EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR"

Átírás

1 MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR SZERKESZTI: ZSINKA FERENC. XIII. évfolyam. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG

2 Tudnivalók a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságról. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1889 ben alakult. Célja ugyanaz volt, ami ma : A magyar szellemi törekvések szolgálata, a magyar protestantizmus erői által. Nagyszámú tudományos publikációival, népies és valláserkölcsi kiadványával látta el e fontos szolgálatot. Középponti folyóirata a PROTES TÁNS SZEMLE, mely az alakulástól kezdve pontosan megjelent a Társulat kiadásában (az éveket kivéve) és homlokán ezidőszerint a XXXVIII. évfolyam jelzése látható. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság tisztviselőinek névsora: Lelkész elnök: Ravasz László Világi elnök: Bethlen István gr. Lelkész alelnök : Kani Béla Világi aleln.: Kaas Albert báró. Főtitkár: Török Pál Szerkesztő: Zsinka Ferenc Pénztáros.' Bendl Henrik Ügyész: Fromm Lajos dr. A M. P. I. T. tagsági dija (ezért a Protestáns Szemle is jár.) évenként 20 pengő, előfizetési dij egész évre 22 pengő. * M. P. I. T. pénztárosa : BENDL HENRIK, Budapest, IV., Deák-tér 4. Mindennemű pénz, a küldemény rendeltetésének feltüntetésével, az ő cimére küldendő. A Magyar Protestáns Egyháztörténeti adattár a Magyar Prot. Irodalmi Társaság kiadványa; tagok 1 pengőért rendelh tik meg, nem tagok számára 4 pengő az éra. Ugyanezen a nodóri és árért kaphatók a XI. és XII. évfolyamok is a Protestáns Szemle kiadóhivatalában, Budapesten, Kálvin-tér 8. sz. A Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár régebbi évfolyamai közül a II XI. kötetek korlátolt számban megkaphatok. Egy-egy kötet ára 1'70 P. Megrendelhető régebbi kiadványaink főbizományosánál, a Bethlen Gábor könyvkereskedésnél, Budapest, Kálvin-tér 8.

3

4 Á MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI ZSINKA SZERKESZTI: FERENC. A TUDOMÁNYOS KÖNYVSOROZAT XXXII. KÖTETE. B U D A P E S T, 1929

5 MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR SZERKESZTI: ZSINKA FERENC XIII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG

6 KE&TÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, KARCÁÖ.

7 Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. Egy eddig majdnem teljesen figyelmen kivűl hagyott egyháztörténelmi kútfő kincsesbányáját aknáztam ki ezúttal. Az országos levéltárban őrzött tizedjegyzékekben magokban természetesen nincsenek meg a helybeli lelkészek nevei, mivel azok nemhogy fizettek volna tizedet, hanem épen ellenkezőleg részt kaptak belőle : negyedét, nyolcadát vagy tizenhatodat. Ezekről az illetményekről azonban nyugtatványokat állítottak ki részint saját kezökkel őkmagok, részint pedig nevökben minden valószínűség szerint a tizedszedők. Amazok a nevek helyességére nézve megbízhatóbbak, de gyakran majdnem olvashatatlanok, mig az utóbbi fajták általában olvashatóbbak, viszont tévedések is eshettek meg az illetők kilétére vonatkozólag, amint megállapíthatóan estek is. Ezek a nyugtatványok legtöbbnyire negyedtenyérnyi darabka papírokra vannak írva s így az elkallódás veszélyének állandóan ki voltak és ki vannak téve, nem is beszélve arról, hogy a levéltárak legfőbb átkának: a hivatalos selejtezéseknek elsősorban válhattak áldozataivá. Tényleg felettébb hiányosan maradtak fenn, még sokkal hiányosabban, mint magok a tizedjegyzékek, melyek pedig szintén keresztűleshettek időnként többrendbeli selejtezésen. Amellett elriasztó rendetlenségben vannak. Általánosságban vármegyék szerint volnának beosztva, de részint az egykori rendezőnek földrajzi tájékozatlanságából, részint más okokból folyólag számtalanszor előfordul, hogy nem a magok helyén vannak a tizedjegyzékek s még gyakrabban a nyugtatványok. Nem különb a helyzet az időrend szempontjából sem, úgy, hogy végeredményben valóságos tohuvabohuban kell keresgélnie a kutatónak. Ha valamikor szaporodni fog az országos levéltár lecsökkentett személyzete s megmenekülhetne az örökös nemességi ügyektől, bizonyára segítve lesz ezen a szomorú állapoton.

8 Könnyen lehetséges ilyen módon elnézés, vagy tévedés itt-ott. Önként érthető, hogy csak kivételesen. Még leginkább abban a tekintetben, hogy a nyugtatványokon a leányegyházaknak nem mindenütt levén feltüntetve ebbeli minőségök, ennélfogva többnyire csak összevetés vagy hozzávetés útján volt megállapítható ez, néha pedig épen nem állapítható meg bizonyossággal, annál kevésbbé. mivel az sem ritka eset, hogy kevés ideig anyaegyházként szerepelt olyan is, amely egyébként csaknem mindig leányegyház volt. Ez különben már nem annyira az adatközlésre, mint inkább a történetírásra tartozik. Ugyancsak hozzávetés útján lehetett meghatározni nem egy nyugtatványnak a kiállítási időpontját, ami ilyen esetben zárjelbe van téve. Egyes közbeeső keltezéseket, amelyek nélkül épenúgy tudható, hogy párhónapi időköz alatt nem történt lelkész változás, mellőztem. Az ünnepekről vagy névnapokról való, vagy másféle régiszerű keltezéseket feloldva adom. Ellenben nem számítottam át a Gergely-féle naptár szerinti időre a régi naptár szerinti keltezéseket, minthogy az a tiznapi eltérés nem tesz különbséget az itt elvonható történeti tényeken. Az adatok nagyrésze egyébiránt a 16. század második s a 17. század első feléből való. A helységek nevét az évi IV. tc. alapján történt megállapítások szerint adom, mégpedig vármegyénként csoportosítva, amint a vármegyék az integer Magyarországon utoljára voltak beosztva. A zárjelben levő helynevek vagy a társ-, illetőleg leányegyházakat, vagy az illető községek régi nevét jelzik. Arról is szólanom kell még, hogy az illető lelkésznek a felekezeti hovatartozása a legritkább esetben van megemlítve a nyugtatványokon. A lelkészi állás is a legváltozatosabb címeken van megjelölve. Annyi feltétlenül bizonyos, hogy a praedicator" vagy minister verbi divini" (vagy DeU mindenkor protestáns. Viszont a parochus vagy plebanus nem mindenik esetben katholikus. Még az sem kétségtelenül irányadó, ha kereszt van a nyugtatvány tetején, mert ez is fordul elő még nyilvánvalóan protestánsnál is. Ügy, hogy az országnak vagy egyes vidékeknek akkori állapotából és némely más körülményekből kiindulva vettem az illetőket túlnyomó nagy részben protestánsoknak, olykor-olykor kéteseknek, amit a név elé tett kérdőjellel jeleztem. A kétségtelenül katholikusokat kihagytam. Ám felekezeti szempontokat annyira nem érvényesítettem, hogy Hevesvármegye történetírója,

9 a katholikus Szederkényi Nándor kevesebbet lát katholikusoknak a hevesvármegyei nyugtatványozók közül, mint én. A nyugtatványok szövegét, minthogy köteteket venne igénybe megfelelő haszon nélkül, nem közlöm s persze nem is másoltam le. Van azonban közöttök három, melyek latin versekben nyugtatják a fölvett járandóságot; ezeket, akár mint irodalomtörténeti érdekkel bírókat, akár mint curiosumokat, mégsem tartom fölöslegesnek szószerint közzélenni. Közlöm aztán a tizedlajstromokkal összefüggő iratokból is a megfelelő adatokat, valamint a tanítók (rectorok) neveit is. Ez utóbbiaknak, valamint a nem első lelkészi állásban levőknek a nevök mellett zárjelben mindenütt feltüntetem az állásukat. Most pedig vegyük sorba a vármegyéket betűrendben,* Abau jtornavármegye. Abaszéplak: Pankotai János jul. 27. (Felsőhutka, Lengyelfalva) okt aug jan. 12. Németi Gergely (1589. szept.) Alattyáni Mihály aug. 24. okt jun. 12. Szántai Gergely Károlyi Mihály dec. 21. Eperjesi János nov. 2. Dézsi Imre nov. 16. Monostori Mihály (okt.) nov. 22. Somosi Mihály szept Kecskeméti János szept. 20. Monostori Mihály szept. 7. Angyalosi Boldizsár szept. 10. Jánki Mihály szept aug szept. 6. (Felsőhutka). Aranyasi András okt. 24. Abaujdevecser : Diószegi István szept, aug. 9. Szerdahelyi Miklós Abaujkér : - Miskolci Pál aug. 26. (Boldogkőujfalu, Alpár) (nov.) jul. 31. nov. 1. Pastoris Lázár (1581. aug.) Korlátfalusi János nov. 7. Pastoris Lázár aug szept. 1. nov aug. 23. Huszár István (aug.) (Hernádbűd.) Kozárvári * Rövidítések : biz. = bizonyosan, f. = leányegyház (fika), hely. helyettes, tév. = tévesen, v. = vagy, vsz. = valószínűleg.

10 Lukács jul. 29. okt. 22. Salánki Mihály nov, , nov. 9. Szántai István 1610, (okt.) nov. 15, 1613, nov , Felsőbányai Pál (nov.) nov. 9, nov, 10. Tölcéki György nov, 9, Görgei A. Demeter nov, nov. 28, Abaujlak: Bódvai Bálint (okt.) PátrohiPál szept. 29. Alattyáni Sámuel okt. 2. Körösi István aug. 2. (Gadna). Abaújnádasd: Makói (v. Máthai) Bálint (ősszel) Korlátfalusi Pólya Pál aug. 1. (Eszkáros, Hernádzsa dány, 2 Kéked). Ceglédi István aug. 29. okt. 31. Kisvárdai B. Gáspár szept (nyáron) nov nov. 1. Gönci Szőlős Pál nov okt. 31. (Eszkáros). Gönci Szőlős Pál szept. 2. Fényi Máté Basinus János mov.) (Eszkáros, Hernádzsadány). Bagosi János jun. 20. Bakos János szept. Benedicti Mátyás nov. 14. (Eszkáros) jun nov szept. 4. Somodi Jónás Benedicti Mátyás szept Abaujsáp: Athinai Sámuel nov. 12. (Léh) Abaujszakaly: Vendégi Bálint aug. 23. dec.(saca) szept szept. is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Lővei Miklós (Enyicke) Abaujszántó : Thuri Mátyás aug aug. 21. nov aug. 16. okt aug. 15. nov. 5. Pankotai János szept. 1. nov. (f. Marcinfalva). Tardi György aug. 1. dec nov nov (szept.) nov nov. 16. (abauji senior) nov nov aug nov szept. 2. Károlyi András aug i aug. 13. Görgei Tamás (vsz. rector) aug. 11. (f. Marcinfalva). Palóci Pál (rector) szept. 1. Gidófalvi István aug. 25. Abaujvár: Kálnai D. János szept. 1. Alpár: Szathmári P. Mihály okt. 19, , okt.

11 27. Dadái M. Péter dec nov. 28. Alsóvadász : Váradi Péter nov aug. 20. Alalytyáni Mózes szept. 1. Dombrinus Barnabás aug. 17. (Jánosd) (okt.) szept. 11. nov. 16. Palóci Balázs nov nov. 13. Kerepesi Pál nov nov nov. 4. Beregszászi Pál nov jun. 4. Letenyei A.nbrus nov febr. 7. máj. 29. Aszalai András nov nov nov nov. 20. Károlyi András aug. nov. 6. Patonyi Tamás nov jun. 14. aug jun. 18. nov aug. 26. nov. 25. Mohácsi András Aszaló: Ablonci Menyhért nov. 2. Mosdósi Balázs aug. 4. dec nov szept. 3. nov aug okt okt okt. 26. Szikszál György jun febr. 26. Beregszászi Pál nov aug. 25. nov aug aug. 24. nov nov nov. 12. Ladányi Pál szept. 15. Szepsi H. Márton okt aug. 30. Vajkóci Márton aug. 4. Szikszai Mihály okt. 30. Bakta : Palóci Balázs nov. 30. (Detek). Athinai Sámuel szept. 14. (Berencs, Detek, Tengerfalva). Cégényi Gergely okt. 9. (Detek, Tengerfalva). Benei (?) Dániel okt. 20. (Detek, Abaújsáp). Vásárhelyi Lukács okt. 30. Rozgonyi Lukács okt okt. 24. Diószegi L. Tamás jun. 29. (Detek) nov. 12, okt. 30. Vinnai István nov jun. 15. okt aug. 19. Váradi István nov. 14. Vinnai István aug Szikszai B. Pál jan okt. 22. Bárca: * Szanki Imre (1588.) Letenyei Péter (szept.) -- Szentmargitai Mihály Felsőbányai Pál aug. 16. Beret: Görgei Réz Albert máj. 3. Beszter Tállyai János jul. (Izdoba, Rás) nov. (Izdoba, Olcsvár) jul. 29. Györkéi Gáspár szept. 28.

12 Rozgonyi Lukács jul * Csengeri András szept. 13. Komáromi Mihály okt Bodoló: Laskai Ambrus Bódvaszilas: Mesterszállási György aug. 30. Kalasi György szept. 9. Szapai (!) András nov (f. Komjáli). Mesterszállási György okt. 5. Feli Lukács aug. 22. Osztropataki Balázs jul. 10. okt. 27. (f. Bódvarákó) nov jun. 25. Görgei Demeter aug. 16. (Komjáti) is volt lelkésze, de nincs megnevezve, ha csak nem Pelsőci András. Boldogkőújfalu: Tarcali Miklós (szept.) (nov.) Nábrádi Jakab (máj. v. jun.) (aug.) jun máj aug okt. 18. Szikszai András okt. 2. (Alpár). Györkéi Gáspár (nov.) Tolnai János szept nov nov nov jun. 19. nov. 13. Somodi Jónás (nov.) (1619. nov.) szept Benedicti Mátyás nov. 15. Szathmári P. Mihály aug. 27. dec aug. 25. dec. 6. Dadái Péter aug. 13. Sárai András szept nov szept aug. 31. Buzita: Liszkai János jun. 20. Szálkai Mihály jul. 27. (Reste) máj. 20. (szept.) (Alsólánc). Nábrádi Jakab ápr. 26. Somodi Jónás (1606. szept.) Miskolci János aug. 21. Szántai Balázs Liptai János (rector) (lelkészi interregnum). Liptai János aug Céce (Felső- és Alsó-): Sárosi György aug. 6. (f. Túzsa) aug. Dalmata Mihály szept. 27. Telkibányai Mihály aug szept. 21, szept. 2. Ardai György Kisfalvi Péter Csecs : Ruszkai Pál okt. 5. (Pány, Szőlőske) aug 15. Kassai Mihály aug , Monoki Pál jun. 6. (Szeszta). Szikszai János aug. 12. (Komaróc). Aszalai Lőrinc aug. 28. Szik-

13 szai István aug. 27. Illyricus Mihály aug, aug szept Csenyéte: Eperjesi Jónás (1608. máj.) Szepsi Albert okt. 30. Csobád: Palotai János aug. 8. Vinnai János aug. 16. Szilvási Miklós aug. 25. Detek: Ceglédi István okt. 5. (Bakta, Alsógagy). Egerszög: Zsarnai István (rector) szept. 3. nov. 25. Enyicke: Tornai Demeter (1587.) Vendégi Bálint (1588.) (Szentlőrincke) aug. 13. Sárosi Gáspár szept. 6. (Hernádcsány). Tornai Demeter (Abaújszakaly). Hejcei Pál aug. 11. Fáj: Somodi János okt. 1. (Csenyéte, Litka). Felsőbányai Pál okt nov. 15. (Papi, Bakta, Detek, Abaújsáp) okt okt okt. 10. Felsődobsza : Kecskeméti János (1597. jun.) aug. (f. Pere) nov jun. 11. aug. 1. Jászai Antal jun. 11. Csécsi János (máj.) Birinyi György máj. 31. Mesterszállási György Liszkai Imre nov jul. nov. 12. Szentmargitai Mihály nov nov okt máj. 17. okt. 4. Koros Miklós nov. 23. Fügedi P. János nov. 11. (Hernádkércs) szept aug. 29. okt nov jun. 19. aug. 22. nov. 2. Kövesdi János aug Kövesdi József nov. 28. Felsőgagy: Korlátfalusi Pólya Pál (Alsógagy, Gagyvendégi) szept. 12. (Az előbbiek és Csenyéte) nov. 4. Csóka Lőrinc aug. 29. nov szept. 5. Eperjesi János nov. 28. Görgei Réz Albert aug. 18. (f. Litka). Miskolci András nov. 28. (Abaújlak). Görgei Réz Albert szept. 7, (Alsógagy, Litka, Csenyéte). Veresmarti János jun. 3. Ciáki Mihály okt. 3. Almási Pál nov. 8.* okt. 11.

14 (Pápi). Dézsi Imre máj. 28. Eperjesi János okt Almási Pál nov okt okt nov. 26. Salánki Mihály aug. 29. (Litka) nov szept nov. 3. (f. Alsógagy, Litka). Ónodi János jun. 16. (Alsógagy, Csenyéte, Litka). Makiári Márfon jun. 20. aug aug. 30. szept máj. 7. aug. 26. dec jun. 27. nov oki 20. (Litka). Vadászi Gergely aug Felsővadász: Athinai Ferenc aug. 17. (Lak, Gadna). Velikei Miklós okt. 26. (Abaújlak). Szerennei Péter ÍPapi). Miskolci János (okt.) szept. 7. nov. 23. (Abaújlak) Miskolci Pál okt. 21. Derecskéi János nov jun. 7. Tatai Benedek nov (máj.) Athinai Sámuel máj jun. 6. Szenei Miklós okt (máj.) Letenyei Ambrus (1610.) okt. 22. Félegyházi Máté nov nov nov. 15. (f. Abaújlak). Palóci Balázs nov okt. 15. Egri Bálint nov (tavasszal) nov szept. 5. nov okt jul. 28. okt jun. 21. nov jun. 12. aug. 23. dec. 4. Sellyei Jakab jun. 16. Kövesdi P. Mihály jun. 25. nov aug. 8. okt. 23. Tokaji Márton aug. 22. Fony: Szepsi K. András nov aug. 20. Nyéki Mátyás nov Benei István nov. 1. Tornai Demeter (máj.) okt. Vizsolyi András jun. 21. Forró : Alattyáni Mózes (Fancsal, Abaújdevecser) 1586, aug. 2. szept. 21. (Fövenyes). Athinai Ferenc aug aug. 29 Alattyáni Mózes aug okt (jun.) (aug.) Tállyai Turóc Márton okt okt. 25. (1596.) - Tolnai János (aug.) Szántai Balázs szept. 28. nov. Salánki Mihály aug. 19. okt nov okt okt. 8. Thúri István nov jun. aug. nov. 2. (Fancsal, Abaújdevecser). Palóci Balázs aug. 26. Szentmargitai Mihály szept aug. 24. Apáti György Szőledi János (rector) szept. 17.

15 P'ulóízércs i Korlátfalusi Pólya Pál okt. 29. (Szőlled, Garadna). Selyebi Balázs nov. 2. Szikszai János okt. 15. Decsi Péter szept. 1. Somodi Jónás aug szept. 2 Fügöd (Felső- és Alsó-): Nagyidai András kevéssel szept. 20. előtt halhatott meg. Füzér (= Fűzéralja): Kápolnai Máté jun. 27. (Füzérkomlós, Nyiri, Pusztafalu) szept jun. 9. Újhelyi Imre jun. 28. nov nov szept jun. 7. szept jun aug (jun.) jun nov. 8. Zólyomi Sámuel szept. 20. (Pusztafalu, Fűzérkajata, Füzérkomlós). Károlyi Mihály szept. 29. (Az előbbiek és Nyiri). Váli Péter jul jun. 18. Kauzsai Máté (1619. aug.) Nagyidai András okt. 11. Gönci Pastoris János jun. 24. aug jun. 20. szept. 23. nov dec aug. 28. dec okt Kauzsai Máté szept nov. 13. Görgei György aug. 10. Gönci Mátyás jul jul. 16. Fűzérkajata : Perényi Soldos Péter szept. 16. (Biste, Pálháza) szept jun. 24. szept jun. 25. szept. 27. Kauzsai Máté szept jun. 30. Vári István Azari Péter (Biste, Pálháza). Fűzérradvány : Miskolci András okt. 18. Kállai János jun. 26. (Vily). Gadna : Cégényi Imre okt. 22. (Abaújlak). Miskolci András (jun.) Kecskeméti János (szept.) Szepsi Albert nov. 8. Szentmargitai János (1616. okt.) Szepsi Albert nov. 22. Körösi István szept. 1. Csabacsűdi Pál dec nov. 15. (Társ : Abaújlak, f. Gagybátor, GagyvendégiJ Gagybátor ; Tállyai András (tavaszszal) (ekkor lett anyaegyház) (Szászfa, Pamlény.) Jándi Mátyás jun. 15. Tállyai András jul Kucsini János aug. 23. (Egyideig újra leányegyház volt,

16 majd ismét anyaegyház lett.) Kucsini János Csengeri P. István aug. 23. Garadna: Szántai Gergely okt dec. 2. (Szőlled) szept. 2. (2 Novaj.) Dobi Illés (aug.) (okt.) Korlátfalusi Pólya Pál jun. 13. (okt.) (2 Novaj, Fulókércs, Hernádvécse, Szemere, Szőlled.) Szikszai Győri János okt nov nov. 29. (1605.?) Szőlősi Mihály Rozgonyi János okt. 2. (Szőlled, Hernádvécse) nov. 5. Mokcsai János nov nov. 14. Gönci János okt. Hejcei Pál aug. 26, okt szept. 1. okt aug. 26. Miklós Angyalosi Boldizsár aug. 12. Miskolci Péter aug. 31. okt. 27. Garbóc(bogdány): Pátkai Islván (jul.) Németi Gergely (szept.) Egri Bálint szept. 29. Györkéi Gáspár okt. 28. (2 Csáj.) Selyebi György (1607. okt.) Újhelyi Literátus János (dec.) (Bogdány, Alsóhulka). Telkibányai Mihály nov. 12. Hejcei Pál okt. 12. (Bogdány, Alsóhutka.) Kassaujfalusi János szept. 8. (f. Alsóhutka) 17. (Bogdány) jul. szept jun. 7. szept szept. 14. (f. Bogdány.) Szathmárnaményi Mihály szept. 22. (Bogdány.) Perényi Péter 1665, szept. 9. Gönc: Gönci Szőlős Pál jul. 17. okt aug. 20. Károlyi Gáspár (senior) aug. 24. nov aug. 3. Gönci István aug aug okt aug. 12. nov. 29. Szegedi István Baranyai Újfalvi Imre nov szept nov. 7. Szepsi Mihály nov Szenei B. János jan. 4. Felnémeti János nov. 24. Kisfaludi Orbán szept. 14. (menőfélben volt a telkibányai lelkészségre, ahol azonban pár hónap múlva mégis más levén a lelkész, vsz. meghalt közben.) Göncruszka ( = Kornisruszka): Ruszkai András szept. 5. Izsépi András (ősszel) Szálkai Mihály aug. 16. okt (aug.) Szécsi Tamás szept. 5. nov. 13. Hejcei Zsigmond okt aug , (aug.) Vilmányi János nov aug. 25. *

17 Gönci János nov. 1. Kevi István jun. 19. Győri János aug. 25. okt aug Szathmári Mihály aug. 6. Tölcéki Péter szept. 22. Fűzéri Imre nov. 6. Erdélyi Brassai Mihály szept. 7. Lasztóci István Tölcéki Mihály aug szept. 8. Györké: Toronyi Miklós jul. 28. Enyickei Simon szept (jun.) Felnémeti György szept. 11. Újhelyi Márton (jun.) (szept.) jun. 12. aug aug jun. 8. aug. 25. Györkéi Gáspár jun Váci N. Péter aug Halmaj : Zempléni Máté aug. 9. Hatkóc: Aranyasi Gáspár (szept.) Gosznovszki Gergely szept. Hejce: Belicei Medimuranus Mihály (nyáron) okt (aug.) jun aug aug. 14. nov. 3. Szentpéteri P. János (rector) (1596.) Tállyai Turóc Márton jul. 30, okt aug aug. 12. nov nov. 20. Hernádbűd : János nov. Szathmári P. Mihály nov szept. 5. Vilmányi János aug. (Pere) Gönci János okt. 22. Vilmányi János aug. 21. okt aug. 26. Gönci János nov. Vilmányi János nov nov. 27. Jánki István aug. 11. Kucsini János (Pere). Tolnai Gáspárl636. szept, 18. Hernádcsány : Dombrinus Barnabás aug. 9. Fényi Máté (1608.) (Hernádgönyü). Szerdahelyi Miklós jun. 26. aug. 31. (Hernádgecse) Diószegi Tamás aug. 20. Hernádpetri: Aranyasi Gáspár (Szemere, Fulókércs) (aug.) jun. (Hernádszurdok) (jul.) Szalánci István okt. 9. Szántai Gergely (aug.) 1590 (okt.) Majtényi Balog György szept. 2. okt. 27. Szőlősi Mihály Telkibányai Mihály nov.

18 5. (f. Hernádszurdok) aug. 21. Bölcskei Tamás (okt.) Vásárhelyi Lukács nov. 6. Sulyok János nov. 29. (Rásony, Léh, Abaujsáp) Perényi István nov jun. 20. okt szept aug szept. 3. Hernádszentandrás: Banzai Tamás okt. 22. Somodi Jónás okt. 24. Szemenyei Márton nov 12. Semnei András okt. 31. Kanizsai Márton nov. 3. Kéri György nov. 22. Thúri János nov. 8. Gemmasius András okt nov. 6. Benei István nov nov. 29. Hernádtihany: Derreri (!) Dániel nov. 3. Szathmárnaményi Mihály okt nov. 9. Vári István okt. 22. Hidasnémeti ( Vámosnémeti): Niconillensis Illés jul. 30. (Tornyosnémeti, MiglécnémetiHFelsőnémeti). Dobi Illés okt (aug.) (Hernádszurdok) Gönci Szőlős Pál nov szept. 4. nov, 4. (Tornyosnémeti) Alattyáni Mihály aug okt. 14. (Abaszéplak) Dobi Illés 1590 (szept.) szept. 6. (okt.) Berekalji V. János okt okt. 27. Görgei Gergely (1605.) Görgei Balázs szept nov. 6. Szentpéteri Sámuel nov. 1. Pankotai Sámuel nov. 19. Debreceni János 1613, nov. 15. (Tornyosnémeti). Hím: Aszalai Mihály szept. 7. (Felsőlánc, Vilmányi Mihály Alsóíánc) Homrogd: Szentiványi Mihály (ősszel) (Alsóvadász, Jánosd) Idabukóc: Gosznovszki Gergely aug. 20. (Hilyó) szept aug. 1. dec jul. 30. okt szept jul szept. 10. Gosznovszki Gergely okt. 15. Ináncs : őszén is volt lelkésze, de nincs megnevezve, (Hernádszentandrás) Tornaijai Miklós (okt.) 1581, nov okt nov aug

19 äug aug aug szept. 3. Nagytállyai Benedek jun. 20. aug nov. 4. Szentpéteri P. János nov nov. 4. (Hernádszentandrás) szept. 25. (Encs) aug szept. 8. Jablonca : Gergely aug. 19. Molnár Miklós Gyarmati Lőrinc nov. 13. (Körtvélyes) Nagyidai Mihály nov okt nov jun. 13. aug. 27. nov szept. 7. nov nov jun. 25. Almási Mihály aug is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Szendrei András szept. 5. Jászómindszent: Bellusi Nikodemus aug. 25. (f. Jászóújfalu) Bölcskei Tamás (1608.) Almási Pál Jászóújfalu : Lengyel Kristóf szept. 20. Zólyomi András szept. 9. Lublói Lőrinc jun. 26. Sutoris György Jósvafő: Egri György aug nov. 22. Tarcali Mátyás okt nov jun. 14. aug. 27. nov jul. 4. okt. 31. (Aggtelek) Samar* jai István nov is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Pelsőci György nov. 20. Kalsa (= Kauzsa): Mádi János Í617. (nov.) (Pusztafalu) Kápolna : Liszkai György aug jun jun. 5. (Nyiri, Nagybózsva, Kisbózsva.) aug (jun.) jun (szept.) szept jul jun Apáti György jul. 4. szept szept szept. 4. (Nyiri) Szkárosi (v. Karosi) Mátyás jul. 26. szept. 26. Gyarmati Márton szept. 3. (Nyiri) Tölcéki Mihály aug. 8. Kassaujfalu : Grundelius Benjámin szept. (Hernádtihany) Korlátfalusi János (1589. szept.) aug. 25. (1591. szept.) okt. 28. Szathmárnaményi Chrysotechtonos Mihály november 15. Vinnai János nov. 2.

20 Kázsmárk : Labossius Péter jun. 30. Palóci Balázs Kéked (Felső- és Alsó-): Korlátfalusi Pólya Pál (ősszel) ; Huszár István nov. 30. Majtényi György aug. 19. Liszkai György jun. aug. 24. Forrai András okt okt okt szept. 12. is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Gönci Szőlős Pál nov dec. 1. Korlátfalusi János szept. nov. 6. Eperjesi János okt. 16. Korlátfalusi János nov. 27. Kállai János (rectorm620. szept. 10. Vári István (Csá 2 Kemence (Felső- és Alsó-): Prágai (v. Bohemus) Vencel szept. 13. kány, Bátyok) Kisida : Sutoris György (Hatkóc, Jászóújfalu) Kisszalánc (= Szaláncka):. Tarnóci Tamás aug. 20. (f. Szaláncuj város, Ujszállás) febr jun. 19. (Nagyszalánc ~ Szaláncváralja) Komaróc: Korlálfalusi Pólya Pál (szept.) Korlátfalusi Pólya Pál szept. 7. Miskolci János szept. 9. Fügedi István aug. 11. Komjáti: Barkai Márton (rector) szept. 20. Korlát (= Korlátfalva): Károlyi András szept. 21. nov. 9. Kovásznai B. Imre nov. H. Sámuel jul. 1. Monostori Mihály 1608 (nov.) (f. Arka) Tornai János aug. 31. Patai Tatár Mihály nov. 4. (f. Arka) nov (jun.) (nov.) okt nov. 10. Békési P. András (nov.) Kecskeméti János nov. 2. Békési P. András (májj okt nov. 11. Óvári B. Péter jun. 21. aug. 26. okt dec aug okt. 1. Gönci István nov. 8. Csécsi T. György aug szept. 2. Kovácsvágás: Fényi Máté (1620. szept.) (Fűzérradvány)

21 Körtvélyes: Pogány Péter aug. 17. Szántótállyai Pap István dec nov dec dec jun. 19. nov aug , nov aug. 31. (Jablonca) íllyricus Mihály aug jun. 9. dec dec. (Jablonca) Tornai Sámuel nov. 6. (Jablonca) aug nov. 4. Görgei Balázs Diósadi János okt jun. 12. aug. 10. nov. 21. aug nov jun. 27. Nagyidai P. István aug. 14. Almási István aug. 11. Krasznokvajda: Dombrinus Barnabás (aug.) (Büttös) nov aug szept. 12. Miskolci János jul. 7. Jánki Mihály szept aug (f. Büttös, Perecse) Gyöngyösi Márton aug. 18. Jánki Mihály aug. 22. Léh : Decsi Gáspár aug. 25. (Berencs, Abaujsáp) Újlaki Péter aug. 15. Almási Péter (aug.) aug. 9. nov. 9. Győri István okt. Lengyelfalva: Eperjesi Jónás szept. 7. Magyarbőd: Andreades János szept. Gönci Szőlős Pál szept. 10. (társ : Györgyi, f. A.- és F.-Kemence) - Basilius János szept. 6. Makranc: Laskai Ambrus (aug. v. szept.) aug. 24. (Bodoló) aug. 17. Suri T. Lőrinc aug aug. 30. Szikszai István jun. 17. aug. 13. Kisfalvi Péter aug szept máj. 20. Roffi Márton Í644. aug Méra (Felső- és Alsó-): Korlátfalusi Pólya Pál (Felső- és Alsószend, Szála) aug. (Felső-és Alsónovaj). Dobi Illés (aug.) szept. 22. nov. 3. Szálkai János aug aug. 18. okt. 15. Szőlősi Pál (aug.) Sárosi György aug. 20. Forrai András (szept.) (aug.) Miskolci János 1620 (aug.) szept aug aug. 12.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája

Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája Korall 56. 2014. 27 45. E-FÜGGELÉK Tartalom 1. Állandó, helyben maradt tanítók névtára 2. Állandó,

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 551 Sárospataki Erdészeti Igazgatóság 3950 Sárospatak Kazinczy u. 1. 1502 Bodrogolaszi 32,06 37,70 1504 Dámóc 17,55 1529 Háromhuta 102,52 1530 Hercegkút 54,07 30,43 1532 Komlóska 195,75 52,73 1511 Lácacséke

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály szeptember 1. kedd 04.00-06.00 Miskolc, József

Részletesebben

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718 ALACSONYPADLÓS JÁRATOK Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy muszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén elofordulhat, hogy a listában szereplo járatot nem alacsonypadlós autóbusz végzi

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 1559 BÓDVAVÖLGYI ERD. IG. KK 3752 Szendrő Marx tér 29. 1697 Szendrőlád 25,45 19,29 Gazdálkodó : 25,45 19,29 9002066 SZERENCSI MG.ZRT. 3900

Részletesebben

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító 028956 Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola / i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája

Részletesebben

szeptember 18. szerda

szeptember 18. szerda szeptember 18. szerda szeptember 19. csütörtök szeptember 20. péntek szeptember 21. szombat szeptember 22. vasárnap szeptember 23. hétfő szeptember 24. kedd szeptember 25. szerda szeptember 26. csütörtök

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki-karszt és peremterületei (HUAN20001) Aggtelek 02, 03, 04, 05,

Részletesebben

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. LEADER A LEADER egy francia betűszó (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale), jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 99-ben

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI FROM VM PTKF Par lamanti oszt. 7950004 CThu>Jul 24 2014 72 :53/ST. 72 :63/No.785e808347 P 1 FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Érkezett :,1-G 4 1 4 2títl a d.u11c.i!,.2 2 4. Heringes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Ssz. Önkormányzat Polgármester Jegyzı / Körjegyzı Körjegyzıség tagjai 1 Abaújalpár

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Biharkeresztes, vá. 4561/ 935 KOROSSZEGAPATI 12:10 101/ 6414 Bódvaszilas, vá. 4124/ 858 BODVARAKO,AUT.V + 8:40 94/ 35412 / 962 M 18:40 / 35426 / 995 T.BARAKONY,TEM. + 12:50 / 35414

Részletesebben

SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17.

SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR- FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 Sziti-L Kft Hajdúsámson 52 Nyírábránd 52 Nyíracsád 52 Ártánd 54 Biharkeresztes

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Borsod Volán Rt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai

Borsod Volán Rt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 1031 Budapest,Stadion aut.pu. - Ózd,aut.áll. Budapest,Stadion aut.pu. Hatvan, Zöldfa vendéglő Agria,Hatvani,Kunság, - 1031 Nógrád, Hatvan, Zöldfa vendéglő Agria,Kunság,Hatvani, 1031 - Szurdok, püspöki

Részletesebben

2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 4. Herman Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey u. 28.

2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 4. Herman Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey u. 28. MISKOLC FOGADÓ INTÉZMÉNY CÍM 1. Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Kirendeltség 3525 Miskolc, Dózsa György út 15. 2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási FELVEVŐTERÜLET (fekvő) SZMSZ 7. MELLÉKLETE I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási kapacitása: 1. Aktív fekvőbeteg-szakellátási

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág.

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág. Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 50 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.05 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15 X 14.28 M

Részletesebben

Hatosztályos emelt szintő angol tantervő osztály

Hatosztályos emelt szintő angol tantervő osztály Hatosztályos emelt szintő angol tantervő osztály Zákány Benjámin Attila Bıcs 1 informatika Petró Máté Miskolc 2 1 110/8 Miskolc 3 2 Petránszki Edina Martonyi 4 német Apatóczky Máté Miskolc 5 informatika

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MELLÉKLETEK LISTÁJA. 6. sz. Tanulói létszámváltozások intézménytípusonként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7. sz. Az iskolai felnőttoktatásban tanulók

MELLÉKLETEK LISTÁJA. 6. sz. Tanulói létszámváltozások intézménytípusonként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7. sz. Az iskolai felnőttoktatásban tanulók MLLÉKLTK LISTÁJA 1. sz. Óvodai nevelés 2. sz. Általános iskolai nevelés és oktatás 3. sz. Gimnáziumi nevelés és oktatás 4. sz. Szakközépiskolai nevelés és oktatás 5. sz. Szakiskolai és speciális szakiskolai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül. 2013.07.01-től hatályos ivóvízdíj mértéke ( nettó ) Település neve Változó Alapdíj

Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül. 2013.07.01-től hatályos ivóvízdíj mértéke ( nettó ) Település neve Változó Alapdíj Ivóvíz-szolgáltatás önkormányzati tulajdonú közművön keresztül Közületi Alapdíj díj Intézményi díj Alapdíj d íj Alapdíj díj Alapdíj díj Abasár 323 292 292 262,80 Abaújszolnok 1 982 430 387,00 Aggtelek

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. Jegyzőkönyv Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén Jelen

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker 8 12 1013 Budapest Budapest I-ker 8 12 1014 Budapest

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály A mérési helyek közötti áttelepülés során mozgó ellenőrzést hajtanak végre! június 01. vasárnap 07.00-09.00 Szikszó, Kassai

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 19-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

K E D V E S U T A S A I N K!

K E D V E S U T A S A I N K! 1 K E D V E S U T A S A I N K! Ismételten kiadásra kerül Miskolc város helyközi autóbusz közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A helyközi járatok menetrendjénél csak a közvetlen (átszállás nélküli)

Részletesebben

BAZ Megyei természetjáró Szövetség

BAZ Megyei természetjáró Szövetség Zempléni-hegység jelzett turistaútjainak jegyzéke Kék sáv Országos Kéktúra Gibárt Hernád-híd - Hollóháza Gibárt Hernád-híd Alsócéce Boldogkőváralja v. á. Boldogkőváralja Arka Mogyoróska - Regéc Istvánkúti

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok

Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok Andornaktályára M 5.20 O 5.25 M 6.00 M 6.40 M 6.50 I 6.55 M 7.10 7.12 O 7.15 M 7.35 M 8.25 8.47 Z 9.05 9.20 X 9.30 9.42 Z 10.30 M 11.20 M 11.48 14 11.50 M

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02.

Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02. Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02. Abszolút eredmények 1. Fejes Gábor 1989 Dédestapolcsány / Dr. Bátorfi Agria KTK E/M1 10:17:00 11:00:43 0:43:43 2. Zelei Ádám 1986 Saxum-Greenzero E/M1 10:57:00 11:44:21

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN Ladányi Roland okl. környezetmérnök műszaki igazgató AVE Miskolc Kft. 1. A kutatás tárgya A kutatás tárgya a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

Részletesebben

II. HMATSZ-EGER KUPA

II. HMATSZ-EGER KUPA EGER, 201 06. 18. Összevont egyéni - csoport Győzelem BARABÁS IVÁN (Pénzügyőr SE) 3/0 3/1 2 6:1 I. KISS SZABOLCS (HMÖ SE Eger) 0/3 3/2 1 3:5 II. BURAI JÁNOS (Kömlő SC) 1/3 2/3 0 3:6 III. Összevont egyéni

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Bódvaszilas,vá. 4124/ 858 BODVARAKO,AUT.V + 8:40 94/ 35412 / 962 M 19:00 / 35426 / 995 T.BARAKONY,TEM. + 14:00 / 35414 / 953 T.SZT.ANDRAS,K. M 8:50 / 35412 Edelény,vá. 4040/ 678

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév

Torna Diákolimpia A kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Név Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Iskola I-II. korcsoport összetett D E (-) érv. D E (-) érv. D E (-) érv. 1 Nyári Zsolt Török Flóris Ált. Isk. Budapest 1,1 9,200 10,300

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Kizárólagos üzemeltetésü vonalak

Kizárólagos üzemeltetésü vonalak BORSOD 3700 Miskolc, aut.áll. - Szirmabesenyő,templom BORSOD 3701 Miskolc,DIGÉP főkapu - Szirmabesenyő,templom BORSOD 3702 Miskolc,Drótmű - Sajókeresztúr,Széchenyi u. BORSOD 3703 Miskolc,aut.áll. - Bódvaszilas,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

Oktatási Főosztály 1. Ellenőrzési időszak: A hatósági ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés eszköze: Az ellenőrzés ütemezése:

Oktatási Főosztály 1. Ellenőrzési időszak: A hatósági ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés eszköze: Az ellenőrzés ütemezése: Oktatási Főosztály 1. Ellenőrzési időszak: 2013. március 1 2013. május 31. A hatósági ellenőrzés tárgya: A 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet 9. (7) bekezdésének előírásai szerint,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály június

Részletesebben

Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére

Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére Légy válogatós! 2005. május Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére Szilárdhulladék-kezelési rendszer kialakítása kezdődött meg 2004-ben a Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma neve neve település 1 Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Bács-Kiskun Kiskırös Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és a 200955 Kiskırös 4

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Álmosd Bocskai István Általános Iskola OM-031146 Bocskai István Általános Iskola

Álmosd Község Önkormányzata Álmosd Álmosd Bocskai István Általános Iskola OM-031146 Bocskai István Általános Iskola Fenntartó név Fenntartó települése Tagiskola települése név OM azonosító Tagintézmény név Abaújszántó Város Önkormányzata Abaújszántó Abaújszántó Ilosvai Selymes Péter Általános és OM-029201 Ilosvai Selymes

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság

II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság II. Senior és U 23-as Magyar Sárkányhajó Bajnokság JEGYZŐKÖNYV Premier válogató szétlövés U8 outrigger válogató Grand Senior női outrigger keretfeltöltő 203.05.24-26. PÉNTEK VÉGEREDMÉNYEK Helyezés 2 Premier

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Bódvaszilas,vá. 4124/ 858 BODVARAKO,AUT.V + 8:40 94/ 35412 / 962 M 19:00 / 35426 / 875 T.BARAKONY,TEM. W 12:50 / 35414 / 865 O 13:00 / 35414 / 995 + 14:00 / 35414 / 953 T.SZT.ANDRAS,K.

Részletesebben

Október 31-én megszűnik a hazai analóg földfelszíni televíziós sugárzás További 19 telephelyről foghatók a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások

Október 31-én megszűnik a hazai analóg földfelszíni televíziós sugárzás További 19 telephelyről foghatók a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2013. október 25. Október 31-én megszűnik a hazai analóg földfelszíni televíziós sugárzás További 19 telephelyről foghatók a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások A magyarországi

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001)

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggtelek 010, 0100, 0101, 0102/7, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN

A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN Csatáry György A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN A történelmi Magyarország feldarabolása következményeként az egykori Bereg megyéből csak a Tisza folyóhoz közel eső

Részletesebben

ÁLMOSD FŐ ÚT 16. 114. SZ. COOP ABC HAJDÚ -COOP ZRT. ÁLMOSD KOSSUTH U. 8. 116. SZ. VEGYESBOLT HAJDÚ -COOP ZRT.

ÁLMOSD FŐ ÚT 16. 114. SZ. COOP ABC HAJDÚ -COOP ZRT. ÁLMOSD KOSSUTH U. 8. 116. SZ. VEGYESBOLT HAJDÚ -COOP ZRT. Cím Bolt neve Üzemeltető ABAÚJSZÁNTÓ JÁSZAI M. TÉR 8. 8. SZ. COOP ABC ABAÚJ COOP ZRT ALBERTTELEP (MÚCSONY) FŐ U. 31. 806. SZ. ABC UNIÓ COOP ZRT. ÁLMOSD FŐ ÚT 16. 114. SZ. COOP ABC HAJDÚ -COOP ZRT. ÁLMOSD

Részletesebben

Erdőbénye Drótszamár Fesztivál, 2015.06.27. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő Középtáv korcsoportok Középtáv Férfi U19 1 211 Farkas

Erdőbénye Drótszamár Fesztivál, 2015.06.27. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő Középtáv korcsoportok Középtáv Férfi U19 1 211 Farkas Erdőbénye Drótszamár Fesztivál, 2015.06.27. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő Középtáv korcsoportok Középtáv Férfi U19 1 211 Farkas Balázs Ózdi KE U19 2:06:49 2 139 Kanyári Botond U19 2:39:17

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben