Batsányi János levelezésének kritikai kiadása: az egykor Bécsben őrzött források. Beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Batsányi János levelezésének kritikai kiadása: az egykor Bécsben őrzött források. Beszámoló"

Átírás

1 Doncsecz Etelka: Batsányi János levelezésének kritikai kiadása: az egykor Bécsben őrzött források. Beszámoló Háttér, a kutatás előzményei, célok Batsányi János levelezésének kritikai kiadása az ELTE BTK XVIII XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének és az MTA DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoportjának együttműködésében készül. A szerző életművének közzététele nem előzmények nélküli: Keresztury Dezső, Tarnai Andor és Zsindely Endre szerkesztésében 1953 és 1967 között a kritikai kiadás négy terjedelmes kötete közölt verseket és prózai munkákat. 1 A vállalkozás viszont ezen a ponton elakadt: a levelezés kiadását nem vállalta magára. E hiányt magyarázza, hogy a kézirathagyaték nem egységes tömbökben, jól feltérképezhető lelőhelyeken maradt fenn, s a hagyaték útjának rekonstruálása során számos ponton sejthetők lappangó források. 2 Batsányi 1796-óta Bécsben, 1809-óta Párizsban, 1817 és 1845 között pedig Linzben élt. Élete során kiterjedt kapcsolathálózatot épített ki, s forrásaink azt mutatják, hogy mindvégig levelezett nem csak külföldi, hanem magyarországi levelezőpartnerekkel is. Eddig ismert, ám javarészt kiadatlan leveinek száma a kutatás korábbi fázisában ezekről készített jegyzék szerint meghaladja az ezret. 3 A levelek egy része szórtan, az egyes címzettek személyes hagyatékában maradt fenn: ezek részint kiadottak, feldolgozásuk megtörtént. 4 Ezen kívül három nagyobb korpusszal kell számolnunk. - Az első a költő Linzben fellelt hagyatékának a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárába került része. Évkörük szerint ezek a szövegek 1814 és 1845 között születtek. Az anyag egy részét a spielbergi fogság idején Baumberg Gabriellával váltott levelek adják, ugyancsak jelentős mennyiségű írás található itt osztrák, francia és magyar literátoktól, könyvkiadóktól. 1 BATSÁNYI János összes művei I: Versek, s. a. r. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, Budapest, Akadémiai, BATSÁNYI János összes művei II.: Prózai művek, Első kötet, s. a. r. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, Budapest, Akadémiai, BATSÁNYI János összes művei III. : Prózai művek, Második kötet, s. a. r. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, Budapest, Akadémiai, BATSÁNYI János összes művei IV: Der Kampf (A viaskodás), szerk. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, s. a. r. ZSINDELY Endre, Budapest, Akadémiai, A Batsányi-hagyatékról lásd: DONCSECZ Etelka, Szkíta Horatius és bécsi Sappho: Előtanulmány Batsányi János levelezésének készülő kritikai kiadásához, ItK, (Megjelenés előtt.) A dolgozat eredményeit 2012 őszén mutattam be a Vetésforgó nevű, századdal foglalkozó irodalomtörténész vándorkonferencia novemberi ülésén. 3 A levelek jegyéke az alábbi oldalon érhető el: 4 Lásd az irodalomjegyzéket.

2 - A Linzben megmaradt hagyaték másik része Baumberg Gabriella kézirathagyatékának egy részével együtt ma Túrócszentmártonban lelhető fel, a Szlovák Nemzeti Könyvtár gyűjteményében. - Jelen kutatóút a korpusz harmadik egységének fellelését célozta meg. Horánszky Lajos 1907-es, Batsányi János pályáját témájául választó monográfiájához 5 bécsi levéltári anyagot is felhasznált. Thallóczy Lajos közbenjárásra jutott az egykori Oberste Polizei- und Zensurhofstelle irataihoz, amelyeket vizsgálódása idején Horánszky forrásmegjelölés szerint az osztrák császári királyi belügyminisztérium levéltárában őriztek. Munkájához másolatokat készíttetett az itt talált anyagokról. Ezek ma öt kötetben az OSzK Kézirattárában találhatók. 6 A másolatok feldolgozásra kerültek, a szövegek átírása, és begépelése, valamint magyarra fordítása megtörtént. A levelek kritikai kiadásban majdan megjelenő szövegének alapját lehetőség szerint minden esetben az eredeti példányok adják. Ezek jelen esetben egyfelől Batsányi 1815-ös elfogatása alkalmával, a lefoglalással kerülhettek az osztrák hatóságok birtokába, s ugyanitt őrizték a fogság alatt keletkezett levelek egy részét. Az iratanyag nagyobb részben Batsányi János és Baumberg Gabriella 1799 és 1816 között keletkezett, egymásnak írt leveleit tartalmazza, kisebb részben magyarországi levélírók Batsányinak írt, valamint Baumberg Gabriella férje érdekében osztrák személyeknek címzett leveleiből áll. A levelek őrzőhelye a 20. század elején, Horánszky kutatásainak idején, a bécsi Justizpalast volt. Horánszky utalásait a bécsi gyűjteményekben fellelhető kéziratokról Wolfram Seidler kutatásainak eredményei egészítik ki. 7 Munkájában szakirodalmi hivatkozásokra alapozva felveti, hogy a Horánszky használta eredeti példányok a palota 1927-es leégése során megsemmisülhettek. 8 Baumberg Gabriella munkái iránt érdeklődvén azonban Batsányi szövegeinek vonatkozásában nem végzett célzott kutatásokat. A kutatóút elsődleges célja tehát annak a kérdésnek a tisztázása volt, hogy fennmaradtak-e eredeti példányaikban az egykor Bécsben őrzött Batsányi-levelek. Mivel azonban adott volt az esély, hogy az eredeti példányok ma már nem léteznek, minden más, Batsányi Jánosra illetve feleségére, Baumberg Gabriellára és annak családjára, bécsi kapcsolathálójára vonatkozó forrás összegyűjtésével bővült ki a munkaterv. A munka megkezdése előtt két jegyzék készült a leveleken túl feltételezhető forrásokról. Az első azokat a csomópontokat foglalja össze, ahol Batsányi pályája során alkalom adódhatott arra, hogy írásos dokumentumok keletkezzenek róla. Ezek a következők: 1815-ös elfogatásának és perének iratai; bécsi hivatalvállalásához kapcsolódó források; 1809-es (engedély nélküli) távozása körül kelt dokumentumok; Baumberg Gabriella és Batsányi János rendőri megfigyelésének esetleges nyomai; beadványok Metternichhez, Saurauhoz, a császárhoz Batsányi érdekében; nyugdíjának ügye; források Baumberg Gabriella családjára vonatkozóan: Florian Baumberg, 5 HORÁNSZKY Lajos, Bacsányi János és kora: Eredeti levelezések és egykorú források nyomán, Budapest, Hornyánszky Viktor, OSZK Kt. Fol. Hung I V. 7 Wolfram SEIDLER, Gabriele Baumberg ( ), ihr Nachlaß in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften = Ex libris manuscriptis: Quellen, Editionen, Untersuchungen zur österreichischen und ungarischen Geistesgeschichte, Hrsg, István NÉMETH und András VIZKELETY, Budapest, Akadémiai Kiadó, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1994, Wolfram SEIDLER, i. m., WALTER Frigyes, A tűzvész az osztrák Belügyi és Igazságügyi Állami Levéltárban: Beszámoló a tűzről és a helyreállítási munkálatokról, Levéltári Közlemények, 1931/1 2. sz., 1 12.

3 Christina Rodius, Franz Rodius. A második jegyzék Horánszky Lajos monográfiájának valamennyi lábjegyzetéből gyűjtötte egybe, s foglalta táblázatba mindazon hivatkozásokat, amelyek olyan leveleken túli dokumentumokra utalnak, amelyeket Horánszky látott, s felhasznált. 108 darab ilyen tételre hivatkozik. Eredmények A fenti listák alapján, áttekintve az Österreichisches Staatsarchiv gyűjteményében eligazító segédleteket, az Allgemeines Verwaltungsarchiv, továbbá a Kabinettsarchiv Kabinettskanzleiakten, Kaiser Franz Akten, Staatskanzlei, Interiora, Bittschriften, valamint a Vertrauliche Akten anyagai között bukkantak fel vonatkozó dokumentumok. Ezeket áttekintve bebizonyosodott, hogy a Horánszky-másolatok alapjául szolgáló eredeti levelek elpusztultak. Az OSzK Kt-ban őrzött másolatok első négy kötetéről ilyen értelemben nem túlzás azt állítani, hogy értékük felbecsülhetetlen, másolatok formájában ugyanis megőrizték, megmentették a levelezés igen jelentékeny hányadát. Az előbukkant iratok közül jó néhány azonosítható a Horánszky-másolatok ötödik kötetében található szövegekkel. Mivel azonban ez a kötet az első négytől eltérően többségében nem szó szerinti másolatokat tartalmaz, hanem német és magyar nyelvű kivonatokat, tartalmi összefoglalókat, valamennyi előkerült dokumentum szövegét rögzítettem, hogy azok teljes szövegükben hozzáférhetővé váljanak. Alább az áttekintett, s feldogozott források jegyzéke, s rövid ismertetése következik, levéltári jelzetek szerint haladva. Allgemeines Verwaltungsarchiv Zensur- und Polizeihofstelle 1798/ 495: Batsányi Martinovics-összeesküvésben vállalt szerepével kapcsolatos iratok. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. 1796/496: Batsányi bécsi hivatalvállalásával kapcsolatos forrás. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. 1809/367: Batsányi 1809-es szereplésével kapcsolatos iratcsoport. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. 1810/ 7: ezen a jelzeten súlyosan sérült iratok találhatók, csak jegyzék készült róluk. Többségükben datálatlan szövegek, a címzések, és aláírások majd minden esetben elégtek, így egyelőre nem azonosíthatóak ezek a dokumentumok. 1815/ H16: rendőri jelentések Batsányi 1815-ös letartóztatásával kapcsolatban. Egy részük Horánszkynál azonosítható, nagyobb hányadukra viszont nem hivatkozik. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. 1817/1230: Batsányi szabadon engedése után, de még a linzi tartózkodás megkezdése előtti időre vonatkozó iratok. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént.

4 Pergen Akten X/A 3 H 120, 122, (1794) Batsányi 1794-es, az összeesküvéssel kapcsolatos szerepére vonatkozó források, köztük egy elfogott levél kivonata. Közölte: GÁLOS Rezső, Batsányi János elfogatása, Győri Szemle, 1936, A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. Kabinettsarchiv Kabinettskanzleiakten Kt /1810. Jelentés Batsányi 1809-es, engedély nélküli távozásáról. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. Kt /1815. A Párizsban elfogott Batsányi János egykori udvari fogalmazó ügye. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. Kt /1816; 24/1816. Spielbergen fogva tartott Batsányi Jánosról. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. Kt /1818 A Linzben rendőri megfigyelés alatt élő Batsányi János feleségének kegydíjáról készült előterjesztés A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. Kabinettsarchiv, Kaiser Franz Akten, Fasc.170. Konv.6. (1815) No.112. Baumberg Gabriella kérvénye Batsányi János érdekében. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. Staatskanzlei, Interiora, Bittschriften Kt. 1. Konv. alt 2c Baumberg Gabriella supplicatiója Metternich kancellárhoz. Bécs, 1816.III.3. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. Vertrauliche Akten 69 (alt ) Franz Rodius látogatásai a Loge zu den drei Adlern -ben. A szövegek átírása, rögzítése megtörtént. A levéltári kutatáson túl, a készülő kötet jegyzetapparátusához az Österreichische Nationalbibliothek és az Universitätsbibliothek Wien állományában fellelhető, a korszakra vonatkozó kézikönyvek, szakdolgozatok és doktori disszertációk feldolgozására is sor került. A két hónap során végzett munka nemcsak a levelezés kritikai kiadásához volt megkerülhetetlen, hanem az összegyűjtött források alapjai lehetnek s reménység szerint lesznek is egy Batsányi Jánosról és Baumberg Gabrielláról készülő monográfiának, hiszen a témában eddig nem született még olyan vizsgálat, amely valamennyi felellhető levéltári dokumentumot mozgósítva igyekezett volna közelíteni Batsányi János kérdésektől nem éppen mentes pályájához. Nem jutottam volna ezekre az eredményekre Fazekas István levéltári delegátus segítsége nélkül: ezen a helyen szeretném megköszönni nélkülözhetetlen tanácsait.

5 Irodalomjegyzék: - AJKAY Alinka, Dessewffy József köszöntő levele Batsányi Jánoshoz, MKSz, 1998/7, BACSÁNYI János költeményei válogatott prózai írásaival egyetemben, kiadta TOLDY Ferencz. Pest, BÁNYAI Elemér, Magyar írók levelei a bécsi. cs. kir. udvari könyvtárban, ItK, 1907, Batsányi János levele Johann Friedrich Cottához = BJÖM IV, BATSÁNYI János összes művei I: Versek, s. a. r. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, Budapest, Akadémiai, BATSÁNYI János összes művei II.: Prózai művek, Első kötet, s. a. r. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, Budapest, Akadémiai, BATSÁNYI János összes művei III. : Prózai művek, Második kötet, s. a. r. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, Budapest, Akadémiai, BATSÁNYI János összes művei IV: Der Kampf (A viaskodás), szerk. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor, s. a. r. ZSINDELY Endre, Budapest, Akadémiai, BERDE Juliánna Mária, Bacsányiné Baumberg Gabriella élete és költészete, Kolozsvár, Stief Jenő és Társa könyvsajtója, (Különlenyomat az Erdélyi Múzeum évi folyamából) - Briefe des ungarischen Dichters János Batsányi an Johann Georg Müller, bearbeitet von Endre ZSINDELY, Separatdruck aus Heft 42/1965 der Schaffhauser Beiträge zu vaterländischen Geschichte, Druck und Verlag Karl Augustin, Thayngen, [1965.] p. - CROUY-CHANEL Katalin, Johannes von Müller magyar barátai, Budapest Pécs, Endre ZSINDELY, Johannes von Müller und Ungarn: Separatdruck aus Festschrift Karl Schib Heft 45/1968 der Schaffhauser zur vaterländischen Geschichte, Druck und Verlag Karl Augustin, Thayngen ( ) - EÖTVÖS Lajos, Bacsányi Jánosnak egy levele, Figyelő 1871, = Hon szeptember 10. = Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye Ernst Freiherr von Feuchtersleben an János Batsányi = Ernst Freiherr von FEUCHTERSLEBEN: Sämtliche Werke und Briefe: Kritische Ausgabe, sechster Band, erster Teil, hrsg. Hedwig HEGER, bearb. Barbara OTTO, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, S (Veröffentlichungen der Kommission für Literaturwissenschaft. Nr. 21.) - GÁLOS Magda, Juranits László levele Batsányi Jánoshoz, ItK, 1933, GÁLOS Rezső, Batsányi János elfogatása, Győri Szemle, 1936, GÉFIN Gyula, Batsányi János és Bitnitz Lajos levelezése, ItK, 1932, HALL, Murray G. RENNER, Gerhard, Handbuch der Nachlässe und Sammlungen österreichischer Autoren, Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar, 1995, HORÁNSZKY Lajos, Bacsányi János és kora: Eredeti levelezések és egykorú források nyomán, Budapest, Hornyánszky Viktor, 1907.

6 - KEMÉNY Lajos, Batsányi János Kassa város tanácsához a Magyar [Museum] Múzsa [!] elkobzása ügyében, Magyar Könyvszemle, 1914, KERESZTURY Dezső TARNAI Andor, Batsányi és Baróti Szabó, It, MOLNÁR János, Batsányi János levelei id. báró Ráday Gedeonhoz: Első közlemény, ItK, 1907, MOLNÁR János, Batsányi János levelei id. báró Ráday Gedeonhoz: Második közlemény, ItK, 1907, NEMES Éva Margit, Batsányi Párizsban: Találkozás Gabriellával , Budapest, (Minerva Könyvtár 153.) - NÉMETH Balázs, Batsányi három levele Ráday Gedeonhoz, ItK, 1956, PÁL Margit, Batsányi Párizsban, Budapest, (Minerva Könyvtár 154.) - SEIDLER, Wolfram, Gabriele Baumberg ( ), ihr Nachlaß in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften = Ex libris manuscriptis: Quellen, Editionen, Untersuchungen zur österreichischen und ungarischen Geistesgeschichte, Hrsg, István NÉMETH und András VIZKELETY, Budapest, Akadémiai Kiadó, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1994, SZILÁGYI István, Bacsányi János levelei b. Orczy Lőrinchez, Figyelő, 1879, SZILÁGYI Márton, Batsányi János mint konfidens? Adalék Batsányi fogság utáni hivatalvállalásához = It, 2008, THIENEMANN Tivadar, Herder és Batsányi, EPhK, 1914, VAJDA Ilona, Batsányi János és Baumberg Gabriella I Budapest, (Minerva Könyvtár 128.) - VISZOTA Gyula, Bacsányi János akadémiai tagsága, Akadémiai Értesítő, 1911, XXII. kötet, WALLASZKY Dezső, Baróti Szabó Dávid búcsúlevele Batsányi Jánoshoz, It, /2, ZADÁNYI Éva, Batsányi és Johannes von Müller, Budapest, (Minerva Könyvtár 137.) - ZSINDELY Endre, Batsányi János párizsi levelei Johann Georg Müllerhez (Első közlemény), ItK, 1964, ZSINDELY Endre, Batsányi János párizsi levelei Johann Georg Müllerhez (Második közlemény), ItK, 1964, ZSINDELY, Andreas, Funde und Aspekte bei Ordnen des Johann-Georg-Müller-Nachlasses, Separatdruck aus Heft 41/1964 der Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Druck und Verlag Karl Augustin, Thayngnen (Gekürzte Fassung eines im Historischen Vereins des Kantons Schaffhausen am 19. März 1963 gehaltenen Vortrags.)

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE VII. évfolyam 3. szám, 2014. december 31. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási

Részletesebben

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban Hegyi Ádám Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban A reformáció óta Bázel jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődéstörténet

Részletesebben

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican Magyar történeti kutatások a Vatikánban Hungarian Historical Researches in the Vatican bibliotheca historiae ecclesiasticae universitatis catholicae de petro pázmány nuncupatae series i: collectanea vaticana

Részletesebben

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az 1848. évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott

Részletesebben

Beszámoló a 2012. április 23. és 2012. június 25. közötti római és vatikáni kutatások eredményéről

Beszámoló a 2012. április 23. és 2012. június 25. közötti római és vatikáni kutatások eredményéről Beszámoló a 2012. április 23. és 2012. június 25. közötti római és vatikáni kutatások eredményéről 1. Név Alulírott, dr. Bak Borbála 2012. április 23. és 2012. június 25. között a Klebelsberg Kunó- Ösztöndíj

Részletesebben

Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam)

Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam) Az archívum mint forrás és forma a kortárs magyar művészetben Székely Katalin (III. évfolyam) A Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíj harmadik évfolyamára leadott kutatási tervem a

Részletesebben

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kovács Zoltán András ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA RENDVÉDELEM, ÁLLAMBIZTONSÁG, KÖZIGAZGATÁS A NYILAS KORSZAKBAN TÉZISEK ÉS ALAPVETÉSEK - 1 - A M. KIR.

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978 963 05 8796 9 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

ORPHEUS ÉS MASSINISSA

ORPHEUS ÉS MASSINISSA Péterfy Gergely ORPHEUS ÉS MASSINISSA Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman PhD értekezés - Miskolc, 2007 1 Tartalom Bevezetés helyett...3 A gordovány-színű arc...5 Mmadi Make...10 Lass di ausstopfen...27

Részletesebben

JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN

JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN KÜLÖNLENYOMAT A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 113. ÉVF. 2000/2. SZÁMÁBÓL TUSOR PÉTER JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN A magyar rendek kísérlete a Szentszék bevonására a török és

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig Madas Edit - Monok István A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig TARTALOM Előszó Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526 Bevezetés I. A középkori könyvkultúra

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL *

A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL * 396 Farkas Zoltán A TOPOSZTÓL A STÍLUSIG: A 18. SZÁZADI KISMESTEREK ZENÉJÉNEK ELEMZÉSE TANULSÁGOKKAL * 1. rész Foglalkozzatok a kismesterekkel, mert a stílust leginkább az ô mûveikbôl lehet megismerni.

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Nagy Imre tamizdat 1

Nagy Imre tamizdat 1 Révész Béla tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1 1. A Nagy Imre-per 1958. június 9-én (újra)kezdett tárgyalásán egy kevésbé lényegesnek látszó,

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak!

Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak! MŰHELY Palotás György Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak! Szapolyai Jánost dicsőítő querelák a 16. század első feléből Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Imre Mihály 1995-ben azt írta

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben