Árpád-kor történelmi helyszínek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpád-kor történelmi helyszínek"

Átírás

1 Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi elsı püspöke a velencei bencés Gellért lett. Esztergom (Magyarország): A Garam-torkolattal szemben, a Duna partján emelkedı vár és város. Géza fejedelem tette székhelyévé. Itt született István, akit 1001-ben itt koronáztak királlyá, s ekkor alapította az érsekségét is. Gyulafehérvár (Románia): 1003-ban István fegyverrel verte le anyai nagybátyját, az utolsó gyulát, akinek vára Fehér vármegye és az erdélyi püspökség központja lett. Rogerius csak megöltek csontjait és koponyáit találta itt 1242-ben. Ják (Magyarország): Szent György tiszteletére szentelt bencés apátsági templom Vas megyében. A tatárjárás korában épült templom román és gótikus stíluselemeket is tartalmaz. Kerlés (Románia): 1068-ban az Osul vezette moldvai besenyık és úzok visszavonulás közben csatát vesztettek Salamon király és a hercegek hadaitól. E csatához főzıdik László párviadala a leányrabló kun vitézzel. Ménfı (Magyarország): III.Henrik német császár 1044-ben, Aba Sámuel legyızése után visszasegítette a trónra Orseoló Pétert. Milkó (Románia): A domonkosok a kunok megtérítésére 1226-ban missziós püspökséget alapítottak itt, mára elpusztult. Mogyoród (Magyarország): A XI.századi trónharcok egyik eseménye. A Pest közelében, 1074-ben megvívott csata után Géza lett a király. Veresége után Salamon a nyugati határszélre menekült. Morvamezı (Ausztria): 1278-ban II.Ottokár cseh király vereséget szenvedett Habsburg Rudolf és IV.László seregeitıl. Ezzel a csatával kezdıdött meg a Habsburgok felemelkedése. Muhi (Magyarország): IV.Béla seregei súlyos vereséget szenvedtek Batu kán mongol csapataitól a Sajó folyócska mellett 1241-ben. Nyitra (Szlovákia): Vár és település a Zobor-hegy alatt, 900-ig morva központ volt körül itt vakították meg Vazult. Bihar mellett a dukátus központja, ennek megszüntetése után Kálmán püspökséget alapított itt. Pannonhalma (Magyarország): Géza fejedelem 996-ban itt alapított bencés apátságot. Alapítólevelében István Monte Cassino monostorával azonos kiváltságokat és Koppány somogyi birtokainak tizedeit biztosította számára. Pécs (Magyarország): Sopianae római város helyén létrejött dél-dunántúli püspöki székhely. Itt temették el Orseolo Péter királyt, István utódát. Pozsony (Szlovákia): Duna menti királyi vár ben a várát ostromló III.Henrik hajóhadát itt sülylyesztette el Zotmund. Székesfehérvár (Magyarország): A Bakony és a Mezıföld találkozásánál épült város, 1018 után István Esztergomból ide helyezte át székhelyét. Több uralkodónk temetkezési helye. Szent István napján királyi törvénynapokat tartottak itt. Tihany (Magyarország): I.András 1055-ben itt alapított bencés apátságot, mely végsı nyughelye is lett. Bencés apátságának alapítólevele az elsı, eredetiben ránk maradt oklevelünk és nyelvemlékünk. Tiszavárkony (Magyarország): I.András király 1059-ben próbára tette öccsét: válasszon a királyi hatalmat szimbolizáló korona és a hercegséget jelképezı kard között. Az életét féltı Béla színleg a kardot választotta, de sereget győjtött. Trau (Horvátország): Trogir néven sziget az Adriai-tengerben a dalmát tengerparton ben menedéket adott IV.Bélának. Várad (Románia): Körös-parti város, László Szőz Mária tiszteletére itt alapított monostort, 1095-ben itt temették el. Vereckei-hágó (Ukrajna): Fontos átkelıhely az Északkeleti-Kárpátokban a Latorca és az Opor folyók völgyében. Anonymus szerint itt jöttek be az Árpád vezette magyarok, de több nomád nép is ezen keresztül hatolt be az országba. Vértes (Magyarország): Dunántúli hegység, 1051-ben III.Henrik császár seregei vereséget szenvedtek a magyaroktól: a németek olyan gyalázatba estek és pajzsaikat elhajigálva megfutottak. 1

2 Veszprém (Magyarország): Nevét István nıvérének fiáról kapta. Szent Mihály tiszteletére alapított itt püspökséget István. Székesegyháza a királynék koronázó és temetkezıhelye volt, 1217-ig itt ırizték Gizella koronáját is. Zágráb (Horvátország): Város és vár a Száva mellett. Horvátország elfoglalása után László 1091 táján püspökséget alapított. szerkesztette: Szalay Balázs A MAGYAR KIRÁLYSÁG FÉNYKORA ( ) TOPOGRÁFIA Bécs (Ausztria): A Habsburgok császárvárosa. Az évi visegrádi királytalálkozón e város árumegállító joga miatt alakítottak ki új kereskedelmi útvonalakat. III. Frigyes itt ırizte a magyar Szent Koronát ben Mátyás hadai elfoglalták, s ettıl kezdve itt rendezte be székhelyét ben itt hunyt el Hunyadi Mátyás. Bécsújhely (Ausztria): Vitéz János közvetítésével 1463-ban itt kötött békét III. Frigyes császár és Mátyás király, mely során elıbbi visszaadta a koronát és Sopront, de jelentıs pénz mellett igényt tarthatott a magyar trónra is. Besztercebánya (Szlovákia): Magyarország legrégebbi bányavárosa a Felvidéken, Európa egyik leggazdagabb ezüstérc-lelıhelyével. Brünn (Csehország): Morvaország székhelye, az 1335-évi visegrádi csúcson a Bécset elkerülı kereskedelmi útvonal fontos állomásává tették. Buda (Magyarország): Zsigmond óta fıváros ben e város mértékegységét tette kötelezıvé az országban. A Zsigmond által épített gótikus palotáját Mátyás reneszánsz stílusban építette át. Diósgyır (Magyarország): Az Anjouk idején királyi központ volt a Bükk elıterében. Várának négy saroktornya romokban áll. Ez volt Kelet-Közép-Európa legnagyobb lovagterme is. Esztergom (Magyarország): Érseki székhely, Vitéz János érseksége idején a magyar reneszánsz kultúra egyik központja volt. Galambóc (Szerbia): Zsigmond király szerzıdésben szerezte meg Lazarevics István szerb despotától, de annak halála után a vár kapitánya a töröknek adta át. Visszavételéért 1428-ban hadat indított Zsigmond, de II. Murád szultán legyızte. Gyulafehérvár (Románia): Az erdélyi püspök és a vajda székhelye a Maros partján ben itt aratta elsı jelentıs gyızelmét Hunyadi János a török felett. Székesegyházában nyugszik Hunyadi János és Hunyadi László is. Jajca (Bosznia-Hercegovina): Észak-boszniai vár a Vrbas folyó partján, melyet 1463 karácsonyán foglalt el Hunyadi Mátyás. Kápolna (Románia): A Budai Nagy Antal-féle felkelés hatására a magyar nemesség, a székely elıkelık és a szász polgárság képviselıi itt léptek egyezségre a parasztok és a törökök ellen, mely a rendi tagolódás alapja lett. Kassa (Szlovákia): Szabad királyi város árumegállító joggal. Polgárai meggyilkolták Aba Amádét, ezért I. Károlytól kértek segítséget. A közelében megvívott rozgonyi csatát a kassai polgárok segítségével nyerte meg a király. Kenyérmezı (Románia): október 13-án Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán hadai itt semmisítették meg a keleti országrészt dúló és kifelé vonuló Ali ruméliai beglerbég török seregét. Kolozsvár (Románia): Zsigmond szabad királyi várossá tette, de mivel lakói segítették a Budai Nagy Antal vezette paraszt-felkelést, jogait elvesztette ban itt született Hunyadi Mátyás, aki Buda kiváltságaival ruházta fel. Körmöcbánya (Szlovákia): A legfontosabb aranybányánk mellett alapított szabad királyi város tıl királyi pénzverde mőködött itt. Krakkó (Lengyelország): Város a Visztula partján, 1320-tól a lengyel királyok székvárosa. Itt koronázták meg a lengyel királyokat ben falai között alapították Kelet-Európa elsı egyetemét. Vára és székesegyháza, a Wawel a lengyel királyok koronázási és temetkezési helye. Marosszentimre (Románia): március 18-án Mezid bég Erdélybe törı csapatai legyızik Hunyadi János erdélyi vajda és Lépes György püspök seregeit, utóbbi holtan marad a csatatéren. Medve (Horvátország): A Mátyás-elleni összesküvésben résztvevı Janus Pannonius menekülés közben itt hunyt el 1472-ben. 2

3 Nagyvázsony (Magyarország): Település a Bakonyban. Magyar Balázs birtoka volt, akitıl Kinizsi Pál beházasodás révén örökölte, majd gótikus stílusban átépítette. Nándorfehérvár (Szerbia): A Duna és a Száva torkolatánál épült végvár ban került magyar fennhatóság alá ben Murád szultán próbálta meg bevenni, majd 1456-ban II. Mehmed ostromolta sikertelenül. Magyarország kulcsának is nevezték. Nikápoly (Bulgária): A szerbek rigómezei veresége után Zsigmond nemzetközi lovagsereget győjtött össze, akik 1396-ban megütköztek I. Bajezid szultán hadaitól. A súlyos vereség bebizonyította, hogy a lovagi hadviselés eredménytelen a török harcmodorral szemben. Olmütz (Csehország): Morvaországi város a Morva folyó partján ben itt koronázták cseh királlyá Hunyadi Mátyást a katolikus rendek ben itt kötött békét Mátyás és a lengyel Ulászló. Ozora (Magyarország): A Sió partján épített gótikus stílusú négyszöglető várát Filippo Scolari, Zsigmond kiemelkedı képességő hadvezére és bárója építette, aki innen kapta hazánkban használatos nevét is: Ozorai Pipo. Pécs (Magyarország): 1367-ben I. Lajos révén itt jött létre hazánk elsı egyeteme. Püspöke volt Janus Pannonius is. Pozsony (Szlovákia): Szabad királyi város a Duna partján ben itt alapított egyetemet Mátyás, melynek elsı vezetıje Vitáz János. Vitéz lázadása után az egyetem is elsorvadt. Prága (Csehország): Csehország fıvárosa a Moldva folyó partján ben itt hunyt el V. László, aki itt tartotta fogságban Hunyadi Mátyást. Rákos (Magyarország): Pest mellett mezı, ahol több országgyőlést is tartottak ban itt választották kormányzóvá Hunyadi Jánost. Rigómezı (hovatartozása még bizonytalan: Koszovó vagy Szerbia): A szerb seregek 1389-ben itt szenvedtek vereséget a törököktıl október án, a második rigómezei csatában Hunyadi János kormányzó vereséget szenvedett II. Murád szultán seregeitıl. A menekülı Hunyadit a szerb despota, Brankovics György korábbi birtokviták miatt fogságba ejtette. Rozgony (Szlovákia): 1312-ben Károly serege itt gyızte le az Aba-fiakat és a velük szövetséges tartományurak seregét. A csatát a kassai polgárok segítségével tudta megfordítani a király. Selmecbánya (Szlovákia): Magyarország legrégebbi bányavárosa, Európa egyik leggazdagabb ezüstérc-lelıhelye. Siklós (Magyarország): A Zsigmond uralmával elégedetlen bárók 1401-ben itt tartották fogságban a királyt, és a Szent Korona nevében átvették az ország irányítását. A királyt híve Garai Miklós váltotta ki, fiát adva túszul. Sopron (Magyarország): Szabad királyi város között III. Frigyes császár birtokában volt, akitıl a Szent Koronával együtt Mátyás király váltotta ki. Szabács (Szerbia): Várát 1471-ben emelték a törökök, azzal a céllal, hogy állandóan veszélyeztethessék Nándorfehérvárt. A Száva parti erısséget 1476-ban foglalták vissza Mátyás hadai. Az ostromról írott verses beszámoló az elsı magyar nyelvő históriás ének. Szeben (Románia): Az erdélyi szászok központja, polgármestere a szászok vezetıje volt. Székesfehérvár (Magyarország): A magyar királyok koronázási és temetkezési helye. Temesvár (Románia): 1323-ig itt tartotta uralkodói székhelyét I. Károly. A nikápolyi vereség után, 1397-ben itt tartott országgyőlést Zsigmond, ahol elfogadták a telekkatonaság intézményét. Vajdahunyad (Románia): 1409-ben adományozta hő udvari vitézének Zsigmond, mely a vár neve után felvette a Hunyadi nevet. Hunyadi János gótikus stílusban építette át. A Hunyadi birtokok központját 1484-es haláláig Szilágyi Erzsébet igazgatta. Várad (Románia): A Sebes-Körös partján fekvı város. Itt álltak a Kolozsvári testvérek híres királyszobrai. Itt temették el Luxemburgi Zsigmondot. Vitéz János püspöksége idején ( ) humanista központ lett. Várna (Bulgária): Kikötıváros a Fekete-tenger partján novemberében a lengyel-bolgármagyar seregek vereséget szenvedtek a II. Murád vezette török hadaktól. A csatában elesett I. Ulászló is. Visegrád (Magyarország): I. Károly ide helyezte udvarát, ahol 1330-ban Zách Felicián megkísérelte meggyilkolni ben itt tartották a cseh, lengyel és a magyar király találkozóját. Az itt ırzött koronát 1440-ben rabolta el Kottaner Jánosné, Erzsébet királyné udvarhölgye. Mátyás idején reneszánsz stílusban átépítették palotáját. 3

4 Két szabadságharc között ( ) történelmi helyszínek Magyarország a XVIII.században történelmi helyszínek Bácska (Szerbia): A Duna-Tisza közének déli része, a török-kor végétıl bevándorló szerbek határırizetet láttak el. Balázsfalva (Románia): A román görög katolikus püspökség székhelye. Az erdélyi románok nemzeti mozgalmának, politikai, vallási és kulturális életének központja. Bécs (Ausztria): A Habsburg Birodalom fıvárosa, itt mőködött a Magyar Királyi Kancellária és 1760-tól a nemesi testırség ben itt született Széchenyi István. Brennbergbánya (Magyarország): 1759-ben ezen a bányásztelepülésen kezdıdött meg a hazai szénbányászat. Buda (Magyarország): II.József 1784-ben ide helyeztette a Helytartótanácsot. Mária Terézia kezdeményezésére 1777/84 között ide helyezték a nagyszombati egyetemet is. A korban kaszálóként használt vár melletti mezın, a Vérmezın végezték ki 1795-ben a magyar jakobinusokat. Fertıd (Magyarország): Barokk stílusú kastélyát 1761 után Esterházy Miklós építette. Haydn is mőködött itt, a magyar Versália. Gyır (Magyarország): A francia hadsereg 1809-ben itt gyızte le a magyar nemesi felkelés seregeit, a csata után Napóleon is itt járt. Karlóca (Szerbia): A görögkeleti szerb metropolita székhelye, aki 1766-tól a szerbek egyetemes vezetıje. A magyarországi szerbek nemzeti mozgalmának központja. Keszthely (Magyarország): Európa elsı mezıgazdasági fıiskoláját, a Georgikont itt alapította ben Festetich György. Madéfalva (Románia): 1764-ben a császári katonaság belelıtt a székelyekbe, akik a határırség szervezése ellen tiltakoztak. A menekülı székelyek ezután tömegesen vándoroltak el az országból. Nagyszeben (Románia): Az erdélyi kormányzóság, a Gubernium székhelye, Erdélyt 1765-ben nagyfejedelemség rangjára emelték. Pozsarevác (Szerbia): Az 1718-ban itt kötött Habsburg-török béke alapján a Temesköz visszakerült Magyarországhoz. Pozsony (Szlovákia): Királykoronázások és az országgyőlések színhelye. A Magyar Kamara, a Királyi Tábla, a Hétszemélyes Tábla és 1784-ig a Helytartótanács székhelye. Raguza (ma Dubrovnik, Horvátország): A török idıkben itt ırizték a Szent Jobbot, amit Mária Terézia visszaszerzett. Rodostó (ma Tekirdag, Törökország): Márvány-tenger partján fekvı kikötı, 1720-tól 1735-ben bekövetkezett haláláig II.Rákóczi Ferenc fejedelem lakhelye. Schönbrunn (Ausztria): Habsburg palota Bécs mellett, 1809-ben innen intézett Napóleon kiáltványt a magyarokhoz. Selmecbánya (Szlovákia): Európai színvonalú bányatisztképzı iskoláját 1735-ben alapították, amit 1763-ban akadémiai rangra emeltek. Szarvas (Magyarország): Itt alapított Tessedik Sámuel egy alapfokú mezıgazdasági iskolát ban. Szatmár (Románia): A Rákóczi-szabadságharcot lezáró békekötés helyszíne. Széphalom (Magyarország): Kazinczy Ferencnek itt volt kúriája, innen szervezte a magyar irodalmi életet a XIX.század elsı évtizedeiben. Szilézia (Csehország-Lengyelország): A Habsburg Birodalom legiparosodottabb területe, 1740 után a poroszok foglalták el. Temesvár (Románia): 1716-ban foglalták vissza a törököktıl, a Temesi bánság központja lett. II.József alatt kerületi székhely. Újbánya (Szlovákia): Garam menti bányásztelepülés, 1724-ben üzembe állított gızszivattyúja elsı volt Európában. 4

5 A reformkor hazánkban történelmi helyszínek Buda (Magyarország): Itt székelt a Helytartótanács, várában tartották fogva Kossuth Lajost és Táncsics Mihályt is. Galícia (Lengyelország): Habsburg Birodalomhoz tartozó lengyel területek, 1830-ban innen jutott be az országba a kolera ban a nemesek vezette szabadságharcot az osztrákok a parasztok segítségével verték le. Fiume (ma Rijeka, Horvátország): Kikötıváros az Adrián, 1822-tıl Magyarország része. Kossuth elképzelése szerint, Ausztriát megkerülve ide kellett volna vasútvonalat építeni. Kolozsvár (Románia): Itt épült fel az elsı magyar nyelvő, állandó kıépülettel rendelkezı színház 1821-ben. Monok (Magyarország): Kossuth Lajos szülıfaluja (más források szerint Olaszliszkán született). Münchengrätz (Csehország): Ausztria és Oroszország 1833-ban itt erısítette meg a Szent Szövetséget, melyben segítséget ígértek egymásnak a belsı rend fenntartásához. Nagycenk (Magyarország): Itt található a Széchenyi család kastélya és birtokainak központja. Óbuda (Magyarország): 1835-ben alapított hajógyárában épült a kontinens elsı vastestő gızhajója. Pest (Magyarország): A reformkorban az ország leggyorsabban fejlıdı városa, a magyar irodalmi, kulturális és gazdasági élet központja lett ban itt jelent meg a Hitel. Itt nyílt meg a Nemzeti Múzeum (1847), a Nemzeti Színház (1837), a Nemzeti Casino (1827), a Vígadó és a Hengermalom is. Az 1838-as árvíz után újjáépült ban itt alakult meg a Konzervatív Párt, 1847-ben pedig az Ellenzéki Párt. Elsı irodalmi kávéháza a Pilvax volt, mely 1845-tıl a Fiatal Magyarország kedvelt helye volt. Innen indult Magyarország elsı két vasútvonala: Vác, illetve Szolnok irányába. Pozsony (Szlovákia): Itt tartották az országgyőléseket és 1836 között itt szerkesztették Kossuthék az Országgyőlési Tudósításokat ben itt alakult meg a Védegylet. Söjtör (Magyarország): A Deák-család nemesi birtokainak központja Zala megyében ban itt született Deák Ferenc reformkori politikus. Szatmárcseke (Magyarország): Kölcsey Ferenc birtoka, 1823.január 22-én itt írta a Himnuszt. Itt van a síremléke is. Szolnok (Magyarország): Az 1847-ben átadott, Pestrıl induló második magyar gızvasút végpontja. Vác (Magyarország): Az 1846 nyarán átadott, Pestrıl induló elsı magyar gızvasút végpontja. Vaskapu (Szerbia-Románia): Az Al-Duna zuhatagos, szők szorosa. Hajózhatóvá tétele a magyar gazdaság fontos célkitőzése volt. A Széchenyi István által javasolt és a Vásárhelyi Pál tervei alapján kivitelezett munkálatok során felrobbantották a sziklazátonyokat és 2 km hosszú és 3 méter mély csatorna építésével, hajózhatóvá tették. Zsibó (Románia): A Szamos bal partján fekvı település, 1796-ban kastélyában született báró Wesselényi Miklós az árvízi hajós (a zsibói bölény ). szerkesztette: Szalay Balázs FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ( ) TOPOGÁFIA Arad (Románia): augusztus 1-tıl a Szemere-kormány és az országgyőlés székhelye. Marosparti erıdjének Damjanich János volt az utolsó parancsnoka. A temesvári csata idején itt találkozott Kossuth és Görgei. A fıvezér közölte, hogy a vereség miatt leteszi a fegyvert, míg a kormányzó lemondott és Görgeit teljhatalommal ruházta fel október 6-án itt végezték ki a szabadságharc 13 honvéd fıtisztjét. Balázsfalva (Románia): A román görög katolikus püspökség székhelye. Az erdélyi románok nemzeti mozgalmának központja májusában és szeptemberben az erdélyi románság két nemzeti győlést is tartott itt. Követelték a románok nemzeti létének elismerését, országgyőlési képviseletüket és a román nyelv hivatalos használatát. Elvetették Magyarország és Erdély unióját, Erdélyt külön tartományként közvetlen osztrák kormányzás alá akarták rendelni. Bécs (Ausztria): A Habsburg Birodalom központja, császárváros március 13-án tört ki itt a forradalom, melynek hatására lemondatták Metternichet és a pozsonyi országgyőlés felsıtáblája is elfogadta Kossuth javaslatait. A március 15-én ideérkezı magyar küldöttséget lelkesen fogadták. A 5

6 Jellasics horvát bánt követı magyar alakulatok támogatására október 6-án második alkalommal is kitört a forradalom, melynek során felakasztották Latour hadügyminisztert. A magyar csapatok késlekedése miatt október 31-én Windisch-Grätz csapatai leverték a forradalmat. Branyiszkó-hágó (Szlovákia): Átjáró a Kárpátokban. A visszavonuló Görgei seregének éle, a Guyon Richárd vezette hadosztály, február 5-én véres közelharcban áttörte a császáriak által eltorlaszolt hágót. A gyızelemmel megnyílt az út Görgei serege elıtt a Hernád völgyébe. Buda (Magyarország): Várában mőködött a Helytartótanács, melynek börtönébıl szabadították ki március 15-én Táncsics Mihályt. Az áprilisi törvények után Pesttel megosztva újra az ország fıvárosa lett. Windisch-Grätz csapatai decemberében elfoglalták. Várát a tavaszi hadjárat lezárásaként május 21-én foglalták vissza a honvédek. Cegléd (Magyarország): Mezıváros a Duna-Tisza közén. Jellasics horvát bán támadása idején Kossuth Lajos nagy hatású toborzóbeszédet mondott a településen. Csorna (Magyarország): A tavaszi hadjárat után, de még az orosz-osztrák támadás elıtt a császáriak Wyss vezette alakulata elfoglalta a települést. A szemfüles Kmety György június 13-án megtámadta és visszavonulásra kényszerítette a császáriakat. Ez volt a szabadságharc egyik utolsó gyıztes csatája. Debrecen (Magyarország): január 1-jén a városba költözött a magyar országgyőlés és az OHB, így az ország ideiglenes fıvárosa lett április 14-én református nagytemplomában mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását és az ország függetlenségét. Duklai-hágó (Szlovákia): Átjáró az Északkeleti-Kárpátokban júniusában itt özönlött az országba a Paszkievics vezette orosz fısereg. Fehértemplom (Szerbia): A szerb felkelık által a leghevesebben támadott délvidéki település. Frankfurt (Németország): májusa és júniusa között itt mőködöt az elsı össznémet nemzetgyőlés, hogy egész Németország számára alkotmányt dolgozzon ki. Az 585 képviselı többsége a régi Német-római Birodalom alkotmányos kiadásáról álmodott. A Batthyány-kormány abban bízott, hogy a győlésen sikerül elfogadtatni a német egységet, mely az osztrák tartományokat is magába foglalja. Ebben az esetben a Habsburg Birodalom nyugati részei beleolvadnak az egységes Németországba, Magyarország pedig önálló királysággá válik. A kormány Szalay Lászlót küldte a frankfurti német parlamenthez. Gálfalva (Románia): Bem sikerrel akadályozta meg, hogy a császári haderı hátba támadja a Tisza mögött védekezı debreceni kormányt január 16-án Bem tábornok nagy vesztséget hozó csatában visszaszorította az osztrák Puchnert. Hatvan (Magyarország): április 2-án a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat, ezzel kezdetét vette a dicsıséges tavaszi hadjárat. Isaszeg (Magyarország): A tavaszi hadjárat során, április 6-án a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. Kápolna (Magyarország): A lengyel Dembinski tábornok által irányított magyar ellentámadás kudarca február én. Gyızelme után Windisch-Grätz elbizakodott jelentésben számolt be a lázadó csordák -nak nevezett magyar honvédsereg vereségérıl. Erre alapozva Ferenc József osztrák császár kiadta az abszolutista olmützi alkotmányt. Karlóca (Szerbia): A görögkeleti szerb metropolita székhelye, a magyarországi szerbek nemzeti mozgalmának központja. Az májusában tartott kongresszuson bejelentették igényüket egy szerb tartomány kialakítására. Kézdivásárhely (Románia): A szabadságharc idején a székelyek védelmi központja, itt öntötte ágyúit Gábor Áron. Kolozsvár (Románia): Az erdélyi országrész fıvárosa, május 30-án itt jelentették be Magyarország és Erdély unióját. A császáriaktól december 25-én foglalta vissza Bem. Komárom (Szlovákia-Magyarország): Az orosz-osztrák támadás után Görgei itt szerette volna a honvéderıket összevonni, mert a közelben lévı császári erıket legyızhetınek vélte. A Duna két partján épült erıdrendszerét Klapka György védelmezte. A vár szabad elvonulás és büntetlenség fejében jóval a világosi fegyverletétel után október 2-án kapitulált. Légrád (Horvátország): Jellasics horvát bán csapatai szeptember 11-én itt lépték át a Drávát. 6

7 Liptószentmiklós (Szlovákia): A szlovák nemzeti mozgalom egyik központja. Az 1848.májusi győlésükön önálló nemzetgyőlést, a magyar országgyőlésen nemzeti képviseletet, anyanyelvi és kulturális jogokat követeltek a szlovákság számára. Mór (Magyarország): Perczel Mór tábornok december 30-án itt próbálta feltartóztatni a Pest felé törı császári haderıt. A súlyos vereségért Perczel a rendezetten visszavonuló Görgeit okolta. Nagysalló (Szlovákia): A tavaszi hadjárat során, április 19-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. A szabadságharc legvéresebb csatájában aratott gyızelem ellenére sem sikerült bekeríteni a visszavonuló ellenséget. Nagyszeben (Románia): Az erdélyi császári fıhadparancsnokság központja. A fegyverkezı románság itt alakította meg a Román Nemzeti Komitét. A bravúrosan manıverezı Bem március 11- én elfoglalta a várost. Nagyvárad (Románia): Windisch-Grätz támadása után ide telepítették át a fegyvergyártó gépsorokat, a szabadságharc idején a legfontosabb hadianyaggyártó hely volt. Olmütz (Csehország): A kápolnai csata hírére, március 4-én Ferenc József itt adta ki az új birodalmi alkotmányt, mely Magyarországot tartományi szintre süllyesztette. Orsova (Románia): A temesvári vereség után a menekülı Szemere Bertalan miniszterelnök a határon egy ládában elásta a magyar koronázási ékszereket. Az Allion-hegy alján fekvı ligetben elrejtett ládát szeptemberében találta meg az osztrák titkosrendırség. Ozora (Magyarország): Jellasics horvát bán tízezer fıs tartalék seregét október 7-én fegyverletételre kényszerítette a Perczel Mór és a Görgei Artúr vezette népfelkelık. Pákozd (Magyarország): A magyarellenességérıl ismert Jellasics horvát bán határırökkel és népfelkelıkkel kiegészített csapatai vereséget szenvedtek a Móga János altábornagy vezette császári és királyi sorezredektıl, illetve az erısítésnek érkezı honvédzászlóaljaktól és népfelkelıktıl. Az szeptember 29-én zajott csata lényegében tüzérségi párbaj volt, amelyben kb. száz horvát és hét magyar katona esett el. Jellasics megszegte a fegyverszünetet, és Bécs felé menekült. Pered (Szlovákia): A tavaszi hadjárat után a magyar fısereg újabb támadást indított a Vág folyó mentén, de június én vereséget szenvedtek a császáriaktól. Haynau ezután a Duna jobb partjára csoportosította erıi jelentıs részét, és megindította támadását Komárom irányába. Pest (Magyarország): A reformkor idején a leggyorsabban fejlıdı és legnépesebb városunk. A bécsi forradalom hatására Petıfi és társai (Fiatal Magyarország) március 15-én vértelen forradalmat bonyolítottak le. A Landerer nyomdában kinyomtatták a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt, majd tömeggyőlést tartottak a Nemzeti Múzeumnál és a Városházánál. Az április törvények az ország fıvárosává tették június 5-én itt ült össze az elsı népképviseletei országgyőlés. Windisch-Grätz január 5-én vonult be a városba. Buda ostroma idején Hentzi császári tábornok ágyúval lövette a Dunasor palotáit október 6-án itt végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt. Pozsony (Szlovákia): A magyar országgyőlések helyszíne. A párizsi forradalom hírére Kossuth felirati javaslatát március 3-án elfogadta az alsótábla. A felsıtáblával is elfogadtatott javaslatokkal március 15-én indult magyar küldöttség Bécsbe az uralkodóhoz. Április 11-én V.Ferdinánd szentesítette a 31 új törvénycikket, majd berekesztette az utolsó rendi országgyőlést. Prága (Csehország): A cseh tartomány székhelye. A csehek nem vettek részt a frankfurti német nemzetgyőlés munkájában, mivel nem akartak Németország részei lenni. Összehívták a szláv kongresszust, ahol támogatásukról biztosították az uralkodót és a birodalmat. A kongresszust júniusban ágyúkkal kergette szét Windisch-Grätz. Schwechat (Ausztria): A pákozdi veresége után Jellasics horvát bán Bécs felé menekült. A seregeit követı magyar alakulatok csak késve lépték át az osztrák-magyar határt jelentı Lajtát, és a Móga János vezette seregeink 1848.október 30-án vereséget szenvedtek Windisch-Grätz császári seregétıl. Segesvár (Románia): Bem erdélyi seregei ebben a csatában szenvedtek teljes vereséget a Tömösiszoroson keresztül betörı oroszoktól. Az július 31-én vívott ütközetben esett el Petıfi Sándor. Szeged (Magyarország): Az orosz-osztrák támadás után a magyar kormány Görgei álláspontjával szemben ezt a várost jelölte ki a honvédseregek gyülekezési pontjául. Az országgyőlés 1849.július 28-án itt fogadta el Európa elsı nemzetiségi törvényét és a zsidóság egyenjogúsítását kimondó határozatot. 7

8 Szenttamás (Szerbia): A szerb fejedelemségbıl érkezı önkéntesek és a Délvidéken élı szerbek 1848 nyarán megerısített tábort hoztak itt létre. Innen kiindulva dúlták a környék falvait. Minden erıfeszítés ellenére a magyar csapatok csak áprilisában tudták elfoglalni a tábort. Szolnok (Magyarország): A Pestrıl induló vasútvonal egyik végpontja, melyen december végén a magyar kormány és az országgyőlés Debrecenbe költözött március 5-én Damjanich János honvédtábornok itt gyızte le a császáriakat. Tápióbicske (Magyarország): A tavaszi hadjárat során, április 4-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. Temesvár (Románia): A Délvidéken összpontosított magyar fıerık vereséget szenvedtek a Haynau vezette császáriaktól. Az augusztus 9-én vívott ütközet elején Dembinski vezette a honvédséget, de a csata közben Bem vette át az irányítást, aki lebukott a lováról. A vereség után felbomlott a magyar haderı. Tiszafüred (Magyarország): A kápolnai vereség után a Tisza mögé visszavonuló honvédsereg tisztikara fellázadt a kudarcban nagyban felelıs Dembinski ellen. A táborba érkezı Kossuth elfogadva az érveket, március 3-án Görgeit bízta meg a fıvezéri teendık ellátásával. Tömösi-szoros (Románia): Átjáró a Kárpátokban júniusában itt özönlött az országba a Lüders vezette orosz haderı. A Kiss Sándor vezette székely honvédek két napon keresztül tartóztatták fel a túlerıt. Vác (Magyarország): A téli visszavonulás idején, január 5-én, a honvédség egységének megırzése érdekében Görgei kiáltványt adott ki, melyben hangsúlyozta a szabadságharc törvényes jellegét. A tavaszi hadjárat során, április 10-én a honvédseregek legyızték a császári alakulatokat. A szegedi összpontosításra visszavonuló Görgei júliusban már orosz csapatokkal csapott össze a városban. Varsó (Lengyelország): 1815 után az Orosz Birodalomhoz tartozó Kongresszusi Lengyelország központja. A tavaszi hadjárat magyar sikerei után itt találkozott Ferenc József osztrák császár és I.Miklós orosz cár, és megegyeztek a magyarországi orosz intervencióról. Világos (Románia): augusztus 13-án Görgei Artúr honvédtábornok harmincezer fıs serege itt tette le feltétel nélkül a fegyvert az orosz csapatok elıtt. Vízakna (Románia): február 4-én itt volt Bem erdélyi hadjáratának egyik legvéresebb vesztes csatája. A csata után itt írta Petıfi Sándor a Négy nap dörgött az ágyú címő versét. Zágráb (Horvátország): A Magyar Királyság részét képezı Horvátország központja június 5-én itt nyílt meg a horvát tartományi győlés, a sabor. A Jellasics vezette győlés bejelentette elszakadási szándékát Magyarországtól. Zalatna (Románia): A császáriak által felfegyverzett román határırök és népfelkelık október 24-én megtámadták és lemészárolták a város hétszáz menekülı magyar polgárát. Ötven év múlva a halottakat kiásták és három sírhalom alá temették. Az áldozatok emlékét az országút melletti tíz méter magas obeliszk ırzi PAX felirattal. Zsigárd (Szlovákia): A tavaszi hadjárat után a magyar fısereg újabb támadást indított a Vág folyó mentén, de június 20-án vereséget szenvedtek a császáriaktól. 8

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Új Szöveges dokumentum 1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslatban alkotmányt kér az egész Habsburg birodalomnak forradalmi hullám mozdítja el az eseményeket a

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna, 1. Ki mondta? Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség. 2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Történelmi verseny 1. forduló

Történelmi verseny 1. forduló Történelmi verseny 1. forduló I. Ebben a feladatban képeket láthattok a Délvidékről. Válaszoljatok az ezekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. b) Milyen stílusban épült? (1) 2. b) Mikor foglalták el a települést

Részletesebben

A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849)

A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849) 4. epocha munkafüzet A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849) Epochazáró: 2014. február 21. péntek Szorgalmi: A reformkori Pest-Buda emlékei a mai városképben (saját készítésű fotóalbum, magyarázó szöveggel

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TÖRTÉNELEM

HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TÖRTÉNELEM NÉV:..................... TELEPÜLÉS:............. ISKOLA:. FELKÉszíTÖ TANÁR ISZAKTANÁRI NEVE:.. A feladatírás időtartama: 60 perc HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY TÖRTÉNELEM 2008 Elén pontszám:.

Részletesebben

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II.

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II. Megoldás 1. feladat I. a) Ernuszt János b) kincstartó c) Handó György vagy Nagylucsei Orbán (esetleg Ernuszt Zsigmond) d) A: rendkívüli hadiadó B: koronavám II. Elemenként 0,5pont (2,5) a) - nehézlovasság

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában

Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában Pro Patria et fide! Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában Jelvényszerző túramozgalom. Meghirdetve a Bocskai szabadságharc kezdetének 400. évforduló 1 "Mert mi szorította

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

1. Mikor történtek a következ! események? 2. Párosítsa össze a szerz!ket a m"címekkel! Széchenyi: Hitel. Wesselényi: Balítéletek

1. Mikor történtek a következ! események? 2. Párosítsa össze a szerz!ket a mcímekkel! Széchenyi: Hitel. Wesselényi: Balítéletek 1. Mikor történtek a következ! események? Felvidéki kolerafelkelés - 1831 Wesselényi-per 1835 Védegylet megalapítása 1844 Konzervatív Párt megalakulása - 1846 Ellenzéki Párt megalakulása 1847!" Oktrojált

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

5. számú melléklet GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK. Ellenőrzéssel érintett intézmény neve. PM TEGYESZI Bernecebaráti Szakmai Egység Lakásotthona

5. számú melléklet GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK. Ellenőrzéssel érintett intézmény neve. PM TEGYESZI Bernecebaráti Szakmai Egység Lakásotthona 5. számú melléklet GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK Sorszám Települ Ellenőrzsel érintett intézmény neve Ellenőrz ideje Ellenőrzt végző munkatárs 1. Bernecebaráti (Madách u. 24.) Szakmai 2. Vác (Pacsirta u.

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 fax: 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 a kulturális turizmus tükrében Szalay Tamás Kulturális igazgató Az Európa Kulturális Fővárosa célkitűzései Kulturális alapú városfejlesztés Kulturális léptékváltás

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

1. Igazak vagy hamisak a honfoglaló magyarokról szóló állítások? Jelöld i vagy h betűvel a táblázatban!

1. Igazak vagy hamisak a honfoglaló magyarokról szóló állítások? Jelöld i vagy h betűvel a táblázatban! 1. Igazak vagy hamisak a honfoglaló magyarokról szóló állítások? Jelöld i vagy h betűvel a táblázatban! a) A magyarok félelmetes fegyvere, a visszacsapó íj felajzott állapotban C alakot formázott. b) A

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0004 Salgótarjáni Kistérség Társulá s Munkaszervezet e Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nógrád 3100 Salgótarján Füleki út 41. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0018 Ceglédi Kistérségi

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben