A magyar klasszikus modernség irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar klasszikus modernség irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete"

Átírás

1 A magyar klasszikus modernség irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete A dualizmuskori Magyarország történetének 1890-ig tartó, viszonylag nyugodt szakaszával szemben az 1890-es évektől erőteljes problémák jelentkeztek. A gyakori kormányválságok hátterében nagyrészt az agrárius-merkantil ellentét, illetve egyes főként a hadseregre vonatkozó nemzeti követelések felerősödése húzódott meg. Az ellenzék újra meg újra felvetette az önálló vámterületet és a magyar nemzeti bank megvalósításának tervét is. Összeütközéshez vezettek az Osztrák-Magyar Monarchia két része közt. A két rész továbbra is egymásra volt utalva a birodalom fenntartásának kérdésében. Például a nagyhatalmi ellentétek, osztozkodások, valamint a nemzetiségek egyre határozottabb és szervezettebb követelései tekintetében. Új ellentétek: - kiterjednek a két állam közjogi viszonyaira, a hatalmi eliten belülre, a nemzeti, nemzetiségi, valamint a munkás- és parasztkérdésekre egyaránt. Miközben a válság egyre erősödött, a gazdaság több ágában továbbra is fejlődött. A századforduló civilizációs és kulturális fejleményeket tudott felmutatni. - Kialakult Budapest belvárosának mai képe, felépült az Országház, és több híres középület, Budapest világvárossá vált. Lakossága 1890-re elérte a félmilliót, ami az első világháború végére megkétszereződött ban megindult a villamos-áram szolgáltatás, 1896-ban a földalatti vasút (a kontinensen elsőként, Nagy-Britanniában először) - Műszaki értelmiségiek: Eötvös Loránd (inga), Puskás Tivadar (telefonközpont), Kandó Kálmán (a vasút villamosítása) - A korszakban épült ki a közoktatási rendszerünk. Új irodalmi törekvések Az európai irodalomban a 19. sz. közepétől, utolsó harmadától jelentkező klasszikus modernség a magyar irodalomban a századforduló táján már jelentős mértékben éreztette a hatását. A líra területén Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő A próza területén: Gozsdu Elek, Petelei István, Cholnoky Viktor, Lovik Károly, Bródy Sándor, Tömörkény István, stb. előzményét jelentették a klasszikus modernségnek A századelőt a modern szellemi irányzatok irányába való tájékozódás jellemezte. Korszerű szemléletformákat vettek át, eleven szellemi és színházi élet és kiterjedt könyvkiadás bontakozott ki.

2 1906-ban megjelent Ady Új versek kötete, amit ma is a hazai modernség első verseskönyveként tartunk számon. A néhány évvel később jelentkező költőnemzedék pedig már nem jogi tanulmányokat folytatott, hanem a pesti bölcsészkaron tanult. Négyesy László ( ) stílusgyakorlati szemináriumán találkozott először Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Csáth Géza és Tóth Árpád. Ők voltak a korszak nyelveket beszélő, eredetiben olvasó, művelt, az irodalmi pályára tudatosan készülő író-költő- és fordítónemzedék tagjai. A hivatalos irodalom fórumai kísérletet tettek a népnemzeti irány, illetve az ekkorra már korszerűtlenné váló művészi formák átmentésére. Elzárkóztak a kor új kérdései, poétikai törekvései elől. A legfontosabb kulturális intézmények (az MTA, a Kisfaludy és a Petőfi Társaság) is a népnemzeti irodalom fellegvárának számítottak Irodalmi élet A modernség térhódításához hozzájárult az irodalmi intézményrendszer feltételeinek változása is. Magyarországon a szervezett irodalmi élet kialakulásától, a 18. sz. végétől működtek a folyóiratok. A 19. sz. első felétől a lapokban már viszonylag rendszeresen jelentek meg kritikák is. Az új irodalom kibontakozását és áttörését a 19. sz. végén és a 20. sz. elején folyóirat-alapítási láz jelezte, és több fontos folyóirat megjelenése is segítette. Közülük több tekinthető a legrangosabb folyóirat, a Nyugat előzményének. - A Hét ( ): társadalmi, irodalmi és politikai közlöny. A Nyugat megindulásáig a modern irodalom legfontosabb fóruma volt és a liberális városi polgárság igényeit célozta meg. Helyet adott új irodalmi törekvéseknek, fiatal tehetségeknek. (Bródy Sándor, Ignotus, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula) - Új idők ( ): szépirodalmi hetilap, szerkesztette Herczeg Ferenc. Népszerű, szórakoztató jellegű orgánum, az első évtizedekben a kor számos jelentős íróját sikerült megnyernie. - Huszadik század ( ): Társadalomtudományi folyóirat - Magyar Géniusz ( ): Az előkelő szalonok társasági és szépirodalmi közlönyeként megjelenő hetilap. Jelentős érdeme volt a korabeli külföldi (orosz, skandináv) irodalom bemutatása, az újabb irányzatok ismertetése. - Figyelő (1905): a Nyugat egyik elődjének tekinthető havi szemle. Osvát Ernő szerkesztette, munkatársa volt többek között Ady, Kosztolányi, Fenyő Miksa, Kaffka Margit. - Szerda (1906): a Nyugat egyik előzményének tekinthető szecessziós tudományos és művészeti folyóirat. Gundel Antal szerkesztette, címét a köréhez tartozó társaság szerdai összejöveteleiről kapta. Szépirodalom-párti és politikamentes volt. - Jövendő ( ): a Nyugat egyik előzményének tekinthető irodalmi és politikai hetilapot Bródy Sándor szerkesztette. A lap a francia és az orosz irodalom irányába tájékozódott.

3 A Nyugat A modernség áttörését a magyar irodalomban szimbolikusan a Nyugat ( ) folyóirat megjelenéséhez köti a hagyomány. Címoldalán az január elsejei dátum szerepel, de már 1907 karácsonyán napvilágot látott. Főszerkesztője 1929-ig Ignotus (Veisgelberg Hugó). Bár ő 1918-ban elhagyta Magyarországot, a századelő egyik legjelentősebb kritikusa, a folyóirat bejelentkező cikkének szerzője volt. Szerkesztői: - Fenyő Miksa - Osvát Ernő - Hatvany Lajos - Schöpflin Aladár - Gellért Oszkár A folyóirat címe tájékozódási irányt jelzett: Az orgánum szerkesztői tudatosan a nyugati (francia, angol, német) esztétizáló modernséget tekintették mintának. Továbbá e művészi törekvések hazai megismerését tűzték ki célul. A lap szellemi tájékozódását elsősorban Nietzsche, Bergson és Freud neve fémjelezte. A folyóirat eszméje három alapvető gondolat körül kristályosodott ki. Az irodalom függetlenségének védelme (Ambrus Zoltán), az európai tájékozódású nemzetszemlélet (Ady) és a tehetség feltétel nélküli felkarolása (Osvát). Legfontosabb feladatának a kortárs magyar irodalom művészileg legigényesebb alkotóinak összefogását tekintette. Az orgánum sem eszmeileg, sem esztétikailag nem volt egységes. Megindulásától teret adott a sokféleségének. Belső irányait a konzervatív népnemzeti hang kizárásával és a bontakozó avantgárd ízlésvilágától távol maradva határozta meg. A Nyugat a 20. sz. első felének meghatározó jelentőségű folyóirata lett. Verseket, novellákat, cikkeket közölt. Szemlerovatában, a Figyelőben napra kész kritikák jelentek meg. Első munkatársai: Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Füst Milán, stb. Három évtizedes működése alatt egymást követő nemzedékeknek adott publikálási lehetőséget. A benne való megjelenés mindenkor rangot jelentett. Osváth halála után Babits határozta meg a folyóirat arculatát ig Móriczcal, 1933-tól Gellért Oszkárral szerkesztette a folyóiratot. A Nyugat 1941-ben, Babits halálakor szűnt meg, mert a lapengedély ekkor már Babits nevére szólt.

4 (Újságot 1938-tól csak lapengedéllyel lehetett kiadni, s ha az, akinek a nevére szól, elhunyt, vele a lap is megszűnt.) Megszűnését követően is voltak olyan fiatal író-költő csoportok, amelyek örökösének vallották magukat. pl. Magyar Csillag (szerk. Illyés Gyula), Újhold (szerk. Lengyel Balázs) a második világháború után köré csoportosult Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Mészöly Miklós. A Holnap A magyarországi klasszikus modernség térhódításának fontos eseménye volt A Holnap nevű irodalmi társaság megalapítása 1908-ban Nagyváradon. megjelentették A Holnap című antológiát. 2 kötet, az első kötetben többek közt Ady, Babits, Balázs Béla, Juhász Gyula versei kaptak helyet. A költemények a Nyugat képviselte ízlést és szemléletformát szólaltattak meg. Kávéházi kultúra - A piacgazdálkodás és a kereskedő iparos rétegek fejlődése a városi-nagyvárosi polgári kultúra kialakulását és megerősödését eredményezte. Ez az értelmiség újfajta szellemi tájékozódást (a liberalizmus irányzatai, polgári radikalizmus, szocializmus) hozta magával. Már a 19. sz.-tól a polgári kultúra jellegzetes helyei lettek a kávéházak. Itt találkozhattak a kor művészei, tudósai és más értelmiségiek, és eszmét cserélhettek művészetről, irodalomról, politikáról, filozófiáról, tudományról, üzletről. - A 20. sz. elején sok folyóirat állandó asztalt tartott fenn Bp. különböző kávéházaiban. Az igényesebb kávéházak tulajdonosai közönségük kedvéért a legjelentősebb európai lapokat is járatták. Tartottak lexikonokat, működtettek telefont. A szerzők papírt és tintát is kaphattak. - Híres kávéházak: Japán, Bristol, New York, EMKE, Centrál Építészet - a 19. sz. gazdasági fellendülése leginkább az építészet alakulását határozta meg - Felépült: Nyugat és Keleti pályaudvar, Nagykörút, Országház (Steindl Imre), Halászbástya (Schulek Frigyes), újjáépült a budai várpalota, Operaház (Ybl Miklós) => a historizáló eklektika szellemében épültek - a századfordulón kibontakozó szecesszió stílusában épült: Zeneakadémia, Gresham-palota, Iparművészeti Múzeum és Postatakarék-pénztár (Lechner Ödön), kecskeméti Cifrapalota (Márkus Géza), Kultúrpalota (Komor Marcell Jakab Dezső)

5 Modern festészet - impresszionista festészet: Szinyei Merse Pál: Majális - Hollósy Simon: Nagybányán 1895-ben nyári művésztelepet létesített. Az itt alkotó festők voltak az impresszionizmus és a szecesszió hazai meghonosítói. Pl.: Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla, Réti István, Thorma János, Rippl- Rónai József - Szecesszió: Róth Miksa - Szecesszió+szimbolizmus: Gulácsy Lajos - Szürrealizmust előlegezi meg: Csontváry Kosztka Tivadar - Nyolcak: 1909-ben alakult művészcsoport (pl.: Kernstok István, Czigány Dezső, Czóbel Béla) programszerűen fordultak szembe az impresszionizmussal. Cézanne nyomán alakították ki a kubizmus és az expresszionizmus irányába mutató formanyelvüket. Színház Thália Társaság létrejött a színházi élet megújulásának szándéka. Célul tűzte ki a modern, naturalista külföldi drámairodalom megismertetését és népszerűsítését. (Ibsen, Gerhart Hauptmann, Gorkij) Zene - Bartók Béla: népzene és expresszionista törekvések ötvözése. Művei: A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi, A csodálatos mandarin - Kodály Zoltán: elsősorban a vokális zene érdekelte, de alkotásmódja szintén beépítette a folklórhagyományt. - Mindketten a népzenére támaszkodva helyezték új alapokra és tették világszerte ismertté a magyar zenét

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 A Bohócok világa szóösszetétellel egy Kosztolányi-cikk címét idézem, mely 1906 nyarán jelent meg a Budapesti Naplóban. A fővárosba

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

Tanulmány. SZÉNÁSI ZOLTÁN Az irodalom mint a politika tapasztalata *1

Tanulmány. SZÉNÁSI ZOLTÁN Az irodalom mint a politika tapasztalata *1 Tanulmány SZÉNÁSI ZOLTÁN Az irodalom mint a politika tapasztalata *1 a Magyar Figyelő történetének első periódusában (1911 1914) [T]alán nincs nemzet a világon, melynek irodalma olyan egyenes, benső és

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948)

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Az itt tárgyalandó közel hat évtized három fontos korszak a magyar képzőművészet történetében. Összefügg mindez Magyarország történelmi helyzetével, másrészt

Részletesebben

Dr. Juhász Erika: A hazai felnőttképzés kialakulásának fejlődése és főbb állomásai I.

Dr. Juhász Erika: A hazai felnőttképzés kialakulásának fejlődése és főbb állomásai I. Dr. Juhász Erika: A hazai felnőttképzés kialakulásának fejlődése és főbb állomásai I. Megjelent: A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata II/20 (1) 1-22 (2010) A jelenlegi felnőttképzési rendszer

Részletesebben

Akét Duna-parti testvérváros,

Akét Duna-parti testvérváros, A Matica Srpska (Szerb Matica), 1826 Görögkeleti templom Pesten. Színezett litográfia, 1837 Akét Duna-parti testvérváros, Pest és Buda a 19. század elejétõl lépett a nagyvárossá fejlõdés útjára. Egyidejûleg

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény)

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). HORÁNYI KÁROLY SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) 1. Mikes Lajos, Az Est-lapok irodalmi szerkesztője a Centrál kávéház

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA,

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, FILOZÓFIA II. RÉSZ Tanulmányom első részét* Rudolf Hallernak ajánlottam. Az ember ilyenkor nem gondol arra, hogy talán ez volt az utolsó alkalom. 2014. február 14-én

Részletesebben

Művészeti közélet a Debreceni Református Kollégiumban a 18 20. században

Művészeti közélet a Debreceni Református Kollégiumban a 18 20. században Örökség Tamusné Molnár Viktória Művészeti közélet a Debreceni Református Kollégiumban a 18 20. században A hazai református kollégiumok közül Debrecenben jött létre a legtöbb egyesület, kb. 75. 1 Keletkezésük

Részletesebben

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Dévavári Zoltán A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Az 1918 1920-as impériumváltást követően az orientációs pontot vesztett, megtizedelődött magyar értelmiség és a szerveződés kérdésében

Részletesebben

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2012 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Gáborné irodalom Gianone András történelem

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar. Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar. Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció Témavezető: Dr. Passuth Krisztina egyetemi tanár A bizottság tagjai: Dr. Kelényi

Részletesebben

A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN

A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 2. szám 213 238. (2001) A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN Németh András Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai

Részletesebben

A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945

A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945 A magyar sajtó a két világháború között 1918-1945 Az első világháború végével drámaian új feltételek közé került a magyar sajtó. Az addig adott körülményeket egyre új módszerekkel, felfogással tudta mind

Részletesebben

100 éves a Nyugat ÉVFORDULÓ. Teremtõ erõ! A gyõztes új

100 éves a Nyugat ÉVFORDULÓ. Teremtõ erõ! A gyõztes új ÉVFORDULÓ 100 éves a Nyugat Manapság, amikor a száz évvel ezelő születe folyóiratra és munkatársaira emlékezünk, hajlamosak vagyunk téves hitekbe ringatni magunkat. Ady és József A ila szavait kölcsönözve:

Részletesebben

A Nyugat stiláris sokszínűsége

A Nyugat stiláris sokszínűsége Szemle 489 van a nagy lehetőség, az utolsó igazi alkalom a muravidéki magyartanítás színvonalának az emelésére, illetőleg stabilizálására. Gondolom, néhány év tapasztalta fogja majd megmutatni igazán,

Részletesebben

A táj változásai a Kárpát medencében Település a tájban VI. tájtörténeti tudományos konferencia, Tokaj, 2006. június 28-30.

A táj változásai a Kárpát medencében Település a tájban VI. tájtörténeti tudományos konferencia, Tokaj, 2006. június 28-30. A táj változásai a Kárpát medencében Település a tájban VI. tájtörténeti tudományos konferencia, Tokaj, 2006. június 28-30. Karancsi Zoltán 1 A tájképek szerepe a tájesztétikai kutatásokban 2 1. Bevezetés

Részletesebben

Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón

Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón Tudomány és kultúra az Osztrák-Magyar Monarchiában c. kárpát-medencei nyári egyetem Burgenland, 2008. július 9-16. Kiadó: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány,

Részletesebben

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból Antal Dezső Árkay Aladár Bajcsy-Zsilinszky Endre Bálint Zoltán Borbíró (BIERBAUER) VIRGIL Csaba Rezső ERDEI FERENC Féja Géza Fischer József FODOR SÁNDOR Fülep Lajos Gerevich Tibor Gombos Gyula Granasztói

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

ADY ÉLETRAJZA. I. A kezdetek. 1. Érdmindszent. 2. Szülei. 3. Iskolái. 4. Nagyváradi újságírás. 5. Az ellenzéki Ady. 6. Még egyszer c.

ADY ÉLETRAJZA. I. A kezdetek. 1. Érdmindszent. 2. Szülei. 3. Iskolái. 4. Nagyváradi újságírás. 5. Az ellenzéki Ady. 6. Még egyszer c. ADY ÉLETRAJZA I. A kezdetek 1. Érdmindszent 2. Szülei 3. Iskolái 4. Nagyváradi újságírás 5. Az ellenzéki Ady 6. Még egyszer c. verseskötete 7. Heine a példaképe 8. Radikalizmusa miatt fogház II. LÉDA SZERELEM

Részletesebben

Az életreform és a zenei mozgalmak. Német és magyar ifjúsági zenei mozgalmak összevetése

Az életreform és a zenei mozgalmak. Német és magyar ifjúsági zenei mozgalmak összevetése 2009-1-2.qxd 2009.01.06. 9:02 Page 3 Pethõ Villõ SZTE, Zenemûvészeti Fõiskolai Kar, Zongora Tanszék Az életreform és a zenei mozgalmak Német és magyar ifjúsági zenei mozgalmak összevetése Az egymáshoz

Részletesebben

A magyar és az európai kultúra időrendi táblázata 1830 1920

A magyar és az európai kultúra időrendi táblázata 1830 1920 A magyar és az európai kultúra időrendi táblázata 1830 1920 1819 Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (A világ mint akarat és képzet) c. tanulmány 1829 Fourier: (Az új ipari és közösségi világ)

Részletesebben

A csonka ország kényszerei

A csonka ország kényszerei MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 1. szám 41 57. (1998) FÖLDRAJZOKTATÁS A VÁLSÁGOS ÉVTIZEDEKBEN Sipos Anna Magdolna és Nagy Miklós Mihály ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,

Részletesebben