Feltételei) április 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feltételei) 2014. április 2."

Átírás

1 ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta Gyarapodó Plusz Betét Általános Szerződési Feltételei) Jelen Általános Szerződési Feltételek Közzétételének ideje: január 31. Hatályba lépésének ideje: április 2.

2 I. Bevezető rendelkezések Jelen Erste Hűség Megújuló, Erste Hűség Gyarapodó és Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét Általános Szerződési Feltételei (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta Gyarapodó Pluszz Betét Általános Szerződési Feltételei, a továbbiakban ÁSZF) az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdőő u , tevékenységi engedély száma: I-2061/2004, dátuma: ; a továbbiakban: Bank) és az a Erste Hűségg Megújuló, Erste Hűség Gyarapodó és Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét elnevezésű betéte elhelyező ügyfele (a továbbiakban: Betétes) között, a Magyar Posta Zrt. közvetítésével létrejött betétügyleteknek (a továbbiakban: Hűség Betétek) a Betét Szerződésben nem szabályozott feltételeit tartalmazza. A Bank a Posta banki szolgáltatások elnevezésű e pénzügyi szolgáltatásokat a Magyar Posta Zrt-vel (továbbiakban: Magyar Posta, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) létrejött partneri együttműködéss alapján nyújtotta ügyfeleinek. A Bank és a Magyar Posta közötti partneri együttműködés április 1. napján megszűntetésre került, emiatt a Bank a Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Hűség Betétek (korábbi elnevezése: Postai betétek) új értékesítését április 2-án megszüntette. A Bank a Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt kötött betéti ügyletek elnevezését ápriliss 2-től megváltoztatja Erste Hűség Megújuló, Erste Hűség Gyarapodó és Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét elnevezésre. A Magyar Postával fennállt partneri együttműködés megszűnése miatt a Hűség Betéttel rendelkező ügyfelek személyes kiszolgálását a Bank április 2-ától saját fiókhálózatán keresztül biztosítja. Fogalmak Betétes az a 18. életévét betöltött devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy, akivel a Betét Szerződés létrejött. Betétszámla: a Betét Szerződés alapjánn a Betétes nevére nyitott betétszámla, amelyen a Hűség Betét (korábbi nevén: Postai Betét) elhelyezésre került és amelyen a Bank nyilvántartja a betétet. Eseti betétlekötés: meghatározott futamidőre történő betétlekötés. Az eseti lekötött betét a lejárat napja után nem kamatozik tovább. Ismétlődőő betétlekötés: a meghatározott futamidőre lekötött betétet a Bank a betét fordulónapján automatikusan újra leköti az eredetivel azonos időtartamra az ismételtt lekötés időpontjában irányadó kondíciók alkalmazásával. Fix kamatozás: a kamatláb a futamidő alatt a nem változik. Fordulónap: az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett Megújuló Betét automatikusan újra lekötésre kerül Futamidő: a Hűség Betétek lekötésénekk kezdő és záró napja között eltelt időtartam. Hirdetmény: a banki termékre vonatkozó, a Bank fiókjaiban kifüggesztett tájékoztató, mely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális típusát, mértékét, esedékességét, számításának módját és más szerződéses elemeket tartalmaz. Kedvezményezett: a Betétes által megjelölt természetes személy(ek), aki(k) a Betétes elhalálozása esetén Hűség Betet(ek)ről a Betétes által meghatározott mértékben, hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet(nek). Minimálisan elhelyezhető betétösszeg: A Bank meghatározhatja a betétlekötés céljából elhelyezhető legkisebb betét összeg nagyságát, melynek mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Hűség Betétek: a Betét Szerződés alapján a Betétes által eseti vagy ismétlődő lekötéssel elhelyezett pénzösszegek, melyekre a Bank kamatot ír jóvá, amelyet az elhelyezett összeggel együtt köteles visszafizetni. Ismétlődő lekötésű Hűség Betét: Erste Megújuló Betét, Erste Gyarapodó Plusz Betét. (korábbi elnevezése: Posta Megújuló Betét, B Posta Gyarapodó Plusz Betét) Eseti lekötésű Hűség Betét: Erste Hűség Gyarapodó Betét (korábbi elnevezése: Posta Gyarapodóó Betét) (a továbbiakban együttesen: Hűség Betétek) Betét Szerződés (továbbiakban: Szerződés): Bank és a Betétes között Hűség Betét elhelyezése tárgyában a Magyar Posta közvetítésével kötött betétszerződés. Sávos betétlekötés: olyan betétlekötés típus, amelynél a betétt futamideje a Bank Hirdetményében meghatározott részidőszakokból áll. A Betét kamatozása az adott futamidő alatt fix, az egyes részidőszakokban más-más fix kamatlábbal k kamatozik. Üzletszabályzat: az a dokumentum, amely a meghatározza a Bank és ügyfelei között k pénzügyii- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás tárgyában létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és aminek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Bank és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Bank valamely szolgáltatást nyújt ügyfelei részére és / vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Banktól. II. Hűség Betétekre vonatkozó rendelkezések 1./ Hűség Betétek elhelyezése, ügyfél-átvilágítás ÁSZF hatálya alá tartozóó betéti termékek értékesítése megszűntetésre került, jelen ÁSZF április 2-ától jelen rendelkezései a április 2-át megelőzően kötött Betéti Szerződésekre vonatkoznak. A Hűség Betétek névre szólóak, a Bank a Hűség Betéte a Betétes nevén tartja nyilván. A Hűség Betétek elhelyezéséhez lakossági bankszámla megnyitására nincs szükség. A Betétes ügyfél-átvilágítása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján az alábbi dokumentumok bemutatásával történik: - belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya k formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - külföldi természetess személy esetén útlevele, vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. A Betétes a Pmt. 6. (1) bekezdésében meghatározott esetekben köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatott tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el (Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat). Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a Bank a Betétest a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt írásbeli nyilatkozattételre kéri fel. 2

3 Ha a Bank nem tudja végrehajtani, a jelen pontban meghatározott ügyfél-átvilágítástt (amelynek része a ténylegess tulajdonos személyéről történő nyilatkozat is), akkor a Bank azz üzleti kapcsolat létesítését, vagy az ügyleti megbízás teljesítését megtagadja, illetve megszűnteti a Betétessel fennálló üzleti kapcsolatot. Ha az ügyfélátvilágítás során a Betétes dokumentumaibd ból, vagy a Betétes nyilatkozataa alapján az állapítható meg, hogy külföldi lakóhellyell rendelkezik, a Betétes köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e (PEP-nyilatkozat). A Betét Szerződés a Magyar Posta közvetítésével és a Betétes által történt aláírásáva került megkötésre. A szerződéskötéskor a Betétes aláírás-bejelentő kartonon jelenti be aláírását, amelyet a Bank a Betétszámlaa feletti rendelkezésekor összehasonlítással ellenőriz. A Betét Szerződésben rögzített adatok változása esetén a Betétes köteles a Bankot írásban értesíteni a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül, ennek elmulasztásából eredő károkért a Betétes felel. 2./ A Hűség Betétek típusai, a lekötés és é a visszaváltás feltételei A betétlekötés az elhelyezés napján érvényben é lévőő Hirdetmény szerinti kamattal és a Hirdetmény alapján választható futamidőre történik Erste Hűség Gyarapodó Betét (korábbi elnevezése: Posta Gyarapodó Betét) ( 2013.június 15-én a termék értékesítése é megszűntetésre került) A lekötés típusa: eseti. Futamidő: a Hirdetményben meghatározott időtartam, amely a Hirdetményben meghatározott részidőszakokból áll. A futamidő utolsó napja a betét lejárata csak banki munkanap lehet. Kamatozás: az adott futamidő alatt fix, az elhelyezett összeg nagyságától függetlenül. Az Erste Hűség Gyarapodó Betét az egyes részidőszakokban más-más kamatlábbal kamatozik (sávos kamatozás). A Bank a fizetendő kamat mértékét napi kamatszámítással határozza meg. Az egyes részidőszakokat és hozzájuk tartozó kamat mértéket a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. Kamatjóváírás: a futamidőő végén, lejáratkor. A futamidőő lejárta előtti felmondás esetén kamat csak a futamidő első részidőszakának leteltét követően, a második és az azt követő idősávban való felmondás eseténn jár. Ebben az esetben a Betétesnek az utolsó teljes időszakk időpontjáig előjegyzett, a Hirdetményben közzétett adott idősávokra meghatározott kamatlábak szerinti kamat jár. A kamat lejárat előtti felmondás esetén mindig csak a lezárt teljes idősávok után jár, a megkezdett dee le nem zárt idősávokban eltöltött időtartam után a Bank kamatot nem fizet. Az Erste Gyarapodó Betétből részösszeget felvenni, illetve a tőke összegét növelni nemm lehet Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét (korábbi elnevezése: Posta Gyarapodó Plusz P Betét) (2014. április 2-án a termék értékesítése megszűntetésre került) A lekötés típusa: ismétlődő. A betét fordulónapon történőő automatikus ismételt lekötésee új betétügyletnek minősül Futamidő: a Hirdetményben meghatározott időtartam, amely a Hirdetményben meghatározott részidőszakokból áll. A futamidő utolsó napja a betét lejárata csak banki munkanap lehet. Kamatozás: az adott futamidő alatt fix, az a elhelyezett összeg nagyságától függetlenül. Az Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét az egyes részidőszakokban más-más kamatlábbal k kamatozik (sávos kamatozás). A Bank a fizetendő kamat mértékét napi kamatszámítással határozza meg. Az egyes részidőszakokat és hozzájuk tartozó kamat mértéket a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. Kamatjóváírás: a futamidőő végén, lejáratkor. A futamidőő lejárta előtti felmondás esetén kamat csak a futamidő első részidőszakának leteltét követően, a második és az azt követő idősávban való felmondás eseténn jár. Ebben az esetben a Betétesnek az utolsó teljes időszakk időpontjáig előjegyzett, a Hirdetményben közzétett adott idősávokra meghatározott kamatlábak szerinti kamat jár. A kamat lejárat előtti felmondás esetén mindig csak a lezárt teljes idősávok után jár, a megkezdett dee le nem zárt idősávokban eltöltött időtartam után a Bank kamatot nem fizet. Az Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betétből részösszegett felvenni, illetvee a tőke összegét növelni nem lehet Erste Hűség Megújuló Betét (korábbi elnevezése: Posta Megújuló Betét) (2014. április 2-án a termék értékesítése é megszűntetésre került) A lekötés típusa: ismétlődő (rulírozó). A betét b automatikus ismételt lekötése új betétügyletnek minősül. Futamidő: a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Kamatozás: az adott futamidő alatt fix, összeghatártól függő sávos kamatozás, napi kamatszámítással. Kamatjóváírás: a futamidőő végén. Az Erste Megújuló Betétből részösszeg felvételére van lehetőség, a Hirdetményben meghatározottak szerint. Amennyiben részösszeg felvételére kerül sor, úgy a fennmaradó betétösszeg kamataa a lekötés napj pjától a teljes futamidőre, a mindenkor hatályos Hirdetményben ezen összegre és adott összeghatárra megállapított kamattal egyezik meg. Részösszeg felvételére kizárólag úgy van lehetőség, hogy a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott minimális betétösszeg b követelményének a Betétes továbbra is eleget e tesz. Az Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét és Erste Hűség Megújuló Betét esetén a futamidő lejáratakor a Bankk a Betétes ellenkező rendelkezése hiányában a kamattal k növeltt tőkeösszeget a lejárat napján érvényben lévő Hirdetmény szerinti szerződési feltételekkel és kamatkondíció alkalmazásával az eredeti lekötési időnek megfelelően m újraa leköti. Ha a lejárat napja nem bankii munkanapra esik, a futamidő kitolódik az első banki munkanapig. A meghosszabbított futamidőre a Bank az utolsó lekötés napján érvényes Hirdetmény szerinti kamatot fizeti. Az új lekötés az eredeti lekötés szerinti futamidőre a munkaszüneti napot követő első banki munkanapon történik, t az azon a napon érvényben lévő szerződési feltételekkel és kamatkondíció alkalmazásával. A jelen ÁSZF hatályaa alá tartozó betéti termék megszűnése esetére irányadóó szabályokat a 8./ pont tartalmazza. 3

4 3./ Értesítés Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét éss Erste Hűség Megújuló Betét esetén a Bank a betét és a jóváírt (tőkésített) kamat összegéről, az aktuális lejáratról (fordulónapról), valamint az aktuális kamat mértékéről a fordulónap hónapjának utolsó napján kivonatot készít, melyet ezt követően postai úton továbbít a Betétes értesítési címére. Ha a Betétes a kivonatra 15 napon n belül észrevételtt nem tesz, a Bank úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat a Betétes elfogadta. Erste Hűség Gyarapodó Betét esetén a betét, valamint a fizetendő kamat összegéről azok Betétess által történő felvételekor számol el egymással a Bank és a Betétes. 4./ Visszaváltási kamat A Hűség Betétek teljes visszaváltása (felmondás) esetén, továbbá Erste Hűség Megújuló Betétből történő részösszeg felvétele esetén a Bank a Betétesnek a Bank mindenkor hatályoss Hirdetménye szerinti visszaváltási kamatot fiizeti. Az adott futamidőre a lekötés napján hatályos Hirdetmény szerinti visszaváltási kamatlábak vonatkoznak. 5./ Kedvezményezett jelölése A Betétes rendelkezhet úgy, hogy elhalálozáskor a Hűség Betét(ek)et az általa megjelölt Kedvezményezett( ek)nek kell visszafizetni. Ebben az esetben a Betét nem tartozik a Betétes hagyatékához, és arról a megjelölt Kedvezményezett(ek) - hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül - rendelkezhet(nek).. A Betétes - részesedési arányuk feltüntetése mellett - több kedvezményezettet is megjelölhet. Amennyiben a részesedési arány nem kerültt feltüntetésre, a kedvezményezettek részesedési mértéke egyenlő. A Kedvezményezettt bárki (belföldi és külföldi természetes személy) lehet; ha a kedvezményezett külföldi állampolgár, a mindenkori devizajogszabályok szerint rendelkezhet az összeg felett. A Betétes a kedvezményezettet jelölő nyilatkozatát visszavonhatja, a megjelölt kedvezményezett(ek) személyét új nyilatkozat adásával megváltoztathatja, amelynek következtében a korábbi kedvezményezettet jelölő nyilatkozat hatályát veszti. A Betét vonatkozásábann megjelölt kedvezményezettek személyéről a Betétes halála esetén a Bank az örökös(ök)nek közvetlenül felvilágosítástt nem ad. 6./ A Hűség Betétek biztosítása, adózása 6.1. A betétként elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el A Betétszámlán nyilvántartott pénzkövetelés személyenként, a Betétes Erste Bank Hungary Zrt-nél elhelyezett egyéb pénzeszközeivel összevontan kamatokkal együtt - az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló CCXXXVII. törvény (Hpt.) ban foglaltak szerint - biztosított. Az Alap által nyújtott biztosítás csak névre szóló betétre terjed ki. A betétbiztosításra vonatkozó részletes rendelkezéseket (kártalanítás szabályai stb.) a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a Betétes kérésére bankfiókjaiban tájékoztatást ad arról, hogy mely betéti termékek esetében áll fenn az Alap biztosítása. 7./ Titoktartás A Hűség Betétek adatai titkosak, azokat a Bank kizárólag a banktitokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján szolgáltathatja ki. A személyes adatok védeleméree és az adatátadásokra vonatkozó részletes szabályokat a Bank Üzletszabályzata és Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza. 8./ A Szerződés megszűnése, a Hűség Betétek visszafizetése A Szerződés annak felmondásával, továbbá eseti lekötés (Erste Hűség Gyarapodó Betét) esetén a betét lejáratával szűnik s meg. A Szerződést a Betétes kizárólag írásban mondhatja fel, bármely Erste bankfiókban. A Szerződés megszűnése a felmondás bejelentésekor azonnal bekövetkezik. A Hűség Betétek megszűnésekor az elhelyezett Betét tőkeösszegének, valamint mindenkor aktuális Hirdetmény szerint betéti kamat kifizetése a Betétes részére azonnal esedékessé válik. Betétes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank k az ismétlődő betétlekötésű Betétek bármelyikének megszüntetését (kivonását a hitelintézeti piacról) határozza el, az ismétlődő lekötésű betétet az aktuáliss futamidő végén nem köti le újra és ezzel a Betét megszűnik. A megszűnés időpontjától az elhelyezett összeg nem kamatozik tovább. 9./ A kamatszámítás módja. A Bank a Hűség Betétek után fizetendő kamatösszeget az alábbi képlet alapján számolja: kamatösszeg (Ft)( = lekötött ö összeg (Ft) x futamidô (nap) x kamatlák b (% ) A kamatszámítás szempontjából a futamidő kezdő napja a lekötés napja, utolsó napja a futamidő llejárta előtti naptári nap; a betétlekötés megszüntetés (betétfeltörés) esetén a betétlekötés megszüntetés napját megelőző naptári nap. A futamidő lejártának napjára illetőleg a betétlekötéss megszüntetés (betétfeltörés) napjára a Bank kamatot nem fizet. Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM)( számításának képletee a 82/2010. ( III.25.) Korm.. rendeletben foglalt képlet alapján: Erste Hűség Gyarapodó Betét esetén: Amennyiben a betétlekötés lejáratáig hátralevő lekötési idő 365 napnál kevesebb, úgy a Bank az EBKM kiszámítására az alábbi 1. sz. képletet alkalmazza: 1. számú képlet 4

5 Amennyiben a betétlekötés lejáratáig hátralévő lekötésii idő legalább 365 nap, az EBKM kiszámítására a Bank az alábbi a 2. sz. képletet alkalmazza: 2. számú képlet Erste Hűség Megújuló Betét és Erste Hűség Gyarapodóó Plusz Betét esetén, mivel az határozatlan h időre (ismétlődő) lekötött betét, az EBKM kiszámítására a Bank, azz alábbi 3. sz. képletet alkalmazza. 3. számú képlet ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. A Bank az EBKM értékeket a Hirdetményben teszi közzé. 10./ Az ÁSZF és a Hirdetmény módosításának szabályai, záró rendelkezések Az Erste Hűség Megújuló, Erste Hűségg Gyarapodó Betét és Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét ÁSZF és a kondíciókat tartalmazó Hirdetmény valamennyi bankfiókban, valamint a Bank (www.erstebank.hu) weboldalán megtekinthető. A Bank jogosult a Szerződést ideértve a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint a Hirdetményben H foglalt kondíciókat (betéti kamat, költség, díj, jutalék, elszámolási gyakoriság g stb.),, egyéb szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. A Bank a Betétes számára kedvezőtlenn egyoldalú szerződésmódosításra az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének külön vagy együttes bekövetkezése esetén jogosult: a) a jogi, szabályozói környezet változása; amely különösen lehet a Bank tevékenységére, működési feltételeiree vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelet vagy a Bankra kötelező egyéb jogszabályok, illetve hatósági előírások megváltozása, nemzetközi minősítő intézetekk (elismert külsőő hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása, a Bank közteher- (pl. illeték, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlenn változása, a Szolgáltatásraa vonatkozó az állami támogatások változása, megszűnése; b) a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy v tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása; amelyy különösen lehet: : a Bank forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- vagyy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói- vagy termelői árindexváltozása, a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése; c) a Szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződőő kockázatokban beállt változások, így különösen az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek - a Bank megítélése szerinti kedvezőtlen változása; ide érteve az ügyfél és/vagy biztosítékot nyújtó fizetési képességének, készségének változását, a biztosítékokk értékében bekövetkezett változást, illetvee a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást, a Bank által nyújtott Szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinekk változása portfólió szinten; a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Bank működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás. A jelen pontban meghatározott feltételek egy adott időpontban egymással ellentétes, vagy arányaiban eltérő változást /növekedést, csökkenést/ mutathatnak. A Bank minden esetben az adott időpontban tényleges hatással bíró feltételeket, hatásuk arányában veszi figyelembe a kondíciók konkrét mértékének a meghatározásánál. A Bank a Betétest a számára kedvezőtlen módosításról a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal korábban bankfiókban kifüggesztett, valamint a Bank (www.erstebank.hu) honlapján is elhelyezett Hirdetmény útján értesíti. 5

6 Amennyiben a Betétes az új szerződési-, betéti kamat-,, vagy díjfeltételeket nem fogadja el, a kamatváltozás hatályossá válása időpontjáig jogosult a Szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával megszüntetni. Amennyibenn a Betétes a módosítás hatálybalépésig észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a Bank a módosítást a Betétes részéről elfogadottnak tekinti. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a takarékbetétről szóló évi 2. tvr., a évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXXXVII. törvény, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szólóó évi CXXXVI. törvény, valamint a Bank Üzletszabályzata, a Betét Szerződés és a Hirdetmény az irányadóak. Jelen ÁSZF rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan jelen ÁSZF részévé válik. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltt ÁSZF április 2 napján lép hatályba,, egyúttal hatályát veszti a június 15-én-én kiadott ÁSZF. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 6

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben