Allianz Klasszikusok Élet- és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és"

Átírás

1 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek

2 Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe számú melléklet az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítás Általános Szerződési Feltételeihez Biztosítási fedezetek, valamint megtakarítási és biztosítási programok...ahe-21251/fp 2. számú melléklet az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítás Általános Szerződési Feltételeihez A és B jelű Kondíciós lista...ahe-21251/abk 3. számú melléklet az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosítás Általános Szerződési Feltételeihez Heveny fertőző betegségek listája... AHE-21251/HM Allianz Klasszikusok életbiztosítási fedezetei Különös Szerződési Feltételei... AHE-21252/ÉB Allianz Klasszikusok baleset-biztosítási fedezetei Különös Szerződési Feltételei...AHE-21252/BB Allianz Klasszikusok egészségbiztosítási fedezetei Különös Szerződési Feltételei...AHE-21252/EG Allianz Klasszikusok díjmentesítő fedezetei Szerződési Feltételei... AHE-21252/DM

3 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE /24

4 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerzõdõ között a jelen Általános Szerzõdési Feltételekre való hivatkozással létrejött Allianz Klasszikusok elnevezésû élet- és személybiztosítási szerzõdésekre alkalmazni kell. Az Általános Szerzõdési Feltételek tartalmazzák a szerzõdésben szereplõ biztosítási fedezetekre vonatkozó általános szabályokat. A biztosító és a szerzõdõ fél között a jelen Általános Szerzõdési Feltételek alapján létrejött szerzõdésre az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. I. Fogalmak Biztosítási szerzõdés: A biztosítási szerzõdés a szerzõdõ felek (a szerzõdõ és a biztosító) között jön létre. A biztosítási szerzõdés a szerzõdõ választása szerint egy vagy több, a Különös Szerzõdési Feltételekben szabályozott biztosítási fedezetbõl áll. A szerzõdõ által választott biztosítási fedezeteket a felek a szerzõdésben rögzítik. Biztosítási fedezet: A biztosítónak meghatározott biztosítási kockázatokra, illetve e kockázatokkal összefüggésben bekövetkezõ biztosítási események alapján nyújtandó biztosítási szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalása, melyet a biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében vállal. Azon biztosítási fedezetek felsorolását, amelyekre a jelen Általános Szerzõdési Feltételek vonatkoznak, a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 1. számú mellékletének A része tartalmazza. A biztosítási fedezet lehet megtakarítási életbiztosítási, kockázati életbiztosítási, baleset-biztosítási, egészségbiztosítási vagy kiegészítõ biztosítási fedezet. A megtakarítási életbiztosítási fedezet a biztosítási fedezet tartama végének életben elérése esetén is nyújt szolgáltatást, a kockázati életbiztosítási fedezet csak a biztosítottnak a kockázatviselési idõszakban bekövetkezett halála esetén. A baleset- és egészségbiztosítási fedezetek a Különös Szerzõdési Feltételekben, a kiegészítõ biztosítási fedezetek a rájuk vonatkozó szerzõdési feltételekben felsorolt esetekben nyújtanak szolgáltatást. Egy szerzõdésen belül egyszerre több megtakarítási életbiztosítási fedezet nem szerepelhet. Egy biztosítási fedezet egy biztosítottra vonatkozik. Különös Szerzõdési Feltételek: A Különös Szerzõdési Feltételek tartalmazzák az egyes, egymástól eltérõ tartalmú biztosítási fedezetekre vonatkozó különleges rendelkezéseket. Kondíciós lista: A Kondíciós lista tartalmazza a szerzõdés azon adatait, melyekre a jelen Általános Szerzõdési Feltételek hivatkoznak. A Kondíciós lista elemei a szerzõdés tartama során változhatnak. Technikai kamat: A biztosító által a biztosítási fedezetre garantált befektetési hozam. A technikai kamatot a biztosító már a szerzõdés megkötésekor figyelembe veszi akként, hogy a biztosítási díjat a technikai kamatra tekintettel az egyébként szükséges mértéknél alacsonyabb összegben állapítja meg. Többlethozamszámla: A többlethozamszámla a biztosítási szerzõdésen jóváírt többlethozam mindenkori összegének nyilvántartására szolgáló elkülönített számla a biztosítási szerzõdésen belül. A többlethozam fogalmát a 85. pont tartalmazza. Gyakoriság szerinti díj: A szerzõdõ által a biztosítási díj megfizetésére választott gyakorisággal (évente, félévente, negyedévente vagy havonta) fizetendõ díj. Baleset: A jelen Általános Szerzõdési Feltételek alkalmazásában balesetnek a biztosított akaratán kívül hirtelen fellépett, a Különös Szerzõdési Feltételekben meghatározott következményekkel járó külsõ behatás minõsül. Nem minõsül balesetnek a megemelés, rándulás, fagyás, napszúrás, hõguta, porckorongsérülés, sérv, agyvérzés, továbbá a nem baleseti eredetû vérzés. Nem tekinthetõ balesetnek az öngyilkosság vagy öngyilkossági kísérlet még akkor sem, ha azt a biztosított tudatzavarban követte el. Közlekedési baleset: Az a baleset, amelyet jármûvel vagy gyalogosként közlekedõ biztosított, valamely közlekedésben részt vevõ jármû balesetével összefüggésben szenved el. Nem minõsül közlekedési balesetnek, ha a kerékpáros balesetében más jármû vagy gyalogos nem hatott közre. AHE /24

5 II. A biztosítási szerzõdés alanyai A szerzõdõ 2. A szerzõdõ az, aki a szerzõdés megkötésére ajánlatot tett, és a biztosítási díj megfizetésére köteles. A szerzõdést jogi személy is megkötheti. A biztosított szerzõdõ helyébe történõ belépésének esetei 3. A természetes személy szerzõdõ halála, illetve a jogi személy szerzõdõ jogutód nélküli megszûnése esetén a halál, illetve a megszûnés idõpontjától a szerzõdõi jogok és kötelezettségek átszállnak a 4. pontban meghatározott személyre ha ehhez az ajánlatban vagy a biztosítási fedezetekre vonatkozó rendelkezõ nyilatkozatban hozzájárult aki ezzel a szerzõdõ helyébe lép. 4. A természetes személy szerzõdõ halálának, illetve a jogi személy szerzõdõ jogutód nélküli megszûnésének idõpontjától az alább meghatározott személy léphet a szerzõdõ helyébe: a) a megtakarítási életbiztosítási fedezet biztosítottja, ha a természetes személy szerzõdõ halálának, illetve a jogi személy szerzõdõ jogutód nélküli megszûnésének idõpontjában a szerzõdésben szerepel megtakarítási életbiztosítási fedezet, és ha ennek biztosítottja és az elhunyt szerzõdõ nem azonos személy, b) ha az a) pontban leírt szabály nem alkalmazható, a természetes személy szerzõdõ halálának, illetve a jogi személy szerzõdõ jogutód nélküli megszûnésének idõpontjában az összesítve legmagasabb díjú biztosítási fedezetekkel rendelkezõ biztosított, vagy ha több ilyen van, akkor közülük az a biztosított, aki a legkorábban vált biztosítottá, vagy ha több ilyen van, akkor közülük az, aki az ajánlaton sorrendben a legelsõ helyen szerepelt. 5. A 4. pontban foglaltakon túl a szerzõdés bármelyik biztosítottja vagy más személy a szerzõdõ fél írásbeli hozzájárulásával a biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzõdés létrejötte után bármikor a szerzõdõ helyébe léphet. 6. A 4-5. pontban foglaltakon túl a szerzõdés bármelyik biztosítottja, mielõtt a szerzõdés felmondás vagy a díjfizetés elmaradása miatt megszûnik, a biztosítóval közölt írásbeli nyilatkozatával a szerzõdõ hozzájárulása nélkül a szerzõdõ helyébe léphet. 7. Azokban az esetekben, amikor egy biztosított bármilyen okból a szerzõdõ helyébe lép, a folyó biztosítási idõszakban esedékes díjakért a biztosított a szerzõdõ féllel egyetemlegesen felelõs. A szerzõdõ helyébe belépõ biztosított köteles a szerzõdõnek a szerzõdésre fordított díjait, költségeit megtéríteni. A biztosított 8. A szerzõdõ az ajánlatban vagy a biztosítóhoz intézett a biztosítási fedezet(ek) létrejöttét kezdeményezõ írásbeli nyilatkozatában biztosítottat nevez meg, akire vonatkozóan biztosítási fedezetet választ. Biztosított az a természetes személy, akinek a személyére a rá vonatkozó biztosítási fedezet tekintetében a biztosító kockázatviselése fennáll. Biztosított lehet a szerzõdõ, ha természetes személy, vagy más természetes személy is. 9. A biztosított belépési korának a biztosítási fedezet tartamának kezdetén, valamint a 42. a) és 42. c) pontban foglalt változtatás idõpontjában az akkor hatályos B jelû Kondíciós lista 5.1. pontjában meghatározott életkorhatárok közé kell esnie. A biztosító a biztosítási fedezet létrejöttekor a biztosított belépési korát az alábbiak szerint állapítja meg: a) ha a biztosítási fedezet a szerzõdés elsõ évfordulóját megelõzõ hatállyal jön létre, akkor a biztosítási szerzõdés tartama kezdetének évszámából levonja a biztosított születésének évszámát, b) ha a biztosítási fedezet a szerzõdés elsõ évfordulóját követõ, de nem az évfordulóval megegyezõ hatállyal jön létre, akkor a biztosítási fedezet létrejöttét megelõzõ évforduló évszámából levonja a biztosított születésének évszámát, c) ha a biztosítási fedezet a szerzõdés évfordulójával megegyezõ hatállyal jön létre, akkor az évforduló évszámából levonja a biztosított születésének évszámát. 10. A biztosítónak a biztosítási fedezetek Különös Szerzõdési Feltételei alapján fennálló kockázatviselése a szerzõdõ rendelkezése alapján a biztosítási fedezet tartamának kezdetén vagy a 42. a) pontban foglalt változtatás idõpontjában egy vagy több de legfeljebb az akkor hatályos B jelû Kondíciós lista 5.4. pontjában meghatározott számú biztosítottra, és biztosítottanként akár különbözõ biztosítási fedezet(ek)re és/vagy biztosítási összeg(ek)re, tartamra, önrésznapokra vonatkozhat. A kedvezményezett 11. Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a haláleseti vagy elérési kifizetésre jogosult. A kedvezményezett természetes és jogi személy is lehet. 3/24 AHE-21251

6 A kedvezményezett(ek) megjelölésére a biztosított egyidejû hozzájárulásával a szerzõdõ jogosult. 12. Egy biztosítási szolgáltatásra vonatkozóan több kedvezményezett megjelölése esetén a szerzõdõ meghatározhatja a kedvezményezés arányait. Ennek hiányában a kedvezményezés arányát a kedvezményezettek között egyenlõnek kell tekinteni. fedezetre vonatkozó kockázatviselés alatt bekövetkezett biztosítási esemény esetén az adott típusú biztosítási fedezetre vonatkozó Különös Szerzõdési Feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesíti vagyis a biztosítási összeget, annak többszörösét vagy meghatározott részét fizeti ki a biztosított vagy a kedvezményezett részére, illetve átvállalja a szerzõdõtõl a biztosítási fedezetek díjának megfizetését. 13. A szerzõdõ bármelyik kedvezményezett helyett a biztosítóhoz intézett és hozzá eljuttatott írásbeli nyilatkozattal más kedvezményezettet nevezhet meg. A kedvezményezettek módosítása a változtatás után bekövetkezõ biztosítási eseményekre érvényes. A kedvezményezett kijelöléséhez, illetõleg a kedvezményezés megváltoztatásához ha a szerzõdõ nem azonos az adott biztosítottal a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. A szerzõdõ a biztosítotthoz és/vagy kedvezményezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállalhat arra, hogy a kedvezményezett kijelölést folyamatosan hatályban tartja. A szerzõdõnek a nyilatkozatról a biztosítót tájékoztatnia kell. Az ilyen kedvezményezett jelölést a biztosított és/vagy kedvezményezett hozzájárulása nélkül nem lehet módosítani vagy visszavonni. 14. A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte elõtt meghal (illetve a jogi személy kedvezményezett jogutód nélkül megszûnik). Ha a szerzõdõ ilyenkor nem tesz új nyilatkozatot a kedvezményezésrõl, de korábban több kedvezményezettet is megjelölt, akkor a továbbiakban a kedvezményezés arányára a hatályban maradt jelölések egymáshoz viszonyított aránya az irányadó. 15. Ha a szerzõdõ nem jelölt meg kedvezményezettet, vagy a kedvezményezés a biztosítási esemény bekövetkeztekor nincs hatályban, a biztosító a biztosítási összeget a biztosítottnak vagy a biztosított halála esetén a biztosított örökösének fizeti ki. III. Általános rendelkezések A biztosítási esemény 16. A biztosítási esemény meghatározását az egyes biztosítási fedezetek Különös Szerzõdési Feltételei tartalmazzák. A biztosítási szolgáltatás 17. A biztosító a biztosítási fedezet díjának megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási A biztosítási összeg 18. A biztosítási összeg az a pénzösszeg, amelynek illetve amely többszörösének vagy meghatározott részének megfizetését a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezte esetén vállalja. 19. A biztosítási fedezet kezdeti biztosítási összegét az ajánlattételkor a szerzõdõ határozza meg. 20. A biztosítási összeg a biztosítási fedezet tartama alatt a jelen Általános Szerzõdési Feltételek VII., Értékkövetés címû fejezetében foglaltak szerint változhat. A biztosítási többletszolgáltatás 21. A biztosító külön díj megfizetése nélkül emelt összegû kifizetést teljesít a megtakarítási életbiztosítási fedezet haláleseti biztosítási összege, a kockázati élet-, valamint a baleset- és egészségbiztosítási fedezetek biztosítási összege tekintetében az alábbi esetekben és mértékben: a) ha a biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában az ekkor hatályos B jelû Kondíciós lista 2.1. pontjában szereplõ életkornál fiatalabb gyermeke vagy unokája van, és ezt a biztosítási eseménnyel együtt dokumentáltan bejelentik, az ugyanazon pontban meghatározott mértékben, b) ha a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában a szerzõdés gyakoriság szerinti díja meghaladja a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 2.2. pontjában foglalt mértéket, az ugyanazon pontban meghatározott mértékben, c) ha a szerzõdõ a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában a biztosítónál rendszeres díjfizetésû, díjjal fedezett, legalább egy éve érvényben lévõ biztosítási szerzõdéssel, vagy az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárnál legalább egy éves önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, vagy az Allianz Hungária Egészségpénztárnál legalább egy éves egészségpénztári tagsággal, vagy az FHB Bank Zrt.-nél (úgy is mint az Allianz Bank Zrt. jogutódjánál) legalább egy éves folyószámla-szerzõdéssel rendelkezik, a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában hatályos AHE /24

7 B jelû Kondíciós lista 2.3. pontjában meghatározott mértékben. 22. A 21. a) pontban foglalt többletszolgáltatás egyszerre csak egy gyermekre vagy egy unokára vehetõ igénybe. Ha a biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában az akkor hatályos B jelû Kondíciós lista 2.1. pontjában meghatározott életkornál fiatalabb gyermeke és unokája is van, az ugyanazon pontban szereplõ mértékek közül a magasabb többletszolgáltatás vehetõ igénybe. A 21. pont vonatkozásában gyermeknek tekintendõ a biztosított vér szerinti gyermeke, valamint az általa örökbe fogadott gyermek. Unokának tekintendõ a biztosított vér szerinti gyermekének vagy örökbe fogadott gyermekének vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke. 23. A 21. pontban foglalt többletszolgáltatások egyszerre is igénybe vehetõk, ebben az esetben a többletszolgáltatások mértéke összeadódik. Abban az esetben, ha a biztosító szolgáltatása a Különös Szerzõdési Feltételek szerint a biztosítási összeg egy meghatározott százaléka, akkor ezt a százalékot a biztosító az esetleges többletszolgáltatásokkal növelt biztosítási összegre alkalmazza (tehát az egyes százalékos mértékek összeszorzódnak). b) abban az esetben, ha a biztosítási fedezet a szerzõdés létrejöttét követõen, annak tartama alatt jön létre, a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozatnak a biztosító részére történt átadását követõ hó elsõ napjának 0 órája, ha a felek másként nem állapodnak meg. A biztosítási fedezet tartamának lehetséges hosszát a biztosító határozza meg. A biztosítási fedezet tartamának a biztosítási fedezet tartamának kezdetén, valamint a 42. f) pontban foglalt változtatás idõpontjában az akkor hatályos B jelû Kondíciós lista 5.3. pontjában meghatározott tartamhatárok közé kell esnie. A biztosítási fedezet tartama végének a biztosítási fedezet tartamának kezdetén, valamint a 42. f) pontban foglalt változtatás idõpontjában meg kell elõznie a biztosított akkor hatályos B jelû Kondíciós lista 5.2. pontjában meghatározott életkorának betöltését. 26. A biztosítási idõszak egy hónap. 27. A biztosítási évforduló a biztosítási szerzõdés tartamán belül minden évben a szerzõdés tartama végének hónapjával megegyezõ naptári hónapot követõ hónap elsõ napja. Az egy szerzõdésen belül létrejött biztosítási fedezetek évfordulói a szerzõdés évfordulójával megegyeznek. A biztosítási szerzõdés tartama, a biztosítási fedezet tartama, a biztosítási idõszak, a biztosítási évforduló 24. A biztosítási szerzõdés határozott tartamú. A biztosítási szerzõdés tartamának kezdete az ajánlattételt követõ hó elsõ napjának 0 órája, ha a felek másként nem állapodnak meg. Az ajánlattétel idõpontja az aláírt ajánlatnak a biztosító vagy képviselõje részére történõ átadásának napja. A biztosítási szerzõdés tartamának lejárata megegyezik a szerzõdésben szereplõ biztosítási fedezetek lejáratai közül a legkésõbbivel. 25. Az egyes biztosítási fedezet(ek) tartamát a felek a szerzõdésben rögzítik. A szerzõdésen belül a biztosítási fedezetek tartama, azok kezdete és lejáratának éve egymástól eltérhet, azonban a lejárat hónapjának minden biztosítási fedezet esetében meg kell egyeznie. A biztosítási fedezet tartamának kezdete: a) abban az esetben, ha a biztosítási fedezet a szerzõdéssel egyidejûleg jön létre, megegyezik a szerzõdés tartamának kezdetével, A biztosítási szerzõdés területi és idõbeli hatálya 28. A biztosító kockázatviselése kiterjed a világ bármely pontján bekövetkezett biztosítási eseményre, és a szerzõdés tartamán belül a nap 24 órájában fennáll. IV. A szerzõdés és a biztosítási fedezetek létrejötte, hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete, a biztosítási fedezetek megváltoztatása és a közlési kötelezettség A szerzõdés és a biztosítási fedezetek létrejötte 29. A biztosítási szerzõdés a felek megállapodásával jön létre. A szerzõdést az egyes biztosítási fedezetek alkotják, függetlenül azok számától és létrejöttük idõpontjától. 30. A biztosítási szerzõdés egy biztosított tekintetében a szerzõdõ választása szerint egy vagy több biztosítási fedezetre vonatkozhat. AHE /24

8 A szerzõdésnek legalább egy életbiztosítási vagy balesetbiztosítási vagy egészségbiztosítási fedezetet tartalmaznia kell. 31. Biztosítási fedezet a) a szerzõdés létrejöttének idõpontjában, vagy b) a szerzõdés tartama alatt jöhet létre. 32. A biztosítási fedezet a felek megállapodásával jön létre. A megállapodás a) abban az esetben, ha a biztosítási fedezet a szerzõdéssel egyidejûleg jön létre, a szerzõdõ ajánlatából és a biztosító által kiállított elfogadó nyilatkozatából (kötvénybõl) áll, b) abban az esetben, ha a biztosítási fedezet a szerzõdés létrejöttét követõen, annak tartama alatt jön létre, a szerzõdõnek a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozatából és a biztosító által kiállított elfogadó nyilatkozatából áll. 33. A szerzõdés vagy biztosítási fedezet akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlat beérkezésétõl számított vagy a szerzõdõnek a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozatának beérkezésétõl számított amennyiben az ajánlat, vagy a biztosítási fedezet megkötését kezdeményezõ nyilatkozat elbíráláshoz egyedi kockázatelbírálásra van szükség, úgy 60 napon belül 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, ha a szerzõdõ annak megtétele elõtt a megfelelõ tájékoztatást megkapta és az ajánlatot a biztosító által rendszeresített nyomtatványon, a díjszabásnak megfelelõen tette. Ilyen esetben a szerzõdés vagy biztosítási fedezet az ajánlatnak a biztosító vagy képviselõje részére történõ átadásának napjára, vagy a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozatnak a biztosító részére történõ átadásának napjára, visszamenõleges hatállyal a kockázatelbírálási idõ elteltét követõ napon jön létre. 34. Ha a kötvény vagy a biztosító elfogadó nyilatkozatának tartalma a szerzõdõ ajánlatától vagy a szerzõdõnek a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozatában foglaltaktól eltér, és az eltérést a szerzõdõ a kötvény, illetve a biztosító elfogadó nyilatkozata kézhezvételétõl számított 15 napon belül nem kifogásolja, akkor a szerzõdés vagy a biztosítási fedezet a kötvény vagy a biztosító elfogadó nyilatkozatának tartalma szerint jön létre. Ezt a rendelkezést a lényeges eltérésekre ideértve különösen azt az esetet, amikor a biztosító a kockázat elbírálása alapján az ajánlatban rögzített díjhoz képest emelt díjat határoz meg csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító az eltérésre a szerzõdõ figyelmét a kötvény vagy elfogadó nyilatkozatának kiküldésével egyidejûleg írásban felhívja. Ha a felhívás elmarad, a szerzõdés vagy biztosítási fedezet az ajánlat vagy a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ szerzõdõi nyilatkozat tartalmának megfelelõen jön létre. 35. A biztosító az ajánlatot vagy a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozatot annak átadásától számított 15 napon belül írásban elutasíthatja. Az elutasítást a biztosító nem köteles megindokolni. 36. A biztosító egyedi kockázatelbírálás esetén az ajánlatot vagy a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozatot annak átadásától számított 60 napon belül elutasíthatja. Amennyiben a kockázatelbírálás alatt biztosítási esemény következne be, úgy a biztosító csak akkor élhet ezzel a jogával, ha az ajánlat vagy a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges. Egyedinek minõsül a kockázatelbírálás, ha egészségügyi nyilatkozat kitöltése és/vagy orvosi vizsgálat szükséges. 37. Ha a szerzõdõ és a biztosított nem azonos, a szerzõdés megkötéséhez és a biztosítási fedezet létrejöttéhez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. Ha a biztosított kiskorú, és a szerzõdés megkötését, illetve a biztosítási fedezet létrejöttét nem a törvényes képviseletet gyakorló szülõje kezdeményezi, a szerzõdés, illetve a biztosítási fedezet érvényességéhez szükséges a törvényes képviseletet gyakorló szülõ vagy a gyámhatóság jóváhagyása. A gyámhatóság jóváhagyása szükséges a szerzõdés megkötéséhez, valamint a biztosítási fedezet létrejöttéhez, ha a biztosított a cselekvõképességében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott vagy cselekvõképtelen nagykorú. 38. A biztosított hozzájárulása nélkül kötött szerzõdésnek, illetõleg létrejött biztosítási fedezetnek a kedvezményezett kijelölését tartalmazó része semmis; ilyen esetben kedvezményezettnek a biztosítottat, illetõleg örökösét kell tekinteni. 39. Ha a szerzõdõ életbiztosítási, egészségbiztosítási vagy kiegészítõ biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezi, a biztosító jogosult egészségi nyilatkozat kitöltését vagy orvosi vizsgálat elvégzését elõírni. Az orvosi vizsgálat költségét a biztosító viseli. A szerzõdés és a biztosítási fedezet hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete 40. A szerzõdés és a szerzõdéssel egyidõben létrejövõ biztosítási fedezet az azt követõ napon 0 órakor lép hatályba, amikor a) a szerzõdõ a szerzõdés elsõ díját megfizette, vagy b) a felek a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg (69.pont), feltéve, hogy a szerzõdés és az adott biztosítási fedezet létrejött vagy létrejön. AHE /24

9 A szerzõdés létrejötténél késõbbi idõpontban létrejövõ biztosítási fedezet az azt követõ napon 0 órakor lép hatályba, amikor a biztosítási fedezet létrejöttére vonatkozó nyilatkozat a biztosítóhoz beérkezett, feltéve, hogy a biztosítási fedezet létrejött vagy létrejön és a szerzõdõ a biztosítási fedezet elsõ díját a 68. pontban foglaltak szerint megfizeti. A jelen szerzõdési feltétel 33. és 36. pontjában rögzített esetben a biztosítási szerzõdés az ajánlatnak, illetve a biztosítási fedezet létrejöttét kezdeményezõ nyilatkozatnak a biztosító vagy képviselõje részére történõ átadásának napján lép hatályba és a biztosító onnantól viseli a kockázatot is, feltéve, ha a szerzõdés létrejön. 41. A biztosítónak a szerzõdésre vagy a biztosítási fedezetre vonatkozó kockázatviselése a várakozási idõre vonatkozó rendelkezésekben foglalt eltérésekkel a szerzõdés vagy a biztosítási fedezet hatálybalépésével kezdõdik meg. 45. A 42. a), c), e) és f) pontban foglalt változtatáshoz a biztosított hozzájárulása szükséges, kivéve 93. pontban foglalt esetben. 46. A 42. a), c), e) és f) pontban foglalt változtatás végrehajtásához a felek közös megegyezése szükséges, kivéve a 93. pontban foglalt esetben. A biztosító 15 napon belül elbírálja a szerzõdõ kezdeményezését. A biztosító nem köteles megindokolni a szerzõdõ 42. a), c), e) és f) pontban foglalt változtatási igényének elutasítását. 47. A szerzõdés megváltoztatására vonatkozó igény teljesítéséhez a biztosító elfogadó nyilatkozata nem szükséges a 42. b) és d) pontban foglalt esetben. 48. A 42. e) és f) pontban foglalt változtatás végrehajtásával, annak hatályától a biztosítási fedezet díja emelkedhet. A biztosítottak, a biztosítási fedezetek, a biztosítási összegek és a biztosítási tartam megváltoztatása 42. A szerzõdõnek joga van a szerzõdés tartama alatt a biztosítottak személyének, az egyes biztosítottakra vonatkozó biztosítási fedezeteknek, az egyes biztosítási fedezetek biztosítási összegeinek és tartamának megváltoztatására, azaz lehetõsége van a) új biztosított megjelölésére, és rá vonatkozóan új biztosítási fedezet(ek) létrejöttének kezdeményezésére, b) a szerzõdésben szereplõ valamelyik biztosított biztosítottként való megnevezésének visszavonására, mellyel az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási fedezet megszûnik a 120. e) pontban foglaltak szerint, c) a szerzõdésben szereplõ valamelyik biztosítottra vonatkozóan új biztosítási fedezet(ek) létrejöttének kezdeményezésére, d) a biztosítási fedezet(ek) megszüntetésére a 120. d) pontban foglaltak szerint, e) a biztosítási fedezet(ek) biztosítási összegeinek megváltoztatására, f) a biztosítási fedezet(ek) tartamának megváltoztatására. A jelen pontban foglalt változtatásokat a szerzõdõ a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatban kezdeményezheti. 43. A 42. pontban foglalt változtatások végrehajtására a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.1. pontjában meghatározott idõszakban akkor van mód, ha a változtatás után megállapított fizetendõ díj a változtatás elõttinél nem kevesebb. 44. A 42. a) pont alapján új biztosított kijelölése csak a rá vonatkozó biztosítási fedezet létrejöttével együtt érvényes. 49. Abban az esetben, ha a szerzõdõ a jelen Általános Szerzõdési Feltételek alapján létrejött biztosítási fedezeteknek a 42. a), c), e) vagy f) pontban foglalt változtatására vonatkozóan írásbeli igényt nyújt be a biztosítóhoz, akkor a biztosító az igény elbírálásához jogosult egészségi nyilatkozat kitöltését vagy orvosi vizsgálat elvégzését elõírni, kivéve a 93. pontban foglalt esetben. Az orvosi vizsgálat költségét a biztosító viseli. 50. A szerzõdés 42. pontban foglalt változtatása az erre vonatkozó igény beérkezését követõ naptól kezdõdõen hatályos, feltéve, hogy a biztosító a 46. pontban foglalt esetekben az igényt írásban elfogadta, valamint a szerzõdõ a 42. e) és f) pontban foglalt esetekben az esetleges, 83. pont szerinti díjtartalék-különbözetet megfizette. 51. A 42. a) és c) pontban foglalt esetekben a változtatás hatályának idõpontjában érvényes A és B jelû Kondíciós listák az irányadók. A 42. b), d), e) és f) pontban foglalt esetekben a tartam kezdetén érvényes A jelû és a változtatás hatályának idõpontjában érvényes B jelû Kondíciós listák az irányadók. 52. Nem tekintendõk a szerzõdés módosításának azok a rendelkezések, amelyekre a szerzõdõt a jelen Általános Szerzõdési Feltételek, a biztosítási fedezetek Különös Szerzõdési Feltételei, valamint a kiegészítõ biztosítási fedezetek szerzõdési feltételei feljogosítják, függetlenül attól, hogy a változtatáshoz szükséges-e a biztosító elfogadó nyilatkozata. A közlési és változásbejelentési kötelezettség 53. A szerzõdõ és a biztosított köteles a szerzõdéskötéskor, illetõleg a 42. a), c), e) és f) pontban foglalt esetekben AHE /24

10 a biztosítóval a valóságnak megfelelõen közölni minden olyan, a biztosítási kockázat elvállalása szempontjából lényeges körülményt, és ezek változását, amelyre a biztosító a szerzõdéskötéskor vagy a biztosítási fedezet létrejöttekor kérdést tett fel, és amelyet a szerzõdõ vagy a biztosított ismert, vagy ismernie kellett. A biztosítottnak a biztosítási fedezet létrejöttéhez adott hozzájárulása egyben annak a kötelezettségnek a vállalását is jelenti, hogy a) aláveti magát a kockázatelbíráláshoz szükséges orvosi vizsgálatoknak, b) lehetõvé teszi a közölt adatok ellenõrzését a biztosító részére (ideértve a biztosított korának a biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges igazolását is). 54. A biztosítási kockázat elvállalása szempontjából lényeges kérdésnek minõsülnek azok a kérdések, amelyeket a biztosító az orvosi vizsgálat során tesz fel, vagy amelyekre az egészségi nyilatkozatban rákérdez. A biztosító a kockázat elvállalása szempontjából más lényeges kérdésben is kérhet tájékoztatást a szerzõdõtõl és a biztosítottól. Ilyen lényeges kérdésnek minõsül az amerikai adózók nemzetközi azonosítását célzó törvénynek (FATCA) való megfelelés érdekében végzett adatellenõrzés. c) a biztosítási fedezet tartamának megemelésekor a megemelt és az eredeti tartam különbözetére vonatkozóan, ha bizonyítják, hogy a biztosító az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosítási fedezet létrejöttekor, vagy a biztosítási fedezet biztosítási összegének emelésekor, vagy a biztosítási fedezet tartamának meghosszabbításakor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. 58. A közlési kötelezettség megsértése ellenére beáll a biztosító kötelezettsége, ha a) a biztosítási fedezet létrejöttétõl, b) a biztosítási fedezetre vonatkozó biztosítási összeg emelésétõl vagy c) a biztosítási fedezet tartamának meghosszabbítása esetén annak idõpontjától a biztosítási esemény bekövetkeztéig 5 év már eltelt. 59. Ha az életkor helytelen bevallása következtében a biztosítási fedezet díját a valóságos belépési kor után járónál alacsonyabb összegben állapították meg, akkor a biztosító a biztosítási összeget a ténylegesen fizetett díj és a valóságos belépési korhoz tartozó díjszabásnak megfelelõen csökkenti, ha viszont a díj a helytelen korbevallás folytán magasabb összegben nyert megállapítást, a biztosító visszatéríti a díjkülönbözetet a szerzõdõnek. A szerzõdõ és a biztosított köteles a jelen pontban meghatározott vizsgálat és nyilatkozat megtétele során feltett kérdésekre adott válaszok változása esetén a biztosítót ezen változásokról 15 napon belül írásban tájékoztatni. 55. A biztosított, illetve a szerzõdõ fél a biztosítónak az 54. pont szerinti, írásban vagy szóban feltett kérdéseire adott, a valóságnak megfelelõ és aláírt válaszával tesz eleget közlési kötelezettségének. Az orvosi vizsgálat nem mentesít a közlési kötelezettség megsértésének jogkövetkezményei alól. 56. Ha a biztosítónak az 54. pont szerinti kérdéseire adott tájékoztatás valótlannak bizonyulna (a közlési kötelezettség megsértése), a biztosító fizetési kötelezettsége nem áll be a) a biztosítási fedezetre vonatkozóan, b) a biztosítási fedezet biztosítási összegének emelésekor az emelés elõtti és utáni biztosítási összegek különbözetére vonatkozóan, illetve c) a biztosítási fedezet tartamának megemelésekor a megemelt és az eredeti tartam különbözetére vonatkozóan. 57. A biztosító fizetési kötelezettsége beáll a) a biztosítási fedezetre vonatkozóan, b) a biztosítási fedezet biztosítási összegének emelésekor az emelés elõtti és utáni biztosítási összegek különbözetére vonatkozóan, illetve 60. Ha a biztosított életkorát nem a valóságnak megfelelõen a biztosítási fedezet létrejöttének vagy a 42. a), c), e) és f) pontban foglalt változtatások idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 5.1. pontjában meghatározott legalacsonyabb életkort elérõnek vagy az ugyanott meghatározott legmagasabb életkort meg nem haladónak vallották be, a közlési kötelezettség megsértésének az 56. és 58. pontban foglalt következményeit kell alkalmazni; ha pedig a közlési kötelezettség megsértésének a következményei nem alkalmazhatók, az 59. pont az irányadó. 61. Ha a biztosított életkorát nem a valóságnak megfelelõen a biztosítási fedezet létrejöttének vagy a 42. a), c), e) és f) pontban foglalt változtatások idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 5.1. pontjában meghatározott legalacsonyabb életkort elérõnek vallották be, azonban a biztosítási esemény bekövetkezésének idõpontjában a biztosított életkora meghaladja ezt a legalacsonyabb életkort, akkor a közlési kötelezettség megsértésének jogkövetkezményei nem alkalmazandók. 62. A közlési, illetõleg a változásbejelentési kötelezettség a szerzõdõt és a biztosítottat egyaránt terheli, egyikük sem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, illetõleg bejelentésre köteles lett volna. AHE /24

11 63. Amennyiben a biztosító a szerzõdéskötést, illetve az élet- és/vagy egészségbiztosítási fedezet létrejöttét követõen szerez tudomást a szerzõdéskötéskor, vagy a fedezet létrejöttekor már fennállott lényeges körülményrõl, vagy a lényeges körülményekben, kérdésekben bekövetkezett változásról és ezek a biztosító kockázatának jelentõs növekedését eredményezik, úgy a biztosító jogosult az élet- és/vagy egészségbiztosítási fedezetet a tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül módosítani vagy azt 30 napra írásban felmondani. A biztosítási fedezet díjfizetési gyakorisága a szerzõdés díjfizetési gyakoriságával megegyezik. Az egyes díjfizetési gyakoriságokra és díjfizetési módokra a biztosító eltérõ díjat határoz meg. A szerzõdés díját a biztosító az éves gyakoriságú banki díjfizetés esetén alkalmazott díjnak a díj esedékességének idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 3.1. pontjában foglalt megfelelõ értékkel történõ megszorzásával állapítja meg. Ha a szerzõdõ a biztosító módosító javaslatát nem fogadja el, vagy arra annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül nem válaszol, az élet- és/vagy egészségbiztosítási fedezet a módosító javaslat kézhezvételétõl számított harmincadik napon megszûnik. A fenti jogkövetkezmények csak akkor alkalmazhatóak, ha ezekre a biztosító a módosító javaslatban a szerzõdõ figyelmét felhívta, és a szerzõdés vagy az élet- és/vagy egészségbiztosítási fedezet létrejöttétõl, valamint a lényeges körülményekben, kérdésekben bekövetkezett változások bejelentésére nyitva álló az 54. pontban meghatározott határidõtõl kevesebb, mint 5 év telt el. V. A biztosítási díj 64. A biztosító a befizetett díjakat a biztosítási díj számításakor meghatározott költségei levonása után a 17. pontban megjelölt biztosítási szolgáltatás fedezetére fordítja. 65. A szerzõdõ által fizetendõ biztosítási díj az egyes biztosítási fedezetek díjának összege. A biztosítási fedezet díja a díjszabás alapján megállapított forintérték. A biztosító a biztosítási fedezet díjának megállapításakor a biztosítási fedezet típusától függõen figyelembe veszi a biztosítási összeget, a biztosítási tartamot, a díjfizetés gyakoriságát és módját, a biztosított belépési korát, egészségi körülményeit és a szerzõdõ által vállalt önrészt. A díjfizetés tartama, a biztosítási fedezet díjának és a biztosítási szerzõdés díjának esedékessége 66. A biztosítási fedezet díja a biztosítási fedezet teljes tartama alatt ezen belül legfeljebb a biztosított halála hónapjának utolsó napjáig vagy a biztosítási fedezet korábbi megszûntéig, illetve a biztosítási fedezetnek kiegészítõ biztosítási fedezet alapján történõ díjmentesítése napjáig, forintban illeti meg a biztosítót. 68. A biztosítási szerzõdés elsõ díját az ajánlattételkor kell megfizetni, minden késõbbi díj pedig annak a felek megállapodása szerinti évi, félévi, negyedévi vagy havi díjfizetési gyakoriságnak megfelelõ idõszaknak az elsõ napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A 42. a), c), e) és f) pontban foglalt változtatások esetén, ha a változtatás hatálya nem a díjfizetési gyakoriság szerinti esedékesség idõpontjára esik, a következõ díjesedékesség idõpontjáig terjedõ idõszakra vonatkozó díj a változtatás hatályától számított 30. napon esedékes. 69. A szerzõdõ és a biztosító a szerzõdés elsõ díjának megfizetésére vonatkozóan díjhalasztásban állapodhat meg. A halasztott elsõ díjat legkésõbb az ajánlattételt követõ hó elsõ napjától (a szerzõdés tartamának kezdetétõl) számított 15. nappal bezárólag kell megfizetni. Amennyiben a szerzõdés esedékes elsõ, halasztott elsõ és rendszeres díját a fent megjelölt idõpontokig (esedékesség) nem fizetik meg, úgy a biztosító írásbeli felszólító levélben 30 napos póthatáridõt ad a díj megfizetésére. Ha a szerzõdõ a halasztott elsõ díjat a megállapított határidõ vagy póthatáridõ lejártáig nem fizeti meg, akkor a szerzõdés legkésõbb a póthatáridõ leteltével kifizetés nélkül megszûnik a 119. e) pontban foglaltak szerint. 70. A díj azon a napon tekintendõ megfizetettnek, amikor az tekintet nélkül a díjfizetés módjára (postai csekk, díjlehívás vagy banki átutalás) a biztosítónak a szerzõdés díjainak fogadása céljából rendszeresített számlájára a szükséges azonosító adatokkal beérkezik. A biztosító e célra rendszeresített számlájának számát a díjfizetés esedékességének idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 1.1. pontja tartalmazza. Ha a díj rendelkezik ugyan a szükséges azonosító adatokkal, de nem a biztosító megfelelõ számlájára érkezik, akkor az legkésõbb a beérkezésétõl számított hetedik napon tekintendõ megfizetettnek. 67. A szerzõdõ a biztosítási díjra vonatkozóan éves, féléves, negyedéves vagy havi díjfizetési gyakoriságot választhat. A díjfizetési gyakoriság szerinti valamelyik díjesedékességnek meg kell egyeznie a biztosítási évfordulóval. 71. A szerzõdõ a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerzõdés tartama alatt bármikor módosíthatja a szerzõdés díjfizetési gyakoriságát, illetve módját. A szerzõdõ olyan díjfizetési gyakoriságot választhat, melyben AHE /24

12 a díj esedékességének valamelyik következõ idõpontja megegyezik az évfordulóval. A biztosító a díjfizetés gyakoriságát a szerzõdõ nyilatkozatának beérkezése után esedékessé váló elsõ fizetendõ díj esedékességének napjával módosítja. A szerzõdõ díjfizetés módosításáról szóló nyilatkozatát az azt követõen esedékessé váló díj fizetési határidejét megelõzõ 30 napban teheti meg. A díjfizetés gyakoriságának vagy módjának megváltoztatása a fizetendõ díj változását vonhatja maga után. A minimális díj 72. A biztosító valamennyi díjfizetési gyakoriságra vonatkozóan meghatározhatja az egy biztosítottra, illetve a szerzõdésre vonatkozó minimális díjat. Az ajánlatban szereplõ fizetendõ díj, valamint a szerzõdés tartama alatt, a 42. vagy a 120. f) pontban foglalt változtatások után megállapított díj ha az kevesebb, mint a változtatás elõtti fizetendõ díj nem lehet kevesebb az alábbiakban meghatározott minimális díjnál. Ha a szerzõdésben szerepel megtakarítási életbiztosítási fedezet, a szerzõdésre vonatkozó minimális díj mértékét a tartam kezdetén vagy a 42., illetve a 120. f) pontban foglalt változtatások idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 4.1. pontja, az egy biztosítottra vonatkozó minimális díjat ugyanazon Kondíciós lista 4.3. pontja tartalmazza. Ha a szerzõdésben nem szerepel megtakarítási életbiztosítási fedezet, a szerzõdésre vonatkozó minimális díj mértékét a tartam kezdetén vagy a 42., illetve a 120. f) pontban foglalt változtatások idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 4.2. pontja, az egy biztosítottra vonatkozó minimális díjat ugyanazon Kondíciós lista 4.4. pontja tartalmazza. A biztosítási díj nemfizetésének következményei, automatikus díjkölcsön 73. Ha a díjfizetés elmaradása miatt a díjjal nem fedezett idõszak hossza meghaladja a 90 napot, a) a szerzõdés kifizetés nélkül megszûnik a 119. b) pontban foglaltak szerint, ha a szerzõdésben sem megtakarítási életbiztosítási fedezet, sem díjmentesített biztosítási fedezet nem szerepel, b) a szerzõdés kifizetés nélkül megszûnik a 119. c) pontban foglaltak szerint, ha a szerzõdésben szerepel megtakarítási életbiztosítási fedezet, de annak tartamából még nem telt el a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.1. pontjában meghatározott idõszak, valamint a szerzõdésben nem szerepel díjmentesített biztosítási fedezet, c) az utolsó, díjjal teljesen fedezett hónapot követõ 90. nappal automatikus díjkölcsön lép életbe, ha a szerzõdésben szerepel megtakarítási életbiztosítási fedezet, és annak tartamából már eltelt a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.1. pontjában meghatározott idõszak. A jelen pontban foglalt esetben a szerzõdés nem szûnik meg, és a biztosító az esedékes díjakat a megtakarítási életbiztosítási fedezet díjtartalékából levonja (automatikus díjkölcsönt nyújt), d) az utolsó, díjjal teljesen fedezett hónapot követõ 90. nappal a szerzõdésben szereplõ összes díjköteles biztosítási fedezet megszûnik, ha a c) pont szerinti automatikus díjkölcsön nyújtására nincs lehetõség és a szerzõdésben szerepel díjmentesített biztosítási fedezet. 74. Az automatikus díjkölcsönt a biztosító 11 hónapos tartamra nyújtja. 75. Az automatikus díjkölcsön után fizetendõ kamat mértékét a biztosító határozza meg. A kamat aktuális mértékét a kamat elszámolásának idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 6.1. pontja tartalmazza. A kamatszámítás havonta, minden naptári hónap végén történik. A kamatszámítás tekintetében egy hónap alatt 30 naptári nap értendõ, amelybe a kölcsön felvételének napja nem számít bele. Minden naptári hónap végén az addig meg nem fizetett kamatok az automatikus díjkölcsön-tartozás összegét növelik (tõkésítés). 76. A szerzõdõ a kölcsön lejárata, illetve a szerzõdés vagy a megtakarítási életbiztosítási fedezet megszûnése elõtt bármely idõpontban megfizetheti az automatikus díjkölcsöntartozás kamatokkal növelt összegét, vagy annak egy részét a befizetés idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 1.1 pontjában meghatározott számlaszámra történõ befizetéssel. A biztosító az esedékes díjon felüli befizetést a 108. pontban foglaltak szerint számolja el. 77. Ha a szerzõdõ az automatikus díjkölcsönt annak 74. pontban meghatározott tartama lejáratáig nem fizeti vissza, a fennálló tartozás a továbbiakban kötvénykölcsönnek minõsül és arra a 103., 105., 107. és pontokban foglalt szabályok lesznek érvényesek. 78. A fennálló automatikus díjkölcsöntartozás és az esedékes kamatok összegére többlethozam-visszajuttatás nem jár, a tartozás és az esedékes kamatok összegét a biztosító a többlethozam-visszajuttatás alapjának kiszámításánál figyelembe veszi a 87. pontban foglaltak szerint. AHE /24

13 79. A biztosító a fennálló automatikus díjkölcsön-tartozás és az esedékes kamatok összegét a megtakarítási életbiztosítási fedezetre kifizetett szolgáltatásból, illetve a megtakarítási életbiztosítási fedezet visszavásárlása esetén a kifizetés összegébõl levonja. 80. Ha a fennálló automatikus díjkölcsöntartozás és annak kamatai miatt a megtakarítási életbiztosítási fedezet 113. pont szerinti visszavásárlási értéke nullára csökken, a szerzõdés megszûnik a 119. d) pontban foglaltak szerint. VI. A biztosítási díjtartalék és a többlethozam 81. A biztosító a díjfizetés ellenében olyan szolgáltatásokat vállal, amelyek idõben elválnak a díjfizetéstõl, ezért ezek fedezetére a tartam során díjtartalékot képez. A díjtartalékot a szerzõdésbõl eredõ, a jövõben várható kötelezettségek és a jövõben várható díjbevételek tartalékképzés idõpontjára a technikai kamatlábak felhasználásával számított várható jelenértékeinek különbözeteként állapítja meg. Megtakarítási életbiztosítási fedezet esetén 82. A biztosítási díjtartalék szolgál a szerzõdésnek a befektetések 85. pont szerinti többlethozamából való részesedése, valamint a megtakarítási életbiztosítási fedezet XI. fejezet szerinti visszavásárlási értékének számítási alapjául. A díjtartalék nagysága függ a biztosítási fedezet típusától, tartamától, a biztosítási fedezet tartamából eltelt hónapok számától, a fizetendõ díj nagyságától, a technikai kamat nagyságától, a biztosított belépési korától, egészségi körülményeitõl és a biztosítási összeg nagyságától. 85. Ha a biztosítónál érvényben lévõ díjtartalékos életbiztosítási szerzõdések díjtartalékainak befektetésébõl származó ténylegesen elért hozam az adott naptári évben meghaladja az egyes szerzõdésekre vonatkozó technikai kamatlábbal kiszámított, elõre garantált hozamok összességét, akkor a biztosító a tényleges hozamnak a jelen szerzõdésben lévõ megtakarítási életbiztosítási fedezet technikai kamatát meghaladó részébõl (azaz a többlethozamból) a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 1.2. pontjában meghatározott százalékot a díjtartalékos életbiztosítási szerzõdések összességének szintjén visszajuttat a szerzõdõ részére. 86. A többlethozam visszajuttatása a jelen Általános Szerzõdési Feltételek alapján létrejött, megtakarítási életbiztosítási fedezetet tartalmazó szerzõdések esetén úgy történik, hogy a biztosító a szerzõdésre vonatkozó többlethozamot az adott naptári évben, vagy azt követõen a szerzõdés többlethozamszámláján írja jóvá. 87. A szerzõdõnek a többlethozamból való részesedését a biztosító havonta számítja ki és írja jóvá, feltéve, hogy a megtakarítási életbiztosítási fedezet az adott hónapban érvényben volt. Törtidõszakra (azaz nem egész hónapra) sem technikai kamatot, sem többlethozamot nem ír jóvá a biztosító. A többlethozamból való részesedés kiszámításának alapja az adott hónap elején a megtakarítási életbiztosítási fedezetben rendelkezésre álló díjtartalék és a többlethozamszámla összege, csökkentve az esetlegesen fennálló automatikus díjkölcsön és kötvénykölcsön összegével. Az, hogy a biztosító a kölcsöntartozást és annak kamatait a többlethozam alapjának kiszámításánál figyelembe veszi, nem minõsül a kölcsön visszafizetésének. A biztosító a többlethozamszámla teljes összegére vonatkozóan is garantálja a technikai kamat mértékének megfelelõ hozamot. 83. A 42. e) és f) pontban foglalt változtatás végrehajtásával, annak hatályától a biztosítási fedezet díjtartaléka megváltozhat. A szerzõdõnek az esetlegesen keletkezõ negatív összegû díjtartalék-különbözetet a változtatás végrehajtásához egy összegben meg kell fizetnie, a pozitív összegû díjtartalék-különbözetet a biztosító a 86. pont szerinti többlethozam-számlán helyezi el. 84. A biztosító a hosszú távon lehetõ legmagasabb és legbiztonságosabb hozam elérésére törekedve a 81. pont szerinti díjtartalékot befekteti, és arra a biztosítási fedezet teljes tartamára vonatkozóan a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 1.1. pontjában szereplõ technikai kamatot garantál. 88. A 86. pontban foglalt számla egyenlege a megtakarítási életbiztosítási fedezet visszavásárlásakor ha a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.1. pontjában meghatározott idõszak eltelt vagy a megtakarítási életbiztosítási fedezetre vonatkozó szolgáltatással együtt kerül kifizetésre. 89. A biztosító évente egyszer írásos értesítést küld a szerzõdõnek a szerzõdésben szereplõ biztosítási fedezetek biztosítási összegeirõl, valamint megtakarítási életbiztosítási fedezet esetén a visszavásárlási értékrõl és a többlethozamszámla aktuális egyenlegérõl. Kockázati élet-, valamint baleset-, egészség- és kiegészítõ biztosítási fedezet esetén nincs többlethozam-visszajuttatás. AHE /24

14 VII. Az értékkövetés 90. Az értékkövetés a biztosítási fedezet(ek) díjának és biztosítási összegének a szerzõdés értékállósága érdekében az árszínvonal emelkedése miatt évente egy alkalommal végrehajtott emelése. A biztosítási összegek rögzített index szerinti növelése 91. Az értékkövetésnek a biztosítási fedezetre érvényes mértékét (a továbbiakban: rögzített index) a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 2.1. pontja tartalmazza. A biztosító minden biztosítási évfordulón automatikusan ezzel a mértékkel növeli a biztosítási fedezet díját és biztosítási összegét. A rögzített index a biztosítási fedezet tartama során nem változik. 94. A szerzõdõnek lehetõsége van a biztosítási fedezet biztosítási összegének emelését a biztosító által a 93. pontban foglaltak szerint felajánlott egyedi indextõl eltérõ mértékben is kezdeményezni. Ha a szerzõdõ által megjelölt emelt biztosítási összeg meghaladja a biztosító által az adott biztosítási fedezetre vonatkozóan felajánlott legmagasabb egyedi indexnek megfelelõ biztosítási összeg értékét, a biztosító jogosult egészségi nyilatkozat kitöltését vagy orvosi vizsgálat elvégzését elõírni. Ezek alapján a biztosító dönt a szerzõdõ által kezdeményezett egyedi index elfogadásáról vagy elutasításáról. Az orvosi vizsgálat költségét a biztosító viseli. 95. A szerzõdõ a biztosító értesítésének kézhezvétele után, a szerzõdés évfordulóját megelõzõ 15. napig írásban értesítheti a biztosítót az egyedi index általa választott mértékérõl. Az értékkövetés minden olyan biztosítási fedezetre vonatkozik, amely az évfordulón és az azt megelõzõ napon is érvényben volt, függetlenül létrejöttének idõpontjától. 92. Évente egyszer, az évforduló elõtt legalább 60 nappal a biztosító írásos értesítést küld a szerzõdõ részére a fizetendõ díjnak és a biztosítási összeg(ek)nek az évfordulótól hatályos változásáról. A biztosító csak az írásos értesítõ kézbesítésének határideje elõtt legalább 10 nappal létrejött szerzõdésekre küld értesítést az elsõ évfordulótól hatályos változásokról. Ha a szerzõdés ezen idõpontot követõen jön létre, a szerzõdés díjának és a szerzõdésben szereplõ biztosítási fedezetek biztosítási összegének változásáról a biztosító az elsõ évforduló elõtt nem küld értesítést. Az értékkövetésrõl szóló írásos értesítés megküldése és a biztosítási évforduló közötti idõszakban létrejött vagy megváltozott biztosítási fedezetek díjának és biztosítási összegének változásáról a biztosító újabb értesítést nem küld. A biztosítási összegek egyedi mértékû növelése 93. A biztosító lehetõséget nyújthat a szerzõdõnek arra, hogy az évfordulón a díjköteles biztosítási fedezet biztosítási összegét a rögzített index értékén felül, egyedi mértékben növelje. A biztosítónak az értékkövetésrõl szóló, a 92. pontban szereplõ írásbeli értesítése a biztosítási összeg(ek)re vonatkozóan a rögzített index mellett egyedi indexeket is tartalmazhat, amelyek közül a szerzõdõ választhat. Ha a szerzõdõ él ezzel a jogával, a biztosítási fedezet biztosítási összege a megjelölt egyedi index mértékével emelkedik, ha a szerzõdõ legfeljebb a biztosító által felajánlott legnagyobb egyedi indexet választja. Ha a szerzõdõ a biztosító által felajánlott legnagyobbat meghaladó egyedi indexet választ, akkor a biztosítási összeg abban az esetben emelkedik, ha az emelés mértékét a biztosító elfogadja. Ha a szerzõdõ az évfordulót megelõzõ 15. napig írásban nem értesíti a biztosítót a biztosítási összeg általa választott egyedi emelésének mértékérõl, a biztosítási fedezetre az évfordulótól a 91. pontban szereplõ rögzített index lesz érvényes. Ha a szerzõdõ nyilatkozik arról, hogy a biztosító által felajánlott egyedi indexet meghaladó mértékben kívánja emelni a biztosítási fedezet biztosítási összegét, azonban a meghatározott idõpontig a biztosító kérése ellenére nem bocsátja a biztosító rendelkezésére a biztosított által kitöltött és aláírt egészségi nyilatkozatot, illetve a biztosított nem veti alá magát az orvosi vizsgálatnak, vagy az értékkövetés mértékét a biztosító nem fogadja el, a biztosítási fedezetre az évfordulótól a biztosító által az arra felajánlott legmagasabb egyedi index lesz érvényes. 96. A biztosítási fedezet biztosítási összegének megemelésével a biztosítási fedezet fizetendõ díja is emelkedik. A fizetendõ díj emelkedésének mértéke eltérhet a biztosítási összeg emelkedésének mértékétõl. VIII. A megtakarítási és a biztosítási program 97. A megtakarítási program az egyes biztosítási fedezetekbõl a biztosító által összeállított olyan kombináció, amelyben megtakarítási életbiztosítási fedezet is szerepel. AHE /24

15 A biztosítási program az egyes biztosítási fedezetekbõl a biztosító által összeállított olyan kombináció, amelyben megtakarítási életbiztosítási fedezet nem szerepel. A biztosító által kínált megtakarítási és biztosítási programok felsorolását a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 1. számú mellékletének B része tartalmazza. Az Általános Szerzõdési Feltételek 1. számú mellékletét a biztosító módosíthatja. A változás a korábban létrejött megtakarítási és biztosítási programokat nem érinti. A szerzõdés egyidejûleg tartalmazhat egy megtakarítási programot, biztosítási programokat és önálló biztosítási fedezeteket akár ugyanarra a biztosítottra vonatkozóan is. Egy szerzõdésen belül egyidõben több megtakarítási program nem szerepelhet. Az A jelû Kondíciós lista tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az adott A jelû Kondíciós lista alapján létrejött biztosítási fedezetekre vonatkoznak, és amelyek a meglévõ biztosítási fedezet tartama alatt nem változnak. Az A jelû Kondíciós lista módosítása csak azokra a biztosítási fedezetekre érvényes, amelyek az új A jelû Kondíciós lista alapján jöttek létre (azaz hatálybalépésük napja az új A jelû Kondíciós lista hatálybalépésének napjával megegyezõ, vagy ezt követõ nap). A szerzõdés különbözõ A jelû Kondíciós listák alapján létrejött biztosítási fedezeteket is tartalmazhat. A B jelû Kondíciós lista tartalmazza a szerzõdés, valamint a biztosítási fedezetek azon adatait, amelyeket a biztosító az alábbiakban foglalt korlátozások között jogosult a jövõre nézve egyoldalúan módosítani a meglévõ biztosítási fedezetekre vonatkozóan is. 98. A megtakarítási és biztosítási programokba tartozó biztosítási fedezetek biztosítási összege az 1. számú melléklet B részében szereplõ egységnyi biztosítási összegeknek a szerzõdõ által választott, a szerzõdésben meghatározott pozitív, egész szorzószámokkal való többszörözésével adható meg A B jelû Kondíciós listába tartozó adatok módosításakor a biztosító új, B jelû Kondíciós listát ad ki, melyrõl annak hatálybalépése elõtt legalább 60 nappal írásban értesíti a szerzõdõt. A B jelû Kondíciós lista legalább 12 hónapig hatályos: új B jelû Kondíciós lista csak ezt követõen léphet hatályba. Az egy megtakarítási programot alkotó biztosítási fedezetek tartama és lejárata egymással megegyezik. Az egy biztosítási programot alkotó biztosítási fedezetek tartama és lejárata egymással megegyezik. 99. A megtakarítási vagy biztosítási program megszûnik, ha a megtakarítási vagy biztosítási programban szereplõ valamelyik biztosítási fedezet a) bármely okból megszûnik (120. pont), vagy b) lejárata a szerzõdõ rendelkezése folytán a megtakarítási vagy biztosítási programot alkotó többi biztosítási fedezetéhez képest megváltozik, vagy c) biztosítási összege a szerzõdõ rendelkezése folytán a megtakarítási vagy biztosítási programot alkotó többi biztosítási fedezet biztosítási összegéhez képest megváltozik. A megtakarítási vagy biztosítási programot alkotó biztosítási fedezetek az a) pontban foglalt esetben a fennmaradó biztosítási fedezetek azonban nem szûnnek meg, hanem ezt követõen önálló biztosítási fedezetként maradnak érvényben. IX. A Kondíciós lista 100. A jelen Általános Szerzõdési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi a jelen fejezetben foglaltak szerint a szerzõdésre és az egyes fedezetekre vonatkozóan mindenkor hatályos A és B jelû Kondíciós lista (a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 2. számú melléklete). Ha a szerzõdés az új Kondíciós lista hatálybalépését megelõzõ hónapban jön létre, akkor a szerzõdésre az új Kondíciós lista érvényes. Ha a szerzõdõ az új B jelû Kondíciós listát nem fogadja el, a szerzõdést az új Kondíciós lista hatálybalépését megelõzõ 30. napig, az új Kondíciós lista hatálybalépésének napjával írásban felmondhatja, a 119. f) pontban foglaltak szerint. Nem minõsül egyoldalú szerzõdésmódosításnak, ha a Biztosító a B jelû Kondíciós lista hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat vezet be, és amelyek igénybevételérõl a szerzõdõ kifejezetten rendelkezik. A biztosító a B jelû Kondíciós listában szereplõ alábbi tételek a Magyar Nemzeti Bank által közzétett jegybanki alapkamat mértékének megfelelõen módosulhatnak: Automatikus díjkölcsön kamata, amelynek maximális mértéke: - havi 0,23%, ha a jegybanki alapkamat egy hónapra meghatározott értéke (alapkamat/12) a 0,33%-ot nem éri el; - a jegybanki alapkamat egy hónapra meghatározott értékének 0,1%-kal (10 bázisponttal) csökkentett értéke, ha az adott jegybanki alapkamat egy hónapra meghatározott értéke eléri, vagy meghaladja a 0,33%-ot. Kötvénykölcsön kamata, amelynek maximális mértéke: - havi 0,33%, ha a jegybanki alapkamat egy hónapra AHE /24

16 meghatározott értéke (alapkamat/12) a 0,33%-ot nem éri el; - a jegybanki alapkamat egy hónapra meghatározott értéke (alapkamat/12), ha az adott jegybanki alapkamat egy hónapra meghatározott értéke eléri, vagy meghaladja a 0,33%-ot. A biztosító a B jelû Kondíciós listában szereplõ alábbi tételek a szerzõdés tartama alatt nem csökkenhetnek: a gyermek és unoka születése után járó többletszolgáltatás, a díjtól függõ többletszolgáltatás, az Allianz ügyfelek többletszolgáltatása, maximális belépési kor, maximális lejárati kor, biztosítottak maximális száma a szerzõdésben, kötvénykölcsön maximális felvehetõ összege. A B jelû Kondíciós listában szereplõ alábbi adatok a szerzõdés tartama alatt nem emelkedhetnek: minimális belépési kor. kötvénykölcsön minimálisan felvehetõ összege, díjfizetési gyakoriságok és díjfizetési módok esetén alkalmazott díjszorzók. A biztosító a B jelû Kondíciós listában szereplõ minimális rendszeres díjak összegét legfeljebb évente, az elõzõ módosítás óta eltelt idõszakra vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett inflációval megegyezõ mértékben jogosult módosítani. kötvénykölcsönt igényelhet, feltéve, hogy a szerzõdés esedékes díjait maradéktalanul megfizette. Az automatikus díjkölcsön-tartozás a 77. pontban foglalt esetben és módon kötvénykölcsönnek minõsül A biztosító a kötvénykölcsönt a megtakarítási életbiztosítási fedezet lejáratával megegyezõ lejárattal nyújtja A kötvénykölcsön összegének meg kell haladnia a kötvénykölcsön felvételének napján hatályos B jelû Kondíciós lista 7.2. pontjában foglalt értéket. Ha a szerzõdõ által igényelt kötvénykölcsön összege ezt az értéket nem éri el, a biztosító nem teljesít kifizetést. A folyósítható kötvénykölcsön összege nem haladhatja meg a kötvénykölcsön felvételének idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 7.3. pontjában meghatározott összeget A felvett kötvénykölcsön után fizetendõ kamat mértékét a biztosító határozza meg. A kamat aktuális mértékét a kamat elszámolásának idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 7.1. pontja tartalmazza. A kamatszámítás havonta, minden naptári hónap végén történik. A kamatszámítás tekintetében egy hónap alatt 30 naptári nap értendõ, melybe a kötvénykölcsön felvételének napja nem számít bele. A biztosító a B jelû Kondíciós lista azon elemeit, melyeket az inflációval összefüggésben módosíthat, jogosult az utolsó módosítás óta eltelt idõszakra vonatkozó kumulált mértékkel változtatni. A biztosító a Kondíciós listában szereplõ forintban kifejezett adatokat matematikai kerekítés szabályait alkalmazva egész tíz forintokban állapíthatja meg. X. Kötvénykölcsön 102. A kötvénykölcsön az életbiztosítási jogviszony alapján a biztosító által a szerzõdõnek nyújtható, pénzügyi szolgáltatásnak nem minõsülõ kölcsön, amelyet a biztosító legkésõbb a megtakarítási életbiztosítási fedezetre vonatkozó biztosítási szolgáltatás kifizetésekor vagy a megtakarítási életbiztosítási fedezet megszûntekor számol el. Ha a megtakarítási életbiztosítási fedezet tartamának kezdetétõl számított, a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 4.1. pontjában meghatározott idõszak eltelt, a szerzõdõ a megtakarítási életbiztosítási fedezet visszavásárlási értékének terhére Minden hónap végén az addig meg nem fizetett kamatok a kötvénykölcsön-tartozás összegét növelik (tõkésítés) A kötvénykölcsön igényléséhez a következõ dokumentumok szükségesek: a) a biztosítónak erre a célra kiadott és a szerzõdõ által megfelelõen kitöltött igénybejelentõ lapja, b) a kifizetés igénybevételére jogosult természetes személy szerzõdõ adóazonosító jele (ha azt korábban nem adta meg a biztosítónak), c) a kifizetés igénybevételére jogosult szerzõdõ személyazonosságát igazoló okirat. A biztosító a kifizetést a teljesítéshez szükséges összes dokumentum beérkezésétõl számított 10 napon belül teljesíti, kivéve, ha a szerzõdõ késõbbi idõpontot jelölt meg. A kifizetés napja az az idõpont, amikor a fizetendõ összeg a biztosító számlájáról utalásra kerül. A kötvénykölcsön visszafizetése 107. A szerzõdõ a kötvénykölcsön lejárata, illetve a szerzõdés vagy a megtakarítási életbiztosítási fedezet megszûnése elõtt bármely idõpontban megfizetheti a kölcsön- AHE /24

17 tartozás kamatokkal növelt összegét, vagy annak egy részét a befizetés idõpontjában hatályos B jelû Kondíciós lista 1.1. pontjában meghatározott számlaszámra történõ befizetéssel A biztosító az esedékes díjon felüli befizetést elõször a díjhátralék, majd a 73. c) pont szerinti automatikus díjkölcsöntartozás és annak kamata arányos csökkentésére, több fennálló automatikus díjkölcsön esetén pedig a legkorábban felvett kölcsön és kamata arányos csökkentésére számolja el. Ha a befizetés meghaladja az automatikus díjkölcsönök és azok kamatainak összegét, a biztosító a fennmaradó részt a legkorábban felvett kötvénykölcsön és kamata arányos törlesztésére fordítja. Ha a befizetés meghaladja az automatikus díjkölcsönök és azok kamatainak, valamint a kötvénykölcsönök és azok kamatainak együttes összegét, a biztosító a fennmaradó részt túlfizetésként tartja nyilván. A kötvénykölcsön elszámolása 109. A biztosító a fennálló kötvénykölcsön-tartozás és az esedékes kamatok összegét a többlethozam visszajuttatásánál figyelembe veszi a 87. pontban foglaltak szerint A biztosító a fennálló kötvénykölcsön-tartozás és az esedékes kamatok összegét a megtakarítási életbiztosítási fedezetre kifizetett szolgáltatásból, illetve a megtakarítási életbiztosítási fedezet visszavásárlása esetén a kifizetés összegébõl levonja Ha a fennálló kötvénykölcsön-tartozás és annak kamatai miatt a megtakarítási életbiztosítási fedezet 113. pont szerinti visszavásárlási értéke nullára csökken, a megtakarítási életbiztosítási fedezet megszûnik a 120. l) pontban foglaltak szerint. XI. A visszavásárlás A visszavásárlás 112. A biztosító a biztosítási fedezet visszavásárlási értékét fizeti ki a szerzõdõnek az alábbi esetekben: a) ha a megtakarítási életbiztosítási fedezet a 119. f), 120. d), e), h), 122., vagy 124. a) pont szerint a biztosító szolgáltatása nélkül szûnik meg, b) ha a szerzõdés tartama során a szerzõdõ írásban kezdeményezi a megtakarítási életbiztosítási fedezet visszavásárlását, és a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.1. pontjában meghatározott idõszak eltelt A megtakarítási életbiztosítási fedezet visszavásárlási értéke a biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.2. pontjában meghatározott érték. A visszavásárlási összeg értékére a kötvény mellékletét képezõ visszavásárlási táblázat ad iránymutatást. A kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítási fedezet, valamint a kiegészítõ biztosítási fedezet visszavásárlási értékkel nem rendelkezik Visszavásárlás esetén a megtakarítási életbiztosítási fedezet a 120. f) pont alapján a visszavásárlás hónapjának végével megszûnik, és a biztosítót e hónap végéig illeti meg a biztosítási fedezet díja Ahhoz, hogy a visszavásárlás következtében a jelen Általános Szerzõdési Feltételek alapján a biztosító kifizetést teljesítsen a szerzõdõ számára, a következõ dokumentumok szükségesek: a) a biztosító erre a célra kiadott és a szerzõdõ által megfelelõen kitöltött rendelkezõ nyilatkozata, b) a kifizetés igénybevételére jogosult természetes személy szerzõdõ adóazonosító jele (ha azt korábban nem adta meg a biztosítónak), c) a kifizetés igénybevételére jogosult szerzõdõ személyazonosságát igazoló okirat, d) a kifizetés igénybevételére jogosult természetes személy szerzõdõ esetén a lakcímet igazoló kártyájának száma, e) a kifizetés igénybevételére jogosult jogi személy szerzõdõ esetében a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya, f) ha a kifizetés igénybevételére jogosult szerzõdõ kiskorú, akkor a képviseletében eljáró személy törvényes képviselõi jogosultságának igazolása, g) ha a kifizetés igénybevételére jogosult szerzõdõ gondnokság alatt áll, akkor a képviseletében eljáró gondnok személyazonosságát igazoló gyámhivatali határozat, h) ha külön jogszabály elõírja, gyámhivatali engedély a kifizetéshez, i) a biztosítási kötvény, ennek hiányában kötvényelvesztési nyilatkozat, j) meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás A biztosítási fedezet visszavásárlását a 112. b) pontban foglalt esetben a visszavásárlásra vonatkozó rendelkezés biztosítóhoz történõ beérkezését követõ nap és a szerzõdõ által a visszavásárlási rendelkezésben esetlegesen megadott nap közül a késõbbi dátummal hajtja végre a biztosító. A szerzõdõ a visszavásárlás végrehajtására a visszavásárlásra vonatkozó rendelkezés idõpontjától számított 30 napon belüli idõpontot jelölhet meg. AHE /24

18 117. Ha a visszavásárlás következtében a jelen Általános Szerzõdési Feltételek alapján a biztosító kifizetést teljesít a szerzõdõ számára, akkor erre legkésõbb a kifizetéshez szükséges valamennyi dokumentum rendelkezésre állásának napjától számított 10. napig kerül sor, kivéve ha a szerzõdõ a visszavásárlás végrehajtására késõbbi idõpontot jelölt meg. A kifizetés napja az az idõpont, amikor a fizetendõ összeg a biztosító számlájáról utalásra kerül Abban az esetben, ha a megtakarítási életbiztosítási fedezet biztosítottja a visszavásárlási igénybejelentés biztosítóhoz történõ beérkezésének napja és a visszavásárlás hónapjának vége közötti idõben meghal, és a biztosító a biztosított halála elõtt a visszavásárlási összeget már kifizette, akkor a biztosító a már kifizetett visszavásárlási összeget levonja a biztosított halála miatt az arra jogosultnak kifizetendõ biztosítási összegbõl. XII. A szerzõdés és a biztosítási fedezetek megszûnésének esetei 119. A biztosító kockázatviselése véget ér, és a szerzõdés megszûnik a) az utolsóként megszûnõ biztosítási fedezet megszûnésével, b) a szerzõdés teljes tartama alatt bármikor, ha a szerzõdésben sem megtakarítási életbiztosítási fedezet, sem díjmentesített biztosítási fedezet nem szerepel és az esedékes rendszeres díjat az esedékesség vagy a póthatáridõ lejártáig nem fizették meg, valamint a díjfizetés elmaradása miatt a díjjal nem fedezett idõszak hossza meghaladja a 90 napot; a díjrendezettség napjára visszamenõleges hatállyal, c) ha a szerzõdésben nem szerepel díjmentesített biztosítási fedezet, de a szerzõdés tartalmaz megtakarítási életbiztosítási fedezetet, és az esedékes rendszeres díjat az esedékesség vagy a póthatáridõ lejártáig nem fizették meg, valamint a megtakarítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.1. pontjában meghatározott idõszakban a díjfizetés elmaradása miatt díjjal nem fedezett idõszak hossza meghaladja a 90 napot; a díjrendezettség napjára visszamenõleges hatállyal, d) ha a szerzõdésben nem szerepel díjmentesített biztosítási fedezet, de a szerzõdés tartalmaz megtakarítási életbiztosítási fedezetet, és ezen biztosítási fedezet tartamának kezdetén hatályos A jelû Kondíciós lista 3.1. pontjában meghatározott idõszak eltelt, és a díjfizetés elmaradása miatt a díjjal nem fedezett idõszak hossza meghaladja a 90 napot és a fennálló automatikus díjkölcsöntartozás és kamatai, valamint az esetlegesen fennálló kötvénykölcsön-tartozás és kamatai miatt a megtakarítási életbiztosítási fedezet 113. pont szerinti visszavásárlási értéke nullára csökken, e hónap utolsó napjával, e) halasztott elsõ díjjal létrejött szerzõdés esetén, ha a szerzõdõ a halasztott elsõ díjat a megfizetésre megállapított határidõ vagy póthatáridõ lejártáig nem fizeti meg és a halasztott elsõ díjjal nem fedezett idõszak meghaladja az esedékesség idõpontjától számított 90 napot; a halasztott elsõ díj esedékességének napjára visszamenõleges hatállyal, f) ha a szerzõdõ a szerzõdést bármelyik hónap végére írásban felmondja (a felmondási idõ 30 nap), g) a 121. a) pontban foglalt esetben, h) a 121. b) pontban foglalt esetben, i) ha a megtakarítási fedezet visszavásárlása következtében a fennmaradó fedezetek díja nem éri el a B jelû Kondíciós listában szereplõ minimális rendszeres díjat, j) ha a megtakarítási fedezet lejárata esetén a fennmaradó fedezetek díja nem éri el a B jelû Kondíciós listában szereplõ minimális rendszeres díjat. A biztosítási fedezet megszûnésének esetei 120. A jelen Általános Szerzõdési Feltételek alapján létrejött biztosítási fedezet megszûnik és a biztosítónak a biztosítási fedezetre vonatkozó kockázatviselése véget ér a) a biztosítási szerzõdés 119. pontbeli megszûnésével, b) a biztosítási fedezet tartamának utolsó napján, 24 órakor, c) annak a hónapnak az utolsó napjával, amikor a biztosított halála bekövetkezett, d) a szerzõdõnek a biztosítási fedezet megszüntetésére vonatkozó egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, a nyilatkozat biztosítóhoz érkezése hónapjának utolsó napjával (felmondás), e) annak a biztosítottnak biztosítottként való megnevezése visszavonásával, akire a biztosítási fedezet vonatkozik, az erre vonatkozó nyilatkozat biztosítóhoz érkezése hónapjának utolsó napjával, f) a biztosítási fedezet visszavásárlása esetén, a visszavásárlás hónapjának végével, g) a baleset-biztosítási, valamint a kiegészítõ biztosítási fedezetnek a biztosító részérõl bármelyik hónap végére, írásban történõ felmondásával (a felmondási idõ 30 nap), h) a biztosítási idõszak végével, ha a biztosított a biztosítási fedezet vagy a szerzõdés létrejöttéhez adott hozzájárulását írásban visszavonja, i) ha a szerzõdés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, a hónap utolsó napjával, j) a 121. a) pontban foglalt esetben, k) a kizárások és a mentesülés pontban foglalt eseteiben, a hónap utolsó napjával, l) megtakarítási életbiztosítási fedezet esetén a hónap utolsó napjával, ha a fennálló kötvénykölcsön-tartozás és kamatai, valamint az esetlegesen fennálló automatikus díjkölcsöntartozás és kamatai miatt a megtakarí- AHE /24

19 tási életbiztosítási fedezet 113. pont szerinti visszavásárlási értéke nullára csökken, m) a 121. b) pontban foglalt esetben, n) a 73. d) pontban foglalt esetben, valamint o) a Különös Szerzõdési Feltételekben, valamint a kiegészítõ biztosítási fedezetek szerzõdési feltételeiben meghatározott egyéb esetekben. Az életbiztosítási szerzõdés, az életbiztosítási fedezet felmondása 121. a) Az életbiztosítási szerzõdést vagy az életbiztosítási fedezetet önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megkötõ természetes személy szerzõdõ a szerzõdés vagy biztosítási fedezet létrejöttérõl és a felmondási jogról szóló tájékoztatás kézhezvételétõl számított 30 napon belül az életbiztosítási szerzõdést vagy az életbiztosítási fedezetet írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja. A biztosító a szerzõdõ felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követõ 15 napon belül köteles a szerzõdõ által az életbiztosítási szerzõdéssel vagy az életbiztosítási fedezettel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkel elszámolni. A szerzõdõ érvényesen nem mondhat le az õt megilletõ felmondási jogról. Ha a szerzõdõ a biztosítási szerzõdés vagy az életbiztosítási fedezet létrejöttérõl szóló, társaságunk által nyújtott tájékoztatás kézhezvételétõl számított 30 napon belül felmondja a szerzõdést vagy az életbiztosítási fedezetet, akkor társaságunk a szerzõdésre vagy az életbiztosítási fedezetre addig befizetett díjat visszautalja. b) Ha a biztosító a szerzõdéskötés után szerez tudomást a szerzõdést érintõ lényeges körülményekrõl vagy azok változásáról, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentõs növekedését eredményezik, a tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül javaslatot tehet a szerzõdés módosítására, vagy a szerzõdést 30 napra írásban felmondhatja. Ha a szerzõdõ fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül nem válaszol, a szerzõdés a módosító javaslat közlésétõl számított 30. napon megszûnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtételekor a szerzõdõ fél figyelmét felhívta. A biztosítási kockázat jelentõs növekedését eredményezheti: a biztosítottak egészségromlása, kivéve az életkor elõrehaladásából származó természetes egészségromlás, az amerikai adózók nemzetközi azonosítását célzó törvénynek (FATCA) való megfelelés érdekében végzett adatellenõrzés eredménye. XIII. Kizárások, mentesülések, várakozási idõ Kizárások 122. A biztosító nem teljesít szolgáltatást élet-, baleset-, egészség- és kiegészítõ biztosítási fedezet esetén, ha a biztosítási esemény a) háborús, polgárháborús vagy harci eseményben, megszállás során, külsõ ellenség cselekménye során, ellenségeskedés vagy hadüzenettel vagy anélkül végrehajtott hadmûveletben, felkelésben, lázadásban, forrongásban, zavargásban vagy népfelkeléshez, népi megmozduláshoz vezetõ zavargásban, katonai felkelésben, forradalomban, való részvétellel összefüggésben, b) katonai vagy egyéb hatalomátvételben, katonai közigazgatás, szükségállapot során vagy bármely olyan eseményben, amely a katonai közigazgatás vagy szükségállapot kihirdetéséhez vagy fenntartásához vezet(kivéve azt az esetet, ha erre hivatali vagy közszolgálati kötelezettség teljesítése miatt került sor), c) terrorizmusra visszavezethetõ okból, d) atommag szerkezeti módosulása, illetõleg radioaktív sugárzás vagy egyéb ionizáló sugárforrás hatása miatt (ha azt nem terápiás célból vette igénybe) e) atom, biológiai vagy vegyi fegyverek, vagy radioaktív, biológiai vagy vegyi anyagok használatára közvetlenül vagy közvetetten visszavezethetõ okból, vállalati telephelyek és más ingatlanok (pl. atomerõmû, újrafeldolgozó üzem, állandó vagy ideiglenes hulladéklerakók, kutató reaktorok, raktárak vagy gyárak), vagy ezek részei, telkek, mozgatható eszközök (pl. szállító vagy tároló konténerek) elleni támadás vagy az ezekbe történõ szándékos behatolás miatt, mely radioaktivitás, illetve atom, biológiai vagy vegyi eredetû hadianyagok vagy alkotórészek kibocsátásához vezet következett be, vagy a fentiekkel közvetett vagy közvetlen összefüggésben következett be. Az a) és a b) pont alapján a biztosító kockázatvállalása nem terjed ki a közvetlenül vagy közvetve bármely felsorolt esemény által okozott, illetve eseménybõl eredõ, vagy azzal kapcsolatosan bekövetkezõ bármely természetû káreseményre tekintet nélkül az ahhoz hozzájáruló, egyidejûleg vagy egymást követõen bekövetkezõ okra, vagy eseményre. A biztosító nem nyújt szolgáltatást az a) és b) pontban felsorolt események megfékezése, megelõzése, elfojtása, csökkentése érdekében kifejtett, vagy azokkal bármilyen kapcsolatban álló tevékenység által közvetlenül vagy közvetve okozott, vagy abból eredõ, illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen természetû káreseményre. A biztosító nem vállal kockázatot olyan káreseményekre sem, amelyeket kizárólag és közvetlenül erõszakos, véletlen, külsõ és látható eszközök okoztak. AHE /24

20 A c) pontban szereplõ terrorizmus alapján a biztosító kockázatvállalása nem terjed ki a közvetlenül vagy közvetve bármilyen terrorcselekmény által okozott, illetve terrorcselekménybõl eredõ, vagy azzal kapcsolatosan bekövetkezõ bármely természetû káreseményre tekintet nélkül az ahhoz hozzájáruló, egyidejûleg vagy egymást követõen bekövetkezõ okra, vagy eseményre. A jelen feltételek értelmében terrorcselekménynek minõsül különösen (de nem kizárólagosan) bármely erõ-, erõszak gyakorlása, atom-, biológiai vagy vegyi fegyverek használata, tömegpusztító fegyverek használata, pusztítás, a kommunikációs és információs rendszerek vagy ezek elemeinek zavara vagy felforgatása, a szabotázs, vagy bármely más eszköz, mely bármely fajta kárt okoz, vagy kárt okozhat, és/vagy az elõzõekben meghatározott események általi fenyegetés, ha azt bármely személy vagy személyek, egyedül vagy egy szervezet nevében vagy szervezethez kapcsolódva politikai, vallási, ideológiai vagy hasonló célból teszi(k), beleértve a bármely kormány befolyásolásának szándékát, vagy a nyilvánosság, vagy egy részének megfélemlítését. A biztosító nem vállal kockázatot semmilyen káreseményre, amelyet közvetlenül vagy közvetve a terrorcselekmény megfékezése, megelõzése, elfojtása, csökkentése érdekében kifejtett, vagy a terrorcselekménnyel bármilyen kapcsolatban álló tevékenység okozott, vagy abból ered, illetve ahhoz kapcsolódóan következett be. játékosnak minõsül mindenki, aki nem jövedelemszerzés céljából bármely magyarországi, vagy külföldi sportklub, sportszövetség, sportegyesület vagy más sportszervezet által kiállított, a versenyrendszerben illetve a versenyeken részvételre jogosító, versenyengedélyt is magában foglaló versenyigazolvánnyal rendelkezik. A baleset-biztosítási fedezet vonatkozásában nem terjed ki a biztosító kockázatviselése a baleset elõtt bármely okból már károsodott, sérült, csonkolt, illetõleg funkciójukban korlátozott testrészekre, szervekre. A jelen pontban foglalt esetekben a baleseti halálra szóló baleset-biztosítási fedezet kifizetés nélkül megszûnik. A biztosító mentesülése 124. A biztosító mentesül az életbiztosítási szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosítási esemény a) a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, b) a biztosított szándékosan elkövetett, súlyos bûncselekménye folytán, azzal összefüggésben, vagy c) a biztosítottra vonatkozó biztosítási fedezet létrejöttét követõ két éven belül elkövetett öngyilkosság miatt következett be. A biztosító abban az esetben sem nyújt szolgáltatást, ha az e) pontban szereplõ támadás vagy behatolás az információs technológia eszközeinek használatával következett be A biztosító a 122. pontban foglaltakon túl abban az esetben sem teljesít szolgáltatást baleset-, egészségés kiegészítõ biztosítási fedezet esetén, ha a biztosítási esemény a biztosítottnak a) elme- vagy tudatzavarával, bármilyen okú eszméletvesztésével, illetve öngyilkosságával vagy annak kísérletével okozati összefüggésben, b) a testén saját maga vagy hozzájárulásával mások által végzett gyógyító célú kezelés és beavatkozás folytán elõidézett testi károsodása következtében (kivéve, ha erre valamely biztosítási esemény miatt került sor), illetve c) hivatásos, vagy amatõr sportolóként gyakorolt sporttevékenység (mérkõzés, verseny, edzés) során elszenvedett balesete, valamint szervezett diáksport- és tömegsport-tevékenység közben történt balesetével (sportbaleset) összefüggésben következett be. Hivatásos sportoló az, aki sportszervezettel létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, továbbá megbízási szerzõdés alapján jövedelemszerzési céllal sporttevékenységet folytat, és rendelkezik hivatásos sportolói engedéllyel. Amatõr Az a) pontban foglalt esetben a biztosító a megtakarítási életbiztosítási fedezet 113. pont szerinti visszavásárlási értékét fizeti ki a biztosított örököse(i) részére, és ezzel a megtakarítási életbiztosítási fedezet megszûnik. A kockázati életbiztosítási fedezet kifizetés nélkül szûnik meg ebben az esetben. A b) és c) pontban foglalt esetben a megtakarítási életbiztosítási fedezet a biztosítási összeg kifizetése nélkül szûnik meg, és a biztosító a 82. pont szerinti díjtartalékot és a 86. pont szerinti többlethozamszámla aktuális értékét téríti vissza a szerzõdõnek illetõleg ha a szerzõdõ és a biztosított azonos, akkor a szerzõdõ örökösének, és ezzel a megtakarítási életbiztosítási fedezet megszûnik. A kockázati életbiztosítási fedezet kifizetés nélkül szûnik meg ezekben az esetekben A baleset- és a kiegészítõ biztosítási fedezet vonatkozásában a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosítási esemény a) a kedvezményezett szándékos magatartásának következménye, vagy b) a biztosított olyan balesetével függ össze, amelyet jogellenesen a biztosított, a szerzõdõ vagy a szerzõdõvel, illetõleg a biztosítottal közös háztartásban élõ hozzátartozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott. AHE /24

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Élet- és

Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21501/10 1. számú

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251/2 1. számú

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

Allianz Klasszikusok Élet- és

Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251/ 1. számú

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek B ÉÁSZF/0002/2008.04.01. Általános Szerzôdési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. (B ÉÁSZF/0002/2008.04.01.) TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalmak 3

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek B ÉÁSZF/0002/2008.04.01. Általános Szerzôdési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. (B ÉÁSZF/0002/2008.04.01.) TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalmak 3

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró www.allianz.hu Élet- és személybiztosítás Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató 1/46 Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--350-4288 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-42-42 Internet: www.allianz.hu; e-mail: eszallianz.hu

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok www.allianz.hu Allianz Életprogramok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/21 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramokhoz 1. Jelen Általános Szerzõdési Feltételek

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró www.allianz.hu Élet- és személybiztosítás Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató 1/49 Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró www.allianz.hu Élet- és személybiztosítás Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató 1/48 Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró

Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró www.allianz.hu Élet- és személybiztosítás Allianz Életprogramok és Allianz Életprogramok Euró Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató 1/47 Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok www.allianz.hu Allianz Életprogramok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/25 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramokhoz 1. Jelen Általános Szerzõdési Feltételek

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró

Allianz Életprogramok- Euró www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok - Euró szerzõdésekhez 1. Jelen Általános

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Családom biztonsága (MEB-371, MEB-372) klasszikus élet-, valamint baleset- és betegségbiztosítás általános és különös feltételei

Családom biztonsága (MEB-371, MEB-372) klasszikus élet-, valamint baleset- és betegségbiztosítás általános és különös feltételei Családom biztonsága (MEB-371, MEB-372) klasszikus élet-, valamint baleset- és betegségbiztosítás általános és különös feltételei Budapest, 2013. december 2. TARTALOMJEGYZÉK A MetLife Biztosító Zrt. életbiztosítási

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21230/ÜT2 1/16

www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21230/ÜT2 1/16 www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Élet- és személybiztosítás Programok Ügyfél-tájékoztató 1/16 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Gondoskodás Programokról Tisztelt leendő Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató,

Részletesebben

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás

Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei Tartalom Jövőidő kötött időre szóló életbiztosítás szerződési feltételei (G0431)... 5 Fogalmak, meghatározások... 5 1. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 7 2) Biztosítási esemény... 7 3) Fogalmak...

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte... 3 Fogalomtár... 4 Biztosítási szerződés alanyai... 6 Biztosító szolgáltatása,

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0002/2015.01.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban Biztosító) jelen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek B I Z T O S Í T Ó Általános Szerződési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. (ÉÁSZF/0006/2014.03.15.) TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalmak 2 II. A biztosítási szerződés alanyai 5 A biztosító 5 A szerződő 5 A biztosított

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek B I Z T O S Í T Ó Általános Szerződési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. (ÉÁSZF/0006/2014.03.15.) TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalmak 2 II. A biztosítási szerződés alanyai 5 A biztosító 5 A szerződő 5 A biztosított

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek ÉÁSZF/0005/2014.03.15 Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK (ÉÁSZF/0005/2014.03.15.) TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek Hatályos: 2012.12.01 tôl visszavonásig B ÉÁSZF/0005/2012.12.01 Általános Szerzôdési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. () TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 5 2) Biztosítási esemény... 5 3) Fogalmak... 5 4) A szerződés létrejötte...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Ügyfél-tájékoztatók és szerződési feltételek Tartalom Allianz Életprogramok - Euró szerződésekhez

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Família II. Elérésre és halálesetre szóló életbiztosítás feltételei

Família II. Elérésre és halálesetre szóló életbiztosítás feltételei 3. számú függelék Família II. Elérésre és halálesetre szóló életbiztosítás feltételei 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító és a szerzıdı fél között a jelen teltételek alapján

Részletesebben

SIGNAL klasszikus életbiztosítások

SIGNAL klasszikus életbiztosítások SIGNAL klasszikus életbiztosítások Általános szerződési feltételek Új Bit. 2016.01.01. Tartalom Életbiztosítási Általános Feltételek Klasszikus életbiztosításokhoz... 3 Fogalmak, meghatározások... 3 1.

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09) Hatályos: 2009. március 16-ától Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerzõdési feltételei (UL09) Módosítás idõpontja: 2010. április 1. Nysz.: 14074 Tartalomjegyzék I. A biztosítási

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Szerzõdési Feltételek AHE-21340/F 1/11 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Szerzõdési Feltételek 1/11 Szerzõdési Feltételek a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1. Jelen Szerzõdési Feltételek azokat a feltételeket tartalmazzák,

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás pénzneme Jelen biztosítás keretében a díjak megfizetése, valamint az azokból képzett

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás szolgáltatása Az ING Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) ezen biztosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:1031V03 Kondíciós lista az ERGO Smart Way Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Hatályos 2013. január 1-től Kondíciós lista az ERGO

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete NN Biztosító Zrt. A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete Jelen Melléklet a 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Az NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános életbiztosítási szabályzata

Az NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános életbiztosítási szabályzata Az NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános életbiztosítási szabályzata 1. Általános rendelkezések (1) Jelen általános életbiztosítási szabályzatban és az annak részét képező: mindenkor

Részletesebben

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei

Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Hatályos: 2015. 01. 01-jétől ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Lojalitás Nyugdíjprogram Az ERSTE Lojalitás Program Módosító Feltételei Jelen módosító feltételekre hivatkozással kötött nyugdíjbiztosítási

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. Allianz Klasszikusok Biztosítási ajánlat. Allianz a legjobb szó a biztonságra

Élet- és személybiztosítás. Allianz Klasszikusok Biztosítási ajánlat. Allianz a legjobb szó a biztonságra Élet- és személybiztosítás Allianz Klasszikusok Biztosítási ajánlat Allianz a legjobb szó a biztonságra Név: Ügyfélszükséglet-elemzõ kérdõív I. Meglévõ értékek védelme 1. Családdal kapcsolatos információk:

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések A Generáció Tõkemegtakarítási Életbiztosítási szerzõdés (a továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös

Részletesebben