ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésre Tárgy: Reguly Antal halálának 150. évfordulójára tekintettel a 2008-as REGULY ÉV végleges programjának elfogadása Előadó: Illés Ferenc igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Illés Ferenc igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Képviselőtestületének Székhelyén Tisztelt Képviselőtestület! Tárgy: REGULY ANATL EMÉLEKEZE, ZIRC 2008 Minden településnek kötelessége, hogy tudós nagy szülötteiről, a szokásjog szerint elfogadott évfordulókon méltóképpen megemlékezzék. Fontos, hogy az egymás után következő nemzedékek megismerjék azokat az értékeket, amelyeket az emlékezésre méltó személyiség ránk hagyott és ők is biztosíthassák a szóban forgó feladatban a folyamatosságot év a Képviselőtestület határozata értelmében REGULY ÉV- nek tekintendő, ami arra kötelezi Zirc város szellemi műhelyeit, hogy alkotó szellemű összefogással egy egész éves programmal ismertessék meg a 150 éve elhunyt Reguly Antal tudományos munkájának eredményeit, a finnugor rokonság lényeges tudnivalóit. REGULY ANTAL EMLÉKEZETE ZIRCEN 2008 Az egész éves program címét azért szűkítettem a szülővárosra, mert a Reguly - kultusz ápolásának folyamatosságát 1909-től Zircen lehet megbízható források alapján követni. A megyei, a regionális, az országos tudományos szervezetek is csatlakoznak a mi egész éves programunkhoz. Engedje meg a Képviselőtestület, hogy a tervezhető program könnyebb megértéséhez és elfogadásához közreadjam egy korábban írt és megjelent Reguly életét röviden összefoglaló dolgozatomat. Ezt azzal a jó szándékkal teszem hogy városunk nagy szülöttéről eddig megszerzett ismereteinket a nagy utazó tudós emlékezetére egy kicsit felfrissíthessük. Reguly Antal Reguly Antal abban az évben született,amikor Kőrösi Csoma Sándor Keletre utazott, hogy Belső-Ázsiában felkutassa a magyarok őshazáját. Akkor senki sem gondolhatta, hogy alig több mint két évtizeddel később az Uralon túli hómezőkön ő rója a kilométereket gyalog, kutya-és szénszarvas szánon, hogy megismerhesse, kutathassa a szibériai nyelvrokonaink lakóhelyét, nyelvészeti, népművészeti gyűjtést végezhessen. Észak vonzása miatt még életében elnevezték Észak Kőrösi Csomájának Hogy Reguly életutját, nagy utazásainak, tudományos kutatásainak jelentőségét súlyának megfelelően értékelhessük, ahhoz a magyar nyelv származása, rokonsága kérdésében a IX. század fordulóján ismert helyzetet kell alapul venni. Magyarországtól keletre és nyugatra is 1500-tól több jeles tudós véli felismerni a magyar nyelvnek különböző Ural- vidéki népek nyelvével lehetséges rokonságát./ii.pius pápa írásai, Cosmográphia 1503, Miechov, M.krakkói kanonok könyve1517, Herbstein, S. moszkvai császári követ kommentárjai 1549,és főképpen Strahlenberg,/1730 / későbbi tanulmányai...

3 2. A hazai kutatók közül Sajnovics János és Hell Miksa közös lappföldi tanulmányútjuk után 1770-ben elsőként adnak hírt a magyarok és a lappok nyelvének azonosságáról. Gyarmathi Sámuel a finnugor nyelvrokonság átfogó rendszerét tárta fel./a magyar és a finn nyelv rokoságának grammatikai bizonyítása 1799./ A felsorolt tudományos elemzések megállapításait nem erősíthették meg a nyelvrokon népek között szerzett tapasztalatok, mert a finnugor népeknél helyszíni kutatást nem végzett senki. Észak Kőrösi Csomája,Reguly Antal pótolta emberfeletti vállalkozásával a helyszíni tudományos kutató munka nélkülözhetetlen tényanyagát, amely másfél évszázada ad a magyar tudományos világnak a finnugor népek nyelvrokonságával, a magyarok őshazájával kapcsolatos megfejtésre váró feladatokat. Reguly Antal Zircen született 1819.július 11-én.A Pápáról a Bakony központjába költözött német származású családban három leány és egy fiú született. Antal -az egyetlen fiú- második volt a gyermekáldásban. Édesapja, Reguly István a Ciszterci Apátság jogtanácsosa/ügyvédje/ volt. Alsó fokú iskoláit és latin nyelvi tanulmányait szülőhelyén Zircen kezdte meg, a hat osztályos gimnáziumból öt évet a székesfehérvári ciszterci gimnáziumban, az utolsó évet Nagyszombaton végezte el./ /a középiskola után Győrben a Királyi Akadémián bölcseletet tanult. Történelemtanára Maár Bonifác igen nagy hatással volt az ifjú Regulyra, aki később is fontos szerepet töltött be eminens tanítványa életutjában./ / A szülők óhajának megfelelően fiúk a pesti egyetemen fejezi be jogi tanulmányait./ / A jogi diploma biztos egzisztenciát jelentett volna az ifjú Regulynak, de a már középiskolás korától formálódó érdeklődése, a vakációk alatti utazások, a világlátás vágya más életutat jelölt ki számára. Édesapja életrajzi feljegyzései hűen tükrözik fiának elhatározott célkitűzéseit: Törvény tanulmányait a pesti egyetemen három év által 1839ki évben végezte. Utazási szándéka elöljárói előtt tudva lévén, azon kedvezést nyerte el, hogy siettetése végett legelső tehette le próbatételeit, az utazási öt hóra szóló levele Mlgos Uzovics János, N. mlgu helytartó tanácsnok, s egyetemi Direcktor úr által néki átadván, onnan azonnal, haza sem menvén Posony, Bécs, Prága-felé vevé útját. Stokholmba érkezvén a kir. könyvtár látogatása alkalmával a főkönyvtárnokkal beszédve eredvén, ki is a magyar és finnus szavak hasonlatosságait fejtegetvén a finnus nyelv tanulására és a magyar közti hasonlatosság nyomozására bírni igyekezve és annyira gerjeszté vágyát, hogy egynehány nap múlva Finnia fő városábul Helsingforsbul ( Helsinki) érkezett atyafiával csak ugyan el is ment, így támadván benne a vágy a magyarok eredte utáni nyomozásra. A finn szabadságmozgalmak Svédországba száműzött költő vezetőjével Arvidsonnal való találkozása meghatározó volt Reguly életcéljának világos megfogalmazásában november 8-án lép finn földre. Két év alatt jól megtanulta a finn nyelvet. Bejárta Karéliát a lappok földjét. Naplója hűen tükrözi, hogy kutatásai kiterjedtek az élet minden területére. /néprajzi tárgyakat gyűjtött, folklórkutatást végzett, kísérletet tett a Kalevala fordítására is./ Regulyt barátságába fogadta Castrén, a jeles finn nyelvész, akinek a segítségével nyelvészeti és néptani stúdiumokat folytatott.

4 3. A finn tudomány meghatározó személyiségei azzal ismerték el Reguly nyelvészeti és néprajzi kutatásainak jelentőségét, hogy a Finn Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Annak ellenére, hogy a fiatal magyar tudós a finn főváros előkelőségének kedvelt vendége volt mégis tovább utazott, elhatározta, felkeresi a Szibériában élő rokon, finnugor népeket június 11-én érkezik meg Szentpétervárra, ahol Balugyánszky Mihály magyar származásu magas rangú közhivatalnok fogadja barátságába. Az orosz tudós körökben közismert Balugyánszky elősegíti Reguly kapcsolatteremtését. Ő révén ismerkedik meg Karl Maximovics Baer akadémikussal-a szentpétervári néprajzi múzeum alapítójával-,aki,mint jeles antropológus megtanítja a fiatal magyar tudóst az embertani kutatások nagyon fontos technikai fogásara. Közben tökéletesen megtanult oroszul és megkülönböztetett figyelemmel tanulmányozta a cseremisz, a mordvin és a zürjén beszédnyelvet. Egykori győri professzorának Maár Bonifácnak rendszeresen beszámolt útiterveiről, felkészülésének lehetőségeiről és természetesen anyagi helyzetéről, gondjairól is. Az atyai jó baráttá vált tanára minden lényeges eseményről tudatta a Magyar Tudományos Akadémiát. Az Akadémia nagyra értékelte Reguly vállalkozását és Széchenyi István javaslatára 1000 pengő forintot szavazott meg az Ural- vidéki kutatások költségeinek finanszírozására. Bár ez az összeg jóval később jutott el Regulyhoz, mint azt a szükség megkívánta volna, mégis a magyar tudomány követének tekintette magát. Ez az egyértelmű szándéka segítette abban, hogy elhárítsa az Orosz Akadémia felkérését, amelynek vezető körei egy nagyszabású expedíció vezetésével szerették volna megbízni. Az eredeti célkitűzése mellett kitartó, annak megvalósítására nagy energiával felkészülő fiatal magyar tudós utazó, többre tartotta a bizonytalan hazai támogatást, mint a nagyon ígéretes külföldit. A nagy északi útra szánt két éves felkészülés végén egy súlyos betegséget kellett átvészelnie, eredeti célkitűzéséről még sem mondott le. l843 júliusában testben-lélekben felkészültnek érezvén magát, hogy elinduljon elsőként a vogulok, majd az osztjákok felkeresésére. A Magyar Tudományos Akadémiával is tudatja a magának megfogalmazott feladatokat. Levelében az alábbiakat írta: Egy grammaticájával és lexikonával e nyelveknek meg volna úgy hiszem munkám alapja vetve, s egy nagy lépés a finn népek öszves ismeretére téve. Különös figyelmet kívánok fordítani e népek természettani viszonyaira is, s e népcsaládból egy koponyagyűjteményt szerezni össze, fejméréseket tenni s gipsznyomatokat venni, minek csínját itt magamévá tettem. Ezt szép volna a többi borealis népekre, tán Szibéria minden népeire kiterjeszteni/ha t.i. módom lenne egész Szibériát megjárni/: melly úton idővel a polaris népekről, vagy tán tovább is menve a turán népclassisról, mi bizonyosan nem haladja még túl nemzeti érdekeinket, olly munka támadhatna, melly Mortonnak az amerikai népekről irt munkáját bizonyosan felülhaladná. A nagyszabású útiterv megvalósítását Reguly-24 évesen-a Magyar Tudományos Akadémia le velező tagjaként kezdhette meg. Sajnálatos,hogy a várt időre az Akadémia támogatása nem érkezett meg, ami miatt drámai napokat élt át az ifjú utazó.

5 Szerencsére Karl Maximovics Baer akadémikus lelki és anyagi támogatást nyújtott Regulynak, hogy l843.október 9-én végül is elindulhasson az Uralon tulra,az ott élő rokon népekhez. Útja Moszván át Kazanyba vezetett, ahol pár hetet tölt el, a csuvas és cseremisz nyelvtannal 4. ismerkedett. /Közben átutazott a votjákok, vagy udmurtok földjén, ahol megragadta a figyelmét a votjákok népviselete, ami a magyarokéhoz nagyon hasonlatos volt./ Kazanyból Permbe utazott, ahol Balugyánszky ajánlására megkapta a kormányzóság topográfiai és néprajzi térképét, ami később nagy segítség volt kutatásaihoz. A vogul földet a Tura völgyében Verhoturje településnél érte el, ahonnan Bogoszlovszkojen át Vszevolodszkojéba utazott és itt találta meg a keresett vogulokat is. A hercegi jószágkormányzó támogatásával több, mint három hónapot tölt el a Lozva folyó völgyében, ahol Jurkina és Baktyár - két öreg vogul-segítségével jól megtanulta nyelvüket. A kiváló kísérői megtanították Regulyt a már akkor halódó vogul népköltészet remekeire. Szógyűjteményt állíthatott össze, és mondákat gyűjtött. Leveleiben többször is említést tesz a 60 éves Baktyárról, a segítőkész vogul vadászról, aki a tárgyi gyűjteményének modelljeit is elkészítette tavaszán Tobolszkba utazott az Irtis mellé, ahol az utolsó kondai vogul fejedelem fiát kereste föl, hogy őseiről vallassa. Itt találkozott a Helsinkiben megismert Castrénnel is aki vele azonos időben tanulmányozta az osztyákok nyelvét. Baktyárral együtt még a tavaszi hóolvadás előtt a Konda menti vogulokhoz igyekeztek,majd a Pelim mellékére mentek tovább. A meglátogatott falvakban nagy buzgalommal folytatta a nyelvészeti, föld-és néprajzi anyag gyűjtését. A hűséges kísérői a vidék minden lényeges ismérveiről beszámoltak Regulynak. Az ő segítségükkel részletes domborzati, vízrajzi vázlatokat készített a vidékről, feljegyezte a településeket is. A felsoroltakon kívül antropológiai méréseket is végez. Az emberfeletti munka, a lázas sietség megviselte egészségét. Az Akadémia anyagi segítsége késlekedik, ezért aggasztó anyagi gondjai vannak. Még sem tágít útitervének véghezvitelében nyarán a Tapszija folyón - soha nem próbált folyami úton-érték el az Északi Szoszvát, ahol az északi vogulok halászatát tanulmányozhatta. Felkereste a Szigva menti vogulokat is, és itt a már kiveszőben lévő medveénekeket jegyezhette fel. Felbecsülhetetlen értékű anyagot gyűjtött össze az északi vogulok ősi kultúrájából. Szibérai állomáshelyére visszatérve egyik levelében így ír erről: Ily roppant kiterjedést nyert szteppe- utazásom:ethnograhiai és anthropologiai tekintetben teljesen kielégítvén, Berezovban egész buzgósággal feküdtem osztyák studiumaimnak öszén Obdorszkba az osztyákok központjába utazik. A település vonzáskörzetében népköltészeti anyagot gyűjtött. Amikor az Ob folyó befagyott, át tudott kelni az Ural legészakibb területeire, eljutott a Jeges tenger partjáig. Hosszúra nyúlt kutatómunka után elfáradva visszatér Berozovba. Ekkor veheti kézbe az Akadémia küldeményét az 1000 forintot. Reguly útitervének anyagi támogatásához jelentős mértékben járult hozzá az az országos gyűjtés amelynek összefogására gr Teleki József az Akadémia elnöke Veszprém megyét kérte fel. 1000,-Ft-ot meghaladó összeg gyűlt össze./1844/ /Itt kell megjegyezni,hogy nagy terveit az első időszakban a szülein kívül, nagy mértékben segítette Willax Ferdinánd, a tudománypártoló zirci ciszterci apát./ Berozov környékén az osztyák népköltési gyűjteményt igyekszik nagy energiával gyarapítani márciusában váratlanul elhagyja az osztyákok földjét. A másfél éves kutató munka során megismert barátai meghatott szavakkal búcsúztak el a messzire szakadt rokonnép nagy fiától.

6 Fáradtan, megtörve érkezik meg Kazanyba, ahol már várja az Akadémia újabb megbízása. A cseremisz és mordvin nyelv tanulmányozását várják tőle. Erőltetett nyelvtanulás után,1845 őszén betegen keresi fel a legdélibb finnugor népeket. A Volga környéki mordvinok és csuvasok földjén végzett kutatásait betegségén túl, egyéb okok is hátráltatták. Így ez az útja nem járhatott a korábbiakhoz hasonló eredménnyel. 5. Az Akadémia imént említett levelében Toldy Ferenc azt is tudatta Regulyval, hogy otthon megalakult a Reguly Társaság.Tisztelőinek az volt a szándéka,hogy egy albumot adjanak ki, hogy annak bevételét a fiatal tudós utazási költségeire fordíthassák. Regulyt ez a hír fellelkesítette, új erőt adott kutató munkájának folytatásához. Ezért törékeny egészségi állapota ellenére Nyizsgij-Novgorodban a mordvin tanulmányival, ez után a kazanyi kormányzóságban a befejezetlen adatgyűjtését folytatta, a tavaszt a hegyi cseremiszek között töltötte nyarán érkezik meg Szentpétervárra. Kutató munkája során készített feljegyzései,a gyűjtött régészeti, néprajzi tárgyak, az antropológiai gipszöntvények hét hatalmas ládában csomagolva követik. Ereje fogytán, egészségi állapota aggodalomra ad okot, ennek ellenére néhány hónapos pihenés után Pétervár-i barátai rávették, hogy az általa bejárt Ural É-i részének térképét készítse el. Így született meg Reguly szerkesztésében Észak - Ural térképe, amely a pontos tájékozódáshoz minden részletet tartalmaz. Az oroszok nagy elismeréssel adóztak Regulyinak.Térképét azonnal megjelentették, amit a Hofmann - expedició frissiben hasznosíthatott. Reguly Antal 1843 és 1846 között 385 ezer négyzetkilométer területet járt be és közel 30 ezer km-t utazott kitűzött céljainak elérése érdekében szeptemberében tért haza Zircre szüleihez, rövid pihenés után felkeresi Toldy Ferencet, amikor már az Akadémiára megérkezett a felbecsülhetetlen értékű Reguly anyag. /Ekkor készült Barabás Miklós festőművész egyetlen Reguly portréja./ Toldy Ferenc az Akadémia novemberi ülésén számolt be Reguly utazásairól és bemutatták a 92 tárgyból álló etnográfiai gyűjteményét. Az első magyar néprajzi kiállítás anyaga a Nemzeti Múzeumba került, ahol az 1872-ben alapított Néprajzi Tár alapját képezte. A népraji tárgyak kiállításának időszakában Reguly már Berlinben tartózkodott, hogy a rokon népek között végzett kutatásainak anyagát rendezze, de súlyosbodó betegsége ebben megakadályozta. Gyógykezelésének ideje alatt Eötvös József az első magyar királyi kormány kultusz minisztere kinevezi az Egyetemi Könyvtár első könyvtársává és egyben engedélyt kap a külföldi tartózkodásra is májusában végleg hazatér, szüleinél pihen, közben állásából felfüggesztették, majd pártfogói segítségével l850-ben újra az Egyetemi Könyvtár könyvtárosa. Ez a körülmény kedvező feltétel volt a rokon népek között gyűjtött hatalmas anyag feldolgozásához. Az Akadémia vezetői, az utazását segítő barátai, pártfogói azt szerették volna, ha a szibériai útján gyűjtött nyelvészeti anyagot minél előbb feldolgozná, közkinccsé tenné és várták tőle, hogy nyilatkozzon a nyelvrokonságról is.1850-ben megtartott akadémiai székfoglalójában a néprokonsággal kapcsolatosan újabb kutatások elvégzésének szükségességét jelentette be. A tudományos körök találgatásokba bocsátkozva beszéltek Reguly esetleges csalódásairól, eredeti nagy célkitűzései igazolásának bizonytalanságairól.

7 Szibériai gyűjtésének rendezését csak 1857-ben Toldy Ferenc biztatására kezdi el és Hunfalvy Pál segítségével igyekezett a vogul földi gyűjtés anyagát megfejteni. Sajnos a befejezésre már nem maradt ideje augusztus 23-án a magyarság őshazáját, a finnugor rokon népek nyelvét, ősi kultúráját kutató Reguly Antal 39 éves korában súlyos agyvérzésben meghalt. 6. Zirc város-a szülőhely-örökre szívébe zárta nagy fiának emlékét. Négy intézmény és az egyik legrégebbi utca névadója. Szülőházában kapott végleges helyet a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház. Állandó kiállítás mutatja be életét, utazásait, tudományos kutatásait s mert önmagát etnográfusnak tekintette, így tehettük meg azt, hogy szülőházának tetőterében megrendezhettük a Bakony népművészete c. állandó kiállítást. E kiállításhoz viszont - diákság örömére - hozzárendelhettük a tíz bakonyi népi kismesterség műhelyt, amelyekben előzetes megrendelés alapján kézműves foglalkozáson vehetnek részt az ország bármely pontjáról, vagy éppen külföldről érkező diákok. A város szívében emlékmű, a Bakonyi Panteonban és a szülőházán emléktábla jelzi a zirciek kegyeletes emlékezetét. REGULY ANTAL EMLÉKEZETE ZIRCEN évi egész éves program: 2008.április 15-ke és 2008.október 31-ke között. 1. Pályázatok benyújtása a Reguly Antal életútját bemutató állandó kiállítás megújításához és bővítéséhez. A finnugor népek mindennapi életviteléhez szükséges tárgyi emlékek, népművészeti tárgyak gyarapítása. ( finn, ( lapp), osztják, vogul népek használati és a népművészetüket reprezentáló értékek gyűjtése.) Támogatás várható: Néprajzi Múzeum Bp. Reguly Társaság Bp. Néprajzosok Országos Egyesülete Bp. ELTE BTK Finnugor Tanszék Bp. Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszék Szombathely Felelős: Illés F. na november hónapban: KI ISMERI A LEGJOBBAN REGULY ANTALT c. vetélkedő meghirdetése a Közép- dunántúli Régió és az ország Reguly nevét viselő iskolák számára. A megye székhelyeken három csapat juthat tovább Zircre, a Reguly Iskolák közül pedig az intézmények egy csapata max.5 fő, 7. 8.o.-, így összesen tízen-három csapat vetélkedik Reguly szülővárosában. Reguly Általános Iskola Szombathely Reguly Általános Iskola Baktalórántháza Reguly Ált. és Előkészítő Szakiskola Zirc Reguly Antal Szakképző Iskola(I. II. o.) Zirc A vetélkedőn Kimagasló, Kiváló, Dicséretes és Jó teljesítmény érhető el, amelyhez minden csapatnak jár a díszes oklevél és az első háromnak a helyezéstől függő gyobb értékű tárgyjutalom.

8 A vetélkedő területi indoklása: - Reguly Antal Székesfehérváron a Szent István Gimnázium diákja volt. - Győrben tanult a Királyi Jogi Akadémián - Zircen született, szülőhelyén volt elemi iskolás 7. A Reguly vetélkedő első fordulója: 2008.április 19. Győr, Székesfehérvár, Veszprém második fordulója: május 2, 3 Zirc Reguly Antal Ált. és Előkészítő Szakiskola Reguly Antal Szakképző Iskola Reguly Múzeum és Népművészeti Alkotóház Felelős: A zirci Reguly intézmények 3.Tájékozódó REGULY ANTAL EMLÉKTÚRA a Bakony legszebb tájain május 10. ( diákoknak) Gyülekezés a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóháznál és indulás a nagy tudós szülőházától 9 órakor. Oda-vissza 10 km Oda-vissza 16 km Oda-vissza 20 km A portyákon minden korosztály részt vehet. A kijelölendő konkrét utakat csak az előzetes bejárás után nevezzük meg. ( ) A táv megtételéről minden résztvevő egy igazoló Reguly kártyát kap, a nagy utazó tudós portréjával, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház pecsétjével. A programhoz a Bakonyi Természettudományi Múzeum szakemberei adnak segítséget május óra, Reguly Ált. és Előkészítő Szakiskola Tornaterme A FINNUGOR NÉPZENE, NÉPTÁNC ÜNNEPE ZIRCEN 2008 ( finn (lapp), észt, osztják, vogul és magyar népdalok, néptáncok bemutatása.) A finn, az észt, esetleg más népek együtteseinek a meghívásában a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete nyújt segítséget. Nivala finn testvérváros meghívása. A fellépést vállaló külföldi vendég együttesek szállását és étkeztetését a Reguly A. Szakképző Iskolában tudjuk megoldani. Felelős a szálláshely, étkezés biztosításában: Szabó József igazgató Reguly Szakisk. Az együttesek meghívása, a rendezvény felelőse: Illés Ferenc június 7. (??) EGYHÁZI ÁLDÁS ÉS KLASSZIKUS ZENEI HANGVER- SENY REGULY ANTAL EMLÉKEZETÉRE a Ciszterci Apátság barokk templomában

9 A tervezett esemény délutáni kezdését még egyeztetni kell. A rendezvény iránt érdeklődő együttesekkel folyik az egyeztetés. Felelős: Illés Ferenc július 11, 12, 13. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA REGULY ANTAL EMLÉ- KEZETÉRE A helyszín a VÁROSHÁZA DÍSZTEREME - Az etnográfus Reguly - A filológus Reguly - A kartográfus Reguly - Az antropológus Reguly - Reguly kultusz Zircen A referátumokat korreferátumok követik. ( Az előadók felkérése folyamatban van.) A finnugor rokonnépek időszakos képzőművészeti kiállítása Zircen. ( finn, - lapp-, észt, magyar és a szibériai finnugor rokonnépek) ( A kiállítás megnyitása a tudományos konferencia előtt megtartható.) A konferencia szervezése folyamatban van. Felelős: Illés Ferenc augusztus 23. ORSZÁGOS REGULY EMLÉKTÚRA A BAKONYBAN Az országos Emléktúra részvevői a Reguly Múzeum és Alkotóháznál gyülekeznek, a regisztrációt követően megkoszorúzzák a Reguly emlékhelyeket és 9 órakor elindulnak a tervezett úton. Felelős: Több turisztikai szervezet október 11. du. 15 óra, Reguly Antal Szakképző Iskola tornaterme ROKON NÉPEK NAPJA REGULY EMLÉKEZETÉRE A Zircen tartandó rendezvény előtti délután koszorúzás a Kerepesi Temető Nemzeti Panteonjában Reguly síremlékénél: Zirc küldöttsége és az országos tudományos intézetek, egyetemek, a Budapesten tanuló zirci diákok. Zircen a ROKON NÉPEK NAPJA délelőtt koszorúzás a Reguly emlékhelyeken, majd a város bemutatása a meghívást elfogadó vendégeknek.. Az emlékező ünnepi beszédet követné az egész évet záró: DALLAL MUZSIKÁVAL REGULY NYOMÁBAN c. előadás Az előadást a meghívottak részvételével fogadás követné. A évzáró előadásra meg kell kísérelnünk a Magyar Állami Népi Együttes meghívását, ( 1958-ban elfogadták a meghívást), vagy más világszinten ismert együttest.

10 Egyéb kiegészítő feladatok: AZ ŐSI SZÓ NYOMÁBAN c. regény kiadása. A REGULY KULTUSZ TÖRTÉNETE kiadása, bemutatása. 9. A rendezvény Fővédnöke: az MTA elnöke, vagy az általa javasolt AKADÉMIKUS Védnökök: Veszprémi Megyei VEAB elnöke Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Zirc város polgármestere A Fővédnök és Védnököket 2007.októberében fel kell kérni. Felelős:.. A programot egyenlőre kérem szíveskedjék munkaanyagnak tekinteni, ami szűkíthető, módosítható. Az egész éves program költségeire a 2008.évi költségvetés tárgyalásának az időszakára lehetséges közelítően pontos összeget mondani. A korábbi nagyobb rendezvényeinkhez igazodva meg kell alakítanunk a REGULY EMLÉKEZETE 2008 JUBILEUMI EMLÉKBIZOTTSÁGOT. ( A tagokra teendő javaslat Személyes megbeszélést igényel.) Az EMLÉKBIZOTTSÁG tagjait országos, regionális, megyei, kistérségi és helyi szinten élő és alkotó emberekből kell felkérni októberében véglegesíteni kell. Fontosnak tartatom, hogy az EMLÉKBIZOTTSÁG tagjai legyenek: Szabó József Attila igazgató, Reguly Antal Szakképző Iskola Lingl Zoltán igazgató, Reguly Antal Általános és Előkészítő Szakiskola Németh Gábor igazgató, Reguly Antal Műemlékkönyvtár Kasper Ágota múzeumigazgató, Bakonyi Természettudományi Múzeum Benczikné Tóth Magdolna igazgató, Városi Könyvtár és Művelődési Ház Tárkányi Tibor igazgató, III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Igmándiné Hebling Gabriella vezető óvónő, Napközi- Otthonos Óvoda Illés Ferenc múzeumigazgató, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház A felsorolt intézményvezetők többségével személyesen beszéltem, akik készséggel elfogadták felkérésemet. A felsorolt intézményvezetők az intézményüket érintő ügyekben a szükséges megbeszélések alkalmával azonnal tudnak dönteni. Zirc, 2007.szept.30. Illés Ferenc múzeumigazgató

11 Határozati javaslat../2007.(x.29.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008-as REGULY ÉV programjára ,-Ft-ot biztosít a évi költségvetésében. 2. A képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a évi költségvetésben az 1. pontban szereplő összeget előirányzatként szerepeltesse. 3. A képviselő-testület felkéri Illés Ferenc igazgatót, hogy a program lebonyolításához szükséges további pénz összegeket egyéb támogatásokból, illetve pályázati úton teremtse elő. Felelős : 1. és 2. pont esetében : Ottó Péter polgármester 3. pont esetében : Illés Ferenc igazgató Határidő : 1. és 2. pont esetében : a évi költségvetés elfogadásának napja 3. pont esetében : folyamatos

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 21.-i ülésére. Tárgy: Előkészületek Reguly Antal halálának 150.

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 21.-i ülésére. Tárgy: Előkészületek Reguly Antal halálának 150. ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21.-i ülésére Tárgy: Előkészületek Reguly Antal halálának 150. évfordulójára Előadó: Kasper Ágota OKIB elnök Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év szeptember 6-i zárt ülésére Tárgy: A 186/2004. (VI. 21.) Kt. sz. határozat kapcsán a Lion & Birds Kft- re vonatkozó közérdekű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21.-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervének jóváhagyása Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Európa a polgárokért programhoz benyújtott pályázat eredménye és a testvérvárosi találkozó költségterve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercenből érkező gyermekek vendéglátásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Döntés a 2012. évi Zirc Város Díszpolgára cím és kitüntetések adományozására szóló javaslattételi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósításra pályázati azonosító: 3507/00082 elnyert támogatás összege:150 000 Ft A nyári napfordulóhoz kapcsolódó múzeumi ünnep, a Múzeumok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel úszásoktatás tárgyában kötött Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei működési engedély meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. október 15-i ülésére. Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. október 15-i ülésére. Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-i ülésére Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 30- i ülésére Tárgy: A Névhasználati Kézikönyv változása Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Zirc-Kardosrét között közlekedő, menetrend szerinti veszteséges autóbusz járatok támogatása célú

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: Pf.: 76. fax: ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: Pf.: 76. fax: ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011.

Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011. Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011. Tárgy: Magyrország-Szerbia (Szentes-Topolya) IPA határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én 16,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én 16,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 24 / 2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. október 31-én 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

JAVASLAT a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2013. évi nemzetközi kapcsolatok költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27.-i ülésére Tárgy: Mentőállomás fejlesztésével kapcsolatos döntés Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati döntéséről Előadó: Dr.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 01-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap 2007. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben