MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart szeptember 25. (csütörtök 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirendi javaslat 1. Rendezési Terv Állami Főépítész véleményezési szakasza utáni elfogadása. Előadó: polgármester 2. A évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző 3. Iparűzési adóról szóló 29/1998.(XII.16.)sz. rendelet módosításáról. Előadó: jegyző 4. KEOP közvilágítás közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: polgármester Cserkeszőlő, szeptember 18. Szokolai Lajos sk. polgármester 1

2 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Hivatala Műszaki Osztály E l ő t e r j e s z t é s Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-i ü l é s é r e Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásos módosításának jóváhagyása tárgyában Az előterjesztés elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést megtárgyalja: Bizottság Tisztelt Képviselő-testület A község jelenleg hatályos Településrendezési eszközei a következők: 62/2002. (VII. 12.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv, módosítva a 67/2005. (VIII. 17.) és a 20/2009. (IV. 07.) számú határozat 19/2002. (VII. 12.) Ör. számon megállapított, a szabályozási tervet mellékletében tartalmazó Helyi Építési Szabályzat, módosítva a 14/2005. (VIII. 17.), a 12/2009. (IV. 07), és a 36/2009. (XII. 22.) helyi rendeletekkel A közelmúltban keletkezett gazdaságfejlesztési ügyek kezelésére képviselő-testületünk a február 25-i ülésén a Településrendezési eszközök újabb módosításának elindításáról döntött, egyidejűleg elfogadta a Partnerség rendjét. A március 20-i ülésen további helyszínt is bevontunk a módosítási körbe, majd április 29-én a Thermálfürdő hulladékvíz elvezető csatorna áthelyezéséről hoztunk előkészítő döntést. Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljárás keretében zajlott, a tervezett módosítások jellegéből és volumenéből következően. Az eljárásmódot az állami főépítész nyugtázta. Az egyszerűsített eljárás rendjének megfelelően a tervjavaslatokat az eljárás meghirdetésével egyidejűleg bocsátotta véleményezésre a község. Az idézett Korm. rendelet 45. (1) bekezdésben foglaltak alapján az szabályozási és szerkezeti terv módosítására az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével adott javaslatot a tervező Új-Lépték Bt május hó folyamán a környezetvédelemért felelős szervekhez levéllel fordult az önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti vizsgálat szükségessége kérdésében. A vizsgálat lefolytatását egy szerv sem kérte. A tervanyag államigazgatási véleményezése júliusában kezdődött meg, majd kiegészítés miatt meghosszabbítottam a válaszadási határidőt. A Partnerségben résztvevőknek júliusban két hét állt rendelkezésükre, hogy véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák az önkormányzat hivatalába. Mindkét véleményezési eljárást értékeltem a felelős tervezővel. A Partnerség keretében beérkezett észrevételeket jegyzőkönyv zárta le. Az államigazgatási vélemények értékelését táblázat tartalmazza. Az értékelések alapján képviselőtestületünk lezárta a véleményezési szakaszt a 78/2014.(VIII.28.) határozatával. Az illetékes állami főépítész az előterjesztéshez mellékelt végső véleményében helyben hagyta a módosítási tervet, egyetértett a dokumentum jóváhagyásával (előterjesztés 3. melléklete).

3 A terv ugyanabban a formában kerül most a képviselő-testület elé jóváhagyásra, ahogyan a augusztusi ülésünkön már megismertük. Terjedelme miatt közlését mellőzzük, megtekinthető a tervezői web-helyen: Módosítás tartalma Településszerkezeti terv módosítás: 1. Thermál utcai 1026/5, 1026/6 és 1026/8 helyrajzi számú telkek átkerülnek KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe. 2. A Bodnár dűlőben lévő 07/1 helyrajzi számú telek KG gazdasági területté válik. 3. Petőfi utca és 44-es főút közötti FL falusias lakóterület területfelhasználási besorolása TV vegyes felhasználási kategóriára módosul a tervezett K parkolóterület É-i felével együtt. A területen keresztben áthaladó termálvíz-levezető csatorna a terület szélére kerül át V vízgazdálkodási területi besorolással. 4. A település biológiai aktivitásának megőrzése érdekében a 0238/7 helyrajzi szám egy része általános mezőgazdasági rendeltetésből gazdasági erdőterületbe kerül át. 5. Helyi településképi védelmet nyernek a tanyákkal kísért külterületi dűlőutak (az útszakaszok kijelölése a tervben történik). Helyi Építési Szabályzat módosítások: 1. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. A kijelölt gazdasági övezet új, G2 jelű besorolást nyer, amelyben a beépítettség 60 %. 2. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. Az új KG terület G2 jelű övezeti besorolást nyer. 3. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. A beépítésre szánt terület a V5 övezetbe fog tartozni (SZ-40%-max.12,50m-min.2000m 2 ) 4. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. Az új erdőterület E övezeti besorolást nyer. 5. Javasolt utcanyitás és telekátosztás, utcaszabályozás megszűnik a Thermál út és a Kozma dűlő között az SZ-2 szabályozási tervben. 6. A Thermálfürdő különleges övezetében (K1) az ivóvízminőség-javító vízműfejlesztés építményeinek elhelyezését biztosítja a rendelet módosítása. A V6 jelű övezet egy része V5* övezetbe kerül, ezzel az építménymagasság maximum értéke növekszik. Az elfogadás két lépcsőben, egy határozati és egy rendeleti döntéssel történik. A Szerkezeti terv változtatásainak határozat-tervezetéhrz az 1. mellékletben közölt leírás kapcsolódik. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetét a 2. melléklet tartalmazza. Indoklás a határozati javaslathoz A Településszerkezeti terv módosításai a településgazdaságának fejlesztését támogatják és elősegítik a tanyás táj értékeinek megőrzését. A határozat-tervezet mellékletét képező leírás, ami az egyes módosítási tételeket ismerteti, részletesebb indoklásaikat is tartalmazza. Szabályozási változások indoklása A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 1. és 2. mellékletében, azaz a szabályozási tervekben egyrészt a Településszerkezeti terv változásainak lekövetése történik, másrészt két további ügyben (5-6 sorszám alatt) a Thermálfürdőnk és környéke szabályozásának olyan korrekcióira kerül sor, ami megkezdett projektjeinket támogatják és a jövőbelieket készítik elő. Módosítani kell a HÉSZ-t az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény ez év kezdetétől hatályos módosítása miatt is (ld. módosító rendelet 1 és 3. melléklet). A felszíni és felszín alatti vizek védelmi övezete a Közép-Tisza-vidéki Környezetügyi Intézet adatszolgáltatása szerint került be a szabályozásba és hozzárendeljük a módosító rendelet 2. -ában szereplő szabályokat. A rendelet-változásokhoz részletes indoklást ad a végső tervanyag 6. fejezete.

4 Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A rendelet társadalmi egyeztetése a képviselő-testület 13/2014.(II.25.) határozata szerinti Partnerségi rendben zajlott le, a lakosság tájékoztatása és észrevételeinek figyelembe vétele biztosított volt. A beérkezett eltérő vélemények alapján kiegészült az eljárás két további üggyel. További 5 db vélemény alapján kisebb korrekciók történtek a tervanyagban, a végső véleményezésre bocsátást megelőzően. A tervező iroda honlapján folyamatosan megtekinthetők voltak (és jelenleg is) az előzmények és a tervezési folyamat dokumentumai: A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel a jelenleg hatályos építési előírásokat a gazdaságfejlesztés szempontjából rugalmasabbá teszik, ezáltal a vállalkozások megmaradása és tevékenységük bővítése biztosabbá válik, s új beruházásoknak adhat helyszínt Cserkeszőlő. A község költségvetésében a gazdaságfejlesztésből származó helyi adóbevételek kedvező hatása mutatkozhat, de még fontosabb az új munkahelyek megteremtése. A szabályozás környezeti és egészségügyi következményei A terv alátámasztó munkarésze elemzi a változtatások környezetvédelmi hatásait, egyebek mellett a zaj- és a levegőtisztaságra gyakorolt hatásokat is. Megállapítja, hogy az eredeti tervhez képest a település egészére nézve számottevő változást nem eredményeznek. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. Helyi szabályzat módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A módosítás elmaradása megnehezítené az építési programok megvalósítását, ami távlatban más területeken is hátrányos hatásokat idézne elő. Rendelet alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A feltételeket a módosítás nem változtatja meg jelentős mértékben, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozattervezet valamint a rendelet-tervezet elfogadására. Tájékoztatásul jelzem, hogy az előterjesztett anyag bármely módosítása az eljárásnak ebben a szakaszában csak oly módon lehetséges, hogy a véleményezést újra meg kell nyitni a partnerek és a szakminisztérium felé, vagy a változtatások jellegétől függően az államigazgatási szervek felé is. Ez idővesztést jelenthet, ami közcélú ügyekben közvetlenül kárt okozhat a községnek. Ezért az esetleg vitára okot adó módosítási tételeket célszerű inkább kiejteni, mint azok miatt a jóváhagyást megakasztani. A határozat-tervezetről és a rendeletről születő pozitív döntés esetén a módosított terv 15 nap után léphet hatályba. Cserkeszőlő, szeptember 22. Szokolai Lajos Polgármester

5 /2014. határozat Tárgy: Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásos módosításának jóváhagyása Határozati j a v a s l a t Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a község 62/2002. (VII. 12.) határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. Felelős: Szokolai Lajos polgármester Határidő: Helyi Építési Szabályzat módosítás hatályba lépésétől folyamatos Határozatról értesítést kap: - Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), - Szokolai Lajos polgármester, - Dr. Héczei Eszter jegyző és általa, - Műszaki Osztály vezetője, - Balogh Tünde tervező, - Irattár Cserkeszőlő,2014.szeptember 212. Szokolai Lajos sk. Polgármester

6 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat számú határozatának melléklete: Településszerkezeti terv módosítások leírása 1. A Képviselő-testület 13/2014. (II.25.) határozata 2.1. pontjában támogatott gazdaságfejlesztés a Május 1. utcai KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület eredetileg tervezett bővítésével nem valósítható meg, ezért a módosítást kezdeményező vállalkozás Partnerségi egyeztetés keretében beadott indítványának megfelelően a Thermál utcai 1026/5, 1026/6 és 1026/8 helyrajzi számú telkek átkerülnek KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe (0,46 hektár). Módosított Településszerkezeti terv - Thermál úti tervezési terület Indoklás: A vállalkozó cég eredeti elképzelése a bezárt Miniplaszt Műanyagfeldolgozó Kft. barnamezős területének felhasználására és a telephely bővítésére nem várt akadály miatt meghiúsult. Sikerült azonban területet szereznie a Thermál út mellett a szerelőüzem elhelyezésére. A gazdaság-fejlesztési projekthez három telek gazdasági területi átsorolása szükséges A KG Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület nem okoz jelentős környezeti hatást (mert az OTÉK meghatározása szerint nem is okozhat), ezért érdeksérelem nélkül felválthatja az FL falusias lakóterületi besorolást. A keletkező kb. 50 db munkahely a község érdekeit szolgálja, ezért megvalósulása támogatásra érdemes.

7 2. A Bodnár dűlőben lévő 07/1 helyrajzi számú telek (0,1 ha) KG gazdasági területbe kerül át. Módosított Településszerkezeti terv - Bodnár dűlői tervezési terület Indoklás: A módosítás révén festékkeverő műhely költözhet az ingatlanba, amely jelenleg használaton kívül áll.

8 3. A Petőfi utca és a 44-es főút között kijelölt FL lakóterület (1,0 ha) területfelhasználási kategóriája TV vegyes felhasználási kategóriára módosul a tervezett K parkolóterület É-i felével együtt (0,2 ha). A területen keresztben áthaladó termálvíz-levezető csatorna a terület Ny-i és D-i szélére kerül át vízgazdálkodási területi besorolással (0,1 ha). Módosított Településszerkezeti terv Petőfi utcai tervezési terület Indoklás: A fürdő termálvizének levezető csatornája jelenleg az FL területen keresztül halad. A karbantartás biztonsága érdekében a közutak felől hozzáférhető helyre kerül át a csatorna nyomvonal. Az új nyomvonal L alakú sávja a magánterületnek az önkormányzat örök szolgalmi jogával terhelt részét fogja képezni a képviselőtestület előzetes döntése szerint. Ugyancsak a testület döntése alapján kerül át a telek többi része VT vegyes területbe. A használt fürdővíz nagy átmérőjű zárt csatornában jut abba a nyílt árokba, amely végül a Nagyfertőbe vezeti le. A tervezett zárt csatorna 3 m-es sávját értelemszerűen vízgazdálkodási területbe teszi a módosítás a használatának megfelelően.

9 4. A település biológiai aktivitásának megőrzése érdekében a 0238/7 helyrajzi szám a alrészletén felvett földrészlet általános mezőgazdasági rendeltetésből gazdasági erdőterületbe kerül át. Módosított Településszerkezeti terv Erdőkijelölés Indoklás: A 2. módosítási tétel beépítésre szánt területet keletkeztet, ezért a település biológiai aktivitásértékének megtartását biztosítani szükséges a vonatkozó törvényi előírás értelmében. Az 1-3. módosítások miatti aktivitás-csökkenést az erdőterület kijelölése ellensúlyozza.

10 5. A tanyai gazdálkodás helyi hagyományainak megőrzése érdekében helyi településképi védelmet nyernek a tanyákkal kísért külterületi dűlőutak az igazgatási terület DNy-i részében. A védelmi terület m szélességben kíséri a Korhány, Máté, Kis Máté, Cukros, Nyomás, Cseuz dűlőutakat. Módosított Településszerkezeti terv Helyi tájképvédelmi terület

11 Indoklás: A tanyai gazdálkodás hagyományai eltűnőben vannak, pozitív megkülönböztetéssel kell bánni a még magmaradt értékekkel. A módosítás keretei nem elegendők az egyedi építészeti értékvédelem kimunkálásához, a szerkezeti terv módosítás így csak kijelöli a helyeket, ahol további vizsgálódás és értékmentés szükséges. A cél az, hogy a szociális menedék helyett a fenntartható gazdálkodás és életmód régi-új helyszíneivé váljanak a tanyasorok.

12 Rendelet-tervezet Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) számú rendelete Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 19/2002. (VII. 12.) Ör. rendelet módosításáról Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Tisza-vidéki Kirendeltség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a területileg szomszédos települési önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

13 1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002. (VII. 12.) Ör. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. (4) bekezdés új g) ponttal egészül ki: g) a jelen rendelet 4. számú mellékletében szereplő Régészeti lelőhely lista 2. A Rendelet 6. új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A község igazgatási területe vízminőség-védelmi területnek minősül, ezért a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe. 3. A Rendelet 11. helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A terület telkei az OTÉK 19. szerinti rendeltetési kategóriába tartoznak, építési övezetük a G1, G2 és KG jelű gazdasági övezet. A G2 övezetben előírt zöldfelületi fedettség területén háromszintes növénykiültetés valósítandó meg. 4. A Rendelet 30. helyébe a következő rendelkezés lép: 30. A kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait a 4. mellékletben szereplő Régészeti lelőhely lista figyelembe vételével kell alkalmazni. 5. A Rendelet (2) bekezdés d) pontban a SZ-1/M2 szövegrész helyébe a SZ-1/M3, (2) bekezdés e) pontban a SZ-2/M3 szövegrész helyébe a SZ-2/M4, (2) bekezdésében a V5, V6 szövegrész helyébe a V5, V5*, V6, (2) bekezdésben a létesítmények építményei szövegrész helyébe a létesítmények, valamint a vízmű üzemi építményei (1) bekezdésben az SZ-1 szövegrész helyébe az SZ-1 és SZ-2, a vízműterület szövegrész helyébe a vízmű-terület, termálvízlevezető-csatorna szöveg lép. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1., 5. és 6. melléklete szerint módosul. (2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2., 5. és 6. melléklete szerint módosul. (3) A Rendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) A Rendelet 4. melléklete lesz e rendelet 4. melléklete.

14 7. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő tizenötödik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti. (2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Megalkotta: Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete szeptember 25. napján tartott ülésén. Kihirdetve: Cserkeszőlő Község hirdetőtábláján szeptember. napján.

15 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1. SZ-1/M3 Szabályozási terv módosított részletei 2.

16 2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez SZ-2/M4 Szabályozási terv módosított részletei 1.

17 2.

18 3. 4.

19 5. 6.

20 3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Beépítési előírások Vegyes rendeltetésű övezetek előírásainak kiegészítése V 5 * övezettel V 5* SZ 60 Cserkeszőlő Ny-i és D-i fejlesztési és rekonstrukciós terület vegyes rendeltetésű telektömbjeinek 12, építési övezeti kategóriája Előírt beépítési mód: szabadon álló Max. beépítettség: 60 % Max. építménymagasság: 12,50 m Előírt telekméretek: terület min m 2 átlagszélesség átlaghosszúság Gazdasági övezetek előírásainak kiegészítése G 2 övezettel SZ 60 G 2 min. 35 m min. 50 m Cserkeszőlő belterület és környéke kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeinek intenzív beépítésű 6, építési övezeti kategóriája Előírt beépítési mód: szabadon álló Max. beépítettség: 60 % Max. építménymagasság: 6,50 m Előírt telekméretek: terület min. 600 m 2 átlagszélesség min. 16 m átlaghosszúság min. 35 m

21 4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1 Szám/ azonosító 4. sz. melléklet a 19/2002. (VI. 12.) Ör. rendelethez Szőlők Szórványlelet, telepnyom Szőlők Szórványlelet Halom Szórványlelet Peres Szórványlelet x= y= x= y= x= y= x= y= Peres Szórványlelet x= y= Peres Szórványlelet Peres Szórványlelet A B C D E F EOV Lelőhely Koordináták Név Térképlap jellege Csörgehalom Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Határút Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= Helyrajzi szám 065/9, 065/42, 065/43, 066, 068, 067/2, 067/8, 067/9, 067/6, 067/7 067/3 037/1, 037/2, 037/8, 036, 033, 032, 031/5 037/3,4,5,9,10,11, /39, 0113/36, 0113/35, 0113/34, 0113/33, 0113/32, 067/2 0205/22, /2, 0205/19, 0205/21, 0205/22, 0206, 0208/10, / /7, 0210, 0208/7 0234/1,4, /10, 0236/7,8 0238/8, 0210, 0208/14, 0208/8 0236/11,12, 0237, 0238/7 0242/35, 0242/36, 0209, 0208/ /4,6, /11,12,15,16,17, /11, , 0254, 0255/12,

22 0257/3, 0257/4, 0255/ Nyomásdűlő Telepnyom Szórványlelet x= y= /25,52,53, 0252/54, 0252/31, 0252/32, 096, 0109, 0104/7, 0104/ Nyomásdűlő Szórványlelet x= y= /33, 0252/34, 0252/35, 0252/36, 0252/37, 0252/38, 0252/39, 0252/72, 0252/41, 0252/ Kisasszonyszőlő Szórványlelet x= y= /5, 031/9, 031/6, Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /26 069/43, 069/44, 069/63, 069/62, 069/61, 069/60, 069/ Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /43, 069/63, 069/62, 069/61, 069/60, 069/ Homokbánya Szórványlelet Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= x= y= /18, 038/17, 038/16, 038/15, 038/14, 038/13, 038/12, 038/11, 038/10, 038/9, 038/8, 038/7, 040, 067/7, 563/1, 563/2, 565, 561, 562, 560, 559/2, 556, 557/1, 557/2, 558/1, 558/2, 559/1, 555, 553, 554, 055/3, 054, 053/4 062, 064/3-5, 065/9, 064/6

23 Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /15, 031/8, Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /23 052/ Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= , 053/2, 054/9,10,11,15 054/2, 054/6, 031/8, 030, 029/1, Strandfürdő Szórványlelet Bába-halom Halom x= y= x= y= /3,4 47, 48, /36, 069/69, 069/70, 069/64, 069/ Román- Magyar Barátság Tsz. Kp. Temető x= y= , 0264/72, 0264/73, 0264/74, 0264/75, 0264/76, 0264/77, 0264/78, 0264/79, 0264/80, 0264/81, 0264/82, 0264/83, 0264/84, 0264/85, 0264/86, 0264/87, 0264/88, 0264/89, 0264/90, 0264/119, 0264/14, 0264/115, 0265/2, 0265/3, 0264/39, 0264/40, 0264/ Kisasszonyszőlő III. y= x= Telepnyom Kisasszonyszőlő IV. y= x= Telepnyom Kisasszonyszőlő V. y= x= Bába-tó I. Telepnyom x= y= Bába-tó II. Telepnyom x= y= Bába-tó III. x= Telepnyom y= /44, 069/35, 053/4 069/16, 069/11, 053/2, 053/6 069/14 025/14 025/14 025/14

24 5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez

25 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez

26 3. Melléklet az előterjesztéshez: állami főépítész végső véleménye SZOKOLAI LAJOS részére polgármester POLGÁRMESTERI HIVATAL CSERKESZŐLŐ Köztársaság tér Tárgy: Cserkeszőlő község településrendezési tervének módosítása Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölése (FL->KG; Thermál utca /5, 1026/6, 1026/8 hrsz.-ú telkek), 07/1 hrsz.-ú terület KG gazdasági területbe való átsorolása (M->KG), Fürdőhöz közeli (Petőfi u. 44-es főút között) falusias lakóterület átsorolása településközponti vegyes területbe (FL -> TV), Gazdasági erdőterület kijelölés (Má ->Eg; 0238/7 hrsz.), Tanyák kísért külterületi dülőutak helyi településképi védelemmel való ellátása (igazgatási terület DNY-i része). Egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezés Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. - Szeged - Balogh Tünde okl. építészmérnök Tisztelt Polgármester Úr! A településrendezési tervük módosításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti írásos véleményemet a Rendelet 40. -nak megfelelő, egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezési szakaszának keretében - az alábbiakban adom meg: 1. MAGASABB SZINŰ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG Hivatkozással a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996: XXI. tv. (továbbiakban: Tftv.) 19. (2) c) pontjára, az ott rögzített (a miniszter feladatkörébe tartozó területrendezési feladatként meghatározott) felhatalmazás alapján, e jogkörömben eljárva - a Tftv. 23/A. előírásaiban foglaltak figyelembevételével - az alábbi állásfoglalást adom: A településrendezési eszközeik összhangja a módosítással érintett területeket tekintve, a január 1-én hatályba lépett OTrT tv. MTv.- vel történt módosításának követelményeivel, illetve a megyei területrendezési tervvel - a benyújtott OTÉK 3. (3) 6. szerinti kötelező alátámasztó munkarész alapján a módosítással érintett területeket tekintve biztosított. 2. A településrendezési eszközök tárgyi módosítása során az egyeztetésben részt vevő önkormányzati, államigazgatási szervek, továbbá a partnerek jogszabályon alapuló kifogással nem éltek, ezért a módosítást nem kifogásolom, az alábbi észrevétellel: A Rendelet 16. (2) előírásának megfelelően a jóváhagyott tervdokumentációk megküldésekor kérem a jelen módosítást beépíteni a helyi építési szabályzatba és

27 szabályozási tervbe, és az így elkészült egybeszerkesztett dokumentációt (is) küldjék meg irodánk számára. Felhívom a továbbiakban a szíves figyelmét a jóváhagyott tervek megküldésének kötelezettségére: o A településrendezési eszköz legkorábban egyszerűsített eljárás esetén a közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon léptethető hatályba. o A Rendelet 43 (2) szerint a településrendezési eszközt az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a polgármester a képviselő-döntést követő 15 napon belül megküldi 1 az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről. o A településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni. 2 o A dokumentumokat jogszabályi előírás hiányában a térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban, a többi dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint, a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton kell a Dokumentációs Központ részére átadni. A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás adatállományából - igény szerinti adatátadást követően - törölni kell az utólagos rendeltetésváltozás miatt e rendelet hatálya alól kikerült, az 1. (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti építményre vonatkozó adatokat és dokumentációkat. A változást és az adatátadási igényt az építmény új rendeltetése tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter köteles jelezni az Üzemeltető felé. Hivatkozás: 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról Debrecen, szeptember 22. Tisztelettel: Jambrik Imre állami főépítész 1 Kérem, hogy irodánkhoz a jóváhagyott tervdokumentáció(ka)t papír formátumban és digitális (CD) adathordozón is (!) szíveskedjenek elküldeni. Hivatkozás: 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 37. (6) 2 A beküldéshez a postai cím: Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft., Dokumentációs Központ 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3 épület

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésének 13. számú A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervről szóló 22/2001.(XII.28.) rendelet módosításáról tárgyú

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. (1) b) szerinti EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 116-94/2016., 116-95/2016. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2014.március

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ ,

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ , Szám: 186-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 16-án 17 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott, nyílt üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyiratszám: 4658/2016. Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Telekadóról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes hatásvizsgálat

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció Völgyzugoly Műhely Kft. Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció JÁNOSSOMORJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉPÍTÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA ÁLLAMI

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/657-82/2014. TÁRGY: PÉCS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 46/2009. (XII. 21.) ÖNKORMÁNY- ZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: CD LEMEZEN. E L Ő T E

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és rendezési eszközök egyeztetése Eljr. 30. (1) bekezdés

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni.

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni. KIVONAT Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 108/2016. (VIII. 10.) Kth. számú határozat Tárgy: Véleményezési eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző építményadó

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A.

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A. Jászapáti Város Polgármestere 5130. Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre út 2. Pf.: 28. tel: 57/540-100. Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; e-mai titkarsag@jaszapati.hu ügyintéző: Tekse A. üi.szám: 3211-36/2016.

Részletesebben

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 15/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma:

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Előterjesztés: Kunszentmárton város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatának módosításáról Testületi ülés dátuma: 2017. 01. 26. Készítés ideje: 2017.

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben