PREAMBULUM. I. fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PREAMBULUM. I. fejezet"

Átírás

1

2 PREAMBULUM A vadvédelemről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, az egyesületekről, a lőfegyver tartásáról és használatáról rendelkező jogszabályok, az Alapszabály és a Házi Szabályzat meghatározzák a vadásztársaság tagjainak jogait és kötelezettségeit. A Fegyelmi Szabályzat rögzíti a fegyelmi eljárás célját, feladatát, az eljárás általános szabályait, fegyelmi vétségeket, az alkalmazható fegyelmi büntetéseket, intézkedéseket, jogorvoslati lehetőségeket. A fegyelmi eljárás célja és feladata: I. fejezet 1. a.) a fegyelmi vétséget elkövető bizonyított cselekményével arányban álló felelősségre vonása, nevelése, a hasonló magatartás tanúsításától való visszatartása (speciális prevenció) b.) általános megelőzési követelmények teljesítése, más vadászoknak hasonló jogsértéstől való visszatartása (generális prevenció) c.) a vadászati fegyelem szilárdítása, a haladó vadászati hagyományok, szokások erősítése, az erkölcsi és etikai normák, az alapvető vadgazdálkodási, vadászati, lőfegyver használati szabályok betartása és betartatására való nevelés. Általános rendelkezések: A Fegyelmi Szabályzat hatálya 2. A.) B.) C.) Személyi hatálya kiterjed: - a vadásztársaság tagjaira, tagjelöltjeire, tiszteletbeli tagjaira - választott tisztségviselőire - hivatásos vadászokra - alkalmazotti állományú személyekre Területi hatály: E szabályzatot kell alkalmazni a vadászati jog alapján a haszonbérleti szerződésben meghatározott területen, valamint vendégvadászként más vadásztársaságnál történő vadászatra is. Időbeli hatály: E szabályzat kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 2

3 II. fejezet Fegyelmi vétségek 3. 1.) Fegyelmi vétséget követ el az I. fejezet 2. A.) pontban meghatározott személy, különösenaki: a.) a természetvédelemre, vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyverhasználatra, valamint a lőszer és fegyver tárolására vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, a vadásztársaság céljaival összeegyezhetetlen magatartást tanúsít, b.) a vadásztársaság egyesületi életének etikai, erkölcsi normáival szemben összeférhetetlen, közösséget bomlasztó, intrikus magatartást tanúsít, s ezzel a társaság belső harmonikus működését, tevékenységét sérti, veszélyezteti; c.) a vadásztársaság üzleti titkait szándékosan vagy gondatlanul megsérti; d.) az Alapszabály II. fejezetének 10.) pontjában meghatározott tagok kötelezettségei előírások bármelyikét nem teljesíti; e.) a Házi Szabályzat továbbiakban HSZ II. fejezet 11. pontjában előírt beírókönyvre vonatkozó kötelezettségét megszegi; f.) a HSZ II. fejezet 12.), 13.), 14.) pontjai előírásait megszegi (vadászatvezető utasítás figyelmen kívül hagyás, alkoholfogyasztás, lőfegyver szabálytalan használata, viselése, vadászat befejezése utáni lövés leadás); g.) a HSZ II. fejezet 3.), 4.), 5.) pontjaiban előírt vendégvadász hívásra vonatkozó jogosultságát túllépi, kötelezettségét megszegi; h.) a HSZ IV. fejezet 15.) pontjában Vadászatra vonatkozó egyéb rendelkezések címszóban foglalt bármely kötelezettséget megszegi (szemetelés, kulturálatlan viselkedés, szükségtelen rongálás); i.) a HSZ V. fejezet 1. pontjában előírt határidőre a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti.atagdíj első részét február 1.-ig kell befizetni, míg a második részlet június 01.-ig esedékes. A tagdíj nem fizetése a tagsági viszony megszűnését vonja maga után, az eljárás részletszabályait az alapszabály állapítja meg. j.) a HSZ V. fejezet 9.) pontjában meghatározott társadalmi munkát önhibájából nem teljesíti, s a munka megváltással kapcsolatos megváltási kötelezettségének a mulasztás napját követő 15 napon belül nem tesz eleget; k.) a Közgyűlés, vagy az Intéző Bizottság határozatait, vagy valamely vezető tisztségviselő utasítását nem tartja be, l.) tiltott időben, tiltott módon, tiltott helyen vadra vadászik, vagy az ilyen vadászatot megkísérli; III. fejezet 3

4 Fegyelmi büntetések és intézkedések: 4. Fegyelmi büntetés és intézkedés az e Szabályzatban meghatározott és itt felsorolt joghátrány alkalmazása az elkövetővel szemben. 1.) Fegyelmi intézkedések: a.) próbára bocsátás egy 1 hónaptól 12 hónapig; b.) írásbeli megrovás. 2.) Fegyelmi büntetések: a.) vadászati idényben társas vadászattól legfeljebb 6 egymást követő alkalomra eltiltás; b.) trófeás vad lövésétől eltiltás legfeljebb 2 évre; c.) vadászati jog 2 hónaptól 1 évig terjedő felfüggesztése; d.) vadásztársaságbeli tisztségviseléstől eltiltás 2 évre (közgyűlési hatáskör); e.) kizárás (közgyűlési hatáskör). 3.) A fegyelmi büntetés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. A próbaidő 1 hónapnál rövidebb, 2 évnél hosszabb nem lehet. A próbaidőre felfüggesztés nem alkalmazható a 4. (2.) bek. d.) és e.) pont fegyelmi büntetés esetén. 4.) A fegyelmi eljárás során a 2.a d.) fegyelmi büntetés esetén fegyelmi büntetés idejének pontos kezdetét és végét az ügyben eljáró Fegyelmi Bizottság a határozat rendelkező részében köteles megjelölni. 5.) A vadászati jog felfüggesztése esetén a fegyelmi határozatban megjelölt időre a vadász fegyvereit letétbe kell helyezni, a Fegyelmi Bizottság által megjelölt helyen és módon. A vadászati jog felfüggesztése esetén a vadász nem vadászhat, tisztségre nem választható, vadászrészt nem kaphat. Kötelezettségei viszont nem szünetelnek, így különösen tagdíjfizetési kötelezettség, vadgazdálkodási berendezések létesítésében való közreműködés, közösségi munka. 6.) Akit bármely vadásztársaságból kizártak, a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év elteltével vehető fel újra tagnak. 7.) A kiszabott fegyelmi büntetéseknek és intézkedéseknek minden esetben meg kell felelniük. A Fegyelmi Szabályzatban meghatározott céloknak. A büntetések és intézkedések közül az eset összes körülmények mérlegelése és értékelése során azt kell alkalmazni, amelyik legjobban igazodik az elkövető személyéhez, a cselekmény tárgyi súlyához, arányban áll a mulasztással, jogsértéssel. 4

5 Az eljárás során értékelni kell az elkövető korábbi vadászati, egyéni magatartását, összes tevékenységét, a cselekményt enyhítő és súlyosbító, valamint a terhelő és mentő körülményeket. IV. fejezet Fegyelmi szervek: 5. a.) A Vadásztársaság Fegyelmi Bizottsága; b.) a Vadásztársaság Közgyűlése Fegyelmi Bizottság 6. 1.) A vadásztársaság vezető szervei választásával egy időben három Fegyelmi Bizottságot (elnököt és tagokat) választ. A Fegyelmi Bizottság határozatképességéhez háromtagú bizottság három tag jelenléte szükséges. 2.) A vadásztársaság Fegyelmi Bizottságának hatáskörébe tartozik a vadásztársaság elnökét, az ellenőrző bizottság, valamint a fegyelmi bizottság elnökét kivéve a vadásztársasági tagok és tisztségviselők fegyelmi ügyének kivizsgálása. 3.) A kivizsgálás eredményéről és a fegyelmi vétség jellegétől függően a Fegyelmi Bizottság első fokon saját hatáskörben hoz fegyelmi határozatot és állapítja meg a fegyelmi büntetéseket. A 4. (2.) bek. d.), e.) pontjában megállapított fegyelmi büntetésekre javaslatot tesz a Közgyűlésnek. 4.) Elfogultság felmerülése esetén az Intéző Bizottság dönt az érintett bizottsági tag meghallgatása után mely határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 5.) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság tagja érintett az elfogultságban, úgy az Intéző Bizottság ideiglenesen megbízhatjaavadásztársaság más tagját a fegyelmi bizottságban valórészvételre. Ha a fegyelmi bizottság elnöke érintett vagy elfogult, a kivizsgálás levezetésére csak Intéző Bizottsági tag jelölhető ki. Ha a Fegyelmi Bizottság több tagjával kapcsolatban merül fel az elfogultság gyanúja, a Közgyűlés eseti jelleggel a tagok közül másik 3 tagot jelöl ki a fegyelmi eljárás lefolytatására.. 6.)A fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi határozat meghozatalát követően soron kívül köteles tájékoztatni az Intéző Bizottságot, a soron következő közgyűlést ugyancsak tájékoztatni köteles a saját hatáskörben hozott döntéseiről. 5

6 7.) Fegyelmi eljárásban nem vehet részt a Vadásztársaság Fegyelmi Bizottságának azon tagja, aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel hozzátartozói viszonyban van, illetve akivel szemben elfogultsági kifogást terjesztettek elő. 8.) A fegyelmi eljárás kezdetekor köteles bejelenteni a Fegyelmi Bizottsági tag, illetve az eljárás alá vont személy, amennyiben egymással hozzátartozói viszonyban állnak. Ennek elmaradása esetén, amennyiben az eljárás során fény derül a hozzátartozói viszonyra, az eljárást meg kell szüntetni, és új eljárást kell lefolytatni az eljárás alá vonttal szemben, amely eljárásban a az Intéző Bizottság által kijelölt tag vesz részt. 9.) Fegyelmi eljárásban nem vehet részt az eljárás alá vont személy, a sértett és ezek hozzátartozója, aki az ügyben bármilyen más oknál fogva érdekelt vagy annak megbízottja,akit az ügyben tanúként kell kihallgatni, továbbá akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. Közgyűlés 7. 1.) A vadásztársaság Közgyűlése bármely ügyben eljárhat I. fokon. Dönt a Fegyelmi Bizottság által előterjesztett tisztségviseléstől eltiltás, valamint a kizárási javaslat tárgyában. Másodfokon dönt a Fegyelmi Bizottság által hozott elsőfokú határozatok tárgyában. 2.) Amennyiben a Közgyűlés nem ért egyet e Fegyelmi Bizottság javaslatával, saját hatáskörben más enyhébb, vagy súlyosabb fegyelmi büntetést szabhat ki. V. fejezet Elsőfokú eljárás szabályai: 8. 1.) A fegyelmi eljárás megindítását a vadásztársaság bármely tagja kezdeményezheti. Az eljárás lefolytatását a vadásztársaság elnöke írásban rendeli el. A vadásztársaság elnöke, az intéző bizottság elnöke, a fegyelmi bizottság elnöke ellen a fegyelmi eljárást a Közgyűlés rendeli el. Ezzel egyidejűleg írásban értesítik a fegyelmi eljárás alá vontat is. ) A fegyelmi eljárást a elrendelő iratban meg kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját alátámasztják. 2.) A fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult személy, vagy szerv a vadászattal összefüggő fegyelmi vétség gyanúja esetén baleset-megelőzési célzattal az elrendeléssel egyidejűleg legfeljebb harminc napra az érintett tag vadászati jogait felfüggesztheti. 6

7 3.) Az eljárás elrendelésétől számított 15 napon belül a Fegyelmi Bizottság tárgyalást tűz ki, s arra az érdekelteket meghívja. 4.) A fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti, folytatja le. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően vizsgálni kell, hogy az adott cselekmény nem évült-e el. Elévült a cselekmény, ha a fegyelmi vétség elkövetése óta hat hónap már eltelt, vagy a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi jogkör gyakorlójának több mint három hónapja tudomása van, de fegyelmi eljárást három hónap alatt nem kezdeményezett. 5.) Ha a fegyelmi eljárás alapját képező ügyben büntető vagy szabálysértési eljárás indult, az elévülés a büntető, vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezésekor kezdődik. 6.) Az ügyben eljáró Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás elrendelését követő tizenöt napon belül írásban az indokok megjelölésével értesíteni köteles a fegyelmi eljárás megindításáról az eljárás alá vont személyt és egyben köteles tárgyalást kitűzni. Az erről szóló értesítésnek a tárgyalás napját legalább nyolc nappal meg kell előznie. 7.) A tárgyalásra meg kell hívni az eljárás alá vont személyt, esetleges jogi képviselőjét, úgyszintén szükség szerint azokat, akiknek a fegyelmi vétség elkövetéséről közvetlen tudomásuk van. Be kell szerezni a cselekménnyel kapcsolatos és fellelhető egyéb bizonyítékokat (okiratokat, jegyzőkönyveket, stb.) is. 8.) A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A nyilvánosság a tárgyalás bármely szakában az eljárás alá vont személy, vagy jogi képviselője kérelmére kizárható. A Fegyelmi Bizottság a nyilvánosságot hivatalból is kizárhatja. 9.) A fegyelmi ügy tárgyalásán az eljárás alá vont személy elé kell tárni a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket és körülményeket, és módot kell neki adni arra, hogy észrevételeit, védekezését szóban vagy írásban előterjeszthesse. Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy védekezésében név és lakcím megjelölésével tanúkat jelent be, e személyeket a Fegyelmi Bizottság szükség esetén a tárgyalás elnapolásával köteles a tárgyalásra meghívni, amennyiben ez a valóságos tényállás felderítése érdekében szükségesnek mutatkozik. 10.) A Fegyelmi Bizottság köteles lehetővé tenni, hogy a fegyelmi eljárás alá vont személy a tárgyalás egész időtartama alatt kivéve a határozathozatalt megelőző zárt tanácskozást jelen legyen, a Fegyelmi Bizottság elnökének engedélyével a tanúkhoz kérdéseket intézhessen, a tanúvallomásokra és egyéb bizonyítékokra észrevételt tegyen. 11.) Nem hallgatható ki tanúként, akitől testi vagy szellemi fogyatékossága miatt helyes vallomás nyilvánvalóan nem várható. Megtagadhatja a vallomástételt az eljárás alá vont személy hozzátartozója. 12.) Ha az eljárás alá vont személy valamely határnapon hibáján kívül nem jelent meg, vagy valamely határidőt hibáján kívül mulasztott el, 8 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet 7

8 elő. Ezt a határidőt az elmulasztott határnaptól kell számítani, ha azonban a mulasztás csak később jutott a félnek, vagy jogi képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetve az akadály megszűnésével veszi kezdetét. 30 napon túl azonban igazolási kérelem nem terjeszthető elő. 13.) A bizonyítás kivételesen indokolt esetben a Fegyelmi Bizottság elnöke vagy az általa ezzel megbízott bizottsági tag által is felvehető. A fegyelmi eljárás alá vontat ennek a helyéről és időpontjáról is legalább nyolc nappal előbb értesíteni kell. 14.) A fegyelmi eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás alá vont a szóbeli meghallgatáson előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg és távollétét előzetesen nem menti ki. 15.) Az eljárás során megtartott minden tárgyalásról és bizonyítás-felvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a tanúvallomásokat, valamint az eljárás alá vont személy szóbeli előterjesztéseit és nyilatkozatait fel kell venni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az eljáró fegyelmi szerv megnevezését, a meghallgatás helyét, idejét, a jelenlévő személyek nevét és az eljárás tárgyát. 16.) A tanúk vallomásait, valamint az eljárás alá vont nyilatkozatait e személyekkel alá kell íratni. A jegyzőkönyv több oldalára kiterjedő vallomás, illetőleg nyilatkozat esetén valamennyi oldalt alá kell íratni. Ha az említett személyek az aláírást megtagadják, ezt a tényt, valamint ennek okát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság jelenlévő tagjai és a fegyelmi eljárás alá vont is köteles aláírni. 17.) Az első fokú fegyelmi eljárást az elrendeléstől számított harminc napon belül be kell fejezni. E határidőt rendkívül indokolt esetben a Fegyelmi Bizottság további harminc nappal meghosszabbíthatja. 18.) A Vadásztársaság Fegyelmi Bizottsága az ügy kivizsgálása után döntést hoz. A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni az enyhítő és súlyosító körülményeket, így különösen a kötelességszegés súlyát és ismételtségét, a szándékosság, illetve a gondatlanság fokát, valamint az okozott kárt. Vizsgálni kell, hogy az elkövetett vétség közvetlenül vagy közvetett módon sértette-e és milyen mértékben a Vadásztársaság és a vadászat jó hírét és társadalmi elismertségét. 19.) A fegyelmi döntéseket a Fegyelmi Bizottság szótöbbséggel hozza. Ha a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelemsértés nem bizonyosodott be, az eljárást bizonyíték hiányában, ha az eljárás alá vont fegyelmi vétséget nem követett el fegyelmi vétség hiányában, illetve ha a vizsgálat közben derül ki, hogy a fegyelmi vétség elévült, az eljárást elévülés címén meg kell szüntetni. Erről a fegyelmi eljárás alá vontat írásbeli határozattal értesíteni kell. Ha az eljárás során a fegyelmi vétségnek a fegyelmi eljárás alá vont személy által történt elkövetése bebizonyosodott, az eljáró Fegyelmi Bizottság határozatot hoz, amelyben a fegyelmi büntetések valamelyikével sújtja az elkövetőt. 8

9 20.) A határozatot nyolc napon belül írásba kell foglalni. Az írásba foglalt határozatot a Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá, és egyúttal gondoskodik annak az érintettek részére történő megküldéséről. A fegyelmi határozat bevezető részből, rendelkező részből és indoklásból áll. A bevezető rész tartalmazzaaz eljáró fegyelmi szerv megnevezését, a határozathozatal idejét,az eljárás alá vont személy adatait.a rendelkező rész tartalmazzaa megállapított fegyelmi vétség megjelölését,a Fegyelmi Szabályzat meghatározott pontjára hivatkozással a kiszabott fegyelmi büntetést,az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről történő rendelkezést,a jogorvoslati (fellebbezési) lehetőséget, annak határidejét és azt, hogy a fellebbezést hol kell benyújtani.az indoklás tartalmazzaaz eljárás során bizonyított tényeket és körülményeket, az elkövetett cselekmény rövid leírását, az eljárás alá vont által indítványozott, de a fegyelmi bizottság által nem foganatosított bizonyítási cselekményeket, az elutasítás indokában megjelölésével,a súlyosító és enyhítő körülményeket. 21.) A szóban kihirdetett határozatot a kihirdetéskor a jelen lévő eljárás alá vont személy, vagy jogi képviselője, illetve az eljárás megindítására jogosult személy tudomásul vehetik, és fellebbezési jogukról lemondhatnak. Nyilatkozatukat jegyzőkönyvbe kell foglalni és mindkét jelen lévő fél általi tudomásulvétel esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke a kihirdetett határozatot jogerősíti. 22.) Az írásba foglalt fegyelmi határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vontnak, a Vadásztársaság Intézőbizottságának, az esetleges sértettnek, továbbá a fegyvertartási engedélyt érintő határozatról a lakóhely szerint illetékes rendőrhatóságot is értesíteni kell.a jogerős fegyelmi határozatot a Vadásztársaság legközelebbi közgyűlésén teljes egészében ismertetni kell. 23.) Ha a fegyelmi eljárás során szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a Fegyelmi Bizottság elnöke erről köteles értesíteni a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultat, aki a rendelkezésére álló konkrét bizonyítékok megjelölésével köteles bejelentést tenni a területileg illetékes rendőri vagy ügyészi szervnek. Amennyiben a fegyelmi eljárás megindítását követően az eljárás alá vont személy által elkövetett cselekménnyel összefüggésben szabálysértési, vagy fegyelmi eljárás indul, illetve más hatóság előtt folyamatban lévő ügyben hozandó határozat befolyással lehet a fegyelmi ügy érdemi eldöntésére, a Fegyelmi Bizottság határozat hozatalával elrendelheti a fegyelmi eljárásnak a szabálysértési, büntetőeljárás, vagy más hatóság előtti eljárás jogerős befejezéséig történő felfüggesztését. A fegyelmi eljárást felfüggesztő határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 24.) Az eljárással felmerült költségeket az eljárás alá vont személy marasztalása esetén az eljárás alá vont köteles viselni, a fegyelmi eljárás megszüntetése esetén pedig a Vadásztársaság.Az eljárás költségeiként térítendő a Fegyelmi Bizottság tagjainak igazolt készkiadásai, a bizonyítási eljárással kapcsolatban felmerült kiadások, ideértve a tanú által kért és igazolt utazási költség. 25.) Fegyelmi eljárás alatt álló tag az eljárás befejezéséig a vadásztársaságból nem léphet ki. 9

10 26.) A fegyelmi döntéseket a fegyelmi szervek ha az Alapszabály minősített többséget nem ír elő szótöbbséggel hozzák. VI. fejezet 9. Fellebbezési eljárás szabályai: 1.) A Fegyelmi Bizottság határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez, mint másodfokú fegyelmi szervhez. Fellebbezéssel élhet az eljárása alá vont és a sértett, valamint a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult tisztségviselő. A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtásárahalasztó hatálya van. 2.) A fellebbezést, vagy egyéb jogorvoslatot az első fokon eljárt fegyelmi szervnél írásban kell benyújtatni. A fellebbezést a Fegyelmi Bizottság az összes iratokkal és bizonyítékkal köteles 8 napon belül az ügy elbírálására jogosult szervhez közgyűlés, bíróság átadni. 3.) Ha a Fegyelmi Bizottság azt észleli, hogy a fellebbezés elkésett, ezt köteles jegyzőkönyvben megállapítani és a elutasítani. Az elutasító döntés ellen önálló fellebbezésnek van helye. Ha a fellebbező az elkésett fellebbezésének benyújtásával egyidejűleg mulasztását igazolja, a Fegyelmi Bizottság köteles a fellebbezést, az igazolási kérelmet, valamint az eljárás teljes iratanyagát nyolc napon belül felterjeszteni döntés végett a Közgyűléshez. A Közgyűlés ebben az esetben először az igazolási kérelem tárgyában dönt, majd annak elfogadása esetén teszi meg a szükséges intézkedéseket a fegyelmi ügy másodfokú tárgyalásra. 4.) A másodfokú fegyelmi szerv az iratok kézhezvételét követő harminc napon belül köteles az ügyben tárgyalást tartani és érdemi határozatot hozni. 5.) A Vadásztársaság Közgyűlésének a fegyelmi ügy tárgyalását külön napirendi pontként kell a közgyűlésre szóló meghívóba felvenni. A közgyűlésen a fegyelmi ügy kivizsgálásáról a Fegyelmi Bizottság elnöke tesz jelentést, részletesen indokolja a Fegyelmi Bizottság határozatát. 6.) A közgyűlésen a fegyelmi eljárás alá vont vadásztársasági tag a védekezését előterjesztheti, illetve akinek a vadásztársaság tagjai kérdéseket tehetnek fel. A közgyűlésre igazolhatóan szabályszerűen meghívott eljárás alá vont személy távolléte nem akadálya annak, hogy ügyében a Közgyűlés döntsön. A közgyűlésen szükség esetén bizonyítás kiegészítésére is sor kerülhet. 7.) A Közgyűlés az első fokon kiszabott fegyelmi büntetést enyhítheti, illetőleg súlyosíthatja. A fegyelmi büntetés azonban nem súlyosítható, ha csak az eljárás alá vont személy jelentett be fellebbezést. Ha a fellebbezést a Közgyűlés alaptalannak tartja, azt az első fokú 10

11 határozat hatályban tartása mellett elutasíthatja. Ha a másodfokú eljárás eredményeként a fegyelemsértés nem bizonyosodott be, az eljárást bizonyíték hiányában, ha az eljárás alá vont fegyelmi vétséget nem követett el fegyelmi vétség hiányában, illetve ha a vizsgálat közben derül ki, hogy a fegyelmi vétség elévült, az eljárást elévülés címén a Közgyűlés megszünteti. 8.) Ha az első fokú eljárás során jelentős eljárási szabályszegés történt, továbbá ha további nagy terjedelmű bizonyítás vagy az eljárás megismétlése mutatkozik szükségesnek, a Közgyűlés az első fokú határozatot hatályon kívül helyezheti és a Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasíthatja. Ebben az esetben a hatályon kívül helyező határozatnak tartalmaznia kell az első fokú döntés ismertetését, a hatályon kívül helyezés okait, továbbá az új eljárásra vonatkozó utasításokat. 9.) Mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárás költségeit a fegyelmi büntetés másodfokú fegyelmi szerv általi súlyosítása esetén az eljárás alá vont személy, az eljárás megszüntetése esetén pedig a Vadásztársaság köteles viselni. Az elsőfokú határozat hatályban tartása, illetve a fegyelmi büntetés enyhítése esetén az eset összes körülményeire tekintettel dönt az első és másodfokú eljárási költségek viselésének arányáról. Az első fokú határozat hatályon kívül helyezése esetén a másodfokú szerv csak a másodfokú eljárással felmerült költségek összegét állapítja meg. 10.) A másodfokú eljárásban az első fokú eljárás szabályait megfelelően kell alkalmazni. A közgyűlés határozatát nyolc napon belül írásba kell foglalni és az érdekelteket a határozat egy példányának megküldésével értesíteni kell. Az írásba foglalt határozatot a Közgyűlés elnöke írja alá. 11.) A másodfokon hozott fegyelmi határozat jogerős, ellene további fellebbezésnek helye nincs. 12.) A fegyelmi szerv a határozatot hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy hasonló nyilvánvaló elírás esetén hivatalból is bármikor kijavíthatja. Fegyelmi határozat bírósági felülvizsgálata: 1.) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a vadásztársaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 2.)Ha a határozatot a jogi személy vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy képviseletét elláthatná, a perben a vadásztársaságot a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. 11

12 3.)A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól: 1.) A felelősségre vont mentesül a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól: - a fegyelmi büntetés eredményes letöltésével, - a bek. a.) pontban meghatározott intézkedés esetén a próbára bocsátás leteltének napján, - a bek. b.) pontban meghatározott intézkedés esetén a határozat jogerőre emelkedése napján, - kizárás, fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év után. VII. fejezet Vegyes rendelkezések 1.) Ez a Fegyelmi Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 2.) E Fegyelmi Szabályzatot a vadásztársaság közgyűlése napján megtárgyalta és a 11/97 számú közgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta. Deszk, Molnár Sándor VT elnök Schultz József VT titkár 12

FEGYELMI SZABÁLYZATA

FEGYELMI SZABÁLYZATA A Kőorra Vadásztársaság FEGYELMI SZABÁLYZATA 2013. 1 I. fejezet A fegyelmi szabályzat hatálya 1. / 1 / A fegyelmi szabályzat hatálya alá a Kőorra Vadásztársaság valamennyi tagja és tagjelöltjei tartoznak.

Részletesebben

Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság 6767 Ópusztaszer, Vadászház. Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata Tervezet 1995.

Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság 6767 Ópusztaszer, Vadászház. Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata Tervezet 1995. Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság 6767 Ópusztaszer, Vadászház Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata Tervezet 1995. Az Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság FEGYELMI SZABÁLYZATA A szabályzat

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. 3. Alkalmazottak fegyelmi ügyeire a Munka Törvénykönyvének rendelkezései irányadók. A fegyelmi eljárás célja 2.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. 3. Alkalmazottak fegyelmi ügyeire a Munka Törvénykönyvének rendelkezései irányadók. A fegyelmi eljárás célja 2. 1 FEGYELMI SZABÁLYZAT I. Fejezet A fegyelmi szabályzat hatálya 1. Vadásztársaságunk tagjaira ezen Fegyelmi Szabályzat hatályos. 2. A vadászok feladatait, jogait és kötelességeit meghatározzák: A vadgazdálkodásra,

Részletesebben

A GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG. Fegyelmi Szabályzata. Gyöngyöspata, 2009. október 3.

A GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG. Fegyelmi Szabályzata. Gyöngyöspata, 2009. október 3. A GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG Fegyelmi Szabályzata Gyöngyöspata, 2009. október 3. I. FEJEZET A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Gyöngyöspatai Vadásztársaságban ( a továbbiakban

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Szegvári Horgász,Víz- és Egyesület tagjai tartoznak.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Szegvári Horgász,Víz- és Egyesület tagjai tartoznak. FEGYELMI SZABÁLYZAT A Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Szegvári Horgász,Víz- és Egyesület tagjai tartoznak. Környezetvédelmi A horgászok jogait, kötelességeit és magatartását meghatározzák: - a halászatra

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG FEGYELMI SZABÁLYZATA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG FEGYELMI SZABÁLYZATA FEGYELMI SZABÁLYZATA A Nagyiváni Vadásztársaság közgyűlése 2001. február 24-én elfogadott és többször módosított Alapszabályzata alapján, a Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzatát a következőkben állapítja

Részletesebben

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA ETIKAI SZABÁLYZAT (A 2013. május 8-i módosítással egységes szerkezetben) Budapest, 2006. 2 A vadászatra, a vadgazdálkodásra, a vad védelmére, valamint a természetvédelemre,

Részletesebben

A HNJE FEGYELMI SZABÁLYZATA

A HNJE FEGYELMI SZABÁLYZATA Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. A HNJE FEGYELMI SZABÁLYZATA I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. A fegyelmi eljárás, illetőleg a fegyelmi felelősségre

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet Bevezető rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belső szabályzatok összefüggése II. fejezet III.

Részletesebben

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 01. 04. 1. SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT A Sportfegyelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik, illetve alkalmazni kell: a Magyar MMA Prémium Liga (továbbiakban:

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya 1. (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezete

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezete A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezete 1. A fegyelmi szabályzat személyi hatálya Magyar Dinamikus Lövész Szövetség tagszervezeteire és ezen szervezeteknek a tagjaira

Részletesebben

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban:

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata

A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata 1.. Ezen szabályzatot kell alapul venni, illetőleg alkalmazni: a) a sportegyesületek tagjaira, továbbá mindazokra, akik tagságtól függetlenül sportszervezet

Részletesebben

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 24.. (4) bekezdésében, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015.

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Szakmai Program 6.sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A fegyelmi eljárás rendje, részletes szabályai Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CCXL. törvény 374-376. 1/2015.(

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Fegyelmi szabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Fegyelmi szabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Fegyelmi szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3. ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) és a végrehajtására kiadott 39/2004 (II.12.) Korm.

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

A RÁCKEVEI HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI és ETIKAI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A RÁCKEVEI HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI és ETIKAI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A RÁCKEVEI HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI és ETIKAI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Szabályzat célja a jogszabályokon és más kötelező rendelkezésen túl az Országos Horgászrendelet

Részletesebben

A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület Fegyelmi Szabályzata

A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület Fegyelmi Szabályzata A horgászattal kapcsolatos jogszabályok, valamint az 1989. évi II. sz. tv (Egyesületi törvény) és egyéb rendelkezések érvényre juttatása a fegyelmi vétséget elkövetők felelősségre vonásának a Bácsbokodi

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA Budapest 2013. Készült: Az 1998-ban készített szabályzat egységes szerkezetbe foglalásával Jóváhagyta: a MESZ elnöksége 2013/03/14/1. sz. határozata alapján 1.. A Szabályzat

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓINAK FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. május 15.

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓINAK FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. május 15. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓINAK FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014. május 15. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Debreceni Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Fekete Zoltán Kollégium és Machatsek Gyula

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Kereszténydemokrata Néppárt

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Fegyelmi és Etikai Szabályzat Budapest. A Kereszténydemokrata Néppárt 2007. november 24. napján elfogadott, 2012. december 8. és napján módosított Fegyelmi és Etikai Szabályzata egységes szerkezetbe

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Sportfegyelmi Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Sportfegyelmi Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Sportfegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. (1) A jelen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Ongai Horgász Egyesület 3562 Onga, Rózsa u.16. E-mail: ongaihorgasz@ongaihorgasz.hu. Fegyelmi szabályzat

Ongai Horgász Egyesület 3562 Onga, Rózsa u.16. E-mail: ongaihorgasz@ongaihorgasz.hu. Fegyelmi szabályzat Fegyelmi szabályzat A horgászattal kapcsolatos jogszabályok és rendelkezések érvényre juttatása, a fegyelmi vétséget elkövetők felelősségre vonásának egységes rendje érdekében a közgyűlés az alábbi szabályzatot

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. számú melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. október 1-jén

Részletesebben

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy a közigazgatási szervek hatósági eljárásának

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: I. fejezet Bevezetı rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belsı szabályzatok összefüggése II. fejezet Általános

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/E melléklete FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE Gödöllő, 2009. június BEVEZETÉS 1. A Szent István

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 VI. fejezet A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a hallgatói jogviszonnyal

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. I. Általános rendelkezések (1) Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Táncművészeti Főiskolával, mint felsőoktatási intézménnyel hallgatói

Részletesebben

a végrehajtói fegyelmi bíróságok ügyrendjét ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések A fegyelmi bíróság hatásköre

a végrehajtói fegyelmi bíróságok ügyrendjét ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések A fegyelmi bíróság hatásköre A Budapest Környéki Törvényszék mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság (a továbbiakban elsőfokú fegyelmi bíróság) és a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság (a továbbiakban

Részletesebben

Magyar Jógaoktatók. Szövetsége Egyesület

Magyar Jógaoktatók. Szövetsége Egyesület Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület Fegyelmi és Etikai Kódex 2006. december 3. 1. Előszó 1.1. A MJSZE Fegyelmi és Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) az MJSZE által elismert jógaoktatói tevékenység

Részletesebben

MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA A MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA 2010. SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések Fegyelmi és Etikai Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) feladata, hogy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat Budapesti Röplabda Szövetség Fegyelmi Szabályzat A Budapesti Röplabda Szövetség (továbbiakban BRSZ) Fegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. (1) A jelen

Részletesebben

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata 1 Tartalomjegyzék A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata...3 Első Rész - Általános rendelkezések...3 I. fejezet

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata

A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata Készítette: Dr. Vlaskovits József és Dr. Bárdosi Zsolt Szerkesztette: Dr. Bárdosi Zsolt Felhasználva: Dr. Antos Árpád, Dr. Bodóczky László és Dr. Koszorú István anyagait

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA

DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA 2 DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY (DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA AKADÉMIA) 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ÚJ VÁRALJA SOR 20. E-mail: dkks.kosar@gmail.com Honlap:

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZATA

FEGYELMI SZABÁLYZATA AKASZTÓI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA Módosítás tervezet F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T az AKASZTÓI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET RÉSZÉRE A horgászattal kapcsolatos jogszabályok és egyéb rendelkezések

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy mondatban! 2. Határozza meg az alábbi

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Szajki Tavak Aranykárász. Horgász és. Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület FEGYELMI SZABÁLYZATA

Szajki Tavak Aranykárász. Horgász és. Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület FEGYELMI SZABÁLYZATA Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület FEGYELMI SZABÁLYZATA 1 A Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület fegyelmi szabályzata A horgászattal

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Budapest 20145. (2015.

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben