A gazdasági és közlekedési miniszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági és közlekedési miniszter"

Átírás

1 A gazdasági és közlekedési miniszter./2008. (...) GKM rendelete a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 5. és 7. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.rendelet 1. -ának g) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: Általános rendelkezések 1. (1) E rendeletben használt fogalmakat a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. -ában és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. -ában foglaltak szerint kell értelmezni. (2) E rendelet alkalmazásában adatszolgáltatásra kötelezettek: a VET a szerint az engedélyesek, a nem engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységek végzői, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások, valamint az engedélyesek által a VET 94. alapján kiszervezett tevékenységet végző személyek. 2. (1) E rendelet az adatszolgáltatásra kötelezettek, a felhasználók, valamint a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét, az átviteli rendszerirányító rendszerirányítási tevékenységével összefüggő árakkal és a villamosenergia-fogyasztással kapcsolatos adatszolgáltatás módszertani szabályait, a szolgáltatási kötelezettség alá eső személyes adatot nem tartalmazó adatokat, az adatszolgáltatásra kötelezettek és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak körét, valamint az üzleti titoknak [Ptk. 81. (2) bekezdés] minősülő tények, információk, megoldások és adatok (a továbbiakban: üzleti titok) védelmére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg. (2) E rendelet szabályozza: a) a villamosenergia-rendszer folyamatos és biztonságos üzemvitele és elszámolása szempontjából szükséges műszaki-gazdasági adatszolgáltatásokat, amelyek tartalmazzák: aa) az átviteli rendszerirányító részére a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók által szolgáltatott adatokat, ab) az átviteli rendszerirányító által a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók részére szolgáltatott adatokat, ac) az adatszolgáltatásra kötelezettek között egymásnak, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók között szolgáltatott adatokat, ad) az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által a Hivatal részére szolgáltatott adatokat;

2 2 b) az erőművek, a kereskedők, valamint az egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban együtt: a villamos energia eladója) által értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti megoszlásával kapcsolatos, ba) a villamos energia vásárlója, és bb) a Hivatal részére nyújtandó adatszolgáltatást, c) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételével összefüggő részletes adatszolgáltatást, d) a Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét ellátó és más társadalmi szervezetek, valamint más szervezetek részére nyújtandó adatszolgáltatásokat, e) a Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok körét, f) a nemzetközi adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. (3) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók az e rendeletben foglaltakon túlmenően is megállapodhatnak kölcsönös adatszolgáltatásokban. Az átviteli rendszerirányító részére a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók által történő adatszolgáltatás 3. (1) A villamosenergia-rendszer üzemviteléhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, biztonságos működéséhez, a villamos energia forgalmának méréséhez és elszámolásához szükséges információkat az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint a mérlegkör felelősök közötti adatforgalom keretében kell az átviteli rendszerirányító részére szolgáltatni. Az átviteli rendszerirányító részére a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók által kötelezően szolgáltatott adatok köre kiterjed: a) a menetrendek bejelentésére, b) a napon belüli menetrend módosítások bejelentésére, c) a határmetszéki átviteli kapacitásra vonatkozó ajánlatokra, d) a határon keresztül történő szállításokra, illetve a magyar szabályozási zónán történő átszállításra vonatkozó megállapodások műszaki adataira, e) a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges tevékenységekre vonatkozó ajánlatok bejelentésére, f) az elosztó hálózati mérési adatok eljuttatására, g) a karbantartások ütemezésére, h) a VET 16. -ában meghatározott átviteli rendszerirányítói feladatok teljesítéséhez szükséges adatokra, i) a VET 40. -ának (3) bekezdése alapján meghatározott mérési és hitelesítési adatokra, j) a hálózatfejlesztési, tervezési alapadatokra. (2) Az adatok részletezését a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.

3 3 Az átviteli rendszerirányító által a többi adatszolgáltatásra kötelezett és felhasználók részére történő adatszolgáltatás 4. (1) Az átviteli rendszerirányító a vele kapcsolatban álló többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók részére megadja: a) a 3. (1) bekezdés szerinti információk visszaigazolását, b) a naplózott rendelkezésre állási adatokat, c) a megszerzett átviteli kapacitás jogosultság korlátozásáról, illetve visszavonásáról szóló értesítést, d) a VET 40. -a alapján az átviteli rendszerirányító és az elosztók által elvégzett mérések, illetve a VET 41. -a alapján elvégzett mennyiségi elszámolások adatait, a számlák kiállításához szükséges formában, e) az import, az export és a magyar szabályozási zónán történő átszállítás végrehajtására vonatkozó jóváhagyást, f) a menetrend módosításra, illetve az eltérésre vonatkozó engedélyeket, g) a villamosenergia-rendszer üzemzavara esetén a helyreállításra vonatkozó utasítást, h) az adatokat a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges tevékenységek piacára beérkezett ajánlatokból kiválasztott ajánlatokra vonatkozóan. (2) Az átviteli rendszerirányítónak a többi adatszolgáltatásra kötelezett és a felhasználók részére történő adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed: a) a határmetszéken rendelkezésre álló átviteli kapacitási adatok megadására, b) a határmetszéki átviteli kapacitásaukcióra beérkezett ajánlatok és a kialakult elszámoló árak közzétételére, c) a lekötni kívánt tartalékok mértékére, d) az előzetes, összesített adatokra a tervezett üzemszünetekről és az utólagos, összesített adatokra a 100 MW-nál nagyobb termelőegységek előző napi tervezett, vagy nem tervezett üzemszünetéről, e) a rendszerszinten biztosított kiegyenlítő energia mennyiségére és elszámoló áraira vonatkozó adatokra. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott adatok e alkalmazásában nem képeznek üzleti titkot. (4) Az adatok részletezését a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák. Az adatszolgáltatásra kötelezettek egymás közötti, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók közötti adatszolgáltatás 5. (1) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók számára az egymással történő elszámolásokhoz szükséges, az átviteli rendszerirányító mérőrendszeréből származó adatokat át kell adni. (2) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes a jogszabályokban és az elosztói szabályzatban meghatározott mérési adatokat január 1-jét követően két évre visszamenőleg köteles a felhasználók részére térítésmentesen biztosítani. Amennyiben az adatok két éven túl is az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, köteles azokat térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó hálózati engedélyes a mérési adatokra vonatkozó

4 4 tájékoztatást a felhasználó külön kérése esetén írásban, a kérés beérkezésétől számított 8 napon belül köteles megadni. (3) január 1-jét megelőzően, amennyiben a felhasználó kérése időpontjában a jogszabályokban és az elosztói szabályzatban meghatározott mérési adatok az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, kötelesek azokat a felhasználó részére térítésmentesen megadni. Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által a Hivatal részére történő rendszeres adatszolgáltatás 6. (1) Az engedélyesek a Hivatal részére a VET aiban meghatározott feladatai ellátásához rendszeres adatszolgáltatás keretében különösen a következő adatokat kötelesek megadni: a) a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatokat, b) a villamos energia termelésével, szállításával, értékesítésével, kereskedelmével, valamint a hőenergia termelésével és értékesítésével kapcsolatos adatokat, c) az engedélyes tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodási adatokat, különös tekintettel a hatósági árszabályozás alá eső, a jelentős piaci erőfölény megállapításához szükséges, illetve a más tevékenységeknek a versenypiaci tevékenységektől való szétválasztásával kapcsolatos adatokra, d) az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges berendezések műszaki adatait, e) a villamos- és hőenergia-termelésre felhasznált energiahordozók adatait, illetve az energiahordozók készletadatait, f) a villamosenergia-rendszer üzemeltetésével összefüggő mennyiségi, elszámolási és teljesítőképesség adatokat, g) a Vhr ának (4) bekezdésében foglaltak alapján készített az üzemzavarokra, a szolgáltatás operatív minőségi mutatóira és a felhasználói elégedettségre vonatkozó ajánlásban meghatározott, az engedélyesek tevékenységét értékelő mutatókat, h) a foglalkoztatással, különösen a saját szakszemélyzettel és a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos adatokat, i) a hálózatfejlesztési adatokat, j) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételével összefüggő részletes adatokat. (2) Az átviteli rendszerirányító e rendelet 1. számú mellékletének a), d) és g) pontjai szerinti adatokat szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szerződés esetében a Hivatal részére köteles megadni. (3) A VET 2. -ában meghatározott körben a Hivatal jogosult az (1) bekezdésben, valamint a 7. (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatásokon túlmenően további rendszeres, illetve eseti információkat kérni. (4) Az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint a felhasználók villamos energia rendszerhez kapcsolódó tevékenységei körében a Hivatal további adatszolgáltatások kérésére jogosult.

5 5 (5) A 3. (1) bekezdése szerint gyűjtött egyedi és feldolgozott rendszerszintű adatokat az átviteli rendszerirányító a Hivatal részére és igénye szerint folyamatosan megadja vagy rendelkezésére tartja. (6) Az adatszolgáltatásra kötelezettek az adatokat a Hivatal által előírt tartalommal és formában kötelesek megadni. (7) A havi gyakorisággal bekért adatok szolgáltatását abban az esetben is teljesíteni kell, ha az értékek mérésének gyakorisága nem esik egybe az adatkérés gyakoriságával. Ilyen esetben a szezonálisan becsült értékek megadásával kell az adatszolgáltatást teljesíteni. (8) Az engedélyesek társaságuk a) előzetes éves mérleg és eredmény-kimutatását a tárgyévet követő év február 20-ig, b) éves auditált beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentését, konszolidált mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a VET ának (2) bekezdése alapján elkészített, az engedélyköteles tevékenységeket elkülönítve tartalmazó mérleggel és eredmény-kimutatással együtt legkésőbb a cégbírósághoz való leadással egy időben kötelesek a Hivatal részére elektronikus formában is megküldeni. (9) Az engedélyesek évenként kötelesek a Hivatal részére a kapcsolt vállalkozásaikkal kötött szerződéseik és azok teljesülését igazoló dokumentumok másolatát megküldeni. (10) A Vhr ának (3) bekezdése alapján az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni a Hivatal részére az (1) bekezdésben meghatározott adatok szolgáltatásakor az integrált vállalkozáson belül a nem az engedélyes társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységek ráfordításairól, illetve költségeiről. (11) A háztartási méretű kiserőművet, mint felhasználót ellátó elosztó hálózati engedélyes évente jelentést küld a Hivatalnak február 28-ig, a háztartási méretű kiserőművek számáról, fajtájáról (fotoelektromos, biogáz, biomassza, szél stb.) beépített teljesítményről, a hálózatra adott és onnan vételezett villamos energia mennyiségéről. 7. (1) A 100 kv vagy annál nagyobb feszültségszintű távvezetéken a Magyar Köztársaság országhatárán keresztül történő villamosenergia-szállításokat a villamosenergia-kereskedő a Hivatal részére köteles bejelenteni, ha a) olyan, legalább egyéves időtartamra szóló villamosenergia-szállítási szerződést kötött, amely aa) a Magyar Köztársaság területén belül történő szállításra vonatkozik, és ab) a szállítás kiinduló pontja vagy rendeltetési helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely tagállam területén van, és ac) a szállítás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes legalább egy tagállam határának átlépésével jár b) a szállítási szerződés ba) létrejött, vagy bb) teljesítését az átviteli rendszerirányító visszautasította.

6 6 (2) A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely tagállam és az azon kívüli államok közötti megállapodások alapján történő szállításokra. (3) A szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szerződés esetében a szerződés létrejöttét, illetve a teljesítését megakadályozó okokat a jelentésben fel kell tüntetni. (4) A bejelentést a szállítási szerződés megkötését, illetve annak meghiúsulását követő hónap végéig kell a Hivatal részére megküldeni. Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok gyűjtése és szolgáltatása 8. (1) A villamos energia 2. (2) bekezdés b) pontja szerinti eladója köteles az általa értékesített összes villamos energia termeléséhez ténylegesen felhasznált elsődleges energiaforrások részarányát a tárgyévre vonatkozóan megállapítani. A tárgyév megegyezik a naptári évvel. (2) A villamos energia eladója köteles a villamos energia vásárlóját az (1) bekezdés szerinti részarányról, ezen információ forrásáról, valamint az értékesített villamos energia termelése során felhasznált elsődleges energiaforrás környezeti hatásairól tájékoztatni. (3) A tájékoztatást erőmű esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, egyéb eladó esetén a tárgyévet követő év április 30-ig kell teljesíteni. (4) A tájékoztatás történhet a) a kiállított számlában, előlegszámlában, vagy azok mellékletét képező számlainformációs levélben, vagy b) a kiállított számlában, előlegszámlában meghatározott, a villamos energia vásárlója számára hozzáférhető más helyen. (5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat e rendelet 2. számú mellékletének megfelelően kell a vásárló és a Hivatal részére szolgáltatni. (6) Az engedélyesek a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. (7) Abban az esetben, ha az erőmű mindenkori tárgyévben többféle elsődleges energiaforrásból állított elő villamos energiát, de a vásárlónak értékesített villamos energiát bizonyíthatóan meghatározott energiaforrás felhasználásával termelte, az adatszolgáltatásában az adott villamosenergia-mennyiség termeléséhez ténylegesen felhasznált energiaforrásra vonatkozó adatokat kell feltüntetnie. (8) A villamosenergia-kereskedelmi engedélyesek egymás közötti, valamint a villamosenergia-kereskedő és az egyetemes szolgáltató között fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során úgy kell eljárni, hogy az a villamos energia vásárlójával szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítését ne veszélyeztesse. Ha az egyetemes szolgáltató vagy a villamosenergia-kereskedő több eladótól vásárol villamos energiát, adatszolgáltatása teljesítésekor úgy köteles eljárni, hogy az általa kapott adatszolgáltatásokban szereplő elsődleges energiaforrásokra az azokból összesen vásárolt villamos energia mennyiségekkel súlyozott részarányokat képez. (9) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatáshoz a) a szervezett villamosenergia-piacon vásárolt villamos energia értékesítése esetében

7 7 aa) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, a szervezett villamosenergia-piac tárgyévi összesített adatait, illetőleg ab) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az Európai Gazdasági Térségen kívül van, a villamos energia eladója által megadott adatokat, b) ha az a) pont adatai nem állnak rendelkezésre, az érintett ország tárgyévi villamos energia termeléséhez szükséges elsődleges energiaforrások összesített átlagos összetételének megfelelő becsült értéket kell alapul venni. (10) A (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint a b) pontban meghatározott adatokat és a becsült értékeket az adatszolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Hivatalnak. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételével összefüggő részletes adatszolgáltatás 9. (1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételével összefüggő adatszolgáltatást a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MHK) 8. és 9. számú mellékleteiben meghatározottakkal összefüggésben e rendelet 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az (1) bekezdés szerinti villamos energiát értékesítő erőmű üzemeltetője által a Hivatal részére benyújtandó Bejelentőlap adattartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza. A Bejelentőlapot az abban szereplő bármely adat megváltozása esetén ismételten be kell nyújtani. A Hivatal által a felhasználói érdekeket képviselő szervezetek részére teljesítendő adatszolgáltatás 10. (1) A Hivatal e rendelet 6. számú melléklete szerinti a Hivatal által a 6. (1) bekezdésében meghatározott adatok felhasználásával összeállított adatokat és információkat a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, valamint a felhasználói érdekképviseletet ellátó egyéb szervezetek részére rendelkezésre bocsátja. (2) Az engedélyes társaságok 6. számú mellékletben meghatározott adatait a Hivatal a honlapján az (1) bekezdés szerinti érdekelt szervezetek részére biztosított hozzáférés alapján teszi közzé. (3) E rendelet 6. számú mellékletében meghatározott, a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő adatok nem képeznek üzleti titkot. (4) A havi gyakoriságú adatokat először január hónapra, az eseményenként időszerű adatokat január 1-től, míg az éves gyakoriságú adatokat először a évre vonatkozóan kell megadni.

8 8 (5) Az üzleti titoknak minősülő adatokat a Hivatal más részére a megkeresés esetét kivéve nem adhatja ki, de a VET ai alapján a Gazdasági Versenyhivatallal és a fogyasztóvédelmi hatósággal rendszeres adatcserében állapodhat meg. A Hivatal által a honlapján közzétételre kerülő adatok, információk 11. (1) A Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok köre kiterjed: a) a megújuló és a kapcsolt villamosenergia-termelésről, valamint a kötelező átvételi rendszer éves alakulásáról a VET 12. (3) bekezdése alapján készített jelentésre, b) az átviteli rendszerirányító, illetve az elosztó hatáskörébe tartozó adatok Hivatal által elvárt csoportosításáról, nyilvántartásáról, kezeléséről és nyilvánosságra hozataláról szóló a VET 102. (4) bekezdése alapján kidolgozott adatkezelési irányelvre, c) a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesekkel kapcsolatos a VET 107. (2) bekezdése alapján lefolytatott eljárásokra, d) a rendszerhasználati díjak szabályozásával összefüggésben a VET 142. (4)-(5) bekezdései alapján készített módszertani útmutatóra, továbbá a (8) bekezdése alapján kidolgozott, a rendszerhasználati díjakra és alkalmazásuk feltételeire vonatkozó, a szabályozásért felelős miniszter számára készített előterjesztésre, e) a jelentős piaci erővel rendelkező a Vhr (1) bekezdése szerinti információk nyilvánosságra hozatalára kötelezett engedélyesek listájára, a számukra előírt kötelezettségekre, valamint az engedélyesek honlapjának elérhetőségére, f) a minimális minőségi követelményekre, valamint az elvárt színvonal megállapítására vonatkozó a Vhr (4) bekezdésében foglaltak alapján készített ajánlásra, g) meghatározott bázisárak figyelembe vételével az MHK 3. (2) bekezdése szerint elvégzett számítás alapján a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi árakra, h) az MHK 6. (5) bekezdése alapján az energiaforrásonként, illetve termelési eljárásonként, a megtérülési időt az ésszerű telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és működtetett beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak, valamint az MHK szerinti árak figyelembevételével kidolgozott megtérülésszámítás módszertani kereteire, i) a Vhr a szerint a Hivatal határozataira, j) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 71. -ának (5) bekezdése szerint az Országgyűlés illetékes bizottsága számára készített tájékoztatóra. (2) A Hivatal honlapján közzétehető bármely adatszolgáltatásra kötelezett olyan adata, amelynek a honlapon történő nyilvánosságra hozatalához az érintett írásban hozzájárult.

9 9 Közös szabályok 12. (1) A okban meghatározott adat- és információ szolgáltatások esetében az eredeti adat- és információ szolgáltató felelős a szolgáltatott adat és információ tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért. (2) Az átadott adatokat és információkat az adatkezelő kizárólag a villamosenergiarendszer működésével kapcsolatos tevékenysége ellátásával összefüggésben használhatja. (3) Az e rendeletben előírt kötelezettségek megszegése esetén a Hivatal az adatszolgáltatásra kötelezettekkel szemben a VET 96. és 97. -ában, illetve a Vhr ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a villamosenergiarendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet (továbbiakban: AR) a, a 7. -ának (3)-(4) bekezdése, a 8.-10/A -a, az 1-3. számú mellékletek, valamint az 5. sz. melléklet. (3) Az AR június 30-án veszti hatályát. 14. Az egyetemes szolgáltató és a villamos energiáról szóló évi CX. törvény szerinti közüzemi nagykereskedői engedélyes függetlenül a jogutódlás és cégjogi azonosság meglététől június 30-ig köteles gyűjteni és szolgáltatni a évi közüzemi nagykereskedőre, illetve közüzemi szolgáltatóra vonatkozó adatokat. Az Európai Unió jogának való megfelelés 15. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a belső villamosenergia-piacra vonatkozó közös szabályokról, valamint a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 3. cikk (6) bekezdése; b) az Európai Parlament és Tanács 2005/89/EK irányelve (2006. január 18.) a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről, 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja. gazdasági és közlekedési miniszter

10 10 1. számú melléklet a./2008. (...) GKM rendelethez Villamos energia határon keresztül nagyfeszültségű távvezetéken történő szállítása esetén e rendelet 7. -a szerinti bejelentés tartalmi elemei a) a megrendelő neve, b) a betáplálás (kiindulás) helye, c) a rendeltetési hely megnevezése, d) a szállítandó villamos energia mennyisége -ban, e) a szállítási díj (Ft-ban), f) a szállítás feszültségszintje kv-ban, g) a szerződött teljesítmény MW-ban, menetrend szerinti bontásban, h) a szállítási szerződés érvényességének ideje.

11 11 2. számú melléklet a./2008. (...) GKM rendelethez Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása Az adatszolgáltatás MEH azonosítószáma: címe: gyakorisága: beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!) jogcíme: teljesítésének határideje: Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok éves A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 24. számú melléklete Az adatokat termelők esetén a tárgyidőszakot követő év január 31- ig, egyéb eladó esetén a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni Az adatszolgáltató neve: címe: működési engedélyének megnevezése: Sorszá m Az értékesített villamos energia 1. Hazai termelésű Ebből: a) Megújuló alapú Ebből: Szélenergia Vízenergia Napenergia Geotermiku s energia Biomassza Egyéb, MEH nyilvántartási kódja: Az értékesítet t villamos energia mennyisé ge () Az összes értékesítet t villamos energia megoszlá sa (%) Kéndioxidkibocsátás (ezer tonna) Széndioxidkibocsátás (ezer tonna) A keletkezett radioaktív hulladék mennyisége (m 3 )

12 12 éspedig... b) Olaj alapú c) Földgáz alapú d) Szén alapú e) Nukleáris alapú f) Egyéb, éspedig EU tagállamból importált Ebből: a) Megújuló alapú Ebből: Szélenergia Vízenergia Napenergia Geotermikus energia Biomassza Egyéb, éspedig... b) Olaj alapú c) Földgáz alapú d) Szén alapú e) Nukleáris alapú f) Egyéb, éspedig Nem EU tagállamból importált Ebből: a) Megújuló alapú Ebből: Szélenergia Vízenergia Napenergia Geotermikus energia Biomassza Egyéb, éspedig... b) Olaj alapú

13 13 c) Földgáz alapú d) Szén alapú e) Nukleáris alapú f) Egyéb, éspedig Mindösszes en ( sorok) 100% A táblázatban közölt, az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok forrásának megjelölése:

14 3. számú melléklet a./2008. (...) GKM rendelethez A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Befogadójának részletes adatszolgáltatása Magyar Energia Hivatal Az adatszolgáltatás MEH azonosítószáma: címe: A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Befogadójának részletes adatszolgáltatása* gyakorisága: havi beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!) jogcíme: A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET) a teljesítésének határideje: Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni Az adatszolgáltató neve: címe: működési engedélyének megnevezése: MEH nyilvántartási kódja: Átviteli rendszerirányítói engedélyes Értékesítők (felsorolás) ** Kötelező átvétel alapja (választható lesz) csúcsidőszakban völgyidőszakban mélyvölgy időszakban összesen (kwh) (Ft) (kwh) (Ft) (kwh) (Ft) (kwh) (Ft) * A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007 (XII. 23) Korm. rendelet alapján a kötelező átvétel alá eső villamos energia átvevőjének havi adatszolgáltatási kötelezettsége. Az adatlap tartalmilag azonos a fenti rendelet 8. számú mellékletében szereplő kimutatással. A fogalmak meghatározásai a rendeletben megtalálhatóak. ** az adatlap az igénynek megfelelő számú sort tartalmazhat

15 15 4. számú melléklet a./2008. (...) GKM rendelethez A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Értékesítőjének részletes adatszolgáltatása A) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia Értékesítőjének részletes adatszolgáltatása 1. Havi adatszolgáltatás Az adatszolgáltatás MEH azonosítószáma: címe: gyakorisága: beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!) jogcíme: teljesítésének határideje: Megújuló energiaforrásból vagy hulladékból villamos energiát termelő kiserőmű adatszolgáltatása* havi A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET) a Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni Értékesítő neve, címe: Erőműegyég megnevezése, telephelyi címe: Tárgyidőszak: év, hónap 2008 Üzembehelyezés időpontja: év, hó, nap Kereskedelmi üzembelépés időpontja Erőműegység jellege [pl. kazán+kondenzációs (ellennyomású, elvételes-kondenzációs) gőzturbina, gázmotor, gázturbina, gázturbina+hőhasznosító kazán, szélerőmű, vízerőmű stb.] A legutolsó eredetigazolás dátuma Az utolsó eredetigazolást kiállító szervezet megnevezése Az értékesítés jogcíme Lesz egy választólista (lesz egy választólista a rendelet pontjai szerint) mértékegység Hónap 1 Névleges villamos teljesítmény MW 2 Névleges hőteljesítmény MW 3 Felhasznált tüzelőanyag MJ 0 4 ebből biomassza MJ 5 Biogáz MJ 6 geotermikus energia MJ 7 biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás 8 hulladéklerakóból származó gáz MJ szennyvízkezelő létesítményből származó gáz 9 10 egyéb eredetű biogáz MJ 11 ezen belül: MJ MJ MJ

16 16 12 MJ 13 szén: MJ 14 olaj: MJ 15 gáz: MJ 16 egyéb energiahordozó MJ 17 Előremenő víz átlaghőmérséklete o C 18 Termelt villamos energia 19 Technológiai célú fogyasztás (Q tf ) 1 % Technológiai célú fogyasztás (Q tf ) 21 Kiadott villamos energia Önfogyasztás (Q ö ) Üzemóraszám csúcsidőszaki völgyidőszaki mélyvölgy-időszaki Értékesített villamos energia csúcsidőszaki 29 völgyidőszaki 30 mélyvölgy-időszaki 31 ebből: kötelező átvétel szerint értékesített villamos energia 5; 6 32 csúcsidőszaki 33 völgyidőszaki 34 mélyvölgy-időszaki 35 egyéb módon értékesített villamos energia csúcsidőszaki 37 völgyidőszaki 38 mélyvölgy-időszaki 39 Villamosenergia-értékesítésből elért árbevétel Ft 40 Hőenergia értékesítésből elért árbevétel Ft 41 Vásárolt villamos energia * A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007 (XII. 23) Korm. rendelet (továbbiakban MHK) alapján a kötelező átvétel alá eső villamos energia értékesítőjének havi adatszolgáltatási kötelezettsége. Az adatlap tartalmilag azonos a fenti rendelet 9. számú mellékletében szereplő kimutatással, de az egész évet tartalmazza. A fogalmak meghatározásai a rendeletben, valamint a Vhr.-ben megtalálhatóak. 1 A termelt villamos energia %-ában. 2 Termelt villamos energia Technológiai célú fogyasztás (Qtf), 3 Az MHK 2. (1) l) pontja szerinti teljes telephelyi fogyasztás. 4 Termelt villamos energia - Önfogyasztás (Qö), ; [A rendelet szerint elszámolható mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét; ha az önfogyasztás meghaladja a termelt mennyiséget, akkor a rendelet alapján nem lehetséges kötelező átvétel szerinti értékesítést elszámolni.] 5 Abban az esetben, ha a biomassza- és biogáz-, illetve hulladékhasznosító erőműegységben a tüzelőanyagfelhasználáson belül a fosszilis tüzelőanyagok aránya meghaladja a 10%-ot, a kötelező átvétel keretében értékesített villamos energia meghatározásánál az önfogyasztást is a felhasznált tüzelőanyagok arányában kell figyelembe venni. 6 Az e soron szereplő képlet által adódó mennyiség nem haladhatja meg az "Értékesített villamos energia4 " sorában (más képlet szerint) szereplő mennyiséget. 7 Ez csak pozitív szám vagy nulla lehet. óra óra óra óra

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29

2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29 2007. évi LXXXVI. törvény Hatályos: 2012.01.08-2012.09.29 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról1 [az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelettel egységes

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés

Részletesebben

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014.március Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2397/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT

ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT Az ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2011. február 29. TARTALOMJEGYZÉK Cím

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, 2007. Február 08. Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 98. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 24., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 98. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 24., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 24., szerda 98. szám Tartalomjegyzék 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 166/2011. (VIII. 24.)

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA I. Tartalom ---- a) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 a.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM- MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai. 6. sz. módosítás. Budapest, 2006. november

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai. 6. sz. módosítás. Budapest, 2006. november Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai 6. sz. módosítás Budapest, 2006. november Előszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10.

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10. FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. 1. melléklet Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása

Részletesebben