Május 15-i bizottsági ülésen elhangzottak szerinti módosított határozati javaslatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Május 15-i bizottsági ülésen elhangzottak szerinti módosított határozati javaslatok"

Átírás

1 Május 15-i bizottsági ülésen elhangzottak szerinti módosított határozati javaslatok 1.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása A változat 7 igen elfogadva Módosítás nem történt (egy ó betű lett beírva pluszban) (rendelet számot is kiegészíteni 20/1993.-as) 2./ 2012/2013-as tanév csoportlétszáma (B elfogadva) Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskola 2012/2013. tanévre vonatkozó tanulócsoport szám engedélyezésére vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés c) pontjában biztosított felhatalmazás alapján figyelembe véve a hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott tanulócsoportok maximális létszámát - a tanulócsoportok számát előzetesen a következők szerint határozza meg. Az Általános Iskola 2012/2013. oktatási évben Rétságon 11 tanulócsoporttal, 4 napközis csoporttal, 1 tanulószobás csoporttal, a tolmácsi tagintézmény egy összevont iskolaotthonos csoporttal működhet, amennyiben az intézményfenntartó társulás területéről beiratkozott első évfolyamos tanulók számított létszáma augusztus 30-án eléri a 31 főt. Amennyiben az Intézményfenntartó társulás területéről beiratkozott első évfolyamos tanulók létszáma augusztus 30-án 31 főtől kevesebb, abban az esetben egy első osztály indulhat, és Rétságon csak 10 tanulócsoporttal 4 napközis csoporttal működhet az iskola.. Az első osztály indításával kapcsolatban felkéri az igazgató asszonyt, hogy alternatív tervezéssel készüljön fel az esetleges létszámváltozás miatt bekövetkező osztályok számának változására is. Az intézmény alapító okirata szerint, más településről a személyi, tárgyi feltételek megléte esetén vehető fel tanuló, abban az esetben, ha a létszámnövekedés nem von maga után csoport, osztálybontást. Erről az érintett szülőket az intézményvezető tájékoztassa. A képviselő-testület felhívja az iskolaigazgató figyelmét, hogy: a) az osztályok és csoportok szervezésénél törekedjenek a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében szereplő maximális csoport/osztálylétszámokra, azok optimalizálására. Amennyiben az osztályok, illetve csoportok átlaglétszáma várhatóan nem éri el a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete [Kiegészítő szabályok] 10. /f. pontjában a 2012/2013. tanévre meghatározott paraméterrendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlaglétszámot, (1-4. évfolyam 21 fő, 5-8. évfolyam 23 fő) akkor azok szervezése előtt be kell szerezni a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság engedélyét. b) vizsgálják felül az osztálybontások indokoltságát, és csak azon tantárgyak esetén tartsák meg, amelyeknél ez feltétlenül indokolt. A csoportbontások esetén a csoportok minimum létszáma. lehet. Felelős. Borosné Gellai Katalin iskola igazgató Határidő: augusztus 30. 1

2 3.) Megállapodás jóváhagyás Zöldhíd Régió Kft-vel. (7 igen szav.elf.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-vel, mint Szolgáltatóval évre kötendő megállapodást. - A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a lakossági szemétszállítási díj Ft/lakás/év önkormányzati támogatás biztosításának elismeréseként a Szolgáltató évben bruttó Ft visszatérítést fizet. - A Képviselő-testület vállalja, hogy a lakosságra át nem hárítható, I. negyedévi díjemelkedés Ft-os többlet költségét a évi hulladék szállítási támogatási keret maradvány terhére megfizeti. - A Szolgáltató kezdeményezését, mely szerint a volt laktanya területén képződött hulladék elszállítási és ártalmatlanítás számla szerinti díja, valamint a díjemelkedés Ft-os többlet költsége kompenzációként kerüljön elszámolásra a visszatérítés összegébe, a Képviselő-testület a bruttó elszámolás elvének betartása mellett jóváhagyja. A visszatérítéssel, díjemelkedés és laktanyai hulladék elszállítással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetés módosításakor át kell vezetni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. Költségvetés módosítás előkészítéséért, bruttó elszámolásért Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető Határidő: megállapodás aláírására: május ) Polgárőr Egyesület évi önkormányzati támogatása (7 igen szav.elf.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület évi önkormányzati támogatás megállapítására vonatkozó kérelmét, azt támogatja. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésben Civil szervezetek támogatása szakfeladaton - tervezett keret terhére a Polgárőr Egyesület részére elszámolási kötelezettséggel Ft támogatást állapít meg. A támogatás a következő jogcímeken használható fel. - üzemanyag kenőanyag Ft - LMP 454 szolgálati gépkocsi biztosítás Ft - LMP 454 szolgálati gépkocsi javítási költsége Ft - posta költségek Ft - irodaszer Ft - szövetségi tagdíjak Ft - szemetes zsák, gumikesztyű Ft - tisztítószer, egyéb anyagok Ft Összesen: Ft A támogatás félévente vehető igénybe. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó, határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. 2

3 Határidő: május 25. Megállapodás mely létrejött Rétság Város Önkormányzat képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester és a Rétsági Polgárőr Egyesület képviselő: Jávorka János elnök között a Képviselő-testület által megállapított 2012.évi támogatás felhasználásra kötött megállapodás tárgyában: 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésben, 2012.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Polgárőr Egyesület részére Ft azaz négyszázötvenezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: ) A támogatást következő kifizetésekre használhatja fel: - üzemanyag-kenőanyag költségre Ft - gépkocsi javítási, karbantartási, fenntartási költség Ft - gépjármű biztosítása Ft - postaköltség Ft - Irodaszer Ft - Szövetségi tagdíjak Ft - szemeteszsák, gumikesztyű Ft - tisztítószerek, egyéb anyagok Ft A támogatás félévente vehető igénybe. 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Polgárőr Egyesületnek az Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 4 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás következő félévi összege csak akkor kerül kifizetésre, ha az I. félévi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént. 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a Számviteli Törvény előírásainak. 6.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának (Hangadó, Rétság Tv) a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság Város Önkormányzata. Rétság, Mezőfi Zoltán polgármester Jávorka János elnök 3

4 5./ Ajánlatkérés központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának lebonyolítására Rétság Város Képviselő-testülete a megszervezésre kerülő központi háziorvosi ügyelet teljes közbeszerzési eljárásának lebonyolítására az alábbi közbeszerzési tanácsadóktól kér árajánlatot: 1.) Márkus és Társai Kft (3100 Salgótarján Május 1. út 73) 2.) Szokolai László (2660 Balassagyarmat, Éger út 21) 3.) Provital Zrt (dr.panácz István vezérigazgató Budapest Bimbó utca ) 4.) MAPI Zrt. (Budapest, Pap Károly u ) A központi háziorvosi ügyelet működési költsége 36 millió Ft/év. Az ajánlattételnek tartalmaznia kell az eljárás teljes lebonyolítására vonatkozó munkadíjat, és a várható egyéb költségeket, megállapodás tervezetet, valamint referencia munkáról tájékoztatót. Az ajánlatokat Rétság Város Polgármesterének címzett zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeltetni kell az orvosi ügyelet közbeszerzés megnevezést. Az ajánlatok benyújtási határideje: 2012.június 12 délelőtt óra. Az ajánlatokat a közbeszerzési bizottság bontja. A bontás ideje: 2012.június óra. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a képviselő-testület 2012.június 22-i ülésén történik. Felkéri a jegyzőt a közbeszerzési tanácsadóktól történő ajánlatkérésre. Felelős: Hutter Jánosné jegyző Határidő: május ) Pótelőirányzat kérés 7 egyhangú igennel levéve napirendről 7.) Rétság Laktanya u. 9. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek: 1 hónap haladékot adni, azalatt törekedjenek az önkéntes tűzoltók Berecz úrékkal megegyezésre, az egyeztetést segítse polgármester úr, valamint Jávorka János képviselő úr. 8.) Helyiségbérleti kérelem (6 igen, 1 nem szavazattal elf.) Határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulása helyiség bérletre vonatkozó megkeresését. Hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal volt porta helyisége határozott időre, június 1-től augusztus 31-ig Tourinform Iroda céljára Ft/hó díjért bérbeadásra kerüljön a Rétság Kistérség Többcélú Társulása részére. Felhatalmazza jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja. Felelős: Hutter Jánosné jegyző Határidő: május 30. 4

5 BÉRLETI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság Rákóczi út 20.) képviselője: Hutter Jánosné jegyző, mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó), másrészről Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete (2651 Rétság Rákóczi út 20.) képviselő: dr.faragó Mária munkaszervezet-vezető mint bérbevevő (továbbiakban: bérbevevő) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Rétság, Rákóczi út 20.sz. alatt lévő, a Polgármesteri Hivatal 6 m2 területű helyiségét, Turinform Iroda céljára 2.) Jelen bérleti szerződést felek 2012.június 01.napjától kezdődően 2012.augusztus 31.napjáig kötik. 3.) A bérlő a bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi összege:6.250 Ft azaz Hatezer kettőszázötven forint. A bérleti díjat a Bérlő a Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfizetni bérbeadó bankszámlájára. 4.) Bérbeadó közművet szolgáltat. A szolgáltatott közmű ellenértékét Bérlő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján köteles megtéríteni. 5.) Felek rögzítik, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. 6.) Bérbevevő a bérleti szerződés megszűnte után köteles a helyiséget kiürített állapotban, rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. 7.) Bérbevevő az általa bérelt helyiséget nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába 8.) A bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 8.1. a határozott idejű bérbeadás utolsó napján, 2012.augusztus 31-én. 8.2.Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. Amennyiben a Bérbeadó a helyiséggel rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk szerinti joggal való visszaélésnek Bérbevevő írásbeli felmondása esetén a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg Ha a felek jelen bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 8.5.A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) ha a Bérlő a fizetési határidőig vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a helyiséget nem rendeltetésszerűen használja. 5

6 9.) Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak. Amennyiben Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a helyiséget nem üríti ki, köteles arra az időre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselő-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. 10.) Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk rendelkezései az irányadók. 11.) A bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.számú határozatával hozzájárult. 12.) Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Ezen bérleti szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Rétság,. dr. Faragó Mária munkaszervezet vezető bérlő Hutter Jánosné jegyző bérbeadó 9.) Szerződések, megállapodások jóváhagyása (7 igen elf.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó szerződéssel, valamint közmű- és egészségügyi szolgáltatás szerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést. - A Képviselő-testület a NOMINA 3P Oktatási és Szolgáltató ZRT-vel kötött előzetesen egyeztetett- bérleti szerződést jóváhagyja és tudomásul veszi, hogy a vállalkozással április 25-naptól november 30. napig, 1098 tanóra lebonyolítására a Rétság, Rákóczi út 32. szám épület emeletén lévő előadó terem - a rezsi költségeket is tartalmazó Ft díjért bérbe adásra került. - Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó, az OEP-pel megkötött alapszerződés 1. számú melléklet szerinti módosítását mely bankszámlaszám és önkormányzati adószám változást tartalmaz- a képviselő-testület jóváhagyja. - A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel a Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti - Polgármesteri Hivatal - épületre kötendő melléklet szerinti közműszolgáltató szerződést a Képviselő-testület jóváhagyja. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a évtől bevezetett elkülönített könyvelés miatt az intézményeknek a közműszolgáltatókkal új szerződéseket kell kötni, illetve a megváltozott adatokat a szerződéseken át kell vezetni. Határidő: május 31. 6

7 10./ Köztársaság utca felszíni vízelvezetés (7 igen elf.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bányi Zsuzsanna kérelmét megismerte. Vállalja a Köztársaság utcában a vízelvezető árok kiépítését, valamint a 236 hrsz-ú ingatlanon kialakított esővíz-elvezető árok burkolását. Dombai Gábor földmérő mérnök által benyújtott árajánlatot elfogadja, mely a változási vázrajz elkészítésének munkadíját bruttó Ft-ban határozza meg. A munkadíj költségét 2012.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést kösse meg. Határidő: május / Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatár-rendezése, megosztása és kitűzése Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekhatár-rendezésre, telekmegosztásra, valamint a sarokpontok kitűzésére benyújtott árajánlatokat megismerte. A Rétság 011/4 helyrajzi számú, valamint a 356/38; 356/40; és 356/59 hrsz-ú és a 134/35 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Dombai Gábor árajánlatát fogadja el, mely a telekhatár-rendezésre 100 eft, a telekmegosztásra 90 eft, valamint a sarokpontok kitűzésére 35 eft munkadíjat határoz meg. A fenti munkálatok költségét 2012.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést kösse meg. Határidő: május 22. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20), képviseli Mezőfi Zoltán polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Dombai Gábor 2651 Érsekvadkert, Hunyadi út 27. (továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. A Megbízó megbízást ad a Megbízott részére a következő feladatok elvégzésére: a) Rétság Város Önkormányzat tulajdonát képező 356/38; 356/40; és 356/59 hrsz. alatt található ingatlanok telekhatár-rendezése b) Rétság Város Önkormányzat tulajdonát képező 134/35 hrsz alatt található ingatlan megosztása c) Rétság Város Önkormányzat tulajdonát képező 011/4 hrsz alatt található ingatlan sarokpontjainak kitűzése. 2. Megbízottat a megbízás teljesítéséért az a) pontban rögzített feladat elvégzéséért Ft, a b) pontban rögzített feladat elvégzéséért Ft, a c) pontban rögzített feladat elvégzéséért Ft bruttó összegű díjazás illeti meg, melyet Megbízó a telekhatár-rendezés, a telekmegosztás földhivatal által záradékolt változási vázrajz elkészítése, valamint a sarokpontok kitűzése után elkészített, teljesítési igazolással ellátott számla alapján köteles megfizetni. A Megbízott a megbízási díjon felül a megbízás teljesítésével kapcsolatban költségtérítésre nem jogosult. 7

8 3. A feladatok elvégzésének határideje: a szerződés aláírásától számított 30 nap. 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Kelt:...,... év... hónap... napján.... megbízó... megbízott 12./ Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rétság Város közlekedési felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést. Rétság város közlekedési szabályait módosítani nem kívánja. A közlekedési táblák megvásárlásával és kihelyezésével egyetért. A közlekedési táblák megvásárlásának és elhelyezésének 320 eft-os költségét a 2012.évi költségvetés közutak üzemeltetése szakfeladaton tervezett Ft előirányzat terhére biztosítja. Felelős : Salgai György városgondnok Határidő: július / Rózsavölgy út burkolt árok építése A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2012.évi karbantartási terv szerint bekérni a Petőfi u., Táncsics u., Rákóczi u., Rózsavölgy u., Mikszáth u. vonatkozásában is az árajánlatokat, minden utcára külön. Az árajánlatok benyújtását követően a feladatok rangsorolásra kerülnek. 14./ Gépkocsi értékesítés Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HMV 540 frsz-ú OPEL ASTRA személygépkocsi eladásával egyetért. A gépkocsi értékesítés módját a Képviselő-testület, autókereskedőktől kért árajánlat ismeretében hozza meg.. Felelős: Salgai György városgondnok Határidő: június / Beszámoló a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2012.május havi beszámolót elfogadja 8

9 16./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011.május havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról nem fogadja el. 17./ Villanyoszlopok áthelyezése (7 igen) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hunyadi liget rendszeres áramellátása kiépítésre kerüljön. Az áramellátás megoldása érdekében hozzájárul, hogy a laktanya telephelyről a feleslegessé vált 4 db villanyoszlop áthelyezésre kerüljön a Hunyadi ligetbe. Felelős: Salgai György városgondok Határidő: augusztus /Képviselői tiszteletdíj felajánlás Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jávorka János képviselő május havi tiszteletdíj felajánlásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a tiszteletdíj felajánlást a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére tudomásul veszi. A évi költségvetés soron következő módosításakor a következő előirányzat átvezetéseket kell elvégezni: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében lévő az Önkormányzati jogalkotás szakfeladat külső személyi juttatások előirányzatát Ft-tal, a szociális hozzájárulások előirányzatát Ft kell csökkenteni, a város költségvetésében civil szervezetek támogatása szakfeladaton és kiadás nemet Ft-tal megemeli. A változásokkal együtt az intézmény finanszírozást is módosítani szükséges. Határidő: szöveg szerint 19./ Tó Hotel Bánk reklámtábla kihelyezése (nem igényel testületi döntést) 20./ Egyebek a tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Zárt ülés: 1./ Laktanya kárigény érvényesítése Rétság Város Képviselő-testülete a megtárgyalta a laktanya telephely birtokbavételének közel négy éves csúszása miatt keletkező károkról készített előterjesztést, és azt elfogadja. (az alábbi kiegészítésekkel).. 9

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. MEGHÍVÓ (módosított)

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. MEGHÍVÓ (módosított) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ (módosított) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

Az EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET BÉRLETI SZERZŐDÉSE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére

Az EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET BÉRLETI SZERZŐDÉSE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü csop.v. Előterjesztő:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IX.27.) KT. HATÁROZATA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IX.27.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügyéről készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: A Képviselő testület

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Baranyai-Bőgér Katalin Előterjesztő:

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

2015. évi 7. szám 2015. március 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 7. szám 2015. március 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 7. szám 2015. március 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaügyi Központ Nádudvar

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dr. Katona Ernő háziorvos (szerződés-tervezet

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására

Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására 14250576 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/845-.C./2014 Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására Tisztelt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T az egészségügyi alapellátásban vállalkozóként működő egészségügyi szolgáltatókkal kötendő megbízási szerződések szövegének jóváhagyására

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben