ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Szolnok, május hó

2 2 Aláírólap Abony város településrendezési terv módosításának előzetes tájékoztatási dokumentációjához Vezető településrendező tervező: Kiszelovics Ildikó településmérnök, városépítési, városgazdasági szakmérnök TT

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Abony város településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció munkarészéhez 1. Bevezetés 2. Rendezés alá vont területek 3. A módosítással érintett területek jelenlegi használata 4. Módosítással érintett területek környezete 5. A hatályos településszerkezeti terv kivonata a tervezéssel érintett területekre 6. A módosítással érintett területek tervezett fejlesztése 7. A tervmódosítás általános célja 8. Várható hatások elemzése 9. Rajzi melléklet

4 4 1. Előzmények 1.1. Bevezetés Abony Város jelenleg hatályos településrendezési tervét (teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálat és módosítás) a Kiszelovics és Társa Kft készítette, és ban került jóváhagyásra. A településszerkezeti tervet 92/2013.(IV.25.) számú KT határozattal, a helyi építési szabályzatot pedig a 11/2013.(IV.29.) számú ÖK rendelettel hagyta jóvá Abony Város Önkormányzatának Képviselő - testülete. A Képviselő - testület településfejlesztési döntéssel határozta el, hogy több ponton módosítja a településrendezési tervet a területekre vonatkozó megváltozott fejlesztési elképzelések miatt. A településrendezési terv módosítása önkormányzati érdekből történik. A készülő településrendezési terv módosítás tartalmában a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, az egyeztetési eljárás a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírását figyelembe véve készül. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a településrendezési eszköz egyeztetési eljárása: teljes eljárás. A település rendelkezik jóváhagyott partnerségi egyeztetésről szóló határozattal, melyben a településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevők tájékoztatásának módját, eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálását, továbbá a nyilvánosság biztosítását szolgáló intézkedéseket határozta meg. 2. Rendezés alá vont területek 1. számú fejlesztési terület A Szelei út - Csillag Zs. utca - Dobó I. utca - Berzsenyi D. utca tömbben elhelyezkedő 967. és 968. hrsz. alatti telek és a tömb további telkei külön építési alövezetbe soroltak. Az önkormányzat megváltozott fejlesztési elképzelései miatt kerül sor az átsorolásra A módosítással a településközpont vegyes területen belül azonos építési alövezetbe kerül a tömb.

5 5 Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 2. számú fejlesztési terület A Kálvin utca - Hunyadi út - Jókai Mór utca - Báthory I. utca tömbben lévő 3307 hrsz. alatti, jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt terület területfelhasználási változása és Vt1 településközpont vegyes területbe sorolása. A területen a használaton kívüli vízműtelep és kis kapacitással üzemelő víztorony található. Az önkormányzat hosszútávú fejlesztési elképzelése a víztorony elbontása.

6 6 Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 3. számú fejlesztési terület A Kécskei út - János utcákkal közrezárt 4827 hrsz-ú földrészlet átsorolása Lf2 falusias lakóterületből Vt2 településközpont vegyes területbe. Az önkormányzat tulajdonában lévő terület jelenleg be nem épített terület, mely területen intézményi és lakó vegyes funkciójú területet szeretnének kijelölni. Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth)

7 7 4. számú fejlesztési terület Abony külterület, 0159/1. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú rekultivált, lezárt hulladéklerakó területének Ev - védelmi célú erdőterület átsorolása Kme - különleges megújuló energetikai övezetté - napelempark elhelyezése céljából. Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 5. számú fejlesztési terület (területfelhasználási változással nem járó terület) Abony város HÉSZ 3. (5) bekezdésének módosítása, a települési (elektromos) infrastruktúra hálózatok elhelyezési módjának újraszabályozása. A területfelhasználási változással érintett területek településen belüli elhelyezkedésének rajzi bemutatása az előzetes véleménykérő dokumentációhoz mellékelve (MO 1). A településrendezési terv módosítása az Önkormányzat képviselő - testületének elhatározása alapján történik. Tervezési feladat: Fenti, változással érintett területek területfelhasználási változása, szabályozása, valamint ennek megfelelően az írásos munkarészek tervezési területre történő aktualizálása (szerkezeti terv leírása, helyi építési szabályzat), továbbá a rendezéssel érintett területre vonatkozóan az alátámasztó szakági munkarészek kiegészítése szaktervezők bevonásával a településrendezési feladat.

8 8 3. A módosítással érintett területek jelenlegi használata 1. számú módosítással érintett terület A fejlesztéssel érintett terület Abony belterületi 967. és 968. helyrajziszámú terület A területen Abony város központi részén a Szelei út mellett található. A területen jelenleg családiházas ingatlan van, mellette pedig önkormányzati tulajdonú jelenleg még nem hasznosított terület. A környezetében településközpont vegyes terület található. 2. számú módosítással érintett terület Abony belterületén a Kálvin utca - Hunyadi út - Jókai Mór utca - Báthory I. utca tömbben lévő 3307 hrsz. alatti terület A területen az 1970-es évek körül létesült vízmű üzemelt. Jelenlegi vízmű már más területen üzemel, a használaton kívüli vízmű található itt, valamint az állagában leromlott víztorony. A víztorony csak kis kapacitással üzemel.

9 9 3. számú módosítással érintett terület Abony belterületén a Kécskei út - János utcákkal közrezárt hrsz-ú földrészlet. Az önkormányzati tulajdonú terület jelenleg hasznosítás nélküli, a területen épület, építmény nem található. 4. számú módosítással érintett terület Abony külterület, 0159/1. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú rekultivált, lezárt hulladéklerakó területe A terület a belterület mellett, közútról közvetlenül megközelíthető területen helyezkedik el. A földrészleten működött Abony egykori hulladéklerakója, melyet lezártak és rekultiváltak.

10 10 4. A módosítással érintett területek környezete 1. számú módosítással érintett terület A módosítással érintett terület a Szelei út mellett található. Környezetében a Somogyi Béla általános iskola tömbje található, valamint a Szelei úton családiházas lakóterületek. A környezetében a Szelei út túloldalán üzletek, szolgáltató létesítmények találhatók. 2. számú módosítással érintett terület A tervezési terület a település központjában található. A tömbben a műemlék Sívó - kúria és a városi trand területe található, míg a környezetében családiházas lakóingatlanok vannak. 3. számú módosítással érintett terület A terület környezetében családiházas lakóterület található, valamint az út túloldalán a felújításra szoruló, országos védettségű műemlék Györe - kúria épülete. 4. számú módosítással érintett terület Az egykori hulladéklerakó a település belterületéhez közel, de külterületi földrészleten helyezkedik el. Környezetében található a jelenleg nem üzemelő, egykori téglagyár területe.

11 11 5. A hatályos településszerkezeti terv kivonata a tervezéssel érintett területekre 1. számú módosítással érintett terület 92/2013.(IV.25.) számú képviselő - testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv kivonata a módosítással érintett területre A tervezéssel érintett terület belterületi része falusias lakóterület, a kapcsolódó külterületi területek általános mezőgazdasági területek.

12 12 2. számú módosítással érintett terület 92/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv kivonata a módosítással érintett területre A tervezéssel érintett terület beépítés nélküli falusias lakóterület. 3. számú módosítással érintett terület 92/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv kivonata a módosítással érintett területre

13 13 A tervezéssel érintett terület falusias lakóterület. 4. számú módosítással érintett terület 92/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv kivonata a módosítással érintett területre 6. A módosítással érintett területek tervezett fejlesztése 1. számú módosítással érintett terület A tervezéssel érintett területen településközpont vegyes területnek megfelelően intézmények és lakóépület elhelyezése történik. A terület jelenleg két alövezetbe sorolt és a terület komplex fejlesztése és a normativitás szabályozása miatt célszerű azonos alövezetbe sorolni. 2. számú módosítással érintett terület A jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt terület, melyen a vízgazdálkodási funkció már csaknem teljesen megszűnt. A strand funkciójához illeszkedő rekreációs fejlesztésekhez kapcsolódó létesítmények, gyógyászati, illetve tanuszoda létesítmény, intézmény elhelyezése történne a területen. 3. számú módosítással érintett terület A terület jelenleg falusias lakóterület, de a fejlesztési elképzelések szerint, megújuló energiaforrást biztosító termálvíz kút és vízkezelő építményei, lakó és intézményi funkció kapna hosszútávon helyet a területen.

14 14 4. számú módosítással érintett terület A bezárt, rekultivált hulladéklerakó terület rendezése és fejlesztése,- megújuló energiahasznosítási területként - napelempark létesítésével. 7. Tervmódosítás általános célja Abony Város Önkormányzat képviselőtestülete jelen tervmódosítással a képviselőtestület által elfogadott hatályos településrendezési terv módosítását az alábbi célok megvalósítása miatt kívánja módosítani 1. számú tervezési terület esetében a területen megvalósuló településközpont vegyes terület funkcióval, a terület egységes beépítését eredményező megvalósítással. A módosítás eredményeként a település központjában egységes intézményi és lakófunkciót is magába foglaló terület jön létre. A 2. számú tervezéssel érintette terület esetében a jelenleg településkép szempontjából kedvezőtlen látványú víztorony hosszútávon megszűnne és a terület a mellette lévő strand területhez kapcsolódva hasznosulna intézményi funkciókkal. A terület hasznosítása a Sívó kúria műemléki épületének figyelembe vételével történne. A 3. számú módosítással érintett terület esetében a jelenleg hasznosítás nélküli terület sorsa rendeződne intézményi és lakófunkciójú terület alakulna ki a szomszédos Györe kúria épületének és műemléki környezetének figyelembe vételével. A 4. számú módosítás a település megújuló energia fejlesztési elképzeléseivel összhangban egy napelempark jönne létre a már lezárt és rekultivált hulladéklerakó telep területén. Az 5. számú módosítás esetében a település központi részén (elektromos) infrastruktúra hálózatok elhelyezési módjának újraszabályozása történne a településkép védelme érdekében. 8. Várható hatások elemzése Az 1. számú tervezési terület esetében a településrendezési terv módosítás eredményeként a tömb azonos alövezetbe sorolásával egységesebb településkép jön létre. A 2. számú tervezési terület esetében a településrendezési terv módosítás eredményeként a településkép javul, a környezet megújul és rendezett terület alakul ki. A 3. számú fejlesztés eredményeként a jelenleg beépítetlen terület foghíj - telke megszűnik, a terület beépül és környező területek megújulására is ösztönzően hat. A 4. számú fejlesztési cél tekintetében a település egykori, lezárt hulladéklerakója új funkciót kap, területe rendezetté válik és a megújuló energia hasznosítása megvalósul. Az 5. számú fejlesztés tekintetében a közművezetékek szabályozása révén a településkép javul.

15 15 Szolnok, május hó Kiszelovics Ildikó TT vezető településtervező 9. Rajzi melléklet

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Msz: 3/2015 JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szolnok, 2015. május hó ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15),

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István Polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező: Völgyzugoly Műhely

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013.

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013. POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2013. október Készítette: Ertl Antal TT-É 07-0010/2014 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Jóváhagyott tervdokumentáció Településszerkezeti terv

Jóváhagyott tervdokumentáció Településszerkezeti terv MARCALI VÁROS Településrendezési tervének módosítása És a magasabb szintű jogszabályokkal összefüggő felülvizsgálat JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2013. JÚLIUS KÖRNYEZETTERV

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Balatonalmádi Város Önkormányzata Keszey János Polgármester 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tervező

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 1. kötet. 2014. június hó KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 1. kötet. 2014. június hó KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868 Kerepes Város Önkormányzat 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA 1 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA 281/2013.(VI.28.) sz. Képviselőtestületi határozattal elfogadva I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben