ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT VÁLLALKOZÓK, ŐSTERMELŐK, EGYÉB SZERVEZETEK VALAMINT ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya szerint a Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma: 812/1997/F. számú ÁPTF határozat (1997. november 26.), I-P/200/2002. számú PSZÁF határozat (2002. március 21.), (a továbbiakban: Számlavezető hely, Takarékszövetkezet) mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott ügyfélkör (vállalkozások, kisvállalkozások, őstermelők, egyéb szervezetek, önkormányzatok) részére forint fizetési számlát, elkülönített számlát (a továbbiakban: fizetési számla, fizetési számla=pénzforgalmi számla) nyit és vezet, valamint lekötött betét számlát kezel. A Felek között a Számla nyitása és vezetése, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi, betéti és egyéb szolgáltatások tárgyában létrejött vonatkozó szerződés, az Üzletszabályzat, ÁSZF és a Hirdetmény, vonatkozó része(i) együttesen határozzák meg a szerződési feltételeket, mely a Pft. értelmében keretszerződésnek minősül. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos valamely kérdést az adott Keretszerződés, az ÁSZF vagy a Hirdetmény nem szabályoz, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint a Magyarország jogszabályainak elsősorban a Hpt., Pft. és a pénzforgalommal kapcsolatos MNB rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Takarékszövetkezet valamely, az ÁSZF hatálya alá eső Szolgáltatásnyújtása során a Magyar Posta Zrt. illetve a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: MTB Zrt.) szolgáltatását veszi igénybe, vagy közvetíti, e vonatkozásban a Magyar Posta Zrt., illetve a MTB Zrt. megfelelő szerződési feltétételei (üzletszabályzata, egyéb szabályzatai) is irányadónak tekintendők. 1) Fogalom meghatározások A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazása tekintetében: Aláírás bejelentő karton: A Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány, amelynek cégszerű/ szabályszerű aláírásával a számlatulajdonos a fizetési számlája felett rendelkezni jogosult személyeket, aláírás mintájukat és a rendelkezésük módját (együttes vagy önálló rendelkezési jog) és az általuk kötelezően használandó a Számlatulajdonos géppel vagy kézzel kiírt betű szerinti nevét vagy ezt tartalmazó bélyegző lenyomat mintáját jelenti be Takarékszövetkezetnek, és amelyet a Takarékszövetkezet érvénybe helyezett. Árfolyam: A MTB Zrt. által az aktuális Hirdetményben közzétett a magyar forint és egy adott valuta/deviza vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett vételi,- eladási,- és középárfolyamok. Banki munkanap: Minden olyan naptári nap, amelyen a Takarékszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Érvényes: február 04-től 1

2 Belföldi fizetési forgalom: Azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető fél, pénzforgalmi szolgáltatója Magyarország határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. Betét: A Ptk. szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezetnél Számlatulajdonos, mint betétes által elhelyezett betéti összeg, ideértve a fizetési számla szerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betétszámla: A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között a Betétszámla nyitása és vezetése tárgyában létrejövő megállapodás. A betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet köteles a Számlatulajdonos által lekötött pénzeszközök után a szerződés szerinti kamatot és betét összegét a szerződés szerint megfizetni. Betétszerződés: A Takarékszövetkezet és a betétes között, adott betéti szolgáltatás tárgyában létrejött Ügyfélszerződés. BIC(SWIFT) kód: A Takarékszövetkezet saját nemzetközi egyedi azonosító kódja a SWIFT rendszerben. EBKM: 82/2010(III.25.) Korm. rendelet alapján kiszámított egységesített betéti kamatlábmutató. Egyedi azonosító: A fizetési számla, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelmű azonosítása céljából a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyfél számára meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció. Elkülönített számla: A Számlatulajdonos nevére Fizetési számla szerződés alapján a Takarékszövetkezetnél nyitott a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alóli kivett pénzeszközeinek nyilvántartására, kezelésére szolgáló számla. Értéknap: Az a nap, amelyet a Takarékszövetkezet a fizetési művelet tekintetében az elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás (ideértve a kamatelszámolást is) szempontjából figyelembe vesz. Fedezet: A fizetési megbízások teljesítéséhez, a megbízásokban szerződésekben, megállapodásokban meghatározott fizetési számlán a Számlatulajdonos számára szabadon rendelkezésre álló egyenleg. Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére: A kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. Fizetési megbízás: A fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Érvényes: február 04-től 2

3 Fizető fél: Az a jogalany, a.)aki a fizetési számla tulajdonosaként Fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, b.) fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, c.) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. A Takarékszövetkezet fizető félnek tekinti a Számlatulajdonos felhatalmazása alapján a számla felett rendelkezésre jogosult személyt (rendelkező, kártyabirtokos, elektronikus csatorna felhasználó) egyaránt. Fizetési művelet: A fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla keretszerződés: A Takarékszövetkezet és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. Fizetési számla: Az a fizetési számla, amelyet a Számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. A fizetési műveletek teljesítésére szolgáló a Takarékszövetkezet által az ügyfél részére megnyitott fizetési számla, ideértve az elkülönített számlát is. Fix kamatozás: A betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt nem változik. Fordulónap: Az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul. Futamidő: A betét lekötésének kezdő és lejárati időpontja között eltelt időtartam, amely magában foglalja a betét kezdőnapját, de a lejárati napját nem. GIRO: A GIRO Zrt., mint a Hpt. alapján működő Elszámoló ház által működtetett belföldi, forint, fizetési elszámolási rendszer. GIRO Zrt.: GIRO Elszámolásforgalmi Zrt., a magyar pénzforgalmi elszámoló ház Hirdetmény: A Takarékszövetkezet ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, a jogszabályban meghatározott módon közzétett tájékoztató, melynek minden ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, valamint a Takarékszövetkezet honlapján (www.retkoztakarek.hu) megtekinthető. A szolgáltatások felsorolásán kívül tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő díjakat, jutalékokat és egyéb költséget. Hpt.: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos törvényt jelenti. InertGiro1: A Számlavezető hely az InertGiro1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, a Érvényes: február 04-től 3

4 pénznemek közötti átváltást igénylő, valamint papíralapon benyújtott egyszerű átutalást, a hatósági átutalást, és átutalási végzést, beszedési megbízások benyújtását és teljesítését. InterGiro2: A Számlavezető hely az InetrGiro2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezel fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalásokat, csoportos átutalásokat, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalásokat. Ismétlődő betétlekötés: Határozatlan futamidőre lekötött betétet a Takarékszövetkezet a betét fordulónapján automatikusan újra leköti a fordulónapkor hatályos Hirdetmény szerinti betéti kamatmérték szerint. A betétlekötési megbízás kezdő, első lekötési periódus szerinti kamatmértéket rögzíti, a további lekötési periódusokban érvényes és a Takarékszövetkezet által alkalmazott kamat mértékét a fordulónapkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Jóváírási nap: Az a nap amikor, a Takarékszövetkezet az általa a kedvezményezett Számlatulajdonos részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel növeli. Késedelmi kamat: Az a Hirdetményben meghatározott kamat, amelyet a Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos részére felszámítani az esedékesség napjától kezdődően, a késedelem idejére, amennyiben a Számlatulajdonos a takarékszövetkezetet megillető díjakat, jutalékokat és egyéb költségeket esedékességkor nem fizette meg. Könyvelési nap: Az a nap, amikor a fizetési művelet a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos fizetési számláján jóváírásra, illetve terhelésre kerül. Leköthető minimális összeg: A Takarékszövetkezet a betét lekötéshez (a betét számla megnyitásához) nyitó összeg elhelyezését írhatja elő, melynek minimális értékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza MNB: jelenti a Magyar Nemzeti Bankot Nemzetközi fizetési számlaszám: A nemzetközi fizetési forgalomban a fizetési számlák jelölésére szolgáló számlaszám (pénzforgalmi jelzőszám). A nemzetközi fizetési megbízások esetén IBAN számlaszám megadása szükséges a megbízás teljesítése érdekében. Az IBAN számlaszámot a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi jogszabály alapján képezi a fizetési számlaszerződés szerinti számlaszámból. OBA: Országos Betétbiztosítási Alap Pft.: A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló mindenkor hatályos törvényt jeleni. Rendelkezésre jogosult: A Számlatulajdonos képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a fizetési számla, elkülönített és/vagy betéti számla feletti rendelkezésre az általa feljogosított más személy. Számlakivonat: A fizetési számla forgalmáról és egyenlegéről a Takarékszövetkezet által jelen ÁSZFben meghatározott tartalommal és gyakorisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelenti. Számlahonos kirendeltség: Érvényes: február 04-től 4

5 A Takarékszövetkezet azon kirendeltsége, ahol a fizetési számla szerződés megkötése történt, illetve ahol a Számlatulajdonos fizetési számla szerződését és ügyfélanyagát a Takarékszövetkezet kezeli. Számlatulajdonos: A Takarékszövetkezet azon Ügyfele, aki a Takarékszövetkezettel számla nyitása és vezetése, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi és egyéb szolgáltatások tárgyában Szerződés(eke)t köt, és ilyen szolgáltatásokat vesz igénybe. Ügyfél: Az a természetes személy, aki részére a Takarékszövetkezet pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt. Üzletszabályzat: Az a dokumentum, amely meghatározza a Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és aminek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Takarékszövetkezet valamely szolgáltatást nyújt ügyfelei részére, illetve az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Takarékszövetkezettől. Változó kamatozás: A változó kamat az, amikor a futamidő alatt a kamat mértéke megváltozhat valamilyen külső tényező hatására, vagy a Takarékszövetkezet döntése alapján. A változást általában egy a Takarékszövetkezettől független érték változásához kötik. (Pl.: jegybanki alapkamat változása) VIBER: Az MNB által üzemeltetett belföldi Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, amely elsősorban a nagy összegű és rendkívül sürgős megbízások lebonyolítására szolgál. 2) A Fizetési Számla szerződés megkötése, a fizetési számla megnyitása valamint betét lekötés A Számlavezető hely fizetési számlát nyit és vezet azoknak az ügyfeleknek, akik annak nyitására a jogszabály erejénél fogva kötelezettek, illetve azoknak az egyéb ügyfeleknek, akik szabad akaratukból fizetési számla nyitásáról rendelkeznek. A Számlatulajdonos külön kérésére a Számlavezető hely a fizetési számla mellett - meghatározott célra szolgáló - elkülönített számlákat is nyithat. Az elkülönített számlák a fizetési számlával együttesen, egységes fizetési számlának tekintendők. A számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló jogszabályok állapítják meg. A pénzbetét (törzstőke) elhelyezésére kötelezett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek részére - a pénzbetét (törzsbetét) elhelyezése céljából - a Számlavezető hely számlát nyit, illetve a betét elhelyezéséről igazolást állít ki. Gazdasági társaság és szövetkezet esetében a nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmük benyújtásának igazolásáig, egyéb nyilvántartásba vétellel létrejövő jogi személyek esetében a nyilvántartásba történő bejegyzésük igazolásáig a fenti célra megnyitott számla pénzforgalom lebonyolítására (terhelések kezdeményezésére, illetve jóváírások fogadására) nem alkalmazható. A Számlavezető hely a Fizetési Számla Keretszerződésben, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, a fizetési számlán nyilvántartja a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti az azok terhére érkező fizetési megbízásokat, továbbá jóváírja a Számlatulajdonos javára érkező pénzeszközöket. Érvényes: február 04-től 5

6 A Számlavezető hely a forintban vezetett fizetési számla megnyitását a jogszabályokkal összhangban meghatározott igazoló okmányok benyújtásához köti. A hatályos pénzforgalmi jogszabályok alapján a forintban vezetett fizetési számla nyitásához szükséges okiratok: A Takarékszövetkezet a fizetési számlát a pénzforgalomra és számlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, a Számlatulajdonos létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) meghatározó okirat és amennyiben a Számlatulajdonos nyilvántartásba vételre kötelezett- nyilvántartásba vételét, vagy annak kezdeményezését igazoló okmányok alapján nyitja meg. A Fizetési Számla Keretszerződést a Takarékszövetkezet azon személlyel köti meg, aki(k) az alapító okirat, illetve a Számlatulajdonos nyilvántartásba vételéről szóló határozat szerint jogosult(ak) a Számlatulajdonos képviseletére, és bejelentheti(k) a fizetési számla felett rendelkező személyeket. a) jogi személy létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba már bejegyzett vállalkozás esetében a nyilvántartást vezető szervezettől származó, a nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat) eredeti, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, illetve közjegyző által hitelesített másolati példánya, közjegyző által, hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, valamint adószámát és statisztikai számjelét igazoló okirat (amennyiben azt a cégkivonat nem tartalmazza) b) törzskönyvi jogi személy költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek esetében az Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából lekért törzskönyv. nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy gazdasági társaság ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott alapító okiratának (társasági szerződésének) másolati példánya, közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, valamint ha cégbejegyzésre kötelezett és a fizetési számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítvány vagy annak ügyvédi ellenjegyzéssel hitelesített papír alapú másolata, c) általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozónak a Nemzeti - Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya. Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítvány. d) a fizetési számla nyitására nem kötelezett szervezet esetén a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányok, iratok. A fizetési számlát a Számlavezető hely azonnali hatállyal megszünteti, ha a nyilvántartásba még be nem jegyzett Számlatulajdonos a fizetési számla megnyitását követő 90 (kilencven) napon belül a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 (harminc) napnál nem régebbi okirattal (cégkivonat) nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. Érvényes: február 04-től 6

7 A fentieken kívül a Számlavezető hely felszólítja a Számlatulajdonos nevében eljáró, képviseleti joggal rendelkező személy(eke)t a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény szerinti ügyfél átvilágítás végrehajtása céljából az Azonosítási Adatlap kitöltéséhez szükséges dokumentumok bemutatására, adatok közlésére, valamint a Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltésére. Továbbá a Számlatulajdonos, illetve a nevében eljáró, képviseleti joggal rendelkező személy(ek) kötelesek a Számlavezető hely részére megadni a mikro vállalkozási minősítés elbírálásához szükséges foglalkoztatotti létszámra, árbevételre és mérlegösszegre vonatkozó adatokat, majd aláírásával/aláírásukkal jóváhagyni az 1. számú melléklet szerinti Nyilatkozatot. Törzskönyvi jogi személy esetében a Számlavezető hely eltekinthet a Nyilatkozat kitöltésétől. Betétügyletek általános rendelkezései A Számlavezető hely a Számlatulajdonos megbízása alapján lekötött betéti számlát nyit. A lekötött betéti számlán elhelyezett összeget a Számlavezető hely lekötött betétként kezeli. A betétlekötés feltétele, hogy a Számlatulajdonos rendelkezzen a Takarékszövetkezetnél a lekötés devizanemének megfelelő fizetési számlával vagy amennyiben az adott számlatípus esetén lehetséges a betétlekötés - elkülönített számlával. A Takarékszövetkezet betétlekötési megbízás megadásával egyidejűleg a lekötni kívánt összeget a fizetési számláról átvezeti a Számlatulajdonos nevére megnyitott betéti számlára. A betétet azon kezeli és tartja nyilván, a betét után kamatot fizet és a lekötött betétet a betétszerződés szerint visszafizeti. A betéti termék megnevezését, betétlekötés típusát, pénznemét, a kamatszámítás módját, a kamat mértékét, a betétlekötés és a kamatfizetés feltételeit, a futamidőket a betétbiztosítás szabályait, valamint a betéttel kapcsolatos egyéb szerződési feltételeket a betétlekötési megbízás jelen ÁSZF és a betétre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet jogosult a Hirdetményben meghatározni a leköthető minimális és maximális betétösszeg mértékét. A Takarékszövetkezet a Hirdetményben a lekötésre kerülő összegek nagyságától függő kamatsávokat is megállapíthat. A Takarékszövetkezet a lekötött betéteket lekötésenként külön betét számlán tartja nyilván. A betétek kamatozása, adott futamidőre nézve lehet fix vagy változó jellegű Hirdetményben illetőleg a betétlekötésre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint. A Takarékszövetkezet jogosult a betét után járó kamatot egyoldalúan módosítani. A változásról Hirdetményben, valamint a honlapon értesíti Számlatulajdonosait. Betétlekötési megbízás hiányában a fizetési számlán elhelyezett összeg látra szólóan kamatozik. Az eseti megbízásokhoz külön szerződéskötés nem szükséges. Betéti művelet alatt a betéti összeg elhelyezését, lekötését, a már elhelyezett lekötött betét teljes, illetve részösszegű felmondását, az eredeti lekötési feltételek futamidő közben történő módosítását, valamint a lejárt betét kezelését, ismételt újralekötését értjük. Érvényes: február 04-től 7

8 A betéti műveletekre vonatkozó eseti megbízás(ok) végrehajtásának feltételei Amennyiben a Betétes már rendelkezik a Számlavezető helynél fizetési számlával, úgy a már meglévő forint fizetési számla felett rendelkezésre bejelentett személyek ha a Betétes nem jelöl meg más természetes személyeket jogosultak rendelkezni a megnyitásra kerülő lekötött betétszámla felett is. Amennyiben a Betétes az első fizetési számlájára vagy lekötött betétszámlájára vonatkozó bejelentéstől eltérő rendelkezést kíván megadni az újonnan megnyitásra kerülő forint pénznemű lekötött betétszámlájára vonatkozóan, akkor külön aláírás nyilvántartó kartont kell benyújtania, amelyen fel kell tüntetni az új számla számát. A Számlatulajdonosnak az első fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személyek rendelkezhetnek a további megnyitott, összes számla, illetve lekötött betétszámla felett. A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését a Számlatulajdonos kizárólag új aláírás-bejelentő karton kitöltésével kezdeményezheti. A számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Számlavezető hely mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítást, törlést) a Betétes a Számlavezető hellyel írásban nem közli. A Betétes képviselőjének személyében bekövetkezett változás (módosítás/törlés) esetén a változás okát hitelt érdemlő módon igazolni kell (pl. közgyűlési határozattal a vállalkozás új vezetőjének kinevezéséről). Amennyiben a Betétes Home (Electronic) Banking ügyfélprogramon keresztül kívánja lebonyolítani betétlekötéseit, úgy az Electra Adatlapon bejelentett forint fizetési számla felett rendelkezni jogosult természetes személyek bonyolíthatják le a betétlekötéseket. Betétes jogosult külön szerződéskötés nélkül - a jelen Fizetési Számla Keretszerződés mellékletét képező (A melléklet) formanyomtatványon adott eseti megbízások útján az általa meghatározott forint összegeket a kiválasztott betéti konstrukcióban, a meghatározott lejárati rendelkezés mellett betétként elhelyezni. Az Home (Electronic) Banking ügyfélprogramon keresztül kezdeményezett közvetlen betételhelyezés esetén a betétlekötési megbízásban kell rögzíteni a választott konstrukciót, illetve a lejárati rendelkezést azonosító adatokat, valamint a betétlekötés napját, a betét futamidejét. A lekötési futamidő kezdő napjának a Számlavezető hely az Electra ügyfélterminálon keresztül kezdeményezett közvetlen betételhelyezés esetén a betéti összeg lekötött betétszámlára történő átvezetésének könyvelési napját, egyéb esetekben a betéti összeg lekötött betétszámlán történő jóváírásának a napját tekinti. A betéti kamatok mértékét a Számlavezető hely az aktuális Hirdetményben teszi közzé. A Számlavezető hely az egyes betétekre vonatkozóan a hatályban lévő Hirdetményben meghatározott kamato(ka)t fizeti, illetve jutalékot, valamint költséget számítja fel. Érvényes: február 04-től 8

9 A Számlavezető hely lehetőséget biztosít arra, hogy a Betétes előzetes banki jóváhagyás birtokában kiemelten nagy összegű betéti összeg elhelyezése esetén közvetlenül kezdeményezze egyedi kamat megállapítását a Takarékszövetkezet Eszköz- Forrás Bizottságánál. Egyedi kondíciókkal rendelkező lekötött betét elhelyezése esetén a lekötés megtörténtét a Számlavezető hely a Betétesnek meghatározott módon visszaigazolja. A Számlavezető hely bármikor akár a betét futamideje alatt is - jogosult egyoldalúan, a jelen keretszerződés szabályai szerint elhelyezett betétek lekötési időtartamához és elhelyezési összegsávjához tartozó kamatok mértékét, illetve a lekötési időtartam- és összegsáv összerendeléseket megváltoztatni. A futamidő közben történt kamatváltozás a fix kamatozású napra lekötött betéti konstrukciókban elhelyezett betéteket nem érinti, ezen betéti összegekre a Számlavezető hely lejáratkor a betét elhelyezésekor hatályban lévő, a lekötés futamidejének és összegének megfelelő sávban meghatározott kamatmérték alapján fizet kamatot. Változó kamatozású betéti konstrukcióban elhelyezett betétek esetében viszont a Számlavezető hely a futamidő közben az aktuális Hirdetmény(ek)ben rögzített kamatmértékek alapján - azok érvényességi idejét figyelembe véve számított kamatot fizeti lejáratkor. A változó kamatozású betéti konstrukciók esetén, a Számlavezető hely jogosult a nála - a jelen Betéti Keretszerződés alapján lekötött betétben elhelyezett összeg után járó kamat, továbbá a jutalék, díj és költség mértékét egyoldalúan, bármikor, a lekötési időn belül is módosítani. Az EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb) értékét a Hirdetmény, az egyedi kamatozású betétre vonatkozó EBKM értékét a Számlavezető hely által kiállított, a betétlekötés megtörténtét visszaigazoló dokumentum tartalmazza. A megszolgált betéti kamat betéti konstrukciótól függően - a lekötési idő lejárata napján esedékes. A legkisebb összeget, amelyet a Számlavezető hely betétként elfogad a Hirdetménynek a kamatmértékekkel (lekötött betétek kamatmértékei) kapcsolatos része foglalja magában. A Betétes jogosult a betétet a futamidő lejárta előtt felmondani az alábbiak szerint. Az egyes betéti konstrukciók esetében a Hirdetményben rögzített feltételek teljesülése mellett különös tekintettel a betét futamidejére lehetősége van a Betétesnek a Home (Electronic) Banking ügyfélprogramon keresztül közvetlenül vagy rendelkező levél (C melléklet) kitöltésével és telefaxon keresztül történő továbbításával a teljes betéti összeg vagy részösszeg felvételének formájában az eredeti lekötött betétet felmondani. Részösszeg vagy a teljes betéti összeg futamidő közben történő felmondása esetén a Számlavezető hely a felmondott összegre minden esetben az elhelyezés napjától számított, a betéti konstrukciótól függően a betételhelyezés vagy a felmondás napján hatályos Hirdetményben külön közzétett, az eredeti kamatkondícióktól eltérő - felmondási kamatot fizet. Minden esetben a futamidő során már kifizetett kamat a felmondási kamatból és a betéti összegből levonásra kerül. Érvényes: február 04-től 9

10 Egyedi kamatozású betétnek rész vagy teljes összegben a futamidő közben történő felmondása esetén a Takarékszövetkezet Eszköz- Forrás Bizottságával egyeztetett mértékű felmondási kamatot fizeti, melynek mértékéről előzetesen tájékoztatja a Betétest. Részösszegű betétfelmondás esetén a maradványösszeg után a Számlavezető hely az eredeti betételhelyezés napjától a lejárat napjáig terjedő időszakra a Hirdetményben rögzített betéti kamatot fizeti. A Betétesnek lehetősége van arra, hogy legkésőbb a lejárati időpontot megelőző munkanapon 12 óráig közvetlenül Home (Electronic) Banking ügyfélprogramon keresztül vagy a Számlavezető hely részére rendelkező levél kitöltésével (B melléklet) és telefaxon keresztül történő továbbításával írásban rendelkezzék a betéti konstrukciókra vonatkozó, Hirdetményben közzétett betételhelyezési és kezelési szabályok betartása mellett - a betét és a betéti kamat lejáratot követő további sorsáról. Amennyiben a Betétes a lejáró betét sorsáról a lejárat napját megelőzően külön nem rendelkezik, úgy a betéti összeg és a megszolgált kamat automatikusan a Betétes fizetési számláján kerül jóváírásra. Újra lekötés esetén az ismételten elhelyezett betéti összeg a újra lekötés napján hatályban lévő Hirdetményben közzétett mértékű kamat mellett kerül lekötésre. A fix és a változó kamatozású, napra lekötött betétek lejárata nincs automatikusan naptári napra igazítva. Amennyiben a lejárat munkaszüneti napra esik, abban az esetben a betéti összeg és a kamat a következő munkanapon kerül kifizetésre. A betétben elhelyezett összeg - prolongálás kivételével - ez esetben is az eredeti lejárati időpontig kamatozik. 3) A fizetési számla feletti rendelkezés A Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos szervezet esetében annak jogi formáját szabályozó jogszabályban a számlatulajdonos képviseletére a jogszabályban meghatározott személy (továbbiakban: képviselő(k)) a számlanyitás alkalmával az e célra rendszeresített nyomtatványon (Aláírás bejelentő karton) írásban a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult(ak) nevét és aláírás mintáját kézzel írt módon köteles bejelenteni. A Számlatulajdonosnak, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy(ek)nek (cégképviselet) van lehetősége arra, hogy megjelölje a fizetési számla felett rendelkezni jogosult személyeket. Rendelkezési jogosultságukat abban az esetben gyakorolhatják, ha a megválasztásukat (kinevezésüket), valamint aláírásukat - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével - hitelt érdemlő módon (pl. az illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolják. A vállalkozás vezetőjének megválasztása tekintetében a Számlavezető hely a vezető megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolását, illetőleg - egyéni vállalkozó esetén - az érvényes vállalkozói igazolvány, vagy hatósági bizonyítvány bemutatását, a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy (vezető) aláírása tekintetében pedig a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány bemutatását fogadja el. Törzskönyvi jogi személy esetében a Számlavezető hely a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy(ek) megválasztására, kinevezésére, megbízására vonatkozó határozatban, Érvényes: február 04-től 10

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. március 1-től A jelű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Érvényes 2013. január 22-től A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Érvényes 2015. július 03-tól A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A (székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16., cégjegyzékszáma: 14-02-000326, tevékenységi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Újszász és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet(székhelye: 5052.Újszász, Erkel F út 2/a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (ősterm.,önkorm.,alapítv.,egyes.,víziköz.) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (kkt,bt,kft,rt,ev) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK C melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5123.Jászárokszállás,

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. április 10. napjától A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet, (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 3752 Szendrő,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (székhelye: 4440 Tiszavasvári

Részletesebben

V. Általános Szerződési Feltételek Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetésére. 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések

V. Általános Szerződési Feltételek Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetésére. 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések V. Általános Szerződési Feltételek Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) jogi

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi F. u. 7/a., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. május 05.-től A KINIZSI BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz. Függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015.

Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015. Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015. július 3-tól A Dunakanyar Takarékszövetkezet (székhelye: 2023. Dunabogdány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Jogszabályi háttér... 3 Fogalom meghatározások... 3 Üzletszabályzat közzététele... 4 II. BETÉTELHELYEZÉS... 4 Betétszerződés... 4 Takarékbetét elhelyezése, kezelése...

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) Hatályba lépés: 2015.07.03 A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Téti Takarék szövetkezet Általános Szerződési Feltételei a külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséhez Érvényes: 2014. június 10. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen

Részletesebben

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2014. augusztus 01.-től 1. Bevezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 3-tól

Hatályos: 2015. július 3-tól A. melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás:

Részletesebben