EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR"

Átírás

1 MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR SZERKESZTI: ZSINKA FERENC. XIII. évfolyam. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG

2 Tudnivalók a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságról. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1889 ben alakult. Célja ugyanaz volt, ami ma : A magyar szellemi törekvések szolgálata, a magyar protestantizmus erői által. Nagyszámú tudományos publikációival, népies és valláserkölcsi kiadványával látta el e fontos szolgálatot. Középponti folyóirata a PROTES TÁNS SZEMLE, mely az alakulástól kezdve pontosan megjelent a Társulat kiadásában (az éveket kivéve) és homlokán ezidőszerint a XXXVIII. évfolyam jelzése látható. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság tisztviselőinek névsora: Lelkész elnök: Ravasz László Világi elnök: Bethlen István gr. Lelkész alelnök : Kani Béla Világi aleln.: Kaas Albert báró. Főtitkár: Török Pál Szerkesztő: Zsinka Ferenc Pénztáros.' Bendl Henrik Ügyész: Fromm Lajos dr. A M. P. I. T. tagsági dija (ezért a Protestáns Szemle is jár.) évenként 20 pengő, előfizetési dij egész évre 22 pengő. * M. P. I. T. pénztárosa : BENDL HENRIK, Budapest, IV., Deák-tér 4. Mindennemű pénz, a küldemény rendeltetésének feltüntetésével, az ő cimére küldendő. A Magyar Protestáns Egyháztörténeti adattár a Magyar Prot. Irodalmi Társaság kiadványa; tagok 1 pengőért rendelh tik meg, nem tagok számára 4 pengő az éra. Ugyanezen a nodóri és árért kaphatók a XI. és XII. évfolyamok is a Protestáns Szemle kiadóhivatalában, Budapesten, Kálvin-tér 8. sz. A Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár régebbi évfolyamai közül a II XI. kötetek korlátolt számban megkaphatok. Egy-egy kötet ára 1'70 P. Megrendelhető régebbi kiadványaink főbizományosánál, a Bethlen Gábor könyvkereskedésnél, Budapest, Kálvin-tér 8.

3

4 Á MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI ZSINKA SZERKESZTI: FERENC. A TUDOMÁNYOS KÖNYVSOROZAT XXXII. KÖTETE. B U D A P E S T, 1929

5 MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR SZERKESZTI: ZSINKA FERENC XIII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG

6 KE&TÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, KARCÁÖ.

7 Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. Egy eddig majdnem teljesen figyelmen kivűl hagyott egyháztörténelmi kútfő kincsesbányáját aknáztam ki ezúttal. Az országos levéltárban őrzött tizedjegyzékekben magokban természetesen nincsenek meg a helybeli lelkészek nevei, mivel azok nemhogy fizettek volna tizedet, hanem épen ellenkezőleg részt kaptak belőle : negyedét, nyolcadát vagy tizenhatodat. Ezekről az illetményekről azonban nyugtatványokat állítottak ki részint saját kezökkel őkmagok, részint pedig nevökben minden valószínűség szerint a tizedszedők. Amazok a nevek helyességére nézve megbízhatóbbak, de gyakran majdnem olvashatatlanok, mig az utóbbi fajták általában olvashatóbbak, viszont tévedések is eshettek meg az illetők kilétére vonatkozólag, amint megállapíthatóan estek is. Ezek a nyugtatványok legtöbbnyire negyedtenyérnyi darabka papírokra vannak írva s így az elkallódás veszélyének állandóan ki voltak és ki vannak téve, nem is beszélve arról, hogy a levéltárak legfőbb átkának: a hivatalos selejtezéseknek elsősorban válhattak áldozataivá. Tényleg felettébb hiányosan maradtak fenn, még sokkal hiányosabban, mint magok a tizedjegyzékek, melyek pedig szintén keresztűleshettek időnként többrendbeli selejtezésen. Amellett elriasztó rendetlenségben vannak. Általánosságban vármegyék szerint volnának beosztva, de részint az egykori rendezőnek földrajzi tájékozatlanságából, részint más okokból folyólag számtalanszor előfordul, hogy nem a magok helyén vannak a tizedjegyzékek s még gyakrabban a nyugtatványok. Nem különb a helyzet az időrend szempontjából sem, úgy, hogy végeredményben valóságos tohuvabohuban kell keresgélnie a kutatónak. Ha valamikor szaporodni fog az országos levéltár lecsökkentett személyzete s megmenekülhetne az örökös nemességi ügyektől, bizonyára segítve lesz ezen a szomorú állapoton.

8 Könnyen lehetséges ilyen módon elnézés, vagy tévedés itt-ott. Önként érthető, hogy csak kivételesen. Még leginkább abban a tekintetben, hogy a nyugtatványokon a leányegyházaknak nem mindenütt levén feltüntetve ebbeli minőségök, ennélfogva többnyire csak összevetés vagy hozzávetés útján volt megállapítható ez, néha pedig épen nem állapítható meg bizonyossággal, annál kevésbbé. mivel az sem ritka eset, hogy kevés ideig anyaegyházként szerepelt olyan is, amely egyébként csaknem mindig leányegyház volt. Ez különben már nem annyira az adatközlésre, mint inkább a történetírásra tartozik. Ugyancsak hozzávetés útján lehetett meghatározni nem egy nyugtatványnak a kiállítási időpontját, ami ilyen esetben zárjelbe van téve. Egyes közbeeső keltezéseket, amelyek nélkül épenúgy tudható, hogy párhónapi időköz alatt nem történt lelkész változás, mellőztem. Az ünnepekről vagy névnapokról való, vagy másféle régiszerű keltezéseket feloldva adom. Ellenben nem számítottam át a Gergely-féle naptár szerinti időre a régi naptár szerinti keltezéseket, minthogy az a tiznapi eltérés nem tesz különbséget az itt elvonható történeti tényeken. Az adatok nagyrésze egyébiránt a 16. század második s a 17. század első feléből való. A helységek nevét az évi IV. tc. alapján történt megállapítások szerint adom, mégpedig vármegyénként csoportosítva, amint a vármegyék az integer Magyarországon utoljára voltak beosztva. A zárjelben levő helynevek vagy a társ-, illetőleg leányegyházakat, vagy az illető községek régi nevét jelzik. Arról is szólanom kell még, hogy az illető lelkésznek a felekezeti hovatartozása a legritkább esetben van megemlítve a nyugtatványokon. A lelkészi állás is a legváltozatosabb címeken van megjelölve. Annyi feltétlenül bizonyos, hogy a praedicator" vagy minister verbi divini" (vagy DeU mindenkor protestáns. Viszont a parochus vagy plebanus nem mindenik esetben katholikus. Még az sem kétségtelenül irányadó, ha kereszt van a nyugtatvány tetején, mert ez is fordul elő még nyilvánvalóan protestánsnál is. Ügy, hogy az országnak vagy egyes vidékeknek akkori állapotából és némely más körülményekből kiindulva vettem az illetőket túlnyomó nagy részben protestánsoknak, olykor-olykor kéteseknek, amit a név elé tett kérdőjellel jeleztem. A kétségtelenül katholikusokat kihagytam. Ám felekezeti szempontokat annyira nem érvényesítettem, hogy Hevesvármegye történetírója,

9 a katholikus Szederkényi Nándor kevesebbet lát katholikusoknak a hevesvármegyei nyugtatványozók közül, mint én. A nyugtatványok szövegét, minthogy köteteket venne igénybe megfelelő haszon nélkül, nem közlöm s persze nem is másoltam le. Van azonban közöttök három, melyek latin versekben nyugtatják a fölvett járandóságot; ezeket, akár mint irodalomtörténeti érdekkel bírókat, akár mint curiosumokat, mégsem tartom fölöslegesnek szószerint közzélenni. Közlöm aztán a tizedlajstromokkal összefüggő iratokból is a megfelelő adatokat, valamint a tanítók (rectorok) neveit is. Ez utóbbiaknak, valamint a nem első lelkészi állásban levőknek a nevök mellett zárjelben mindenütt feltüntetem az állásukat. Most pedig vegyük sorba a vármegyéket betűrendben,* Abau jtornavármegye. Abaszéplak: Pankotai János jul. 27. (Felsőhutka, Lengyelfalva) okt aug jan. 12. Németi Gergely (1589. szept.) Alattyáni Mihály aug. 24. okt jun. 12. Szántai Gergely Károlyi Mihály dec. 21. Eperjesi János nov. 2. Dézsi Imre nov. 16. Monostori Mihály (okt.) nov. 22. Somosi Mihály szept Kecskeméti János szept. 20. Monostori Mihály szept. 7. Angyalosi Boldizsár szept. 10. Jánki Mihály szept aug szept. 6. (Felsőhutka). Aranyasi András okt. 24. Abaujdevecser : Diószegi István szept, aug. 9. Szerdahelyi Miklós Abaujkér : - Miskolci Pál aug. 26. (Boldogkőujfalu, Alpár) (nov.) jul. 31. nov. 1. Pastoris Lázár (1581. aug.) Korlátfalusi János nov. 7. Pastoris Lázár aug szept. 1. nov aug. 23. Huszár István (aug.) (Hernádbűd.) Kozárvári * Rövidítések : biz. = bizonyosan, f. = leányegyház (fika), hely. helyettes, tév. = tévesen, v. = vagy, vsz. = valószínűleg.

10 Lukács jul. 29. okt. 22. Salánki Mihály nov, , nov. 9. Szántai István 1610, (okt.) nov. 15, 1613, nov , Felsőbányai Pál (nov.) nov. 9, nov, 10. Tölcéki György nov, 9, Görgei A. Demeter nov, nov. 28, Abaujlak: Bódvai Bálint (okt.) PátrohiPál szept. 29. Alattyáni Sámuel okt. 2. Körösi István aug. 2. (Gadna). Abaújnádasd: Makói (v. Máthai) Bálint (ősszel) Korlátfalusi Pólya Pál aug. 1. (Eszkáros, Hernádzsa dány, 2 Kéked). Ceglédi István aug. 29. okt. 31. Kisvárdai B. Gáspár szept (nyáron) nov nov. 1. Gönci Szőlős Pál nov okt. 31. (Eszkáros). Gönci Szőlős Pál szept. 2. Fényi Máté Basinus János mov.) (Eszkáros, Hernádzsadány). Bagosi János jun. 20. Bakos János szept. Benedicti Mátyás nov. 14. (Eszkáros) jun nov szept. 4. Somodi Jónás Benedicti Mátyás szept Abaujsáp: Athinai Sámuel nov. 12. (Léh) Abaujszakaly: Vendégi Bálint aug. 23. dec.(saca) szept szept. is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Lővei Miklós (Enyicke) Abaujszántó : Thuri Mátyás aug aug. 21. nov aug. 16. okt aug. 15. nov. 5. Pankotai János szept. 1. nov. (f. Marcinfalva). Tardi György aug. 1. dec nov nov (szept.) nov nov. 16. (abauji senior) nov nov aug nov szept. 2. Károlyi András aug i aug. 13. Görgei Tamás (vsz. rector) aug. 11. (f. Marcinfalva). Palóci Pál (rector) szept. 1. Gidófalvi István aug. 25. Abaujvár: Kálnai D. János szept. 1. Alpár: Szathmári P. Mihály okt. 19, , okt.

11 27. Dadái M. Péter dec nov. 28. Alsóvadász : Váradi Péter nov aug. 20. Alalytyáni Mózes szept. 1. Dombrinus Barnabás aug. 17. (Jánosd) (okt.) szept. 11. nov. 16. Palóci Balázs nov nov. 13. Kerepesi Pál nov nov nov. 4. Beregszászi Pál nov jun. 4. Letenyei A.nbrus nov febr. 7. máj. 29. Aszalai András nov nov nov nov. 20. Károlyi András aug. nov. 6. Patonyi Tamás nov jun. 14. aug jun. 18. nov aug. 26. nov. 25. Mohácsi András Aszaló: Ablonci Menyhért nov. 2. Mosdósi Balázs aug. 4. dec nov szept. 3. nov aug okt okt okt. 26. Szikszál György jun febr. 26. Beregszászi Pál nov aug. 25. nov aug aug. 24. nov nov nov. 12. Ladányi Pál szept. 15. Szepsi H. Márton okt aug. 30. Vajkóci Márton aug. 4. Szikszai Mihály okt. 30. Bakta : Palóci Balázs nov. 30. (Detek). Athinai Sámuel szept. 14. (Berencs, Detek, Tengerfalva). Cégényi Gergely okt. 9. (Detek, Tengerfalva). Benei (?) Dániel okt. 20. (Detek, Abaújsáp). Vásárhelyi Lukács okt. 30. Rozgonyi Lukács okt okt. 24. Diószegi L. Tamás jun. 29. (Detek) nov. 12, okt. 30. Vinnai István nov jun. 15. okt aug. 19. Váradi István nov. 14. Vinnai István aug Szikszai B. Pál jan okt. 22. Bárca: * Szanki Imre (1588.) Letenyei Péter (szept.) -- Szentmargitai Mihály Felsőbányai Pál aug. 16. Beret: Görgei Réz Albert máj. 3. Beszter Tállyai János jul. (Izdoba, Rás) nov. (Izdoba, Olcsvár) jul. 29. Györkéi Gáspár szept. 28.

12 Rozgonyi Lukács jul * Csengeri András szept. 13. Komáromi Mihály okt Bodoló: Laskai Ambrus Bódvaszilas: Mesterszállási György aug. 30. Kalasi György szept. 9. Szapai (!) András nov (f. Komjáli). Mesterszállási György okt. 5. Feli Lukács aug. 22. Osztropataki Balázs jul. 10. okt. 27. (f. Bódvarákó) nov jun. 25. Görgei Demeter aug. 16. (Komjáti) is volt lelkésze, de nincs megnevezve, ha csak nem Pelsőci András. Boldogkőújfalu: Tarcali Miklós (szept.) (nov.) Nábrádi Jakab (máj. v. jun.) (aug.) jun máj aug okt. 18. Szikszai András okt. 2. (Alpár). Györkéi Gáspár (nov.) Tolnai János szept nov nov nov jun. 19. nov. 13. Somodi Jónás (nov.) (1619. nov.) szept Benedicti Mátyás nov. 15. Szathmári P. Mihály aug. 27. dec aug. 25. dec. 6. Dadái Péter aug. 13. Sárai András szept nov szept aug. 31. Buzita: Liszkai János jun. 20. Szálkai Mihály jul. 27. (Reste) máj. 20. (szept.) (Alsólánc). Nábrádi Jakab ápr. 26. Somodi Jónás (1606. szept.) Miskolci János aug. 21. Szántai Balázs Liptai János (rector) (lelkészi interregnum). Liptai János aug Céce (Felső- és Alsó-): Sárosi György aug. 6. (f. Túzsa) aug. Dalmata Mihály szept. 27. Telkibányai Mihály aug szept. 21, szept. 2. Ardai György Kisfalvi Péter Csecs : Ruszkai Pál okt. 5. (Pány, Szőlőske) aug 15. Kassai Mihály aug , Monoki Pál jun. 6. (Szeszta). Szikszai János aug. 12. (Komaróc). Aszalai Lőrinc aug. 28. Szik-

13 szai István aug. 27. Illyricus Mihály aug, aug szept Csenyéte: Eperjesi Jónás (1608. máj.) Szepsi Albert okt. 30. Csobád: Palotai János aug. 8. Vinnai János aug. 16. Szilvási Miklós aug. 25. Detek: Ceglédi István okt. 5. (Bakta, Alsógagy). Egerszög: Zsarnai István (rector) szept. 3. nov. 25. Enyicke: Tornai Demeter (1587.) Vendégi Bálint (1588.) (Szentlőrincke) aug. 13. Sárosi Gáspár szept. 6. (Hernádcsány). Tornai Demeter (Abaújszakaly). Hejcei Pál aug. 11. Fáj: Somodi János okt. 1. (Csenyéte, Litka). Felsőbányai Pál okt nov. 15. (Papi, Bakta, Detek, Abaújsáp) okt okt okt. 10. Felsődobsza : Kecskeméti János (1597. jun.) aug. (f. Pere) nov jun. 11. aug. 1. Jászai Antal jun. 11. Csécsi János (máj.) Birinyi György máj. 31. Mesterszállási György Liszkai Imre nov jul. nov. 12. Szentmargitai Mihály nov nov okt máj. 17. okt. 4. Koros Miklós nov. 23. Fügedi P. János nov. 11. (Hernádkércs) szept aug. 29. okt nov jun. 19. aug. 22. nov. 2. Kövesdi János aug Kövesdi József nov. 28. Felsőgagy: Korlátfalusi Pólya Pál (Alsógagy, Gagyvendégi) szept. 12. (Az előbbiek és Csenyéte) nov. 4. Csóka Lőrinc aug. 29. nov szept. 5. Eperjesi János nov. 28. Görgei Réz Albert aug. 18. (f. Litka). Miskolci András nov. 28. (Abaújlak). Görgei Réz Albert szept. 7, (Alsógagy, Litka, Csenyéte). Veresmarti János jun. 3. Ciáki Mihály okt. 3. Almási Pál nov. 8.* okt. 11.

14 (Pápi). Dézsi Imre máj. 28. Eperjesi János okt Almási Pál nov okt okt nov. 26. Salánki Mihály aug. 29. (Litka) nov szept nov. 3. (f. Alsógagy, Litka). Ónodi János jun. 16. (Alsógagy, Csenyéte, Litka). Makiári Márfon jun. 20. aug aug. 30. szept máj. 7. aug. 26. dec jun. 27. nov oki 20. (Litka). Vadászi Gergely aug Felsővadász: Athinai Ferenc aug. 17. (Lak, Gadna). Velikei Miklós okt. 26. (Abaújlak). Szerennei Péter ÍPapi). Miskolci János (okt.) szept. 7. nov. 23. (Abaújlak) Miskolci Pál okt. 21. Derecskéi János nov jun. 7. Tatai Benedek nov (máj.) Athinai Sámuel máj jun. 6. Szenei Miklós okt (máj.) Letenyei Ambrus (1610.) okt. 22. Félegyházi Máté nov nov nov. 15. (f. Abaújlak). Palóci Balázs nov okt. 15. Egri Bálint nov (tavasszal) nov szept. 5. nov okt jul. 28. okt jun. 21. nov jun. 12. aug. 23. dec. 4. Sellyei Jakab jun. 16. Kövesdi P. Mihály jun. 25. nov aug. 8. okt. 23. Tokaji Márton aug. 22. Fony: Szepsi K. András nov aug. 20. Nyéki Mátyás nov Benei István nov. 1. Tornai Demeter (máj.) okt. Vizsolyi András jun. 21. Forró : Alattyáni Mózes (Fancsal, Abaújdevecser) 1586, aug. 2. szept. 21. (Fövenyes). Athinai Ferenc aug aug. 29 Alattyáni Mózes aug okt (jun.) (aug.) Tállyai Turóc Márton okt okt. 25. (1596.) - Tolnai János (aug.) Szántai Balázs szept. 28. nov. Salánki Mihály aug. 19. okt nov okt okt. 8. Thúri István nov jun. aug. nov. 2. (Fancsal, Abaújdevecser). Palóci Balázs aug. 26. Szentmargitai Mihály szept aug. 24. Apáti György Szőledi János (rector) szept. 17.

15 P'ulóízércs i Korlátfalusi Pólya Pál okt. 29. (Szőlled, Garadna). Selyebi Balázs nov. 2. Szikszai János okt. 15. Decsi Péter szept. 1. Somodi Jónás aug szept. 2 Fügöd (Felső- és Alsó-): Nagyidai András kevéssel szept. 20. előtt halhatott meg. Füzér (= Fűzéralja): Kápolnai Máté jun. 27. (Füzérkomlós, Nyiri, Pusztafalu) szept jun. 9. Újhelyi Imre jun. 28. nov nov szept jun. 7. szept jun aug (jun.) jun nov. 8. Zólyomi Sámuel szept. 20. (Pusztafalu, Fűzérkajata, Füzérkomlós). Károlyi Mihály szept. 29. (Az előbbiek és Nyiri). Váli Péter jul jun. 18. Kauzsai Máté (1619. aug.) Nagyidai András okt. 11. Gönci Pastoris János jun. 24. aug jun. 20. szept. 23. nov dec aug. 28. dec okt Kauzsai Máté szept nov. 13. Görgei György aug. 10. Gönci Mátyás jul jul. 16. Fűzérkajata : Perényi Soldos Péter szept. 16. (Biste, Pálháza) szept jun. 24. szept jun. 25. szept. 27. Kauzsai Máté szept jun. 30. Vári István Azari Péter (Biste, Pálháza). Fűzérradvány : Miskolci András okt. 18. Kállai János jun. 26. (Vily). Gadna : Cégényi Imre okt. 22. (Abaújlak). Miskolci András (jun.) Kecskeméti János (szept.) Szepsi Albert nov. 8. Szentmargitai János (1616. okt.) Szepsi Albert nov. 22. Körösi István szept. 1. Csabacsűdi Pál dec nov. 15. (Társ : Abaújlak, f. Gagybátor, GagyvendégiJ Gagybátor ; Tállyai András (tavaszszal) (ekkor lett anyaegyház) (Szászfa, Pamlény.) Jándi Mátyás jun. 15. Tállyai András jul Kucsini János aug. 23. (Egyideig újra leányegyház volt,

16 majd ismét anyaegyház lett.) Kucsini János Csengeri P. István aug. 23. Garadna: Szántai Gergely okt dec. 2. (Szőlled) szept. 2. (2 Novaj.) Dobi Illés (aug.) (okt.) Korlátfalusi Pólya Pál jun. 13. (okt.) (2 Novaj, Fulókércs, Hernádvécse, Szemere, Szőlled.) Szikszai Győri János okt nov nov. 29. (1605.?) Szőlősi Mihály Rozgonyi János okt. 2. (Szőlled, Hernádvécse) nov. 5. Mokcsai János nov nov. 14. Gönci János okt. Hejcei Pál aug. 26, okt szept. 1. okt aug. 26. Miklós Angyalosi Boldizsár aug. 12. Miskolci Péter aug. 31. okt. 27. Garbóc(bogdány): Pátkai Islván (jul.) Németi Gergely (szept.) Egri Bálint szept. 29. Györkéi Gáspár okt. 28. (2 Csáj.) Selyebi György (1607. okt.) Újhelyi Literátus János (dec.) (Bogdány, Alsóhulka). Telkibányai Mihály nov. 12. Hejcei Pál okt. 12. (Bogdány, Alsóhutka.) Kassaujfalusi János szept. 8. (f. Alsóhutka) 17. (Bogdány) jul. szept jun. 7. szept szept. 14. (f. Bogdány.) Szathmárnaményi Mihály szept. 22. (Bogdány.) Perényi Péter 1665, szept. 9. Gönc: Gönci Szőlős Pál jul. 17. okt aug. 20. Károlyi Gáspár (senior) aug. 24. nov aug. 3. Gönci István aug aug okt aug. 12. nov. 29. Szegedi István Baranyai Újfalvi Imre nov szept nov. 7. Szepsi Mihály nov Szenei B. János jan. 4. Felnémeti János nov. 24. Kisfaludi Orbán szept. 14. (menőfélben volt a telkibányai lelkészségre, ahol azonban pár hónap múlva mégis más levén a lelkész, vsz. meghalt közben.) Göncruszka ( = Kornisruszka): Ruszkai András szept. 5. Izsépi András (ősszel) Szálkai Mihály aug. 16. okt (aug.) Szécsi Tamás szept. 5. nov. 13. Hejcei Zsigmond okt aug , (aug.) Vilmányi János nov aug. 25. *

17 Gönci János nov. 1. Kevi István jun. 19. Győri János aug. 25. okt aug Szathmári Mihály aug. 6. Tölcéki Péter szept. 22. Fűzéri Imre nov. 6. Erdélyi Brassai Mihály szept. 7. Lasztóci István Tölcéki Mihály aug szept. 8. Györké: Toronyi Miklós jul. 28. Enyickei Simon szept (jun.) Felnémeti György szept. 11. Újhelyi Márton (jun.) (szept.) jun. 12. aug aug jun. 8. aug. 25. Györkéi Gáspár jun Váci N. Péter aug Halmaj : Zempléni Máté aug. 9. Hatkóc: Aranyasi Gáspár (szept.) Gosznovszki Gergely szept. Hejce: Belicei Medimuranus Mihály (nyáron) okt (aug.) jun aug aug. 14. nov. 3. Szentpéteri P. János (rector) (1596.) Tállyai Turóc Márton jul. 30, okt aug aug. 12. nov nov. 20. Hernádbűd : János nov. Szathmári P. Mihály nov szept. 5. Vilmányi János aug. (Pere) Gönci János okt. 22. Vilmányi János aug. 21. okt aug. 26. Gönci János nov. Vilmányi János nov nov. 27. Jánki István aug. 11. Kucsini János (Pere). Tolnai Gáspárl636. szept, 18. Hernádcsány : Dombrinus Barnabás aug. 9. Fényi Máté (1608.) (Hernádgönyü). Szerdahelyi Miklós jun. 26. aug. 31. (Hernádgecse) Diószegi Tamás aug. 20. Hernádpetri: Aranyasi Gáspár (Szemere, Fulókércs) (aug.) jun. (Hernádszurdok) (jul.) Szalánci István okt. 9. Szántai Gergely (aug.) 1590 (okt.) Majtényi Balog György szept. 2. okt. 27. Szőlősi Mihály Telkibányai Mihály nov.

18 5. (f. Hernádszurdok) aug. 21. Bölcskei Tamás (okt.) Vásárhelyi Lukács nov. 6. Sulyok János nov. 29. (Rásony, Léh, Abaujsáp) Perényi István nov jun. 20. okt szept aug szept. 3. Hernádszentandrás: Banzai Tamás okt. 22. Somodi Jónás okt. 24. Szemenyei Márton nov 12. Semnei András okt. 31. Kanizsai Márton nov. 3. Kéri György nov. 22. Thúri János nov. 8. Gemmasius András okt nov. 6. Benei István nov nov. 29. Hernádtihany: Derreri (!) Dániel nov. 3. Szathmárnaményi Mihály okt nov. 9. Vári István okt. 22. Hidasnémeti ( Vámosnémeti): Niconillensis Illés jul. 30. (Tornyosnémeti, MiglécnémetiHFelsőnémeti). Dobi Illés okt (aug.) (Hernádszurdok) Gönci Szőlős Pál nov szept. 4. nov, 4. (Tornyosnémeti) Alattyáni Mihály aug okt. 14. (Abaszéplak) Dobi Illés 1590 (szept.) szept. 6. (okt.) Berekalji V. János okt okt. 27. Görgei Gergely (1605.) Görgei Balázs szept nov. 6. Szentpéteri Sámuel nov. 1. Pankotai Sámuel nov. 19. Debreceni János 1613, nov. 15. (Tornyosnémeti). Hím: Aszalai Mihály szept. 7. (Felsőlánc, Vilmányi Mihály Alsóíánc) Homrogd: Szentiványi Mihály (ősszel) (Alsóvadász, Jánosd) Idabukóc: Gosznovszki Gergely aug. 20. (Hilyó) szept aug. 1. dec jul. 30. okt szept jul szept. 10. Gosznovszki Gergely okt. 15. Ináncs : őszén is volt lelkésze, de nincs megnevezve, (Hernádszentandrás) Tornaijai Miklós (okt.) 1581, nov okt nov aug

19 äug aug aug szept. 3. Nagytállyai Benedek jun. 20. aug nov. 4. Szentpéteri P. János nov nov. 4. (Hernádszentandrás) szept. 25. (Encs) aug szept. 8. Jablonca : Gergely aug. 19. Molnár Miklós Gyarmati Lőrinc nov. 13. (Körtvélyes) Nagyidai Mihály nov okt nov jun. 13. aug. 27. nov szept. 7. nov nov jun. 25. Almási Mihály aug is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Szendrei András szept. 5. Jászómindszent: Bellusi Nikodemus aug. 25. (f. Jászóújfalu) Bölcskei Tamás (1608.) Almási Pál Jászóújfalu : Lengyel Kristóf szept. 20. Zólyomi András szept. 9. Lublói Lőrinc jun. 26. Sutoris György Jósvafő: Egri György aug nov. 22. Tarcali Mátyás okt nov jun. 14. aug. 27. nov jul. 4. okt. 31. (Aggtelek) Samar* jai István nov is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Pelsőci György nov. 20. Kalsa (= Kauzsa): Mádi János Í617. (nov.) (Pusztafalu) Kápolna : Liszkai György aug jun jun. 5. (Nyiri, Nagybózsva, Kisbózsva.) aug (jun.) jun (szept.) szept jul jun Apáti György jul. 4. szept szept szept. 4. (Nyiri) Szkárosi (v. Karosi) Mátyás jul. 26. szept. 26. Gyarmati Márton szept. 3. (Nyiri) Tölcéki Mihály aug. 8. Kassaujfalu : Grundelius Benjámin szept. (Hernádtihany) Korlátfalusi János (1589. szept.) aug. 25. (1591. szept.) okt. 28. Szathmárnaményi Chrysotechtonos Mihály november 15. Vinnai János nov. 2.

20 Kázsmárk : Labossius Péter jun. 30. Palóci Balázs Kéked (Felső- és Alsó-): Korlátfalusi Pólya Pál (ősszel) ; Huszár István nov. 30. Majtényi György aug. 19. Liszkai György jun. aug. 24. Forrai András okt okt okt szept. 12. is volt lelkésze, de nincs megnevezve. Gönci Szőlős Pál nov dec. 1. Korlátfalusi János szept. nov. 6. Eperjesi János okt. 16. Korlátfalusi János nov. 27. Kállai János (rectorm620. szept. 10. Vári István (Csá 2 Kemence (Felső- és Alsó-): Prágai (v. Bohemus) Vencel szept. 13. kány, Bátyok) Kisida : Sutoris György (Hatkóc, Jászóújfalu) Kisszalánc (= Szaláncka):. Tarnóci Tamás aug. 20. (f. Szaláncuj város, Ujszállás) febr jun. 19. (Nagyszalánc ~ Szaláncváralja) Komaróc: Korlálfalusi Pólya Pál (szept.) Korlátfalusi Pólya Pál szept. 7. Miskolci János szept. 9. Fügedi István aug. 11. Komjáti: Barkai Márton (rector) szept. 20. Korlát (= Korlátfalva): Károlyi András szept. 21. nov. 9. Kovásznai B. Imre nov. H. Sámuel jul. 1. Monostori Mihály 1608 (nov.) (f. Arka) Tornai János aug. 31. Patai Tatár Mihály nov. 4. (f. Arka) nov (jun.) (nov.) okt nov. 10. Békési P. András (nov.) Kecskeméti János nov. 2. Békési P. András (májj okt nov. 11. Óvári B. Péter jun. 21. aug. 26. okt dec aug okt. 1. Gönci István nov. 8. Csécsi T. György aug szept. 2. Kovácsvágás: Fényi Máté (1620. szept.) (Fűzérradvány)

21 Körtvélyes: Pogány Péter aug. 17. Szántótállyai Pap István dec nov dec dec jun. 19. nov aug , nov aug. 31. (Jablonca) íllyricus Mihály aug jun. 9. dec dec. (Jablonca) Tornai Sámuel nov. 6. (Jablonca) aug nov. 4. Görgei Balázs Diósadi János okt jun. 12. aug. 10. nov. 21. aug nov jun. 27. Nagyidai P. István aug. 14. Almási István aug. 11. Krasznokvajda: Dombrinus Barnabás (aug.) (Büttös) nov aug szept. 12. Miskolci János jul. 7. Jánki Mihály szept aug (f. Büttös, Perecse) Gyöngyösi Márton aug. 18. Jánki Mihály aug. 22. Léh : Decsi Gáspár aug. 25. (Berencs, Abaujsáp) Újlaki Péter aug. 15. Almási Péter (aug.) aug. 9. nov. 9. Győri István okt. Lengyelfalva: Eperjesi Jónás szept. 7. Magyarbőd: Andreades János szept. Gönci Szőlős Pál szept. 10. (társ : Györgyi, f. A.- és F.-Kemence) - Basilius János szept. 6. Makranc: Laskai Ambrus (aug. v. szept.) aug. 24. (Bodoló) aug. 17. Suri T. Lőrinc aug aug. 30. Szikszai István jun. 17. aug. 13. Kisfalvi Péter aug szept máj. 20. Roffi Márton Í644. aug Méra (Felső- és Alsó-): Korlátfalusi Pólya Pál (Felső- és Alsószend, Szála) aug. (Felső-és Alsónovaj). Dobi Illés (aug.) szept. 22. nov. 3. Szálkai János aug aug. 18. okt. 15. Szőlősi Pál (aug.) Sárosi György aug. 20. Forrai András (szept.) (aug.) Miskolci János 1620 (aug.) szept aug aug. 12.

Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája

Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája Ugrai János: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája Korall 56. 2014. 27 45. E-FÜGGELÉK Tartalom 1. Állandó, helyben maradt tanítók névtára 2. Állandó,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 30., hétfő Tartalomjegyzék 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek ABONY Abony AE 233/1/1995 1979 TIGÁZ Rt. ABONY Jászkarajenő VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Kőröstetétlen VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Szászberek AE 233/1/1995 1993 TIGÁZ Rt. ABONY Törtel VIII. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században

Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században (BA záródolgozat) Témavezető: Dr. Hoffmann István egyetemi tanár Készítette:

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Közleményei. Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772.

Közleményei. Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772. Közleményei Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772. 1723 ,^llományellenó'rzés.', 2009 MARC 3 1 Parasztvallomások a dadái járásból 1772. A forrásokat összegyűjtötte és jegyzetekkel ellátta

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN VARGA SZABOLCS PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN Bevezetés A középkor végén a magyar társadalmat élénk vallási élet jellemezte. 1 A templomi hitélet mellett egyházi közösségek

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából, az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL!

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! Anyanyelvünk 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Ágoston Mihály: Helyreállítani a megingott anyanyelvtudatot

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ,

SZERKESZTÉ Montedégoi ALBERT FERENCZ, HEVES ÉS KÜLS SZOLNOK TÖRVÉNYESEN EGYESÜLT VÁRMEGYÉKNEK LEIRÁSA A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK EGERBEN 1868-DIK ÉVBEN TARTOTT XIII. NAGYGYÜLÉSÜK ALKALMÁBÓL TÖBBEK KÖZREM KÖDÉSÉVEL MEGIRVA. SZERKESZTÉ

Részletesebben

Hazslinszky Tamás A BARADLA-BARLANG 19. SZÁZADI NEVEZETES LÁTOGATÓI

Hazslinszky Tamás A BARADLA-BARLANG 19. SZÁZADI NEVEZETES LÁTOGATÓI Hazslinszky Tamás A BARADLA-BARLANG 19. SZÁZADI NEVEZETES LÁTOGATÓI Érc- és Ásványbányászati Múzeum R u d a b á n y a 2004 Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 33. A címlapon: Almássy Tasziló ceruzarajza

Részletesebben

HULMAGYAR /HULTIGAZ. nem. 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 HULTIGAZ igen 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00

HULMAGYAR /HULTIGAZ. nem. 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 HULTIGAZ igen 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 Érintett Elosztói elosztói rendszerről Érintett gázipari Érintett gázipari Szállítói gázszünet Szállítói gázszünet engedélyes / Fogyasztói gázszünet Fogyasztói gázszünet Azonosító / ID ellátott Érintett

Részletesebben

EGY PÁRATLAN FORRÁS OKTATÁSTÖRTÉNETI TANULSÁGAI Református lelkészi önéletrajzok elemzése 1807-ből

EGY PÁRATLAN FORRÁS OKTATÁSTÖRTÉNETI TANULSÁGAI Református lelkészi önéletrajzok elemzése 1807-ből MAGYAR PEDAGÓGIA. évf.. szám 8. () EGY PÁRATLAN FORRÁS OKTATÁSTÖRTÉNETI TANULSÁGAI Református lelkészi önéletrajzok elemzése 87-ből Ugrai János Miskolci Egyetem BTK, Neveléstudományi Tanszék A Tiszáninneni

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 226 Vofkori Mária Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században A sorozatot szerkeszti Dávid Gyula Megjelent a magyar Művelődési és Közoktatási

Részletesebben

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején

Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején 1 Pál-Antal Sándor Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején A 18. század eleji székelyföldi népességi viszonyok kérdése, az összlakosság tényleges létszámának megállapítása egy olyan kérdés,

Részletesebben

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben