Árpád-kor történelmi helyszínek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpád-kor történelmi helyszínek"

Átírás

1 Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi elsı püspöke a velencei bencés Gellért lett. Esztergom (Magyarország): A Garam-torkolattal szemben, a Duna partján emelkedı vár és város. Géza fejedelem tette székhelyévé. Itt született István, akit 1001-ben itt koronáztak királlyá, s ekkor alapította az érsekségét is. Gyulafehérvár (Románia): 1003-ban István fegyverrel verte le anyai nagybátyját, az utolsó gyulát, akinek vára Fehér vármegye és az erdélyi püspökség központja lett. Rogerius csak megöltek csontjait és koponyáit találta itt 1242-ben. Ják (Magyarország): Szent György tiszteletére szentelt bencés apátsági templom Vas megyében. A tatárjárás korában épült templom román és gótikus stíluselemeket is tartalmaz. Kerlés (Románia): 1068-ban az Osul vezette moldvai besenyık és úzok visszavonulás közben csatát vesztettek Salamon király és a hercegek hadaitól. E csatához főzıdik László párviadala a leányrabló kun vitézzel. Ménfı (Magyarország): III.Henrik német császár 1044-ben, Aba Sámuel legyızése után visszasegítette a trónra Orseoló Pétert. Milkó (Románia): A domonkosok a kunok megtérítésére 1226-ban missziós püspökséget alapítottak itt, mára elpusztult. Mogyoród (Magyarország): A XI.századi trónharcok egyik eseménye. A Pest közelében, 1074-ben megvívott csata után Géza lett a király. Veresége után Salamon a nyugati határszélre menekült. Morvamezı (Ausztria): 1278-ban II.Ottokár cseh király vereséget szenvedett Habsburg Rudolf és IV.László seregeitıl. Ezzel a csatával kezdıdött meg a Habsburgok felemelkedése. Muhi (Magyarország): IV.Béla seregei súlyos vereséget szenvedtek Batu kán mongol csapataitól a Sajó folyócska mellett 1241-ben. Nyitra (Szlovákia): Vár és település a Zobor-hegy alatt, 900-ig morva központ volt körül itt vakították meg Vazult. Bihar mellett a dukátus központja, ennek megszüntetése után Kálmán püspökséget alapított itt. Pannonhalma (Magyarország): Géza fejedelem 996-ban itt alapított bencés apátságot. Alapítólevelében István Monte Cassino monostorával azonos kiváltságokat és Koppány somogyi birtokainak tizedeit biztosította számára. Pécs (Magyarország): Sopianae római város helyén létrejött dél-dunántúli püspöki székhely. Itt temették el Orseolo Péter királyt, István utódát. Pozsony (Szlovákia): Duna menti királyi vár ben a várát ostromló III.Henrik hajóhadát itt sülylyesztette el Zotmund. Székesfehérvár (Magyarország): A Bakony és a Mezıföld találkozásánál épült város, 1018 után István Esztergomból ide helyezte át székhelyét. Több uralkodónk temetkezési helye. Szent István napján királyi törvénynapokat tartottak itt. Tihany (Magyarország): I.András 1055-ben itt alapított bencés apátságot, mely végsı nyughelye is lett. Bencés apátságának alapítólevele az elsı, eredetiben ránk maradt oklevelünk és nyelvemlékünk. Tiszavárkony (Magyarország): I.András király 1059-ben próbára tette öccsét: válasszon a királyi hatalmat szimbolizáló korona és a hercegséget jelképezı kard között. Az életét féltı Béla színleg a kardot választotta, de sereget győjtött. Trau (Horvátország): Trogir néven sziget az Adriai-tengerben a dalmát tengerparton ben menedéket adott IV.Bélának. Várad (Románia): Körös-parti város, László Szőz Mária tiszteletére itt alapított monostort, 1095-ben itt temették el. Vereckei-hágó (Ukrajna): Fontos átkelıhely az Északkeleti-Kárpátokban a Latorca és az Opor folyók völgyében. Anonymus szerint itt jöttek be az Árpád vezette magyarok, de több nomád nép is ezen keresztül hatolt be az országba. Vértes (Magyarország): Dunántúli hegység, 1051-ben III.Henrik császár seregei vereséget szenvedtek a magyaroktól: a németek olyan gyalázatba estek és pajzsaikat elhajigálva megfutottak. 1

2 Veszprém (Magyarország): Nevét István nıvérének fiáról kapta. Szent Mihály tiszteletére alapított itt püspökséget István. Székesegyháza a királynék koronázó és temetkezıhelye volt, 1217-ig itt ırizték Gizella koronáját is. Zágráb (Horvátország): Város és vár a Száva mellett. Horvátország elfoglalása után László 1091 táján püspökséget alapított. szerkesztette: Szalay Balázs A MAGYAR KIRÁLYSÁG FÉNYKORA ( ) TOPOGRÁFIA Bécs (Ausztria): A Habsburgok császárvárosa. Az évi visegrádi királytalálkozón e város árumegállító joga miatt alakítottak ki új kereskedelmi útvonalakat. III. Frigyes itt ırizte a magyar Szent Koronát ben Mátyás hadai elfoglalták, s ettıl kezdve itt rendezte be székhelyét ben itt hunyt el Hunyadi Mátyás. Bécsújhely (Ausztria): Vitéz János közvetítésével 1463-ban itt kötött békét III. Frigyes császár és Mátyás király, mely során elıbbi visszaadta a koronát és Sopront, de jelentıs pénz mellett igényt tarthatott a magyar trónra is. Besztercebánya (Szlovákia): Magyarország legrégebbi bányavárosa a Felvidéken, Európa egyik leggazdagabb ezüstérc-lelıhelyével. Brünn (Csehország): Morvaország székhelye, az 1335-évi visegrádi csúcson a Bécset elkerülı kereskedelmi útvonal fontos állomásává tették. Buda (Magyarország): Zsigmond óta fıváros ben e város mértékegységét tette kötelezıvé az országban. A Zsigmond által épített gótikus palotáját Mátyás reneszánsz stílusban építette át. Diósgyır (Magyarország): Az Anjouk idején királyi központ volt a Bükk elıterében. Várának négy saroktornya romokban áll. Ez volt Kelet-Közép-Európa legnagyobb lovagterme is. Esztergom (Magyarország): Érseki székhely, Vitéz János érseksége idején a magyar reneszánsz kultúra egyik központja volt. Galambóc (Szerbia): Zsigmond király szerzıdésben szerezte meg Lazarevics István szerb despotától, de annak halála után a vár kapitánya a töröknek adta át. Visszavételéért 1428-ban hadat indított Zsigmond, de II. Murád szultán legyızte. Gyulafehérvár (Románia): Az erdélyi püspök és a vajda székhelye a Maros partján ben itt aratta elsı jelentıs gyızelmét Hunyadi János a török felett. Székesegyházában nyugszik Hunyadi János és Hunyadi László is. Jajca (Bosznia-Hercegovina): Észak-boszniai vár a Vrbas folyó partján, melyet 1463 karácsonyán foglalt el Hunyadi Mátyás. Kápolna (Románia): A Budai Nagy Antal-féle felkelés hatására a magyar nemesség, a székely elıkelık és a szász polgárság képviselıi itt léptek egyezségre a parasztok és a törökök ellen, mely a rendi tagolódás alapja lett. Kassa (Szlovákia): Szabad királyi város árumegállító joggal. Polgárai meggyilkolták Aba Amádét, ezért I. Károlytól kértek segítséget. A közelében megvívott rozgonyi csatát a kassai polgárok segítségével nyerte meg a király. Kenyérmezı (Románia): október 13-án Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán hadai itt semmisítették meg a keleti országrészt dúló és kifelé vonuló Ali ruméliai beglerbég török seregét. Kolozsvár (Románia): Zsigmond szabad királyi várossá tette, de mivel lakói segítették a Budai Nagy Antal vezette paraszt-felkelést, jogait elvesztette ban itt született Hunyadi Mátyás, aki Buda kiváltságaival ruházta fel. Körmöcbánya (Szlovákia): A legfontosabb aranybányánk mellett alapított szabad királyi város tıl királyi pénzverde mőködött itt. Krakkó (Lengyelország): Város a Visztula partján, 1320-tól a lengyel királyok székvárosa. Itt koronázták meg a lengyel királyokat ben falai között alapították Kelet-Európa elsı egyetemét. Vára és székesegyháza, a Wawel a lengyel királyok koronázási és temetkezési helye. Marosszentimre (Románia): március 18-án Mezid bég Erdélybe törı csapatai legyızik Hunyadi János erdélyi vajda és Lépes György püspök seregeit, utóbbi holtan marad a csatatéren. Medve (Horvátország): A Mátyás-elleni összesküvésben résztvevı Janus Pannonius menekülés közben itt hunyt el 1472-ben. 2

3 Nagyvázsony (Magyarország): Település a Bakonyban. Magyar Balázs birtoka volt, akitıl Kinizsi Pál beházasodás révén örökölte, majd gótikus stílusban átépítette. Nándorfehérvár (Szerbia): A Duna és a Száva torkolatánál épült végvár ban került magyar fennhatóság alá ben Murád szultán próbálta meg bevenni, majd 1456-ban II. Mehmed ostromolta sikertelenül. Magyarország kulcsának is nevezték. Nikápoly (Bulgária): A szerbek rigómezei veresége után Zsigmond nemzetközi lovagsereget győjtött össze, akik 1396-ban megütköztek I. Bajezid szultán hadaitól. A súlyos vereség bebizonyította, hogy a lovagi hadviselés eredménytelen a török harcmodorral szemben. Olmütz (Csehország): Morvaországi város a Morva folyó partján ben itt koronázták cseh királlyá Hunyadi Mátyást a katolikus rendek ben itt kötött békét Mátyás és a lengyel Ulászló. Ozora (Magyarország): A Sió partján épített gótikus stílusú négyszöglető várát Filippo Scolari, Zsigmond kiemelkedı képességő hadvezére és bárója építette, aki innen kapta hazánkban használatos nevét is: Ozorai Pipo. Pécs (Magyarország): 1367-ben I. Lajos révén itt jött létre hazánk elsı egyeteme. Püspöke volt Janus Pannonius is. Pozsony (Szlovákia): Szabad királyi város a Duna partján ben itt alapított egyetemet Mátyás, melynek elsı vezetıje Vitáz János. Vitéz lázadása után az egyetem is elsorvadt. Prága (Csehország): Csehország fıvárosa a Moldva folyó partján ben itt hunyt el V. László, aki itt tartotta fogságban Hunyadi Mátyást. Rákos (Magyarország): Pest mellett mezı, ahol több országgyőlést is tartottak ban itt választották kormányzóvá Hunyadi Jánost. Rigómezı (hovatartozása még bizonytalan: Koszovó vagy Szerbia): A szerb seregek 1389-ben itt szenvedtek vereséget a törököktıl október án, a második rigómezei csatában Hunyadi János kormányzó vereséget szenvedett II. Murád szultán seregeitıl. A menekülı Hunyadit a szerb despota, Brankovics György korábbi birtokviták miatt fogságba ejtette. Rozgony (Szlovákia): 1312-ben Károly serege itt gyızte le az Aba-fiakat és a velük szövetséges tartományurak seregét. A csatát a kassai polgárok segítségével tudta megfordítani a király. Selmecbánya (Szlovákia): Magyarország legrégebbi bányavárosa, Európa egyik leggazdagabb ezüstérc-lelıhelye. Siklós (Magyarország): A Zsigmond uralmával elégedetlen bárók 1401-ben itt tartották fogságban a királyt, és a Szent Korona nevében átvették az ország irányítását. A királyt híve Garai Miklós váltotta ki, fiát adva túszul. Sopron (Magyarország): Szabad királyi város között III. Frigyes császár birtokában volt, akitıl a Szent Koronával együtt Mátyás király váltotta ki. Szabács (Szerbia): Várát 1471-ben emelték a törökök, azzal a céllal, hogy állandóan veszélyeztethessék Nándorfehérvárt. A Száva parti erısséget 1476-ban foglalták vissza Mátyás hadai. Az ostromról írott verses beszámoló az elsı magyar nyelvő históriás ének. Szeben (Románia): Az erdélyi szászok központja, polgármestere a szászok vezetıje volt. Székesfehérvár (Magyarország): A magyar királyok koronázási és temetkezési helye. Temesvár (Románia): 1323-ig itt tartotta uralkodói székhelyét I. Károly. A nikápolyi vereség után, 1397-ben itt tartott országgyőlést Zsigmond, ahol elfogadták a telekkatonaság intézményét. Vajdahunyad (Románia): 1409-ben adományozta hő udvari vitézének Zsigmond, mely a vár neve után felvette a Hunyadi nevet. Hunyadi János gótikus stílusban építette át. A Hunyadi birtokok központját 1484-es haláláig Szilágyi Erzsébet igazgatta. Várad (Románia): A Sebes-Körös partján fekvı város. Itt álltak a Kolozsvári testvérek híres királyszobrai. Itt temették el Luxemburgi Zsigmondot. Vitéz János püspöksége idején ( ) humanista központ lett. Várna (Bulgária): Kikötıváros a Fekete-tenger partján novemberében a lengyel-bolgármagyar seregek vereséget szenvedtek a II. Murád vezette török hadaktól. A csatában elesett I. Ulászló is. Visegrád (Magyarország): I. Károly ide helyezte udvarát, ahol 1330-ban Zách Felicián megkísérelte meggyilkolni ben itt tartották a cseh, lengyel és a magyar király találkozóját. Az itt ırzött koronát 1440-ben rabolta el Kottaner Jánosné, Erzsébet királyné udvarhölgye. Mátyás idején reneszánsz stílusban átépítették palotáját. 3

4 Két szabadságharc között ( ) történelmi helyszínek Magyarország a XVIII.században történelmi helyszínek Bácska (Szerbia): A Duna-Tisza közének déli része, a török-kor végétıl bevándorló szerbek határırizetet láttak el. Balázsfalva (Románia): A román görög katolikus püspökség székhelye. Az erdélyi románok nemzeti mozgalmának, politikai, vallási és kulturális életének központja. Bécs (Ausztria): A Habsburg Birodalom fıvárosa, itt mőködött a Magyar Királyi Kancellária és 1760-tól a nemesi testırség ben itt született Széchenyi István. Brennbergbánya (Magyarország): 1759-ben ezen a bányásztelepülésen kezdıdött meg a hazai szénbányászat. Buda (Magyarország): II.József 1784-ben ide helyeztette a Helytartótanácsot. Mária Terézia kezdeményezésére 1777/84 között ide helyezték a nagyszombati egyetemet is. A korban kaszálóként használt vár melletti mezın, a Vérmezın végezték ki 1795-ben a magyar jakobinusokat. Fertıd (Magyarország): Barokk stílusú kastélyát 1761 után Esterházy Miklós építette. Haydn is mőködött itt, a magyar Versália. Gyır (Magyarország): A francia hadsereg 1809-ben itt gyızte le a magyar nemesi felkelés seregeit, a csata után Napóleon is itt járt. Karlóca (Szerbia): A görögkeleti szerb metropolita székhelye, aki 1766-tól a szerbek egyetemes vezetıje. A magyarországi szerbek nemzeti mozgalmának központja. Keszthely (Magyarország): Európa elsı mezıgazdasági fıiskoláját, a Georgikont itt alapította ben Festetich György. Madéfalva (Románia): 1764-ben a császári katonaság belelıtt a székelyekbe, akik a határırség szervezése ellen tiltakoztak. A menekülı székelyek ezután tömegesen vándoroltak el az országból. Nagyszeben (Románia): Az erdélyi kormányzóság, a Gubernium székhelye, Erdélyt 1765-ben nagyfejedelemség rangjára emelték. Pozsarevác (Szerbia): Az 1718-ban itt kötött Habsburg-török béke alapján a Temesköz visszakerült Magyarországhoz. Pozsony (Szlovákia): Királykoronázások és az országgyőlések színhelye. A Magyar Kamara, a Királyi Tábla, a Hétszemélyes Tábla és 1784-ig a Helytartótanács székhelye. Raguza (ma Dubrovnik, Horvátország): A török idıkben itt ırizték a Szent Jobbot, amit Mária Terézia visszaszerzett. Rodostó (ma Tekirdag, Törökország): Márvány-tenger partján fekvı kikötı, 1720-tól 1735-ben bekövetkezett haláláig II.Rákóczi Ferenc fejedelem lakhelye. Schönbrunn (Ausztria): Habsburg palota Bécs mellett, 1809-ben innen intézett Napóleon kiáltványt a magyarokhoz. Selmecbánya (Szlovákia): Európai színvonalú bányatisztképzı iskoláját 1735-ben alapították, amit 1763-ban akadémiai rangra emeltek. Szarvas (Magyarország): Itt alapított Tessedik Sámuel egy alapfokú mezıgazdasági iskolát ban. Szatmár (Románia): A Rákóczi-szabadságharcot lezáró békekötés helyszíne. Széphalom (Magyarország): Kazinczy Ferencnek itt volt kúriája, innen szervezte a magyar irodalmi életet a XIX.század elsı évtizedeiben. Szilézia (Csehország-Lengyelország): A Habsburg Birodalom legiparosodottabb területe, 1740 után a poroszok foglalták el. Temesvár (Románia): 1716-ban foglalták vissza a törököktıl, a Temesi bánság központja lett. II.József alatt kerületi székhely. Újbánya (Szlovákia): Garam menti bányásztelepülés, 1724-ben üzembe állított gızszivattyúja elsı volt Európában. 4

5 A reformkor hazánkban történelmi helyszínek Buda (Magyarország): Itt székelt a Helytartótanács, várában tartották fogva Kossuth Lajost és Táncsics Mihályt is. Galícia (Lengyelország): Habsburg Birodalomhoz tartozó lengyel területek, 1830-ban innen jutott be az országba a kolera ban a nemesek vezette szabadságharcot az osztrákok a parasztok segítségével verték le. Fiume (ma Rijeka, Horvátország): Kikötıváros az Adrián, 1822-tıl Magyarország része. Kossuth elképzelése szerint, Ausztriát megkerülve ide kellett volna vasútvonalat építeni. Kolozsvár (Románia): Itt épült fel az elsı magyar nyelvő, állandó kıépülettel rendelkezı színház 1821-ben. Monok (Magyarország): Kossuth Lajos szülıfaluja (más források szerint Olaszliszkán született). Münchengrätz (Csehország): Ausztria és Oroszország 1833-ban itt erısítette meg a Szent Szövetséget, melyben segítséget ígértek egymásnak a belsı rend fenntartásához. Nagycenk (Magyarország): Itt található a Széchenyi család kastélya és birtokainak központja. Óbuda (Magyarország): 1835-ben alapított hajógyárában épült a kontinens elsı vastestő gızhajója. Pest (Magyarország): A reformkorban az ország leggyorsabban fejlıdı városa, a magyar irodalmi, kulturális és gazdasági élet központja lett ban itt jelent meg a Hitel. Itt nyílt meg a Nemzeti Múzeum (1847), a Nemzeti Színház (1837), a Nemzeti Casino (1827), a Vígadó és a Hengermalom is. Az 1838-as árvíz után újjáépült ban itt alakult meg a Konzervatív Párt, 1847-ben pedig az Ellenzéki Párt. Elsı irodalmi kávéháza a Pilvax volt, mely 1845-tıl a Fiatal Magyarország kedvelt helye volt. Innen indult Magyarország elsı két vasútvonala: Vác, illetve Szolnok irányába. Pozsony (Szlovákia): Itt tartották az országgyőléseket és 1836 között itt szerkesztették Kossuthék az Országgyőlési Tudósításokat ben itt alakult meg a Védegylet. Söjtör (Magyarország): A Deák-család nemesi birtokainak központja Zala megyében ban itt született Deák Ferenc reformkori politikus. Szatmárcseke (Magyarország): Kölcsey Ferenc birtoka, 1823.január 22-én itt írta a Himnuszt. Itt van a síremléke is. Szolnok (Magyarország): Az 1847-ben átadott, Pestrıl induló második magyar gızvasút végpontja. Vác (Magyarország): Az 1846 nyarán átadott, Pestrıl induló elsı magyar gızvasút végpontja. Vaskapu (Szerbia-Románia): Az Al-Duna zuhatagos, szők szorosa. Hajózhatóvá tétele a magyar gazdaság fontos célkitőzése volt. A Széchenyi István által javasolt és a Vásárhelyi Pál tervei alapján kivitelezett munkálatok során felrobbantották a sziklazátonyokat és 2 km hosszú és 3 méter mély csatorna építésével, hajózhatóvá tették. Zsibó (Románia): A Szamos bal partján fekvı település, 1796-ban kastélyában született báró Wesselényi Miklós az árvízi hajós (a zsibói bölény ). szerkesztette: Szalay Balázs FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ( ) TOPOGÁFIA Arad (Románia): augusztus 1-tıl a Szemere-kormány és az országgyőlés székhelye. Marosparti erıdjének Damjanich János volt az utolsó parancsnoka. A temesvári csata idején itt találkozott Kossuth és Görgei. A fıvezér közölte, hogy a vereség miatt leteszi a fegyvert, míg a kormányzó lemondott és Görgeit teljhatalommal ruházta fel október 6-án itt végezték ki a szabadságharc 13 honvéd fıtisztjét. Balázsfalva (Románia): A román görög katolikus püspökség székhelye. Az erdélyi románok nemzeti mozgalmának központja májusában és szeptemberben az erdélyi románság két nemzeti győlést is tartott itt. Követelték a románok nemzeti létének elismerését, országgyőlési képviseletüket és a román nyelv hivatalos használatát. Elvetették Magyarország és Erdély unióját, Erdélyt külön tartományként közvetlen osztrák kormányzás alá akarták rendelni. Bécs (Ausztria): A Habsburg Birodalom központja, császárváros március 13-án tört ki itt a forradalom, melynek hatására lemondatták Metternichet és a pozsonyi országgyőlés felsıtáblája is elfogadta Kossuth javaslatait. A március 15-én ideérkezı magyar küldöttséget lelkesen fogadták. A 5

6 Jellasics horvát bánt követı magyar alakulatok támogatására október 6-án második alkalommal is kitört a forradalom, melynek során felakasztották Latour hadügyminisztert. A magyar csapatok késlekedése miatt október 31-én Windisch-Grätz csapatai leverték a forradalmat. Branyiszkó-hágó (Szlovákia): Átjáró a Kárpátokban. A visszavonuló Görgei seregének éle, a Guyon Richárd vezette hadosztály, február 5-én véres közelharcban áttörte a császáriak által eltorlaszolt hágót. A gyızelemmel megnyílt az út Görgei serege elıtt a Hernád völgyébe. Buda (Magyarország): Várában mőködött a Helytartótanács, melynek börtönébıl szabadították ki március 15-én Táncsics Mihályt. Az áprilisi törvények után Pesttel megosztva újra az ország fıvárosa lett. Windisch-Grätz csapatai decemberében elfoglalták. Várát a tavaszi hadjárat lezárásaként május 21-én foglalták vissza a honvédek. Cegléd (Magyarország): Mezıváros a Duna-Tisza közén. Jellasics horvát bán támadása idején Kossuth Lajos nagy hatású toborzóbeszédet mondott a településen. Csorna (Magyarország): A tavaszi hadjárat után, de még az orosz-osztrák támadás elıtt a császáriak Wyss vezette alakulata elfoglalta a települést. A szemfüles Kmety György június 13-án megtámadta és visszavonulásra kényszerítette a császáriakat. Ez volt a szabadságharc egyik utolsó gyıztes csatája. Debrecen (Magyarország): január 1-jén a városba költözött a magyar országgyőlés és az OHB, így az ország ideiglenes fıvárosa lett április 14-én református nagytemplomában mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását és az ország függetlenségét. Duklai-hágó (Szlovákia): Átjáró az Északkeleti-Kárpátokban júniusában itt özönlött az országba a Paszkievics vezette orosz fısereg. Fehértemplom (Szerbia): A szerb felkelık által a leghevesebben támadott délvidéki település. Frankfurt (Németország): májusa és júniusa között itt mőködöt az elsı össznémet nemzetgyőlés, hogy egész Németország számára alkotmányt dolgozzon ki. Az 585 képviselı többsége a régi Német-római Birodalom alkotmányos kiadásáról álmodott. A Batthyány-kormány abban bízott, hogy a győlésen sikerül elfogadtatni a német egységet, mely az osztrák tartományokat is magába foglalja. Ebben az esetben a Habsburg Birodalom nyugati részei beleolvadnak az egységes Németországba, Magyarország pedig önálló királysággá válik. A kormány Szalay Lászlót küldte a frankfurti német parlamenthez. Gálfalva (Románia): Bem sikerrel akadályozta meg, hogy a császári haderı hátba támadja a Tisza mögött védekezı debreceni kormányt január 16-án Bem tábornok nagy vesztséget hozó csatában visszaszorította az osztrák Puchnert. Hatvan (Magyarország): április 2-án a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat, ezzel kezdetét vette a dicsıséges tavaszi hadjárat. Isaszeg (Magyarország): A tavaszi hadjárat során, április 6-án a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. Kápolna (Magyarország): A lengyel Dembinski tábornok által irányított magyar ellentámadás kudarca február én. Gyızelme után Windisch-Grätz elbizakodott jelentésben számolt be a lázadó csordák -nak nevezett magyar honvédsereg vereségérıl. Erre alapozva Ferenc József osztrák császár kiadta az abszolutista olmützi alkotmányt. Karlóca (Szerbia): A görögkeleti szerb metropolita székhelye, a magyarországi szerbek nemzeti mozgalmának központja. Az májusában tartott kongresszuson bejelentették igényüket egy szerb tartomány kialakítására. Kézdivásárhely (Románia): A szabadságharc idején a székelyek védelmi központja, itt öntötte ágyúit Gábor Áron. Kolozsvár (Románia): Az erdélyi országrész fıvárosa, május 30-án itt jelentették be Magyarország és Erdély unióját. A császáriaktól december 25-én foglalta vissza Bem. Komárom (Szlovákia-Magyarország): Az orosz-osztrák támadás után Görgei itt szerette volna a honvéderıket összevonni, mert a közelben lévı császári erıket legyızhetınek vélte. A Duna két partján épült erıdrendszerét Klapka György védelmezte. A vár szabad elvonulás és büntetlenség fejében jóval a világosi fegyverletétel után október 2-án kapitulált. Légrád (Horvátország): Jellasics horvát bán csapatai szeptember 11-én itt lépték át a Drávát. 6

7 Liptószentmiklós (Szlovákia): A szlovák nemzeti mozgalom egyik központja. Az 1848.májusi győlésükön önálló nemzetgyőlést, a magyar országgyőlésen nemzeti képviseletet, anyanyelvi és kulturális jogokat követeltek a szlovákság számára. Mór (Magyarország): Perczel Mór tábornok december 30-án itt próbálta feltartóztatni a Pest felé törı császári haderıt. A súlyos vereségért Perczel a rendezetten visszavonuló Görgeit okolta. Nagysalló (Szlovákia): A tavaszi hadjárat során, április 19-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. A szabadságharc legvéresebb csatájában aratott gyızelem ellenére sem sikerült bekeríteni a visszavonuló ellenséget. Nagyszeben (Románia): Az erdélyi császári fıhadparancsnokság központja. A fegyverkezı románság itt alakította meg a Román Nemzeti Komitét. A bravúrosan manıverezı Bem március 11- én elfoglalta a várost. Nagyvárad (Románia): Windisch-Grätz támadása után ide telepítették át a fegyvergyártó gépsorokat, a szabadságharc idején a legfontosabb hadianyaggyártó hely volt. Olmütz (Csehország): A kápolnai csata hírére, március 4-én Ferenc József itt adta ki az új birodalmi alkotmányt, mely Magyarországot tartományi szintre süllyesztette. Orsova (Románia): A temesvári vereség után a menekülı Szemere Bertalan miniszterelnök a határon egy ládában elásta a magyar koronázási ékszereket. Az Allion-hegy alján fekvı ligetben elrejtett ládát szeptemberében találta meg az osztrák titkosrendırség. Ozora (Magyarország): Jellasics horvát bán tízezer fıs tartalék seregét október 7-én fegyverletételre kényszerítette a Perczel Mór és a Görgei Artúr vezette népfelkelık. Pákozd (Magyarország): A magyarellenességérıl ismert Jellasics horvát bán határırökkel és népfelkelıkkel kiegészített csapatai vereséget szenvedtek a Móga János altábornagy vezette császári és királyi sorezredektıl, illetve az erısítésnek érkezı honvédzászlóaljaktól és népfelkelıktıl. Az szeptember 29-én zajott csata lényegében tüzérségi párbaj volt, amelyben kb. száz horvát és hét magyar katona esett el. Jellasics megszegte a fegyverszünetet, és Bécs felé menekült. Pered (Szlovákia): A tavaszi hadjárat után a magyar fısereg újabb támadást indított a Vág folyó mentén, de június én vereséget szenvedtek a császáriaktól. Haynau ezután a Duna jobb partjára csoportosította erıi jelentıs részét, és megindította támadását Komárom irányába. Pest (Magyarország): A reformkor idején a leggyorsabban fejlıdı és legnépesebb városunk. A bécsi forradalom hatására Petıfi és társai (Fiatal Magyarország) március 15-én vértelen forradalmat bonyolítottak le. A Landerer nyomdában kinyomtatták a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt, majd tömeggyőlést tartottak a Nemzeti Múzeumnál és a Városházánál. Az április törvények az ország fıvárosává tették június 5-én itt ült össze az elsı népképviseletei országgyőlés. Windisch-Grätz január 5-én vonult be a városba. Buda ostroma idején Hentzi császári tábornok ágyúval lövette a Dunasor palotáit október 6-án itt végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt. Pozsony (Szlovákia): A magyar országgyőlések helyszíne. A párizsi forradalom hírére Kossuth felirati javaslatát március 3-án elfogadta az alsótábla. A felsıtáblával is elfogadtatott javaslatokkal március 15-én indult magyar küldöttség Bécsbe az uralkodóhoz. Április 11-én V.Ferdinánd szentesítette a 31 új törvénycikket, majd berekesztette az utolsó rendi országgyőlést. Prága (Csehország): A cseh tartomány székhelye. A csehek nem vettek részt a frankfurti német nemzetgyőlés munkájában, mivel nem akartak Németország részei lenni. Összehívták a szláv kongresszust, ahol támogatásukról biztosították az uralkodót és a birodalmat. A kongresszust júniusban ágyúkkal kergette szét Windisch-Grätz. Schwechat (Ausztria): A pákozdi veresége után Jellasics horvát bán Bécs felé menekült. A seregeit követı magyar alakulatok csak késve lépték át az osztrák-magyar határt jelentı Lajtát, és a Móga János vezette seregeink 1848.október 30-án vereséget szenvedtek Windisch-Grätz császári seregétıl. Segesvár (Románia): Bem erdélyi seregei ebben a csatában szenvedtek teljes vereséget a Tömösiszoroson keresztül betörı oroszoktól. Az július 31-én vívott ütközetben esett el Petıfi Sándor. Szeged (Magyarország): Az orosz-osztrák támadás után a magyar kormány Görgei álláspontjával szemben ezt a várost jelölte ki a honvédseregek gyülekezési pontjául. Az országgyőlés 1849.július 28-án itt fogadta el Európa elsı nemzetiségi törvényét és a zsidóság egyenjogúsítását kimondó határozatot. 7

8 Szenttamás (Szerbia): A szerb fejedelemségbıl érkezı önkéntesek és a Délvidéken élı szerbek 1848 nyarán megerısített tábort hoztak itt létre. Innen kiindulva dúlták a környék falvait. Minden erıfeszítés ellenére a magyar csapatok csak áprilisában tudták elfoglalni a tábort. Szolnok (Magyarország): A Pestrıl induló vasútvonal egyik végpontja, melyen december végén a magyar kormány és az országgyőlés Debrecenbe költözött március 5-én Damjanich János honvédtábornok itt gyızte le a császáriakat. Tápióbicske (Magyarország): A tavaszi hadjárat során, április 4-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. Temesvár (Románia): A Délvidéken összpontosított magyar fıerık vereséget szenvedtek a Haynau vezette császáriaktól. Az augusztus 9-én vívott ütközet elején Dembinski vezette a honvédséget, de a csata közben Bem vette át az irányítást, aki lebukott a lováról. A vereség után felbomlott a magyar haderı. Tiszafüred (Magyarország): A kápolnai vereség után a Tisza mögé visszavonuló honvédsereg tisztikara fellázadt a kudarcban nagyban felelıs Dembinski ellen. A táborba érkezı Kossuth elfogadva az érveket, március 3-án Görgeit bízta meg a fıvezéri teendık ellátásával. Tömösi-szoros (Románia): Átjáró a Kárpátokban júniusában itt özönlött az országba a Lüders vezette orosz haderı. A Kiss Sándor vezette székely honvédek két napon keresztül tartóztatták fel a túlerıt. Vác (Magyarország): A téli visszavonulás idején, január 5-én, a honvédség egységének megırzése érdekében Görgei kiáltványt adott ki, melyben hangsúlyozta a szabadságharc törvényes jellegét. A tavaszi hadjárat során, április 10-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. A szegedi összpontosításra visszavonuló Görgei júliusban már orosz csapatokkal csapott össze a városban. Varsó (Lengyelország): 1815 után az Orosz Birodalomhoz tartozó Kongresszusi Lengyelország központja. A tavaszi hadjárat magyar sikerei után itt találkozott Ferenc József osztrák császár és I.Miklós orosz cár, és megegyeztek a magyarországi orosz intervencióról. Világos (Románia): augusztus 13-án Görgei Artúr honvédtábornok harmincezer fıs serege itt tette le feltétel nélkül a fegyvert az orosz csapatok elıtt. Vízakna (Románia): február 4-én itt volt Bem erdélyi hadjáratának egyik legvéresebb vesztes csatája. A csata után itt írta Petıfi Sándor a Négy nap dörgött az ágyú címő versét. Zágráb (Horvátország): A Magyar Királyság részét képezı Horvátország központja június 5-én itt nyílt meg a horvát tartományi győlés, a sabor. A Jellasics vezette győlés bejelentette elszakadási szándékát Magyarországtól. Zalatna (Románia): A császáriak által felfegyverzett román határırök és népfelkelık október 24-én megtámadták és lemészárolták a város hétszáz menekülı magyar polgárát. Ötven év múlva a halottakat kiásták és három sírhalom alá temették. Az áldozatok emlékét az országút melletti tíz méter magas obeliszk ırzi PAX felirattal. Zsigárd (Szlovákia): A tavaszi hadjárat után a magyar fısereg újabb támadást indított a Vág folyó mentén, de június 20-án vereséget szenvedtek a császáriaktól. 8

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA Jelmagyarázat az atlaszok használatához: FA: Földrajzi atlasz, Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) RTA: Középiskolai történelmi atlasz ( régi, a külső borítón

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczys³aw Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczysław Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Pracownia na Pastwiskach Cieszyn 2012 Krakkó és

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG

KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG KIS-LENGYELORSZÁGI VAJDASÁG (Województwo małopolskie) Lengyelország területével ismerkedve, az előző részkben megismerkedtünk a délnyugat- és délkelet-lengyelországi tájegységek látnivalóival, nevezetességeivel.

Részletesebben

I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN

I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN HADITECHNIKA TÖRTÉNET Ott valának, midın Lengyelország népe Másodízben térdelt nagy Lajos elébe, Ki utólszor vonta fegyverét, -- a litván Zendülık haragját hódolni tanítván. (Arany János: Toldi estéje

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA ANTALL JÓZSEF Élet-halál kérdéseket érintő vádak, bűnné nőtt hibák tódulnak agyunkba, ha nevét kiejtjük. Ócsárló és elismerő szavak, igazságtalan vádak és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Uzsok hősei 1914 1915 Kárpátok A Kárpátok 204.700 km² koszorújának 11%-a a mai Ukrajna határain belül található Kárpátalján. A megye 80%-át

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON 1. MAGYARORSZÁG A HÁBORÚ VÉGÉN A Központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak,

Részletesebben

KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR

KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR KÉTSÉGES KÉTSÉGEK? MAGYAR ROMANTIKA ÉS BOCSKAI ISTVÁN? ŐZE SÁNDOR Eddig senki sem állította be úgy a fejlődési lehetőségeket, hogy a fölszabadítás Erdély felől is kiindulhatott volna. A stratégiai helyzet

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés)

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) LÁSZLÓ GÉZA OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) Bevezetés Osváth Pál 1831. január 4-én született a Bihar vármegyei Kismarján, csengerújfalusi Osváth

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET

HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET Első rész: Gesztusoktól uralkodó-váltásig Második rész: Megindul a sereg Harmadik rész: Az orosz beavatkozás Negyedik rész: A végjáték Sopron,

Részletesebben

GONDOLATOK, HA TALÁLKOZNAK Bethlen Gábor Európában

GONDOLATOK, HA TALÁLKOZNAK Bethlen Gábor Európában GONDOLATOK, HA TALÁLKOZNAK Bethlen Gábor Európában Gyulafehérvári könyvtára a lángok martaléka lett, de megmaradt két izgalmas kötet. Ortelius Theatrum orbis terrarum térképmappájának az a nevezetessége,

Részletesebben

Koronás fõk, uralkodói családok,

Koronás fõk, uralkodói családok, Testõrök Magyarországon, 18 20. század Védelem és reprezentáció Koronás fõk, uralkodói családok, magas közjogi méltóságok, illetve szakrális tárgyak környezetében Európában már a késõi középkortól találkozunk

Részletesebben

MAGYAR-ÖRMÉNYEK BÁNÁT KÖZÉLETÉBEN A 19. SZÁZADBAN

MAGYAR-ÖRMÉNYEK BÁNÁT KÖZÉLETÉBEN A 19. SZÁZADBAN DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) MAGYAR-ÖRMÉNYEK BÁNÁT KÖZÉLETÉBEN A 19. SZÁZADBAN NÉMETH FERENC (Kivonat) A 18. század második

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

Cultura Nostra 2006. FEBRUÁR 7.

Cultura Nostra 2006. FEBRUÁR 7. Cultura Nostra V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÍRÁSBELI ELSŐ FORDULÓ 2006. FEBRUÁR 7. ISKOLA NEVE ÉS PONTOS CÍME:...... CSAPATTAGOK: 1,... 2,... 3,... PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben