MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart szeptember 25. (csütörtök 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirendi javaslat 1. Rendezési Terv Állami Főépítész véleményezési szakasza utáni elfogadása. Előadó: polgármester 2. A évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző 3. Iparűzési adóról szóló 29/1998.(XII.16.)sz. rendelet módosításáról. Előadó: jegyző 4. KEOP közvilágítás közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: polgármester Cserkeszőlő, szeptember 18. Szokolai Lajos sk. polgármester 1

2 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Hivatala Műszaki Osztály E l ő t e r j e s z t é s Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-i ü l é s é r e Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásos módosításának jóváhagyása tárgyában Az előterjesztés elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést megtárgyalja: Bizottság Tisztelt Képviselő-testület A község jelenleg hatályos Településrendezési eszközei a következők: 62/2002. (VII. 12.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv, módosítva a 67/2005. (VIII. 17.) és a 20/2009. (IV. 07.) számú határozat 19/2002. (VII. 12.) Ör. számon megállapított, a szabályozási tervet mellékletében tartalmazó Helyi Építési Szabályzat, módosítva a 14/2005. (VIII. 17.), a 12/2009. (IV. 07), és a 36/2009. (XII. 22.) helyi rendeletekkel A közelmúltban keletkezett gazdaságfejlesztési ügyek kezelésére képviselő-testületünk a február 25-i ülésén a Településrendezési eszközök újabb módosításának elindításáról döntött, egyidejűleg elfogadta a Partnerség rendjét. A március 20-i ülésen további helyszínt is bevontunk a módosítási körbe, majd április 29-én a Thermálfürdő hulladékvíz elvezető csatorna áthelyezéséről hoztunk előkészítő döntést. Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljárás keretében zajlott, a tervezett módosítások jellegéből és volumenéből következően. Az eljárásmódot az állami főépítész nyugtázta. Az egyszerűsített eljárás rendjének megfelelően a tervjavaslatokat az eljárás meghirdetésével egyidejűleg bocsátotta véleményezésre a község. Az idézett Korm. rendelet 45. (1) bekezdésben foglaltak alapján az szabályozási és szerkezeti terv módosítására az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével adott javaslatot a tervező Új-Lépték Bt május hó folyamán a környezetvédelemért felelős szervekhez levéllel fordult az önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti vizsgálat szükségessége kérdésében. A vizsgálat lefolytatását egy szerv sem kérte. A tervanyag államigazgatási véleményezése júliusában kezdődött meg, majd kiegészítés miatt meghosszabbítottam a válaszadási határidőt. A Partnerségben résztvevőknek júliusban két hét állt rendelkezésükre, hogy véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák az önkormányzat hivatalába. Mindkét véleményezési eljárást értékeltem a felelős tervezővel. A Partnerség keretében beérkezett észrevételeket jegyzőkönyv zárta le. Az államigazgatási vélemények értékelését táblázat tartalmazza. Az értékelések alapján képviselőtestületünk lezárta a véleményezési szakaszt a 78/2014.(VIII.28.) határozatával. Az illetékes állami főépítész az előterjesztéshez mellékelt végső véleményében helyben hagyta a módosítási tervet, egyetértett a dokumentum jóváhagyásával (előterjesztés 3. melléklete).

3 A terv ugyanabban a formában kerül most a képviselő-testület elé jóváhagyásra, ahogyan a augusztusi ülésünkön már megismertük. Terjedelme miatt közlését mellőzzük, megtekinthető a tervezői web-helyen: Módosítás tartalma Településszerkezeti terv módosítás: 1. Thermál utcai 1026/5, 1026/6 és 1026/8 helyrajzi számú telkek átkerülnek KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe. 2. A Bodnár dűlőben lévő 07/1 helyrajzi számú telek KG gazdasági területté válik. 3. Petőfi utca és 44-es főút közötti FL falusias lakóterület területfelhasználási besorolása TV vegyes felhasználási kategóriára módosul a tervezett K parkolóterület É-i felével együtt. A területen keresztben áthaladó termálvíz-levezető csatorna a terület szélére kerül át V vízgazdálkodási területi besorolással. 4. A település biológiai aktivitásának megőrzése érdekében a 0238/7 helyrajzi szám egy része általános mezőgazdasági rendeltetésből gazdasági erdőterületbe kerül át. 5. Helyi településképi védelmet nyernek a tanyákkal kísért külterületi dűlőutak (az útszakaszok kijelölése a tervben történik). Helyi Építési Szabályzat módosítások: 1. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. A kijelölt gazdasági övezet új, G2 jelű besorolást nyer, amelyben a beépítettség 60 %. 2. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. Az új KG terület G2 jelű övezeti besorolást nyer. 3. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. A beépítésre szánt terület a V5 övezetbe fog tartozni (SZ-40%-max.12,50m-min.2000m 2 ) 4. számú Településszerkezeti tervi módosítás lekövetése a szabályozásban. Az új erdőterület E övezeti besorolást nyer. 5. Javasolt utcanyitás és telekátosztás, utcaszabályozás megszűnik a Thermál út és a Kozma dűlő között az SZ-2 szabályozási tervben. 6. A Thermálfürdő különleges övezetében (K1) az ivóvízminőség-javító vízműfejlesztés építményeinek elhelyezését biztosítja a rendelet módosítása. A V6 jelű övezet egy része V5* övezetbe kerül, ezzel az építménymagasság maximum értéke növekszik. Az elfogadás két lépcsőben, egy határozati és egy rendeleti döntéssel történik. A Szerkezeti terv változtatásainak határozat-tervezetéhrz az 1. mellékletben közölt leírás kapcsolódik. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetét a 2. melléklet tartalmazza. Indoklás a határozati javaslathoz A Településszerkezeti terv módosításai a településgazdaságának fejlesztését támogatják és elősegítik a tanyás táj értékeinek megőrzését. A határozat-tervezet mellékletét képező leírás, ami az egyes módosítási tételeket ismerteti, részletesebb indoklásaikat is tartalmazza. Szabályozási változások indoklása A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 1. és 2. mellékletében, azaz a szabályozási tervekben egyrészt a Településszerkezeti terv változásainak lekövetése történik, másrészt két további ügyben (5-6 sorszám alatt) a Thermálfürdőnk és környéke szabályozásának olyan korrekcióira kerül sor, ami megkezdett projektjeinket támogatják és a jövőbelieket készítik elő. Módosítani kell a HÉSZ-t az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény ez év kezdetétől hatályos módosítása miatt is (ld. módosító rendelet 1 és 3. melléklet). A felszíni és felszín alatti vizek védelmi övezete a Közép-Tisza-vidéki Környezetügyi Intézet adatszolgáltatása szerint került be a szabályozásba és hozzárendeljük a módosító rendelet 2. -ában szereplő szabályokat. A rendelet-változásokhoz részletes indoklást ad a végső tervanyag 6. fejezete.

4 Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A rendelet társadalmi egyeztetése a képviselő-testület 13/2014.(II.25.) határozata szerinti Partnerségi rendben zajlott le, a lakosság tájékoztatása és észrevételeinek figyelembe vétele biztosított volt. A beérkezett eltérő vélemények alapján kiegészült az eljárás két további üggyel. További 5 db vélemény alapján kisebb korrekciók történtek a tervanyagban, a végső véleményezésre bocsátást megelőzően. A tervező iroda honlapján folyamatosan megtekinthetők voltak (és jelenleg is) az előzmények és a tervezési folyamat dokumentumai: A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel a jelenleg hatályos építési előírásokat a gazdaságfejlesztés szempontjából rugalmasabbá teszik, ezáltal a vállalkozások megmaradása és tevékenységük bővítése biztosabbá válik, s új beruházásoknak adhat helyszínt Cserkeszőlő. A község költségvetésében a gazdaságfejlesztésből származó helyi adóbevételek kedvező hatása mutatkozhat, de még fontosabb az új munkahelyek megteremtése. A szabályozás környezeti és egészségügyi következményei A terv alátámasztó munkarésze elemzi a változtatások környezetvédelmi hatásait, egyebek mellett a zaj- és a levegőtisztaságra gyakorolt hatásokat is. Megállapítja, hogy az eredeti tervhez képest a település egészére nézve számottevő változást nem eredményeznek. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. Helyi szabályzat módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A módosítás elmaradása megnehezítené az építési programok megvalósítását, ami távlatban más területeken is hátrányos hatásokat idézne elő. Rendelet alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A feltételeket a módosítás nem változtatja meg jelentős mértékben, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozattervezet valamint a rendelet-tervezet elfogadására. Tájékoztatásul jelzem, hogy az előterjesztett anyag bármely módosítása az eljárásnak ebben a szakaszában csak oly módon lehetséges, hogy a véleményezést újra meg kell nyitni a partnerek és a szakminisztérium felé, vagy a változtatások jellegétől függően az államigazgatási szervek felé is. Ez idővesztést jelenthet, ami közcélú ügyekben közvetlenül kárt okozhat a községnek. Ezért az esetleg vitára okot adó módosítási tételeket célszerű inkább kiejteni, mint azok miatt a jóváhagyást megakasztani. A határozat-tervezetről és a rendeletről születő pozitív döntés esetén a módosított terv 15 nap után léphet hatályba. Cserkeszőlő, szeptember 22. Szokolai Lajos Polgármester

5 /2014. határozat Tárgy: Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásos módosításának jóváhagyása Határozati j a v a s l a t Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a község 62/2002. (VII. 12.) határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. Felelős: Szokolai Lajos polgármester Határidő: Helyi Építési Szabályzat módosítás hatályba lépésétől folyamatos Határozatról értesítést kap: - Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), - Szokolai Lajos polgármester, - Dr. Héczei Eszter jegyző és általa, - Műszaki Osztály vezetője, - Balogh Tünde tervező, - Irattár Cserkeszőlő,2014.szeptember 212. Szokolai Lajos sk. Polgármester

6 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat számú határozatának melléklete: Településszerkezeti terv módosítások leírása 1. A Képviselő-testület 13/2014. (II.25.) határozata 2.1. pontjában támogatott gazdaságfejlesztés a Május 1. utcai KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület eredetileg tervezett bővítésével nem valósítható meg, ezért a módosítást kezdeményező vállalkozás Partnerségi egyeztetés keretében beadott indítványának megfelelően a Thermál utcai 1026/5, 1026/6 és 1026/8 helyrajzi számú telkek átkerülnek KG kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe (0,46 hektár). Módosított Településszerkezeti terv - Thermál úti tervezési terület Indoklás: A vállalkozó cég eredeti elképzelése a bezárt Miniplaszt Műanyagfeldolgozó Kft. barnamezős területének felhasználására és a telephely bővítésére nem várt akadály miatt meghiúsult. Sikerült azonban területet szereznie a Thermál út mellett a szerelőüzem elhelyezésére. A gazdaság-fejlesztési projekthez három telek gazdasági területi átsorolása szükséges A KG Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület nem okoz jelentős környezeti hatást (mert az OTÉK meghatározása szerint nem is okozhat), ezért érdeksérelem nélkül felválthatja az FL falusias lakóterületi besorolást. A keletkező kb. 50 db munkahely a község érdekeit szolgálja, ezért megvalósulása támogatásra érdemes.

7 2. A Bodnár dűlőben lévő 07/1 helyrajzi számú telek (0,1 ha) KG gazdasági területbe kerül át. Módosított Településszerkezeti terv - Bodnár dűlői tervezési terület Indoklás: A módosítás révén festékkeverő műhely költözhet az ingatlanba, amely jelenleg használaton kívül áll.

8 3. A Petőfi utca és a 44-es főút között kijelölt FL lakóterület (1,0 ha) területfelhasználási kategóriája TV vegyes felhasználási kategóriára módosul a tervezett K parkolóterület É-i felével együtt (0,2 ha). A területen keresztben áthaladó termálvíz-levezető csatorna a terület Ny-i és D-i szélére kerül át vízgazdálkodási területi besorolással (0,1 ha). Módosított Településszerkezeti terv Petőfi utcai tervezési terület Indoklás: A fürdő termálvizének levezető csatornája jelenleg az FL területen keresztül halad. A karbantartás biztonsága érdekében a közutak felől hozzáférhető helyre kerül át a csatorna nyomvonal. Az új nyomvonal L alakú sávja a magánterületnek az önkormányzat örök szolgalmi jogával terhelt részét fogja képezni a képviselőtestület előzetes döntése szerint. Ugyancsak a testület döntése alapján kerül át a telek többi része VT vegyes területbe. A használt fürdővíz nagy átmérőjű zárt csatornában jut abba a nyílt árokba, amely végül a Nagyfertőbe vezeti le. A tervezett zárt csatorna 3 m-es sávját értelemszerűen vízgazdálkodási területbe teszi a módosítás a használatának megfelelően.

9 4. A település biológiai aktivitásának megőrzése érdekében a 0238/7 helyrajzi szám a alrészletén felvett földrészlet általános mezőgazdasági rendeltetésből gazdasági erdőterületbe kerül át. Módosított Településszerkezeti terv Erdőkijelölés Indoklás: A 2. módosítási tétel beépítésre szánt területet keletkeztet, ezért a település biológiai aktivitásértékének megtartását biztosítani szükséges a vonatkozó törvényi előírás értelmében. Az 1-3. módosítások miatti aktivitás-csökkenést az erdőterület kijelölése ellensúlyozza.

10 5. A tanyai gazdálkodás helyi hagyományainak megőrzése érdekében helyi településképi védelmet nyernek a tanyákkal kísért külterületi dűlőutak az igazgatási terület DNy-i részében. A védelmi terület m szélességben kíséri a Korhány, Máté, Kis Máté, Cukros, Nyomás, Cseuz dűlőutakat. Módosított Településszerkezeti terv Helyi tájképvédelmi terület

11 Indoklás: A tanyai gazdálkodás hagyományai eltűnőben vannak, pozitív megkülönböztetéssel kell bánni a még magmaradt értékekkel. A módosítás keretei nem elegendők az egyedi építészeti értékvédelem kimunkálásához, a szerkezeti terv módosítás így csak kijelöli a helyeket, ahol további vizsgálódás és értékmentés szükséges. A cél az, hogy a szociális menedék helyett a fenntartható gazdálkodás és életmód régi-új helyszíneivé váljanak a tanyasorok.

12 Rendelet-tervezet Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) számú rendelete Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 19/2002. (VII. 12.) Ör. rendelet módosításáról Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Tisza-vidéki Kirendeltség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a területileg szomszédos települési önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

13 1. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002. (VII. 12.) Ör. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. (4) bekezdés új g) ponttal egészül ki: g) a jelen rendelet 4. számú mellékletében szereplő Régészeti lelőhely lista 2. A Rendelet 6. új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A község igazgatási területe vízminőség-védelmi területnek minősül, ezért a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe. 3. A Rendelet 11. helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A terület telkei az OTÉK 19. szerinti rendeltetési kategóriába tartoznak, építési övezetük a G1, G2 és KG jelű gazdasági övezet. A G2 övezetben előírt zöldfelületi fedettség területén háromszintes növénykiültetés valósítandó meg. 4. A Rendelet 30. helyébe a következő rendelkezés lép: 30. A kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait a 4. mellékletben szereplő Régészeti lelőhely lista figyelembe vételével kell alkalmazni. 5. A Rendelet (2) bekezdés d) pontban a SZ-1/M2 szövegrész helyébe a SZ-1/M3, (2) bekezdés e) pontban a SZ-2/M3 szövegrész helyébe a SZ-2/M4, (2) bekezdésében a V5, V6 szövegrész helyébe a V5, V5*, V6, (2) bekezdésben a létesítmények építményei szövegrész helyébe a létesítmények, valamint a vízmű üzemi építményei (1) bekezdésben az SZ-1 szövegrész helyébe az SZ-1 és SZ-2, a vízműterület szövegrész helyébe a vízmű-terület, termálvízlevezető-csatorna szöveg lép. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1., 5. és 6. melléklete szerint módosul. (2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2., 5. és 6. melléklete szerint módosul. (3) A Rendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) A Rendelet 4. melléklete lesz e rendelet 4. melléklete.

14 7. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő tizenötödik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti. (2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Megalkotta: Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete szeptember 25. napján tartott ülésén. Kihirdetve: Cserkeszőlő Község hirdetőtábláján szeptember. napján.

15 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1. SZ-1/M3 Szabályozási terv módosított részletei 2.

16 2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez SZ-2/M4 Szabályozási terv módosított részletei 1.

17 2.

18 3. 4.

19 5. 6.

20 3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Beépítési előírások Vegyes rendeltetésű övezetek előírásainak kiegészítése V 5 * övezettel V 5* SZ 60 Cserkeszőlő Ny-i és D-i fejlesztési és rekonstrukciós terület vegyes rendeltetésű telektömbjeinek 12, építési övezeti kategóriája Előírt beépítési mód: szabadon álló Max. beépítettség: 60 % Max. építménymagasság: 12,50 m Előírt telekméretek: terület min m 2 átlagszélesség átlaghosszúság Gazdasági övezetek előírásainak kiegészítése G 2 övezettel SZ 60 G 2 min. 35 m min. 50 m Cserkeszőlő belterület és környéke kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeinek intenzív beépítésű 6, építési övezeti kategóriája Előírt beépítési mód: szabadon álló Max. beépítettség: 60 % Max. építménymagasság: 6,50 m Előírt telekméretek: terület min. 600 m 2 átlagszélesség min. 16 m átlaghosszúság min. 35 m

21 4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1 Szám/ azonosító 4. sz. melléklet a 19/2002. (VI. 12.) Ör. rendelethez Szőlők Szórványlelet, telepnyom Szőlők Szórványlelet Halom Szórványlelet Peres Szórványlelet x= y= x= y= x= y= x= y= Peres Szórványlelet x= y= Peres Szórványlelet Peres Szórványlelet A B C D E F EOV Lelőhely Koordináták Név Térképlap jellege Csörgehalom Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Bagi- Homoki-dűlő Határút Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet Szórványlelet x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= x= y= Helyrajzi szám 065/9, 065/42, 065/43, 066, 068, 067/2, 067/8, 067/9, 067/6, 067/7 067/3 037/1, 037/2, 037/8, 036, 033, 032, 031/5 037/3,4,5,9,10,11, /39, 0113/36, 0113/35, 0113/34, 0113/33, 0113/32, 067/2 0205/22, /2, 0205/19, 0205/21, 0205/22, 0206, 0208/10, / /7, 0210, 0208/7 0234/1,4, /10, 0236/7,8 0238/8, 0210, 0208/14, 0208/8 0236/11,12, 0237, 0238/7 0242/35, 0242/36, 0209, 0208/ /4,6, /11,12,15,16,17, /11, , 0254, 0255/12,

22 0257/3, 0257/4, 0255/ Nyomásdűlő Telepnyom Szórványlelet x= y= /25,52,53, 0252/54, 0252/31, 0252/32, 096, 0109, 0104/7, 0104/ Nyomásdűlő Szórványlelet x= y= /33, 0252/34, 0252/35, 0252/36, 0252/37, 0252/38, 0252/39, 0252/72, 0252/41, 0252/ Kisasszonyszőlő Szórványlelet x= y= /5, 031/9, 031/6, Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /26 069/43, 069/44, 069/63, 069/62, 069/61, 069/60, 069/ Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /43, 069/63, 069/62, 069/61, 069/60, 069/ Homokbánya Szórványlelet Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= x= y= /18, 038/17, 038/16, 038/15, 038/14, 038/13, 038/12, 038/11, 038/10, 038/9, 038/8, 038/7, 040, 067/7, 563/1, 563/2, 565, 561, 562, 560, 559/2, 556, 557/1, 557/2, 558/1, 558/2, 559/1, 555, 553, 554, 055/3, 054, 053/4 062, 064/3-5, 065/9, 064/6

23 Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /15, 031/8, Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= /23 052/ Kisasszonyszőlők Szórványlelet x= y= , 053/2, 054/9,10,11,15 054/2, 054/6, 031/8, 030, 029/1, Strandfürdő Szórványlelet Bába-halom Halom x= y= x= y= /3,4 47, 48, /36, 069/69, 069/70, 069/64, 069/ Román- Magyar Barátság Tsz. Kp. Temető x= y= , 0264/72, 0264/73, 0264/74, 0264/75, 0264/76, 0264/77, 0264/78, 0264/79, 0264/80, 0264/81, 0264/82, 0264/83, 0264/84, 0264/85, 0264/86, 0264/87, 0264/88, 0264/89, 0264/90, 0264/119, 0264/14, 0264/115, 0265/2, 0265/3, 0264/39, 0264/40, 0264/ Kisasszonyszőlő III. y= x= Telepnyom Kisasszonyszőlő IV. y= x= Telepnyom Kisasszonyszőlő V. y= x= Bába-tó I. Telepnyom x= y= Bába-tó II. Telepnyom x= y= Bába-tó III. x= Telepnyom y= /44, 069/35, 053/4 069/16, 069/11, 053/2, 053/6 069/14 025/14 025/14 025/14

24 5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez

25 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez

26 3. Melléklet az előterjesztéshez: állami főépítész végső véleménye SZOKOLAI LAJOS részére polgármester POLGÁRMESTERI HIVATAL CSERKESZŐLŐ Köztársaság tér Tárgy: Cserkeszőlő község településrendezési tervének módosítása Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölése (FL->KG; Thermál utca /5, 1026/6, 1026/8 hrsz.-ú telkek), 07/1 hrsz.-ú terület KG gazdasági területbe való átsorolása (M->KG), Fürdőhöz közeli (Petőfi u. 44-es főút között) falusias lakóterület átsorolása településközponti vegyes területbe (FL -> TV), Gazdasági erdőterület kijelölés (Má ->Eg; 0238/7 hrsz.), Tanyák kísért külterületi dülőutak helyi településképi védelemmel való ellátása (igazgatási terület DNY-i része). Egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezés Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. - Szeged - Balogh Tünde okl. építészmérnök Tisztelt Polgármester Úr! A településrendezési tervük módosításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti írásos véleményemet a Rendelet 40. -nak megfelelő, egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezési szakaszának keretében - az alábbiakban adom meg: 1. MAGASABB SZINŰ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG Hivatkozással a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996: XXI. tv. (továbbiakban: Tftv.) 19. (2) c) pontjára, az ott rögzített (a miniszter feladatkörébe tartozó területrendezési feladatként meghatározott) felhatalmazás alapján, e jogkörömben eljárva - a Tftv. 23/A. előírásaiban foglaltak figyelembevételével - az alábbi állásfoglalást adom: A településrendezési eszközeik összhangja a módosítással érintett területeket tekintve, a január 1-én hatályba lépett OTrT tv. MTv.- vel történt módosításának követelményeivel, illetve a megyei területrendezési tervvel - a benyújtott OTÉK 3. (3) 6. szerinti kötelező alátámasztó munkarész alapján a módosítással érintett területeket tekintve biztosított. 2. A településrendezési eszközök tárgyi módosítása során az egyeztetésben részt vevő önkormányzati, államigazgatási szervek, továbbá a partnerek jogszabályon alapuló kifogással nem éltek, ezért a módosítást nem kifogásolom, az alábbi észrevétellel: A Rendelet 16. (2) előírásának megfelelően a jóváhagyott tervdokumentációk megküldésekor kérem a jelen módosítást beépíteni a helyi építési szabályzatba és

27 szabályozási tervbe, és az így elkészült egybeszerkesztett dokumentációt (is) küldjék meg irodánk számára. Felhívom a továbbiakban a szíves figyelmét a jóváhagyott tervek megküldésének kötelezettségére: o A településrendezési eszköz legkorábban egyszerűsített eljárás esetén a közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon léptethető hatályba. o A Rendelet 43 (2) szerint a településrendezési eszközt az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a polgármester a képviselő-döntést követő 15 napon belül megküldi 1 az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről. o A településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni. 2 o A dokumentumokat jogszabályi előírás hiányában a térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) formátumban, a többi dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint, a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton kell a Dokumentációs Központ részére átadni. A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás adatállományából - igény szerinti adatátadást követően - törölni kell az utólagos rendeltetésváltozás miatt e rendelet hatálya alól kikerült, az 1. (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti építményre vonatkozó adatokat és dokumentációkat. A változást és az adatátadási igényt az építmény új rendeltetése tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter köteles jelezni az Üzemeltető felé. Hivatkozás: 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról Debrecen, szeptember 22. Tisztelettel: Jambrik Imre állami főépítész 1 Kérem, hogy irodánkhoz a jóváhagyott tervdokumentáció(ka)t papír formátumban és digitális (CD) adathordozón is (!) szíveskedjenek elküldeni. Hivatkozás: 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 37. (6) 2 A beküldéshez a postai cím: Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft., Dokumentációs Központ 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3 épület

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É G S Ő V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K E G Y S Z E R Ű S Í T E T T E L J

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2310 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u. 23.

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott asszony

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendégek: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendégek: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2013. december 16-án 15 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-én 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 4 fő képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT. 1012 Budapest, Kuny D. u. 9. lenzserkft@gmail.com ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Szatymaz Község Településszerkezeti Terv módosítása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 152. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 16., péntek. Tartalomjegyzék. A területszervezési eljárásról 25442

MAGYAR KÖZLÖNY. 152. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 16., péntek. Tartalomjegyzék. A területszervezési eljárásról 25442 MAGYAR KÖZLÖNY 152. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 16., péntek Tartalomjegyzék 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben