2011. évi SDG Bibliaismereti verseny: Lukács evangéliuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi SDG Bibliaismereti verseny: Lukács evangéliuma"

Átírás

1 2011. évi SDG Bibliaismereti verseny: Lukács evangéliuma Csapat/iskola: Tudnivalók A teszt 101 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes ezt kell megtalálni. A teszt kitöltésére maximum másfél óra áll rendelkezésre, amit nem kötelező teljes egészében kihasználni: minden teremfelügyelő felírja a kezdés idejét, valamint minden csapatnál a beadás idejét. Pontszámegyezés esetén az a csapat ér el előkelőbb helyezést, aki kevesebb időt töltött a teszt megoldásával. A munka során csupán tollra lesz szükség, minden egyéb írásos, szóbeli vagy egyéb segédanyag (különösen például Biblia) használata kizárást von maga után. A megfelelő válasz a négyzetében elhelyezett + vagy x jellel jelölendő, javítást nem tudunk elfogadni (amelyik kérdésnél egynél több négyzetben van jel, az hibásnak tekintendő). Csak a válaszokat tartalmazó lapot kell beadni. Reklamációt (nincs helyes válasz, vagy egynél több helyes válasz van) az eredményhirdetésig tudunk elfogadni és figyelembe venni kizárólag abban az esetben, amennyiben az megalapozott, aminek megítéléséhez pontos igehelyet kérünk. Az eredmény kihirdetése után a megalapozott reklamációkat sem tudjuk figyelembe venni: a kihirdetett eredményt utólag nem módosítjuk. A B C A B C A B C A B C A B C

2 1. Melyik tanítvány beszélt Jézusnak az ismeretlen ördögűzőről? a. Péter b. Tamás c. János 2. Honnan küldte el Jézus jeruzsálemi bevonulása előtt két tanítványát? a. Betfagéból b. Betániából c. Olajfák hegyétől 3. Az alábbiak közül mit mondott Jézus? a. Csipkebokorról sem szüretelnek fügét. b. Csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. c. Tüskebokorról sem szüretelnek szőlőt. 4. Hol nem kedves a próféta? a. a maga hazájában b. a maga otthonában c. a maga családjában 5. Egészítsd ki: e világ fiai a maguk nemében, mint a világosság fiai. a. nemesebbek b. okosabbak c. bölcsebbek 6. Hány éve volt a betegség lelke a vérfolyásos asszonyon? a. Három b. Kilenc c. Tizenkettő 7. Hány hajóval mentek ki Péterék a nagy halfogáskor? a. Kettő b. Három c. Öt 8. Amikor Jézus a bénát meggyógyította, mit csinált az ágyával? a. otthagyta b. fogta és hazavitte c. összetörte 9. Mik fojthatják meg a hallott igét? a. az élet örömei, gazdagsága és élvezetei b. az élet gondjai, megpróbáltatásai és élvezetei c. az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei 10. Ki ura a szombatnak Lukács szerint? a. Dávid Fia b. Emberfia c. Isten Fia 11. Miben szeretnek járni a farizeusok? a. díszes köntösben b. palástban c. a törvényben 12. Melyik volt a második kísértés, amivel az ördög próbálkozott? a. éhség b. templomról való leugrás c. a földkerekségen való uralom 13. Melyik tanítvány volt zélóta? a. Péter b. Simon c. Fülöp

3 14. Ki fordult ezzel a kérdéssel Jézushoz: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? a. Keresztelő János b. Simon Péter c. a tanítvány János 15. Mit mond Jézus a kislánynak? a. Kislány, ébredj! b. Leányom, ébredj! c. Leányom, ébredj fel! 16. Mit mondott Jézus a tanítványok kiküldésekor, mit vihetnek magukkal? a. vándorbotot b. tarisznyát c. semmit 17. Mikor kereste az asszony az elveszített drahmáját? a. Nem tudjuk. b. Éjszaka. c. Napközben. 18. Mi történt, mielőtt Péter követte volna Jézust? a. a vízbe gázolva azonnal követte őt b. először kivonták hajóikat a partra c. hajóval átvitték Jézust a túlpartra 19. Kinek mondta ezt Jézus? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. a. a farizeusoknak b. a tanítványoknak c. a gazdag ifjúnak 20. Mi volt Jézus utolsó mondata a kereszten Lukács szerint? a. Éli, Éli, lammá sabaktani b. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban c. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet 21. Hányadik napon vitték Keresztelő Jánost körülmetéltetni a templomba? a. Ötödik b. Nyolcadik c. Tizedik 22. Milyen ünnepre mentek fel a tizenkét éves Jézussal szülei Jeruzsálembe? a. Húsvétra b. Pünkösdre c. Áldozócsütörtök 23. Hány mérce lisztbe keveri az asszony a kovászt? a. Három b. négy c. öt 24. Mikor mondta Jézus? Ha ezek elhallgatnak a kövek fognak kiáltani. a. jeruzsálemi bevonulásakor b. Gecsemáné kertben c. a templom megtisztításakor 25. Hol van az Isten országa? a. a hitünkben b. közöttünk c. az imádságainkban 26. Melyik prófétától származik az idézet: Kiáltó hangja szól a pusztában? a. Jeremiás b. Zakariás c. Ézsaiás

4 27. Kik tagadják, hogy van feltámadás? a. zélóták b. esszénusok c. szadduceusok 28. Miben lesznek jelek az Emberfia eljövetelekor? a. a napban, a holdban, a csillagokban b. a földben, a hegyekben, a tengerben c. a napban, a földben, a csillagokban 29. Hányadik hónapban küldte el az Úr Gábriel angyalt Máriához? a. Harmadik b. Hatodik c. Kilencedik 30. Hány emberre dőlt rá a siloámi torony? a. tíz b. tizenkettő c. tizennyolc 31. Keresztelő János működésének idején ki volt a Trakhónitiszbeli negyedes fejedelem? a. Bertalan b. Fülöp c. Tamás 32. Mit kell odaadni alamizsnául? a. Isten Igéjét b. Ami belül van c. A tiszta szívet 33. Hogy hívták Jakab anyját? a. Johanna b. Mária c. Zsuzsanna 34. Hol mondják ezt Jézusról? Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. a. a nagytanács előtt b. Pilátus előtt c. Heródes előtt 35. Meddig hirdették a törvényt és a prófétákat? a. Zakariásig b. Keresztelő Jánosig c. Jézus Krisztusig 36. Mely szavakkal fejeződik be az evangélium? a. áldották Istent. b. mindig a templomban voltak. c. nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. 37. Kik kérték Jézust, hogy utasítsa rendre tanítványait? a. zélóták b. vámszedők c. farizeusok 38. Melyik ószövetségi személy mutatott rá, hogy van feltámadás? a. Ábrahám b. Jákób c. Mózes 39. Melyik két ószövetségi személlyel beszéltek a megdicsőülés hegyén Jézusék? a. Ábrahám és Mózes b. Mózes és Illés c. Mózes és Jeremiás

5 40. Honnan jött a gadarai megszállott? a. a partról b. a város felől c. a tenger felől 41. Kinek mondta Jézus: Kevésre van szükség? a. Máriának b. Mártának c. A gazdag ifjúnak 42. Melyik imádkozott helyesen? a. a farizeus b. a vámszedő c. a lévita 43. Ki volt Zákeus? a. gazdag ember b. farizeus c. samaritánus 44. Hány szolgát küldött fia előtt a gazda a szőlőművesekhez? a. Kettőt b. Hármat c. Négyet 45. Hol állnak Jézus testvérei, akik látni szeretnék őt? a. kint b. a kereszt alatt c. a háztetőkön 46. Mire lehet méltó a munkás? a. Elszállásolásra b. Munkára c. Bérre 47. Kinek a kebelére vitték fel az angyalok a szegény Lázárt? a. Ábrahám b. Mózes c. Illés 48. Hány kosár élelem maradt az ötezer ember megvendégelése után? a. Három b. Hét c. Tizenkettő 49. Mi volt a tanítványoknál az ötezer ember megvendégelésekor? a. Öt kenyér és két hal. b. Két kenyér és öt hal. c. Két kenyér és két hal. 50. Helyettesítsd be a helyes szót: Minden, amely meghasonlik önmagával, elpusztul a. ház b. nép c. ország 51. Mit kér Jézus, mit vegyen el tőle az Atya? a. a felelősséget b. a szenvedést c. a poharat 52. Kiket vitt magával Jézus a megdicsőülés hegyére? a. Péter, András, Fülöp b. Péter, Máté, Júdás c. Péter, János, Jakab

6 53. Hol prédikál Jónás? a. Ninive b. Nain c. Názáret 54. Kik tették rablók barlangjává a templomot? a. farizeusok b. vámszedők c. árusok 55. Mikor kérdezi meg tanítványaitól Jézus: Hol van a ti hitetek? a. a tenger lecsendesítésekor b. a gadarai megszállott gyógyításakor c. az ötezer ember megvendégelésekor 56. Jézus születésekor ki volt Szíriában a helytartó? a. Cirénei Simon b. Szíriusz c. Cirénius 57. Mit csinál a kősziklára alapozó ember? a. Jó alapot készít. b. Mélyre hatol. c. Bevakolja a házát. 58. Hány nap múlva találták meg Jézust a templomban? a. Három b. Hat c. Kilenc 59. Ki volt József nagyapja? a. Mattát b. Melki c. Mahaté 60. Mivel nyerik majd meg a tanítványok a lelkeket? a. hittel b. a Szentlélek erejével c. állhatatossággal 61. Anna prófétanő melyik törzsből származott? a. Dán b. Naftali c. Áser 62. Mit jelent a farizeusok kovásza kifejezés? a. ártatlanság b. gonosz szívűség c. képmutatás 63. Az apostolok visszatérte után hova vonult Jézus tanítványaival? a. Bétsaidába b. Bethesdába c. Bétfagéba 64. Melyik tanítvány Alfeus fia? a. Jakab b. Júdás c. Tamás 65. Honnan jön Cirénei Simon? a. mezőről b. templomból c. Jeruzsálemből

7 66. Mit volt a gonosz lélek első válasz-szava Jézushoz? a. Égi jó! b. Légió! c. Légi jó! 67. A Boldogmondások után hány jajt mond Jézus? a. Kettőt b. Hármat c. Négyet 68. Mibe öltözött a gazdag ember? a. Bíborba és bársonyba. b. Bíborba és patyolatba. c. Bársonyba és patyolatba. 69. Kinek bocsáttatik meg sok bűne? a. aki nagyon szeretett b. aki bocsánatot kért c. aki elengedte az adósságot 70. Hányasával küldte el Jézus a hetvenkét tanítványt? a. Kettesével b. Négyesével c. Hatosával 71. Honnan származott a vak ember, akit meggyógyított Jézus? a. Jerikóból b. Jeruzsálemből c. Kapernaumból 72. Mi történik azzal, akire sokat bíztak? a. többet kell dolgoznia b. jobb sáfárnak kell lennie c. többet kérnek számon rajta 73. Milyen pénzt kért Jézus a farizeusoktól, amikor az adófizetéssel csőbe akarták húzni? a. drahmát b. dénárt c. fillért 74. Hol tartózkodott esténként Jézus? a. a templomban b. az Olajfák hegyén c. otthon 75. Hogy felelt Péter arra a kérdésre: ti kinek mondotok engem? a. Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. b. Te vagy a Krisztus. c. Az Isten Krisztusának. 76. Jézus bemutatásakor milyen áldozatot kellett vinnie Máriának a templomba? a. egy pár gerlicét vagy két galambfiókát b. bikát vagy kost c. bárányt vag ykost 77. Mi baja volt Péter anyósának? a. lázas volt b. leprás volt c. vérfolyásos volt 78. Ki kérdezte meg? Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? a. törvénytudó b. gazdag ifjú c. az egyik tanítvány

8 79. Keresztelő János kinek a lelkével és erejével jár majd Jézus előtt? a. Illés b. Mózes c. Ábrahám 80. Hány verebet adnak két fillérért? a. kettő b. öt c. hét 81. Ki szerette volna szabadon bocsátani Jézust? a. a nagytanács b. Pilátus c. Heródes 82. Melyik két nagyobb város között haladtak el Jézusék, amikor meggyógyította a tíz leprást? a. Jeruzsálem és Galilea b. Jeruzsálem és Samária c. Samária és Galilea 83. Mi a mina? a. pénz b. törvény c. tálentum 84. Ki volt Kuza? a. Heródes egyik főemberének felesége b. Zsuzsanna férje c. Heródes egyik főembere 85. Ki támad fel az ítéletkor? a. a Dél királynője b. a Dér királynője c. Izráel királynője 86. Kinek a csoportjába tartozott Zakariás? a. Abijjá b. Abjátár c. Abihú 87. Mire vállalkoztak már sokan Lukács evangéliumának eleje alapján? a. Evangélium olvasásra b. Teofilusnak való levélírásra c. Tudósításra 88. Mikor mondja ezt Jézus? "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek." a. a nagy halfogáskor Péternek b. Lévi elhívásakor c. a vak meggyógyításakor 89. Hol hangzik el? Boldog az, aki Isten országának vendége. a. A négyezer ember megvendégelésekor b. Az ötezer ember megvendégelésekor c. A nagy vacsorakor 90. Mely városoknak lesz jaj, amiért nem tértek meg a csodákat látva? a. Bétsaida és Szidón b. Korazin és Bétsaida c. Korazin és Tírusz 91. Kiktől nem kell félni Jézus szerint? a. akik a gyehennára vetnek b. akik megölik a testet c. akik káromolnak

9 92. Mi felett járnak az emberek mit sem sejtve? a. jeltelen sír b. földbe rejtett kincs c. szántóföld 93. Melyik próféta jeléről beszél Jézus? a. Ézsaiás b. Jeremiás c. Jónás 94. Kinek mondta Jézus? Kelj fel, és állj középre? a. a bénának b. a leprásnak c. a sorvadt kezűnek 95. Mit mondott Jézus, mit kell megtagadniuk az őt követőknek? a. önmagukat b. családjukat c. vagyonukat 96. Hol volt király Heródes Zakariás idején? a. Galilea b. Júdea c. Samária 97. Kiről mondja Jézus? Izraelben sem találtam ekkora hitet? a. egy századosról b. egy betegről c. egy hadvezérről 98. Ki volt Jairus? a. római százados b. vérfolyásos asszony apja c. a Zsinagóga előljárója 99. Péter kinek vágta le a jobb fülét? a. a főpap szolgájának b. a katonának c. a főpapnak 100. Melyik az a két úr, aminek nem lehet egyszerre szolgálni? a. Isten és Heródes b. Isten és a farizeusok c. Isten és a mammon 101. Hogy nevezi Jézus Heródest? a. sakálnak b. rókának c. kígyónak

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid 1 1:21 Jézus A név jelentése: szabadítás. Máté evangéliuma Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid pedig Ábrahám * családjából. 2Ábrahám

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos!

Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos! Jézus evangéliuma Széles Tamás: Jézus evangéliuma Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos! Copyright

Részletesebben

M E G I S M E R É S E

M E G I S M E R É S E AZ ÚJSZÖVETSÉG M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV i.e. 6/5 Jézus születése 26 Jézus szolgálatának kezdete 30 Jézus halála és feltámadása 42-44 a Jeruzsálemi keresztényüldözés 46-48 Pál első missziós

Részletesebben

A KAPERNAUMI SZÁZADOS

A KAPERNAUMI SZÁZADOS A KAPERNAUMI SZÁZADOS Uram, egy szavad is elég! DER HAUPTMANN VON KAPERNAUM (MATTHÄUS 8,5-13) Zeit mit Gott - Mit Gewinn die Bibel lesen BLZ 1/2012. 32-44. Bibellesezettel Aidlingen Diakonissen Mutterhaus

Részletesebben

azaz melyek lejegyeztettek hű tanítványok által, s nemzedékről nemzedékre tovább adattak, kiegészítve némi M a g y a r á z a t o k k a l

azaz melyek lejegyeztettek hű tanítványok által, s nemzedékről nemzedékre tovább adattak, kiegészítve némi M a g y a r á z a t o k k a l A Z É L E T I G É I azaz a Felkent Jézus Tanításának N É G Y K Ö N Y V E, melyek lejegyeztettek hű tanítványok által, s nemzedékről nemzedékre tovább adattak, kiegészítve némi M a g y a r á z a t o k k

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in Luke s Gospel 1. Életet ad a szz (Lk 1:26-38) Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetleg még 20 év alatti. Jegyességben

Részletesebben

Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt,

Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A

Részletesebben

Popper Péter Az Írás. Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig. Popper Péter. Az Írás

Popper Péter Az Írás. Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig. Popper Péter. Az Írás Popper Péter Az Írás Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig Popper Péter Az Írás Az ÚJSZÖVETSÉG Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig Sorozatszerkesztő: Popper Péter TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Valtorta Mária: Evangéliumok

Valtorta Mária: Evangéliumok PPEK 281 Valtorta Mária: Evangéliumok Valtorta Mária Evangéliumok mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a

Részletesebben

Jézus evangéliuma MÁRK tolmácsolásában

Jézus evangéliuma MÁRK tolmácsolásában Jézus evangéliuma MÁRK tolmácsolásában Görögből fordította és a jegyzeteket írta: Gromon András TARTALOM Bevezetés AZ EVANGÉLIUM MÁRK SZERINT FÜGGELÉK Hogyan keletkezhetett a húsvéti hit? Pál feltámadáshitéről

Részletesebben

JOHANNES REIMER PROFESSZOR ÁHITATAINAK ÉS ELŐADÁSAINAK RÉSZLETES TARTALMI ISMERTETÉSE 1 I. ÁHITATOK

JOHANNES REIMER PROFESSZOR ÁHITATAINAK ÉS ELŐADÁSAINAK RÉSZLETES TARTALMI ISMERTETÉSE 1 I. ÁHITATOK 1 ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA RÉVFÜLÖP, ORDASS LAJOS OKTATÁSI KÖZPONT, 2015. jún. 22 jún. 26. Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket (Jn 20,21) A missziói gyülekezet teológiája,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in John s Gospel 1. József - Isten fiának nevelapja (Mt 1:18-25) Háttér: A vezet röviden elmesélheti Lk 1:26-38-at. A Mózesi törvény szerint az eljegyzés

Részletesebben

EMLÉKEZZETEK VISSZA!

EMLÉKEZZETEK VISSZA! Pasarét, 2008. március23.(húsvétvasárnap) Cseri Kálmán EMLÉKEZZETEK VISSZA! Lk 24, 5-8. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, az angyalok így szóltak hozzájuk: "Mit keresitek a holtak

Részletesebben

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra

A PÁSKA BÁRÁNY. 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra A PÁSKA BÁRÁNY 2015. március 29. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Isten annyira szeret minket, hogy kegyelmet, gyógyulásokat ad. Megköszönjük az Úr

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. II. ápr.-máj.

Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. II. ápr.-máj. "Amikor pedig eljött a pünkösd napja és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöltötte az egész házat ahol ültek. Mindnyájan

Részletesebben

Mt 7,21: nem minden aki ezt mondja: Uram! Uram! - megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát;

Mt 7,21: nem minden aki ezt mondja: Uram! Uram! - megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát; I. Alapfogalmak: 1. Mi a vallás? A vallás az Isten és felebarát iránti szeretet. Lásd: Mk 12,28-31: minden parancsolatok között az első: szeresd az Urat, a te Istenedet... a második hasonlatos ehhez: szeresd

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS 1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET? A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és beszéljenek Róla az embereknek.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék

ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék A mai alkalommal a Bibliából fogunk Igéket felolvasni. Az elsı Ige: Példabeszédek 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

Részletesebben

A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért

A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért 1 2 A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért a szállására. Kétmillió fiatal a szabad ég alatt

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1. osztály TÉMA- CSOPORT Bevezető órák Isten-én Ki vagyok én Istennek? Teremtett világ Teremtés ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM Bibliai Szabadegyetem A Biblia az európai kultúrában BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés 2014. február 12. Dr. Szilvási József: Máté evangéliuma 2 Máté evangéliuma Máté evangéliumával egy négy

Részletesebben