puzzi 100 puzzi A (03/05)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "puzzi 100 puzzi 200 5.956-694 A2010232 (03/05)"

Átírás

1 puzzi 100 puzzi 200! A (03/05)

2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Seite 1 Page 6 Page 11 Pagina 17 Pagina 22 Página 27 Página 33 Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 58 Türkçe Side 38 Side 43 Sida 48 Sivu 53 Sayfa64 Pºcc å¼ C¹pa åýa70 Magyar Oldal77 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Please read these operating instructions before starting and strictly observe the Safety Instructions. Veuillez lire attentivement la présente notice d'instructions avant la mise en service et respectez en particulier les «Consignes de sécurité». Leggere queste istruzioni per l uso prima della messa in servizio ed osservare in particolare le «Istruzioni di sicurezza». Lees voor de ingebruikneming deze gebruikshandleiding en neem in het bijzonder de Veiligheidsvoorschriften in acht. Antes de poner en marcha el aparato deberá estudiar atentamente las «Advertencias y observaciones relativas a la seguridad». Leia estas instruções de serviço antes da colocação em funcionamento e respeite especialmente as «Indicações de segurança». De bedes læse denne driftsvejledning igennem før idrifttagningen i denne forbindelse skal især Sikkerhedsforskrifter overholdes. Før igangsetting må bruksanvisningen leses nøye og det må taes hensyn til Sikkerhetsregler. Läs igenom bruksanvisningen före driftstart och uppmärksamma Säkerhetsanvisningar extra noga. Lue ennen käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja kiinnitä erikoista huomiota Turvallisuusohjeisiin. Ðñéí èýóåôå ôç óõóêåõþ ãéá ðñþôç öïñü óå ëåéôïõñãßá, äéáâüóôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò åéñéóìïý êáé ôçñåßôå éäéáßôåñá ôéò Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò. Cihazý kullanmaya baþlamadan önce, bu kullanma kýlavuzunu kesinlikle okuyunuz ve özellikle Güvenlik bilgileri bölümünde verilen bilgilere dikkat ediniz. Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr. epeª --oªo oñåc¹å¹eæø - õ cÿæºa¹aýå - å a¹eæ o ÿpoñå¹a¼¹e ªa º å c¹pº ýå å c¹po o co æ ªa¼¹e pe o e ªaýåå, ÿpå-eªe ¾e - paµªeæe «š aµa åø ÿo ¹ex å e eµoÿac oc¹å». Üzembe helyezés elõtt olvassa el ezt a kezelési útmutatót, különös tekintettel a Biztonsági útmutatóra.

3 Èesky Slovensko Polski Strana82 Stran 87 Strona92 Romaneºte Pagina 97 Slovensky Hrvatski Strana102 Stranica107 Srpski Strana112 ½æ apc å C¹pa åýa117 Eesti keel Lehekülg123 Latviski Lapa128 Vokiøkai Puslapis133 pai c a C opi a138 P¾ed uvedením do provozu si p¾e tšte tento provozní návod a zvláãÿ dodrþujte Bezpe nostní ustanovení. Pred prvo pripravo za uporabo preberite ta navodila za uporabo in posvetite posebno pozornost poglavju «Varnostni napotki». Przed uruchomieniem urz dzenia proszœ przeczyta tœ instrukcjœ obs³ugi i przestrzega szczególnie Warunków bezpieczeµstwa. Înainte de punerea în funcþiune citiþi aceste instrucþiuni de utilizare ºi în mod special respectaþi Indicaþiile de siguranþã. Pred uvedením do prevádzky si preèítajte tento prevádzkový návod a najmä dodr iavajte «Bezpeènostné ustanovenia». Prije puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridr avajte se naroèito Sigurnosnih uputa za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim tlakom. Pre puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridr avajte se naroèito Sigurnosnih uputstava za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim pritiskom. peªå ªa e cÿæoa¹åpa¹e ºpeªa ÿpoñe¹e¹e ac¹oøóo¹o ºÿ½¹-a e µa ºÿo¹pe a, a¹o o ½p e¹e oco e o - å a åe a «š aµa åø¹a µa eµoÿac oc¹». Enne kasutuselevõttu lugege käesolevat kasutusjuhendit ja järgige hoolikalt Ohutusjuhiseid. Pirms nodoøanas ekspluatâcijâ, izlasiet øo lietoøanas instrukciju un obligâti ievèrojiet "Droøìbas norâdìjumus". Prieø pradédami naudoti írenginí perskaitykite øiã naudojimo instrukcijã ir ypatingai ísidémékite "Saugos nurodymû" skyriû. epe op c a p a y po a e e oci e c ya a ii i o p y ec a e e x pa ex i e e.

4

5 Magyar Kérjük, elõször nyissa fel a bal oldali borítót az ábrákkal. 1 Készülékház 2 Tartófogantyú 3 Frissvíz-tartály szívószitával 4 Szennyezettvíz-tároló 5 Fedél 6 Szórás: be- és kikapcsolás 7 Szívás: be- és kikapcsolás 8 Szóró-szívócsõ, komplett 9 Hálózati dugaszoló a kábellel 10 Szívócsõ 11 Kézi szívófej kárpittisztításhoz - munkaszélesség 110 mm (különleges tartozék) 12 Habzásgátló-tartály (csak a puzzi 200-nál) 13 Tárolórekesz az RM 760-hoz, a Tabstablettákhoz (csak a puzzi 200-nál) 14 Kiegészítõ csatlakozóaljzat a PW 10 profimosófejhez (csak a puzzi 200-nál) 15 Padlószívófej szõnyegtisztításhoz - munkaszélesség 230 mm 16 Fogantyú (állítható, nincs felszerelve) 17 Könyökidom Különleges tartozékok További alkalmazásokhoz még különbözõ különleges tartozékot kínálunk. Tekintse meg katalógusunkban, vagy nézzen szét az Önhöz közeli Kärcher-áruházban.! Fontos utasítások Az Ön biztonsága érdekében Tartsa be járulékosan az összes utasítást, amely a felhasznált tisztítószerhez mellékeltek. Az ajánlott tisztítószert nem szabad hígítatlanul behelyezni. A termékek üzembiztosak, nem tartalmaznak savat, lúgot vagy környezetre ártalmas anyagot. Azt ajánljuk, hogy a tisztítószert gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen tartsa, szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki vízzel, lenyeléskor pedig azonnal forduljon orvoshoz. A szennyvíz ártalmatlanításakor, ugyanúgy, mint a mosólúgoknál, a törvényes elõírásokat be kell tartani. A PW 10 profi-szívófej használatakor az ott található biztonsági útmutatásokat és az üzemeltetési utasítást tartsa be. A környezet védelméért A csomagolóanyagok újrafelhasználhatóak. Kérjük, a csomagolást a háztartási szeméthez dobja, hanem az újrafelhasználható hulladékok közé! A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos hasznosítani. Elemek, olaj valamint az ehhez hasonló anyagok nem juthatnak a természetbe. Ezért kérjük, hogy régi eszközeit környezetbarát módon selejtezze le! Garancia Minden országban az illetékes terjesztõtársaságunk által kiadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készülék esetleges hibáit a garanciaidõn belül költségmentesen megszüntetjük, ha az anyag- vagy gyártási hibára vezethetõ vissza. Garanciális igény esetén kérjük, hogy a tartozékokkal és a vásárlási bizonylattal együtt forduljon a kereskedõjéhez, vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevõszolgálati telephez. A készülék kezelése A készülék helyes használata A készülék szolgáltatói használatra van rendelve mint nedvesen tisztító készülék padlószõnyegekhez ezen kezelési utasításban megadott leírásnak és biztonsági utasításoknak megfelelõen. Minden, ezen túlmenõ felhasználás, nem számít rendeltetésszerûnek. Az ebbõl eredõ 77

6 Magyar sérülések a gyártót nem kötelezik; a kockázatot egyedül a használó viseli. Üzembehelyezés Helyezze fel a szívócsövet a padlófúvókára, és biztosítsa ezek kapcsolatát úgy, hogy kézzel erõsen meghúzza a hollandi anyát az óra járásával ellenkezõ irányba. Fontos tudnivaló: Ügyeljen arra, hogy a csõben lévõ szóróvezetéket rendesen csatlakoztassa, különben hibásan fog mûködni. Szükség esetén a fogantyút a szívócsõre kell tolni, és a kívánt helyzetben meg kell húzni a mellékelt hatlapú imbuszkulccsal. Helyezze fel a könyökidomot a szívócsõre, és biztosítsa ezek kapcsolatát úgy, hogy kézzel erõsen meghúzza a hollandi anyát az óra járásával ellenkezõ irányba. Csatlakoztassa a szóró-szívócsõ szívócsövét a készülék csatlakozójára (1a ábra). A szórócsõ kapcsoló karmantyúját tolja a csatlakozóra. Ügyeljen, hogy rendesen bekattanjon (1b ábra). A szóró-szívócsövet szilárdan tegye fel a kézi fogantyúra (2a ábra), és a szórócsõ kapcsoló karmantyúját a kézi fogantyú csatlakozójára dugja rá. Ügyeljen, hogy rendesen bekattanjon (2b ábra). A szívócsövet és a padlószívófejet tegye fel, és az összekötést biztosítsa azáltal, hogy a hollandianyát az óramutató járásával ellentétesen erõsen elcsavarja. A kárpittisztításhoz való kézi szórófejet (különleges tartozék) közvetlenül a szórószívócsõre tegye fel. Szükség esetén használja a lépcsõfúvókát (külön tartozék) vagy a fém padlófúvókát. Alkalmazás A tisztítószert (RM) és a tiszta vizet az utasításoknak megfelelõen egy tiszta tartályban jól keverje össze (3-as ábra). A frissvíz-tartályt legfeljebb a Max. -szal jelölt vonalig töltse fel (4-es ábra). Megjegyzés: A meleg víz növeli a tisztító hatást (max. 50 C). A szennyezettvíz-tárolót állítsa a készülékházba, és tegye rá a fedõt. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatba. A készüléket a szívás és a szórás nyomógombokkal kapcsolja be (5-ös ábra). A szóráshoz - a kapcsolókart a kézi fogantyún nyomja meg, és tartsa úgy. Ezzel a tisztítóoldatot kipermetezi, és az egész munkafolyamat alatt tisztít (6-os ábra). A mindenkori szívófejet a tisztítási felületen átlapolt csíkokban vigye át, majd a szívófejet lerakva hátrafelé dolgozzon (6-os ábra). Amikor a szennyezettvíz-tároló megtelik, vagy a rissvíz-tartály üres, feltétlenül kapcsolja ki a készüléket a tisztítás és a szórás gombokkal. Vegye le a fedelet, vegye ki a szennyezettvíztárolót és ürítse ki (7-es, 8-as ábra). A munkafolyamatot, ha szükséges, ismételje meg. Szõnyegek és kárpitok tisztítása Szõnyegek tisztításához a 230 mm-es padlószívófejet helyezze fel. Kárpit, lépcsõ, fali szõnyeg vagy gépjármûbelsõ tisztításához a 110 mm-es kézi szívófejet tegye fel. (különleges tartozék). A kényes anyagú kárpitoknál a felvitt tisztítószer mennyiségét csökkenteni kell, és a felületet kb. 200 mm-es távolságból kell nedvesíteni. Tisztítási módszerek Átlagosan szennyezett szõnyegek: Normál porlasztásos extrakciónál a tisztítóoldatot kipermetezi, és azonnal felszívja. Egy többszörös, szórás nélküli utóporszívózás lerövidíti a száradási idõt. Erõsen szennyezett felületek vagy foltok: Elsõként ezeken a helyeken permetezze ki elõre a tisztítószert, és kb percig hagyja hatni. Azután végezze el a tisztítást a felületen, ahogy azt írtuk. 78

7 Magyar A tisztítási eredmény elõnyére válik, ha a tisztítási felületet többször csak tiszta, meleg vízzel utókezeli. Ezzel a tisztítószer üledékei még jobban eltûnnek, és a feloldott szennyezõdés teljesen kiöblítõdik. Hasznos tanácsok a munkához A szõnyegpadlókat, szõnyegeket és minden eredeti keleti-szõnyeget a készülék alkalmazása elõtt egy nem feltûnõ helyen színállóság és vízállóság szempontjából próbálja ki! Minél kényesebb a bevonat (keleti futószõnyeg, berber, kárpit anyag), annál kevesebb tisztítószert használjon. A juta tartalmú szõnyegpadló túl nedves munkánál összeráncosodhat és kifakulhat. Az erõsen bolyhos szõnyegeket nedves állapotban kefélje ki (pl. bolyhkefével vagy súrolókefével). Melegvíz használatával (max. 50 C-ig) jobb mosási eredményt érhet el. Az erõsen szennyezett helyeket külön permetezze be, és hagyja 5 10 percig hatni a tisztítószert. Mindig fénytõl az árnyékig menjen, ezt hívják ablaktól ajtóig való munkának. Mindig a már megtisztított felülettõl haladjon a még meg nem tisztított felületig. Nedves tisztítás után a textilbevonatot impregnálja, hogy így megakadályozza egy gyors újrapiszkolódást. Ehhez ajánljuk a szennyezõdést taszító és antisztatikus impregnáló Care Tex RM 762 termékünket. A megtisztított felületekre elõször csak azok megszáradása után menjen, illetõleg a bútorokat is csak ekkor állítsa vissza (rozsdafolt, a nyomás helye). Szõnyegpadlóknál, azok samponozásánál a habot a szennyezettvíz-tárolóban kell megszüntetni. Ehhez a puzzi 200 -asnál a habzásgátlót (RM 761) a habzásgátló tartályába kell öntenie. Az adagolás a zárófedél nyitásával ill. zárásával biztosított. puzzi 100-asnál a habzásgátlót közvetlenül a szennyezettvíz-tárolóba kell rakni. Tisztítószer Környezetvédelmi információ: A környezet kíméléséért egy tisztítószer-takarékos megoldást kínálunk Önnek, és kérjük, hogy tartsa be pontosan az adagolási útmutatást. Figyelem: Az egészsége megõrzése érdekében és az anyagi károk elkerülése végett, tartsa be az összes utasítást, ami a felhasznált tisztítószerhez mellékeltek. Megnevezés press & ex por alakú RM 760 press & ex Tabs RM 760 press & ex folyékony RM 764 Hab ex RM 761 Alkalmazás Szonyegek és kárpitok tisztítása RM 762 Szonyegim- pregnáló RM 765 Mitex Habzásgátló (szilikonmentes) Care Tex szonyegimpregnáló Antiallergén szonyegkárpittisztító és Atkaeltávolító További információkért kérjük forduljon a termék-információs és a DIN-biztonságtechnikai adatlapunkhoz. Használaton kívül helyezés A frissvíz-tartály kiürítése Megjegyzés: A frissvíz-tartály kiszívással egyszerûen üríthetõ. Kapcsolja ki a permetezést (vízszivattyút). Húzza meg a padlófúvóka szelepkarját, ekkor a rendszerben lévõ nyomás megszûnik. A padlószívófejet a szóró-szívócsõrõl vegye le. 79

8 Magyar A szívócsövet tartsa a még nem használt tisztítóoldatot tartalmazó frissvíz-tartályban, és a készüléket a szívás nyomógombbal kapcsolja be (9-es ábra). A kiszívott tisztítóoldat a szennyezettvíztárolóban gyûlik össze. A szennyezettvíz-tárolót vegye ki, és ürítse ki. A készülék és a tartozékok megtisztítása. A padlószívófejet a szóró-szívócsõrõl húzza le. A frissvíz-tartályt kb. 2 l csapvízzel töltse fel (ne használjon tisztítószert), és a padlószívófejet állítsa a frissvíz-tartályba. A szórás gombot kapcsolja be, és a készüléket a tartozékokkal kb. 1 2 percig hagyja átöblíteni (10-es ábra). A készüléket kapcsolja ki, és a hálózati csatlakozót húzza ki. A padlószívófej szelepkarját nyomja meg, hogy a rendszerben lévõ nyomást megszüntesse. A szóró-szívócsövet a készüléknél és a szívócsõ találkozásánál húzza szét. A szennyezettvíz-tárolót és a frissvíz-tartályt ürítse ki. A készüléket tisztítsa meg. A tartozékok megóvásához vagy a készülék szállításához a padlószívófejet a tartófogantyúban rögzítheti (12-es ábra). Ápolás és karbantartás Figyelmeztetés: Minden karbantartási munka elõtt húzza ki a hálózati dugaszolót a dugaszoló aljzatból. Hibaelhárítás Figyelem: Elektromos áram okozta veszély! Minden munka elõtt húzza ki az elektromos részeket a hálózati dugaszolóból. A fúvókánál nincs vízkilépés 1. A frissvíz-tartály üres, fel kell tölteni. 2. Ellenõrizze, hogy a permetezõ szívócsõ csatlakozása szorosan illeszkedik-e. 3. A fúvóka eltömõdött, meg kell tisztítani. 4. A szívószûrõ a frissvíz-tartályban eltömõdött, meg kell tisztítani. 5. A szóró szivattyú hibás, szakemberrel ki kell cseréltetni. A szórósugár egyoldalú 1. A fúvóka részlegesen eltömõdött, ki kell tisztítani. Nem kielégítõ szívási teljesítmény 1. A fedõ nem tökéletesen illeszkedik, tisztát kell felrakni. 2. A fedõnél lévõ szigetelés beszennyezõdött, ki kell tisztítani. 3. A pihefogó szennyezett, ki kell tisztítani. 4. A szívócsõ eltömõdött, ellenõrizni kell, és ki kell tisztítani. A szóró szivattyú túl hangos 1. A frissvíz-tartály üres, fel kell tölteni. Az elektromos részekkel történõ minden ellenõrzést és munkát szakemberrel végeztessük el. További munkálatokhoz kapcsolódjon be a vevõszolgálat. Minden üzembe helyezés elõtt a hálózati kábel, a csatlakozókábel és a tömlõ sérülésmentességét ellenõrizze. Hosszabb leállításkor az összes vizet öntse ki a készülékbõl, különben bebüdösödés következhet be. Idõrõl idõre tisztítsa ki a szívószitát a frissvíztartályban és a pihefogót (11-es ábra). 80

9 Magyar Mûszaki adatok puzzi 200 / puzzi 100 Feszültségváltozatok 220/230/240 V (1 ~ 50/60 Hz) Szellõzõmotor teljesítménye Szívóturbina P MAX 1250 W Szívóturbina P NENN 1100 W Légmennyiség max. 54 l/mp Vákuum 22 kpa Teljesítmény, szórószivattyú, puzzi 200 Szórószivattyú 2 x 40 W Szórónyomás 0,2 MPa Szórási mennyiség 2 l/perc Készülék csatlakozó aljzat, puzzi 200 Teljesítmény, max. 250 W Teljesítmény, szórószivattyú, puzzi 100 Szórószivattyú 40 W Szórónyomás 0,1 MPa Szórási mennyiség 1 l/perc Méretek Töltési mennyiség, tiszta víz 10 l Kapacitás, szennyezett víz 9 l Hossz 665 mm Szélesség 320 mm Magasság 435 mm Súly, puzzi ,1 kg Súly, puzzi ,3 kg Hangnyomásszint a DIN EN szerint 68 db(a) Védelmi osztály II Hálózati kábel Hossz 7,5 m Típus H 05 VV F 2x1 Mûszaki változtatások joga fenntartva! 81

10

11

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat. H A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT 1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet teljesen

Részletesebben

THOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S

THOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S TOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S AQUAFILTER Gebrauchsanweisung Instructions for Use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Modo de empleo asználati utasítás Kullanma Kılavuzu Instrukcja obsługi Rukovodstvo po qkspluatacii

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing SID/SIW 14-A/22-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Instrukcja

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

Set 50 TV. Set 55 TV. Használati útmutató

Set 50 TV. Set 55 TV. Használati útmutató Set 50 TV Set 55 TV Használati útmutató A B C A B C Tartalom Biztonsági intézkedések 2 A Set 50 TV/Set 55 TV stethoset infrás rendszer 3 Set 50 TV Csomag tartalma 3 A Set 55 TV tartozékai 4 Kezelőszervek

Részletesebben

All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1

All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1 4 All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1 All-Purpose Battery Charger Operating instructions Univerzális akkutöltő Használati utasítás Univerzální nabíječka baterií Návod k obsluze Univerzalni punjač baterija

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A

DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ Fogászati kezelőegység DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A TARTALOM 1. RENDELTETÉS

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50 D GB F Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione H

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ

PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ N.I.F. F-20.020.517 B. San Andrés, n 18 Apartado 49 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAŃA FAGOR Hungária KFT E-mail:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia Hordozható vezeték nélküli töltőlap DC-50

Felhasználói kézikönyv Nokia Hordozható vezeték nélküli töltőlap DC-50 Felhasználói kézikönyv Nokia Hordozható vezeték nélküli töltőlap DC-50 1.1. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Nokia Hordozható vezeték nélküli töltőlap DC-50 Tartalom Biztonságunk érdekében 3 A tartozék

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben