Krisztus Magyarországi Gyülekezete. Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Krisztus Magyarországi Gyülekezete. Alapszabálya"

Átírás

1 Krisztus Magyarországi Gyülekezete Alapszabálya (a október 2-ai hatállyal életbelépett változásokkal egységes szerkezetben) 1 Preambulum Krisztus Magyarországi Gyülekezetét (továbbiakban: Gyülekezet) Krisztus Magyarországi Egyháza tagjai hozták létre február 1. napján, engedve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény (Ehtv.) kényszerének, amely átalakulási kötelezettséget ír elő a szabályainak meg nem felelő egyházaknak. A Gyülekezet vallási Gyülekezet formájában működik tovább és az Ehtv 36. (1) alapján a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény alapján a Fővárosi Bíróság által Pk /1998. számon nyilvántartásba vett Krisztus Magyarországi Egyházának általános jogutódja. A Gyülekezet tekintettel a tanításbeli azonosságra és a személyi kontinuitásra is - elődjének tekinti Krisztus Budapesti Egyháza Közösséget is, amelyet a Fővárosi Bíróság Pk /1994. számon vett nyilvántartásba. A Gyülekezet formális és lelki értelemben is elődjének tekinti a Churches of Christ XIX. századi mozgalmát (Resztoránus Mozgalom), illetve az annak nyomán létrejött International Churches of Christ mozgalmat. A Gyülekezet tagjai elkötelezik magukat az egyetlen, élő Isten által adott Biblia tanításai, illetve a Jézus Krisztus követésére épülő keresztény élet mellett, az isteni tanítás szerint építve a közösséget és szolgálva az emberiséget. A Gyülekezet az Ehtv. 34. (1) alapján minősül vallási tevékenységet végző szervezetnek. Ezt az Alapszabályt Krisztus Magyarországi Gyülekezete átalakulást elhatározó Taggyűlése június 1-én fogadta el. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Gyülekezet neve: Krisztus Magyarországi Gyülekezete 1.2. A Gyülekezet székhelye: 1097 Budapest, Drégely u. 6-8 B. épület VI/ A Gyülekezet célja: Az egyetlen, élő Isten által adott Biblia tanításai, illetve a Jézus Krisztus követésére épülő keresztény élet mellett elkötelezett tanítványok lelki gondozása, tanítása, támogatása, továbbá a Biblia tanításának gyakorlatba tételén keresztül Isten Szavának megismertetése minden emberrel A Gyülekezet tevékenysége: A bibliai egyház mintájára a Gyülekezet tevékenységei a következők: A) Istentiszteletek tartása heti rendszerességgel; B) Biblia tanulmányozások egyénileg vagy csoportosan; 1 A 14/2015.(10.02.) számú rendkívüli Taggyűlési határozattal módosított szöveg félkövér betűvel szedve. 1

2 C) Találkozók szervezése a Gyülekezet tagjai számára; D) Egyéb, kívülállók számára is nyitott találkozók, előadások és egyéb programok szervezése; E) Egyéb a Gyülekezet céljának eléréséhez szükséges és ehhez kapcsolódó tevékenységek (pl. szegénysegítés, evangelizáció stb.). A Gyülekezet egyes tevékenységeit nyilvánosan, másokat zárt körben végzi. A Gyülekezet elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végez, de a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. 3:63 (3) alapján a Gyülekezeti cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A Gyülekezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A TAGGYŰLÉS II. FEJEZET A GYÜLEKEZET SZERVEZETE A Taggyűlés a Gyülekezet legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A Taggyűlést legalább évente egyszer kell összehívni (rendes Taggyűlés). Szükség esetén a Taggyűlés bármikor összehívható (rendkívüli Taggyűlés). A Taggyűlést az Elnökség elnöke hívja össze és elnököl a Taggyűlésen. A Taggyűlés helye megegyezik a Gyülekezet mindenkori istentiszteleti helyszínével A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: A) az Alapszabály megállapítása és módosítása; B) az Elnökség elnökének és tagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak (továbbiakban egyenként Tisztségviselő, együtt Tisztségviselők ), valamint a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása; C) a Gyülekezet más szervezettel való szövetségének elhatározása; D) a Gyülekezet feloszlás útján történő megszűnésének elhatározása; E) az Elnökség elnöke és az Ellenőrző Bizottság elnöke éves beszámolójának elfogadása; F) az éves költségvetés elfogadása; G) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Gyülekezet saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; H) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és I) a végelszámoló kijelölése. 2

3 A rendes Taggyűlést az Elnökség elnöke hívja össze a tagok számára igazolható módon kiküldött meghívó útján, illetve a Gyülekezet honlapján a helyszín megjelölésével és a napirend közlésével legalább 21 nappal a Taggyűlés időpontját megelőzően. A Taggyűlésről szóló értesítést az Elnökség elnöke szóban is megismétli a Gyülekezet istentiszteleti alkalmain. A rendkívüli Taggyűlést a tagok egytizedének vagy az Elnökség kezdeményezésére, az ok és cél megjelölésével lehet összehívni. Rendkívüli Taggyűlést az Elnökség elnöke a tagok számára igazolható módon kiküldött meghívó útján, illetve a Gyülekezet honlapján köteles összehívni legalább 7 nappal a Taggyűlés napját megelőzően, a helyszín megjelölésével és a napirend közlésével. A rendkívüli Taggyűlésről szóló értesítést az Elnökség elnöke szintén megismétli szóban a Taggyűlés időpontját megelőző istentiszteleti alkalmakon. Ha a Taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A Taggyűlés időpontjának kihirdetésétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és a Gyülekezet tisztségviselői a Taggyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Taggyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Taggyűlést összehívó személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Taggyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirend kiegészítéséről szóló meghívót annak esedékességkor még a taggyűlés előtt kell kiküldeni a taggyűlési meghívó megküldésével azonos módon. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Taggyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Taggyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a három fős szavazatszámláló bizottságot. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 3

4 e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A Taggyűlés határozatát az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A jelenlévő tagok egyharmada, illetve az Elnökség bármely tagja bármely határozat meghozatala előtt titkos szavazást kérhet. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló Taggyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A határozatokat 15 napon belül a Gyülekezet istentiszteleti helyszínén vagy helyszínein közzétett hirdetménnyel kell kihirdetni Megismételt Taggyűlés Megismételt Taggyűlést akkor lehet tartani, ha a Taggyűlés nem volt határozatképes. A megismételt Taggyűlés a részvevők számától függetlenül, az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében akkor határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit, a megismételt Taggyűlés helyét és idejét a meghívó tartalmazza. A megismételt Taggyűlést az eredeti Taggyűlési meghívóban az eredeti Taggyűlés napjára lehet összehívni. Az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz A rendes Taggyűlés napirendjén az alábbi pontoknak kell szerepelniük: (A) az Elnökség elnökének beszámolója a Gyülekezet előző évi működéséről; (B) a Gyülekezet pénzkezelőjének beszámolója a Gyülekezet előző évi gazdálkodásáról, amit 14 nappal a Taggyűlés előtt elérhetővé tesz; (C) az Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója a Gyülekezet előző évi gazdálkodásáról, valamint a Gyülekezet pénzkezelőjének tevékenységéről; Az Elnökség köteles a Taggyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) a Gyülekezet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) a Gyülekezet előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) a Gyülekezet céljainak elérése veszélybe került. Az így összehívott Taggyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Gyülekezet megszüntetéséről dönteni. 2.2 AZ ELNÖKSÉG Az Elnökség a Gyülekezet ügyintéző, képviseleti és döntéshozó szerve, amelynek 4

5 feladatkörébe tartozik: a) a Gyülekezet napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Taggyűlés elé terjesztése; c) a Gyülekezeti vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; d) a Gyülekezet jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; e) a Taggyűlés összehívása, a tagság és a Gyülekezet szerveinek értesítése; f) az ügyvezető szerv által összehívott Taggyűlés napirendi pontjainak meghatározása; g) részvétel a Taggyűlésen és válaszadás a Gyülekezettel kapcsolatos kérdésekre; h) a tagság nyilvántartása; i) a Gyülekezet határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; j) a Gyülekezet működésével kapcsolatos iratok megőrzése; k) a Gyülekezet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele; l) Az Elnökség feladata a Gyülekezet éves költségvetésének előkészítése is. A költségvetés tervezetének elkészítéséről az Elnökség elnöke gondoskodik, és a Gyülekezet Taggyűlésén azt ismerteti. Az ismertetést követően az Elnökség elnöke a költségvetés tervezetét az ismertetés napjától számított 14 napra a Pénzkezelőnél helyezi el, ahol kizárólag a Gyülekezet tagjai abba betekinthetnek és annak módosítására és kiegészítésére írásban javaslatot tehetnek. Az Elnökség a költségvetésre vonatkozó döntésének meghozatalakor nem kötelező jelleggel - figyelembe veszi a benyújtott javaslatokat. A költségvetés végső változatát a Taggyűlés fogadja el Az Elnökség szükséghez képest ülésezik, határozatainak érvényességéhez legalább három tag egybehangzó szavazata szükséges, feltéve, hogy valamennyi tag értesítést kapott az ülésről, és annak napirendjéről. Az Elnökség tagjai: a) az Elnök b) a Titkár c) három másik tag, oly módon, hogy az Elnökség tagjai közül (az Elnököt és a Titkárt is beleértve) legfeljebb kettő állhat a Gyülekezet alkalmazásában. Az Elnökség tagjait a Taggyűlés 1-5 évre választja. Az Elnökség bármely két tagja együttesen jogosult a Gyülekezet bankszámlája feletti rendelkezésre, a Gyülekezet nevében való aláírásra és a Gyülekezet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtti képviseletére. Az Elnökség által megbízott Pénzkezelő önállóan jogosult a Gyülekezet bankszámlája feletti rendelkezésre, valamint a Gyülekezet nevében való aláírásra és a Gyülekezet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtti képviseletére. Jelen alapszabály 1.4. pontja szerinti célkitűzésének megvalósítása érdekében az Elnökség felhatalmazást kap arra, hogy a Bibliában lévő kritériumokkal összhangban vezető lelkészeket (evangelistákat), lelkészeket, véneket, tanítókat és más szolgálatban tevékenykedő személyeket bízzon meg, illetve alkalmazzon. A vezető lelkész, illetve a vezető lelkészek jelen alapszabály elfogadásának napjától felhatalmazást kap(nak) arra, hogy a Krisztus Magyarországi Gyülekezete ezen pontban felsorolt szolgálattevőit képezze 5

6 (képezzék), valamint felettük az alkalmazás és a felmondás kivételével a munkáltatói jogokat gyakorolja (gyakorolják) Az Elnök Az Elnökség Elnöke egyben a Gyülekezet elnöke (továbbiakban: Elnök), aki vezeti az Elnökség és a Taggyűlés üléseit, továbbá irányítja a Gyülekezet ügyeit az Elnökség tagjainak egyetértésével. Az Elnök gondoskodik az Elnökség valamennyi határozatának végrehajtásáról. Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy, vagy ha ilyen nincs, akkor a Titkár helyettesíti A Titkár Felelős a Taggyűlési és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséért AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG Az Ellenőrző Bizottság a Gyülekezet ellenőrző szerve. Az Ellenőrző Bizottság legalább évente egyszer ülésezik. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: a) az elnök b) két tag Az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet az Elnökség tagja. Az Ellenőrző Bizottság folyamatosan ellenőrzi az Elnökség gazdálkodási és adminisztratív döntéseinek végrehajtását és ezen felül a pénzkezelő munkáját, továbbá az Elnökség elnökének egyedi felkérése nyomán egyéb gazdálkodással kapcsolatos ellenőrző feladatokat lát el. Elnöke útján - beszámoló formájában - jelentést tesz a rendes Taggyűlésen a Gyülekezet tagjai számára. Az Ellenőrző Bizottság elnöke vezeti az Ellenőrző Bizottság üléseit és annak jegyzőkönyveit az általa erre kijelölt tag készíti el A PÉNZKEZELŐ A Pénzkezelő - az Elnökség irányítása mellett - felelős vezetője a Gyülekezet gazdálkodásának, ennek keretében kezeli a Gyülekezet vagyonát, felelős továbbá a Gyülekezet könyveléséért és rendelkezik a Gyülekezet bankszámlája felett. Intézi a Gyülekezet levelezését és felelős a Gyülekezet okmányaiért, azok megőrzéséért VEZETŐSÉGI CSOPORT A Gyülekezet vallási jellegű működésére tekintettel a Gyülekezet lelki vezetését a Gyülekezet ügyintéző és képviseleti szerveitől elkülönülten működő Vezetőségi Csoport (a továbbiakban Vezetőség) végzi Az Elnökség a Vezetőség által meghatározott lelki célokat figyelembe véve végzi tevékenységét. A Vezetőség tagjai a vezető lelkész(ek) által kijelölt Gyülekezeti tagok. Az Elnökség minden Gyülekezeti alkalmazás, illetve felmondás előtt köteles kikérni a Vezetőség véleményét. 6

7 A Vezetőség feladata a szertartásrend és a Gyülekezeti hitvallás meghatározása, továbbá a Gyülekezet lelki szükségleteinek megfelelően a tanítási rend meghatározása. III. FEJEZET A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 3.1. Minden magyar vagy külföldi állampolgár, illetve hontalan személy, aki elfogadja a Gyülekezet jelen alapszabályát és a Bibliában előírt formában csatlakozik a Gyülekezethez, a Gyülekezet teljes jogú bejegyzett tagjává válhat A tagság megköveteli a Bibliai Szentírás követése iránti folyamatos elkötelezettséget, ezen belül Jézus Krisztus bibliai tanításának egyértelmű vállalását A tag felvételéről a Vezetőség dönt A tagsági viszony megszűnik: (A) a tag tagsági viszonyát egyoldalú nyilatkozattal megszünteti, (B) a tag meghal; (C) Gyülekezet megszűnésével; (D) a tag kizárásával A jogszabályt, az alapszabályt vagy a Gyülekezeti határozatot sértő, illetve a Gyülekezet céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén, különös tekintettel a Gyülekezet vallási jellegű működésére, a tag kizárásáról a Vezetőség jogosult írásban, határozattal dönteni, amennyiben megítélése szerint a tag nem követi a Bibliai tanításokat. A kizárás szándékáról a tagot a vezetőség a kizárás tárgyában döntő ülés megtartása előtt értesíteni köteles. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás okát és tájékoztatni kell a tagot a védekezés lehetőségéről. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A vezetőség határozatával szemben a kizárt tag, a határozat jogszabálysértő jellegére hivatkozva a bírósághoz fordulhat A Gyülekezet tagjai jogosultak a Gyülekezet ügyintéző, képviseleti és döntéshozó szerveinek (azok tagjainak) megválasztására, továbbá részt vehetnek a Gyülekezet tevékenységében és rendezvényein. 3.7 A hivatalos tagjegyzéket az Elnökség által felkért tag vezeti. IV. FEJEZET 7

8 4.1. Vezető tisztségviselők (Elnökség elnöke, titkára, Elnökség további tagjai, Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai) választására kerül sor: A) a megbízás lejártakor, B) a Tisztségviselő tagsági viszonyának megszűnésekor, valamint C) a Tisztségviselő lemondása vagy halála esetén. Bármely tag írásban jelölteket állíthat. Jelöltállításra a Taggyűlés összehívásának napjától a jelöltek listájának közzétételéig van lehetőség. A jelölést az Elnökség titkárának kell benyújtani. A titkár vagy az általa kijelölt személy a jelölést kapott személyeket nyilatkoztatja a jelölés elfogadásáról. A jelöltek listáját az Elnökség a választás előtt legalább 3 nappal a Gyülekezet istentiszteleti helyszínén, vagy helyszínein elhelyezett hirdetmény útján közzéteszi. A választás nyílt szavazással történik a Taggyűlésen. A jelenlévő tagok egyharmada, illetve az Elnökség bármely tagja bármely határozat meghozatala előtt titkos szavazást kérhet. A választási eredményről az Elnökség a tagokat legkésőbb a választást követő 5. napon a Gyülekezet istentiszteleti helyszínén vagy helyszínein közzétett hirdetményben értesíti A Vezetőség tagjait a mindenkori vezető lelkész (vagy vezető lelkészek együttesen) egy évre nevezi(k) ki, írásban. A Vezetőség tagjainak kinevezése megszűnik: A) a kinevezés lejártakor, B) a Vezetőségi tag Gyülekezeti tagsági viszonyának megszűnésekor, C) a Vezetőségi tag lemondása, D) a Vezetőségi tag halála esetén Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő a feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. V. FEJEZET A GYÜLEKEZET GAZDÁLKODÁSA 8

9 5.1. A Gyülekezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint jogosult vagyonával gazdálkodni és rendelkezni. A Gyülekezet kezdő vagyona azonos Krisztus Magyarországi Egyháza megszűnéskori vagyonával. Működése során a Gyülekezet bevételei elsősorban adományokból és egyéb hozzájárulásokból állnak A tagok tagsági díj fizetésére nem kötelesek A Gyülekezet éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el A Gyülekezet bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Gyülekezet tagjai a Gyülekezet tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek. VI. FEJEZET A GYÜLEKEZET MEGSZŰNÉSE 6.1. A Gyülekezet megszűnik, ha (A) a Gyülekezet egy másik Gyülekezettel egyesül (összeolvad, beolvad), (B) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, (C) a bíróság feloszlatja, (D)a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, (E) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, (F) ha a Gyülekezet megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, (G) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt és a Gyülekezetet a nyilvántartásból törlik Abban az esetben, ha a Gyülekezet jogutód nélkül szűnik meg, a Ptk. 3:85 (1) bekezdése alapján a hitelezők követelése után fennmaradó vagyont a Gyülekezet céljával megegyező vagy más hasonló célra létrehozott közhasznú szervezetnek kell átadni. ZÁRÓ RENDELKÉZÉS 9

10 Az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Gyülekezet jelen Alapszabálya a jelenléti ívvel együtt a Fővárosi Törvényszéknél benyújtásra kerüljön. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a évi V. törvény (Ptk.) és a évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. Elnök Titkár tanú tanú Krisztus Magyarországi Gyülekezetének képviselői aláírásunkkal igazoljuk, hogy jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege, a október 2-ai hatállyal életbe léptetett módosításokkal megfelel az okirat hatályos tartalmának. Kelt: Budapest, október 2. Nagy Sándor Elnök Szappanos Péter Titkár 10

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA Elhatározva a BizArt Kísérleti Színház és Művészeti Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Magyar Apartmankiadók Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról,

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület adatai

AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület adatai AZ AKTÍV IDEGENVEZETŐK SZERVEZETE EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Elhatározva az Aktív Idegenvezetők Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete Az Egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai. 1.Az egyesület neve: FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai. 1.Az egyesület neve: FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET A FENYVESI PECA PONT SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Fenyvesi Peca Pont Sporthorgász Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I. fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesületet

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Tervezett. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA

Tervezett. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA Tervezett A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA Tartalom A NAGYCSALÁDOSOK SZENTENDREI EGYESÜLETE... 2 I. AZ EGYESÜLET ADATAI:... 2 II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE:... 2 III.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 Történetiség: A FERENCVÁROSI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szervezett természetjárás 1873-ban kezdődött. Kerületünkben 1919. jún.16-án alakult meg az MTE ferencvárosi osztálya. Majd l963. január

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

3. Az egyesület honlapjának címe:

3. Az egyesület honlapjának címe: A EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve: Pápai Nagycsaládosok Egyesülete (PÁNKE) Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa, Ribizli u. 49/1. (21049/1. hrsz.)

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Regionális Tudományi Társaság ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Regionális Tudományi Társaság, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési

Részletesebben

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Felvéve: az egyesület székhelyén (1172 Bp. Diadal u. 43-49.) Közgyűlés időpontja: 2015. február

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Győri UNICENTRAL Sport Egyesület. Alapszabálya

Győri UNICENTRAL Sport Egyesület. Alapszabálya Győri UNICENTRAL Sport Egyesület Alapszabálya 2016 Az egyesület tagjai az alapszabálynak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Magyar Szállítmányozók Szövetsége. Egyesület

Magyar Szállítmányozók Szövetsége. Egyesület Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület Alapszabály I. Bevezető rendelkezések A Szövetség a tagok közös, tartós, ezen Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület. Az egyesület székhelye: 2750 Nagykőrös, Hársfa u. 15.

Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület. Az egyesület székhelye: 2750 Nagykőrös, Hársfa u. 15. Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A sportegyesület neve: Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület Rövidített neve: NLSE A Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kelt: Tüskevár, 2015. augusztus 20. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az Erdőház Egyesület elnevezésű civil

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A SIMSON Baráti Kör Egyesület 2015. 06. 17-én megtartott közgyűlése 4/2015(Vl. 17.) Kgy. sz. határozatával a Pécsi Törvényszék

Részletesebben

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 1. Az Egyesület neve, székhelye

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 1. Az Egyesület neve, székhelye 1. Az egyesület - Neve: Nyíregyházi Méhészek Egyesülete - Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Toldi út 23. Nyíregyházi Méhészek Egyesülete ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. Az Egyesület

Részletesebben

A MAKKA Szabadidősport Egyesület Alapszabálya. I. Az egyesület adatai. II. Az egyesület célja, tevékenysége

A MAKKA Szabadidősport Egyesület Alapszabálya. I. Az egyesület adatai. II. Az egyesület célja, tevékenysége A MAKKA Szabadidősport Egyesület Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

Az A.D. AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC EGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

Az A.D. AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC EGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai Az A.D. AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja:

Részletesebben

Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Szövetségünk az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

n. Az egyesület célja, tevékenysége

n. Az egyesület célja, tevékenysége 1 AZ IMÁGÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva az Imágó Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya PREAMBULUM A Pécsbányai Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya Az Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület 1.2. Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY KISZÁMOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2016 ELFOGADVA: A Kiszámoló Egyesület 2016.május 15-én Budaörsön megtartott közgyűlésének 2/2016 (V. 15) számú határozatával A Kiszámoló Egyesület ( Egyesület ) közgyűlése

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. Általános rendelkezések VESZPRÉMI TISZTI KASZINÓ HAGYOMÁNŐRZŐ EGYESÜLET Alapszabály A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban: egyesület) közgyűlése 2015. február 11-n, a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület. Lórév. Alapszabálya 1

Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület. Lórév. Alapszabálya 1 Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület Lórév Alapszabálya 1 1 A Budapest Környéki Törvényszék 50.Pk.60.432/1997/39. számú végzésének megfelel en módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A GÁZIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

A GÁZIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA A GÁZIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

I. Az egyesület adatai. II. Az egyesület célja, tevékenysége

I. Az egyesület adatai. II. Az egyesület célja, tevékenysége A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Lepkeháló Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tagjai elhatározták, hogy az Egyesület további sikeres működése, a megváltozott jogi környezethez - így különösen a

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete Alapszabálya --- 1. Az egyesület --- /1/ Az egyesület neve: SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete (a továbbiakban: egyesület) Az alapítás időpontja: 1983. október

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A MAGYAR SZÖVETSÉGI FÓRUM EGYESÜLET (MA-SZÖF) ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

A MAGYAR SZÖVETSÉGI FÓRUM EGYESÜLET (MA-SZÖF) ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) A MAGYAR SZÖVETSÉGI FÓRUM EGYESÜLET (MA-SZÖF) ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) Alapító tagok az alább feltüntetett helyen és napon alakuló ülést tartottak a MAGYAR SZÖVETSÉGI FÓRUM EGYESÜLET elnevezésű civil

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben