puzzi 100 puzzi A (03/05)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "puzzi 100 puzzi 200 5.956-694 A2010232 (03/05)"

Átírás

1 puzzi 100 puzzi 200! A (03/05)

2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Seite 1 Page 6 Page 11 Pagina 17 Pagina 22 Página 27 Página 33 Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 58 Türkçe Side 38 Side 43 Sida 48 Sivu 53 Sayfa64 Pºcc å¼ C¹pa åýa70 Magyar Oldal77 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Please read these operating instructions before starting and strictly observe the Safety Instructions. Veuillez lire attentivement la présente notice d'instructions avant la mise en service et respectez en particulier les «Consignes de sécurité». Leggere queste istruzioni per l uso prima della messa in servizio ed osservare in particolare le «Istruzioni di sicurezza». Lees voor de ingebruikneming deze gebruikshandleiding en neem in het bijzonder de Veiligheidsvoorschriften in acht. Antes de poner en marcha el aparato deberá estudiar atentamente las «Advertencias y observaciones relativas a la seguridad». Leia estas instruções de serviço antes da colocação em funcionamento e respeite especialmente as «Indicações de segurança». De bedes læse denne driftsvejledning igennem før idrifttagningen i denne forbindelse skal især Sikkerhedsforskrifter overholdes. Før igangsetting må bruksanvisningen leses nøye og det må taes hensyn til Sikkerhetsregler. Läs igenom bruksanvisningen före driftstart och uppmärksamma Säkerhetsanvisningar extra noga. Lue ennen käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja kiinnitä erikoista huomiota Turvallisuusohjeisiin. Ðñéí èýóåôå ôç óõóêåõþ ãéá ðñþôç öïñü óå ëåéôïõñãßá, äéáâüóôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò åéñéóìïý êáé ôçñåßôå éäéáßôåñá ôéò Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò. Cihazý kullanmaya baþlamadan önce, bu kullanma kýlavuzunu kesinlikle okuyunuz ve özellikle Güvenlik bilgileri bölümünde verilen bilgilere dikkat ediniz. Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr. epeª --oªo oñåc¹å¹eæø - õ cÿæºa¹aýå - å a¹eæ o ÿpoñå¹a¼¹e ªa º å c¹pº ýå å c¹po o co æ ªa¼¹e pe o e ªaýåå, ÿpå-eªe ¾e - paµªeæe «š aµa åø ÿo ¹ex å e eµoÿac oc¹å». Üzembe helyezés elõtt olvassa el ezt a kezelési útmutatót, különös tekintettel a Biztonsági útmutatóra.

3 Èesky Slovensko Polski Strana82 Stran 87 Strona92 Romaneºte Pagina 97 Slovensky Hrvatski Strana102 Stranica107 Srpski Strana112 ½æ apc å C¹pa åýa117 Eesti keel Lehekülg123 Latviski Lapa128 Vokiøkai Puslapis133 pai c a C opi a138 P¾ed uvedením do provozu si p¾e tšte tento provozní návod a zvláãÿ dodrþujte Bezpe nostní ustanovení. Pred prvo pripravo za uporabo preberite ta navodila za uporabo in posvetite posebno pozornost poglavju «Varnostni napotki». Przed uruchomieniem urz dzenia proszœ przeczyta tœ instrukcjœ obs³ugi i przestrzega szczególnie Warunków bezpieczeµstwa. Înainte de punerea în funcþiune citiþi aceste instrucþiuni de utilizare ºi în mod special respectaþi Indicaþiile de siguranþã. Pred uvedením do prevádzky si preèítajte tento prevádzkový návod a najmä dodr iavajte «Bezpeènostné ustanovenia». Prije puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridr avajte se naroèito Sigurnosnih uputa za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim tlakom. Pre puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridr avajte se naroèito Sigurnosnih uputstava za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim pritiskom. peªå ªa e cÿæoa¹åpa¹e ºpeªa ÿpoñe¹e¹e ac¹oøóo¹o ºÿ½¹-a e µa ºÿo¹pe a, a¹o o ½p e¹e oco e o - å a åe a «š aµa åø¹a µa eµoÿac oc¹». Enne kasutuselevõttu lugege käesolevat kasutusjuhendit ja järgige hoolikalt Ohutusjuhiseid. Pirms nodoøanas ekspluatâcijâ, izlasiet øo lietoøanas instrukciju un obligâti ievèrojiet "Droøìbas norâdìjumus". Prieø pradédami naudoti írenginí perskaitykite øiã naudojimo instrukcijã ir ypatingai ísidémékite "Saugos nurodymû" skyriû. epe op c a p a y po a e e oci e c ya a ii i o p y ec a e e x pa ex i e e.

4

5 Magyar Kérjük, elõször nyissa fel a bal oldali borítót az ábrákkal. 1 Készülékház 2 Tartófogantyú 3 Frissvíz-tartály szívószitával 4 Szennyezettvíz-tároló 5 Fedél 6 Szórás: be- és kikapcsolás 7 Szívás: be- és kikapcsolás 8 Szóró-szívócsõ, komplett 9 Hálózati dugaszoló a kábellel 10 Szívócsõ 11 Kézi szívófej kárpittisztításhoz - munkaszélesség 110 mm (különleges tartozék) 12 Habzásgátló-tartály (csak a puzzi 200-nál) 13 Tárolórekesz az RM 760-hoz, a Tabstablettákhoz (csak a puzzi 200-nál) 14 Kiegészítõ csatlakozóaljzat a PW 10 profimosófejhez (csak a puzzi 200-nál) 15 Padlószívófej szõnyegtisztításhoz - munkaszélesség 230 mm 16 Fogantyú (állítható, nincs felszerelve) 17 Könyökidom Különleges tartozékok További alkalmazásokhoz még különbözõ különleges tartozékot kínálunk. Tekintse meg katalógusunkban, vagy nézzen szét az Önhöz közeli Kärcher-áruházban.! Fontos utasítások Az Ön biztonsága érdekében Tartsa be járulékosan az összes utasítást, amely a felhasznált tisztítószerhez mellékeltek. Az ajánlott tisztítószert nem szabad hígítatlanul behelyezni. A termékek üzembiztosak, nem tartalmaznak savat, lúgot vagy környezetre ártalmas anyagot. Azt ajánljuk, hogy a tisztítószert gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen tartsa, szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki vízzel, lenyeléskor pedig azonnal forduljon orvoshoz. A szennyvíz ártalmatlanításakor, ugyanúgy, mint a mosólúgoknál, a törvényes elõírásokat be kell tartani. A PW 10 profi-szívófej használatakor az ott található biztonsági útmutatásokat és az üzemeltetési utasítást tartsa be. A környezet védelméért A csomagolóanyagok újrafelhasználhatóak. Kérjük, a csomagolást a háztartási szeméthez dobja, hanem az újrafelhasználható hulladékok közé! A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos hasznosítani. Elemek, olaj valamint az ehhez hasonló anyagok nem juthatnak a természetbe. Ezért kérjük, hogy régi eszközeit környezetbarát módon selejtezze le! Garancia Minden országban az illetékes terjesztõtársaságunk által kiadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készülék esetleges hibáit a garanciaidõn belül költségmentesen megszüntetjük, ha az anyag- vagy gyártási hibára vezethetõ vissza. Garanciális igény esetén kérjük, hogy a tartozékokkal és a vásárlási bizonylattal együtt forduljon a kereskedõjéhez, vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevõszolgálati telephez. A készülék kezelése A készülék helyes használata A készülék szolgáltatói használatra van rendelve mint nedvesen tisztító készülék padlószõnyegekhez ezen kezelési utasításban megadott leírásnak és biztonsági utasításoknak megfelelõen. Minden, ezen túlmenõ felhasználás, nem számít rendeltetésszerûnek. Az ebbõl eredõ 77

6 Magyar sérülések a gyártót nem kötelezik; a kockázatot egyedül a használó viseli. Üzembehelyezés Helyezze fel a szívócsövet a padlófúvókára, és biztosítsa ezek kapcsolatát úgy, hogy kézzel erõsen meghúzza a hollandi anyát az óra járásával ellenkezõ irányba. Fontos tudnivaló: Ügyeljen arra, hogy a csõben lévõ szóróvezetéket rendesen csatlakoztassa, különben hibásan fog mûködni. Szükség esetén a fogantyút a szívócsõre kell tolni, és a kívánt helyzetben meg kell húzni a mellékelt hatlapú imbuszkulccsal. Helyezze fel a könyökidomot a szívócsõre, és biztosítsa ezek kapcsolatát úgy, hogy kézzel erõsen meghúzza a hollandi anyát az óra járásával ellenkezõ irányba. Csatlakoztassa a szóró-szívócsõ szívócsövét a készülék csatlakozójára (1a ábra). A szórócsõ kapcsoló karmantyúját tolja a csatlakozóra. Ügyeljen, hogy rendesen bekattanjon (1b ábra). A szóró-szívócsövet szilárdan tegye fel a kézi fogantyúra (2a ábra), és a szórócsõ kapcsoló karmantyúját a kézi fogantyú csatlakozójára dugja rá. Ügyeljen, hogy rendesen bekattanjon (2b ábra). A szívócsövet és a padlószívófejet tegye fel, és az összekötést biztosítsa azáltal, hogy a hollandianyát az óramutató járásával ellentétesen erõsen elcsavarja. A kárpittisztításhoz való kézi szórófejet (különleges tartozék) közvetlenül a szórószívócsõre tegye fel. Szükség esetén használja a lépcsõfúvókát (külön tartozék) vagy a fém padlófúvókát. Alkalmazás A tisztítószert (RM) és a tiszta vizet az utasításoknak megfelelõen egy tiszta tartályban jól keverje össze (3-as ábra). A frissvíz-tartályt legfeljebb a Max. -szal jelölt vonalig töltse fel (4-es ábra). Megjegyzés: A meleg víz növeli a tisztító hatást (max. 50 C). A szennyezettvíz-tárolót állítsa a készülékházba, és tegye rá a fedõt. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatba. A készüléket a szívás és a szórás nyomógombokkal kapcsolja be (5-ös ábra). A szóráshoz - a kapcsolókart a kézi fogantyún nyomja meg, és tartsa úgy. Ezzel a tisztítóoldatot kipermetezi, és az egész munkafolyamat alatt tisztít (6-os ábra). A mindenkori szívófejet a tisztítási felületen átlapolt csíkokban vigye át, majd a szívófejet lerakva hátrafelé dolgozzon (6-os ábra). Amikor a szennyezettvíz-tároló megtelik, vagy a rissvíz-tartály üres, feltétlenül kapcsolja ki a készüléket a tisztítás és a szórás gombokkal. Vegye le a fedelet, vegye ki a szennyezettvíztárolót és ürítse ki (7-es, 8-as ábra). A munkafolyamatot, ha szükséges, ismételje meg. Szõnyegek és kárpitok tisztítása Szõnyegek tisztításához a 230 mm-es padlószívófejet helyezze fel. Kárpit, lépcsõ, fali szõnyeg vagy gépjármûbelsõ tisztításához a 110 mm-es kézi szívófejet tegye fel. (különleges tartozék). A kényes anyagú kárpitoknál a felvitt tisztítószer mennyiségét csökkenteni kell, és a felületet kb. 200 mm-es távolságból kell nedvesíteni. Tisztítási módszerek Átlagosan szennyezett szõnyegek: Normál porlasztásos extrakciónál a tisztítóoldatot kipermetezi, és azonnal felszívja. Egy többszörös, szórás nélküli utóporszívózás lerövidíti a száradási idõt. Erõsen szennyezett felületek vagy foltok: Elsõként ezeken a helyeken permetezze ki elõre a tisztítószert, és kb percig hagyja hatni. Azután végezze el a tisztítást a felületen, ahogy azt írtuk. 78

7 Magyar A tisztítási eredmény elõnyére válik, ha a tisztítási felületet többször csak tiszta, meleg vízzel utókezeli. Ezzel a tisztítószer üledékei még jobban eltûnnek, és a feloldott szennyezõdés teljesen kiöblítõdik. Hasznos tanácsok a munkához A szõnyegpadlókat, szõnyegeket és minden eredeti keleti-szõnyeget a készülék alkalmazása elõtt egy nem feltûnõ helyen színállóság és vízállóság szempontjából próbálja ki! Minél kényesebb a bevonat (keleti futószõnyeg, berber, kárpit anyag), annál kevesebb tisztítószert használjon. A juta tartalmú szõnyegpadló túl nedves munkánál összeráncosodhat és kifakulhat. Az erõsen bolyhos szõnyegeket nedves állapotban kefélje ki (pl. bolyhkefével vagy súrolókefével). Melegvíz használatával (max. 50 C-ig) jobb mosási eredményt érhet el. Az erõsen szennyezett helyeket külön permetezze be, és hagyja 5 10 percig hatni a tisztítószert. Mindig fénytõl az árnyékig menjen, ezt hívják ablaktól ajtóig való munkának. Mindig a már megtisztított felülettõl haladjon a még meg nem tisztított felületig. Nedves tisztítás után a textilbevonatot impregnálja, hogy így megakadályozza egy gyors újrapiszkolódást. Ehhez ajánljuk a szennyezõdést taszító és antisztatikus impregnáló Care Tex RM 762 termékünket. A megtisztított felületekre elõször csak azok megszáradása után menjen, illetõleg a bútorokat is csak ekkor állítsa vissza (rozsdafolt, a nyomás helye). Szõnyegpadlóknál, azok samponozásánál a habot a szennyezettvíz-tárolóban kell megszüntetni. Ehhez a puzzi 200 -asnál a habzásgátlót (RM 761) a habzásgátló tartályába kell öntenie. Az adagolás a zárófedél nyitásával ill. zárásával biztosított. puzzi 100-asnál a habzásgátlót közvetlenül a szennyezettvíz-tárolóba kell rakni. Tisztítószer Környezetvédelmi információ: A környezet kíméléséért egy tisztítószer-takarékos megoldást kínálunk Önnek, és kérjük, hogy tartsa be pontosan az adagolási útmutatást. Figyelem: Az egészsége megõrzése érdekében és az anyagi károk elkerülése végett, tartsa be az összes utasítást, ami a felhasznált tisztítószerhez mellékeltek. Megnevezés press & ex por alakú RM 760 press & ex Tabs RM 760 press & ex folyékony RM 764 Hab ex RM 761 Alkalmazás Szonyegek és kárpitok tisztítása RM 762 Szonyegim- pregnáló RM 765 Mitex Habzásgátló (szilikonmentes) Care Tex szonyegimpregnáló Antiallergén szonyegkárpittisztító és Atkaeltávolító További információkért kérjük forduljon a termék-információs és a DIN-biztonságtechnikai adatlapunkhoz. Használaton kívül helyezés A frissvíz-tartály kiürítése Megjegyzés: A frissvíz-tartály kiszívással egyszerûen üríthetõ. Kapcsolja ki a permetezést (vízszivattyút). Húzza meg a padlófúvóka szelepkarját, ekkor a rendszerben lévõ nyomás megszûnik. A padlószívófejet a szóró-szívócsõrõl vegye le. 79

8 Magyar A szívócsövet tartsa a még nem használt tisztítóoldatot tartalmazó frissvíz-tartályban, és a készüléket a szívás nyomógombbal kapcsolja be (9-es ábra). A kiszívott tisztítóoldat a szennyezettvíztárolóban gyûlik össze. A szennyezettvíz-tárolót vegye ki, és ürítse ki. A készülék és a tartozékok megtisztítása. A padlószívófejet a szóró-szívócsõrõl húzza le. A frissvíz-tartályt kb. 2 l csapvízzel töltse fel (ne használjon tisztítószert), és a padlószívófejet állítsa a frissvíz-tartályba. A szórás gombot kapcsolja be, és a készüléket a tartozékokkal kb. 1 2 percig hagyja átöblíteni (10-es ábra). A készüléket kapcsolja ki, és a hálózati csatlakozót húzza ki. A padlószívófej szelepkarját nyomja meg, hogy a rendszerben lévõ nyomást megszüntesse. A szóró-szívócsövet a készüléknél és a szívócsõ találkozásánál húzza szét. A szennyezettvíz-tárolót és a frissvíz-tartályt ürítse ki. A készüléket tisztítsa meg. A tartozékok megóvásához vagy a készülék szállításához a padlószívófejet a tartófogantyúban rögzítheti (12-es ábra). Ápolás és karbantartás Figyelmeztetés: Minden karbantartási munka elõtt húzza ki a hálózati dugaszolót a dugaszoló aljzatból. Hibaelhárítás Figyelem: Elektromos áram okozta veszély! Minden munka elõtt húzza ki az elektromos részeket a hálózati dugaszolóból. A fúvókánál nincs vízkilépés 1. A frissvíz-tartály üres, fel kell tölteni. 2. Ellenõrizze, hogy a permetezõ szívócsõ csatlakozása szorosan illeszkedik-e. 3. A fúvóka eltömõdött, meg kell tisztítani. 4. A szívószûrõ a frissvíz-tartályban eltömõdött, meg kell tisztítani. 5. A szóró szivattyú hibás, szakemberrel ki kell cseréltetni. A szórósugár egyoldalú 1. A fúvóka részlegesen eltömõdött, ki kell tisztítani. Nem kielégítõ szívási teljesítmény 1. A fedõ nem tökéletesen illeszkedik, tisztát kell felrakni. 2. A fedõnél lévõ szigetelés beszennyezõdött, ki kell tisztítani. 3. A pihefogó szennyezett, ki kell tisztítani. 4. A szívócsõ eltömõdött, ellenõrizni kell, és ki kell tisztítani. A szóró szivattyú túl hangos 1. A frissvíz-tartály üres, fel kell tölteni. Az elektromos részekkel történõ minden ellenõrzést és munkát szakemberrel végeztessük el. További munkálatokhoz kapcsolódjon be a vevõszolgálat. Minden üzembe helyezés elõtt a hálózati kábel, a csatlakozókábel és a tömlõ sérülésmentességét ellenõrizze. Hosszabb leállításkor az összes vizet öntse ki a készülékbõl, különben bebüdösödés következhet be. Idõrõl idõre tisztítsa ki a szívószitát a frissvíztartályban és a pihefogót (11-es ábra). 80

9 Magyar Mûszaki adatok puzzi 200 / puzzi 100 Feszültségváltozatok 220/230/240 V (1 ~ 50/60 Hz) Szellõzõmotor teljesítménye Szívóturbina P MAX 1250 W Szívóturbina P NENN 1100 W Légmennyiség max. 54 l/mp Vákuum 22 kpa Teljesítmény, szórószivattyú, puzzi 200 Szórószivattyú 2 x 40 W Szórónyomás 0,2 MPa Szórási mennyiség 2 l/perc Készülék csatlakozó aljzat, puzzi 200 Teljesítmény, max. 250 W Teljesítmény, szórószivattyú, puzzi 100 Szórószivattyú 40 W Szórónyomás 0,1 MPa Szórási mennyiség 1 l/perc Méretek Töltési mennyiség, tiszta víz 10 l Kapacitás, szennyezett víz 9 l Hossz 665 mm Szélesség 320 mm Magasság 435 mm Súly, puzzi ,1 kg Súly, puzzi ,3 kg Hangnyomásszint a DIN EN szerint 68 db(a) Védelmi osztály II Hálózati kábel Hossz 7,5 m Típus H 05 VV F 2x1 Mûszaki változtatások joga fenntartva! 81

10

11

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Kézi gőztisztító. Használati utasítás. Modellszám: PSC-001A

Kézi gőztisztító. Használati utasítás. Modellszám: PSC-001A Kézi gőztisztító Használati utasítás Modellszám: PSC-001A Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, hogy a használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót és fordítson figyelmet a biztonsági szempontokra.

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket először üzembe helyezné! Jellemzők Az autós hűtőláda tökéletes választás

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ Az érzékelő üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A drótnélküli kinti érzékelő az SWS

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

series Használati utasítás

series Használati utasítás series Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

BM 20. Bloeddrukmeter Gebruikshandleiding Computador de pressão arterial Instruções de utilização

BM 20. Bloeddrukmeter Gebruikshandleiding Computador de pressão arterial Instruções de utilização BM 20 Bloeddrukmeter Gebruikshandleiding Computador de pressão arterial Instruções de utilização Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Brugsanvisning Blodtrycksmätare Blodtrykkmåler Bruksveiledning Verenpainemittari

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel 9210459/1 MAGYAR Ezzel a kábellel átvihetünk és szinkronizálhatunk adatokat a kompatibilis számítógép és a Nokia készülék között. A kábel egyidejûleg használható a kompatibilis

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS [MAGYAR] 03.2010

HASZNÁLATI UTASÍTÁS [MAGYAR] 03.2010 PS 18 CD Automatikus iratmegsemmisítő HASZNÁLATI UTASÍTÁS [MAGYAR] 03.2010 Fontos biztonsági előírások Az iratmegsemmisítő használata előtt a készülék minden funkciójának megértése céljából olvassa el

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT.

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT. AR4P01 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU TERMOVENTILATORE FAN HEATER THERMOVENTILATEUR

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

HV-WDMT vezetékes,egér videónagyító

HV-WDMT vezetékes,egér videónagyító HV-WDMT vezetékes,egér videónagyító Használati útmutató Alko-Soft Szolgáltató Bt.Web: https://www.alkosoft.hue-mail: info@alkosoft.hutel: +36(30)499-34-77 Oldal 1 / 9 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...3 I. AZ EGÉR

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2 DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. Minden jog fenntartva. Bevezetés A DC-11/DC-11K (a továbbiakban: DC-11) Nokia akkucsomaggal egyidejûleg tölthetjük fel két kompatibilis

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

TTK 70 S. 03. Alkatrészek és funkciók 04. FUNKCIÓK

TTK 70 S. 03. Alkatrészek és funkciók 04. FUNKCIÓK TTK 70 S 03. Alkatrészek és funkciók Eleje Fogantyú Szabályzó panel Felső légkifúvó Alsó légkifúvó Levegő beszívó nyílás Víztartály Hátoldal Hátsó levegő beszívó nyílás Oldalsó légkifúvó Adattábla Hálózati

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások.

J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások. J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások. PURO GRAND kondenzátum kezelőt kifejezetten sűrített levegő rendszerek olajtartalmú kondenzeinek kezelésére,

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EHRLE KD-623 MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EHRLE KD-623 MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS EHRLE KD-623 MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ A gépet forgalmazza és szervizeli: SH-ITB KFT. Cím: 1118, Budapest, Rétköz u. 49/C Telephely, szerviz, postacím: 2040, Budaörs, Kinizsi u. 10-18/A Tel./Fax:

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

RC-autók 1:16 cikk. M492

RC-autók 1:16 cikk. M492 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RC-autók 1:16 cikk. M492 Tartalomjegyzék Szállítmány tartalma 1 Autó előkészítése és elem behelyezése 2 Jármű kezelése 4 Jármű vezérlése távvezérléssel 5 Műszaki adatok 6 Biztonsági

Részletesebben

SFA. Nitrogéntöltő berendezés. Kezelési és karbantartási útmutató. Magyarországi forgalmazó: Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

SFA. Nitrogéntöltő berendezés. Kezelési és karbantartási útmutató. Magyarországi forgalmazó: Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. SFA Nitrogéntöltő berendezés Kezelési és karbantartási útmutató HESZTIA Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. H- Telefon: +36-1-454-1400, +36-1-454-1700 Fax: +36-1-240-0960 web: www.hesztia.hu e-mail:

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Felhasználói Gépkönyv

Felhasználói Gépkönyv Felhasználói Gépkönyv a KLX-KT, KLX-IT, KLX-FT Ágylámpasáv rendszerekhez Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető...3 2. A rendszer felépítése, működése...4 3. Karbantartás...5 4. Használati

Részletesebben

Ipari porszívók. Model VHW310 VHW310 AD VHW310 AU. Cikkszám 4041100304 4041100305 4041100306. Bemenő oldali hepa szűrés. L-porosztályú szűrő

Ipari porszívók. Model VHW310 VHW310 AD VHW310 AU. Cikkszám 4041100304 4041100305 4041100306. Bemenő oldali hepa szűrés. L-porosztályú szűrő A -es modell a tökéletes megoldás a gyógyszeripar, élelmiszeripar, vegyipar, csomagolóipar és az OEM által támasztott követelményekre ott, ahol kis terület áll rendelkezésre. A 1,5kW-os oldalcsatornás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. Fontos biztonsági tanácsok FIGYELEM 1. A mozgó

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Picture similar Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOk 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 2 1.0 BEVEZETŐ

Részletesebben

Disk Station. Gyors telepítési útmutató. DS411j. Dokument-azonosító: Synology_QIG_DS411j_20111017

Disk Station. Gyors telepítési útmutató. DS411j. Dokument-azonosító: Synology_QIG_DS411j_20111017 Disk Station DS411j Gyors telepítési útmutató Dokument-azonosító: Synology_QIG_DS411j_20111017 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató AC50A Lakatfogó Használati útmutató Tartalom Lakatfogó AC50A Bevezetés... 2 A készlet tartalma... 2 Szállítás és tárolás... 2 Biztonság: 2 Megfelelő kezelés... 3 A készülék tulajdonságai... 3 Kezelés.....

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1

HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 9202253/1 HS-16 Nokia sztereó fülhallgató 6 1 2 5 4 3 7 8 9202253/1 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

CA-300 Nokia FM-adó 9203672/1

CA-300 Nokia FM-adó 9203672/1 CA-300 Nokia FM-adó 6 3 5 7 9203672/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CA-119 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2005.05.30. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHFP 150 ALKALMAZÁS: SKF olaj Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

MG 21 H Infravörös masszírozó készülék Használati útmutató

MG 21 H Infravörös masszírozó készülék Használati útmutató MG 21 H H Infravörös masszírozó készülék Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

Használati útmutató. Rojaflex RHST5 I RHST15 5- és 15-csatornás távirányító Timer-es. Minden Rojaflex rádiómotorhoz és rádióvevőhöz.

Használati útmutató. Rojaflex RHST5 I RHST15 5- és 15-csatornás távirányító Timer-es. Minden Rojaflex rádiómotorhoz és rádióvevőhöz. Használati útmutató RoHS compliant 2002/95/EC Rojaflex RHST5 I RHST15 5- és 15-csatornás távirányító Timer-es Minden Rojaflex rádiómotorhoz és rádióvevőhöz. Vezérlés / Technikai adatok / Alaptartozékok...1

Részletesebben

Menetiránynak háttal. 0+ 0-13 kg 0-12 hónap. Felhasználói kézikönyv. korcsoport Testtömeg: Életkor:

Menetiránynak háttal. 0+ 0-13 kg 0-12 hónap. Felhasználói kézikönyv. korcsoport Testtömeg: Életkor: Menetiránynak háttal Felhasználói kézikönyv ECE R44 04 korcsoport Testtömeg: Életkor: 0+ 0-13 kg 0-12 hónap 1 Köszönjük, hogy BeSafe izi Go ISOfix terméket választott A BeSafe különös gonddal fejlesztett

Részletesebben

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAN SHAVER MS 6040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B C D H E G F I A L

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás A készüléken található szimbólumok magyarázata

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER VÍZSZÛRÔS PORSZÍVÓ VW-1800. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER VÍZSZÛRÔS PORSZÍVÓ VW-1800. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER VÍZSZÛRÔS PORSZÍVÓ VW-1800 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Dell E-Monitor állvány Felhasználói kézikönyv www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello.

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello. 1 Használati utasítás és alkatrészlista 2 Az eszköz elektromos ill műszaki tartalma az érvényes európai normáknak maradéktalanul megfelel. Technikai adatok: Tápellátás 230 V Teljesítmény 310 W Áramfelvétel

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció 3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció Célkitűzések Egyszerű egyenrangú csomópontokból álló hálózat építése, és a fizikai kapcsolat ellenőrzése. Különböző IP-cím beállításoknak a hálózati

Részletesebben

Mobil párátlanító berendezés CFO-30E / CFO-45E

Mobil párátlanító berendezés CFO-30E / CFO-45E Mobil párátlanító berendezés CFO-30E / CFO-45E Kezelési útmutató 1 A. Likvidálásról szóló információk magánszemélyek részére Figyelem: Az Ön készülékén ez a jelölés van feltüntetve. Ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

GARDENA Elektromos sövénynyíró EHT 410 vario Cikksz. 2594 EHT 480 vario Cikksz. 2595 EHT 550 vario Cikksz. 2596 EHT 640 vario Cikksz.

GARDENA Elektromos sövénynyíró EHT 410 vario Cikksz. 2594 EHT 480 vario Cikksz. 2595 EHT 550 vario Cikksz. 2596 EHT 640 vario Cikksz. GARDENA Elektromos sövénynyíró EHT 410 vario Cikksz. 2594 EHT 480 vario Cikksz. 2595 EHT 550 vario Cikksz. 2596 EHT 640 vario Cikksz. 2597 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben... Kérjük, gondosan

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Pulsar 590 és 590A CSOMAG

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben