PREAMBULUM. I. fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PREAMBULUM. I. fejezet"

Átírás

1

2 PREAMBULUM A vadvédelemről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, az egyesületekről, a lőfegyver tartásáról és használatáról rendelkező jogszabályok, az Alapszabály és a Házi Szabályzat meghatározzák a vadásztársaság tagjainak jogait és kötelezettségeit. A Fegyelmi Szabályzat rögzíti a fegyelmi eljárás célját, feladatát, az eljárás általános szabályait, fegyelmi vétségeket, az alkalmazható fegyelmi büntetéseket, intézkedéseket, jogorvoslati lehetőségeket. A fegyelmi eljárás célja és feladata: I. fejezet 1. a.) a fegyelmi vétséget elkövető bizonyított cselekményével arányban álló felelősségre vonása, nevelése, a hasonló magatartás tanúsításától való visszatartása (speciális prevenció) b.) általános megelőzési követelmények teljesítése, más vadászoknak hasonló jogsértéstől való visszatartása (generális prevenció) c.) a vadászati fegyelem szilárdítása, a haladó vadászati hagyományok, szokások erősítése, az erkölcsi és etikai normák, az alapvető vadgazdálkodási, vadászati, lőfegyver használati szabályok betartása és betartatására való nevelés. Általános rendelkezések: A Fegyelmi Szabályzat hatálya 2. A.) B.) C.) Személyi hatálya kiterjed: - a vadásztársaság tagjaira, tagjelöltjeire, tiszteletbeli tagjaira - választott tisztségviselőire - hivatásos vadászokra - alkalmazotti állományú személyekre Területi hatály: E szabályzatot kell alkalmazni a vadászati jog alapján a haszonbérleti szerződésben meghatározott területen, valamint vendégvadászként más vadásztársaságnál történő vadászatra is. Időbeli hatály: E szabályzat kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 2

3 II. fejezet Fegyelmi vétségek 3. 1.) Fegyelmi vétséget követ el az I. fejezet 2. A.) pontban meghatározott személy, különösenaki: a.) a természetvédelemre, vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyverhasználatra, valamint a lőszer és fegyver tárolására vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, a vadásztársaság céljaival összeegyezhetetlen magatartást tanúsít, b.) a vadásztársaság egyesületi életének etikai, erkölcsi normáival szemben összeférhetetlen, közösséget bomlasztó, intrikus magatartást tanúsít, s ezzel a társaság belső harmonikus működését, tevékenységét sérti, veszélyezteti; c.) a vadásztársaság üzleti titkait szándékosan vagy gondatlanul megsérti; d.) az Alapszabály II. fejezetének 10.) pontjában meghatározott tagok kötelezettségei előírások bármelyikét nem teljesíti; e.) a Házi Szabályzat továbbiakban HSZ II. fejezet 11. pontjában előírt beírókönyvre vonatkozó kötelezettségét megszegi; f.) a HSZ II. fejezet 12.), 13.), 14.) pontjai előírásait megszegi (vadászatvezető utasítás figyelmen kívül hagyás, alkoholfogyasztás, lőfegyver szabálytalan használata, viselése, vadászat befejezése utáni lövés leadás); g.) a HSZ II. fejezet 3.), 4.), 5.) pontjaiban előírt vendégvadász hívásra vonatkozó jogosultságát túllépi, kötelezettségét megszegi; h.) a HSZ IV. fejezet 15.) pontjában Vadászatra vonatkozó egyéb rendelkezések címszóban foglalt bármely kötelezettséget megszegi (szemetelés, kulturálatlan viselkedés, szükségtelen rongálás); i.) a HSZ V. fejezet 1. pontjában előírt határidőre a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti.atagdíj első részét február 1.-ig kell befizetni, míg a második részlet június 01.-ig esedékes. A tagdíj nem fizetése a tagsági viszony megszűnését vonja maga után, az eljárás részletszabályait az alapszabály állapítja meg. j.) a HSZ V. fejezet 9.) pontjában meghatározott társadalmi munkát önhibájából nem teljesíti, s a munka megváltással kapcsolatos megváltási kötelezettségének a mulasztás napját követő 15 napon belül nem tesz eleget; k.) a Közgyűlés, vagy az Intéző Bizottság határozatait, vagy valamely vezető tisztségviselő utasítását nem tartja be, l.) tiltott időben, tiltott módon, tiltott helyen vadra vadászik, vagy az ilyen vadászatot megkísérli; III. fejezet 3

4 Fegyelmi büntetések és intézkedések: 4. Fegyelmi büntetés és intézkedés az e Szabályzatban meghatározott és itt felsorolt joghátrány alkalmazása az elkövetővel szemben. 1.) Fegyelmi intézkedések: a.) próbára bocsátás egy 1 hónaptól 12 hónapig; b.) írásbeli megrovás. 2.) Fegyelmi büntetések: a.) vadászati idényben társas vadászattól legfeljebb 6 egymást követő alkalomra eltiltás; b.) trófeás vad lövésétől eltiltás legfeljebb 2 évre; c.) vadászati jog 2 hónaptól 1 évig terjedő felfüggesztése; d.) vadásztársaságbeli tisztségviseléstől eltiltás 2 évre (közgyűlési hatáskör); e.) kizárás (közgyűlési hatáskör). 3.) A fegyelmi büntetés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. A próbaidő 1 hónapnál rövidebb, 2 évnél hosszabb nem lehet. A próbaidőre felfüggesztés nem alkalmazható a 4. (2.) bek. d.) és e.) pont fegyelmi büntetés esetén. 4.) A fegyelmi eljárás során a 2.a d.) fegyelmi büntetés esetén fegyelmi büntetés idejének pontos kezdetét és végét az ügyben eljáró Fegyelmi Bizottság a határozat rendelkező részében köteles megjelölni. 5.) A vadászati jog felfüggesztése esetén a fegyelmi határozatban megjelölt időre a vadász fegyvereit letétbe kell helyezni, a Fegyelmi Bizottság által megjelölt helyen és módon. A vadászati jog felfüggesztése esetén a vadász nem vadászhat, tisztségre nem választható, vadászrészt nem kaphat. Kötelezettségei viszont nem szünetelnek, így különösen tagdíjfizetési kötelezettség, vadgazdálkodási berendezések létesítésében való közreműködés, közösségi munka. 6.) Akit bármely vadásztársaságból kizártak, a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év elteltével vehető fel újra tagnak. 7.) A kiszabott fegyelmi büntetéseknek és intézkedéseknek minden esetben meg kell felelniük. A Fegyelmi Szabályzatban meghatározott céloknak. A büntetések és intézkedések közül az eset összes körülmények mérlegelése és értékelése során azt kell alkalmazni, amelyik legjobban igazodik az elkövető személyéhez, a cselekmény tárgyi súlyához, arányban áll a mulasztással, jogsértéssel. 4

5 Az eljárás során értékelni kell az elkövető korábbi vadászati, egyéni magatartását, összes tevékenységét, a cselekményt enyhítő és súlyosbító, valamint a terhelő és mentő körülményeket. IV. fejezet Fegyelmi szervek: 5. a.) A Vadásztársaság Fegyelmi Bizottsága; b.) a Vadásztársaság Közgyűlése Fegyelmi Bizottság 6. 1.) A vadásztársaság vezető szervei választásával egy időben három Fegyelmi Bizottságot (elnököt és tagokat) választ. A Fegyelmi Bizottság határozatképességéhez háromtagú bizottság három tag jelenléte szükséges. 2.) A vadásztársaság Fegyelmi Bizottságának hatáskörébe tartozik a vadásztársaság elnökét, az ellenőrző bizottság, valamint a fegyelmi bizottság elnökét kivéve a vadásztársasági tagok és tisztségviselők fegyelmi ügyének kivizsgálása. 3.) A kivizsgálás eredményéről és a fegyelmi vétség jellegétől függően a Fegyelmi Bizottság első fokon saját hatáskörben hoz fegyelmi határozatot és állapítja meg a fegyelmi büntetéseket. A 4. (2.) bek. d.), e.) pontjában megállapított fegyelmi büntetésekre javaslatot tesz a Közgyűlésnek. 4.) Elfogultság felmerülése esetén az Intéző Bizottság dönt az érintett bizottsági tag meghallgatása után mely határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 5.) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság tagja érintett az elfogultságban, úgy az Intéző Bizottság ideiglenesen megbízhatjaavadásztársaság más tagját a fegyelmi bizottságban valórészvételre. Ha a fegyelmi bizottság elnöke érintett vagy elfogult, a kivizsgálás levezetésére csak Intéző Bizottsági tag jelölhető ki. Ha a Fegyelmi Bizottság több tagjával kapcsolatban merül fel az elfogultság gyanúja, a Közgyűlés eseti jelleggel a tagok közül másik 3 tagot jelöl ki a fegyelmi eljárás lefolytatására.. 6.)A fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi határozat meghozatalát követően soron kívül köteles tájékoztatni az Intéző Bizottságot, a soron következő közgyűlést ugyancsak tájékoztatni köteles a saját hatáskörben hozott döntéseiről. 5

6 7.) Fegyelmi eljárásban nem vehet részt a Vadásztársaság Fegyelmi Bizottságának azon tagja, aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel hozzátartozói viszonyban van, illetve akivel szemben elfogultsági kifogást terjesztettek elő. 8.) A fegyelmi eljárás kezdetekor köteles bejelenteni a Fegyelmi Bizottsági tag, illetve az eljárás alá vont személy, amennyiben egymással hozzátartozói viszonyban állnak. Ennek elmaradása esetén, amennyiben az eljárás során fény derül a hozzátartozói viszonyra, az eljárást meg kell szüntetni, és új eljárást kell lefolytatni az eljárás alá vonttal szemben, amely eljárásban a az Intéző Bizottság által kijelölt tag vesz részt. 9.) Fegyelmi eljárásban nem vehet részt az eljárás alá vont személy, a sértett és ezek hozzátartozója, aki az ügyben bármilyen más oknál fogva érdekelt vagy annak megbízottja,akit az ügyben tanúként kell kihallgatni, továbbá akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. Közgyűlés 7. 1.) A vadásztársaság Közgyűlése bármely ügyben eljárhat I. fokon. Dönt a Fegyelmi Bizottság által előterjesztett tisztségviseléstől eltiltás, valamint a kizárási javaslat tárgyában. Másodfokon dönt a Fegyelmi Bizottság által hozott elsőfokú határozatok tárgyában. 2.) Amennyiben a Közgyűlés nem ért egyet e Fegyelmi Bizottság javaslatával, saját hatáskörben más enyhébb, vagy súlyosabb fegyelmi büntetést szabhat ki. V. fejezet Elsőfokú eljárás szabályai: 8. 1.) A fegyelmi eljárás megindítását a vadásztársaság bármely tagja kezdeményezheti. Az eljárás lefolytatását a vadásztársaság elnöke írásban rendeli el. A vadásztársaság elnöke, az intéző bizottság elnöke, a fegyelmi bizottság elnöke ellen a fegyelmi eljárást a Közgyűlés rendeli el. Ezzel egyidejűleg írásban értesítik a fegyelmi eljárás alá vontat is. ) A fegyelmi eljárást a elrendelő iratban meg kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját alátámasztják. 2.) A fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult személy, vagy szerv a vadászattal összefüggő fegyelmi vétség gyanúja esetén baleset-megelőzési célzattal az elrendeléssel egyidejűleg legfeljebb harminc napra az érintett tag vadászati jogait felfüggesztheti. 6

7 3.) Az eljárás elrendelésétől számított 15 napon belül a Fegyelmi Bizottság tárgyalást tűz ki, s arra az érdekelteket meghívja. 4.) A fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti, folytatja le. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően vizsgálni kell, hogy az adott cselekmény nem évült-e el. Elévült a cselekmény, ha a fegyelmi vétség elkövetése óta hat hónap már eltelt, vagy a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi jogkör gyakorlójának több mint három hónapja tudomása van, de fegyelmi eljárást három hónap alatt nem kezdeményezett. 5.) Ha a fegyelmi eljárás alapját képező ügyben büntető vagy szabálysértési eljárás indult, az elévülés a büntető, vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezésekor kezdődik. 6.) Az ügyben eljáró Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás elrendelését követő tizenöt napon belül írásban az indokok megjelölésével értesíteni köteles a fegyelmi eljárás megindításáról az eljárás alá vont személyt és egyben köteles tárgyalást kitűzni. Az erről szóló értesítésnek a tárgyalás napját legalább nyolc nappal meg kell előznie. 7.) A tárgyalásra meg kell hívni az eljárás alá vont személyt, esetleges jogi képviselőjét, úgyszintén szükség szerint azokat, akiknek a fegyelmi vétség elkövetéséről közvetlen tudomásuk van. Be kell szerezni a cselekménnyel kapcsolatos és fellelhető egyéb bizonyítékokat (okiratokat, jegyzőkönyveket, stb.) is. 8.) A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A nyilvánosság a tárgyalás bármely szakában az eljárás alá vont személy, vagy jogi képviselője kérelmére kizárható. A Fegyelmi Bizottság a nyilvánosságot hivatalból is kizárhatja. 9.) A fegyelmi ügy tárgyalásán az eljárás alá vont személy elé kell tárni a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket és körülményeket, és módot kell neki adni arra, hogy észrevételeit, védekezését szóban vagy írásban előterjeszthesse. Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy védekezésében név és lakcím megjelölésével tanúkat jelent be, e személyeket a Fegyelmi Bizottság szükség esetén a tárgyalás elnapolásával köteles a tárgyalásra meghívni, amennyiben ez a valóságos tényállás felderítése érdekében szükségesnek mutatkozik. 10.) A Fegyelmi Bizottság köteles lehetővé tenni, hogy a fegyelmi eljárás alá vont személy a tárgyalás egész időtartama alatt kivéve a határozathozatalt megelőző zárt tanácskozást jelen legyen, a Fegyelmi Bizottság elnökének engedélyével a tanúkhoz kérdéseket intézhessen, a tanúvallomásokra és egyéb bizonyítékokra észrevételt tegyen. 11.) Nem hallgatható ki tanúként, akitől testi vagy szellemi fogyatékossága miatt helyes vallomás nyilvánvalóan nem várható. Megtagadhatja a vallomástételt az eljárás alá vont személy hozzátartozója. 12.) Ha az eljárás alá vont személy valamely határnapon hibáján kívül nem jelent meg, vagy valamely határidőt hibáján kívül mulasztott el, 8 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet 7

8 elő. Ezt a határidőt az elmulasztott határnaptól kell számítani, ha azonban a mulasztás csak később jutott a félnek, vagy jogi képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetve az akadály megszűnésével veszi kezdetét. 30 napon túl azonban igazolási kérelem nem terjeszthető elő. 13.) A bizonyítás kivételesen indokolt esetben a Fegyelmi Bizottság elnöke vagy az általa ezzel megbízott bizottsági tag által is felvehető. A fegyelmi eljárás alá vontat ennek a helyéről és időpontjáról is legalább nyolc nappal előbb értesíteni kell. 14.) A fegyelmi eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás alá vont a szóbeli meghallgatáson előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg és távollétét előzetesen nem menti ki. 15.) Az eljárás során megtartott minden tárgyalásról és bizonyítás-felvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a tanúvallomásokat, valamint az eljárás alá vont személy szóbeli előterjesztéseit és nyilatkozatait fel kell venni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az eljáró fegyelmi szerv megnevezését, a meghallgatás helyét, idejét, a jelenlévő személyek nevét és az eljárás tárgyát. 16.) A tanúk vallomásait, valamint az eljárás alá vont nyilatkozatait e személyekkel alá kell íratni. A jegyzőkönyv több oldalára kiterjedő vallomás, illetőleg nyilatkozat esetén valamennyi oldalt alá kell íratni. Ha az említett személyek az aláírást megtagadják, ezt a tényt, valamint ennek okát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság jelenlévő tagjai és a fegyelmi eljárás alá vont is köteles aláírni. 17.) Az első fokú fegyelmi eljárást az elrendeléstől számított harminc napon belül be kell fejezni. E határidőt rendkívül indokolt esetben a Fegyelmi Bizottság további harminc nappal meghosszabbíthatja. 18.) A Vadásztársaság Fegyelmi Bizottsága az ügy kivizsgálása után döntést hoz. A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni az enyhítő és súlyosító körülményeket, így különösen a kötelességszegés súlyát és ismételtségét, a szándékosság, illetve a gondatlanság fokát, valamint az okozott kárt. Vizsgálni kell, hogy az elkövetett vétség közvetlenül vagy közvetett módon sértette-e és milyen mértékben a Vadásztársaság és a vadászat jó hírét és társadalmi elismertségét. 19.) A fegyelmi döntéseket a Fegyelmi Bizottság szótöbbséggel hozza. Ha a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelemsértés nem bizonyosodott be, az eljárást bizonyíték hiányában, ha az eljárás alá vont fegyelmi vétséget nem követett el fegyelmi vétség hiányában, illetve ha a vizsgálat közben derül ki, hogy a fegyelmi vétség elévült, az eljárást elévülés címén meg kell szüntetni. Erről a fegyelmi eljárás alá vontat írásbeli határozattal értesíteni kell. Ha az eljárás során a fegyelmi vétségnek a fegyelmi eljárás alá vont személy által történt elkövetése bebizonyosodott, az eljáró Fegyelmi Bizottság határozatot hoz, amelyben a fegyelmi büntetések valamelyikével sújtja az elkövetőt. 8

9 20.) A határozatot nyolc napon belül írásba kell foglalni. Az írásba foglalt határozatot a Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá, és egyúttal gondoskodik annak az érintettek részére történő megküldéséről. A fegyelmi határozat bevezető részből, rendelkező részből és indoklásból áll. A bevezető rész tartalmazzaaz eljáró fegyelmi szerv megnevezését, a határozathozatal idejét,az eljárás alá vont személy adatait.a rendelkező rész tartalmazzaa megállapított fegyelmi vétség megjelölését,a Fegyelmi Szabályzat meghatározott pontjára hivatkozással a kiszabott fegyelmi büntetést,az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viseléséről történő rendelkezést,a jogorvoslati (fellebbezési) lehetőséget, annak határidejét és azt, hogy a fellebbezést hol kell benyújtani.az indoklás tartalmazzaaz eljárás során bizonyított tényeket és körülményeket, az elkövetett cselekmény rövid leírását, az eljárás alá vont által indítványozott, de a fegyelmi bizottság által nem foganatosított bizonyítási cselekményeket, az elutasítás indokában megjelölésével,a súlyosító és enyhítő körülményeket. 21.) A szóban kihirdetett határozatot a kihirdetéskor a jelen lévő eljárás alá vont személy, vagy jogi képviselője, illetve az eljárás megindítására jogosult személy tudomásul vehetik, és fellebbezési jogukról lemondhatnak. Nyilatkozatukat jegyzőkönyvbe kell foglalni és mindkét jelen lévő fél általi tudomásulvétel esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke a kihirdetett határozatot jogerősíti. 22.) Az írásba foglalt fegyelmi határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vontnak, a Vadásztársaság Intézőbizottságának, az esetleges sértettnek, továbbá a fegyvertartási engedélyt érintő határozatról a lakóhely szerint illetékes rendőrhatóságot is értesíteni kell.a jogerős fegyelmi határozatot a Vadásztársaság legközelebbi közgyűlésén teljes egészében ismertetni kell. 23.) Ha a fegyelmi eljárás során szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a Fegyelmi Bizottság elnöke erről köteles értesíteni a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultat, aki a rendelkezésére álló konkrét bizonyítékok megjelölésével köteles bejelentést tenni a területileg illetékes rendőri vagy ügyészi szervnek. Amennyiben a fegyelmi eljárás megindítását követően az eljárás alá vont személy által elkövetett cselekménnyel összefüggésben szabálysértési, vagy fegyelmi eljárás indul, illetve más hatóság előtt folyamatban lévő ügyben hozandó határozat befolyással lehet a fegyelmi ügy érdemi eldöntésére, a Fegyelmi Bizottság határozat hozatalával elrendelheti a fegyelmi eljárásnak a szabálysértési, büntetőeljárás, vagy más hatóság előtti eljárás jogerős befejezéséig történő felfüggesztését. A fegyelmi eljárást felfüggesztő határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 24.) Az eljárással felmerült költségeket az eljárás alá vont személy marasztalása esetén az eljárás alá vont köteles viselni, a fegyelmi eljárás megszüntetése esetén pedig a Vadásztársaság.Az eljárás költségeiként térítendő a Fegyelmi Bizottság tagjainak igazolt készkiadásai, a bizonyítási eljárással kapcsolatban felmerült kiadások, ideértve a tanú által kért és igazolt utazási költség. 25.) Fegyelmi eljárás alatt álló tag az eljárás befejezéséig a vadásztársaságból nem léphet ki. 9

10 26.) A fegyelmi döntéseket a fegyelmi szervek ha az Alapszabály minősített többséget nem ír elő szótöbbséggel hozzák. VI. fejezet 9. Fellebbezési eljárás szabályai: 1.) A Fegyelmi Bizottság határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez, mint másodfokú fegyelmi szervhez. Fellebbezéssel élhet az eljárása alá vont és a sértett, valamint a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult tisztségviselő. A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtásárahalasztó hatálya van. 2.) A fellebbezést, vagy egyéb jogorvoslatot az első fokon eljárt fegyelmi szervnél írásban kell benyújtatni. A fellebbezést a Fegyelmi Bizottság az összes iratokkal és bizonyítékkal köteles 8 napon belül az ügy elbírálására jogosult szervhez közgyűlés, bíróság átadni. 3.) Ha a Fegyelmi Bizottság azt észleli, hogy a fellebbezés elkésett, ezt köteles jegyzőkönyvben megállapítani és a elutasítani. Az elutasító döntés ellen önálló fellebbezésnek van helye. Ha a fellebbező az elkésett fellebbezésének benyújtásával egyidejűleg mulasztását igazolja, a Fegyelmi Bizottság köteles a fellebbezést, az igazolási kérelmet, valamint az eljárás teljes iratanyagát nyolc napon belül felterjeszteni döntés végett a Közgyűléshez. A Közgyűlés ebben az esetben először az igazolási kérelem tárgyában dönt, majd annak elfogadása esetén teszi meg a szükséges intézkedéseket a fegyelmi ügy másodfokú tárgyalásra. 4.) A másodfokú fegyelmi szerv az iratok kézhezvételét követő harminc napon belül köteles az ügyben tárgyalást tartani és érdemi határozatot hozni. 5.) A Vadásztársaság Közgyűlésének a fegyelmi ügy tárgyalását külön napirendi pontként kell a közgyűlésre szóló meghívóba felvenni. A közgyűlésen a fegyelmi ügy kivizsgálásáról a Fegyelmi Bizottság elnöke tesz jelentést, részletesen indokolja a Fegyelmi Bizottság határozatát. 6.) A közgyűlésen a fegyelmi eljárás alá vont vadásztársasági tag a védekezését előterjesztheti, illetve akinek a vadásztársaság tagjai kérdéseket tehetnek fel. A közgyűlésre igazolhatóan szabályszerűen meghívott eljárás alá vont személy távolléte nem akadálya annak, hogy ügyében a Közgyűlés döntsön. A közgyűlésen szükség esetén bizonyítás kiegészítésére is sor kerülhet. 7.) A Közgyűlés az első fokon kiszabott fegyelmi büntetést enyhítheti, illetőleg súlyosíthatja. A fegyelmi büntetés azonban nem súlyosítható, ha csak az eljárás alá vont személy jelentett be fellebbezést. Ha a fellebbezést a Közgyűlés alaptalannak tartja, azt az első fokú 10

11 határozat hatályban tartása mellett elutasíthatja. Ha a másodfokú eljárás eredményeként a fegyelemsértés nem bizonyosodott be, az eljárást bizonyíték hiányában, ha az eljárás alá vont fegyelmi vétséget nem követett el fegyelmi vétség hiányában, illetve ha a vizsgálat közben derül ki, hogy a fegyelmi vétség elévült, az eljárást elévülés címén a Közgyűlés megszünteti. 8.) Ha az első fokú eljárás során jelentős eljárási szabályszegés történt, továbbá ha további nagy terjedelmű bizonyítás vagy az eljárás megismétlése mutatkozik szükségesnek, a Közgyűlés az első fokú határozatot hatályon kívül helyezheti és a Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasíthatja. Ebben az esetben a hatályon kívül helyező határozatnak tartalmaznia kell az első fokú döntés ismertetését, a hatályon kívül helyezés okait, továbbá az új eljárásra vonatkozó utasításokat. 9.) Mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárás költségeit a fegyelmi büntetés másodfokú fegyelmi szerv általi súlyosítása esetén az eljárás alá vont személy, az eljárás megszüntetése esetén pedig a Vadásztársaság köteles viselni. Az elsőfokú határozat hatályban tartása, illetve a fegyelmi büntetés enyhítése esetén az eset összes körülményeire tekintettel dönt az első és másodfokú eljárási költségek viselésének arányáról. Az első fokú határozat hatályon kívül helyezése esetén a másodfokú szerv csak a másodfokú eljárással felmerült költségek összegét állapítja meg. 10.) A másodfokú eljárásban az első fokú eljárás szabályait megfelelően kell alkalmazni. A közgyűlés határozatát nyolc napon belül írásba kell foglalni és az érdekelteket a határozat egy példányának megküldésével értesíteni kell. Az írásba foglalt határozatot a Közgyűlés elnöke írja alá. 11.) A másodfokon hozott fegyelmi határozat jogerős, ellene további fellebbezésnek helye nincs. 12.) A fegyelmi szerv a határozatot hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy hasonló nyilvánvaló elírás esetén hivatalból is bármikor kijavíthatja. Fegyelmi határozat bírósági felülvizsgálata: 1.) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a vadásztársaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 2.)Ha a határozatot a jogi személy vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy képviseletét elláthatná, a perben a vadásztársaságot a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. 11

12 3.)A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól: 1.) A felelősségre vont mentesül a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól: - a fegyelmi büntetés eredményes letöltésével, - a bek. a.) pontban meghatározott intézkedés esetén a próbára bocsátás leteltének napján, - a bek. b.) pontban meghatározott intézkedés esetén a határozat jogerőre emelkedése napján, - kizárás, fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év után. VII. fejezet Vegyes rendelkezések 1.) Ez a Fegyelmi Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 2.) E Fegyelmi Szabályzatot a vadásztársaság közgyűlése napján megtárgyalta és a 11/97 számú közgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta. Deszk, Molnár Sándor VT elnök Schultz József VT titkár 12

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya 1. (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban:

Részletesebben

DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA

DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA 2 DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY (DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA AKADÉMIA) 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ÚJ VÁRALJA SOR 20. E-mail: dkks.kosar@gmail.com Honlap:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Budapest 20145. (2015.

Részletesebben

A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya

A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya A Komárom Esztergom Megyei Bíróság Pk. 60.118/1990/2. számú határozata által, 409. sorszám alatt nyilvántartásba

Részletesebben

2000. évi I. törvény. Az egyházi bíráskodásról szóló. egységes szerkezetben

2000. évi I. törvény. Az egyházi bíráskodásról szóló. egységes szerkezetben 2000. évi I. törvény Az egyházi bíráskodásról szóló 2005. évi VI. törvény és a 2006. évi III. törvény módosításokkal egységes szerkezetben Az egyház bírói hatalma Jézus Krisztusnak, mint az Anyaszentegyház

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZATA

FEGYELMI SZABÁLYZATA AKASZTÓI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA Módosítás tervezet F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T az AKASZTÓI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET RÉSZÉRE A horgászattal kapcsolatos jogszabályok és egyéb rendelkezések

Részletesebben

PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2006. november 30-án A határozat száma: 82/2006-2007.(XI. 30.) Szenátus Hatálybalépés: 2006. december 1. A szabályzat karbantartásáért

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ elnöksége a 21/2009. számú határozatával fogadta el. Az MLSZ elnöksége a 119/2009.(06.25.) számú határozatával módosította Az MLSZ Elnöksége a 69/2010. (04.14.) számú

Részletesebben

Tartalomjegyzék A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata... 3

Tartalomjegyzék A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata... 3 Tartalomjegyzék A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata... 3 Preambulum... 3 Fogalmak... 3 A szabályzat hatálya... 4 Alapelvek... 4 Az együttműködés szabályai... 5 Adatkezelés,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú )

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület teljes neve:..... Az Egyesület rövidített neve:.. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése:... 2. Az Egyesület székhelye:.. 3. Az

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ elnöksége a 21/2009. számú határozatával fogadta el. Az MLSZ elnöksége a 119/2009.(06.25.) számú határozatával módosította Az MLSZ Elnöksége a 69/2010. (04.14.) számú

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A törvény célja, - biztosítsa a természetes és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatos felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való pártatlan

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET

MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Marcali Turul Íjász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk. 57.-65.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A (továbbiakban: MJSZ) a jégkorong-sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról és átigazolásáról, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

C/14 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JOGINTÉZMÉNYEK

C/14 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JOGINTÉZMÉNYEK A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE A gazdasági társaságok napi döntéseket igénylő kérdéseiben a legfőbb döntést hozó szerv összehívásának társasági formánként szabályozott és garanciális okokból betartandó

Részletesebben