ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésre Tárgy: Reguly Antal halálának 150. évfordulójára tekintettel a 2008-as REGULY ÉV végleges programjának elfogadása Előadó: Illés Ferenc igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Illés Ferenc igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Képviselőtestületének Székhelyén Tisztelt Képviselőtestület! Tárgy: REGULY ANATL EMÉLEKEZE, ZIRC 2008 Minden településnek kötelessége, hogy tudós nagy szülötteiről, a szokásjog szerint elfogadott évfordulókon méltóképpen megemlékezzék. Fontos, hogy az egymás után következő nemzedékek megismerjék azokat az értékeket, amelyeket az emlékezésre méltó személyiség ránk hagyott és ők is biztosíthassák a szóban forgó feladatban a folyamatosságot év a Képviselőtestület határozata értelmében REGULY ÉV- nek tekintendő, ami arra kötelezi Zirc város szellemi műhelyeit, hogy alkotó szellemű összefogással egy egész éves programmal ismertessék meg a 150 éve elhunyt Reguly Antal tudományos munkájának eredményeit, a finnugor rokonság lényeges tudnivalóit. REGULY ANTAL EMLÉKEZETE ZIRCEN 2008 Az egész éves program címét azért szűkítettem a szülővárosra, mert a Reguly - kultusz ápolásának folyamatosságát 1909-től Zircen lehet megbízható források alapján követni. A megyei, a regionális, az országos tudományos szervezetek is csatlakoznak a mi egész éves programunkhoz. Engedje meg a Képviselőtestület, hogy a tervezhető program könnyebb megértéséhez és elfogadásához közreadjam egy korábban írt és megjelent Reguly életét röviden összefoglaló dolgozatomat. Ezt azzal a jó szándékkal teszem hogy városunk nagy szülöttéről eddig megszerzett ismereteinket a nagy utazó tudós emlékezetére egy kicsit felfrissíthessük. Reguly Antal Reguly Antal abban az évben született,amikor Kőrösi Csoma Sándor Keletre utazott, hogy Belső-Ázsiában felkutassa a magyarok őshazáját. Akkor senki sem gondolhatta, hogy alig több mint két évtizeddel később az Uralon túli hómezőkön ő rója a kilométereket gyalog, kutya-és szénszarvas szánon, hogy megismerhesse, kutathassa a szibériai nyelvrokonaink lakóhelyét, nyelvészeti, népművészeti gyűjtést végezhessen. Észak vonzása miatt még életében elnevezték Észak Kőrösi Csomájának Hogy Reguly életutját, nagy utazásainak, tudományos kutatásainak jelentőségét súlyának megfelelően értékelhessük, ahhoz a magyar nyelv származása, rokonsága kérdésében a IX. század fordulóján ismert helyzetet kell alapul venni. Magyarországtól keletre és nyugatra is 1500-tól több jeles tudós véli felismerni a magyar nyelvnek különböző Ural- vidéki népek nyelvével lehetséges rokonságát./ii.pius pápa írásai, Cosmográphia 1503, Miechov, M.krakkói kanonok könyve1517, Herbstein, S. moszkvai császári követ kommentárjai 1549,és főképpen Strahlenberg,/1730 / későbbi tanulmányai...

3 2. A hazai kutatók közül Sajnovics János és Hell Miksa közös lappföldi tanulmányútjuk után 1770-ben elsőként adnak hírt a magyarok és a lappok nyelvének azonosságáról. Gyarmathi Sámuel a finnugor nyelvrokonság átfogó rendszerét tárta fel./a magyar és a finn nyelv rokoságának grammatikai bizonyítása 1799./ A felsorolt tudományos elemzések megállapításait nem erősíthették meg a nyelvrokon népek között szerzett tapasztalatok, mert a finnugor népeknél helyszíni kutatást nem végzett senki. Észak Kőrösi Csomája,Reguly Antal pótolta emberfeletti vállalkozásával a helyszíni tudományos kutató munka nélkülözhetetlen tényanyagát, amely másfél évszázada ad a magyar tudományos világnak a finnugor népek nyelvrokonságával, a magyarok őshazájával kapcsolatos megfejtésre váró feladatokat. Reguly Antal Zircen született 1819.július 11-én.A Pápáról a Bakony központjába költözött német származású családban három leány és egy fiú született. Antal -az egyetlen fiú- második volt a gyermekáldásban. Édesapja, Reguly István a Ciszterci Apátság jogtanácsosa/ügyvédje/ volt. Alsó fokú iskoláit és latin nyelvi tanulmányait szülőhelyén Zircen kezdte meg, a hat osztályos gimnáziumból öt évet a székesfehérvári ciszterci gimnáziumban, az utolsó évet Nagyszombaton végezte el./ /a középiskola után Győrben a Királyi Akadémián bölcseletet tanult. Történelemtanára Maár Bonifác igen nagy hatással volt az ifjú Regulyra, aki később is fontos szerepet töltött be eminens tanítványa életutjában./ / A szülők óhajának megfelelően fiúk a pesti egyetemen fejezi be jogi tanulmányait./ / A jogi diploma biztos egzisztenciát jelentett volna az ifjú Regulynak, de a már középiskolás korától formálódó érdeklődése, a vakációk alatti utazások, a világlátás vágya más életutat jelölt ki számára. Édesapja életrajzi feljegyzései hűen tükrözik fiának elhatározott célkitűzéseit: Törvény tanulmányait a pesti egyetemen három év által 1839ki évben végezte. Utazási szándéka elöljárói előtt tudva lévén, azon kedvezést nyerte el, hogy siettetése végett legelső tehette le próbatételeit, az utazási öt hóra szóló levele Mlgos Uzovics János, N. mlgu helytartó tanácsnok, s egyetemi Direcktor úr által néki átadván, onnan azonnal, haza sem menvén Posony, Bécs, Prága-felé vevé útját. Stokholmba érkezvén a kir. könyvtár látogatása alkalmával a főkönyvtárnokkal beszédve eredvén, ki is a magyar és finnus szavak hasonlatosságait fejtegetvén a finnus nyelv tanulására és a magyar közti hasonlatosság nyomozására bírni igyekezve és annyira gerjeszté vágyát, hogy egynehány nap múlva Finnia fő városábul Helsingforsbul ( Helsinki) érkezett atyafiával csak ugyan el is ment, így támadván benne a vágy a magyarok eredte utáni nyomozásra. A finn szabadságmozgalmak Svédországba száműzött költő vezetőjével Arvidsonnal való találkozása meghatározó volt Reguly életcéljának világos megfogalmazásában november 8-án lép finn földre. Két év alatt jól megtanulta a finn nyelvet. Bejárta Karéliát a lappok földjét. Naplója hűen tükrözi, hogy kutatásai kiterjedtek az élet minden területére. /néprajzi tárgyakat gyűjtött, folklórkutatást végzett, kísérletet tett a Kalevala fordítására is./ Regulyt barátságába fogadta Castrén, a jeles finn nyelvész, akinek a segítségével nyelvészeti és néptani stúdiumokat folytatott.

4 3. A finn tudomány meghatározó személyiségei azzal ismerték el Reguly nyelvészeti és néprajzi kutatásainak jelentőségét, hogy a Finn Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Annak ellenére, hogy a fiatal magyar tudós a finn főváros előkelőségének kedvelt vendége volt mégis tovább utazott, elhatározta, felkeresi a Szibériában élő rokon, finnugor népeket június 11-én érkezik meg Szentpétervárra, ahol Balugyánszky Mihály magyar származásu magas rangú közhivatalnok fogadja barátságába. Az orosz tudós körökben közismert Balugyánszky elősegíti Reguly kapcsolatteremtését. Ő révén ismerkedik meg Karl Maximovics Baer akadémikussal-a szentpétervári néprajzi múzeum alapítójával-,aki,mint jeles antropológus megtanítja a fiatal magyar tudóst az embertani kutatások nagyon fontos technikai fogásara. Közben tökéletesen megtanult oroszul és megkülönböztetett figyelemmel tanulmányozta a cseremisz, a mordvin és a zürjén beszédnyelvet. Egykori győri professzorának Maár Bonifácnak rendszeresen beszámolt útiterveiről, felkészülésének lehetőségeiről és természetesen anyagi helyzetéről, gondjairól is. Az atyai jó baráttá vált tanára minden lényeges eseményről tudatta a Magyar Tudományos Akadémiát. Az Akadémia nagyra értékelte Reguly vállalkozását és Széchenyi István javaslatára 1000 pengő forintot szavazott meg az Ural- vidéki kutatások költségeinek finanszírozására. Bár ez az összeg jóval később jutott el Regulyhoz, mint azt a szükség megkívánta volna, mégis a magyar tudomány követének tekintette magát. Ez az egyértelmű szándéka segítette abban, hogy elhárítsa az Orosz Akadémia felkérését, amelynek vezető körei egy nagyszabású expedíció vezetésével szerették volna megbízni. Az eredeti célkitűzése mellett kitartó, annak megvalósítására nagy energiával felkészülő fiatal magyar tudós utazó, többre tartotta a bizonytalan hazai támogatást, mint a nagyon ígéretes külföldit. A nagy északi útra szánt két éves felkészülés végén egy súlyos betegséget kellett átvészelnie, eredeti célkitűzéséről még sem mondott le. l843 júliusában testben-lélekben felkészültnek érezvén magát, hogy elinduljon elsőként a vogulok, majd az osztjákok felkeresésére. A Magyar Tudományos Akadémiával is tudatja a magának megfogalmazott feladatokat. Levelében az alábbiakat írta: Egy grammaticájával és lexikonával e nyelveknek meg volna úgy hiszem munkám alapja vetve, s egy nagy lépés a finn népek öszves ismeretére téve. Különös figyelmet kívánok fordítani e népek természettani viszonyaira is, s e népcsaládból egy koponyagyűjteményt szerezni össze, fejméréseket tenni s gipsznyomatokat venni, minek csínját itt magamévá tettem. Ezt szép volna a többi borealis népekre, tán Szibéria minden népeire kiterjeszteni/ha t.i. módom lenne egész Szibériát megjárni/: melly úton idővel a polaris népekről, vagy tán tovább is menve a turán népclassisról, mi bizonyosan nem haladja még túl nemzeti érdekeinket, olly munka támadhatna, melly Mortonnak az amerikai népekről irt munkáját bizonyosan felülhaladná. A nagyszabású útiterv megvalósítását Reguly-24 évesen-a Magyar Tudományos Akadémia le velező tagjaként kezdhette meg. Sajnálatos,hogy a várt időre az Akadémia támogatása nem érkezett meg, ami miatt drámai napokat élt át az ifjú utazó.

5 Szerencsére Karl Maximovics Baer akadémikus lelki és anyagi támogatást nyújtott Regulynak, hogy l843.október 9-én végül is elindulhasson az Uralon tulra,az ott élő rokon népekhez. Útja Moszván át Kazanyba vezetett, ahol pár hetet tölt el, a csuvas és cseremisz nyelvtannal 4. ismerkedett. /Közben átutazott a votjákok, vagy udmurtok földjén, ahol megragadta a figyelmét a votjákok népviselete, ami a magyarokéhoz nagyon hasonlatos volt./ Kazanyból Permbe utazott, ahol Balugyánszky ajánlására megkapta a kormányzóság topográfiai és néprajzi térképét, ami később nagy segítség volt kutatásaihoz. A vogul földet a Tura völgyében Verhoturje településnél érte el, ahonnan Bogoszlovszkojen át Vszevolodszkojéba utazott és itt találta meg a keresett vogulokat is. A hercegi jószágkormányzó támogatásával több, mint három hónapot tölt el a Lozva folyó völgyében, ahol Jurkina és Baktyár - két öreg vogul-segítségével jól megtanulta nyelvüket. A kiváló kísérői megtanították Regulyt a már akkor halódó vogul népköltészet remekeire. Szógyűjteményt állíthatott össze, és mondákat gyűjtött. Leveleiben többször is említést tesz a 60 éves Baktyárról, a segítőkész vogul vadászról, aki a tárgyi gyűjteményének modelljeit is elkészítette tavaszán Tobolszkba utazott az Irtis mellé, ahol az utolsó kondai vogul fejedelem fiát kereste föl, hogy őseiről vallassa. Itt találkozott a Helsinkiben megismert Castrénnel is aki vele azonos időben tanulmányozta az osztyákok nyelvét. Baktyárral együtt még a tavaszi hóolvadás előtt a Konda menti vogulokhoz igyekeztek,majd a Pelim mellékére mentek tovább. A meglátogatott falvakban nagy buzgalommal folytatta a nyelvészeti, föld-és néprajzi anyag gyűjtését. A hűséges kísérői a vidék minden lényeges ismérveiről beszámoltak Regulynak. Az ő segítségükkel részletes domborzati, vízrajzi vázlatokat készített a vidékről, feljegyezte a településeket is. A felsoroltakon kívül antropológiai méréseket is végez. Az emberfeletti munka, a lázas sietség megviselte egészségét. Az Akadémia anyagi segítsége késlekedik, ezért aggasztó anyagi gondjai vannak. Még sem tágít útitervének véghezvitelében nyarán a Tapszija folyón - soha nem próbált folyami úton-érték el az Északi Szoszvát, ahol az északi vogulok halászatát tanulmányozhatta. Felkereste a Szigva menti vogulokat is, és itt a már kiveszőben lévő medveénekeket jegyezhette fel. Felbecsülhetetlen értékű anyagot gyűjtött össze az északi vogulok ősi kultúrájából. Szibérai állomáshelyére visszatérve egyik levelében így ír erről: Ily roppant kiterjedést nyert szteppe- utazásom:ethnograhiai és anthropologiai tekintetben teljesen kielégítvén, Berezovban egész buzgósággal feküdtem osztyák studiumaimnak öszén Obdorszkba az osztyákok központjába utazik. A település vonzáskörzetében népköltészeti anyagot gyűjtött. Amikor az Ob folyó befagyott, át tudott kelni az Ural legészakibb területeire, eljutott a Jeges tenger partjáig. Hosszúra nyúlt kutatómunka után elfáradva visszatér Berozovba. Ekkor veheti kézbe az Akadémia küldeményét az 1000 forintot. Reguly útitervének anyagi támogatásához jelentős mértékben járult hozzá az az országos gyűjtés amelynek összefogására gr Teleki József az Akadémia elnöke Veszprém megyét kérte fel. 1000,-Ft-ot meghaladó összeg gyűlt össze./1844/ /Itt kell megjegyezni,hogy nagy terveit az első időszakban a szülein kívül, nagy mértékben segítette Willax Ferdinánd, a tudománypártoló zirci ciszterci apát./ Berozov környékén az osztyák népköltési gyűjteményt igyekszik nagy energiával gyarapítani márciusában váratlanul elhagyja az osztyákok földjét. A másfél éves kutató munka során megismert barátai meghatott szavakkal búcsúztak el a messzire szakadt rokonnép nagy fiától.

6 Fáradtan, megtörve érkezik meg Kazanyba, ahol már várja az Akadémia újabb megbízása. A cseremisz és mordvin nyelv tanulmányozását várják tőle. Erőltetett nyelvtanulás után,1845 őszén betegen keresi fel a legdélibb finnugor népeket. A Volga környéki mordvinok és csuvasok földjén végzett kutatásait betegségén túl, egyéb okok is hátráltatták. Így ez az útja nem járhatott a korábbiakhoz hasonló eredménnyel. 5. Az Akadémia imént említett levelében Toldy Ferenc azt is tudatta Regulyval, hogy otthon megalakult a Reguly Társaság.Tisztelőinek az volt a szándéka,hogy egy albumot adjanak ki, hogy annak bevételét a fiatal tudós utazási költségeire fordíthassák. Regulyt ez a hír fellelkesítette, új erőt adott kutató munkájának folytatásához. Ezért törékeny egészségi állapota ellenére Nyizsgij-Novgorodban a mordvin tanulmányival, ez után a kazanyi kormányzóságban a befejezetlen adatgyűjtését folytatta, a tavaszt a hegyi cseremiszek között töltötte nyarán érkezik meg Szentpétervárra. Kutató munkája során készített feljegyzései,a gyűjtött régészeti, néprajzi tárgyak, az antropológiai gipszöntvények hét hatalmas ládában csomagolva követik. Ereje fogytán, egészségi állapota aggodalomra ad okot, ennek ellenére néhány hónapos pihenés után Pétervár-i barátai rávették, hogy az általa bejárt Ural É-i részének térképét készítse el. Így született meg Reguly szerkesztésében Észak - Ural térképe, amely a pontos tájékozódáshoz minden részletet tartalmaz. Az oroszok nagy elismeréssel adóztak Regulyinak.Térképét azonnal megjelentették, amit a Hofmann - expedició frissiben hasznosíthatott. Reguly Antal 1843 és 1846 között 385 ezer négyzetkilométer területet járt be és közel 30 ezer km-t utazott kitűzött céljainak elérése érdekében szeptemberében tért haza Zircre szüleihez, rövid pihenés után felkeresi Toldy Ferencet, amikor már az Akadémiára megérkezett a felbecsülhetetlen értékű Reguly anyag. /Ekkor készült Barabás Miklós festőművész egyetlen Reguly portréja./ Toldy Ferenc az Akadémia novemberi ülésén számolt be Reguly utazásairól és bemutatták a 92 tárgyból álló etnográfiai gyűjteményét. Az első magyar néprajzi kiállítás anyaga a Nemzeti Múzeumba került, ahol az 1872-ben alapított Néprajzi Tár alapját képezte. A népraji tárgyak kiállításának időszakában Reguly már Berlinben tartózkodott, hogy a rokon népek között végzett kutatásainak anyagát rendezze, de súlyosbodó betegsége ebben megakadályozta. Gyógykezelésének ideje alatt Eötvös József az első magyar királyi kormány kultusz minisztere kinevezi az Egyetemi Könyvtár első könyvtársává és egyben engedélyt kap a külföldi tartózkodásra is májusában végleg hazatér, szüleinél pihen, közben állásából felfüggesztették, majd pártfogói segítségével l850-ben újra az Egyetemi Könyvtár könyvtárosa. Ez a körülmény kedvező feltétel volt a rokon népek között gyűjtött hatalmas anyag feldolgozásához. Az Akadémia vezetői, az utazását segítő barátai, pártfogói azt szerették volna, ha a szibériai útján gyűjtött nyelvészeti anyagot minél előbb feldolgozná, közkinccsé tenné és várták tőle, hogy nyilatkozzon a nyelvrokonságról is.1850-ben megtartott akadémiai székfoglalójában a néprokonsággal kapcsolatosan újabb kutatások elvégzésének szükségességét jelentette be. A tudományos körök találgatásokba bocsátkozva beszéltek Reguly esetleges csalódásairól, eredeti nagy célkitűzései igazolásának bizonytalanságairól.

7 Szibériai gyűjtésének rendezését csak 1857-ben Toldy Ferenc biztatására kezdi el és Hunfalvy Pál segítségével igyekezett a vogul földi gyűjtés anyagát megfejteni. Sajnos a befejezésre már nem maradt ideje augusztus 23-án a magyarság őshazáját, a finnugor rokon népek nyelvét, ősi kultúráját kutató Reguly Antal 39 éves korában súlyos agyvérzésben meghalt. 6. Zirc város-a szülőhely-örökre szívébe zárta nagy fiának emlékét. Négy intézmény és az egyik legrégebbi utca névadója. Szülőházában kapott végleges helyet a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház. Állandó kiállítás mutatja be életét, utazásait, tudományos kutatásait s mert önmagát etnográfusnak tekintette, így tehettük meg azt, hogy szülőházának tetőterében megrendezhettük a Bakony népművészete c. állandó kiállítást. E kiállításhoz viszont - diákság örömére - hozzárendelhettük a tíz bakonyi népi kismesterség műhelyt, amelyekben előzetes megrendelés alapján kézműves foglalkozáson vehetnek részt az ország bármely pontjáról, vagy éppen külföldről érkező diákok. A város szívében emlékmű, a Bakonyi Panteonban és a szülőházán emléktábla jelzi a zirciek kegyeletes emlékezetét. REGULY ANTAL EMLÉKEZETE ZIRCEN évi egész éves program: 2008.április 15-ke és 2008.október 31-ke között. 1. Pályázatok benyújtása a Reguly Antal életútját bemutató állandó kiállítás megújításához és bővítéséhez. A finnugor népek mindennapi életviteléhez szükséges tárgyi emlékek, népművészeti tárgyak gyarapítása. ( finn, ( lapp), osztják, vogul népek használati és a népművészetüket reprezentáló értékek gyűjtése.) Támogatás várható: Néprajzi Múzeum Bp. Reguly Társaság Bp. Néprajzosok Országos Egyesülete Bp. ELTE BTK Finnugor Tanszék Bp. Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszék Szombathely Felelős: Illés F. na november hónapban: KI ISMERI A LEGJOBBAN REGULY ANTALT c. vetélkedő meghirdetése a Közép- dunántúli Régió és az ország Reguly nevét viselő iskolák számára. A megye székhelyeken három csapat juthat tovább Zircre, a Reguly Iskolák közül pedig az intézmények egy csapata max.5 fő, 7. 8.o.-, így összesen tízen-három csapat vetélkedik Reguly szülővárosában. Reguly Általános Iskola Szombathely Reguly Általános Iskola Baktalórántháza Reguly Ált. és Előkészítő Szakiskola Zirc Reguly Antal Szakképző Iskola(I. II. o.) Zirc A vetélkedőn Kimagasló, Kiváló, Dicséretes és Jó teljesítmény érhető el, amelyhez minden csapatnak jár a díszes oklevél és az első háromnak a helyezéstől függő gyobb értékű tárgyjutalom.

8 A vetélkedő területi indoklása: - Reguly Antal Székesfehérváron a Szent István Gimnázium diákja volt. - Győrben tanult a Királyi Jogi Akadémián - Zircen született, szülőhelyén volt elemi iskolás 7. A Reguly vetélkedő első fordulója: 2008.április 19. Győr, Székesfehérvár, Veszprém második fordulója: május 2, 3 Zirc Reguly Antal Ált. és Előkészítő Szakiskola Reguly Antal Szakképző Iskola Reguly Múzeum és Népművészeti Alkotóház Felelős: A zirci Reguly intézmények 3.Tájékozódó REGULY ANTAL EMLÉKTÚRA a Bakony legszebb tájain május 10. ( diákoknak) Gyülekezés a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóháznál és indulás a nagy tudós szülőházától 9 órakor. Oda-vissza 10 km Oda-vissza 16 km Oda-vissza 20 km A portyákon minden korosztály részt vehet. A kijelölendő konkrét utakat csak az előzetes bejárás után nevezzük meg. ( ) A táv megtételéről minden résztvevő egy igazoló Reguly kártyát kap, a nagy utazó tudós portréjával, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház pecsétjével. A programhoz a Bakonyi Természettudományi Múzeum szakemberei adnak segítséget május óra, Reguly Ált. és Előkészítő Szakiskola Tornaterme A FINNUGOR NÉPZENE, NÉPTÁNC ÜNNEPE ZIRCEN 2008 ( finn (lapp), észt, osztják, vogul és magyar népdalok, néptáncok bemutatása.) A finn, az észt, esetleg más népek együtteseinek a meghívásában a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete nyújt segítséget. Nivala finn testvérváros meghívása. A fellépést vállaló külföldi vendég együttesek szállását és étkeztetését a Reguly A. Szakképző Iskolában tudjuk megoldani. Felelős a szálláshely, étkezés biztosításában: Szabó József igazgató Reguly Szakisk. Az együttesek meghívása, a rendezvény felelőse: Illés Ferenc június 7. (??) EGYHÁZI ÁLDÁS ÉS KLASSZIKUS ZENEI HANGVER- SENY REGULY ANTAL EMLÉKEZETÉRE a Ciszterci Apátság barokk templomában

9 A tervezett esemény délutáni kezdését még egyeztetni kell. A rendezvény iránt érdeklődő együttesekkel folyik az egyeztetés. Felelős: Illés Ferenc július 11, 12, 13. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA REGULY ANTAL EMLÉ- KEZETÉRE A helyszín a VÁROSHÁZA DÍSZTEREME - Az etnográfus Reguly - A filológus Reguly - A kartográfus Reguly - Az antropológus Reguly - Reguly kultusz Zircen A referátumokat korreferátumok követik. ( Az előadók felkérése folyamatban van.) A finnugor rokonnépek időszakos képzőművészeti kiállítása Zircen. ( finn, - lapp-, észt, magyar és a szibériai finnugor rokonnépek) ( A kiállítás megnyitása a tudományos konferencia előtt megtartható.) A konferencia szervezése folyamatban van. Felelős: Illés Ferenc augusztus 23. ORSZÁGOS REGULY EMLÉKTÚRA A BAKONYBAN Az országos Emléktúra részvevői a Reguly Múzeum és Alkotóháznál gyülekeznek, a regisztrációt követően megkoszorúzzák a Reguly emlékhelyeket és 9 órakor elindulnak a tervezett úton. Felelős: Több turisztikai szervezet október 11. du. 15 óra, Reguly Antal Szakképző Iskola tornaterme ROKON NÉPEK NAPJA REGULY EMLÉKEZETÉRE A Zircen tartandó rendezvény előtti délután koszorúzás a Kerepesi Temető Nemzeti Panteonjában Reguly síremlékénél: Zirc küldöttsége és az országos tudományos intézetek, egyetemek, a Budapesten tanuló zirci diákok. Zircen a ROKON NÉPEK NAPJA délelőtt koszorúzás a Reguly emlékhelyeken, majd a város bemutatása a meghívást elfogadó vendégeknek.. Az emlékező ünnepi beszédet követné az egész évet záró: DALLAL MUZSIKÁVAL REGULY NYOMÁBAN c. előadás Az előadást a meghívottak részvételével fogadás követné. A évzáró előadásra meg kell kísérelnünk a Magyar Állami Népi Együttes meghívását, ( 1958-ban elfogadták a meghívást), vagy más világszinten ismert együttest.

10 Egyéb kiegészítő feladatok: AZ ŐSI SZÓ NYOMÁBAN c. regény kiadása. A REGULY KULTUSZ TÖRTÉNETE kiadása, bemutatása. 9. A rendezvény Fővédnöke: az MTA elnöke, vagy az általa javasolt AKADÉMIKUS Védnökök: Veszprémi Megyei VEAB elnöke Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Zirc város polgármestere A Fővédnök és Védnököket 2007.októberében fel kell kérni. Felelős:.. A programot egyenlőre kérem szíveskedjék munkaanyagnak tekinteni, ami szűkíthető, módosítható. Az egész éves program költségeire a 2008.évi költségvetés tárgyalásának az időszakára lehetséges közelítően pontos összeget mondani. A korábbi nagyobb rendezvényeinkhez igazodva meg kell alakítanunk a REGULY EMLÉKEZETE 2008 JUBILEUMI EMLÉKBIZOTTSÁGOT. ( A tagokra teendő javaslat Személyes megbeszélést igényel.) Az EMLÉKBIZOTTSÁG tagjait országos, regionális, megyei, kistérségi és helyi szinten élő és alkotó emberekből kell felkérni októberében véglegesíteni kell. Fontosnak tartatom, hogy az EMLÉKBIZOTTSÁG tagjai legyenek: Szabó József Attila igazgató, Reguly Antal Szakképző Iskola Lingl Zoltán igazgató, Reguly Antal Általános és Előkészítő Szakiskola Németh Gábor igazgató, Reguly Antal Műemlékkönyvtár Kasper Ágota múzeumigazgató, Bakonyi Természettudományi Múzeum Benczikné Tóth Magdolna igazgató, Városi Könyvtár és Művelődési Ház Tárkányi Tibor igazgató, III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Igmándiné Hebling Gabriella vezető óvónő, Napközi- Otthonos Óvoda Illés Ferenc múzeumigazgató, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház A felsorolt intézményvezetők többségével személyesen beszéltem, akik készséggel elfogadták felkérésemet. A felsorolt intézményvezetők az intézményüket érintő ügyekben a szükséges megbeszélések alkalmával azonnal tudnak dönteni. Zirc, 2007.szept.30. Illés Ferenc múzeumigazgató

11 Határozati javaslat../2007.(x.29.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008-as REGULY ÉV programjára ,-Ft-ot biztosít a évi költségvetésében. 2. A képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a évi költségvetésben az 1. pontban szereplő összeget előirányzatként szerepeltesse. 3. A képviselő-testület felkéri Illés Ferenc igazgatót, hogy a program lebonyolításához szükséges további pénz összegeket egyéb támogatásokból, illetve pályázati úton teremtse elő. Felelős : 1. és 2. pont esetében : Ottó Péter polgármester 3. pont esetében : Illés Ferenc igazgató Határidő : 1. és 2. pont esetében : a évi költségvetés elfogadásának napja 3. pont esetében : folyamatos

Reguly Antal és az Északi-Urál térképe

Reguly Antal és az Északi-Urál térképe Reguly Antal és az Északi-Urál térképe Dr. Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Bevezetés 190 esztendeje, 1819. július 11-én született Zircen Észak Kőrösi Csomája,

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

Együtt sokkal messzebbre juthatunk

Együtt sokkal messzebbre juthatunk SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 8. Kezdődik a Kertvárosban a csapadékcsatorna kiépítése Pályázati támogatásból valósul meg a háromszázmilliós beruházás

Részletesebben

MEGÚJULNAK A TEMPLOMOK ÉS A RÁKÓCZI-VÁR

MEGÚJULNAK A TEMPLOMOK ÉS A RÁKÓCZI-VÁR XXIV. év fo lyam 10. szám 2009. május 22. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 MEGÚJULNAK A TEMPLOMOK ÉS A RÁKÓCZI-VÁR Várhatóan 2010 tavaszán kezdõdik a több mint nyolcszáz millió

Részletesebben

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át,

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át, XVI. évfolyam, 2008. auguszuts 16. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Köszöntő Szent István napjára Kiss Tamás: Szilaj idő, futós idő* Szilaj idő, futós idő hoz őszt,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Boldog húsvéti ünnepeket. kívánunk! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. április 10., III. évf., 7.

ÚJPESTI NAPLÓ. Boldog húsvéti ünnepeket. kívánunk! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. április 10., III. évf., 7. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. április 10., III. évf., 7. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Boldog húsvéti ünnepeket FOTÓ:HORVÁTH DÁVID kívánunk!

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

2 0 0 9. t é l. Kedves Pannonhalmi Polgárok!

2 0 0 9. t é l. Kedves Pannonhalmi Polgárok! 2 0 0 9. t é l Kedves Pannonhalmi Polgárok! Eltelt ismét egy év, és bizakodnunk kell a jövőben. Nehéz, sok munkával járó évet hagytunk magunk mögött, de nyugodtan mondhatom, hogy eredményeket is. Testületünk

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / IV. évfolyam 18. szám / 2014. május 2., péntek / Megjelenik 59.500 példányban

Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / IV. évfolyam 18. szám / 2014. május 2., péntek / Megjelenik 59.500 példányban 3. oldal Nyilvánosságra hozták a felvételi jelentkezés adatait. Nőtt az érdeklődés a képzéseink iránt. Az eredményeket értékelte a Széchenyi-egyetem és az Apáczai-kar szakembere is. 4. oldal Miért szeretem

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet XI. évfolyam 2. szám, 2007. február 180 Ft Közéleti lap Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek Egy paksi régész, K. Németh András évek óta foglalkozik a megyében még fellelhetõ, az 1848

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN Szerkesztette: Pongrácz László Balatonfüred 2010 1 Balatonfüredhez kapcsolódóan, kilenc, olyan természettudóst kell megemlíteni, akiknek

Részletesebben

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye!

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye! Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2011. július Ismét sporttörténelmet írhatott a tápiógyörgyei futballcsapat, mely 2011. május 22-én Pécel együttesét hazai pályán legyőzve

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

FEJER LAP. Vörösmarty szülőfaluja. Kápolnásnyék. FEJÉR MEGYEI havilap. A történelem nem kitörölhető. A szellem régióiban. Anyai örömök előtt

FEJER LAP. Vörösmarty szülőfaluja. Kápolnásnyék. FEJÉR MEGYEI havilap. A történelem nem kitörölhető. A szellem régióiban. Anyai örömök előtt FEJER LAP 2008. NOVEMBER, II. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap Vörösmarty szülőfaluja Kápolnásnyék MEGYEJÁRÓ 10. oldal A történelem nem kitörölhető Október 23-án a megyei és városi

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXI. évfolyam, 2013. augusztus 10. 6. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Megmaradni újabb ezer éven át A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

Részletesebben

Simonné Pável Judittal: Hitről, életről, tudományról

Simonné Pável Judittal: Hitről, életről, tudományról ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. Február 21. Simonné Pável Judittal: Hitről, életről, tudományról Több száz új munkahely Szombathelyi az év fesztiválszervezője Négy évtized a természetvédelemért

Részletesebben

Sokat fejlődött az Önök városa

Sokat fejlődött az Önök városa Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 9. szám 2014. május 23. Esély a gyermekeknek Sokat fejlődött az Önök városa Bajnok

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 9. szám Felújították a Dózsa Gy. úti vasúti átjárót KEDVES LABDARÚGÁST

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

SZÓLT A VILÁG. XVII. évfolyam 36. szám z 2005. november 3. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

SZÓLT A VILÁG. XVII. évfolyam 36. szám z 2005. november 3. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 36. szám z 2005. november 3. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A Kodály Zoltán Vasutas Mûvelõdési Házra mindig jellemzõ volt a népmûvészet szeretete, a népi hagyományok

Részletesebben

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG, TAKÁCS KÁROLYNÉ ÉLETEM A KÖZSZOLGÁLATBAN. egyes célok nem válnak el igazság, de természetesen

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG, TAKÁCS KÁROLYNÉ ÉLETEM A KÖZSZOLGÁLATBAN. egyes célok nem válnak el igazság, de természetesen HÍRMONDÓ Népfôiskolai A KÖZHASZNÚ AZ I. TATAI MAGYARY ORSZÁGOS ZOLTÁN MAGYARY NÉPFŐISKOLAI ZOLTÁN KONFERENCIA TÁRSASÁG IDŐKÖZI TISZTELETÉRE TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI

Részletesebben

2004 tavasz. (E lapszámunkat id. Papp Gábor képei illusztrálják.)

2004 tavasz. (E lapszámunkat id. Papp Gábor képei illusztrálják.) 2004 tavasz B o l d o g h ú s v é t i ü n n e p e k e t! Ha megkérdeznénk ma járókelôket a városban, melyik az év legnagyobb ünnepe? A KARÁCSONY felelné szinte mindegyik. És ez érthetô: a karácsony a szeretet

Részletesebben