EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR"

Átírás

1 MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR SZERKESZTI: ZSINKA FERENC. XIII. évfolyam. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG

2 Tudnivalók a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságról. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1889 ben alakult. Célja ugyanaz volt, ami ma : A magyar szellemi törekvések szolgálata, a magyar protestantizmus erői által. Nagyszámú tudományos publikációival, népies és valláserkölcsi kiadványával látta el e fontos szolgálatot. Középponti folyóirata a PROTES TÁNS SZEMLE, mely az alakulástól kezdve pontosan megjelent a Társulat kiadásában (az éveket kivéve) és homlokán ezidőszerint a XXXVIII. évfolyam jelzése látható. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság tisztviselőinek névsora: Lelkész elnök: Ravasz László Világi elnök: Bethlen István gr. Lelkész alelnök : Kani Béla Világi aleln.: Kaas Albert báró. Főtitkár: Török Pál Szerkesztő: Zsinka Ferenc Pénztáros.' Bendl Henrik Ügyész: Fromm Lajos dr. A M. P. I. T. tagsági dija (ezért a Protestáns Szemle is jár.) évenként 20 pengő, előfizetési dij egész évre 22 pengő. * M. P. I. T. pénztárosa : BENDL HENRIK, Budapest, IV., Deák-tér 4. Mindennemű pénz, a küldemény rendeltetésének feltüntetésével, az ő cimére küldendő. A Magyar Protestáns Egyháztörténeti adattár a Magyar Prot. Irodalmi Társaság kiadványa; tagok 1 pengőért rendelh tik meg, nem tagok számára 4 pengő az éra. Ugyanezen a nodóri és árért kaphatók a XI. és XII. évfolyamok is a Protestáns Szemle kiadóhivatalában, Budapesten, Kálvin-tér 8. sz. A Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár régebbi évfolyamai közül a II XI. kötetek korlátolt számban megkaphatok. Egy-egy kötet ára 1'70 P. Megrendelhető régebbi kiadványaink főbizományosánál, a Bethlen Gábor könyvkereskedésnél, Budapest, Kálvin-tér 8.

3

4 Á MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI ZSINKA SZERKESZTI: FERENC. A TUDOMÁNYOS KÖNYVSOROZAT XXXII. KÖTETE. B U D A P E S T, 1929

5 MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR SZERKESZTI: ZSINKA FERENC XIII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG

6 KE&TÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, KARCÁÖ.

7 Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. Egy eddig majdnem teljesen figyelmen kivűl hagyott egyháztörténelmi kútfő kincsesbányáját aknáztam ki ezúttal. Az országos levéltárban őrzött tizedjegyzékekben magokban természetesen nincsenek meg a helybeli lelkészek nevei, mivel azok nemhogy fizettek volna tizedet, hanem épen ellenkezőleg részt kaptak belőle : negyedét, nyolcadát vagy tizenhatodat. Ezekről az illetményekről azonban nyugtatványokat állítottak ki részint saját kezökkel őkmagok, részint pedig nevökben minden valószínűség szerint a tizedszedők. Amazok a nevek helyességére nézve megbízhatóbbak, de gyakran majdnem olvashatatlanok, mig az utóbbi fajták általában olvashatóbbak, viszont tévedések is eshettek meg az illetők kilétére vonatkozólag, amint megállapíthatóan estek is. Ezek a nyugtatványok legtöbbnyire negyedtenyérnyi darabka papírokra vannak írva s így az elkallódás veszélyének állandóan ki voltak és ki vannak téve, nem is beszélve arról, hogy a levéltárak legfőbb átkának: a hivatalos selejtezéseknek elsősorban válhattak áldozataivá. Tényleg felettébb hiányosan maradtak fenn, még sokkal hiányosabban, mint magok a tizedjegyzékek, melyek pedig szintén keresztűleshettek időnként többrendbeli selejtezésen. Amellett elriasztó rendetlenségben vannak. Általánosságban vármegyék szerint volnának beosztva, de részint az egykori rendezőnek földrajzi tájékozatlanságából, részint más okokból folyólag számtalanszor előfordul, hogy nem a magok helyén vannak a tizedjegyzékek s még gyakrabban a nyugtatványok. Nem különb a helyzet az időrend szempontjából sem, úgy, hogy végeredményben valóságos tohuvabohuban kell keresgélnie a kutatónak. Ha valamikor szaporodni fog az országos levéltár lecsökkentett személyzete s megmenekülhetne az örökös nemességi ügyektől, bizonyára segítve lesz ezen a szomorú állapoton.

8 Könnyen lehetséges ilyen módon elnézés, vagy tévedés itt-ott. Önként érthető, hogy csak kivételesen. Még leginkább abban a tekintetben, hogy a nyugtatványokon a leányegyházaknak nem mindenütt levén feltüntetve ebbeli minőségök, ennélfogva többnyire csak összevetés vagy hozzávetés útján volt megállapítható ez, néha pedig épen nem állapítható meg bizonyossággal, annál kevésbbé. mivel az sem ritka eset, hogy kevés ideig anyaegyházként szerepelt olyan is, amely egyébként csaknem mindig leányegyház volt. Ez különben már nem annyira az adatközlésre, mint inkább a történetírásra tartozik. Ugyancsak hozzávetés útján lehetett meghatározni nem egy nyugtatványnak a kiállítási időpontját, ami ilyen esetben zárjelbe van téve. Egyes közbeeső keltezéseket, amelyek nélkül épenúgy tudható, hogy párhónapi időköz alatt nem történt lelkész változás, mellőztem. Az ünnepekről vagy névnapokról való, vagy másféle régiszerű keltezéseket feloldva adom. Ellenben nem számítottam át a Gergely-féle naptár szerinti időre a régi naptár szerinti keltezéseket, minthogy az a tiznapi eltérés nem tesz különbséget az itt elvonható történeti tényeken. Az adatok nagyrésze egyébiránt a 16. század második s a 17. század első feléből való. A helységek nevét az évi IV. tc. alapján történt megállapítások szerint adom, mégpedig vármegyénként csoportosítva, amint a vármegyék az integer Magyarországon utoljára voltak beosztva. A zárjelben levő helynevek vagy a társ-, illetőleg leányegyházakat, vagy az illető községek régi nevét jelzik. Arról is szólanom kell még, hogy az illető lelkésznek a felekezeti hovatartozása a legritkább esetben van megemlítve a nyugtatványokon. A lelkészi állás is a legváltozatosabb címeken van megjelölve. Annyi feltétlenül bizonyos, hogy a praedicator" vagy minister verbi divini" (vagy DeU mindenkor protestáns. Viszont a parochus vagy plebanus nem mindenik esetben katholikus. Még az sem kétségtelenül irányadó, ha kereszt van a nyugtatvány tetején, mert ez is fordul elő még nyilvánvalóan protestánsnál is. Ügy, hogy az országnak vagy egyes vidékeknek akkori állapotából és némely más körülményekből kiindulva vettem az illetőket túlnyomó nagy részben protestánsoknak, olykor-olykor kéteseknek, amit a név elé tett kérdőjellel jeleztem. A kétségtelenül katholikusokat kihagytam. Ám felekezeti szempontokat annyira nem érvényesítettem, hogy Hevesvármegye történetírója,

9 a katholikus Szederkényi Nándor kevesebbet lát katholikusoknak a hevesvármegyei nyugtatványozók közül, mint én. A nyugtatványok szövegét, minthogy köteteket venne igénybe megfelelő haszon nélkül, nem közlöm s persze nem is másoltam le. Van azonban közöttök három, melyek latin versekben nyugtatják a fölvett járandóságot; ezeket, akár mint irodalomtörténeti érdekkel bírókat, akár mint curiosumokat, mégsem tartom fölöslegesnek szószerint közzélenni. Közlöm aztán a tizedlajstromokkal összefüggő iratokból is a megfelelő adatokat, valamint a tanítók (rectorok) neveit is. Ez utóbbiaknak, valamint a nem első lelkészi állásban levőknek a nevök mellett zárjelben mindenütt feltüntetem az állásukat. Most pedig vegyük sorba a vármegyéket betűrendben,* Abau jtornavármegye. Abaszéplak: Pankotai János jul. 27. (Felsőhutka, Lengyelfalva) okt aug jan. 12. Németi Gergely (1589. szept.) Alattyáni Mihály aug. 24. okt jun. 12. Szántai Gergely Károlyi Mihály dec. 21. Eperjesi János nov. 2. Dézsi Imre nov. 16. Monostori Mihály (okt.) nov. 22. Somosi Mihály szept Kecskeméti János szept. 20. Monostori Mihály szept. 7. Angyalosi Boldizsár szept. 10. Jánki Mihály szept aug szept. 6. (Felsőhutka). Aranyasi András okt. 24. Abaujdevecser : Diószegi István szept, aug. 9. Szerdahelyi Miklós Abaujkér : - Miskolci Pál aug. 26. (Boldogkőujfalu, Alpár) (nov.) jul. 31. nov. 1. Pastoris Lázár (1581. aug.) Korlátfalusi János nov. 7. Pastoris Lázár aug szept. 1. nov aug. 23. Huszár István (aug.) (Hernádbűd.) Kozárvári * Rövidítések : biz. = bizonyosan, f. = leányegyház (fika), hely. helyettes, tév. = tévesen, v. = vagy, vsz. = valószínűleg.

10 Lukács jul. 29. okt. 22. Salánki Mihály nov, , nov. 9. Szántai István 1610, (okt.) nov. 15, 1613, nov , Felsőbányai Pál (nov.) nov. 9, nov, 10. Tölcéki György nov, 9, Görgei A. Demeter nov, nov. 28, Abaujlak: Bódvai Bálint (okt.) PátrohiPál szept. 29. Alattyáni Sámuel okt. 2. Körösi István aug. 2. (Gadna). Abaújnádasd: Makói (v. Máthai) Bálint (ősszel) Korlátfalusi Pólya Pál aug. 1. (Eszkáros, Hernádzsa dány, 2 Kéked). Ceglédi István aug. 29. okt. 31. Kisvárdai B. Gáspár szept (nyáron) nov nov. 1. Gönci Szőlős Pál nov okt. 31. (Eszkáros). Gönci Szőlős Pál szept. 2. Fényi Máté Basinus János mov.) (Eszkáros, Hernádzsadány). Bagosi János jun. 20. Bakos János szept. Benedicti Mátyás nov. 14. (Eszkáros) jun nov szept. 4. Somodi Jónás Benedicti Mátyás szept Abaujsáp: Athinai Sámuel nov. 12. (Léh) Abaujszakaly: Vendégi Bálint aug. 23. dec.(saca) szept szept. is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Lővei Miklós (Enyicke) Abaujszántó : Thuri Mátyás aug aug. 21. nov aug. 16. okt aug. 15. nov. 5. Pankotai János szept. 1. nov. (f. Marcinfalva). Tardi György aug. 1. dec nov nov (szept.) nov nov. 16. (abauji senior) nov nov aug nov szept. 2. Károlyi András aug i aug. 13. Görgei Tamás (vsz. rector) aug. 11. (f. Marcinfalva). Palóci Pál (rector) szept. 1. Gidófalvi István aug. 25. Abaujvár: Kálnai D. János szept. 1. Alpár: Szathmári P. Mihály okt. 19, , okt.

11 27. Dadái M. Péter dec nov. 28. Alsóvadász : Váradi Péter nov aug. 20. Alalytyáni Mózes szept. 1. Dombrinus Barnabás aug. 17. (Jánosd) (okt.) szept. 11. nov. 16. Palóci Balázs nov nov. 13. Kerepesi Pál nov nov nov. 4. Beregszászi Pál nov jun. 4. Letenyei A.nbrus nov febr. 7. máj. 29. Aszalai András nov nov nov nov. 20. Károlyi András aug. nov. 6. Patonyi Tamás nov jun. 14. aug jun. 18. nov aug. 26. nov. 25. Mohácsi András Aszaló: Ablonci Menyhért nov. 2. Mosdósi Balázs aug. 4. dec nov szept. 3. nov aug okt okt okt. 26. Szikszál György jun febr. 26. Beregszászi Pál nov aug. 25. nov aug aug. 24. nov nov nov. 12. Ladányi Pál szept. 15. Szepsi H. Márton okt aug. 30. Vajkóci Márton aug. 4. Szikszai Mihály okt. 30. Bakta : Palóci Balázs nov. 30. (Detek). Athinai Sámuel szept. 14. (Berencs, Detek, Tengerfalva). Cégényi Gergely okt. 9. (Detek, Tengerfalva). Benei (?) Dániel okt. 20. (Detek, Abaújsáp). Vásárhelyi Lukács okt. 30. Rozgonyi Lukács okt okt. 24. Diószegi L. Tamás jun. 29. (Detek) nov. 12, okt. 30. Vinnai István nov jun. 15. okt aug. 19. Váradi István nov. 14. Vinnai István aug Szikszai B. Pál jan okt. 22. Bárca: * Szanki Imre (1588.) Letenyei Péter (szept.) -- Szentmargitai Mihály Felsőbányai Pál aug. 16. Beret: Görgei Réz Albert máj. 3. Beszter Tállyai János jul. (Izdoba, Rás) nov. (Izdoba, Olcsvár) jul. 29. Györkéi Gáspár szept. 28.

12 Rozgonyi Lukács jul * Csengeri András szept. 13. Komáromi Mihály okt Bodoló: Laskai Ambrus Bódvaszilas: Mesterszállási György aug. 30. Kalasi György szept. 9. Szapai (!) András nov (f. Komjáli). Mesterszállási György okt. 5. Feli Lukács aug. 22. Osztropataki Balázs jul. 10. okt. 27. (f. Bódvarákó) nov jun. 25. Görgei Demeter aug. 16. (Komjáti) is volt lelkésze, de nincs megnevezve, ha csak nem Pelsőci András. Boldogkőújfalu: Tarcali Miklós (szept.) (nov.) Nábrádi Jakab (máj. v. jun.) (aug.) jun máj aug okt. 18. Szikszai András okt. 2. (Alpár). Györkéi Gáspár (nov.) Tolnai János szept nov nov nov jun. 19. nov. 13. Somodi Jónás (nov.) (1619. nov.) szept Benedicti Mátyás nov. 15. Szathmári P. Mihály aug. 27. dec aug. 25. dec. 6. Dadái Péter aug. 13. Sárai András szept nov szept aug. 31. Buzita: Liszkai János jun. 20. Szálkai Mihály jul. 27. (Reste) máj. 20. (szept.) (Alsólánc). Nábrádi Jakab ápr. 26. Somodi Jónás (1606. szept.) Miskolci János aug. 21. Szántai Balázs Liptai János (rector) (lelkészi interregnum). Liptai János aug Céce (Felső- és Alsó-): Sárosi György aug. 6. (f. Túzsa) aug. Dalmata Mihály szept. 27. Telkibányai Mihály aug szept. 21, szept. 2. Ardai György Kisfalvi Péter Csecs : Ruszkai Pál okt. 5. (Pány, Szőlőske) aug 15. Kassai Mihály aug , Monoki Pál jun. 6. (Szeszta). Szikszai János aug. 12. (Komaróc). Aszalai Lőrinc aug. 28. Szik-

13 szai István aug. 27. Illyricus Mihály aug, aug szept Csenyéte: Eperjesi Jónás (1608. máj.) Szepsi Albert okt. 30. Csobád: Palotai János aug. 8. Vinnai János aug. 16. Szilvási Miklós aug. 25. Detek: Ceglédi István okt. 5. (Bakta, Alsógagy). Egerszög: Zsarnai István (rector) szept. 3. nov. 25. Enyicke: Tornai Demeter (1587.) Vendégi Bálint (1588.) (Szentlőrincke) aug. 13. Sárosi Gáspár szept. 6. (Hernádcsány). Tornai Demeter (Abaújszakaly). Hejcei Pál aug. 11. Fáj: Somodi János okt. 1. (Csenyéte, Litka). Felsőbányai Pál okt nov. 15. (Papi, Bakta, Detek, Abaújsáp) okt okt okt. 10. Felsődobsza : Kecskeméti János (1597. jun.) aug. (f. Pere) nov jun. 11. aug. 1. Jászai Antal jun. 11. Csécsi János (máj.) Birinyi György máj. 31. Mesterszállási György Liszkai Imre nov jul. nov. 12. Szentmargitai Mihály nov nov okt máj. 17. okt. 4. Koros Miklós nov. 23. Fügedi P. János nov. 11. (Hernádkércs) szept aug. 29. okt nov jun. 19. aug. 22. nov. 2. Kövesdi János aug Kövesdi József nov. 28. Felsőgagy: Korlátfalusi Pólya Pál (Alsógagy, Gagyvendégi) szept. 12. (Az előbbiek és Csenyéte) nov. 4. Csóka Lőrinc aug. 29. nov szept. 5. Eperjesi János nov. 28. Görgei Réz Albert aug. 18. (f. Litka). Miskolci András nov. 28. (Abaújlak). Görgei Réz Albert szept. 7, (Alsógagy, Litka, Csenyéte). Veresmarti János jun. 3. Ciáki Mihály okt. 3. Almási Pál nov. 8.* okt. 11.

14 (Pápi). Dézsi Imre máj. 28. Eperjesi János okt Almási Pál nov okt okt nov. 26. Salánki Mihály aug. 29. (Litka) nov szept nov. 3. (f. Alsógagy, Litka). Ónodi János jun. 16. (Alsógagy, Csenyéte, Litka). Makiári Márfon jun. 20. aug aug. 30. szept máj. 7. aug. 26. dec jun. 27. nov oki 20. (Litka). Vadászi Gergely aug Felsővadász: Athinai Ferenc aug. 17. (Lak, Gadna). Velikei Miklós okt. 26. (Abaújlak). Szerennei Péter ÍPapi). Miskolci János (okt.) szept. 7. nov. 23. (Abaújlak) Miskolci Pál okt. 21. Derecskéi János nov jun. 7. Tatai Benedek nov (máj.) Athinai Sámuel máj jun. 6. Szenei Miklós okt (máj.) Letenyei Ambrus (1610.) okt. 22. Félegyházi Máté nov nov nov. 15. (f. Abaújlak). Palóci Balázs nov okt. 15. Egri Bálint nov (tavasszal) nov szept. 5. nov okt jul. 28. okt jun. 21. nov jun. 12. aug. 23. dec. 4. Sellyei Jakab jun. 16. Kövesdi P. Mihály jun. 25. nov aug. 8. okt. 23. Tokaji Márton aug. 22. Fony: Szepsi K. András nov aug. 20. Nyéki Mátyás nov Benei István nov. 1. Tornai Demeter (máj.) okt. Vizsolyi András jun. 21. Forró : Alattyáni Mózes (Fancsal, Abaújdevecser) 1586, aug. 2. szept. 21. (Fövenyes). Athinai Ferenc aug aug. 29 Alattyáni Mózes aug okt (jun.) (aug.) Tállyai Turóc Márton okt okt. 25. (1596.) - Tolnai János (aug.) Szántai Balázs szept. 28. nov. Salánki Mihály aug. 19. okt nov okt okt. 8. Thúri István nov jun. aug. nov. 2. (Fancsal, Abaújdevecser). Palóci Balázs aug. 26. Szentmargitai Mihály szept aug. 24. Apáti György Szőledi János (rector) szept. 17.

15 P'ulóízércs i Korlátfalusi Pólya Pál okt. 29. (Szőlled, Garadna). Selyebi Balázs nov. 2. Szikszai János okt. 15. Decsi Péter szept. 1. Somodi Jónás aug szept. 2 Fügöd (Felső- és Alsó-): Nagyidai András kevéssel szept. 20. előtt halhatott meg. Füzér (= Fűzéralja): Kápolnai Máté jun. 27. (Füzérkomlós, Nyiri, Pusztafalu) szept jun. 9. Újhelyi Imre jun. 28. nov nov szept jun. 7. szept jun aug (jun.) jun nov. 8. Zólyomi Sámuel szept. 20. (Pusztafalu, Fűzérkajata, Füzérkomlós). Károlyi Mihály szept. 29. (Az előbbiek és Nyiri). Váli Péter jul jun. 18. Kauzsai Máté (1619. aug.) Nagyidai András okt. 11. Gönci Pastoris János jun. 24. aug jun. 20. szept. 23. nov dec aug. 28. dec okt Kauzsai Máté szept nov. 13. Görgei György aug. 10. Gönci Mátyás jul jul. 16. Fűzérkajata : Perényi Soldos Péter szept. 16. (Biste, Pálháza) szept jun. 24. szept jun. 25. szept. 27. Kauzsai Máté szept jun. 30. Vári István Azari Péter (Biste, Pálháza). Fűzérradvány : Miskolci András okt. 18. Kállai János jun. 26. (Vily). Gadna : Cégényi Imre okt. 22. (Abaújlak). Miskolci András (jun.) Kecskeméti János (szept.) Szepsi Albert nov. 8. Szentmargitai János (1616. okt.) Szepsi Albert nov. 22. Körösi István szept. 1. Csabacsűdi Pál dec nov. 15. (Társ : Abaújlak, f. Gagybátor, GagyvendégiJ Gagybátor ; Tállyai András (tavaszszal) (ekkor lett anyaegyház) (Szászfa, Pamlény.) Jándi Mátyás jun. 15. Tállyai András jul Kucsini János aug. 23. (Egyideig újra leányegyház volt,

16 majd ismét anyaegyház lett.) Kucsini János Csengeri P. István aug. 23. Garadna: Szántai Gergely okt dec. 2. (Szőlled) szept. 2. (2 Novaj.) Dobi Illés (aug.) (okt.) Korlátfalusi Pólya Pál jun. 13. (okt.) (2 Novaj, Fulókércs, Hernádvécse, Szemere, Szőlled.) Szikszai Győri János okt nov nov. 29. (1605.?) Szőlősi Mihály Rozgonyi János okt. 2. (Szőlled, Hernádvécse) nov. 5. Mokcsai János nov nov. 14. Gönci János okt. Hejcei Pál aug. 26, okt szept. 1. okt aug. 26. Miklós Angyalosi Boldizsár aug. 12. Miskolci Péter aug. 31. okt. 27. Garbóc(bogdány): Pátkai Islván (jul.) Németi Gergely (szept.) Egri Bálint szept. 29. Györkéi Gáspár okt. 28. (2 Csáj.) Selyebi György (1607. okt.) Újhelyi Literátus János (dec.) (Bogdány, Alsóhulka). Telkibányai Mihály nov. 12. Hejcei Pál okt. 12. (Bogdány, Alsóhutka.) Kassaujfalusi János szept. 8. (f. Alsóhutka) 17. (Bogdány) jul. szept jun. 7. szept szept. 14. (f. Bogdány.) Szathmárnaményi Mihály szept. 22. (Bogdány.) Perényi Péter 1665, szept. 9. Gönc: Gönci Szőlős Pál jul. 17. okt aug. 20. Károlyi Gáspár (senior) aug. 24. nov aug. 3. Gönci István aug aug okt aug. 12. nov. 29. Szegedi István Baranyai Újfalvi Imre nov szept nov. 7. Szepsi Mihály nov Szenei B. János jan. 4. Felnémeti János nov. 24. Kisfaludi Orbán szept. 14. (menőfélben volt a telkibányai lelkészségre, ahol azonban pár hónap múlva mégis más levén a lelkész, vsz. meghalt közben.) Göncruszka ( = Kornisruszka): Ruszkai András szept. 5. Izsépi András (ősszel) Szálkai Mihály aug. 16. okt (aug.) Szécsi Tamás szept. 5. nov. 13. Hejcei Zsigmond okt aug , (aug.) Vilmányi János nov aug. 25. *

17 Gönci János nov. 1. Kevi István jun. 19. Győri János aug. 25. okt aug Szathmári Mihály aug. 6. Tölcéki Péter szept. 22. Fűzéri Imre nov. 6. Erdélyi Brassai Mihály szept. 7. Lasztóci István Tölcéki Mihály aug szept. 8. Györké: Toronyi Miklós jul. 28. Enyickei Simon szept (jun.) Felnémeti György szept. 11. Újhelyi Márton (jun.) (szept.) jun. 12. aug aug jun. 8. aug. 25. Györkéi Gáspár jun Váci N. Péter aug Halmaj : Zempléni Máté aug. 9. Hatkóc: Aranyasi Gáspár (szept.) Gosznovszki Gergely szept. Hejce: Belicei Medimuranus Mihály (nyáron) okt (aug.) jun aug aug. 14. nov. 3. Szentpéteri P. János (rector) (1596.) Tállyai Turóc Márton jul. 30, okt aug aug. 12. nov nov. 20. Hernádbűd : János nov. Szathmári P. Mihály nov szept. 5. Vilmányi János aug. (Pere) Gönci János okt. 22. Vilmányi János aug. 21. okt aug. 26. Gönci János nov. Vilmányi János nov nov. 27. Jánki István aug. 11. Kucsini János (Pere). Tolnai Gáspárl636. szept, 18. Hernádcsány : Dombrinus Barnabás aug. 9. Fényi Máté (1608.) (Hernádgönyü). Szerdahelyi Miklós jun. 26. aug. 31. (Hernádgecse) Diószegi Tamás aug. 20. Hernádpetri: Aranyasi Gáspár (Szemere, Fulókércs) (aug.) jun. (Hernádszurdok) (jul.) Szalánci István okt. 9. Szántai Gergely (aug.) 1590 (okt.) Majtényi Balog György szept. 2. okt. 27. Szőlősi Mihály Telkibányai Mihály nov.

18 5. (f. Hernádszurdok) aug. 21. Bölcskei Tamás (okt.) Vásárhelyi Lukács nov. 6. Sulyok János nov. 29. (Rásony, Léh, Abaujsáp) Perényi István nov jun. 20. okt szept aug szept. 3. Hernádszentandrás: Banzai Tamás okt. 22. Somodi Jónás okt. 24. Szemenyei Márton nov 12. Semnei András okt. 31. Kanizsai Márton nov. 3. Kéri György nov. 22. Thúri János nov. 8. Gemmasius András okt nov. 6. Benei István nov nov. 29. Hernádtihany: Derreri (!) Dániel nov. 3. Szathmárnaményi Mihály okt nov. 9. Vári István okt. 22. Hidasnémeti ( Vámosnémeti): Niconillensis Illés jul. 30. (Tornyosnémeti, MiglécnémetiHFelsőnémeti). Dobi Illés okt (aug.) (Hernádszurdok) Gönci Szőlős Pál nov szept. 4. nov, 4. (Tornyosnémeti) Alattyáni Mihály aug okt. 14. (Abaszéplak) Dobi Illés 1590 (szept.) szept. 6. (okt.) Berekalji V. János okt okt. 27. Görgei Gergely (1605.) Görgei Balázs szept nov. 6. Szentpéteri Sámuel nov. 1. Pankotai Sámuel nov. 19. Debreceni János 1613, nov. 15. (Tornyosnémeti). Hím: Aszalai Mihály szept. 7. (Felsőlánc, Vilmányi Mihály Alsóíánc) Homrogd: Szentiványi Mihály (ősszel) (Alsóvadász, Jánosd) Idabukóc: Gosznovszki Gergely aug. 20. (Hilyó) szept aug. 1. dec jul. 30. okt szept jul szept. 10. Gosznovszki Gergely okt. 15. Ináncs : őszén is volt lelkésze, de nincs megnevezve, (Hernádszentandrás) Tornaijai Miklós (okt.) 1581, nov okt nov aug

19 äug aug aug szept. 3. Nagytállyai Benedek jun. 20. aug nov. 4. Szentpéteri P. János nov nov. 4. (Hernádszentandrás) szept. 25. (Encs) aug szept. 8. Jablonca : Gergely aug. 19. Molnár Miklós Gyarmati Lőrinc nov. 13. (Körtvélyes) Nagyidai Mihály nov okt nov jun. 13. aug. 27. nov szept. 7. nov nov jun. 25. Almási Mihály aug is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Szendrei András szept. 5. Jászómindszent: Bellusi Nikodemus aug. 25. (f. Jászóújfalu) Bölcskei Tamás (1608.) Almási Pál Jászóújfalu : Lengyel Kristóf szept. 20. Zólyomi András szept. 9. Lublói Lőrinc jun. 26. Sutoris György Jósvafő: Egri György aug nov. 22. Tarcali Mátyás okt nov jun. 14. aug. 27. nov jul. 4. okt. 31. (Aggtelek) Samar* jai István nov is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Pelsőci György nov. 20. Kalsa (= Kauzsa): Mádi János Í617. (nov.) (Pusztafalu) Kápolna : Liszkai György aug jun jun. 5. (Nyiri, Nagybózsva, Kisbózsva.) aug (jun.) jun (szept.) szept jul jun Apáti György jul. 4. szept szept szept. 4. (Nyiri) Szkárosi (v. Karosi) Mátyás jul. 26. szept. 26. Gyarmati Márton szept. 3. (Nyiri) Tölcéki Mihály aug. 8. Kassaujfalu : Grundelius Benjámin szept. (Hernádtihany) Korlátfalusi János (1589. szept.) aug. 25. (1591. szept.) okt. 28. Szathmárnaményi Chrysotechtonos Mihály november 15. Vinnai János nov. 2.

20 Kázsmárk : Labossius Péter jun. 30. Palóci Balázs Kéked (Felső- és Alsó-): Korlátfalusi Pólya Pál (ősszel) ; Huszár István nov. 30. Majtényi György aug. 19. Liszkai György jun. aug. 24. Forrai András okt okt okt szept. 12. is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Gönci Szőlős Pál nov dec. 1. Korlátfalusi János szept. nov. 6. Eperjesi János okt. 16. Korlátfalusi János nov. 27. Kállai János (rectorm620. szept. 10. Vári István (Csá 2 Kemence (Felső- és Alsó-): Prágai (v. Bohemus) Vencel szept. 13. kány, Bátyok) Kisida : Sutoris György (Hatkóc, Jászóújfalu) Kisszalánc (= Szaláncka):. Tarnóci Tamás aug. 20. (f. Szaláncuj város, Ujszállás) febr jun. 19. (Nagyszalánc ~ Szaláncváralja) Komaróc: Korlálfalusi Pólya Pál (szept.) Korlátfalusi Pólya Pál szept. 7. Miskolci János szept. 9. Fügedi István aug. 11. Komjáti: Barkai Márton (rector) szept. 20. Korlát (= Korlátfalva): Károlyi András szept. 21. nov. 9. Kovásznai B. Imre nov. H. Sámuel jul. 1. Monostori Mihály 1608 (nov.) (f. Arka) Tornai János aug. 31. Patai Tatár Mihály nov. 4. (f. Arka) nov (jun.) (nov.) okt nov. 10. Békési P. András (nov.) Kecskeméti János nov. 2. Békési P. András (májj okt nov. 11. Óvári B. Péter jun. 21. aug. 26. okt dec aug okt. 1. Gönci István nov. 8. Csécsi T. György aug szept. 2. Kovácsvágás: Fényi Máté (1620. szept.) (Fűzérradvány)

21 Körtvélyes: Pogány Péter aug. 17. Szántótállyai Pap István dec nov dec dec jun. 19. nov aug , nov aug. 31. (Jablonca) íllyricus Mihály aug jun. 9. dec dec. (Jablonca) Tornai Sámuel nov. 6. (Jablonca) aug nov. 4. Görgei Balázs Diósadi János okt jun. 12. aug. 10. nov. 21. aug nov jun. 27. Nagyidai P. István aug. 14. Almási István aug. 11. Krasznokvajda: Dombrinus Barnabás (aug.) (Büttös) nov aug szept. 12. Miskolci János jul. 7. Jánki Mihály szept aug (f. Büttös, Perecse) Gyöngyösi Márton aug. 18. Jánki Mihály aug. 22. Léh : Decsi Gáspár aug. 25. (Berencs, Abaujsáp) Újlaki Péter aug. 15. Almási Péter (aug.) aug. 9. nov. 9. Győri István okt. Lengyelfalva: Eperjesi Jónás szept. 7. Magyarbőd: Andreades János szept. Gönci Szőlős Pál szept. 10. (társ : Györgyi, f. A.- és F.-Kemence) - Basilius János szept. 6. Makranc: Laskai Ambrus (aug. v. szept.) aug. 24. (Bodoló) aug. 17. Suri T. Lőrinc aug aug. 30. Szikszai István jun. 17. aug. 13. Kisfalvi Péter aug szept máj. 20. Roffi Márton Í644. aug Méra (Felső- és Alsó-): Korlátfalusi Pólya Pál (Felső- és Alsószend, Szála) aug. (Felső-és Alsónovaj). Dobi Illés (aug.) szept. 22. nov. 3. Szálkai János aug aug. 18. okt. 15. Szőlősi Pál (aug.) Sárosi György aug. 20. Forrai András (szept.) (aug.) Miskolci János 1620 (aug.) szept aug aug. 12.

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája

Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája Korall 56. 2014. 27 45. E-FÜGGELÉK Tartalom 1. Állandó, helyben maradt tanítók névtára 2. Állandó,

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító 028956 Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola / i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája

Részletesebben

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. LEADER A LEADER egy francia betűszó (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale), jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 99-ben

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI FROM VM PTKF Par lamanti oszt. 7950004 CThu>Jul 24 2014 72 :53/ST. 72 :63/No.785e808347 P 1 FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Érkezett :,1-G 4 1 4 2títl a d.u11c.i!,.2 2 4. Heringes

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 4. Herman Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey u. 28.

2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 4. Herman Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey u. 28. MISKOLC FOGADÓ INTÉZMÉNY CÍM 1. Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Kirendeltség 3525 Miskolc, Dózsa György út 15. 2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

Borsod Volán Rt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai

Borsod Volán Rt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 1031 Budapest,Stadion aut.pu. - Ózd,aut.áll. Budapest,Stadion aut.pu. Hatvan, Zöldfa vendéglő Agria,Hatvani,Kunság, - 1031 Nógrád, Hatvan, Zöldfa vendéglő Agria,Kunság,Hatvani, 1031 - Szurdok, püspöki

Részletesebben

MELLÉKLETEK LISTÁJA. 6. sz. Tanulói létszámváltozások intézménytípusonként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7. sz. Az iskolai felnőttoktatásban tanulók

MELLÉKLETEK LISTÁJA. 6. sz. Tanulói létszámváltozások intézménytípusonként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7. sz. Az iskolai felnőttoktatásban tanulók MLLÉKLTK LISTÁJA 1. sz. Óvodai nevelés 2. sz. Általános iskolai nevelés és oktatás 3. sz. Gimnáziumi nevelés és oktatás 4. sz. Szakközépiskolai nevelés és oktatás 5. sz. Szakiskolai és speciális szakiskolai

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

K E D V E S U T A S A I N K!

K E D V E S U T A S A I N K! 1 K E D V E S U T A S A I N K! Ismételten kiadásra kerül Miskolc város helyközi autóbusz közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A helyközi járatok menetrendjénél csak a közvetlen (átszállás nélküli)

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN Ladányi Roland okl. környezetmérnök műszaki igazgató AVE Miskolc Kft. 1. A kutatás tárgya A kutatás tárgya a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

Részletesebben

Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére

Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére Légy válogatós! 2005. május Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére Szilárdhulladék-kezelési rendszer kialakítása kezdődött meg 2004-ben a Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Részletesebben

Oktatási Főosztály 1. Ellenőrzési időszak: A hatósági ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés eszköze: Az ellenőrzés ütemezése:

Oktatási Főosztály 1. Ellenőrzési időszak: A hatósági ellenőrzés tárgya: A hatósági ellenőrzés eszköze: Az ellenőrzés ütemezése: Oktatási Főosztály 1. Ellenőrzési időszak: 2013. március 1 2013. május 31. A hatósági ellenőrzés tárgya: A 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet 9. (7) bekezdésének előírásai szerint,

Részletesebben

Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok

Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok Andornaktályára M 5.20 O 5.25 M 6.00 M 6.40 M 6.50 I 6.55 M 7.10 7.12 O 7.15 M 7.35 M 8.25 8.47 Z 9.05 9.20 X 9.30 9.42 Z 10.30 M 11.20 M 11.48 14 11.50 M

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 31., csütörtök Tartalomjegyzék 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

Október 31-én megszűnik a hazai analóg földfelszíni televíziós sugárzás További 19 telephelyről foghatók a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások

Október 31-én megszűnik a hazai analóg földfelszíni televíziós sugárzás További 19 telephelyről foghatók a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2013. október 25. Október 31-én megszűnik a hazai analóg földfelszíni televíziós sugárzás További 19 telephelyről foghatók a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatások A magyarországi

Részletesebben

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC 2 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 40 TELEPÜLÉSÉNEK KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2003-2008 ALACSKA, ALSÓSZUHA, ALSÓTELEKES,

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

A települések kapcsolatrendszere és intézményi ellátottsága egy határmenti térségben

A települések kapcsolatrendszere és intézményi ellátottsága egy határmenti térségben A települések kapcsolatrendszere és intézményi ellátottsága egy határmenti térségben Molnár Judit, Marozsák Péter Korábbi írásainkban (MOLNÁR, 1998; MAROZSÁK - MOLNÁR, 1998) a térség néhány társadalomföldrajzi

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MISKOLC MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Tüdõgyógyászati Osztály MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2015. február havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

A 2010. évi árvíz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A 2010. évi árvíz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A 2010. évi árvíz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye természeti környezete és adottságai...3 Árvizek története...4

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2.

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2. 1. Ároktő Község Önkormányzata 3467 Ároktő,Széchenyi út 75. 2. Győri Kálmán, egyéni vállalkozó 3467 Ároktő, Deák F. u. 34. 3. Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi út 42. 4. Községi Önkormányzat

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén Megye lakosságának egészségi állapotáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén Megye lakosságának egészségi állapotáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén Megye lakosságának egészségi állapotáról Településszerkezet, népesség /rendelkezésre álló legfrissebb adatok, források alapján/ Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország második

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi régió nyertes ÚMFT pályázatai

Az Észak-Magyarországi régió nyertes ÚMFT pályázatai Adatok lezárva: 29.5.2. Mezıcsát Tokaj Cigánd Sárospatak Gönc Heves Szerencs Encs Ózd Edelény Pétervására Füzér Hangács Cigánd Tokaj Bükkszentkereszt Lırinci Hidasnémeti Rimóc Halmaj Aggtelek Pásztó Nyékládháza

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02.

Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02. Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02. Abszolút eredmények 1. Fejes Gábor 1989 Dédestapolcsány / Dr. Bátorfi Agria KTK E/M1 10:17:00 11:00:43 0:43:43 2. Zelei Ádám 1986 Saxum-Greenzero E/M1 10:57:00 11:44:21

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

II. HMATSZ-EGER KUPA

II. HMATSZ-EGER KUPA EGER, 201 06. 18. Összevont egyéni - csoport Győzelem BARABÁS IVÁN (Pénzügyőr SE) 3/0 3/1 2 6:1 I. KISS SZABOLCS (HMÖ SE Eger) 0/3 3/2 1 3:5 II. BURAI JÁNOS (Kömlő SC) 1/3 2/3 0 3:6 III. Összevont egyéni

Részletesebben

Király Bálint, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulás elnöke: A társulást hatvan önkormányzat alapította,

Király Bálint, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulás elnöke: A társulást hatvan önkormányzat alapította, Légy válogatós! A Sajó-Bódva völgye hulladékgazdálkodási ISPA-projekt alkalmi kiadványa 2006. június HUSZONÖT ÉVRE MEGOLDÓDIK A HULLADÉKGOND 2 3. o l d a l 230 ezer embert szolgál az elkészült hulladékcentrum

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Borsod-Abaúj-Zemplén megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2015. szeptember 2-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 3896 Telkibánya, Rákóczi

Részletesebben

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 "C" komponens

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 C komponens Bácsalmási Roma Nemzetiségi Bácsalmási Roma Szociális SZOC-FP-14-C-0121 Bács-Kiskun Bácsalmás 1 050 00 Föld SZOC-FP-14-C-0125 SZOC-FP-14-C-0088 SZOC-FP-14-C-0019 SZOC-FP-14-C-0081 Csányoszró Község Alsómocsolád

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

Használatbavételi engedélyezési eljárás

Használatbavételi engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Lakossági tájékoztató a használatbavételi engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól Építési engedélyhez kötött új építmény építése,

Részletesebben

III. kcs. "B" 100 m leány gyors

III. kcs. B 100 m leány gyors Úszás Diákolimpia III-IV. korcsoport Borsod Abaúj Zemplén Megyei Döntő eredményei 2011/2012. tanév Ózd, 2012. február 20. III. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Ferenczi Viktor 1999 Ált. Isk., Alapfokú Műv. Okt.

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Cserépváralja 18.00 Ünnepi megemlékezés a cserépváraljai művelődési házban. Műsort adnak a helyi iskola tanulói.

Cserépváralja 18.00 Ünnepi megemlékezés a cserépváraljai művelődési házban. Műsort adnak a helyi iskola tanulói. Március 14. Alsózsolca 16.30 órakor koszorúzás a 48-as emlékműnél 17.30-tól ünnepség a Közösségi Házban Közreműködnek a Herman Ottó Általános Iskola tanulói, beszédet mond Zsíros Sándorné polgármester

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

BEREGI RUSZIN EREDET CSALÁDNEVEK

BEREGI RUSZIN EREDET CSALÁDNEVEK BEREGI RUSZIN EREDET CSALÁDNEVEK 1. A magyaron kívül a német és a szlovák nevek mellett a ruszinból származó nevek vannak a legnagyobb számban a történelmi Bereg megyében. Ezeket a neveket már magyarok

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat fogadó intézmények

Iskolai közösségi szolgálat fogadó intézmények Iskolai közösségi szolgálat fogadó intézmények Megyei, regionális intézmények: - B-A-Z Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 3532 Miskolc, Károly út 12. Kapcsolattartó: dr. Molnár Attila titkárságvezető

Részletesebben

245 Pinot noir, Cabernet sauvignon, 2014Portugieser száraz rosé Mezei cuvée Pincészet Tibolddaróc 3423 86,30 Nagy arany IV/27 102 Kései Szüret édes

245 Pinot noir, Cabernet sauvignon, 2014Portugieser száraz rosé Mezei cuvée Pincészet Tibolddaróc 3423 86,30 Nagy arany IV/27 102 Kései Szüret édes Bes.szám Érk.szám Fajta Évjárat Jelleg Termelő neve Termelő címe IrányítószámÁtlag Minősítés IV/02 26 Rizling 2014 félszáraz Virág Tamás Edelény Antal Gy.u.17 3780 Nem értékelt! KIZÁRVA IV/18 15 Furmint

Részletesebben

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Európai Szociális Alap Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Tankerület Intézmény neve Települése Bóly Olaszi Általános Iskola Olasz

Részletesebben

Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület

Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület A Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület 1998-ban alakult. Az egyesület alapvető célja a természetben való aktív túrázás népszerűsítése, különféle szakági túrázás igény szerinti kielégítése. Ezen túl

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

PIACKÖZPONTOK BORSOD MEGYÉBEN AZ ÚRBÉRRENDEZÉS IDEJÉN FORRÁSELEMZÉS 1 HORVÁTH ZITA

PIACKÖZPONTOK BORSOD MEGYÉBEN AZ ÚRBÉRRENDEZÉS IDEJÉN FORRÁSELEMZÉS 1 HORVÁTH ZITA Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVIII., Fasc. 1. (2014), pp. 123 130. Előszó PIACKÖZPONTOK BORSOD MEGYÉBEN AZ ÚRBÉRRENDEZÉS IDEJÉN FORRÁSELEMZÉS 1 HORVÁTH ZITA Jelen

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

BAZ és KÁRPÁTALJA megye programcsomag

BAZ és KÁRPÁTALJA megye programcsomag Turisztikai szegmens: A programkörzetekben található Árpád-kori ill. középkori várak, várromok látogatásának megszervezése és kommunikációja mindkét régióban Örökségturizmus Kapcsolódó turisztikai Kulturális

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TŰZVÉDELME A HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK TŰZVÉDELME

MAGYARORSZÁG TŰZVÉDELME A HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK TŰZVÉDELME VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Komjáthy László komjathy.laszlo@uni-nke.hu MAGYARORSZÁG TŰZVÉDELME A HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK TŰZVÉDELME Absztrakt Magyarország biztonságpolitikájának egyik fő célkitűzése

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén audiológia Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Járóbeteg szakellátás 3529 Miskolc Csabai kapu 9-11.

Borsod-Abaúj-Zemplén audiológia Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Járóbeteg szakellátás 3529 Miskolc Csabai kapu 9-11. _TELEPU allergológia és klinikai immunológia allergológia és klinikai immunológia allergológia és klinikai immunológia Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Járóbeteg szakellátás

Részletesebben

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1.

Készítés időpontja: 2012. november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: 2013. november 25.. Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. C. MELLÉKLET A kábeltelevízió szolgáltatás területi lefedettsége, a települések ügyfélszolgálati irodái szerinti bontásban Budapesti ügyfélszolgálati iroda I. Cím: 1144 Budapest, Rátót u. 18-20. tel: 06(1)-232-2-232

Részletesebben

Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I.

Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I. 1. sz. melléklet Szakmai beszámoló a gyermekjóléti módszertani feladatok ellátásáról 2011-ben I. Az intézmény alapadatai Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Eseménynaptár 2010. Egy világ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. amely megajándékoz a szabadsággal!

Eseménynaptár 2010. Egy világ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. amely megajándékoz a szabadsággal! Eseménynaptár Borsod-Abaúj-Zemplén megye Egy világ amely megajándékoz a szabadsággal! Borsod-Abaúj-Zemplén megye. évi eseménynaptárát tartja kezében az olvasó. Hogy kirándulása, nyaralása zavartalan legyen,

Részletesebben

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI 1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI Bevezetı Az Edelényi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 2008. novemberében

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA

HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA I. KÖTET Abaúj -íbrna Máramaros PARK KÖNYVKIADÓ TARTALOM Előszó 5 Történelmi áttekintés 7 Vármegyék betűrendes sorrendben Abaúj-Torna 94 Bács-Bodrog

Részletesebben

2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05.

2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) mérés tervezett ideje. mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 19.00-05. 2014. október havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi- Ófehértó - 49-es cs.pont (ba 02. 07.00-17.00 Déli-Keleti-Északi-

Részletesebben

DÖNTÉS ALÁTÁMASZTÓ ANYAG

DÖNTÉS ALÁTÁMASZTÓ ANYAG ProTaMin Kft DÖNTÉS ALÁTÁMASZTÓ ANYAG A kunszállási iskola és művelődési központ napelemes energetikai korszerűsítésének lehetőségére Uniós pályázat segítségével. Készítette: dr. Bíró Imre Protamin Kft.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

I. Budapest Grappling Bajnokság G4 Liga 2012-2013 4. forduló 2013 március 23. Végeredmény

I. Budapest Grappling Bajnokság G4 Liga 2012-2013 4. forduló 2013 március 23. Végeredmény I. Budapest Grappling Bajnokság G4 Liga 2012-2013 4. forduló 2013 március 23. Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Gyermek korosztály 25 kg. 2 versenyző I. Fándli Kata - Vincze Ju-Jutsu SE II. Klajkó

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben