MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart szeptember 25. (csütörtök 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirendi javaslat 1. Rendezési Terv Állami Főépítész véleményezési szakasza utáni elfogadása. Előadó: polgármester 2. A évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző 3. Iparűzési adóról szóló 29/1998.(XII.16.)sz. rendelet módosításáról. Előadó: jegyző 4. KEOP közvilágítás közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: polgármester Cserkeszőlő, szeptember 18. Szokolai Lajos sk. polgármester 1

2 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Hivatala Műszaki Osztály E l ő t e r j e s z t é s Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-i ü l é s é r e Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásos módosításának jóváhagyása tárgyában Az előterjesztés elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést megtárgyalja: Bizottság Tisztelt Képviselő-testület A község jelenleg hatályos Településrendezési eszközei a következők: 62/2002. (VII. 12.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv, módosítva a 67/2005. (VIII. 17.) és a 20/2009. (IV. 07.) számú határozat 19/2002. (VII. 12.) Ör. számon megállapított, a szabályozási tervet mellékletében tartalmazó Helyi Építési Szabályzat, módosítva a 14/2005. (VIII. 17.), a 12/2009. (IV. 07), és a 36/2009. (XII. 22.) helyi rendeletekkel A közelmúltban keletkezett gazdaságfejlesztési ügyek kezelésére képviselő-testületünk a február 25-i ülésén a Településrendezési eszközök újabb módosításának elindításáról döntött, egyidejűleg elfogadta a Partnerség rendjét. A március 20-i ülésen további helyszínt is bevontunk a módosítási körbe, majd április 29-én a Thermálfürdő hulladékvíz elvezető csatorna áthelyezéséről hoztunk előkészítő döntést. Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljárás keretében zajlott, a tervezett módosítások jellegéből és volumenéből következően. Az eljárásmódot az állami főépítész nyugtázta. Az egyszerűsített eljárás rendjének megfelelően a tervjavaslatokat az eljárás meghirdetésével egyidejűleg bocsátotta véleményezésre a község. Az idézett Korm. rendelet 45. (1) bekezdésben foglaltak alapján az szabályozási és szerkezeti terv módosítására az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével adott javaslatot a tervező Új-Lépték Bt május hó folyamán a környezetvédelemért felelős szervekhez levéllel fordult az önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti vizsgálat szükségessége kérdésében. A vizsgálat lefolytatását egy szerv sem kérte. A tervanyag államigazgatási véleményezése júliusában kezdődött meg, majd kiegészítés miatt meghosszabbítottam a válaszadási határidőt. A Partnerségben résztvevőknek júliusban két hét állt rendelkezésükre, hogy véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák az önkormányzat hivatalába. Mindkét véleményezési eljárást értékeltem a felelős tervezővel. A Partnerség keretében beérkezett észrevételeket jegyzőkönyv zárta le. Az államigazgatási vélemények értékelését táblázat tartalmazza. Az értékelések alapján képviselőtestületünk lezárta a véleményezési szakaszt a 78/2014.(VIII.28.) határozatával. Az illetékes állami főépítész az előterjesztéshez mellékelt végső véleményében helyben hagyta a módosítási tervet, egyetértett a dokumentum jóváhagyásával (előterjesztés 3. melléklete).

3 A terv ugyanabban a formában kerül most a képviselő-testület elé jóváhagyásra, ahogyan a augusztusi ülésünkön már megismertük. Terjedelme miatt közlését mellőzzük, megtekinthető a tervezői web-helyen: Módosítás tartalma Településszerkezeti terv módosítás: 1. Thermál utcai 1026/5, 1026/6 és 1026/8 helyrajzi számú telkek átkerülnek KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe. 2. A Bodnár dűlőben lévő 07/1 helyrajzi számú telek KG gazdasági területté válik. 3. Petőfi utca és 44-es főút közötti FL falusias lakóterület területfelhasználási besorolása TV vegyes felhasználási kategóriára módosul a tervezett K parkolóterület É-i felével együtt. A területen keresztben áthaladó termálvíz-levezető csatorna a terület szélére kerül át V vízgazdálkodási területi besorolással. 4. A település biológiai aktivitásának megőrzése érdekében a 0238/7 helyrajzi szám egy része általános mezőgazdasági rendeltetésből gazdasági erdőterületbe kerül át. 5. Helyi településképi védelmet nyernek a tanyákkal kísért külterületi dűlőutak (az útszakaszok kijelölése a tervben történik). Helyi Építési Szabályzat módosítások: 1. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. A kijelölt gazdasági övezet új, G2 jelű besorolást nyer, amelyben a beépítettség 60 %. 2. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. Az új KG terület G2 jelű övezeti besorolást nyer. 3. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. A beépítésre szánt terület a V5 övezetbe fog tartozni (SZ-40%-max.12,50m-min.2000m 2 ) 4. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. Az új erdőterület E övezeti besorolást nyer. 5. Javasolt utcanyitás és telekátosztás, utcaszabályozás megszűnik a Thermál út és a Kozma dűlő között az SZ-2 szabályozási tervben. 6. A Thermálfürdő különleges övezetében (K1) az ivóvízminőség-javító vízműfejlesztés építményeinek elhelyezését biztosítja a rendelet módosítása. A V6 jelű övezet egy része V5* övezetbe kerül, ezzel az építménymagasság maximum értéke növekszik. Az elfogadás két lépcsőben, egy határozati és egy rendeleti döntéssel történik. A Szerkezeti terv változtatásainak határozat-tervezetéhrz az 1. mellékletben közölt leírás kapcsolódik. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetét a 2. melléklet tartalmazza. Indoklás a határozati javaslathoz A Településszerkezeti terv módosításai a településgazdaságának fejlesztését támogatják és elősegítik a tanyás táj értékeinek megőrzését. A határozat-tervezet mellékletét képező leírás, ami az egyes módosítási tételeket ismerteti, részletesebb indoklásaikat is tartalmazza. Szabályozási változások indoklása A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 1. és 2. mellékletében, azaz a szabályozási tervekben egyrészt a Településszerkezeti terv változásainak lekövetése történik, másrészt két további ügyben (5-6 sorszám alatt) a Thermálfürdőnk és környéke szabályozásának olyan korrekcióira kerül sor, ami megkezdett projektjeinket támogatják és a jövőbelieket készítik elő. Módosítani kell a HÉSZ-t az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény ez év kezdetétől hatályos módosítása miatt is (ld. módosító rendelet 1 és 3. melléklet). A felszíni és felszín alatti vizek védelmi övezete a Közép-Tisza-vidéki Környezetügyi Intézet adatszolgáltatása szerint került be a szabályozásba és hozzárendeljük a módosító rendelet 2. -ában szereplő szabályokat. A rendelet-változásokhoz részletes indoklást ad a végső tervanyag 6. fejezete.

4 Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A rendelet társadalmi egyeztetése a képviselő-testület 13/2014.(II.25.) határozata szerinti Partnerségi rendben zajlott le, a lakosság tájékoztatása és észrevételeinek figyelembe vétele biztosított volt. A beérkezett eltérő vélemények alapján kiegészült az eljárás két további üggyel. További 5 db vélemény alapján kisebb korrekciók történtek a tervanyagban, a végső véleményezésre bocsátást megelőzően. A tervező iroda honlapján folyamatosan megtekinthetők voltak (és jelenleg is) az előzmények és a tervezési folyamat dokumentumai: A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel a jelenleg hatályos építési előírásokat a gazdaságfejlesztés szempontjából rugalmasabbá teszik, ezáltal a vállalkozások megmaradása és tevékenységük bővítése biztosabbá válik, s új beruházásoknak adhat helyszínt Cserkeszőlő. A község költségvetésében a gazdaságfejlesztésből származó helyi adóbevételek kedvező hatása mutatkozhat, de még fontosabb az új munkahelyek megteremtése. A szabályozás környezeti és egészségügyi következményei A terv alátámasztó munkarésze elemzi a változtatások környezetvédelmi hatásait, egyebek mellett a zaj- és a levegőtisztaságra gyakorolt hatásokat is. Megállapítja, hogy az eredeti tervhez képest a település egészére nézve számottevő változást nem eredményeznek. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. Helyi szabályzat módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A módosítás elmaradása megnehezítené az építési programok megvalósítását, ami távlatban más területeken is hátrányos hatásokat idézne elő. Rendelet alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A feltételeket a módosítás nem változtatja meg jelentős mértékben, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozattervezet valamint a rendelet-tervezet elfogadására. Tájékoztatásul jelzem, hogy az előterjesztett anyag bármely módosítása az eljárásnak ebben a szakaszában csak oly módon lehetséges, hogy a véleményezést újra meg kell nyitni a partnerek és a szakminisztérium felé, vagy a változtatások jellegétől függően az államigazgatási szervek felé is. Ez idővesztést jelenthet, ami közcélú ügyekben közvetlenül kárt okozhat a községnek. Ezért az esetleg vitára okot adó módosítási tételeket célszerű inkább kiejteni, mint azok miatt a jóváhagyást megakasztani. A határozat-tervezetről és a rendeletről születő pozitív döntés esetén a módosított terv 15 nap után léphet hatályba. Cserkeszőlő, szeptember 22. Szokolai Lajos Polgármester

5 /2014. határozat Tárgy: Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásos módosításának jóváhagyása Határozati j a v a s l a t Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a község 62/2002. (VII. 12.) határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. Felelős: Szokolai Lajos polgármester Határidő: Helyi Építési Szabályzat módosítás hatályba lépésétől folyamatos Határozatról értesítést kap: - Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), - Szokolai Lajos polgármester, - Dr. Héczei Eszter jegyző és általa, - Műszaki Osztály vezetője, - Balogh Tünde tervező, - Irattár Cserkeszőlő,2014.szeptember 212. Szokolai Lajos sk. Polgármester

6 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat számú határozatának melléklete: Településszerkezeti terv módosítások leírása 1. A Képviselő-testület 13/2014. (II.25.) határozata 2.1. pontjában támogatott gazdaságfejlesztés a Május 1. utcai KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület eredetileg tervezett bővítésével nem valósítható meg, ezért a módosítást kezdeményező vállalkozás Partnerségi egyeztetés keretében beadott indítványának megfelelően a Thermál utcai 1026/5, 1026/6 és 1026/8 helyrajzi számú telkek átkerülnek KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe (0,46 hektár). Módosított Településszerkezeti terv - Thermál úti tervezési terület Indoklás: A vállalkozó cég eredeti elképzelése a bezárt Miniplaszt Műanyagfeldolgozó Kft. barnamezős területének felhasználására és a telephely bővítésére nem várt akadály miatt meghiúsult. Sikerült azonban területet szereznie a Thermál út mellett a szerelőüzem elhelyezésére. A gazdaság-fejlesztési projekthez három telek gazdasági területi átsorolása szükséges A KG Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület nem okoz jelentős környezeti hatást (mert az OTÉK meghatározása szerint nem is okozhat), ezért érdeksérelem nélkül felválthatja az FL falusias lakóterületi besorolást. A keletkező kb. 50 db munkahely a község érdekeit szolgálja, ezért megvalósulása támogatásra érdemes.

7 2. A Bodnár dűlőben lévő 07/1 helyrajzi számú telek (0,1 ha) KG gazdasági területbe kerül át. Módosított Településszerkezeti terv - Bodnár dűlői tervezési terület Indoklás: A módosítás révén festékkeverő műhely költözhet az ingatlanba, amely jelenleg használaton kívül áll.

8 3. A Petőfi utca és a 44-es főút között kijelölt FL lakóterület (1,0 ha) területfelhasználási kategóriája TV vegyes felhasználási kategóriára módosul a tervezett K parkolóterület É-i felével együtt (0,2 ha). A területen keresztben áthaladó termálvíz-levezető csatorna a terület Ny-i és D-i szélére kerül át vízgazdálkodási területi besorolással (0,1 ha). Módosított Településszerkezeti terv Petőfi utcai tervezési terület Indoklás: A fürdő termálvizének levezető csatornája jelenleg az FL területen keresztül halad. A karbantartás biztonsága érdekében a közutak felől hozzáférhető helyre kerül át a csatorna nyomvonal. Az új nyomvonal L alakú sávja a magánterületnek az önkormányzat örök szolgalmi jogával terhelt részét fogja képezni a képviselőtestület előzetes döntése szerint. Ugyancsak a testület döntése alapján kerül át a telek többi része VT vegyes területbe. A használt fürdővíz nagy átmérőjű zárt csatornában jut abba a nyílt árokba, amely végül a Nagyfertőbe vezeti le. A tervezett zárt csatorna 3 m-es sávját értelemszerűen vízgazdálkodási területbe teszi a módosítás a használatának megfelelően.

9 4. A település biológiai aktivitásának megőrzése érdekében a 0238/7 helyrajzi szám a alrészletén felvett földrészlet általános mezőgazdasági rendeltetésből gazdasági erdőterületbe kerül át. Módosított Településszerkezeti terv Erdőkijelölés Indoklás: A 2. módosítási tétel beépítésre szánt területet keletkeztet, ezért a település biológiai aktivitásértékének megtartását biztosítani szükséges a vonatkozó törvényi előírás értelmében. Az 1-3. módosítások miatti aktivitás-csökkenést az erdőterület kijelölése ellensúlyozza.

10 5. A tanyai gazdálkodás helyi hagyományainak megőrzése érdekében helyi településképi védelmet nyernek a tanyákkal kísért külterületi dűlőutak az igazgatási terület DNy-i részében. A védelmi terület m szélességben kíséri a Korhány, Máté, Kis Máté, Cukros, Nyomás, Cseuz dűlőutakat. Módosított Településszerkezeti terv Helyi tájképvédelmi terület

11 Indoklás: A tanyai gazdálkodás hagyományai eltűnőben vannak, pozitív megkülönböztetéssel kell bánni a még magmaradt értékekkel. A módosítás keretei nem elegendők az egyedi építészeti értékvédelem kimunkálásához, a szerkezeti terv módosítás így csak kijelöli a helyeket, ahol további vizsgálódás és értékmentés szükséges. A cél az, hogy a szociális menedék helyett a fenntartható gazdálkodás és életmód régi-új helyszíneivé váljanak a tanyasorok.

12 Rendelet-tervezet Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) számú rendelete Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 19/2002. (VII. 12.) Ör. rendelet módosításáról Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Tisza-vidéki Kirendeltség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a területileg szomszédos települési önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

13 1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002. (VII. 12.) Ör. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. (4) bekezdés új g) ponttal egészül ki: g) a jelen rendelet 4. számú mellékletében szereplő Régészeti lelőhely lista 2. A Rendelet 6. új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A község igazgatási területe vízminőség-védelmi területnek minősül, ezért a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe. 3. A Rendelet 11. helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A terület telkei az OTÉK 19. szerinti rendeltetési kategóriába tartoznak, építési övezetük a G1, G2 és KG jelű gazdasági övezet. A G2 övezetben előírt zöldfelületi fedettség területén háromszintes növénykiültetés valósítandó meg. 4. A Rendelet 30. helyébe a következő rendelkezés lép: 30. A kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait a 4. mellékletben szereplő Régészeti lelőhely lista figyelembe vételével kell alkalmazni. 5. A Rendelet (2) bekezdés d) pontban a SZ-1/M2 szövegrész helyébe a SZ-1/M3, (2) bekezdés e) pontban a SZ-2/M3 szövegrész helyébe a SZ-2/M4, (2) bekezdésében a V5, V6 szövegrész helyébe a V5, V5*, V6, (2) bekezdésben a létesítmények építményei szövegrész helyébe a létesítmények, valamint a vízmű üzemi építményei (1) bekezdésben az SZ-1 szövegrész helyébe az SZ-1 és SZ-2, a vízműterület szövegrész helyébe a vízmű-terület, termálvízlevezető-csatorna szöveg lép. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1., 5. és 6. melléklete szerint módosul. (2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2., 5. és 6. melléklete szerint módosul. (3) A Rendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) A Rendelet 4. melléklete lesz e rendelet 4. melléklete.

14 7. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő tizenötödik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti. (2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Megalkotta: Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete szeptember 25. napján tartott ülésén. Kihirdetve: Cserkeszőlő Község hirdetőtábláján szeptember. napján.

15 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1. SZ-1/M3 Szabályozási terv módosított részletei 2.

16 2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez SZ-2/M4 Szabályozási terv módosított részletei 1.

17 2.

18 3. 4.

19 5. 6.

20 3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Beépítési előírások Vegyes rendeltetésű övezetek előírásainak kiegészítése V 5 * övezettel V 5* SZ 60 Cserkeszőlő Ny-i és D-i fejlesztési és rekonstrukciós terület vegyes rendeltetésű telektömbjeinek 12, építési övezeti kategóriája Előírt beépítési mód: szabadon álló Max. beépítettség: 60 % Max. építménymagasság: 12,50 m Előírt telekméretek: terület min m 2 átlagszélesség átlaghosszúság Gazdasági övezetek előírásainak kiegészítése G 2 övezettel SZ 60 G 2 min. 35 m min. 50 m Cserkeszőlő belterület és környéke kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeinek intenzív beépítésű 6, építési övezeti kategóriája Előírt beépítési mód: szabadon álló Max. beépítettség: 60 % Max. építménymagasság: 6,50 m Előírt telekméretek: terület min. 600 m 2 átlagszélesség min. 16 m átlaghosszúság min. 35 m

21 4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1 Szám/ azonosító 4. sz. melléklet a 19/2002. (VI. 12.) Ör. rendelethez Szőlők Szórványlelet, telepnyom Szőlők Szórványlelet Halom Szórványlelet Peres Szórványlelet x= y= x= y= x= y= x= y= Peres Szórványlelet x= y= Peres Szórványlelet Peres Szórványlelet A B C D E F EOV Lelőhely Koordináták Név Térképlap jellege Csörgehalom Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Határút Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= Helyrajzi szám 065/9, 065/42, 065/43, 066, 068, 067/2, 067/8, 067/9, 067/6, 067/7 067/3 037/1, 037/2, 037/8, 036, 033, 032, 031/5 037/3,4,5,9,10,11, /39, 0113/36, 0113/35, 0113/34, 0113/33, 0113/32, 067/2 0205/22, /2, 0205/19, 0205/21, 0205/22, 0206, 0208/10, / /7, 0210, 0208/7 0234/1,4, /10, 0236/7,8 0238/8, 0210, 0208/14, 0208/8 0236/11,12, 0237, 0238/7 0242/35, 0242/36, 0209, 0208/ /4,6, /11,12,15,16,17, /11, , 0254, 0255/12,

22 0257/3, 0257/4, 0255/ Nyomásdűlő Telepnyom Szórványlelet x= y= /25,52,53, 0252/54, 0252/31, 0252/32, 096, 0109, 0104/7, 0104/ Nyomásdűlő Szórványlelet x= y= /33, 0252/34, 0252/35, 0252/36, 0252/37, 0252/38, 0252/39, 0252/72, 0252/41, 0252/ Kisasszonyszőlő Szórványlelet x= y= /5, 031/9, 031/6, Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /26 069/43, 069/44, 069/63, 069/62, 069/61, 069/60, 069/ Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /43, 069/63, 069/62, 069/61, 069/60, 069/ Homokbánya Szórványlelet Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= x= y= /18, 038/17, 038/16, 038/15, 038/14, 038/13, 038/12, 038/11, 038/10, 038/9, 038/8, 038/7, 040, 067/7, 563/1, 563/2, 565, 561, 562, 560, 559/2, 556, 557/1, 557/2, 558/1, 558/2, 559/1, 555, 553, 554, 055/3, 054, 053/4 062, 064/3-5, 065/9, 064/6

23 Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /15, 031/8, Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /23 052/ Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= , 053/2, 054/9,10,11,15 054/2, 054/6, 031/8, 030, 029/1, Strandfürdő Szórványlelet Bába-halom Halom x= y= x= y= /3,4 47, 48, /36, 069/69, 069/70, 069/64, 069/ Román- Magyar Barátság Tsz. Kp. Temető x= y= , 0264/72, 0264/73, 0264/74, 0264/75, 0264/76, 0264/77, 0264/78, 0264/79, 0264/80, 0264/81, 0264/82, 0264/83, 0264/84, 0264/85, 0264/86, 0264/87, 0264/88, 0264/89, 0264/90, 0264/119, 0264/14, 0264/115, 0265/2, 0265/3, 0264/39, 0264/40, 0264/ Kisasszonyszőlő III. y= x= Telepnyom Kisasszonyszőlő IV. y= x= Telepnyom Kisasszonyszőlő V. y= x= Bába-tó I. Telepnyom x= y= Bába-tó II. Telepnyom x= y= Bába-tó III. x= Telepnyom y= /44, 069/35, 053/4 069/16, 069/11, 053/2, 053/6 069/14 025/14 025/14 025/14

24 5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez

25 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez

26 3. Melléklet az előterjesztéshez: állami főépítész végső véleménye SZOKOLAI LAJOS részére polgármester POLGÁRMESTERI HIVATAL CSERKESZŐLŐ Köztársaság tér Tárgy: Cserkeszőlő község településrendezési tervének módosítása Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölése (FL->KG; Thermál utca /5, 1026/6, 1026/8 hrsz.-ú telkek), 07/1 hrsz.-ú terület KG gazdasági területbe való átsorolása (M->KG), Fürdőhöz közeli (Petőfi u. 44-es főút között) falusias lakóterület átsorolása településközponti vegyes területbe (FL -> TV), Gazdasági erdőterület kijelölés (Má ->Eg; 0238/7 hrsz.), Tanyák kísért külterületi dülőutak helyi településképi védelemmel való ellátása (igazgatási terület DNY-i része). Egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezés Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. - Szeged - Balogh Tünde okl. építészmérnök Tisztelt Polgármester Úr! A településrendezési tervük módosításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti írásos véleményemet a Rendelet 40. -nak megfelelő, egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezési szakaszának keretében - az alábbiakban adom meg: 1. MAGASABB SZINŰ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG Hivatkozással a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996: XXI. tv. (továbbiakban: Tftv.) 19. (2) c) pontjára, az ott rögzített (a miniszter feladatkörébe tartozó területrendezési feladatként meghatározott) felhatalmazás alapján, e jogkörömben eljárva - a Tftv. 23/A. előírásaiban foglaltak figyelembevételével - az alábbi állásfoglalást adom: A településrendezési eszközeik összhangja a módosítással érintett területeket tekintve, a január 1-én hatályba lépett OTrT tv. MTv.- vel történt módosításának követelményeivel, illetve a megyei területrendezési tervvel - a benyújtott OTÉK 3. (3) 6. szerinti kötelező alátámasztó munkarész alapján a módosítással érintett területeket tekintve biztosított. 2. A településrendezési eszközök tárgyi módosítása során az egyeztetésben részt vevő önkormányzati, államigazgatási szervek, továbbá a partnerek jogszabályon alapuló kifogással nem éltek, ezért a módosítást nem kifogásolom, az alábbi észrevétellel: A Rendelet 16. (2) előírásának megfelelően a jóváhagyott tervdokumentációk megküldésekor kérem a jelen módosítást beépíteni a helyi építési szabályzatba és

27 szabályozási tervbe, és az így elkészült egybeszerkesztett dokumentációt (is) küldjék meg irodánk számára. Felhívom a továbbiakban a szíves figyelmét a jóváhagyott tervek megküldésének kötelezettségére: o A településrendezési eszköz legkorábban egyszerűsített eljárás esetén a közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon léptethető hatályba. o A Rendelet 43 (2) szerint a településrendezési eszközt az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a polgármester a képviselő-döntést követő 15 napon belül megküldi 1 az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről. o A településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni. 2 o A dokumentumokat jogszabályi előírás hiányában a térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban, a többi dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint, a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton kell a Dokumentációs Központ részére átadni. A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás adatállományából - igény szerinti adatátadást követően - törölni kell az utólagos rendeltetésváltozás miatt e rendelet hatálya alól kikerült, az 1. (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti építményre vonatkozó adatokat és dokumentációkat. A változást és az adatátadási igényt az építmény új rendeltetése tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter köteles jelezni az Üzemeltető felé. Hivatkozás: 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról Debrecen, szeptember 22. Tisztelettel: Jambrik Imre állami főépítész 1 Kérem, hogy irodánkhoz a jóváhagyott tervdokumentáció(ka)t papír formátumban és digitális (CD) adathordozón is (!) szíveskedjenek elküldeni. Hivatkozás: 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 37. (6) 2 A beküldéshez a postai cím: Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft., Dokumentációs Központ 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3 épület

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2014.március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Telekadóról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes hatásvizsgálat

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete a vállalkozók kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló 2/2008. (II. l5.) számú rendelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzatának 10/2013. (X.30. ) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról

Szátok Község Önkormányzatának 10/2013. (X.30. ) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról Szátok Község Önkormányzatának 10/2013. (X.30. ) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról Szátok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-58/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Kovács Károlyné

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONTOK: 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-2 /2012. (I. 31.) számú határozatok d.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a településkép bejelentési eljárásról szóló. 11/2014. (VII. 02.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a településkép bejelentési eljárásról szóló. 11/2014. (VII. 02.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a településkép bejelentési eljárásról szóló 11/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A településképi véleményezési, bejelentési és a településképi

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 285/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben