Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Rákóczifalva Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdésében meghatározott ügylet, b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, c) előirányzat-módosítás: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett, d) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi (fizetési) számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is, e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

2 (2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése: a) Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet b) Áht.: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény c) Áht.vr: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet d) Költségvetési tv: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény e) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény f) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CCIV. törvény A rendelet hatálya 3. (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök. (3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személlyel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma 4. A Képviselő-testület az Áht. 23. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére - a teljesítési adatokkal kiegészítve - ezen szerkezetben történik 1-5 számú mellékletek alapján. 5. Az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1-5. számú melléklete tartalmazza.

3 6. A képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg: a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a Közös Önkormányzati Hivatal -, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a felsorolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza. b) A Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal intézményi kiadásait és bevételeit a 4/b sz. melléklet szerint hagyja jóvá. c) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti (címenkénti) kiadásait és bevételeit a 4/a sz. melléklet rögzíti. d) Az Önállóan működő intézmények kiadásait és bevételeit a 4/b - 4/d melléklet rögzíti e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások - az 5, 9 sz. mellékletek szerinti felsorolásban mellékletenként egy-egy címet alkotnak. 7. (1)A képviselő-testület az Áht. 23. (3) bekezdése, valamint az Áht. vr. 24. (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat évre általános tartalékát e Ft-ban hagyja jóvá. Céltartalékát 0 e Ft-ban hagyja jóvá. (2)Rendkívüli esemény esetén a kiadási előirányzatok felülvizsgálatával, azok közötti átcsoportosításával biztosítja az önkormányzat a fedezetett. (3) Az átmeneti és rendkívüli segélykeretből 500 e Ft összegig a polgármester rendkívüli helyzet esetén a rászorultak részére segítséget nyújthat, melyről köteles a soron következő testületi ülésen tájékoztatást nyújtani a testület részére. (4) Az Önkormányzat többletbevétele keletkezik intézményi működési bevétel és az önkormányzatok sajátos működése jogcímen az önkormányzatnak ezen összeget általános tartalékba kell helyezni az előre nem látható kiadásokra. 8. Az Áht. vr. 24. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények évre engedélyezett létszámkerete: január 01-től 101,5 Költségvetési szervenként és közfoglalkoztatottak létszámának részletezését a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. 9. Az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja és az Áht. vr a szerint az Önkormányzat a évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10 sz. melléklete tartalmazza.

4 10. A Képviselő-testület a évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület a évi költségvetés költségvetési intézményenkénti likviditási tervét e rendelet 12/a-12/d sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. A költségvetés bevételei és kiadásai 12. (1) A Képviselő-testület figyelemmel az Áht. 23. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes évi költségvetését: ebből: ebből: állapítja meg ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással ezer Ft költségvetési egyenleggel ezer Ft finanszírozási bevétellel ezer Ft előző évi pénzmaradvány 0 ezer Ft felhalmozási célú hitel ezer Ft finanszírozási kiadással ezer Ft készfizető kezességvállalás 13. A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 14. A Képviselő-testület - az Áht. 6. (3) bekezdésében foglaltak alapján - a évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait: ezer Ft működési költségvetéssel ebből: ezer Ft személyi juttatással ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval ezer Ft dologi kiadással

5 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft egyéb működési célú pénzeszközátadással ezer Ft általános tartalék 0 ezer Ft céltartalék ezer Ft felhalmozási költségvetéssel ebből: ezer Ft beruházások 0 ezer Ft felújítási 0 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadások állapítja meg. 15. A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását a 4/a, 4/b,4/c, 4/d mellékletek szerint állapítja meg. 16. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési feladatok kiadásait és bevételeit a 3/a. sz. melléklet, a működési célú támogatásokat a 9. sz. melléklet, felhalmozási feladatok kiadásait és bevételeit a 3/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. A Képviselő-testület az Áht. vr. 24. (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján: a) a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 5 sz. melléklete szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 18. Az e rendeletben meghatározott címek közötti, a 4/a, 4/b, 4/c és 4/d mellékleten belül a költségvetési szervek közötti, személyi juttatás növelést tekintettel az Áht. vr nak előírásaira - csak a Képviselő-testület engedélyezhet. 19. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmények e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

6 (2) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. (3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata. (4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be arányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások, (5) A 11. számú mellékletben bemutatott kötelezően ellátandó feladatokra nem nyújt fedezetet az állami támogatás és a feladathoz kapcsolódó saját bevétel összege. Az önkormányzat helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló központi forrásból kívánja a kiadások és a bevételek különbségét - pályázat útján - biztosítani. (6) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani, továbbá Bölcsődei ellátás, Rákóczi-gyűjtemény, Zánka üdültetési feladatok. 20. A Képviselő-testület vagyontárgyai értékesítése tekintetében figyelemmel a költségvetési tv. 6. (5) bekezdésében c pontjába foglalt egyedi bruttó 25 millió Ft-os értékhatárra és a Nv. tv. 13. (1), 14. (2) bekezdéseiben foglaltakra is - az ingatlanok értékesítéséből, a helyiség értékesítésből, a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket beruházásara fordíthatja és felhatalmazza a polgármestert ezen többletbevételek terhére helyi rendeletben meghatározott értékhatárig ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester a munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 21. (1) A polgármester az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 20 millió Ft összegű likviditási célú hitelkeretszerződést írjon alá. 22. A évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható,

7 amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 23. Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. 24. A költségvetési tv. 65. alapján az Áht. 97. (3) bekezdése alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára ,- Ft. Ezzel összhangban a 200 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű éven belüli amortizálandó eszköznek tekintendők. 25. (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós). (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésén tájékoztatja. (5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli,

8 az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (7)Az Áht.vr. 35. (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig történhet. 26. (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. - (2) A költségvetési szervek figyelemmel a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41. (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben: - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, - garanciát és kezességet nem vállalhatnak, - értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhatnak, és nem bocsáthatnak ki, 27. (1) Az Áht. 71. (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 150 millió Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert írásban tájékoztatni. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselőtestület dönt. 28. (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, zárolhatja, csökkentheti, törölheti. (3) A zárolás nem vonatkozhat: a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás, b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint d) a segélyek

9 előirányzataira. (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt. III. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatályba léptető rendelkezések 29. (1)Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni a évi költségvetés végrehajtása során. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. (3) Az Áht. 25. (3) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek. (2) A rendelet kihirdetéséről, a jegyző gondoskodik. Rákóczifalva, február 26. Kósa Lajos polgármester Török István jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Rákóczifalva, február 27. Török István jegyző

10 INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 111. (6) bekezdése alapján a 24. (2) bekezdésétől eltérően a évi költségvetési rendeletet, határozatot február 12-éig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, majd ezt követő 30 napon belül kell a Képviselő-testületnek elfogadni. Rákóczifalva Város Önkormányzata február 12-ei ülésén tárgyalta először a évi költségvetést. Fent leírtakra tekintettel szükséges a Rákóczifalva Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselőtestület elé terjeszteni.

11 Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján I. Az önkormányzati rendelet hatásvizsgálat a) Társadalmi hatásai: Források teremtése az önkormányzati közszolgáltatások keretében az állammal közösen ellátott feladatokra. A lakosság részére az eddig működtetett ellátórendszer igénybevételére. b) Gazdasági hatása: Biztosítja az intézmények működését és a feladatok ellátását, közvetett hatása a gazdasági környezet számára nyilvánossá tett önkormányzati cél és eszközrendszer, mely mozgósító erő jelenthet a gazdaság szereplői számára. c) Költségvetési hatása: A kitűzött célok megvalósításához erőforrásokat rendel, összehangolja a gazdasági feladatokat. d) Környezeti következményei: Nincsenek. e) Egészségügyi követelményei: Nincsenek. f) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem generál többlet adminisztrációt. II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 111. (6) bekezdése szerint a évi költségvetési rendelettervezett február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, mely alapján a rendeletalkotás elkészült. III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a) Személyi feltételek: Adottak, de szükséges a humánerőforrás gazdálkodás hatékonyságának növelése. b) Szervezeti feltételek: Adottak, de hatékonyságnövelő intézkedések szükségesek a szervezeti feltételek optimalizálására, a hosszabb távú eredmények megalapozása érdekében. c) Tárgyi feltételek: Biztosítottak. d) Pénzügyi feltételek: A rendeletben meghatározottak szerint.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének.../2012. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének.../2012. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének../2012. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről ROHOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE a 2013. évi költségvetésről a 3/2013. (III.26) és a /2013. (IV.29) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

I.Fejezet. A rendelet hatálya

I.Fejezet. A rendelet hatálya Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(III. 05.) önkormányzati rendelete Zalalövő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Zalalövő Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben