puzzi 100 puzzi A (03/05)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "puzzi 100 puzzi 200 5.956-694 A2010232 (03/05)"

Átírás

1 puzzi 100 puzzi 200! A (03/05)

2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Seite 1 Page 6 Page 11 Pagina 17 Pagina 22 Página 27 Página 33 Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 58 Türkçe Side 38 Side 43 Sida 48 Sivu 53 Sayfa64 Pºcc å¼ C¹pa åýa70 Magyar Oldal77 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Please read these operating instructions before starting and strictly observe the Safety Instructions. Veuillez lire attentivement la présente notice d'instructions avant la mise en service et respectez en particulier les «Consignes de sécurité». Leggere queste istruzioni per l uso prima della messa in servizio ed osservare in particolare le «Istruzioni di sicurezza». Lees voor de ingebruikneming deze gebruikshandleiding en neem in het bijzonder de Veiligheidsvoorschriften in acht. Antes de poner en marcha el aparato deberá estudiar atentamente las «Advertencias y observaciones relativas a la seguridad». Leia estas instruções de serviço antes da colocação em funcionamento e respeite especialmente as «Indicações de segurança». De bedes læse denne driftsvejledning igennem før idrifttagningen i denne forbindelse skal især Sikkerhedsforskrifter overholdes. Før igangsetting må bruksanvisningen leses nøye og det må taes hensyn til Sikkerhetsregler. Läs igenom bruksanvisningen före driftstart och uppmärksamma Säkerhetsanvisningar extra noga. Lue ennen käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja kiinnitä erikoista huomiota Turvallisuusohjeisiin. Ðñéí èýóåôå ôç óõóêåõþ ãéá ðñþôç öïñü óå ëåéôïõñãßá, äéáâüóôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò åéñéóìïý êáé ôçñåßôå éäéáßôåñá ôéò Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò. Cihazý kullanmaya baþlamadan önce, bu kullanma kýlavuzunu kesinlikle okuyunuz ve özellikle Güvenlik bilgileri bölümünde verilen bilgilere dikkat ediniz. Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr. epeª --oªo oñåc¹å¹eæø - õ cÿæºa¹aýå - å a¹eæ o ÿpoñå¹a¼¹e ªa º å c¹pº ýå å c¹po o co æ ªa¼¹e pe o e ªaýåå, ÿpå-eªe ¾e - paµªeæe «š aµa åø ÿo ¹ex å e eµoÿac oc¹å». Üzembe helyezés elõtt olvassa el ezt a kezelési útmutatót, különös tekintettel a Biztonsági útmutatóra.

3 Èesky Slovensko Polski Strana82 Stran 87 Strona92 Romaneºte Pagina 97 Slovensky Hrvatski Strana102 Stranica107 Srpski Strana112 ½æ apc å C¹pa åýa117 Eesti keel Lehekülg123 Latviski Lapa128 Vokiøkai Puslapis133 pai c a C opi a138 P¾ed uvedením do provozu si p¾e tšte tento provozní návod a zvláãÿ dodrþujte Bezpe nostní ustanovení. Pred prvo pripravo za uporabo preberite ta navodila za uporabo in posvetite posebno pozornost poglavju «Varnostni napotki». Przed uruchomieniem urz dzenia proszœ przeczyta tœ instrukcjœ obs³ugi i przestrzega szczególnie Warunków bezpieczeµstwa. Înainte de punerea în funcþiune citiþi aceste instrucþiuni de utilizare ºi în mod special respectaþi Indicaþiile de siguranþã. Pred uvedením do prevádzky si preèítajte tento prevádzkový návod a najmä dodr iavajte «Bezpeènostné ustanovenia». Prije puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridr avajte se naroèito Sigurnosnih uputa za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim tlakom. Pre puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridr avajte se naroèito Sigurnosnih uputstava za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim pritiskom. peªå ªa e cÿæoa¹åpa¹e ºpeªa ÿpoñe¹e¹e ac¹oøóo¹o ºÿ½¹-a e µa ºÿo¹pe a, a¹o o ½p e¹e oco e o - å a åe a «š aµa åø¹a µa eµoÿac oc¹». Enne kasutuselevõttu lugege käesolevat kasutusjuhendit ja järgige hoolikalt Ohutusjuhiseid. Pirms nodoøanas ekspluatâcijâ, izlasiet øo lietoøanas instrukciju un obligâti ievèrojiet "Droøìbas norâdìjumus". Prieø pradédami naudoti írenginí perskaitykite øiã naudojimo instrukcijã ir ypatingai ísidémékite "Saugos nurodymû" skyriû. epe op c a p a y po a e e oci e c ya a ii i o p y ec a e e x pa ex i e e.

4

5 Magyar Kérjük, elõször nyissa fel a bal oldali borítót az ábrákkal. 1 Készülékház 2 Tartófogantyú 3 Frissvíz-tartály szívószitával 4 Szennyezettvíz-tároló 5 Fedél 6 Szórás: be- és kikapcsolás 7 Szívás: be- és kikapcsolás 8 Szóró-szívócsõ, komplett 9 Hálózati dugaszoló a kábellel 10 Szívócsõ 11 Kézi szívófej kárpittisztításhoz - munkaszélesség 110 mm (különleges tartozék) 12 Habzásgátló-tartály (csak a puzzi 200-nál) 13 Tárolórekesz az RM 760-hoz, a Tabstablettákhoz (csak a puzzi 200-nál) 14 Kiegészítõ csatlakozóaljzat a PW 10 profimosófejhez (csak a puzzi 200-nál) 15 Padlószívófej szõnyegtisztításhoz - munkaszélesség 230 mm 16 Fogantyú (állítható, nincs felszerelve) 17 Könyökidom Különleges tartozékok További alkalmazásokhoz még különbözõ különleges tartozékot kínálunk. Tekintse meg katalógusunkban, vagy nézzen szét az Önhöz közeli Kärcher-áruházban.! Fontos utasítások Az Ön biztonsága érdekében Tartsa be járulékosan az összes utasítást, amely a felhasznált tisztítószerhez mellékeltek. Az ajánlott tisztítószert nem szabad hígítatlanul behelyezni. A termékek üzembiztosak, nem tartalmaznak savat, lúgot vagy környezetre ártalmas anyagot. Azt ajánljuk, hogy a tisztítószert gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen tartsa, szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki vízzel, lenyeléskor pedig azonnal forduljon orvoshoz. A szennyvíz ártalmatlanításakor, ugyanúgy, mint a mosólúgoknál, a törvényes elõírásokat be kell tartani. A PW 10 profi-szívófej használatakor az ott található biztonsági útmutatásokat és az üzemeltetési utasítást tartsa be. A környezet védelméért A csomagolóanyagok újrafelhasználhatóak. Kérjük, a csomagolást a háztartási szeméthez dobja, hanem az újrafelhasználható hulladékok közé! A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos hasznosítani. Elemek, olaj valamint az ehhez hasonló anyagok nem juthatnak a természetbe. Ezért kérjük, hogy régi eszközeit környezetbarát módon selejtezze le! Garancia Minden országban az illetékes terjesztõtársaságunk által kiadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készülék esetleges hibáit a garanciaidõn belül költségmentesen megszüntetjük, ha az anyag- vagy gyártási hibára vezethetõ vissza. Garanciális igény esetén kérjük, hogy a tartozékokkal és a vásárlási bizonylattal együtt forduljon a kereskedõjéhez, vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevõszolgálati telephez. A készülék kezelése A készülék helyes használata A készülék szolgáltatói használatra van rendelve mint nedvesen tisztító készülék padlószõnyegekhez ezen kezelési utasításban megadott leírásnak és biztonsági utasításoknak megfelelõen. Minden, ezen túlmenõ felhasználás, nem számít rendeltetésszerûnek. Az ebbõl eredõ 77

6 Magyar sérülések a gyártót nem kötelezik; a kockázatot egyedül a használó viseli. Üzembehelyezés Helyezze fel a szívócsövet a padlófúvókára, és biztosítsa ezek kapcsolatát úgy, hogy kézzel erõsen meghúzza a hollandi anyát az óra járásával ellenkezõ irányba. Fontos tudnivaló: Ügyeljen arra, hogy a csõben lévõ szóróvezetéket rendesen csatlakoztassa, különben hibásan fog mûködni. Szükség esetén a fogantyút a szívócsõre kell tolni, és a kívánt helyzetben meg kell húzni a mellékelt hatlapú imbuszkulccsal. Helyezze fel a könyökidomot a szívócsõre, és biztosítsa ezek kapcsolatát úgy, hogy kézzel erõsen meghúzza a hollandi anyát az óra járásával ellenkezõ irányba. Csatlakoztassa a szóró-szívócsõ szívócsövét a készülék csatlakozójára (1a ábra). A szórócsõ kapcsoló karmantyúját tolja a csatlakozóra. Ügyeljen, hogy rendesen bekattanjon (1b ábra). A szóró-szívócsövet szilárdan tegye fel a kézi fogantyúra (2a ábra), és a szórócsõ kapcsoló karmantyúját a kézi fogantyú csatlakozójára dugja rá. Ügyeljen, hogy rendesen bekattanjon (2b ábra). A szívócsövet és a padlószívófejet tegye fel, és az összekötést biztosítsa azáltal, hogy a hollandianyát az óramutató járásával ellentétesen erõsen elcsavarja. A kárpittisztításhoz való kézi szórófejet (különleges tartozék) közvetlenül a szórószívócsõre tegye fel. Szükség esetén használja a lépcsõfúvókát (külön tartozék) vagy a fém padlófúvókát. Alkalmazás A tisztítószert (RM) és a tiszta vizet az utasításoknak megfelelõen egy tiszta tartályban jól keverje össze (3-as ábra). A frissvíz-tartályt legfeljebb a Max. -szal jelölt vonalig töltse fel (4-es ábra). Megjegyzés: A meleg víz növeli a tisztító hatást (max. 50 C). A szennyezettvíz-tárolót állítsa a készülékházba, és tegye rá a fedõt. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatba. A készüléket a szívás és a szórás nyomógombokkal kapcsolja be (5-ös ábra). A szóráshoz - a kapcsolókart a kézi fogantyún nyomja meg, és tartsa úgy. Ezzel a tisztítóoldatot kipermetezi, és az egész munkafolyamat alatt tisztít (6-os ábra). A mindenkori szívófejet a tisztítási felületen átlapolt csíkokban vigye át, majd a szívófejet lerakva hátrafelé dolgozzon (6-os ábra). Amikor a szennyezettvíz-tároló megtelik, vagy a rissvíz-tartály üres, feltétlenül kapcsolja ki a készüléket a tisztítás és a szórás gombokkal. Vegye le a fedelet, vegye ki a szennyezettvíztárolót és ürítse ki (7-es, 8-as ábra). A munkafolyamatot, ha szükséges, ismételje meg. Szõnyegek és kárpitok tisztítása Szõnyegek tisztításához a 230 mm-es padlószívófejet helyezze fel. Kárpit, lépcsõ, fali szõnyeg vagy gépjármûbelsõ tisztításához a 110 mm-es kézi szívófejet tegye fel. (különleges tartozék). A kényes anyagú kárpitoknál a felvitt tisztítószer mennyiségét csökkenteni kell, és a felületet kb. 200 mm-es távolságból kell nedvesíteni. Tisztítási módszerek Átlagosan szennyezett szõnyegek: Normál porlasztásos extrakciónál a tisztítóoldatot kipermetezi, és azonnal felszívja. Egy többszörös, szórás nélküli utóporszívózás lerövidíti a száradási idõt. Erõsen szennyezett felületek vagy foltok: Elsõként ezeken a helyeken permetezze ki elõre a tisztítószert, és kb percig hagyja hatni. Azután végezze el a tisztítást a felületen, ahogy azt írtuk. 78

7 Magyar A tisztítási eredmény elõnyére válik, ha a tisztítási felületet többször csak tiszta, meleg vízzel utókezeli. Ezzel a tisztítószer üledékei még jobban eltûnnek, és a feloldott szennyezõdés teljesen kiöblítõdik. Hasznos tanácsok a munkához A szõnyegpadlókat, szõnyegeket és minden eredeti keleti-szõnyeget a készülék alkalmazása elõtt egy nem feltûnõ helyen színállóság és vízállóság szempontjából próbálja ki! Minél kényesebb a bevonat (keleti futószõnyeg, berber, kárpit anyag), annál kevesebb tisztítószert használjon. A juta tartalmú szõnyegpadló túl nedves munkánál összeráncosodhat és kifakulhat. Az erõsen bolyhos szõnyegeket nedves állapotban kefélje ki (pl. bolyhkefével vagy súrolókefével). Melegvíz használatával (max. 50 C-ig) jobb mosási eredményt érhet el. Az erõsen szennyezett helyeket külön permetezze be, és hagyja 5 10 percig hatni a tisztítószert. Mindig fénytõl az árnyékig menjen, ezt hívják ablaktól ajtóig való munkának. Mindig a már megtisztított felülettõl haladjon a még meg nem tisztított felületig. Nedves tisztítás után a textilbevonatot impregnálja, hogy így megakadályozza egy gyors újrapiszkolódást. Ehhez ajánljuk a szennyezõdést taszító és antisztatikus impregnáló Care Tex RM 762 termékünket. A megtisztított felületekre elõször csak azok megszáradása után menjen, illetõleg a bútorokat is csak ekkor állítsa vissza (rozsdafolt, a nyomás helye). Szõnyegpadlóknál, azok samponozásánál a habot a szennyezettvíz-tárolóban kell megszüntetni. Ehhez a puzzi 200 -asnál a habzásgátlót (RM 761) a habzásgátló tartályába kell öntenie. Az adagolás a zárófedél nyitásával ill. zárásával biztosított. puzzi 100-asnál a habzásgátlót közvetlenül a szennyezettvíz-tárolóba kell rakni. Tisztítószer Környezetvédelmi információ: A környezet kíméléséért egy tisztítószer-takarékos megoldást kínálunk Önnek, és kérjük, hogy tartsa be pontosan az adagolási útmutatást. Figyelem: Az egészsége megõrzése érdekében és az anyagi károk elkerülése végett, tartsa be az összes utasítást, ami a felhasznált tisztítószerhez mellékeltek. Megnevezés press & ex por alakú RM 760 press & ex Tabs RM 760 press & ex folyékony RM 764 Hab ex RM 761 Alkalmazás Szonyegek és kárpitok tisztítása RM 762 Szonyegim- pregnáló RM 765 Mitex Habzásgátló (szilikonmentes) Care Tex szonyegimpregnáló Antiallergén szonyegkárpittisztító és Atkaeltávolító További információkért kérjük forduljon a termék-információs és a DIN-biztonságtechnikai adatlapunkhoz. Használaton kívül helyezés A frissvíz-tartály kiürítése Megjegyzés: A frissvíz-tartály kiszívással egyszerûen üríthetõ. Kapcsolja ki a permetezést (vízszivattyút). Húzza meg a padlófúvóka szelepkarját, ekkor a rendszerben lévõ nyomás megszûnik. A padlószívófejet a szóró-szívócsõrõl vegye le. 79

8 Magyar A szívócsövet tartsa a még nem használt tisztítóoldatot tartalmazó frissvíz-tartályban, és a készüléket a szívás nyomógombbal kapcsolja be (9-es ábra). A kiszívott tisztítóoldat a szennyezettvíztárolóban gyûlik össze. A szennyezettvíz-tárolót vegye ki, és ürítse ki. A készülék és a tartozékok megtisztítása. A padlószívófejet a szóró-szívócsõrõl húzza le. A frissvíz-tartályt kb. 2 l csapvízzel töltse fel (ne használjon tisztítószert), és a padlószívófejet állítsa a frissvíz-tartályba. A szórás gombot kapcsolja be, és a készüléket a tartozékokkal kb. 1 2 percig hagyja átöblíteni (10-es ábra). A készüléket kapcsolja ki, és a hálózati csatlakozót húzza ki. A padlószívófej szelepkarját nyomja meg, hogy a rendszerben lévõ nyomást megszüntesse. A szóró-szívócsövet a készüléknél és a szívócsõ találkozásánál húzza szét. A szennyezettvíz-tárolót és a frissvíz-tartályt ürítse ki. A készüléket tisztítsa meg. A tartozékok megóvásához vagy a készülék szállításához a padlószívófejet a tartófogantyúban rögzítheti (12-es ábra). Ápolás és karbantartás Figyelmeztetés: Minden karbantartási munka elõtt húzza ki a hálózati dugaszolót a dugaszoló aljzatból. Hibaelhárítás Figyelem: Elektromos áram okozta veszély! Minden munka elõtt húzza ki az elektromos részeket a hálózati dugaszolóból. A fúvókánál nincs vízkilépés 1. A frissvíz-tartály üres, fel kell tölteni. 2. Ellenõrizze, hogy a permetezõ szívócsõ csatlakozása szorosan illeszkedik-e. 3. A fúvóka eltömõdött, meg kell tisztítani. 4. A szívószûrõ a frissvíz-tartályban eltömõdött, meg kell tisztítani. 5. A szóró szivattyú hibás, szakemberrel ki kell cseréltetni. A szórósugár egyoldalú 1. A fúvóka részlegesen eltömõdött, ki kell tisztítani. Nem kielégítõ szívási teljesítmény 1. A fedõ nem tökéletesen illeszkedik, tisztát kell felrakni. 2. A fedõnél lévõ szigetelés beszennyezõdött, ki kell tisztítani. 3. A pihefogó szennyezett, ki kell tisztítani. 4. A szívócsõ eltömõdött, ellenõrizni kell, és ki kell tisztítani. A szóró szivattyú túl hangos 1. A frissvíz-tartály üres, fel kell tölteni. Az elektromos részekkel történõ minden ellenõrzést és munkát szakemberrel végeztessük el. További munkálatokhoz kapcsolódjon be a vevõszolgálat. Minden üzembe helyezés elõtt a hálózati kábel, a csatlakozókábel és a tömlõ sérülésmentességét ellenõrizze. Hosszabb leállításkor az összes vizet öntse ki a készülékbõl, különben bebüdösödés következhet be. Idõrõl idõre tisztítsa ki a szívószitát a frissvíztartályban és a pihefogót (11-es ábra). 80

9 Magyar Mûszaki adatok puzzi 200 / puzzi 100 Feszültségváltozatok 220/230/240 V (1 ~ 50/60 Hz) Szellõzõmotor teljesítménye Szívóturbina P MAX 1250 W Szívóturbina P NENN 1100 W Légmennyiség max. 54 l/mp Vákuum 22 kpa Teljesítmény, szórószivattyú, puzzi 200 Szórószivattyú 2 x 40 W Szórónyomás 0,2 MPa Szórási mennyiség 2 l/perc Készülék csatlakozó aljzat, puzzi 200 Teljesítmény, max. 250 W Teljesítmény, szórószivattyú, puzzi 100 Szórószivattyú 40 W Szórónyomás 0,1 MPa Szórási mennyiség 1 l/perc Méretek Töltési mennyiség, tiszta víz 10 l Kapacitás, szennyezett víz 9 l Hossz 665 mm Szélesség 320 mm Magasság 435 mm Súly, puzzi ,1 kg Súly, puzzi ,3 kg Hangnyomásszint a DIN EN szerint 68 db(a) Védelmi osztály II Hálózati kábel Hossz 7,5 m Típus H 05 VV F 2x1 Mûszaki változtatások joga fenntartva! 81

10

11

e=mr cloj=klk=ttmjmvptg

e=mr cloj=klk=ttmjmvptg e=mr cloj=klk=ttmjmvptg båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ apc

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Cél, hogy ne maradjon szennyeződés a szőnyegben

Cél, hogy ne maradjon szennyeződés a szőnyegben /gőztisztítók Cél, hogy ne maradjon szennyeződés a szőnyegben Az irodaépületekben, szállodákban vagy iskolákban lévő szőnyegfelületek nap mint nap erős igénybevételnek vannak kitéve. Ezeken a területeken

Részletesebben

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe

Részletesebben

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Season Omnis 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Omnis A termékműszaki adatai Szabadon álló infravörös fűtőtest Magassága: Szélessége: Áramellátás: Energiafogyasztás: Érintésvédelmi besorolás:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

UZ 878 Operating Instructions

UZ 878 Operating Instructions UZ 878 Operating Instructions 107402582 A 02 English... 4 Deutsch... 9 Français... 14 Nederlands... 19 Italiano... 24 Norsk... 29 Svenska... 34 Dansk... 39 Suomi... 44 Español... 49 Português... 54 Eλληνικά...

Részletesebben

Álló porszívó. Használati utasítás

Álló porszívó. Használati utasítás Álló porszívó Használati utasítás Modellszám: VCS-2001 1 FIGYELMEZTETÉS A tűz, elektromos áramütés illetve sérülés kockázatának csökkentése érdekében: 1. A bekapcsolt készüléket soha ne hagyja felügyelet

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH15 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH15 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH15 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Általános leírás A Vivamax ultrahangos párásító magas frekvencián gyors

Részletesebben

UV lámpa 589 V 585 / U VU UV 589 UV 585

UV lámpa 589 V 585 / U VU UV 589 UV 585 @@@) UV lámpa / 1 2 4 5 6 MAGYAR Használati útmutató Olvassa el és vegye figyelembe a következő információkat és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbiekre. Biztonsági előírások Figyelem!! A kis

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TRON ROLTRON 250 C

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TRON ROLTRON 250 C HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TRON ROLTRON 250 C Használati és Karbantartási útmutató a ROLTRON 250 C típusú takarítógéphez 1. Műszaki adatok: Energia szükséglet 0,65 Kw 0,65Kw Motor Egyfázisú Egyfázisú

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Kezelési utasítás. LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832. Cikkszám: 45702 12/2015

Kezelési utasítás. LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832. Cikkszám: 45702 12/2015 Kezelési utasítás HU LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832 Cikkszám: 45702 12/2015 Tartalomjegyzék Garanciális tudnivalók... Oldal 3-4 Fontos biztonsági utasítások... Oldal 5-6 Az alkatrészek megnevezése/a

Részletesebben

Porszívó száraz és nedves porszívásra. először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Tulajdonságok

Porszívó száraz és nedves porszívásra. először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Tulajdonságok 10007545 Porszívó száraz és nedves porszívásra Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen a mellékelt bekötési és használati útmutatót

Részletesebben

Protection Station 650/800

Protection Station 650/800 Protection Station 650/800 Üzembe helyezési és kezelési útmutató Magyar Français Deutsch Italiano Español Nederlands Português Polski Finnish MAU-00075 AA MAU-00075 AA_couv.p65 1 14/05/2009, 15:12 Mellékelt

Részletesebben

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás:

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás: Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró buborékok

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató MG 16 H H Masszírozó-készülék Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR 1. Rendeltetésszerű

Részletesebben

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212 Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám: VC-212 1 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos termékek használatakor, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, beleértve az alábbiakat:

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Kávédaráló ML-150-es típus

Kávédaráló ML-150-es típus tordelt.qxd 10/30/2001 10:04 AM Page 1 Használati útmutató Kávédaráló ML-150-es típus FAGOR Fagor Hungária Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. tordelt.qxd 10/30/2001 10:04 AM Page 2 Fagor 2 tordelt.qxd

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NN cloj=klk=tsvjmnmvtb jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Részletesebben

NT 45/1 Tact Te H *EU

NT 45/1 Tact Te H *EU Kézreálló erős szívóteljesítményű egymotoros ipari nedves/száraz porszívó innovatív, szabadalmaztatott szűrőtisztítással ( TACT System), komplett tartozékkal, valamint integrált szívótömlő és tartozéktárolóval.

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

NT 35/1 Tact Bs 1 Pékporszívó 2 Hőálló PES lapos redős szűrő

NT 35/1 Tact Bs 1 Pékporszívó  2 Hőálló PES lapos redős szűrő Kézreálló erős szívóteljesítményű egymotoros ipari nedves/száraz porszívó innovatív, szabadalmaztatott szűrőtisztítással ( TACT System) és 35 literes tartállyal pékségek és cukrászatok számára. A speciális

Részletesebben

HW 130. cod. 90746 - EY

HW 130. cod. 90746 - EY FR EN DE IT ES PT EL NL DA NO HW 130 FI SV CS PL SL SK LT BG RU HU RO TR HR LV ET cod. 90746 - EY UK 2 FR Lire ce manuel avant l installation/utilisation du nettoyeur en faisant très attention aux INSTRUCTIONS

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD készülékhez FIGYELEM! 1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a készüléket, különös tekintettel figyeljen

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

GÉPKOCSI- VÉSZHELYZETI KÉZILÁMPA

GÉPKOCSI- VÉSZHELYZETI KÉZILÁMPA GÉPKOCSI- VÉSZHELYZETI KÉZILÁMPA ML 3 BEVEZETÉS DE 3 A termék használatánál vegye tekintetbe a jelen használati útmutatót. A dokumentációját adja tovább, ha más felhasználóhoz kerül a lámpa. Az ábrák kis

Részletesebben

Használatba vétel előtti tájékoztató

Használatba vétel előtti tájékoztató Használatba vétel előtti tájékoztató - A készüléket használata gyermekek részére 8 éves kor felett lehetséges. Tisztítás és felhasználói karbantartást kizárólag 18 éven felüli személy végezheti. - A készülék

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

TE DRS-S. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5135219 / 000 / 00

TE DRS-S. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5135219 / 000 / 00 TE DRS-S Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Részletesebben

H2O PROJECTA ÍVES zuhanykabin szerelési útmutató

H2O PROJECTA ÍVES zuhanykabin szerelési útmutató Minőség, kiváló áron 000 Kecskemét, Matkói út., e-mail: szerviz@metakft.hu, fax: 7/50 55 HO PROJECTA ÍVES zuhanykabin szerelési útmutató Köszönjük vásárlását és bizalmát termékünk iránt. Reméljük, sok

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Swivel Sweeper G6 vezetéknélküli elektromos seprű

Swivel Sweeper G6 vezetéknélküli elektromos seprű HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót. Biztonsági figyelmeztetések Győződjön meg róla, hogy az elektromos seprűt használat előtt

Részletesebben

Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám:VC-220 220-240V 50/60Hz 2000W

Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám:VC-220 220-240V 50/60Hz 2000W Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám:VC-220 220-240V 50/60Hz 2000W 1 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos készülékek használatakor, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani,

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz Kvalifik Kft. Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. oldal, összesen: 5 Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. Technikai adatok: Numerikus kijelző: 4 számjegyű folyadékkristályos

Részletesebben

Elektromos mokka kávéfőző

Elektromos mokka kávéfőző DE Bedienungsanleitung Espressokocher Használati útmutató Notice d utilisation Espresso Maker Manual de instrucciones Cafetera expreso Istruzioni per l uso Caffettiera moka elettrica Bedieningshandleiding

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

C. A készülék működése

C. A készülék működése TARTALOMJEGYZÉK A. SOTO B. Termékjellemzők C. A készülék működése D. Hibaelhárítás E. Figyelmeztetés Gratulálunk,hogy a SOTO Madebyzen aromadiffúzort választotta. Kérjük őrizze mega ezt a használati útmutatót

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás 14 SZÍNES MONITOR Használati utasítás Modell: LSM C114M LSM C114P Mielőtt bekapcsolja, beállítja vagy használja a terméket, kérjük olvassa el az utasításokat! Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Olvassa

Részletesebben

TEGYEN VELÜNK A KÖRNYEZETÉRT, ÚJRAHASZNOSÍTÁSÉRT ÉS A KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁSÉRT FIGYELMEZTETÉS

TEGYEN VELÜNK A KÖRNYEZETÉRT, ÚJRAHASZNOSÍTÁSÉRT ÉS A KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁSÉRT FIGYELMEZTETÉS S n ÜZEMBE HELY L EZÉSI ÉS HASZNÁLAT A I ÚTMUTA T T A Ó TEGYEN VELÜNK A KÖRNYEZETÉRT, ÚJRAHASZNOSÍTÁSÉRT ÉS A KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁSÉRT FIGYELMEZTETÉS TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMBE HELYEZÉS 1. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Részletesebben

IB 7/40 Advanced. Áttekinthető kijelző. Legnagyobb mobilitás

IB 7/40 Advanced. Áttekinthető kijelző. Legnagyobb mobilitás Az új Kärcher IB 7/40 Classic szárazjeges tisztító meggyőző tisztítóerővel rendelkezik. Áramlástechnikailag úgy optimalizált, hogy alacsony levegőnyomásnál is kiemelkedő tisztítási eredményt ér el.beépített

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Az optikai csatlakozókat úgy tervezték, hogy a hosszú éveket át tartó használatuk alatt a lehető legkevesebb karbantartásra legyen szükségük és a lehető

Részletesebben

A készülék rendeltetése

A készülék rendeltetése Verzió: 1 REF 5019 Tartalomjegyzék A készülék rendeltetése 4 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 4 Ábrák leírása 5 Mûszaki leírás 5 A készülék leírása 6 A CCS Home mágnesterápiás

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-221

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-221 Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám: VC-221 A készülék jellemzői 2200 W teljesítmény 5.5 literes porzsák 8.5 m-es sugarú területen használható Portelítettség-jelző Automatikus kábelfelcsévélés

Részletesebben

Operating Instructions. Model No. ES WR40. Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Operating Instructions. Model No. ES WR40. Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use. Operating Instructions (Household) Body shaver Model No. ES WR40 Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use. ES-WR40_EU.indb 1 2011/12/08 20:31:26

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH10 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH10 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH10 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A készülék részei: 1. Gőz irányító nyílás 2. Víztartály fogantyú 3.

Részletesebben

F40PT ventilátor használati útmutató

F40PT ventilátor használati útmutató F40PT ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet.

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet. 10010781 10010782 10011460 10010783 10010784 10011461 Omnichef minisütő A berendezés részei: 1. Fűtőelem 2. Üveg ajtó 3. Belső tér 4. Toldások 5. Fogantyú 6. Burkolat 7. Hőmérséklet szabályozó 8. Üzemjelző

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

REZGŐCSISZOLÓ. Használati utasítás

REZGŐCSISZOLÓ. Használati utasítás MAKITA REZGŐCSISZOLÓ 9046 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPECCHIO BIFOCALE BIFOCAL MIRROR MIROIR BIFOCAL DREHBAR

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER)

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER) H220 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER) A készülék működési elve: A magas ferkvenciás rezgéseket az ultrahangos fej pengéje segítségével a bőr felületére vezetve,

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Klarstein konyhai robotgép ID: /

Klarstein konyhai robotgép ID: / Klarstein konyhai robotgép ID: 10006254/ 10006255 Tisztelt vásárló, Elsősorban, szeretnénk Önnek gratulálni a berendezés vételéhez. Alaposan olvassa el a használati utasítást, mely a berendezés használatához

Részletesebben

Receiver REC 150. hu Használati utasitás

Receiver REC 150. hu Használati utasitás Receiver hu Használati utasitás Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a forgó lézerek. A Receiver a rotációslaser lasersugarait lehet fogni még akkor is,

Részletesebben

Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani Használati utasítás Instrukcje obsługi Navodila za uporabo

Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani Használati utasítás Instrukcje obsługi Navodila za uporabo DEUTSCH... 1 FRANÇAIS... 6 A Model:................ Type:........... LWA db DE FR IT CZ PL SI NL SE FI DK NO GB ES PT RU Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani

Részletesebben

H2O PROJECTA zuhanykabin szerelési útmutató

H2O PROJECTA zuhanykabin szerelési útmutató H2O PROJECTA zuhanykabin szerelési útmutató Köszönjük vásárlását és bizalmát termékünk iránt. Reméljük, sok éven át nagy megelégedettséggel tudja majd használni termékünket! Beépítési tudnivalók: Beépítéshez

Részletesebben

AUTOMATA HAJGÖNDÖRÍTŐ

AUTOMATA HAJGÖNDÖRÍTŐ AUTOMATA HAJGÖNDÖRÍTŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: HCA-501 1 A készülék forradalmi technológiájával biztosítja, hogy ön különösebb erőfeszítés nélkül, gyönyörű göndör hajfürtöket alkothasson, melyek

Részletesebben

BS 99. Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 www.beurer.com. 89077 Ulm (Germany)

BS 99. Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 www.beurer.com. 89077 Ulm (Germany) BS 99 H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 www.beurer.com 89077 Ulm (Germany) H Tartalom 1. Rendeltetésszerű használat... 3 2. Biztonsági útmutatások... 3

Részletesebben

Ápolás és tisztítás. 1. Húzza ki a kondenzvíztartályt. 2. Húzza ki a sz r t a bevágásból.

Ápolás és tisztítás. 1. Húzza ki a kondenzvíztartályt. 2. Húzza ki a sz r t a bevágásból. Környezetbarát módon történ ártalmatlanítás Ápolás és tisztítás Ápolás és tisztítás Vev szolgálat A csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben