Csokonai Vitéz Mihály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csokonai Vitéz Mihály"

Átírás

1 Csokonai Vitéz Mihály A Magánossághoz A vers legelsô és legutolsó sora szó szerint megegyezik ugyan Áldott Magánosság, jövel!, tartalmi-érzelmi jelentésük más. A tíz versszak tartalmazza a jelentésváltozásig vezetô eszmélkedés-elmélkedés ellentéteken átívelô folyamatát. A 18. század vége felé a szentimentalizmus irodalmában valóságos kultusza volt az emberektôl elrejtezô magányosságnak. A Magánossághoz címû elégiko-ódáját 1798-ban írta Kisaszszondon. Ihletforrásai között szerepet játszott a Sárközy István kúriáját körülölelô ôspark vonzó szépsége, lelki fájdalmakat zsongító magánya. Újfajta és megint csak nagy mûvészettel megalkotott strófaszerkezettel találkozunk: ezúttal 11 és 8 szótagos sorok váltakoznak egymással nyolc alkalommal a következô sorrendben: Az azonos szótagszámú sorok egymással rímelnek: az elsô négy sorban kereszt-, a második négyben páros rímeket találunk (a b a b c c d d). A megszemélyesített magány itt kedves istenasszony, s a négyszeri megszólításban áldott -nak nevezi a költô. A világ nyüzsgésétôl, részeg tolongásától való elvonulás, az egyedüllét menedék annak, ki megvetette a világot, vagy akinek már ez nyakára hágott. A magány jelent bizonyos erkölcsi választást is: a jobbak, a nemesebbek, az érzékenyebbek vonulnak el a zajtól, a könyökléstôl, a bûntôl; a magány fogalmának az európai kultúrában morális glóriája van, a magány önmagában pozitívum. (Nemes Nagy Ágnes: Szôke bikkfák. Móra Könyvkiadó, Bp., ) A költemény elsô versszakában megszólítja és hívja a Magánosságot. Kéri, ne hagyja el, hiszen végre reá talált itt, Kisasszondon: E helybe andalogni jó, / E hely poétának való. Két szakaszon keresztül (2 3.), mely varázslatos tájfestésével ejt rabul, a magány lakhelyét írja le. Az emberektôl távoli, vonzó természeti tájban dombos-völgyes vidéken erdôvel, tóval és patakkal szeret gyönyörködni és múlatni a Magánosság. Ide vágyódik a megsebzett ember is nyugtatni lankadt lelkét. Csokonai pazar bôségben villantja fel a romlatlan, az ôsi Éden szépségeit ôrzô táj elbûvölô gyönyörûségeit. De nem pusztán leírásról van itt sem szó: a kép mély filozófiai mondanivalóval is megtelik. A következô négy sor különösen figyelemre méltó ebbôl a szempontból: 22

2 Két hegy között a tónak és pataknak Nimfái kákasátorokban laknak; S csak akkor úsznak ôk elô, Ha erre bôlcs s poéta jô. A semmibôl világokat teremtô szellemi erô a késôbbi romantika korai felvillanása, a mûvészi szabadság gondolatának, a zsenikultusznak egyik legkorábbi megjelenése költészetünkben. Ez a felfogás szemben áll a klasszicizmus merev szabályainak követésével, a nagy példaképeket utánzó elvével. Csokonai sohasem láthatta a Rajnát; olvasmányélményei alapján rajzolta versébe a sziklás medrû folyam görgetegeit, vízeséseit. A kultúra, a mûvészetek köztük az irodalom nagy ajándékáról van itt szó: a lét szépségeit, értékeit csak az érzékeny, a mûvelt emberek veszik észre: az élet csak a szépségekre fogékony bölcsek, a poéták számára lehet értelmes és tartalmas. A nimfákkal csak ôk találkozhatnak. A 4 5. szakaszok azt a világot ábrázolják, mely az elôzô részben bemutatottnak mindenestül az ellentéte. A Magánosság kerüli a nagy világot, a királyi udvarokat, a kastélyokat, menekül a városok zsibongásától, durva lármájától, fut a csatázó trombiták szavától. A hatalmasok, a fösvények, a nagyravágyók részére a bölcs által áhított magány fogyasztó gondokat, félelmet, bút, vad unalmat s gyötrelmet szül. Újra szemléletváltás következik (6 7.): az elôzô szerkezeti egységgel szemben most a magány áldásait, jótéteményeit emeli ki a vers. A magán szomorkodóknak, a boldogtalanoknak, a számkivetetteknek mentsvár a magány. A virtus (erény) szülôje, a bölcsesség forrása, a mûvész, a poéta számára az alkotó, teremtô ihlet lehetôsége: Tebenned úgy csap a poéta széjjel, Mint a sebes villám setétes éjjel; Midôn teremt új dolgokat S a semmibôl világokat. A 8 9. strófákban az érzékeny lelkû poéta és a kedves istenasszony szoros, intim kapcsolata kerül elôtérbe. A Magánosság megérti ôt, ártatlanúl kecsegteti, hûséges, s nincs tettetés és csalfaság szavában. Az örök természettel megosztott magány a csendes és nyugodt létet, a békét ajándékozza neki. Ezzel szemben a büszke lelkek sorsa örökös nyugtalanság, félelem, zavart bizonytalanság. Napjaik úgy zajlanak, mint Rajna bukkanásai. A színes világtól távoli elvonultság szoktatja hozzá szívét a halál gondolatához, mely a bölcsnek már nem elrettentô többé, hanem kívánatos: a kimúlás édes lesz. Az igazi és legteljesebb Magánosság a halál, a halál utáni nemtudás kietlene (10 11.). Még egyszer felsír a költeményben a társadalmi megbántottság panasza: a létezés utáni végtelen álomban el lehet felejteni a világi szenvedéseket. Az utolsó versszakban háromszor hangzik el újra az áldott Magánosság megszólítása, hívása, de ez a vers végén már nem a természet idilljének vágyott vigaszát jelenti, hanem a végsô magánosságot, az elmúlás óhajtását és siettetését. Csokonai Vitéz Mihály 23

3 Tüdõgyúladásomról A meghalás azonban mégis iszonyat és borzalom, nem olyan édes kimúlás, mint ahogy ebben a versében elképzelte. Öröklött tüdôbetegségét egy súlyos tüdôgyulladás fordította tragikusra. Talán utolsó nagy költeménye a Tüdôgyúladásomról. A halálos betegség biológiai tüneteinek árnyalt ábrázolása már szinte a lírai realizmus felé mutat, a vers igazi esztétikai értékei mégsem ebben rejlenek, hanem a testi szenvedéshez kötött lelkiállapotoknak, a kétség és remény közötti vergôdésnek képi megjelenítésében. Jól megfigyelhetjük ebben a remeklésében Csokonai képteremtô fantáziájának mûködését: egy szerencsésen megragadott metafora fokozatos kibontását. A magas láz keltette félig éber, félig eszméletlen állapot bizonytalan, hullámzó mozgáshoz hasonló lebegését úgy érzékeli, mintha a hold mozogna, lengene. Ebbôl fakad, ehhez kapcsolódik, hogy az, amiben hánykolódik (tehát az ágy), nem koporsó, hanem csónak. A láz szülte víziók mind a csónak-kép folytatásai, továbbfejlesztôi: a csónak az élet és halál setétes hullámjain lebeg ; hol a halál, hol az élet partjaihoz ütôdik szörnyû hányattatásai közben; az egyik parton rémlet ûl s jéghallgatás, a másikon a barátság szózatjai és örömszerszámok hangzanak; erre a partra (az élet partjára) segíti fel jobbjával a hószín leplekbe öltözött arany gyógyúlás. Az ájulásból való ocsúdás során végül szétfoszlanak a víziók, s orvosára, Sándorffyra ismer; kis lantja neki zengedez háladalt. Dorottya Paródia: irodalmi mû vagy mûfaj gúnyos utánzása; az eredeti jellegzetességeit vagy modorosságait túlozza el ben, somogyi tartózkodása idején írta meg Dorottya vagyis a dámák diadalma a Fársángon címû komikus eposzát, vagy ahogy a költô nevezte, furcsa vitézi versezetét. Négy könyvbôl, azaz négy énekbôl áll, s ezek a napszakokat követik (ebédig, estvélig, éjfélig, hajnalig): a cselekmény idôtartama tehát 24 óra. Színhelye Esterházy herceg kaposvári kastélya. Csúfondáros, szatirikus, dévaj hangnem uralkodik a költeményben, s fiatalkori diákköltészetének vaskosabb hangja is megszólal benne. A szerelmi csalódás, a társadalmi számkivetettség most nem a magányba vonulás melankolikus magatartását hívja elô, hanem ennek visszahatásaképpen a paródiához menekül. A századvégi dunántúli magyar úri társaság rokokó világának felszínességét, kulturálatlanságát, hazafiatlanságát gunyorosan mutatja be, reális és fiktív elemeket vegyítve. Kritikájának éle az ellen irányul, hogy a nemesség megtagadja a nemzeti hagyományokat, szokásokat, nyelvben, ruhában, táncban az idegeneket majmolja: Jártak galoppátát, straszburgert, hanákot, Valcerest, mazurkát, szabácsot, kozákot. 24

4 A Dorottyában mégsem ez a fajta bírálat a vezérmotívum: a vígeposz alapjában mégis a bájos, játszi humor, a kecsesség, a vibráló-bizsergetô kellem s a sugárzó-légies és mégis érzéki szépség remekmûve, a magyar rokokó legnagyobb alkotása és csúcspontja. Julow Viktor: i. m l. Az elsô kiadás címlapja Csokonai a maga véleményét egyik szereplôjével, Bordácscsal mondatja ki: Mért nem táncol magyart az anglus, francia? Csak a magyarnak kell más nemzet módia? Így vesztjük hazánkat a magunk kárával, Külsô tánccal, nyelvvel, szokással, ruhával. Szemrehányásait a nemes magyar tánc emelkedett hangú magasztalásával zárja. Egy kisszerû és nevetséges, de ironikusan a századforduló csodás dolgai közé emelt történetet ad elô a vígeposzok hagyományait követve a hôsköltemények modorában, az antik eposzok kellékeit is felvonultatva. Egy farsangi bál a mese kerete. Az 1799-i kurta farsang miatt sok ifjú és idôsebb leány maradt pártában. Ezért harcot indítanak a házasságra nem hajlandó férfiak ellen. Elsôsorban a leányságuk szégyenét és éveik számát nyilvántartó matrikulát (anyakönyvet) akarják Carnevál hercegtôl megkaparintani, s magát, az ô sorsukat közömbösen szemlélô Farsangot is megbüntetni. A dáma-sereg fôvezére, marsallja Dorottya, egy öreg kisasszony, ki mindenkinél inkább vágyódik a férfiak után, bár már hatvanötöd fûre lesz menendô. Alvezére, Orsolya csak annyival különb mamzel Dorottyánál, Hogy asszony, s ötször volt Hymen oltáránál; De abban ô rajta sem vág ki Dorottya, Hogy néki is tetszik Ádám állapotja. Bár a vénkisasszonyoknak a táncban való mellôzöttségük miatt is elegendô okuk lenne a felháborodásra, méltatlankodásukat Erisz, a viszály istennôje fokozza haraggá. Egy kráfli (fánk) formájában jut Dorottyába. A halandók küzdelmeibe itt is beavatkoznak az olümposzi halhatatlanok. A dámaháborúban például Ámor is Akhilleuszként nyargal harci szekerén. A merész és elszánt dámák vadul csatáznak az ifjakkal szerelem mérgébe mártott szemnyilakkal, tûzkacsintásokkal, csókcsákánnyal, mosolygásfringiával, csiklandozással, kézszorítással, éles perlô nyelvvel és különbözô rendeltetésû tûkkel, nôi kiskésekkel. Akik a harcban elestek, pl. akiket Ámor szekere taposott el, csak metaforában halnak meg. A szorongatott férfiak cselhez folyamodnak: Opor, az ifjak vezére megígéri, hogy feleségül veszi azt a kisasszonyt, aki legelôször megcsókolja. Felbomlik erre a nôi hadrend; még az a nyolc szûz is, akik a dívánt emelték magasba hadvezérükkel, elfutottak, s keze, lába kitört marsal Dorottyának. A megoldást is egy istenasszony bonyolítja: hajnalban megjelenik Cythere, Venus nyilazó kisfiával és a gráciákkal. Csokonai Vitéz Mihály 25

5 Megígéri a halandó szép nimfáknak, hogy többé nem lesz ilyen rövid a farsang, s jövôre mindenki férjhez megy. Thalia, a legdelibb grácia az összes dámát ifjúvá teszi és megszépíti. Dorottya is leveté a vénség szônyegét, Egyszóval belôle csudáltam magam is Delibb dáma válék, mintsem Szemiramis. Kerekded fara is úgy domboroda ki, Mintha birsalmából harapták volna ki. Dorottya és Opor rögtön meg is tartják a kézfogót. A komikum áthatja a mûnek minden részletét. Az urak és dámák szerelmi csatájának paródiája a paródián belül a cselédség vaskosabb, nyersebb szerelmi viháncolása, melyet Gergô beszél el tipikusan népies nyelven, okoskodóan körülményes módon. A különbség a két történet között csupán térbeli: a kocsisok, kukták, szakácsok, szolgálóleányok a konyhában ûzik ugyanazt, mit az urak az elôkelô szálában (teremben). Az eseményekben jelen van maga az elbeszélô is: az elsô személyû közbeszólásokon, felkiáltásokon túl kétszer is szó van róla. Az elsô könyv seregszemléjében említi, hogy egy poéta siet a Kaposvár felé sikló szánok után, de a parádés seregbôl senki sem hajlandó neki helyet adni valamelyik szánkóban. Ezért felpattan a szárnyas paripa, a Pegazus hátára, és felettük repülve figyeli meg ôket. Keserû irónia színezi át azt a részletet, mikor Dorottya végrendeletében emlékezik meg arról a költôrôl, aki majd megénekli a dámákért folytatott harcát. Egy földbirtokot s házat hagy rá, ezenkívül valamennyi pénzét, hogy azzal holtig elverselhessen. 26

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Kiss Dávid 12/27/2010 Tartalomjegyzék 1. Petőfi Sándor életműve (forradalmi, látomás-költészete)... 2 2.

Részletesebben

Óratervek a felvilágosodás magyar irodalmának témájához

Óratervek a felvilágosodás magyar irodalmának témájához Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Goretity József Kis, kedves női lábakat (A Jevgenyij Anyegin mint eposzparódia)

Goretity József Kis, kedves női lábakat (A Jevgenyij Anyegin mint eposzparódia) Goretity József Kis, kedves női lábakat (A Jevgenyij Anyegin mint eposzparódia) Belinszkijnek még az 1840-es években írott kritikája nyomán az orosz irodalomkritikában meggyökerezett az a nézet, hogy Puskin

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY MŰVEI BABITS MIHÁLY AZ EURÓPAI IRODALOM TÖRTÉNETE A SZÖVEGET GONDOZTA ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY MŰVEI BABITS MIHÁLY AZ EURÓPAI IRODALOM TÖRTÉNETE A SZÖVEGET GONDOZTA ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY MŰVEI BABITS MIHÁLY AZ EURÓPAI IRODALOM TÖRTÉNETE A SZÖVEGET GONDOZTA ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA BELIA GYÖRGY http://www.mek.oszk.hu/06300/06304/index.phtml TARTALOM BEVEZETÉS (4-6) VILÁGIRODALOM

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma DEBRECENI ANIKÓ Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma ЛЬВІВ Видавництво СВІТ 2010 УДК 82.161.2(075.2) ББК 83.3(4УГО)я7

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

19. SZÁZADI IRODALMUNKBAN

19. SZÁZADI IRODALMUNKBAN STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XXXVIII. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ÉRTÉKEK KONTEXTUSA ÉS KONTEXTUSOK ÉRTÉKE 19. SZÁZADI

Részletesebben

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK ELMONDOM HÁT MINDENKINEK A Debreceni Városi Könyvtár III. Diákkonferenciája DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN 2009. november 26. Központi Olvasóterem DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN

Részletesebben

akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában!

akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában! Markó István akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában! Szabó Lőrinc keleti eszmetársai Szabó Lőrinc lírájáról már rengeteg elemzés született, ezek közül azonban csak néhány akad,

Részletesebben

BartaJános. Arany János és kortársai II.

BartaJános. Arany János és kortársai II. BartaJános Arany János és kortársai II. BARTA JÁNOS ARANY JÁNOS ÉS KORTÁRSAI II. Arany kortársai CSOKONAI KÖNYVTÁR (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 27. SZERKESZTI: Bitskey István és Görömbei András

Részletesebben

A szóra bírt mindenség

A szóra bírt mindenség Nagy István Attila A szóra bírt mindenség (Műelemzések, tanulmányok) Lektorálta: dr. Katona Béla Nyíregyháza 1996 TARTALOM A szóra bírt mindenség (József Attila: Óda) Hideg csillagok égnek (A csillag József

Részletesebben

TARTALOM. ALBERT Zuzsa: Szüntelen fújó szelek (Beszélgetés Buda Ferenccel)... 68. BEKES József: Különös kéréssel fordulunk magához...

TARTALOM. ALBERT Zuzsa: Szüntelen fújó szelek (Beszélgetés Buda Ferenccel)... 68. BEKES József: Különös kéréssel fordulunk magához... TARTALOM GÁRDONYI 150 KÓSA Csaba: A Gárdonyi bolygó... 3 ZSIRAI László: Gyémántunikum... 7 LUKÁTS János: Gárdonyi Géza másfél évszázada... 10 POMOGÁTS Béla: Gárdonyi a költõ... 15 NÉMETH István Péter:

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12.

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály Válogatott feladatok, esszécímek Digitalizálva: 2011 2 ELŐSZÓ Az

Részletesebben

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Az irodalom kezdetei Tartalomjegyzék Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Történeti visszatekintés...3 Az Óbirodalom

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 55. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Madách Imre művei III. Drámák 3. Madách Imre. Átdolgozott drámák

Madách Könyvtár Új folyam 55. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Madách Imre művei III. Drámák 3. Madách Imre. Átdolgozott drámák Madách Könyvtár Új folyam 55. Madách Imre Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Átdolgozott drámák Madách Imre művei III. Drámák 3. A Madách összkiadás sorozatszerkesztője: Bene Kálmán A sorozat eddig megjelent

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

Gustave Flaubert: Bovaryné

Gustave Flaubert: Bovaryné Gustave Flaubert: Bovaryné Életpályája Kedvezõ anyagi helyzetét bizonyos lelkifurdalással volt kénytelen élvezni, hiszen szûkebb és tágabb környezete íróbarátai kivételével a tétlen semmittevôt látta benne

Részletesebben

DIÓSZEGI ENDRE A magány, mint költői téma megjelenése a Nyugat költőinek műveiben

DIÓSZEGI ENDRE A magány, mint költői téma megjelenése a Nyugat költőinek műveiben DIÓSZEGI ENDRE A magány, mint költői téma megjelenése a Nyugat költőinek műveiben A 20. századi művészsorsnak szinte velejárója a magány. Megélt valóságként és szerepként egyaránt ihlető forrása a költészetnek.

Részletesebben

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk.

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk. Kölcsey Ferenc A reformkor Emléklapra 1. Általános instrukció a tanulók számára. Nem igényel választ. 2. Melyik városban született Kölcsey fentebb olvasható verse? - Milyen törvényalkotó testület ülésezett

Részletesebben

iskolakultúra 2013/3 4 tanulmány szemle kritika Bíró Ferenc Ányos Pál és örökösei 3

iskolakultúra 2013/3 4 tanulmány szemle kritika Bíró Ferenc Ányos Pál és örökösei 3 tanulmány Bíró Ferenc Ányos Pál és örökösei 3 Jankovics József Schiller Erzsébet Fragmentumok Ányos életrajzához 18 Szelestei N. László Az Énekek könyve és Ányos Pál 42 Egyed Emese Tanítványod vagyok.

Részletesebben

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében IV. évfolyam, 8. szám 2007. augusztus 15., szerda Ára: 174 Ft Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül

Részletesebben

Rejtett struktúrák Hamvas Béla Karnevál című regényében*

Rejtett struktúrák Hamvas Béla Karnevál című regényében* Rejtett struktúrák Hamvas Béla Karnevál című regényében* Ha az ember Hamvas Béla Karneváljáról kíván beszélni, akkor téved a legkevésbé, ha abból indul ki, hogy egy ismeretlen író ismeretlen művéről fog

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap

A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap Oktatási Hivatal A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap 1. feladat Nevezzen meg két írót a magyar és kettőt a világirodalomból, akinek az életművében jellegzetes

Részletesebben

Felfedezőút a Bibliában

Felfedezőút a Bibliában Felfedezőút a Bibliában JÚLIUS Philip Yancey & Tim Stafford szövegének fordítása. Saját használatra JÚLIUS 3-4 ÚJRAKEZDÉS (Folyt.) Nehémiás 8 - A gyász örömre fordul: Országos ünnepség 8,12 Ekkor elment

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZÓZAT CÍMŰ KÖLTEMÉNYÉNEK TANÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ KOROSZTÁLYÚ DIÁKOKNAK

VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZÓZAT CÍMŰ KÖLTEMÉNYÉNEK TANÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ KOROSZTÁLYÚ DIÁKOKNAK 455 Mohácsy Károly VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZÓZAT CÍMŰ KÖLTEMÉNYÉNEK TANÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ KOROSZTÁLYÚ DIÁKOKNAK 1. Vörösmarty verse a 3. évfolyamon 1.1. Vörösmarty irodalmunk egyik klasszikusa, a magyar romantika

Részletesebben

Vörösmarty-breviárium

Vörösmarty-breviárium Vörösmarty-breviárium Fülszöveg ( ) Vörösmartyt nem ismerik jóformán senki sem ismeri, még az írók sem. (...)Vörösmarty nagy ember és izgató talány számunkra, töredékekből, amelyek összetartozandóságát

Részletesebben