltárására és a lehetséges alkalmazkodási intézkedések kidolgozásának elõsegítésére két mintaterületen részletes sérülékenység-vizsgálatra kerül sor ebben a témakörben. 8. KIEMELT OTK TÉRSÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTÚ HATÁSÉRTÉKELÉS, INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA 49 31

9 8. KIEMELT OTK TÉRSÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTÚ HATÁSÉRTÉKELÉS, INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA 8.5. BUDAPESTI METROPOLISZ-TÉRSÉG A budapesti metropolisz-térség klímaváltozással összefüggõ várható fõ kihívásai egyrészt a térség magas beépítettségi szintjébõl fakadnak. Elsõsorban a fõvárosban, de az agglomeráció városias arculatú településein is a klímaváltozás leginkább érezhetõ következménye a nyári hõhullámok várható gyakoribbá válása lesz, amely komoly közegészségügyi és a magas közlekedési eredetû levegõszennyezettséggel párosulva környezetegészségügyi problémákat indukálhat. A térség másik szembetûnõ klímaváltozásra visszavezethetõ változása a Dunán levonuló árhullámok gyakoriságának és mértékének várható növekedése lesz. Az agglomerációban elõre jelzett klímaváltozási hatások aszály hosszának és mértékének, valamint az erózió mértékének megnövekedése, biológiai sokféleség csökkenése kevésbé szembetûnõek, az érintett területeken azonban mindenképpen kezelésre igényt tartó folyamatokként jelentkeznek. A Szakmai Program keretében, a klímaváltozás e térségben releváns következményei közül az alábbiak szerint készül sérülékenység-értékelés: a hõhullámok közegészségügyi kockázatai témakörében az agglomeráció területére vonatkozóan kistérségi szintû, míg Budapest területére vonatkozóan települési szintû sérülékenység-vizsgálat készül. Az árvíz témakörében a Duna menti kistérségekre vonatkozóan készül a sérülékenység-értékelés. Az aszály fokozódása, a biológiai sokféleség csökkenése, illetve az erdõtûzveszély témakörében kistérségi szintû sérülékenység-vizsgálatra kerül sor az egész budapesti metropolisz-térségre vonatkozóan. Az értékelés mind a térségi sérülékenység fokának országos összehasonlításban történõ meghatározását, mind a térségen belüli eltérések feltárását magában foglalja. A budapesti metropolisztérségben a klímaváltozás leginkább érzékelhetõ következménye a nyári hõhullámok hosszának és mértékének várható növekedése. A hõhullámok klímaváltozással való összefüggéseinek feltárására és a lehetséges alkalmazkodási intézkedések kidolgozásának elõsegítésére két mintaterületen részletes sérülékenység-vizsgálatra kerül sor ebben a témakörben

10 9. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FELÜLVIZSGÁLATRA KERÜLÕ TERÜLETPOLITIKAI DOKUMENTUMOKBAN A területfejlesztés, illetve a területrendezés alapdokumentumai (az Országos Területfejlesztési Koncepció, valamint az Országos Területrendezési Terv) meghatározott idõközönként törvényi elõírásoknak eleget téve felülvizsgálatra kerülnek. E tervek hatályos verziói tartalmaznak ugyan az éghajlatvédelemmel közvetett kapcsolatban álló célkitûzéseket, illetve területi lehatárolásokat, ezek azonban nem egy koherens, a terv egészére vonatkozó klímavédelmi horizontális célkitûzésbõl vezethetõk le. Az éghajlatváltozást azonban, a jövõ gazdaságára, társadalmára, természeti környezetére gyakorolt várhatóan jelentõs hatása okán, mindenképpen figyelembe kell venni a területi tervek felülvizsgálata során. A klímaváltozás mérséklését, illetve az ahhoz való térségi alkalmazkodást egy logikusan felépített célrendszer mentén a tervek egészében meg kell jeleníteni ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) mint az országos és térségi területfejlesztés célkitûzéseit meghatározó, az ágazatok fejlesztéseit területileg orientáló fejlesztéspolitikai dokumentumot, az Országgyûlés 97/2005. (XII.25.) határozatával fogadta el. A megújított OTK igen széleskörûen értelmezte a térségi fenntartható fejlõdés fogalmát, amely nemcsak átfogó célként, hanem területi célként, a fenntartható területhasználat elveként, valamint az ágazatoknak szánt területpolitikai ajánlásokként is szervesen integrálódott a területpolitikai üzenetekbe. Számos olyan célkitûzést, javaslatot fogalmazott meg az OTK, amelyek közvetett módon az éghajlatváltozást megelõzõ, illetve ahhoz történõ alkalmazkodást elõsegítõ területi üzeneteket hordoznak. Ezek közül a legfontosabbak: Az éghajlatváltozás lehetséges hatásaira való megelõzõ felkészülést az OTK-ban elsõsorban az alternatív természeti erõforrások és energianyerési lehetõségek feltárása és hasznosítása, az energiahatékonyság és energiatakarékosság javítása, valamint a környezetkímélõ és természetközeli technológiák és eljárások elterjesztése részcélok szolgálják. Az országos jelentõségû integrált fejlesztési térségek és tématerületek térségi célkitûzéseken belül csak a Tisza-térség esetében került meghatározásra külön részcél arra vonatkozóan, hogy az árvíz, belvíz, aszály, vízhiány és éghajlatváltozás csak integráltan kezelhetõ. A Duna mente és a Balaton-térség esetében külön éghajlatváltozási részcél nem jelenik meg. Háttér 9. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A KÉSZÜLÕ, ILLETVE FELÜLVIZSGÁLATRA KERÜLÕ TERÜLETPOLITIKAI DOKUMENTUMOKBAN 54 33

11 8. KIEMELT OTK TÉRSÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTÚ HATÁSÉRTÉKELÉS, INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A termálvízkincs integrált térségi hasznosítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése tématerületek részcéljai a klímaváltozás megelõzõ intézkedéseit támogatják. Területhasználati horizontális elvek közül a személy-, anyag- és energiamozgatás, az utazás igényét csökkentõ és fenntartható módon kielégítõ térhasználatszervezés és az erõforrások védelmét szolgáló elvek lefektetése szolgálja az éghajlatváltozás megelõzését. A 2005-ben elfogadott OTK-t megalapozó felülvizsgálat során nem vonták értékelésbe, illetve nem álltak rendelkezésre adatok az ország térségeinek eltérõ klímasérülékenységérõl. Ilyen átfogó vizsgálatok csak 2008-ban kezdõdtek, ezért a Szakmai Program keretében az alábbi tervezési feladatok ellátására van szükség: Önálló és integrált éghajlatváltozási területi tartalmak kidolgozása és megjelenítése az OTK felülvizsgálatban (jövõkép, célrendszer stb.); A kiemelt térségekre vonatkozó egyedi adaptációs és mitigációs célok kijelölése mintaértékelések alapján, a fejlesztési tématerületek esetében a megújuló energiák hasznosítására vonatkozó területi tartalmak meghatározása; Az ágazatok klímaadaptációs és klímamitigációs céljainak területi szempontú befolyásolása az ágazati szakpolitikákra vonatkozó térségi ajánlások, és a térségi klímasérülékenységi lehatárolás alapján; A térhasználat elvei közt nevesíteni kell a klímatudatos magatartásformák elterjesztését, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó tervezési, építési, beruházási tevékenységek orientálását

12 9.2. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV A területrendezési tervek között a legjelentõsebb, a tervhierarchia élén álló Országos Területrendezési Terv (OTrT), amely az ország egészére határozza meg léptéknek megfelelõ mélységben a területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövõképet, és az annak elérését szolgáló szabályokat. Az országos terv olyan keretterv, amelynek elõírásai döntõen az alacsonyabb szintû területrendezési (kiemelt térségi és megyei) terveken keresztül érvényesülnek. Az országos tervrõl szóló törvényt az Országgyûlés 2003-ban fogadta el, a törvény módosítására ban került sor, a következõ felülvizsgálat ben esedékes. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló évi XXVI. törvény alapján az országos terv 6 területfelhasználási kategóriát és 11 övezetet jelenít meg. Az országos területfelhasználási kategóriák és övezetek mellett a törvény rögzíti a kiemelt térségi és megyei tervben megjelenítendõ övezetek körét, illetve az azokhoz tartozó szabályokat is. Az OTrT az övezetek megfelelõ lehatárolása által hozzájárul egy olyan területhasználati rendszer és infrastruktúrahálózat kialakításához, amely alkalmas arra, hogy az éghajlatváltozás várható káros hatásai az ország egyes térségeiben a lehetõségekhez mérten minimális környezeti-társadalmi-gazdasági kárt eredményezzenek. A Szakmai Program megalapozza az OTrT 2012-ben esedékes felülvizsgálatát, a részét képezõ területi összehasonlító sérülékenységi elemzések lehetõvé teszik az éghajlatváltozás kedvezõtlen hatásait mérséklõ övezetek és területfelhasználási kategóriák lehatárolását, a területrendezési szabályok újrafogalmazását. Az éghajlatváltozás öt a programban figyelembevett következményének témakörében elvégzett területi sérülékenység-értékelések a területfelhasználási kategóriák közül elsõsorban az erdõgazdálkodási térség, illetve települési térség, az övezetek közül az erdõtelepítésre alkalmas terület, a vízeróziónak kitett terület, a rendszeresen belvízjárta terület, az országos ökológiai hálózat és az együtt tervezhetõ térség korrigálásához nyújtanak elengedhetetlen segítséget. 9. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A KÉSZÜLÕ, ILLETVE FELÜLVIZSGÁLATRA KERÜLÕ TERÜLETPOLITIKAI DOKUMENTUMOKBAN 35

13 10. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A IDÕSZAKRA KÉSZÜLÕ ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKBAN 10. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKBAN A jelenleg érvényben lévõ támogatáspolitikai dokumentumok, eljárások és pályázatok csak kismértékben integrálják az éghajlatváltozási szempontokat. Amennyiben megteszik, elsõsorban a Környezet és Energia Operatív Program és akciótervei keretében, a területi különbségek figyelembevétele és a területi szempontok meghatározása nélkül teszik ezt. A következõ tervezési és támogatási ciklusban a jelen tapasztalatai, az addig elvégzett területi kutatómunka, a tervezési folyamatok, valamint a jogi szabályozás tapasztalatai alapján széleskörûen be kell építeni a fejlesztéspolitikai dokumentumokba a klímasérülékenység területi eltéréseibõl fakadó eltérõ támogatáspolitikai szempontokat. A Szakmai Program keretében egy olyan új módszer kidolgozása szükséges, amely az éghajlati szempontok területi tervezésbe történõ integrálására tesz javaslatokat. Cél a as idõszakra készülõ operatív programokban és azok pályázataiban is az éghajlatváltozás káros hatásaival szembeni területi szintû mitigációs és adaptációs intézkedéscsoportok megjelenítése, amelyekre pályázatok esetében magasabb támogatásintenzitás, többletfinanszírozás jár majd. További cél, hogy szerepeltetni kell a klimatikus körülmények káros hatásainak ellensúlyozását célzó területi intézkedéseket a ig tartó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP), a Halászati Operatív Programban, valamint a kidolgozandó Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (HVS) is. Ez egyaránt szolgálja a megelõzést és az alkalmazkodást, a térségi klímasérülékenység különbségeibõl adódó eltérõ és legcélravezetõbb tervezési beavatkozási logika szerint. A térségi klímasérülékenység-értékelés eredményei és az ÚMFT akciótervek tervezési és végrehajtási tapasztalatai alapján, a horizontális célkitûzések kiegészítésén keresztül, be kell építeni az ágazati operatív programokba az eltérõ támogatási formákra, eljárásokra, támogatható tevékenységekre és kedvezményezettekre vonatkozó, klímaváltozással összefüggõ tervezési és támogatáspolitikai szempontokat

14 11. A PROGRAM CÉLKITÛZÉSEINEK ÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A Szakmai Program jelentõs mértékben hozzájárul a klímaváltozás mérséklését Háttér szolgáló nemzetközi vállalások teljesítéséhez, valamint az alkalmazkodás sikeréhez, hiszen a klímavédelmi beavatkozások hatékonyságának egyik alapfeltételét, azok területi, valamint ágazati tervekbe történõ integrációját kívánja elõmozdítani. E célkitûzését azonban csak abban az esetben érheti el, ha létezése, a keretében zajló értékelések, kutatások, azok eredményei széles szakmai körben ismertté válnak KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE ÉS MEGJELENTETÉSE A Szakmai Program tartalmának, az ennek során elért eredményeknek a megismertetése a releváns szakmák képviselõivel, valamint a területfejlesztésben érdekelt szereplõkkel egyrészt kiadványok segítségével történik. A 2010-tõl 2013-ig terjedõ 4 éves idõszakban 3 kiadvány összeállítása indokolt. Az elsõ kiadvány amelyet a kedves Olvasó a kezében tart jellegét tekintve egy tájékoztató füzet, amely információt nyújt a Szakmai Program célkitûzésérõl, a benne foglalt értékelések, kutatások ütemezésérõl, ízelítõt ad Magyarország összehasonlító területi éghajlati sérülékenység-vizsgálatának elsõ eredményeibõl. A második kiadvány megjelenésének várható idõpontja 2011 elsõ féléve, a magyar EU-elnökség idõszaka. E kiadvány elsõdleges célja a hazai területi éghajlatváltozási kutatások nemzetközi ismertségének növelése, aminek elõsegítése érdekében célszerû e kiadvány angol nyelvre való lefordítása is. A kiadvány tartalmát meghatározza annak célközönsége. Így az elsõ részben Magyarország egyes térségeinek éghajlatváltozással szembeni sérülékenységi vizsgálatának eredményei szerepelnének nemzetközi kitekintéssel, a második részben ezen eredmények területi és ágazati tervekbe történõ integrációjának módszertani összefoglalója következne a sikeres hazai példák bemutatásával. A harmadik kiadvány 2013 végén jelenne meg. Ez a Szakmai Program eredményeinek összefoglaló kötete lenne. Magába foglalná a program keretében elvégzett kutatások és értékelések összegzését. 11. A PROGRAM CÉLKITÛZÉSEINEK ÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE (KONFERENCIA, MÛHELY- BESZÉLGETÉS, SAJTÓESEMÉNY, PUBLIKÁCIÓ) A kiadványok megjelentetése önmagában nem biztosítja a Szakmai Program kellõ ismertségét. A szakmai körökben való ismertség elérésének leghatékonyabb eszköze a célok és eredmények konferenciákon, szakmai eseményeken és publikációkon keresztül történõ ismertetése

15 12. ÜTEMEZÉS 12. ÜTEMEZÉS Éghajlatváltozással kapcsolatos, kistérségi szintû adatbázis továbbfejlesztése, aktualizálása 4.1. Kitettségi indikátorok pontosítása finomabb felbontású regionális klímamodell felhasználásával 4.2. Komplex érzékenységi mutató kidolgozása a városi hõhullámok közegészségügyi kockázatai témakörben 4.3. Komplex adaptációs mutató kidolgozása a városi hõhullámok közegészségügyi kockázatainak témakörében 4.4. Komplex agrárérzékenységi indikátor kidolgozása 4.5. Tûzoltóság átlagos vonulási idejére vonatkozó indikátor pontosítása 4.6. Szélsõséges vízjárás (árvíz, belvíz) témakörben a releváns kitettségi mutató kidolgozása 5. Az éghajlatváltozás környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak területi alapú kutatása, értékelése 5.1. A térségek éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének összehasonlító vizsgálata a módosított indikátorok alapján 5.2. A klímaváltozás közlekedési hálózatra, logisztikai infrastruktúrára és az energiagazdálkodásra gyakorolt hatásának értékelése 5.3. A megújuló energiaforrások területi potenciál-értékelésen alapuló hasznosítási lehetõségeinek feltárása 5.4. A klímaváltozás következtében kialakuló lehetséges térszerkezeti változások a leginkább érintett gazdasági ágak vizsgálatával (mezõgazdaság, turizmus) 5.5. A klímaváltozás településpolitikára, településhálózatra gyakorolt hatásainak elemzése, javaslatok kidolgozása 6. Módszertan kidolgozása az éghajlatváltozási adaptációs intézkedések területi és ágazati tervekbe integrálására 6.1. A területi tervek éghajlatváltozási munkarészeire vonatkozó szempontrendszer, illetve tartalmi követelmények kidolgozása 6.2. Javaslatok megfogalmazása az ágazati tervek éghajlatváltozási munkarészeinek területi pontosítására 6.3. Térségspecifikus intézkedési csomagok, javaslatok kidolgozása az OP akciótervek készítéséhez 7. Kötelezõ éghajlatváltozási hatásvizsgálat jogi és szakmai lehetõségeinek elemzése a kiemelt sérülékenységû térségek esetében 7.1. A hazai klímatörvény készítésébõl és elfogadásából fakadó feladatok 7.2. Kötelezõ éghajlatváltozási hatásvizsgálat jogi és szakmai lehetõségeinek elemzése a kiemelt sérülékenységû térségek esetében 8. Kiemelt OTK térségekre vonatkozó részletes éghajlatváltozási szempontú hatásértékelés, intézkedési javaslatok kidolgozása 8.1. Tisza-térség 8.2. Homokhátság 8.3. Duna-mente 8.4. Balaton-térség 8.5. Budapesti metropolisz-térség 9. Az éghajlatváltozási szempontok érvényesítése a készülõ, ill. felülvizsgálatra kerülõ területpolitikai dokumentumokban 9.1. OTK 9.2. Országos Területrendezési Terv 10. Az éghajlatváltozási szempontok érvényesítése a idõszakra készülõ ágazati operatív programokban és vidékfejlesztési programokban 11. A program célkitûzéseinek és eredményeinek bemutatása Kiadványok készítése és megjelentetése A szakmai program ismertetése (konferencia, mûhelybeszélgetés, sajtóesemény, publikáció) 38

16 RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK CIVAS Climate Impact and Vulnerability Assessment Scheme HVS Helyi Vidékfejlesztési Stratégia IPCC Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete KEOP Környezet és Energia Operatív Program KNMI Holland Meteorológiai Intézet NFGM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium OP Operatív program OTK Országos Területfejlesztési Koncepció OTrT Országos Területrendezési Terv RACMO Regional Atmospheric Climate Model REMO Regional Model SRES Special Report on Emission Scenarios TA Területi Agenda TSP Az EU területi helyzete és perspektívái" dokumentum ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv ÚMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 39

17

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 13. NÉS-2 szakmai műhelyvita Magyar

Részletesebben

Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten

Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten Fővárosi klímastratégia készítésének módszertana Dr. Pálvölgyi Tamás BME tanszékvezető egyetemi docens NYITÓKONFERENCIA 2017. május 31.

Részletesebben

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEwebaBiológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEwebaBiológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar Az elkerülhetetlen fokú éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiai keretrendszere Dr. Pálvölgyi Tamás igazgatóhelyettes Magyar Földtani és Geofizikai intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ Magyarország

Részletesebben

A klímaváltozással kapcsolatos stratégiai tervezés fontossága

A klímaváltozással kapcsolatos stratégiai tervezés fontossága A klímaváltozással kapcsolatos stratégiai tervezés fontossága Selmeczi Pál főosztályvezető Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ Éghajlati Stratégiai Tervezési Főosztály

Részletesebben

Alkalmazkodási feladatok és kihívások a SECAP készítése során. Dr. Buzási Attila Miskolc,

Alkalmazkodási feladatok és kihívások a SECAP készítése során. Dr. Buzási Attila Miskolc, Alkalmazkodási feladatok és kihívások a SECAP készítése során Dr. Buzási Attila Miskolc, 2019.03.12. Száraz tények színes köntösben I. FORRÁS: BARTHOLY ET AL., 2007 Száraz tények színes köntösben II. FORRÁS:

Részletesebben

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr.

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Tánczos Katalin A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai MTA

Részletesebben

A NATéR Projekt általános bemutatása

A NATéR Projekt általános bemutatása A NATéR Projekt általános bemutatása Kajner Péter Orosz László Szőcs Teodóra Turczi Gábor Pálvölgyi Tamás Czira Tamás Kovács Attila Rotárné Szalkai Ágnes Mattányi Zsolt és az MFGI több kollégája Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Tudományos háttér ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS 4 ÉVES SZAKMAI PROGRAMJA A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSÉRE

A TERÜLETFEJLESZTÉS 4 ÉVES SZAKMAI PROGRAMJA A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSÉRE A TERÜLETFEJLESZTÉS 4 ÉVES SZAKMAI PROGRAMJA A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSÉRE 2010-2013 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁTI Nonprofit Kft. Készült: A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Pest megye területrendezési tervének 2018 évi módosítása. PESTTERV Kft

Pest megye területrendezési tervének 2018 évi módosítása. PESTTERV Kft Pest megye területrendezési tervének 2018 évi módosítása Munkaindító megbeszélés Schuchmann Péter PESTTERV Kft Budapest, 2018. március 14 Az előzmények Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 21/2006.

Részletesebben

A tájtudomány és más szakterületi kutatási eredmények integrálása a területi tervezésbe

A tájtudomány és más szakterületi kutatási eredmények integrálása a területi tervezésbe A tájtudomány és más szakterületi kutatási eredmények integrálása a területi tervezésbe Göncz Annamária VÁTI Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Osztály V. Magyar Tájökológiai Konferencia

Részletesebben

Klímastratégiák és SECAP-ok készítése a megyékben és településeken

Klímastratégiák és SECAP-ok készítése a megyékben és településeken Klímastratégiák és SECAP-ok készítése a megyékben és településeken V. ÖKOINDUSTRIA KIÁLLÍTÁS 2017. november 10. Dr. Botos Barbara Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály 1 NEMZETKÖZI

Részletesebben

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA A TERMÉSZETVÉDELEM ORSZÁGOS PROGRAMJÁBAN

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA A TERMÉSZETVÉDELEM ORSZÁGOS PROGRAMJÁBAN KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai

Részletesebben

Útmutató települések éghajlatvédelmi stratégiájához, munkájához

Útmutató települések éghajlatvédelmi stratégiájához, munkájához Útmutató települések éghajlatvédelmi stratégiájához, munkájához Dr. Czira Tamás klímavédelmi és fenntarthatósági szakértő (Klímabarát Települések Szövetsége) Éghajlatvédelmi Szövetség rendezvénye 2017.

Részletesebben

2017. augusztus 2. szám

2017. augusztus 2. szám 2017. augusztus 2. szám Tisztelt Olvasók! A módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című projektünk 2016. szeptember 1-jén indult. A pályázati felhívás alapvető célja a klímaalkalmazkodást

Részletesebben

DÖNTÉSTÁMOGATÓ TERÜLETI MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN

DÖNTÉSTÁMOGATÓ TERÜLETI MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN DÖNTÉSTÁMOGATÓ TERÜLETI MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube 26.09.2018 A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai RegionálisFejlesztési

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése

Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése dr. Kerekesné Steindl Zsuzsanna főosztályvezető helyettes

Részletesebben

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer a klímaváltozás lehetséges hatásainak regionális léptékű előrejelzése és az alkalmazkodási intézkedések megalapozása érdekében Szőcs Teodóra, Kovács Attila,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei

A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei Dr. Pálvölgyi Tamás igazgatóhelyettes Magyar Földtani és Geofizikai intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

Stratégiai? környezeti vizsgálatok

Stratégiai? környezeti vizsgálatok Stratégiai? környezeti vizsgálatok Döntéshozatali piramis Perspectives on Strategic Environmental Assessment, edited by Maria Rosario Partidario and Ray Clark, Lewis Publishers, 2000 Környezeti hatások

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (CCA),

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Az Európai Uniós éghajlat-politika prioritásai, kitekintéssel a hazai aktualitásokra Koczóh Levente András LIFE projekt koordinátor-helyettes

Az Európai Uniós éghajlat-politika prioritásai, kitekintéssel a hazai aktualitásokra Koczóh Levente András LIFE projekt koordinátor-helyettes Az Európai Uniós éghajlat-politika prioritásai, kitekintéssel a hazai aktualitásokra Koczóh Levente András LIFE projekt koordinátor-helyettes Klímapolitikai Főosztály Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására Zsebeházi Gabriella, Bán Beatrix, Bihari Zita, Szabó Péter Országos Meteorológiai Szolgálat 44.

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program egyeztetési té anyaga. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Iroda: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 2/A.

Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program egyeztetési té anyaga. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Iroda: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 2/A. Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018-2022 egyeztetési té anyaga PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Iroda: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 2/A. 2018. július 03. A PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. rövid

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS)

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) Dr. Csete Mária egyetemi docens, tanszékvezető BME Környezetgazdaságtan Tanszék NAS felelős, Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 13. NÉS-2 szakmai műhelyvita

Részletesebben

Növekvő városi területek a területváltozási folyamatok modellezése agglomerációs térségekben

Növekvő városi területek a területváltozási folyamatok modellezése agglomerációs térségekben Növekvő városi területek a területváltozási folyamatok modellezése agglomerációs térségekben Vaszócsik Vilja területi tervező Lechner Nonprofit Kft. PhD-hallgató SZIE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) Kajner Péter Orosz László Szőcs Teodóra Turczi Gábor Pálvölgyi Tamás Czira Tamás Fancsik Tamás Kovács Attila Rotárné Szalkai Ágnes Mattányi Zsolt

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés. Urbánné Malomsoki Mónika

Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés. Urbánné Malomsoki Mónika Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés Urbánné Malomsoki Mónika Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Település A társadalmi tér mesterségesen létrehozott, eltérő nagyságú alapegysége, amelyben a legfontosabb

Részletesebben

A NATéR továbbfejlesztése

A NATéR továbbfejlesztése A NATéR továbbfejlesztése Kajner Péter Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program záróeseménye Budapest, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2017. április 19. A NATéR fejlesztési folyamatának áttekintése

Részletesebben

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat KlimAdat hatásvizsgálói workshop 2018. december 7. TARTALOM 1. Klímamodellezés

Részletesebben

4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása

4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása 4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása A területrendezési - településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

LIFE Az éghajlatváltozás mérséklése LIFE - Climate Change Mitigation

LIFE Az éghajlatváltozás mérséklése LIFE - Climate Change Mitigation LIFE Az éghajlatváltozás mérséklése LIFE - Climate Change Mitigation Dr. Toldi Ottó K+F tanácsadó, klímapolitikai referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály I. LIFE Klímapolitikai

Részletesebben

Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés

Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés A SEERISK projekt tapasztalatai Székely Miklós, Horváth Anikó; BM OKF Meteorológiai Tudományos Napok, MTA Budapest, 2014. november 21. SEERISK projekt Közös

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat)

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat) Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről (javaslat) Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a) az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházhatású

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 28-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 28-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1755-4/2018. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet)

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) A környezeti vizsgálat lefolytatására minden esetben kötelezett tervek és programok köre A (a Korm. rendelet 1. számú

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarország vízgazdálkodása. 5.lecke 1. Magyarország a legek országa: a Föld egyik

Részletesebben

Település Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés

Település Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés Település Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés Urbánné Malomsoki Mónika Urbanne.Monika@gtk.szie.hu A társadalmi tér mesterségesen létrehozott, eltérő nagyságú alapegysége, amelyben a legfontosabb

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

A megyei klímastratégia elkészítésének szükségessége, módszertanának bemutatása

A megyei klímastratégia elkészítésének szükségessége, módszertanának bemutatása A megyei klímastratégia elkészítésének szükségessége, módszertanának bemutatása Kajner Péter Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ Lajosmizse, 2017. március 28. Bács-Kiskun

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Közlekedésfejlesztési aktualitások Magyarországon (a Kohéziós Politika tükrében ) Kovács-Nagy Rita

Közlekedésfejlesztési aktualitások Magyarországon (a Kohéziós Politika tükrében ) Kovács-Nagy Rita Közlekedésfejlesztési aktualitások Magyarországon (a Kohéziós Politika tükrében 2014 2020) Kovács-Nagy Rita Balatonföldvár 2013. május 15. 2007-2013 időszak általános végrehajtási tapasztalatai Az operatív

Részletesebben

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik ÖkoPosta: a jövőnek címezve Előadó: Hermann-né Garai Mária EBK osztályvezető Magyar Posta Zrt. Biztonsági Főigazgatóság EBK Osztály Budapest, 2017. november 8. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek

Részletesebben

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Országos térségi k vizsgálata Balatonföldvár településre vonatkozóan a 2003. évi XXVI. tv. (OTrT) szerint: Balatonföldvár teljes közigazgatási területére, ill. a 19. számú módosítással

Részletesebben

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat 42. Meteorológiai Tudományos Napok 2016. december 6. TARTALOM

Részletesebben

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében Ágazat nemzetközi megatrendjei EU országai 5 fő energiapiaci trenddel és folyamattal számolnak levegőszennyezés és a bekövetkező

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés. Urbánné Malomsoki Mónika

Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés. Urbánné Malomsoki Mónika Regionális gazdaságtan Település- és térségfejlesztés Urbánné Malomsoki Mónika Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Település A társadalmi tér mesterségesen létrehozott, eltérő nagyságú alapegysége, amelyben a legfontosabb

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

KAJÁRPÉC. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció május TH

KAJÁRPÉC. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció május TH KAJÁRPÉC Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2017. május TH-17-02-07 2 Kajárpéc Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Az éghajlatváltozás hatásai, az alkalmazkodás és mitigáció lehetőségei, energetikai kérdések

Az éghajlatváltozás hatásai, az alkalmazkodás és mitigáció lehetőségei, energetikai kérdések Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, Tervezést Koordináló Csoport ülése Berhida, 2015. október 29. Az éghajlatváltozás hatásai, az alkalmazkodás és mitigáció lehetőségei, energetikai kérdések

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A településrendezés és eszközei

A településrendezés és eszközei A településrendezés és eszközei A., Általános dolgok I. A legfontosabb jogszabályok 1. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) 2. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

15. cél A szárazföldi ökoszisztémák védelme

15. cél A szárazföldi ökoszisztémák védelme 15. cél A szárazföldi ökoszisztémák védelme Kovács Eszter "A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala az ENSZ 17 fenntarthatósági célja tükrében Keszthely, 2017.05.19-20 Európai helyzet (1) Adottságok:

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 ENSZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI KORMÁNYKÖZI TESTÜLET JELENTÉSE Klímaváltozás mérésekkel igazolható 1901

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

KOHERENCIA VIZSGÁLATA, KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELEMZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE

KOHERENCIA VIZSGÁLATA, KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELEMZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE AZ ÉGHAJLAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET KOHERENCIA VIZSGÁLATA, KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELEMZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE 2010. január ÉGHAJLAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben