A gazdasági és közlekedési miniszter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági és közlekedési miniszter"

Átírás

1 A gazdasági és közlekedési miniszter./2008. (...) GKM rendelete a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 5. és 7. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.rendelet 1. -ának g) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: Általános rendelkezések 1. (1) E rendeletben használt fogalmakat a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. -ában és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. -ában foglaltak szerint kell értelmezni. (2) E rendelet alkalmazásában adatszolgáltatásra kötelezettek: a VET a szerint az engedélyesek, a nem engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységek végzői, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások, valamint az engedélyesek által a VET 94. alapján kiszervezett tevékenységet végző személyek. 2. (1) E rendelet az adatszolgáltatásra kötelezettek, a felhasználók, valamint a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét, az átviteli rendszerirányító rendszerirányítási tevékenységével összefüggő árakkal és a villamosenergia-fogyasztással kapcsolatos adatszolgáltatás módszertani szabályait, a szolgáltatási kötelezettség alá eső személyes adatot nem tartalmazó adatokat, az adatszolgáltatásra kötelezettek és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak körét, valamint az üzleti titoknak [Ptk. 81. (2) bekezdés] minősülő tények, információk, megoldások és adatok (a továbbiakban: üzleti titok) védelmére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg. (2) E rendelet szabályozza: a) a villamosenergia-rendszer folyamatos és biztonságos üzemvitele és elszámolása szempontjából szükséges műszaki-gazdasági adatszolgáltatásokat, amelyek tartalmazzák: aa) az átviteli rendszerirányító részére a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók által szolgáltatott adatokat, ab) az átviteli rendszerirányító által a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók részére szolgáltatott adatokat, ac) az adatszolgáltatásra kötelezettek között egymásnak, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók között szolgáltatott adatokat, ad) az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által a Hivatal részére szolgáltatott adatokat;

2 2 b) az erőművek, a kereskedők, valamint az egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban együtt: a villamos energia eladója) által értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti megoszlásával kapcsolatos, ba) a villamos energia vásárlója, és bb) a Hivatal részére nyújtandó adatszolgáltatást, c) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételével összefüggő részletes adatszolgáltatást, d) a Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét ellátó és más társadalmi szervezetek, valamint más szervezetek részére nyújtandó adatszolgáltatásokat, e) a Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok körét, f) a nemzetközi adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. (3) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók az e rendeletben foglaltakon túlmenően is megállapodhatnak kölcsönös adatszolgáltatásokban. Az átviteli rendszerirányító részére a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók által történő adatszolgáltatás 3. (1) A villamosenergia-rendszer üzemviteléhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, biztonságos működéséhez, a villamos energia forgalmának méréséhez és elszámolásához szükséges információkat az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint a mérlegkör felelősök közötti adatforgalom keretében kell az átviteli rendszerirányító részére szolgáltatni. Az átviteli rendszerirányító részére a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók által kötelezően szolgáltatott adatok köre kiterjed: a) a menetrendek bejelentésére, b) a napon belüli menetrend módosítások bejelentésére, c) a határmetszéki átviteli kapacitásra vonatkozó ajánlatokra, d) a határon keresztül történő szállításokra, illetve a magyar szabályozási zónán történő átszállításra vonatkozó megállapodások műszaki adataira, e) a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges tevékenységekre vonatkozó ajánlatok bejelentésére, f) az elosztó hálózati mérési adatok eljuttatására, g) a karbantartások ütemezésére, h) a VET 16. -ában meghatározott átviteli rendszerirányítói feladatok teljesítéséhez szükséges adatokra, i) a VET 40. -ának (3) bekezdése alapján meghatározott mérési és hitelesítési adatokra, j) a hálózatfejlesztési, tervezési alapadatokra. (2) Az adatok részletezését a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.

3 3 Az átviteli rendszerirányító által a többi adatszolgáltatásra kötelezett és felhasználók részére történő adatszolgáltatás 4. (1) Az átviteli rendszerirányító a vele kapcsolatban álló többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók részére megadja: a) a 3. (1) bekezdés szerinti információk visszaigazolását, b) a naplózott rendelkezésre állási adatokat, c) a megszerzett átviteli kapacitás jogosultság korlátozásáról, illetve visszavonásáról szóló értesítést, d) a VET 40. -a alapján az átviteli rendszerirányító és az elosztók által elvégzett mérések, illetve a VET 41. -a alapján elvégzett mennyiségi elszámolások adatait, a számlák kiállításához szükséges formában, e) az import, az export és a magyar szabályozási zónán történő átszállítás végrehajtására vonatkozó jóváhagyást, f) a menetrend módosításra, illetve az eltérésre vonatkozó engedélyeket, g) a villamosenergia-rendszer üzemzavara esetén a helyreállításra vonatkozó utasítást, h) az adatokat a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges tevékenységek piacára beérkezett ajánlatokból kiválasztott ajánlatokra vonatkozóan. (2) Az átviteli rendszerirányítónak a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók részére történő adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed: a) a határmetszéken rendelkezésre álló átviteli kapacitási adatok megadására, b) a határmetszéki átviteli kapacitásaukcióra beérkezett ajánlatok és a kialakult elszámoló árak közzétételére, c) a lekötni kívánt tartalékok mértékére, d) az előzetes, összesített adatokra a tervezett üzemszünetekről és az utólagos, összesített adatokra a 100 MW-nál nagyobb termelőegységek előző napi tervezett, vagy nem tervezett üzemszünetéről, e) a rendszerszinten biztosított kiegyenlítő energia mennyiségére és elszámoló áraira vonatkozó adatokra. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott adatok e alkalmazásában nem képeznek üzleti titkot. (4) Az adatok részletezését a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák. Az adatszolgáltatásra kötelezettek egymás közötti, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók közötti adatszolgáltatás 5. (1) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók számára az egymással történő elszámolásokhoz szükséges, az átviteli rendszerirányító mérőrendszeréből származó adatokat át kell adni. (2) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes a jogszabályokban és az elosztói szabályzatban meghatározott mérési adatokat január 1-jét követően két évre visszamenőleg köteles a felhasználók részére térítésmentesen biztosítani. Amennyiben az adatok két éven túl is az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, köteles azokat térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó hálózati engedélyes a mérési adatokra vonatkozó

4 4 tájékoztatást a felhasználó külön kérése esetén írásban, a kérés beérkezésétől számított 8 napon belül köteles megadni. (3) január 1-jét megelőzően, amennyiben a felhasználó kérése időpontjában a jogszabályokban és az elosztói szabályzatban meghatározott mérési adatok az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, kötelesek azokat a felhasználó részére térítésmentesen megadni. Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által a Hivatal részére történő rendszeres adatszolgáltatás 6. (1) Az engedélyesek a Hivatal részére a VET aiban meghatározott feladatai ellátásához rendszeres adatszolgáltatás keretében különösen a következő adatokat kötelesek megadni: a) a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatokat, b) a villamos energia termelésével, szállításával, értékesítésével, kereskedelmével, valamint a hőenergia termelésével és értékesítésével kapcsolatos adatokat, c) az engedélyes tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodási adatokat, különös tekintettel a hatósági árszabályozás alá eső, a jelentős piaci erőfölény megállapításához szükséges, illetve a más tevékenységeknek a versenypiaci tevékenységektől való szétválasztásával kapcsolatos adatokra, d) az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges berendezések műszaki adatait, e) a villamos- és hőenergia-termelésre felhasznált energiahordozók adatait, illetve az energiahordozók készletadatait, f) a villamosenergia-rendszer üzemeltetésével összefüggő mennyiségi, elszámolási és teljesítőképesség adatokat, g) a Vhr ának (4) bekezdésében foglaltak alapján készített az üzemzavarokra, a szolgáltatás operatív minőségi mutatóira és a felhasználói elégedettségre vonatkozó ajánlásban meghatározott, az engedélyesek tevékenységét értékelő mutatókat, h) a foglalkoztatással, különösen a saját szakszemélyzettel és a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos adatokat, i) a hálózatfejlesztési adatokat, j) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételével összefüggő részletes adatokat. (2) Az átviteli rendszerirányító e rendelet 1. számú mellékletének a), d) és g) pontjai szerinti adatokat szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szerződés esetében a Hivatal részére köteles megadni. (3) A VET 2. -ában meghatározott körben a Hivatal jogosult az (1) bekezdésben, valamint a 7. (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatásokon túlmenően további rendszeres, illetve eseti információkat kérni. (4) Az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint a felhasználók villamos energia rendszerhez kapcsolódó tevékenységei körében a Hivatal további adatszolgáltatások kérésére jogosult.

5 5 (5) A 3. (1) bekezdése szerint gyűjtött egyedi és feldolgozott rendszerszintű adatokat az átviteli rendszerirányító a Hivatal részére és igénye szerint folyamatosan megadja vagy rendelkezésére tartja. (6) Az adatszolgáltatásra kötelezettek az adatokat a Hivatal által előírt tartalommal és formában kötelesek megadni. (7) A havi gyakorisággal bekért adatok szolgáltatását abban az esetben is teljesíteni kell, ha az értékek mérésének gyakorisága nem esik egybe az adatkérés gyakoriságával. Ilyen esetben a szezonálisan becsült értékek megadásával kell az adatszolgáltatást teljesíteni. (8) Az engedélyesek társaságuk a) előzetes éves mérleg és eredmény-kimutatását a tárgyévet követő év február 20-ig, b) éves auditált beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentését, konszolidált mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a VET ának (2) bekezdése alapján elkészített, az engedélyköteles tevékenységeket elkülönítve tartalmazó mérleggel és eredmény-kimutatással együtt legkésőbb a cégbírósághoz való leadással egy időben kötelesek a Hivatal részére elektronikus formában is megküldeni. (9) Az engedélyesek évenként kötelesek a Hivatal részére a kapcsolt vállalkozásaikkal kötött szerződéseik és azok teljesülését igazoló dokumentumok másolatát megküldeni. (10) A Vhr ának (3) bekezdése alapján az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni a Hivatal részére az (1) bekezdésben meghatározott adatok szolgáltatásakor az integrált vállalkozáson belül a nem az engedélyes társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységek ráfordításairól, illetve költségeiről. (11) A háztartási méretű kiserőművet, mint felhasználót ellátó elosztó hálózati engedélyes évente jelentést küld a Hivatalnak február 28-ig, a háztartási méretű kiserőművek számáról, fajtájáról (fotoelektromos, biogáz, biomassza, szél stb.) beépített teljesítményről, a hálózatra adott és onnan vételezett villamos energia mennyiségéről. 7. (1) A 100 kv vagy annál nagyobb feszültségszintű távvezetéken a Magyar Köztársaság országhatárán keresztül történő villamosenergia-szállításokat a villamosenergia-kereskedő a Hivatal részére köteles bejelenteni, ha a) olyan, legalább egyéves időtartamra szóló villamosenergia-szállítási szerződést kötött, amely aa) a Magyar Köztársaság területén belül történő szállításra vonatkozik, és ab) a szállítás kiinduló pontja vagy rendeltetési helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely tagállam területén van, és ac) a szállítás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes legalább egy tagállam határának átlépésével jár b) a szállítási szerződés ba) létrejött, vagy bb) teljesítését az átviteli rendszerirányító visszautasította.

6 6 (2) A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely tagállam és az azon kívüli államok közötti megállapodások alapján történő szállításokra. (3) A szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szerződés esetében a szerződés létrejöttét, illetve a teljesítését megakadályozó okokat a jelentésben fel kell tüntetni. (4) A bejelentést a szállítási szerződés megkötését, illetve annak meghiúsulását követő hónap végéig kell a Hivatal részére megküldeni. Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok gyűjtése és szolgáltatása 8. (1) A villamos energia 2. (2) bekezdés b) pontja szerinti eladója köteles az általa értékesített összes villamos energia termeléséhez ténylegesen felhasznált elsődleges energiaforrások részarányát a tárgyévre vonatkozóan megállapítani. A tárgyév megegyezik a naptári évvel. (2) A villamos energia eladója köteles a villamos energia vásárlóját az (1) bekezdés szerinti részarányról, ezen információ forrásáról, valamint az értékesített villamos energia termelése során felhasznált elsődleges energiaforrás környezeti hatásairól tájékoztatni. (3) A tájékoztatást erőmű esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, egyéb eladó esetén a tárgyévet követő év április 30-ig kell teljesíteni. (4) A tájékoztatás történhet a) a kiállított számlában, előlegszámlában, vagy azok mellékletét képező számlainformációs levélben, vagy b) a kiállított számlában, előlegszámlában meghatározott, a villamos energia vásárlója számára hozzáférhető más helyen. (5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat e rendelet 2. számú mellékletének megfelelően kell a vásárló és a Hivatal részére szolgáltatni. (6) Az engedélyesek a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. (7) Abban az esetben, ha az erőmű mindenkori tárgyévben többféle elsődleges energiaforrásból állított elő villamos energiát, de a vásárlónak értékesített villamos energiát bizonyíthatóan meghatározott energiaforrás felhasználásával termelte, az adatszolgáltatásában az adott villamosenergia-mennyiség termeléséhez ténylegesen felhasznált energiaforrásra vonatkozó adatokat kell feltüntetnie. (8) A villamosenergia-kereskedelmi engedélyesek egymás közötti, valamint a villamosenergia-kereskedő és az egyetemes szolgáltató között fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során úgy kell eljárni, hogy az a villamos energia vásárlójával szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítését ne veszélyeztesse. Ha az egyetemes szolgáltató vagy a villamosenergia-kereskedő több eladótól vásárol villamos energiát, adatszolgáltatása teljesítésekor úgy köteles eljárni, hogy az általa kapott adatszolgáltatásokban szereplő elsődleges energiaforrásokra az azokból összesen vásárolt villamos energia mennyiségekkel súlyozott részarányokat képez. (9) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatáshoz a) a szervezett villamosenergia-piacon vásárolt villamos energia értékesítése esetében

7 7 aa) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, a szervezett villamosenergia-piac tárgyévi összesített adatait, illetőleg ab) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az Európai Gazdasági Térségen kívül van, a villamos energia eladója által megadott adatokat, b) ha az a) pont adatai nem állnak rendelkezésre, az érintett ország tárgyévi villamos energia termeléséhez szükséges elsődleges energiaforrások összesített átlagos összetételének megfelelő becsült értéket kell alapul venni. (10) A (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint a b) pontban meghatározott adatokat és a becsült értékeket az adatszolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Hivatalnak. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételével összefüggő részletes adatszolgáltatás 9. (1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételével összefüggő adatszolgáltatást a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MHK) 8. és 9. számú mellékleteiben meghatározottakkal összefüggésben e rendelet 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az (1) bekezdés szerinti villamos energiát értékesítő erőmű üzemeltetője által a Hivatal részére benyújtandó Bejelentőlap adattartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza. A Bejelentőlapot az abban szereplő bármely adat megváltozása esetén ismételten be kell nyújtani. A Hivatal által a felhasználói érdekeket képviselő szervezetek részére teljesítendő adatszolgáltatás 10. (1) A Hivatal e rendelet 6. számú melléklete szerinti a Hivatal által a 6. (1) bekezdésében meghatározott adatok felhasználásával összeállított adatokat és információkat a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, valamint a felhasználói érdekképviseletet ellátó egyéb szervezetek részére rendelkezésre bocsátja. (2) Az engedélyes társaságok 6. számú mellékletben meghatározott adatait a Hivatal a honlapján az (1) bekezdés szerinti érdekelt szervezetek részére biztosított hozzáférés alapján teszi közzé. (3) E rendelet 6. számú mellékletében meghatározott, a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő adatok nem képeznek üzleti titkot. (4) A havi gyakoriságú adatokat először január hónapra, az eseményenként időszerű adatokat január 1-től, míg az éves gyakoriságú adatokat először a évre vonatkozóan kell megadni.

8 8 (5) Az üzleti titoknak minősülő adatokat a Hivatal más részére a megkeresés esetét kivéve nem adhatja ki, de a VET ai alapján a Gazdasági Versenyhivatallal és a fogyasztóvédelmi hatósággal rendszeres adatcserében állapodhat meg. A Hivatal által a honlapján közzétételre kerülő adatok, információk 11. (1) A Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok köre kiterjed: a) a megújuló és a kapcsolt villamosenergia-termelésről, valamint a kötelező átvételi rendszer éves alakulásáról a VET 12. (3) bekezdése alapján készített jelentésre, b) az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó hatáskörébe tartozó adatok Hivatal által elvárt csoportosításáról, nyilvántartásáról, kezeléséről és nyilvánosságra hozataláról szóló a VET 102. (4) bekezdése alapján kidolgozott adatkezelési irányelvre, c) a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesekkel kapcsolatos a VET 107. (2) bekezdése alapján lefolytatott eljárásokra, d) a rendszerhasználati díjak szabályozásával összefüggésben a VET 142. (4)-(5) bekezdései alapján készített módszertani útmutatóra, továbbá a (8) bekezdése alapján kidolgozott, a rendszerhasználati díjakra és alkalmazásuk feltételeire vonatkozó, a szabályozásért felelős miniszter számára készített előterjesztésre, e) a jelentős piaci erővel rendelkező a Vhr (1) bekezdése szerinti információk nyilvánosságra hozatalára kötelezett engedélyesek listájára, a számukra előírt kötelezettségekre, valamint az engedélyesek honlapjának elérhetőségére, f) a minimális minőségi követelményekre, valamint az elvárt színvonal megállapítására vonatkozó a Vhr (4) bekezdésében foglaltak alapján készített ajánlásra, g) meghatározott bázisárak figyelembe vételével az MHK 3. (2) bekezdése szerint elvégzett számítás alapján a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi árakra, h) az MHK 6. (5) bekezdése alapján az energiaforrásonként, illetve termelési eljárásonként, a megtérülési időt az ésszerű telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és működtetett beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak, valamint az MHK szerinti árak figyelembevételével kidolgozott megtérülésszámítás módszertani kereteire, i) a Vhr a szerint a Hivatal határozataira, j) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 71. -ának (5) bekezdése szerint az Országgyűlés illetékes bizottsága számára készített tájékoztatóra. (2) A Hivatal honlapján közzétehető bármely adatszolgáltatásra kötelezett olyan adata, amelynek a honlapon történő nyilvánosságra hozatalához az érintett írásban hozzájárult.

9 9 Közös szabályok 12. (1) A okban meghatározott adat- és információ szolgáltatások esetében az eredeti adat- és információ szolgáltató felelős a szolgáltatott adat és információ tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért. (2) Az átadott adatokat és információkat az adatkezelő kizárólag a villamosenergiarendszer működésével kapcsolatos tevékenysége ellátásával összefüggésben használhatja. (3) Az e rendeletben előírt kötelezettségek megszegése esetén a Hivatal az adatszolgáltatásra kötelezettekkel szemben a VET 96. és 97. -ában, illetve a Vhr ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a villamosenergiarendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet (továbbiakban: AR) a, a 7. -ának (3)-(4) bekezdése, a 8.-10/A -a, az 1-3. számú mellékletek, valamint az 5. sz. melléklet. (3) Az AR június 30-án veszti hatályát. 14. Az egyetemes szolgáltató és a villamos energiáról szóló évi CX. törvény szerinti közüzemi nagykereskedői engedélyes függetlenül a jogutódlás és cégjogi azonosság meglététől június 30-ig köteles gyűjteni és szolgáltatni a évi közüzemi nagykereskedőre, illetve közüzemi szolgáltatóra vonatkozó adatokat. Az Európai Unió jogának való megfelelés 15. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a belső villamosenergia-piacra vonatkozó közös szabályokról, valamint a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 3. cikk (6) bekezdése; b) az Európai Parlament és Tanács 2005/89/EK irányelve (2006. január 18.) a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről, 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja. gazdasági és közlekedési miniszter

10 10 1. számú melléklet a./2008. (...) GKM rendelethez Villamos energia határon keresztül nagyfeszültségű távvezetéken történő szállítása esetén e rendelet 7. -a szerinti bejelentés tartalmi elemei a) a megrendelő neve, b) a betáplálás (kiindulás) helye, c) a rendeltetési hely megnevezése, d) a szállítandó villamos energia mennyisége -ban, e) a szállítási díj (Ft-ban), f) a szállítás feszültségszintje kv-ban, g) a szerződött teljesítmény MW-ban, menetrend szerinti bontásban, h) a szállítási szerződés érvényességének ideje.

11 11 2. számú melléklet a./2008. (...) GKM rendelethez Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása Az adatszolgáltatás MEH azonosítószáma: címe: gyakorisága: beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!) jogcíme: teljesítésének határideje: Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok éves A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 24. számú melléklete Az adatokat termelők esetén a tárgyidőszakot követő év január 31- ig, egyéb eladó esetén a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni Az adatszolgáltató neve: címe: működési engedélyének megnevezése: Sorszá m Az értékesített villamos energia 1. Hazai termelésű Ebből: a) Megújuló alapú Ebből: Szélenergia Vízenergia Napenergia Geotermiku s energia Biomassza Egyéb, MEH nyilvántartási kódja: Az értékesítet t villamos energia mennyisé ge () Az összes értékesítet t villamos energia megoszlá sa (%) Kéndioxidkibocsátás (ezer tonna) Széndioxidkibocsátás (ezer tonna) A keletkezett radioaktív hulladék mennyisége (m 3 )

12 12 éspedig... b) Olaj alapú c) Földgáz alapú d) Szén alapú e) Nukleáris alapú f) Egyéb, éspedig EU tagállamból importált Ebből: a) Megújuló alapú Ebből: Szélenergia Vízenergia Napenergia Geotermikus energia Biomassza Egyéb, éspedig... b) Olaj alapú c) Földgáz alapú d) Szén alapú e) Nukleáris alapú f) Egyéb, éspedig Nem EU tagállamból importált Ebből: a) Megújuló alapú Ebből: Szélenergia Vízenergia Napenergia Geotermikus energia Biomassza Egyéb, éspedig... b) Olaj alapú

13 13 c) Földgáz alapú d) Szén alapú e) Nukleáris alapú f) Egyéb, éspedig Mindösszes en ( sorok) 100% A táblázatban közölt, az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok forrásának megjelölése:

14 3. számú melléklet a./2008. (...) GKM rendelethez A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Befogadójának részletes adatszolgáltatása Magyar Energia Hivatal Az adatszolgáltatás MEH azonosítószáma: címe: A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Befogadójának részletes adatszolgáltatása* gyakorisága: havi beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!) jogcíme: A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET) a teljesítésének határideje: Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni Az adatszolgáltató neve: címe: működési engedélyének megnevezése: MEH nyilvántartási kódja: Átviteli rendszerirányítói engedélyes Értékesítők (felsorolás) ** Kötelező átvétel alapja (választható lesz) csúcsidőszakban völgyidőszakban mélyvölgy időszakban összesen (kwh) (Ft) (kwh) (Ft) (kwh) (Ft) (kwh) (Ft) * A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007 (XII. 23) Korm. rendelet alapján a kötelező átvétel alá eső villamos energia átvevőjének havi adatszolgáltatási kötelezettsége. Az adatlap tartalmilag azonos a fenti rendelet 8. számú mellékletében szereplő kimutatással. A fogalmak meghatározásai a rendeletben megtalálhatóak. ** az adatlap az igénynek megfelelő számú sort tartalmazhat

15 15 4. számú melléklet a./2008. (...) GKM rendelethez A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Értékesítőjének részletes adatszolgáltatása A) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Értékesítőjének részletes adatszolgáltatása 1. Havi adatszolgáltatás Az adatszolgáltatás MEH azonosítószáma: címe: gyakorisága: beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!) jogcíme: teljesítésének határideje: Megújuló energiaforrásból vagy hulladékból villamos energiát termelő kiserőmű adatszolgáltatása* havi A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET) a Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni Értékesítő neve, címe: Erőműegyég megnevezése, telephelyi címe: Tárgyidőszak: év, hónap 2008 Üzembehelyezés időpontja: év, hó, nap Kereskedelmi üzembelépés időpontja Erőműegység jellege [pl. kazán+kondenzációs (ellennyomású, elvételes-kondenzációs) gőzturbina, gázmotor, gázturbina, gázturbina+hőhasznosító kazán, szélerőmű, vízerőmű stb.] A legutolsó eredetigazolás dátuma Az utolsó eredetigazolást kiállító szervezet megnevezése Az értékesítés jogcíme Lesz egy választólista (lesz egy választólista a rendelet pontjai szerint) mértékegység Hónap 1 Névleges villamos teljesítmény MW 2 Névleges hőteljesítmény MW 3 Felhasznált tüzelőanyag MJ 0 4 ebből biomassza MJ 5 Biogáz MJ 6 geotermikus energia MJ 7 biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás 8 hulladéklerakóból származó gáz MJ szennyvízkezelő létesítményből származó gáz 9 10 egyéb eredetű biogáz MJ 11 ezen belül: MJ MJ MJ

16 16 12 MJ 13 szén: MJ 14 olaj: MJ 15 gáz: MJ 16 egyéb energiahordozó MJ 17 Előremenő víz átlaghőmérséklete o C 18 Termelt villamos energia 19 Technológiai célú fogyasztás (Q tf ) 1 % Technológiai célú fogyasztás (Q tf ) 21 Kiadott villamos energia Önfogyasztás (Q ö ) Üzemóraszám csúcsidőszaki völgyidőszaki mélyvölgy-időszaki Értékesített villamos energia csúcsidőszaki 29 völgyidőszaki 30 mélyvölgy-időszaki 31 ebből: kötelező átvétel szerint értékesített villamos energia 5; 6 32 csúcsidőszaki 33 völgyidőszaki 34 mélyvölgy-időszaki 35 egyéb módon értékesített villamos energia csúcsidőszaki 37 völgyidőszaki 38 mélyvölgy-időszaki 39 Villamosenergia-értékesítésből elért árbevétel Ft 40 Hőenergia értékesítésből elért árbevétel Ft 41 Vásárolt villamos energia * A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007 (XII. 23) Korm. rendelet (továbbiakban MHK) alapján a kötelező átvétel alá eső villamos energia értékesítőjének havi adatszolgáltatási kötelezettsége. Az adatlap tartalmilag azonos a fenti rendelet 9. számú mellékletében szereplő kimutatással, de az egész évet tartalmazza. A fogalmak meghatározásai a rendeletben, valamint a Vhr.-ben megtalálhatóak. 1 A termelt villamos energia %-ában. 2 Termelt villamos energia Technológiai célú fogyasztás (Qtf), 3 Az MHK 2. (1) l) pontja szerinti teljes telephelyi fogyasztás. 4 Termelt villamos energia - Önfogyasztás (Qö), ; [A rendelet szerint elszámolható mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét; ha az önfogyasztás meghaladja a termelt mennyiséget, akkor a rendelet alapján nem lehetséges kötelező átvétel szerinti értékesítést elszámolni.] 5 Abban az esetben, ha a biomassza- és biogáz-, illetve hulladékhasznosító erőműegységben a tüzelőanyagfelhasználáson belül a fosszilis tüzelőanyagok aránya meghaladja a 10%-ot, a kötelező átvétel keretében értékesített villamos energia meghatározásánál az önfogyasztást is a felhasznált tüzelőanyagok arányában kell figyelembe venni. 6 Az e soron szereplő képlet által adódó mennyiség nem haladhatja meg az "Értékesített villamos energia4 " sorában (más képlet szerint) szereplő mennyiséget. 7 Ez csak pozitív szám vagy nulla lehet. óra óra óra óra

17 17 2. Éves adatszolgáltatás Magyar Energia Hivatal Az adatszolgáltatás MEH azonosítószáma: címe: Megújuló energiaforrásból vagy hulladékból villamos energiát termelő kiserőmű adatszolgáltatása éves gyakorisága: beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!) jogcíme: A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET) a teljesítésének határideje: Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február hó 28-ig kell megadni Az adatszolgáltató neve: címe: működési engedélyének megnevezése: MEH nyilvántartási kódja: Kiserőművi összevont engedély 1. Beépített névleges villamos teljesítőképessége (tárgyév végén) MW 2. Beépített névleges hő teljesítőképessége (tárgyév végén) MW 3. Gőzkazán (tárgyév végén) db 4. Forróvízkazán (tárgyév végén) db 5. Gázmotor (tárgyév végén) db 6. Gőzturbina (tárgyév végén) db 7. Gázturbina (tárgyév végén) db 8. Generátor (tárgyév végén) db 9. Szélgenerátor db 10. Főtranszformátor (tárgyév végén) db 11. Éves primer energia felhasználás összesen GJ 12. ebből: geotermikus GJ 13. depónia gáz GJ 14. biogáz GJ 15. biomassza GJ 16. hulladék GJ 17. egyéb foszilis GJ 18. egyéb GJ 19. Villamos energia termelés (tárgyév) 20. Önfogyasztás 21. Önfogyasztás % 22. Szélenergiából termelt villamos energia 23. Vízenergiából termelt villamos energia 24. Napenergiából termelt villamos energia 25. Geotermikus energiából termelt villamos energia 2007 n

18 Depóniagázból termelt villamos energia 27. Biogázból termelt villamos energia 28. Biomasszából termelt villamos energia 29. ebből Faaprítékból termelt villamos energia 30. Fűrészporból termelt villamos energia 31. Energiafűből termelt villamos energia 32. Energia erdőből termelt villamos energia 33. Szalmából termelt villamos energia 34. Szennyvíziszapból termelt villamos energia 35. egyéb (nevesíteni) 36. Egyéb mezőgazdasági/ipari hulladékból termelt villamos energia 37. Fosszilis energiából termelt villamos energia 38. Saját termelésből saját felhasználás 39. Kereskedelmi szerződésben szerződött villamos energia 40. Értékesített villamos energia 41. ebből kötelező átvétel keretében 42. Értékesített villamos energia bevétel eft 43. Értékesített villamos energia fajlagos költség Ft/kWh 44. Értékesített hő (tárgyév) GJ 45. Értékesített hő energia bevétel eft 46. Értékesített hő fajlagos költség Ft/MJ 47. Éves energetikai összhatásfok % 48. SO2 kibocsátás t/év 49. SO2 kibocsátás mg/m3 50. NOx kibocsátás t/év 51. NOx kibocsátás mg/m3 52. CO2 kibocsátás t/év 53. CO2 kibocsátás mg/m3 54. Évi átlagos állományi (erőműkezelői) létszám fő 55. ebből szerződéses létszám fő 56. Üzemóra h 57. Csúcskihasználási óraszám h 58. Üzemzavarok száma db 59. Üzemzavarok tartama óra 60. Üzemzavar miatt kiesett villamos energia 61. Tárgyévre tervezett TMK+TFK tartama óra 62. Tárgyévi TMK+TFK tartam (tény) óra 63. TMK+TFK tárgyévi költsége eft 64. Tárgyévet követő 1.évre tervezett termelés 65. Az erőmű(rész) maradó élettartama engedély szerint dátum 2007 n Faapríték: rönkfából aprított vagy aprítékként vásárolt Csúcskihasználási óraszám: Az éves csúcskihasználási időtartam azt az időtartamot jelenti, amely alatt állandó Pcs csúcsteljesítmény mellett az egy év alatt termelt villamos energia megtermelhető.

19 19 B) A kapcsoltan termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Értékesítőjének részletes adatszolgáltatása 1. Havi adatszolgáltatás Az adatszolgáltatás MEH azonosítószáma: címe: gyakorisága: beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!) jogcíme: teljesítésének határideje: Kapcsoltan termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Értékesítőjének részletes adatszolgáltatása* havi A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET) a Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni Értékesítő neve, címe: Erőműegyég megnevezése, telephelyi címe: Tárgyidőszak: év, hónap 2008 Üzembe helyezés időpontja: év, hó, nap Kereskedelmi üzembelépés időpontja Erőműegység jellege [pl. kazán+kondenzációs (ellennyomású, elvételes-kondenzációs) gőzturbina, gázmotor, gázturbina, gázturbina+hőhasznosító kazán, szélerőmű, vízerőmű stb.] A legutolsó eredetigazolás dátuma Az utolsó eredetigazolást kiállító szervezet megnevezése mértékegység hónap 1 Névleges villamos teljesítmény: MW 2 Névleges hőteljesítmény: MW 3 Névleges energetikai hatásfok % 4 Felhasznált tüzelőanyag MJ 0 5 ebből földgáz MJ 6 egyéb (éspedig): MJ 7 MJ 8 MJ 9 Kiadott hő (melegített víz, gőz) [a VET szerint] MJ 0 10 ebből távhőszolgáltatási engedély alapján értékesített MJ 11 távhőszolgáltatónak értékesített MJ Az MHK 2. (1) i) pontja szerinti külön kezelt intézmény számára értékesített, nem távhőszolgáltatási célú hő* egyéb, nem távhőszolgáltatási célú értékesítés MJ 14 saját célú felhasználás MJ 15 Kiadott hő [a VET szerint] 0 16 Előremenő víz átlaghőmérséklete o C 17 Termelt villamos energia MJ

20 20 18 Technológiai célú fogyasztás (Q tf ) 1 % Technológiai célú fogyasztás (Q tf ) 20 Kiadott villamos energia Önfogyasztás (Q ö ) Üzemóraszám csúcsidőszaki völgyidőszaki mélyvölgy-időszaki csúcsidőszaki 28 völgyidőszaki 29 mélyvölgy-időszaki 30 Értékesített villamos energia 4 0 ebből: kötelező átvétel szerint értékesített villamos energia csúcsidőszaki völgyidőszaki mélyvölgy-időszaki ebből: MHK 5. (1) bekezdés szerint termelt óra óra óra óra 35 csúcsidőszaki 36 völgyidőszaki 37 mélyvölgy-időszaki 38 ebből: MHK 5. (2) bekezdés szerint termelt 39 csúcsidőszaki 40 völgyidőszaki 41 mélyvölgy-időszaki 42 ebből: MHK 5. (3) bekezdés szerint termelt 43 csúcsidőszaki 44 völgyidőszaki 45 mélyvölgy-időszaki 46 ebből: MHK 5. (4) bekezdés szerint termelt 47 csúcsidőszaki 48 völgyidőszaki 49 mélyvölgy-időszaki 50 egyéb módon értékesített villamos energia Villamosenergia-értékesítésből elért árbevétel Ft 52 Hőenergia értékesítésből elért árbevétel Ft 53 Vásárolt villamos energia 54 Elért energetikai hatásfok % Kiadott villamos energia / kiadott hő (σ) / 0.00

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia,

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia, 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról

56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet. az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012 Magyar Energia Hivatal Telefon: (1) 459-7777 Internet: www.eh.gov.hu Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a módosított, 2013. I. 1-től hatályos

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 9. cikk (1) (2) bekezdésében említett elemeket tartalmazó,

Részletesebben

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 2010.09.20. 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos:

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.01-389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei . F5.sz. függelék Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok tételei Vonatkozó jogszabályok: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 43/2008.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-448/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 TÁRGY: A kötelező átvétel időtartamának és

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Az alábbiakban összegyűjtöttük az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomás telepítésének,

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2012. június 1. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Tevékenység szerint csoportosítsa a villamosenergia-piac szereplőit! Ahol tud, adjon példát, valamint

Részletesebben

Adatközzététel

Adatközzététel Adatközzététel 2013-2014 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4. számú melléklet 157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet alapján Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 2013 év I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

Adatközzététel 2012-2013

Adatközzététel 2012-2013 Adatközzététel 2012-2013 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához 1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához A KORLÁTOZOTT VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYES ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A RÉSZÉRE Adatszolgáltatás címe MEH adatszolgáltatási

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONJÁT NEM TÜKRÖZI EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A Kormány./2008. ( ) Korm. rendelete a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-115/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól A villamos energiáról

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok I. Háztartási méretű kiserőmű fogalma 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.)

Részletesebben

Az új villamos energia törvényről

Az új villamos energia törvényről Az új villamos energia törvényről Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról - az új villamos energia törvényt (VET) - amelyet a Magyar Közlöny 2007.

Részletesebben

A Kormány.../2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006. (..) Korm. rendelete A Kormány../2006. (..) Korm. rendelete az átállási költségek meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 183/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a villamos energiáról

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota (2009.07.01.) 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti

Részletesebben

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-414/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk * I. táblázat

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk * I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk * I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Kiserőművi összevont engedély már működő kiserőmű részére

Kiserőművi összevont engedély már működő kiserőmű részére 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-94/1/08 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) Aqua Palace gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) Aqua Palace gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2289/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től

A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től A díjképzés szabályai 2009.VII.1-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 7,8 6,37 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 7,8 6,37 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ I. táblázat dmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sorszám Megnevezés Mértékegys ég 2014. év 2015.

Részletesebben

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló1/2015.

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szerepl árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza A megújuló villamosenergiatámogatási rendszer (METÁR) új erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza tüzelés szemszögéből A jelenleg ismert rendeletek és tervezetek alapján Rudolf Péter vezérigazgató

Részletesebben

A Kormány 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról

A Kormány 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról A Kormány 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés l) pontjában,a

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29

2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29 2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról1 [az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelettel egységes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 18., szombat Tartalomjegyzék 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.

Részletesebben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben Balogh László MMESZ elnöke mmesz11@gmail.com 2010. SZEPT. 23. Szeged REMEK BEMUTATKOZUNK MAGYAR MEGÚJULÓ ENERGIA

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-674/04 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: 2010. január 1jétől Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. ENERGIA SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a közüzemi villamosenergia-ellátás, a villamosenergia-elosztás, -átvitel, rendszerirányítás és rendszerszintű szolgáltatások, valamint a villamosenergia-termelői engedéllyel

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1., 2.,

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos:

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos: 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2011.12.01-64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól A villamos energiáról szóló

Részletesebben

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései 2012/27/EU irányelv 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Távhő Cselekvési Terv Nemzeti

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás

Összefoglaló tájékoztatás 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú és a kapcsolt villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2011. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú és a kapcsolt villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2011. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú és a kapcsolt villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 211. évi alakulásáról Magyar Energia Hivatal 212. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék... 3 Előszó...

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-522/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2397/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

1. A rendelet alkalmazási köre

1. A rendelet alkalmazási köre A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 17/016. (XII. 1.) MEKH rendelete a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről A villamos energiáról

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben