Árpád-kor történelmi helyszínek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpád-kor történelmi helyszínek"

Átírás

1 Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi elsı püspöke a velencei bencés Gellért lett. Esztergom (Magyarország): A Garam-torkolattal szemben, a Duna partján emelkedı vár és város. Géza fejedelem tette székhelyévé. Itt született István, akit 1001-ben itt koronáztak királlyá, s ekkor alapította az érsekségét is. Gyulafehérvár (Románia): 1003-ban István fegyverrel verte le anyai nagybátyját, az utolsó gyulát, akinek vára Fehér vármegye és az erdélyi püspökség központja lett. Rogerius csak megöltek csontjait és koponyáit találta itt 1242-ben. Ják (Magyarország): Szent György tiszteletére szentelt bencés apátsági templom Vas megyében. A tatárjárás korában épült templom román és gótikus stíluselemeket is tartalmaz. Kerlés (Románia): 1068-ban az Osul vezette moldvai besenyık és úzok visszavonulás közben csatát vesztettek Salamon király és a hercegek hadaitól. E csatához főzıdik László párviadala a leányrabló kun vitézzel. Ménfı (Magyarország): III.Henrik német császár 1044-ben, Aba Sámuel legyızése után visszasegítette a trónra Orseoló Pétert. Milkó (Románia): A domonkosok a kunok megtérítésére 1226-ban missziós püspökséget alapítottak itt, mára elpusztult. Mogyoród (Magyarország): A XI.századi trónharcok egyik eseménye. A Pest közelében, 1074-ben megvívott csata után Géza lett a király. Veresége után Salamon a nyugati határszélre menekült. Morvamezı (Ausztria): 1278-ban II.Ottokár cseh király vereséget szenvedett Habsburg Rudolf és IV.László seregeitıl. Ezzel a csatával kezdıdött meg a Habsburgok felemelkedése. Muhi (Magyarország): IV.Béla seregei súlyos vereséget szenvedtek Batu kán mongol csapataitól a Sajó folyócska mellett 1241-ben. Nyitra (Szlovákia): Vár és település a Zobor-hegy alatt, 900-ig morva központ volt körül itt vakították meg Vazult. Bihar mellett a dukátus központja, ennek megszüntetése után Kálmán püspökséget alapított itt. Pannonhalma (Magyarország): Géza fejedelem 996-ban itt alapított bencés apátságot. Alapítólevelében István Monte Cassino monostorával azonos kiváltságokat és Koppány somogyi birtokainak tizedeit biztosította számára. Pécs (Magyarország): Sopianae római város helyén létrejött dél-dunántúli püspöki székhely. Itt temették el Orseolo Péter királyt, István utódát. Pozsony (Szlovákia): Duna menti királyi vár ben a várát ostromló III.Henrik hajóhadát itt sülylyesztette el Zotmund. Székesfehérvár (Magyarország): A Bakony és a Mezıföld találkozásánál épült város, 1018 után István Esztergomból ide helyezte át székhelyét. Több uralkodónk temetkezési helye. Szent István napján királyi törvénynapokat tartottak itt. Tihany (Magyarország): I.András 1055-ben itt alapított bencés apátságot, mely végsı nyughelye is lett. Bencés apátságának alapítólevele az elsı, eredetiben ránk maradt oklevelünk és nyelvemlékünk. Tiszavárkony (Magyarország): I.András király 1059-ben próbára tette öccsét: válasszon a királyi hatalmat szimbolizáló korona és a hercegséget jelképezı kard között. Az életét féltı Béla színleg a kardot választotta, de sereget győjtött. Trau (Horvátország): Trogir néven sziget az Adriai-tengerben a dalmát tengerparton ben menedéket adott IV.Bélának. Várad (Románia): Körös-parti város, László Szőz Mária tiszteletére itt alapított monostort, 1095-ben itt temették el. Vereckei-hágó (Ukrajna): Fontos átkelıhely az Északkeleti-Kárpátokban a Latorca és az Opor folyók völgyében. Anonymus szerint itt jöttek be az Árpád vezette magyarok, de több nomád nép is ezen keresztül hatolt be az országba. Vértes (Magyarország): Dunántúli hegység, 1051-ben III.Henrik császár seregei vereséget szenvedtek a magyaroktól: a németek olyan gyalázatba estek és pajzsaikat elhajigálva megfutottak. 1

2 Veszprém (Magyarország): Nevét István nıvérének fiáról kapta. Szent Mihály tiszteletére alapított itt püspökséget István. Székesegyháza a királynék koronázó és temetkezıhelye volt, 1217-ig itt ırizték Gizella koronáját is. Zágráb (Horvátország): Város és vár a Száva mellett. Horvátország elfoglalása után László 1091 táján püspökséget alapított. szerkesztette: Szalay Balázs A MAGYAR KIRÁLYSÁG FÉNYKORA ( ) TOPOGRÁFIA Bécs (Ausztria): A Habsburgok császárvárosa. Az évi visegrádi királytalálkozón e város árumegállító joga miatt alakítottak ki új kereskedelmi útvonalakat. III. Frigyes itt ırizte a magyar Szent Koronát ben Mátyás hadai elfoglalták, s ettıl kezdve itt rendezte be székhelyét ben itt hunyt el Hunyadi Mátyás. Bécsújhely (Ausztria): Vitéz János közvetítésével 1463-ban itt kötött békét III. Frigyes császár és Mátyás király, mely során elıbbi visszaadta a koronát és Sopront, de jelentıs pénz mellett igényt tarthatott a magyar trónra is. Besztercebánya (Szlovákia): Magyarország legrégebbi bányavárosa a Felvidéken, Európa egyik leggazdagabb ezüstérc-lelıhelyével. Brünn (Csehország): Morvaország székhelye, az 1335-évi visegrádi csúcson a Bécset elkerülı kereskedelmi útvonal fontos állomásává tették. Buda (Magyarország): Zsigmond óta fıváros ben e város mértékegységét tette kötelezıvé az országban. A Zsigmond által épített gótikus palotáját Mátyás reneszánsz stílusban építette át. Diósgyır (Magyarország): Az Anjouk idején királyi központ volt a Bükk elıterében. Várának négy saroktornya romokban áll. Ez volt Kelet-Közép-Európa legnagyobb lovagterme is. Esztergom (Magyarország): Érseki székhely, Vitéz János érseksége idején a magyar reneszánsz kultúra egyik központja volt. Galambóc (Szerbia): Zsigmond király szerzıdésben szerezte meg Lazarevics István szerb despotától, de annak halála után a vár kapitánya a töröknek adta át. Visszavételéért 1428-ban hadat indított Zsigmond, de II. Murád szultán legyızte. Gyulafehérvár (Románia): Az erdélyi püspök és a vajda székhelye a Maros partján ben itt aratta elsı jelentıs gyızelmét Hunyadi János a török felett. Székesegyházában nyugszik Hunyadi János és Hunyadi László is. Jajca (Bosznia-Hercegovina): Észak-boszniai vár a Vrbas folyó partján, melyet 1463 karácsonyán foglalt el Hunyadi Mátyás. Kápolna (Románia): A Budai Nagy Antal-féle felkelés hatására a magyar nemesség, a székely elıkelık és a szász polgárság képviselıi itt léptek egyezségre a parasztok és a törökök ellen, mely a rendi tagolódás alapja lett. Kassa (Szlovákia): Szabad királyi város árumegállító joggal. Polgárai meggyilkolták Aba Amádét, ezért I. Károlytól kértek segítséget. A közelében megvívott rozgonyi csatát a kassai polgárok segítségével nyerte meg a király. Kenyérmezı (Románia): október 13-án Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán hadai itt semmisítették meg a keleti országrészt dúló és kifelé vonuló Ali ruméliai beglerbég török seregét. Kolozsvár (Románia): Zsigmond szabad királyi várossá tette, de mivel lakói segítették a Budai Nagy Antal vezette paraszt-felkelést, jogait elvesztette ban itt született Hunyadi Mátyás, aki Buda kiváltságaival ruházta fel. Körmöcbánya (Szlovákia): A legfontosabb aranybányánk mellett alapított szabad királyi város tıl királyi pénzverde mőködött itt. Krakkó (Lengyelország): Város a Visztula partján, 1320-tól a lengyel királyok székvárosa. Itt koronázták meg a lengyel királyokat ben falai között alapították Kelet-Európa elsı egyetemét. Vára és székesegyháza, a Wawel a lengyel királyok koronázási és temetkezési helye. Marosszentimre (Románia): március 18-án Mezid bég Erdélybe törı csapatai legyızik Hunyadi János erdélyi vajda és Lépes György püspök seregeit, utóbbi holtan marad a csatatéren. Medve (Horvátország): A Mátyás-elleni összesküvésben résztvevı Janus Pannonius menekülés közben itt hunyt el 1472-ben. 2

3 Nagyvázsony (Magyarország): Település a Bakonyban. Magyar Balázs birtoka volt, akitıl Kinizsi Pál beházasodás révén örökölte, majd gótikus stílusban átépítette. Nándorfehérvár (Szerbia): A Duna és a Száva torkolatánál épült végvár ban került magyar fennhatóság alá ben Murád szultán próbálta meg bevenni, majd 1456-ban II. Mehmed ostromolta sikertelenül. Magyarország kulcsának is nevezték. Nikápoly (Bulgária): A szerbek rigómezei veresége után Zsigmond nemzetközi lovagsereget győjtött össze, akik 1396-ban megütköztek I. Bajezid szultán hadaitól. A súlyos vereség bebizonyította, hogy a lovagi hadviselés eredménytelen a török harcmodorral szemben. Olmütz (Csehország): Morvaországi város a Morva folyó partján ben itt koronázták cseh királlyá Hunyadi Mátyást a katolikus rendek ben itt kötött békét Mátyás és a lengyel Ulászló. Ozora (Magyarország): A Sió partján épített gótikus stílusú négyszöglető várát Filippo Scolari, Zsigmond kiemelkedı képességő hadvezére és bárója építette, aki innen kapta hazánkban használatos nevét is: Ozorai Pipo. Pécs (Magyarország): 1367-ben I. Lajos révén itt jött létre hazánk elsı egyeteme. Püspöke volt Janus Pannonius is. Pozsony (Szlovákia): Szabad királyi város a Duna partján ben itt alapított egyetemet Mátyás, melynek elsı vezetıje Vitáz János. Vitéz lázadása után az egyetem is elsorvadt. Prága (Csehország): Csehország fıvárosa a Moldva folyó partján ben itt hunyt el V. László, aki itt tartotta fogságban Hunyadi Mátyást. Rákos (Magyarország): Pest mellett mezı, ahol több országgyőlést is tartottak ban itt választották kormányzóvá Hunyadi Jánost. Rigómezı (hovatartozása még bizonytalan: Koszovó vagy Szerbia): A szerb seregek 1389-ben itt szenvedtek vereséget a törököktıl október án, a második rigómezei csatában Hunyadi János kormányzó vereséget szenvedett II. Murád szultán seregeitıl. A menekülı Hunyadit a szerb despota, Brankovics György korábbi birtokviták miatt fogságba ejtette. Rozgony (Szlovákia): 1312-ben Károly serege itt gyızte le az Aba-fiakat és a velük szövetséges tartományurak seregét. A csatát a kassai polgárok segítségével tudta megfordítani a király. Selmecbánya (Szlovákia): Magyarország legrégebbi bányavárosa, Európa egyik leggazdagabb ezüstérc-lelıhelye. Siklós (Magyarország): A Zsigmond uralmával elégedetlen bárók 1401-ben itt tartották fogságban a királyt, és a Szent Korona nevében átvették az ország irányítását. A királyt híve Garai Miklós váltotta ki, fiát adva túszul. Sopron (Magyarország): Szabad királyi város között III. Frigyes császár birtokában volt, akitıl a Szent Koronával együtt Mátyás király váltotta ki. Szabács (Szerbia): Várát 1471-ben emelték a törökök, azzal a céllal, hogy állandóan veszélyeztethessék Nándorfehérvárt. A Száva parti erısséget 1476-ban foglalták vissza Mátyás hadai. Az ostromról írott verses beszámoló az elsı magyar nyelvő históriás ének. Szeben (Románia): Az erdélyi szászok központja, polgármestere a szászok vezetıje volt. Székesfehérvár (Magyarország): A magyar királyok koronázási és temetkezési helye. Temesvár (Románia): 1323-ig itt tartotta uralkodói székhelyét I. Károly. A nikápolyi vereség után, 1397-ben itt tartott országgyőlést Zsigmond, ahol elfogadták a telekkatonaság intézményét. Vajdahunyad (Románia): 1409-ben adományozta hő udvari vitézének Zsigmond, mely a vár neve után felvette a Hunyadi nevet. Hunyadi János gótikus stílusban építette át. A Hunyadi birtokok központját 1484-es haláláig Szilágyi Erzsébet igazgatta. Várad (Románia): A Sebes-Körös partján fekvı város. Itt álltak a Kolozsvári testvérek híres királyszobrai. Itt temették el Luxemburgi Zsigmondot. Vitéz János püspöksége idején ( ) humanista központ lett. Várna (Bulgária): Kikötıváros a Fekete-tenger partján novemberében a lengyel-bolgármagyar seregek vereséget szenvedtek a II. Murád vezette török hadaktól. A csatában elesett I. Ulászló is. Visegrád (Magyarország): I. Károly ide helyezte udvarát, ahol 1330-ban Zách Felicián megkísérelte meggyilkolni ben itt tartották a cseh, lengyel és a magyar király találkozóját. Az itt ırzött koronát 1440-ben rabolta el Kottaner Jánosné, Erzsébet királyné udvarhölgye. Mátyás idején reneszánsz stílusban átépítették palotáját. 3

4 Két szabadságharc között ( ) történelmi helyszínek Magyarország a XVIII.században történelmi helyszínek Bácska (Szerbia): A Duna-Tisza közének déli része, a török-kor végétıl bevándorló szerbek határırizetet láttak el. Balázsfalva (Románia): A román görög katolikus püspökség székhelye. Az erdélyi románok nemzeti mozgalmának, politikai, vallási és kulturális életének központja. Bécs (Ausztria): A Habsburg Birodalom fıvárosa, itt mőködött a Magyar Királyi Kancellária és 1760-tól a nemesi testırség ben itt született Széchenyi István. Brennbergbánya (Magyarország): 1759-ben ezen a bányásztelepülésen kezdıdött meg a hazai szénbányászat. Buda (Magyarország): II.József 1784-ben ide helyeztette a Helytartótanácsot. Mária Terézia kezdeményezésére 1777/84 között ide helyezték a nagyszombati egyetemet is. A korban kaszálóként használt vár melletti mezın, a Vérmezın végezték ki 1795-ben a magyar jakobinusokat. Fertıd (Magyarország): Barokk stílusú kastélyát 1761 után Esterházy Miklós építette. Haydn is mőködött itt, a magyar Versália. Gyır (Magyarország): A francia hadsereg 1809-ben itt gyızte le a magyar nemesi felkelés seregeit, a csata után Napóleon is itt járt. Karlóca (Szerbia): A görögkeleti szerb metropolita székhelye, aki 1766-tól a szerbek egyetemes vezetıje. A magyarországi szerbek nemzeti mozgalmának központja. Keszthely (Magyarország): Európa elsı mezıgazdasági fıiskoláját, a Georgikont itt alapította ben Festetich György. Madéfalva (Románia): 1764-ben a császári katonaság belelıtt a székelyekbe, akik a határırség szervezése ellen tiltakoztak. A menekülı székelyek ezután tömegesen vándoroltak el az országból. Nagyszeben (Románia): Az erdélyi kormányzóság, a Gubernium székhelye, Erdélyt 1765-ben nagyfejedelemség rangjára emelték. Pozsarevác (Szerbia): Az 1718-ban itt kötött Habsburg-török béke alapján a Temesköz visszakerült Magyarországhoz. Pozsony (Szlovákia): Királykoronázások és az országgyőlések színhelye. A Magyar Kamara, a Királyi Tábla, a Hétszemélyes Tábla és 1784-ig a Helytartótanács székhelye. Raguza (ma Dubrovnik, Horvátország): A török idıkben itt ırizték a Szent Jobbot, amit Mária Terézia visszaszerzett. Rodostó (ma Tekirdag, Törökország): Márvány-tenger partján fekvı kikötı, 1720-tól 1735-ben bekövetkezett haláláig II.Rákóczi Ferenc fejedelem lakhelye. Schönbrunn (Ausztria): Habsburg palota Bécs mellett, 1809-ben innen intézett Napóleon kiáltványt a magyarokhoz. Selmecbánya (Szlovákia): Európai színvonalú bányatisztképzı iskoláját 1735-ben alapították, amit 1763-ban akadémiai rangra emeltek. Szarvas (Magyarország): Itt alapított Tessedik Sámuel egy alapfokú mezıgazdasági iskolát ban. Szatmár (Románia): A Rákóczi-szabadságharcot lezáró békekötés helyszíne. Széphalom (Magyarország): Kazinczy Ferencnek itt volt kúriája, innen szervezte a magyar irodalmi életet a XIX.század elsı évtizedeiben. Szilézia (Csehország-Lengyelország): A Habsburg Birodalom legiparosodottabb területe, 1740 után a poroszok foglalták el. Temesvár (Románia): 1716-ban foglalták vissza a törököktıl, a Temesi bánság központja lett. II.József alatt kerületi székhely. Újbánya (Szlovákia): Garam menti bányásztelepülés, 1724-ben üzembe állított gızszivattyúja elsı volt Európában. 4

5 A reformkor hazánkban történelmi helyszínek Buda (Magyarország): Itt székelt a Helytartótanács, várában tartották fogva Kossuth Lajost és Táncsics Mihályt is. Galícia (Lengyelország): Habsburg Birodalomhoz tartozó lengyel területek, 1830-ban innen jutott be az országba a kolera ban a nemesek vezette szabadságharcot az osztrákok a parasztok segítségével verték le. Fiume (ma Rijeka, Horvátország): Kikötıváros az Adrián, 1822-tıl Magyarország része. Kossuth elképzelése szerint, Ausztriát megkerülve ide kellett volna vasútvonalat építeni. Kolozsvár (Románia): Itt épült fel az elsı magyar nyelvő, állandó kıépülettel rendelkezı színház 1821-ben. Monok (Magyarország): Kossuth Lajos szülıfaluja (más források szerint Olaszliszkán született). Münchengrätz (Csehország): Ausztria és Oroszország 1833-ban itt erısítette meg a Szent Szövetséget, melyben segítséget ígértek egymásnak a belsı rend fenntartásához. Nagycenk (Magyarország): Itt található a Széchenyi család kastélya és birtokainak központja. Óbuda (Magyarország): 1835-ben alapított hajógyárában épült a kontinens elsı vastestő gızhajója. Pest (Magyarország): A reformkorban az ország leggyorsabban fejlıdı városa, a magyar irodalmi, kulturális és gazdasági élet központja lett ban itt jelent meg a Hitel. Itt nyílt meg a Nemzeti Múzeum (1847), a Nemzeti Színház (1837), a Nemzeti Casino (1827), a Vígadó és a Hengermalom is. Az 1838-as árvíz után újjáépült ban itt alakult meg a Konzervatív Párt, 1847-ben pedig az Ellenzéki Párt. Elsı irodalmi kávéháza a Pilvax volt, mely 1845-tıl a Fiatal Magyarország kedvelt helye volt. Innen indult Magyarország elsı két vasútvonala: Vác, illetve Szolnok irányába. Pozsony (Szlovákia): Itt tartották az országgyőléseket és 1836 között itt szerkesztették Kossuthék az Országgyőlési Tudósításokat ben itt alakult meg a Védegylet. Söjtör (Magyarország): A Deák-család nemesi birtokainak központja Zala megyében ban itt született Deák Ferenc reformkori politikus. Szatmárcseke (Magyarország): Kölcsey Ferenc birtoka, 1823.január 22-én itt írta a Himnuszt. Itt van a síremléke is. Szolnok (Magyarország): Az 1847-ben átadott, Pestrıl induló második magyar gızvasút végpontja. Vác (Magyarország): Az 1846 nyarán átadott, Pestrıl induló elsı magyar gızvasút végpontja. Vaskapu (Szerbia-Románia): Az Al-Duna zuhatagos, szők szorosa. Hajózhatóvá tétele a magyar gazdaság fontos célkitőzése volt. A Széchenyi István által javasolt és a Vásárhelyi Pál tervei alapján kivitelezett munkálatok során felrobbantották a sziklazátonyokat és 2 km hosszú és 3 méter mély csatorna építésével, hajózhatóvá tették. Zsibó (Románia): A Szamos bal partján fekvı település, 1796-ban kastélyában született báró Wesselényi Miklós az árvízi hajós (a zsibói bölény ). szerkesztette: Szalay Balázs FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ( ) TOPOGÁFIA Arad (Románia): augusztus 1-tıl a Szemere-kormány és az országgyőlés székhelye. Marosparti erıdjének Damjanich János volt az utolsó parancsnoka. A temesvári csata idején itt találkozott Kossuth és Görgei. A fıvezér közölte, hogy a vereség miatt leteszi a fegyvert, míg a kormányzó lemondott és Görgeit teljhatalommal ruházta fel október 6-án itt végezték ki a szabadságharc 13 honvéd fıtisztjét. Balázsfalva (Románia): A román görög katolikus püspökség székhelye. Az erdélyi románok nemzeti mozgalmának központja májusában és szeptemberben az erdélyi románság két nemzeti győlést is tartott itt. Követelték a románok nemzeti létének elismerését, országgyőlési képviseletüket és a román nyelv hivatalos használatát. Elvetették Magyarország és Erdély unióját, Erdélyt külön tartományként közvetlen osztrák kormányzás alá akarták rendelni. Bécs (Ausztria): A Habsburg Birodalom központja, császárváros március 13-án tört ki itt a forradalom, melynek hatására lemondatták Metternichet és a pozsonyi országgyőlés felsıtáblája is elfogadta Kossuth javaslatait. A március 15-én ideérkezı magyar küldöttséget lelkesen fogadták. A 5

6 Jellasics horvát bánt követı magyar alakulatok támogatására október 6-án második alkalommal is kitört a forradalom, melynek során felakasztották Latour hadügyminisztert. A magyar csapatok késlekedése miatt október 31-én Windisch-Grätz csapatai leverték a forradalmat. Branyiszkó-hágó (Szlovákia): Átjáró a Kárpátokban. A visszavonuló Görgei seregének éle, a Guyon Richárd vezette hadosztály, február 5-én véres közelharcban áttörte a császáriak által eltorlaszolt hágót. A gyızelemmel megnyílt az út Görgei serege elıtt a Hernád völgyébe. Buda (Magyarország): Várában mőködött a Helytartótanács, melynek börtönébıl szabadították ki március 15-én Táncsics Mihályt. Az áprilisi törvények után Pesttel megosztva újra az ország fıvárosa lett. Windisch-Grätz csapatai decemberében elfoglalták. Várát a tavaszi hadjárat lezárásaként május 21-én foglalták vissza a honvédek. Cegléd (Magyarország): Mezıváros a Duna-Tisza közén. Jellasics horvát bán támadása idején Kossuth Lajos nagy hatású toborzóbeszédet mondott a településen. Csorna (Magyarország): A tavaszi hadjárat után, de még az orosz-osztrák támadás elıtt a császáriak Wyss vezette alakulata elfoglalta a települést. A szemfüles Kmety György június 13-án megtámadta és visszavonulásra kényszerítette a császáriakat. Ez volt a szabadságharc egyik utolsó gyıztes csatája. Debrecen (Magyarország): január 1-jén a városba költözött a magyar országgyőlés és az OHB, így az ország ideiglenes fıvárosa lett április 14-én református nagytemplomában mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását és az ország függetlenségét. Duklai-hágó (Szlovákia): Átjáró az Északkeleti-Kárpátokban júniusában itt özönlött az országba a Paszkievics vezette orosz fısereg. Fehértemplom (Szerbia): A szerb felkelık által a leghevesebben támadott délvidéki település. Frankfurt (Németország): májusa és júniusa között itt mőködöt az elsı össznémet nemzetgyőlés, hogy egész Németország számára alkotmányt dolgozzon ki. Az 585 képviselı többsége a régi Német-római Birodalom alkotmányos kiadásáról álmodott. A Batthyány-kormány abban bízott, hogy a győlésen sikerül elfogadtatni a német egységet, mely az osztrák tartományokat is magába foglalja. Ebben az esetben a Habsburg Birodalom nyugati részei beleolvadnak az egységes Németországba, Magyarország pedig önálló királysággá válik. A kormány Szalay Lászlót küldte a frankfurti német parlamenthez. Gálfalva (Románia): Bem sikerrel akadályozta meg, hogy a császári haderı hátba támadja a Tisza mögött védekezı debreceni kormányt január 16-án Bem tábornok nagy vesztséget hozó csatában visszaszorította az osztrák Puchnert. Hatvan (Magyarország): április 2-án a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat, ezzel kezdetét vette a dicsıséges tavaszi hadjárat. Isaszeg (Magyarország): A tavaszi hadjárat során, április 6-án a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. Kápolna (Magyarország): A lengyel Dembinski tábornok által irányított magyar ellentámadás kudarca február én. Gyızelme után Windisch-Grätz elbizakodott jelentésben számolt be a lázadó csordák -nak nevezett magyar honvédsereg vereségérıl. Erre alapozva Ferenc József osztrák császár kiadta az abszolutista olmützi alkotmányt. Karlóca (Szerbia): A görögkeleti szerb metropolita székhelye, a magyarországi szerbek nemzeti mozgalmának központja. Az májusában tartott kongresszuson bejelentették igényüket egy szerb tartomány kialakítására. Kézdivásárhely (Románia): A szabadságharc idején a székelyek védelmi központja, itt öntötte ágyúit Gábor Áron. Kolozsvár (Románia): Az erdélyi országrész fıvárosa, május 30-án itt jelentették be Magyarország és Erdély unióját. A császáriaktól december 25-én foglalta vissza Bem. Komárom (Szlovákia-Magyarország): Az orosz-osztrák támadás után Görgei itt szerette volna a honvéderıket összevonni, mert a közelben lévı császári erıket legyızhetınek vélte. A Duna két partján épült erıdrendszerét Klapka György védelmezte. A vár szabad elvonulás és büntetlenség fejében jóval a világosi fegyverletétel után október 2-án kapitulált. Légrád (Horvátország): Jellasics horvát bán csapatai szeptember 11-én itt lépték át a Drávát. 6

7 Liptószentmiklós (Szlovákia): A szlovák nemzeti mozgalom egyik központja. Az 1848.májusi győlésükön önálló nemzetgyőlést, a magyar országgyőlésen nemzeti képviseletet, anyanyelvi és kulturális jogokat követeltek a szlovákság számára. Mór (Magyarország): Perczel Mór tábornok december 30-án itt próbálta feltartóztatni a Pest felé törı császári haderıt. A súlyos vereségért Perczel a rendezetten visszavonuló Görgeit okolta. Nagysalló (Szlovákia): A tavaszi hadjárat során, április 19-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. A szabadságharc legvéresebb csatájában aratott gyızelem ellenére sem sikerült bekeríteni a visszavonuló ellenséget. Nagyszeben (Románia): Az erdélyi császári fıhadparancsnokság központja. A fegyverkezı románság itt alakította meg a Román Nemzeti Komitét. A bravúrosan manıverezı Bem március 11- én elfoglalta a várost. Nagyvárad (Románia): Windisch-Grätz támadása után ide telepítették át a fegyvergyártó gépsorokat, a szabadságharc idején a legfontosabb hadianyaggyártó hely volt. Olmütz (Csehország): A kápolnai csata hírére, március 4-én Ferenc József itt adta ki az új birodalmi alkotmányt, mely Magyarországot tartományi szintre süllyesztette. Orsova (Románia): A temesvári vereség után a menekülı Szemere Bertalan miniszterelnök a határon egy ládában elásta a magyar koronázási ékszereket. Az Allion-hegy alján fekvı ligetben elrejtett ládát szeptemberében találta meg az osztrák titkosrendırség. Ozora (Magyarország): Jellasics horvát bán tízezer fıs tartalék seregét október 7-én fegyverletételre kényszerítette a Perczel Mór és a Görgei Artúr vezette népfelkelık. Pákozd (Magyarország): A magyarellenességérıl ismert Jellasics horvát bán határırökkel és népfelkelıkkel kiegészített csapatai vereséget szenvedtek a Móga János altábornagy vezette császári és királyi sorezredektıl, illetve az erısítésnek érkezı honvédzászlóaljaktól és népfelkelıktıl. Az szeptember 29-én zajott csata lényegében tüzérségi párbaj volt, amelyben kb. száz horvát és hét magyar katona esett el. Jellasics megszegte a fegyverszünetet, és Bécs felé menekült. Pered (Szlovákia): A tavaszi hadjárat után a magyar fısereg újabb támadást indított a Vág folyó mentén, de június én vereséget szenvedtek a császáriaktól. Haynau ezután a Duna jobb partjára csoportosította erıi jelentıs részét, és megindította támadását Komárom irányába. Pest (Magyarország): A reformkor idején a leggyorsabban fejlıdı és legnépesebb városunk. A bécsi forradalom hatására Petıfi és társai (Fiatal Magyarország) március 15-én vértelen forradalmat bonyolítottak le. A Landerer nyomdában kinyomtatták a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt, majd tömeggyőlést tartottak a Nemzeti Múzeumnál és a Városházánál. Az április törvények az ország fıvárosává tették június 5-én itt ült össze az elsı népképviseletei országgyőlés. Windisch-Grätz január 5-én vonult be a városba. Buda ostroma idején Hentzi császári tábornok ágyúval lövette a Dunasor palotáit október 6-án itt végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt. Pozsony (Szlovákia): A magyar országgyőlések helyszíne. A párizsi forradalom hírére Kossuth felirati javaslatát március 3-án elfogadta az alsótábla. A felsıtáblával is elfogadtatott javaslatokkal március 15-én indult magyar küldöttség Bécsbe az uralkodóhoz. Április 11-én V.Ferdinánd szentesítette a 31 új törvénycikket, majd berekesztette az utolsó rendi országgyőlést. Prága (Csehország): A cseh tartomány székhelye. A csehek nem vettek részt a frankfurti német nemzetgyőlés munkájában, mivel nem akartak Németország részei lenni. Összehívták a szláv kongresszust, ahol támogatásukról biztosították az uralkodót és a birodalmat. A kongresszust júniusban ágyúkkal kergette szét Windisch-Grätz. Schwechat (Ausztria): A pákozdi veresége után Jellasics horvát bán Bécs felé menekült. A seregeit követı magyar alakulatok csak késve lépték át az osztrák-magyar határt jelentı Lajtát, és a Móga János vezette seregeink 1848.október 30-án vereséget szenvedtek Windisch-Grätz császári seregétıl. Segesvár (Románia): Bem erdélyi seregei ebben a csatában szenvedtek teljes vereséget a Tömösiszoroson keresztül betörı oroszoktól. Az július 31-én vívott ütközetben esett el Petıfi Sándor. Szeged (Magyarország): Az orosz-osztrák támadás után a magyar kormány Görgei álláspontjával szemben ezt a várost jelölte ki a honvédseregek gyülekezési pontjául. Az országgyőlés 1849.július 28-án itt fogadta el Európa elsı nemzetiségi törvényét és a zsidóság egyenjogúsítását kimondó határozatot. 7

8 Szenttamás (Szerbia): A szerb fejedelemségbıl érkezı önkéntesek és a Délvidéken élı szerbek 1848 nyarán megerısített tábort hoztak itt létre. Innen kiindulva dúlták a környék falvait. Minden erıfeszítés ellenére a magyar csapatok csak áprilisában tudták elfoglalni a tábort. Szolnok (Magyarország): A Pestrıl induló vasútvonal egyik végpontja, melyen december végén a magyar kormány és az országgyőlés Debrecenbe költözött március 5-én Damjanich János honvédtábornok itt gyızte le a császáriakat. Tápióbicske (Magyarország): A tavaszi hadjárat során, április 4-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. Temesvár (Románia): A Délvidéken összpontosított magyar fıerık vereséget szenvedtek a Haynau vezette császáriaktól. Az augusztus 9-én vívott ütközet elején Dembinski vezette a honvédséget, de a csata közben Bem vette át az irányítást, aki lebukott a lováról. A vereség után felbomlott a magyar haderı. Tiszafüred (Magyarország): A kápolnai vereség után a Tisza mögé visszavonuló honvédsereg tisztikara fellázadt a kudarcban nagyban felelıs Dembinski ellen. A táborba érkezı Kossuth elfogadva az érveket, március 3-án Görgeit bízta meg a fıvezéri teendık ellátásával. Tömösi-szoros (Románia): Átjáró a Kárpátokban júniusában itt özönlött az országba a Lüders vezette orosz haderı. A Kiss Sándor vezette székely honvédek két napon keresztül tartóztatták fel a túlerıt. Vác (Magyarország): A téli visszavonulás idején, január 5-én, a honvédség egységének megırzése érdekében Görgei kiáltványt adott ki, melyben hangsúlyozta a szabadságharc törvényes jellegét. A tavaszi hadjárat során, április 10-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. A szegedi összpontosításra visszavonuló Görgei júliusban már orosz csapatokkal csapott össze a városban. Varsó (Lengyelország): 1815 után az Orosz Birodalomhoz tartozó Kongresszusi Lengyelország központja. A tavaszi hadjárat magyar sikerei után itt találkozott Ferenc József osztrák császár és I.Miklós orosz cár, és megegyeztek a magyarországi orosz intervencióról. Világos (Románia): augusztus 13-án Görgei Artúr honvédtábornok harmincezer fıs serege itt tette le feltétel nélkül a fegyvert az orosz csapatok elıtt. Vízakna (Románia): február 4-én itt volt Bem erdélyi hadjáratának egyik legvéresebb vesztes csatája. A csata után itt írta Petıfi Sándor a Négy nap dörgött az ágyú címő versét. Zágráb (Horvátország): A Magyar Királyság részét képezı Horvátország központja június 5-én itt nyílt meg a horvát tartományi győlés, a sabor. A Jellasics vezette győlés bejelentette elszakadási szándékát Magyarországtól. Zalatna (Románia): A császáriak által felfegyverzett román határırök és népfelkelık október 24-én megtámadták és lemészárolták a város hétszáz menekülı magyar polgárát. Ötven év múlva a halottakat kiásták és három sírhalom alá temették. Az áldozatok emlékét az országút melletti tíz méter magas obeliszk ırzi PAX felirattal. Zsigárd (Szlovákia): A tavaszi hadjárat után a magyar fısereg újabb támadást indított a Vág folyó mentén, de június 20-án vereséget szenvedtek a császáriaktól. 8

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE 1. 1848 szeptember: a szeptemberi fordulat Kettős fordulat: külön-külön leverik az európai forradalmakat a magyar forradalom átfordul szabadságharcba 2. Az udvar első támadása

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Forradalom és szabadságharc III. FORDULÓ Név:... Cím:... Iskola, évfolyam:... E-mail cím:... 1. Tedd időrendi sorrendbe

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Új Szöveges dokumentum 1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslatban alkotmányt kér az egész Habsburg birodalomnak forradalmi hullám mozdítja el az eseményeket a

Részletesebben

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont / 100 pont Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont 1. A betőrejtvény Széchenyi István nyolc gyakorlati alkotását tartalmazza. Jelöld áthúzással ezeket etőhálóban, majd a megfejtéseket írd ki a pontozott

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Elért pontszámod:... / 100 pont

Elért pontszámod:... / 100 pont a) b) c) d) e) f) g) h) Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7-8. osztályos tanulók számára Kódszámod: Elért pontszámod:... / 100 pont 1. Milyen többletjelentésben használta Széchenyi István a Hitel kifejezést?

Részletesebben

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam

Kováts Mihály Emléknapok. Történelmi tanulmányi verseny. 7. évfolyam Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2005 1. Hol volt 1774-ben az I. Kontinentális kongresszus? A. Washington C. Philadelphia B. Boston D. New York 2. Mikor halt hısi halált

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 92 pont 1. Hogyan nevezik latin kifejezéssel az Árpád-ház kihalását követı, király nélküli idıszakot? Megtudhatod a keresztrejtvény megfejtésével. l) a) S I K L

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012.

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. ÖRÖKSÉGÜNK 48 Történelem csapatverseny Örökségünk 48 Országos vetélkedő internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. A rejtvényfüzet kitöltésének határideje: 2012. április Egy adott időpontban,

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán:

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán: Mit kell tudni a vizsgán: 1. Tételhez: - korona küldésének közjogi jelentısége - ez lesz késıbbiekben a Szent Korona tan alapja - koronázási szertartás: ordó szerint történik szent olajjal kenik fel az

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 1. Valószínű, hogy Dózsa Györgyöt nem ültették izzó vastrónra kivégzésekor, csupán ácsolt székre. Ám a fejére valóban felhevített vaskoronát tettek. Hol történt

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1848-12 pont A Pilvax kör 1848. Március 15.-e reggelén Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták.

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

FOGALOM SZEMÉLY HELYSÉG ÉVSZÁM

FOGALOM SZEMÉLY HELYSÉG ÉVSZÁM FOGALOM Horvát támadás Tőke, munkaerő szabad 8. Török Ignác A népek tavasza Kormány bomlik áramlása 9. Vécsey Károly Rossz termésű évek OHB Horvát kiegyezés - 10. Kiss Ernő Magas élelmiszerárak Pest föladása

Részletesebben

TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok

TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok 1 TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok 1. Villámkérdések IGAZ/NEM IGAZ (5 perc) 5 pont 1. Deák szerint a börtönviszonyok javítása sürgősebb, mint a büntetőjogi

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben