Az egységes ingatlan-nyilvántartás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egységes ingatlan-nyilvántartás"

Átírás

1 Az egységes ingatlan-nyilvántartás B M E március 29. A Földhivatalok feladatai Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése (térképen tulajdoni lapon) 1

2 Az ingatlan-nyilvántartás szervezetei (1): Közigazgatási és Igazságügyi Vidékfejlesztési Minisztérium Minisztérium (Földügyi Főosztály) - közigazgatási irányító - - szakmai irányító - A fővárosi és megyei kormányhivatalok - mint törzshivatalok - A fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalai - mint szakigazgatási szerv Körzeti Földhivatal és a 2 Budapesti Körzeti Földhivatal - mint a szakigazgatási szerv önálló feladat-, és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei január 1. Az ingatlan-nyilvántartás szervezetei (2): A 338/2006. (XII.23.) Kormány rendelet a földhivatalokat Ingatlanügyi hatóság-ként jelöli meg, óta pedig már telekalakítási engedélyezési ügyekben: Építésügyi hatóság-ként is. Valamint országos feladatkörrel a: Földmérési és Távérzékelési Intézet január 1. 2

3 A körzeti földhivatalok területi elosztása A budapesti körzeti földhivatalok illetékességi területei (2011. január 1-től) B.1.K.Fh. és illetékességi területe III. IV. XV. II. XIII. XII. XI. I. V. XIV. VI. VII. VIII. IX. X. XVI. XVII. B.2.K.Fh. és illetékességi területe XIX. XX. XVIII. XXI. XXII. XXIII. 3

4 Az ingatlan-nyilvántartás részei 1, Földmérési alaptérkép 2, Tulajdoni lap 3, Okirattár -térképtár +(archívum) A két fő tartó pillér A történelem valamennyi ingatlan-nyilvántartása nevezzék is azt bármiként elsőként felmérés alapján létrehozza a terület megbízható térképi állományát, majd a szabatos mérési adatokból kiszámolja, meghatározza a földrészletek területét, melyet felfektet egy földkönyvben. Ha idáig eljutott, akkor tudja ezek mellé, az adatokkal meghatározott ingatlanok mellé rendelni a tulajdonosokat illetve a tulajdoni és egyéb jogviszonyok nyilvántartását. 4, Törölt bejegyzések jegyzéke Az önálló ingatlanok típusai Földrészletek: Egyéb önálló ingatlanok: a rajtuk található felépítményekkel együtt önálló tulajdonú épület, öröklakás, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiség szövetkezeti lakás, közterületről nyíló pince 4

5 Az ingatlan-nyilvántartásban földrészlet: a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok A földrészleten belül a különböző művelési ágak területét, továbbá a művelés alól kivett területet alrészlet-ként kell nyilvántartani (400 m 2 ) Művelési ágak: szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület és halastó művelési ágnál valamint a művelés alól kivett terület Tulajdoni lap 5

6 A tulajdoni lap az ingatlan lényeges adatait, valamint az ingatlanra vonatkozó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket tanúsítja. birtok, tulajdoni teherlap A tulajdoni lap részei I. rész tartalma Település név (kerület) Fekvés Az ingatlan adatai : Helyrajzi szám Postai cím Terület (hektár m 2 ) Művelési ág (AK. érték) esetlegesen alrészletezve Művelés alól kivett terület megnevezése - Épület/építmény jellege Jogi jelleg megnevezés (pld.: társasház) Utalás szolgalmi ill. földhasználati jogra; védettségre 6

7 Tulajdon jog bejegyzése A tulajdoni lap részei Vagyonkezelői jog bejegyzése II. rész tartalma Állami tulajdon esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megnevezése A tulajdonos kiskorúságának, gondnokság alá helyezésének bejegyzése A jogosultak adatai: Tulajdonos neve, címe, (születéskori neve, születési helye és dátuma, anyja neve,) tulajdoni illetősége, bejegyző irat iktatószáma (iktatás dátumával) - személyi szám, csak belső, hivatali használatra! A tulajdoni hányad egy dimenzió nélküli viszonyszám, amely azt mutatja meg, hogy az egész ingatlanhoz viszonyítva hányad része képezi az illető tulajdonát. A tulajdoni lap részei III. rész tartalma Haszonélvezeti jog, (özvegyi jog!), használat joga Telki szolgalmi jog (átjárási, víz-, gáz-, csatorna-, stb. átvezetési szolgalmi jog) Földmérési jelek, villamos berendezések elhelyezését biztosító jog, vezeték jog, bányaszolgalmi jog - közérdekű használati jogok Elő- visszavásárlási, valamint vételi jog Jelzálog és végrehajtási jog hozzátartozó elidegenítési és terhelési tilalommal A jogokhoz fűződő tények bejegyzése Minden egyéb olyan tény, amely az ingatlan-nyilvántartás szempontjából fontos lehet Milyen jog? Kinek a tulajdoni hányadára vonatkozóan? Kinek a javára bejegyezve? 7

8 Széljegyek : A tulajdoni lap részei Iktatószám/év-iktatás dátuma-jogosult adatai-beadvány tárgya (röviden) Az érkező iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanap megkezdéséig kell beiktatni. A széljegy nem más, mint egy figyelem felhívó jelzés mindenki számára, hogy az adott ingatannal kapcsolatban egy adott ügy elindult, folyamatban van. De ebből még nem következik, hogy a kérelemnek helyt adva, azt be is jegyzi a földhivatal. 8

9 Az ingatlan-nyilvántartás elvi alapjai - A bejegyzési elv - Nyilvánosság elve - Közhitelesség elve - Kérelemhez kötöttség elve - Rangsor elve - Okiratiság elve Bejegyzés elve Egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel keletkeznek. Okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló tulajdonjogot, a szerződésen alapuló vagyonkezelői jogot, földhasználati jogot, haszonélvezet és használat jogát, telki szolgalmi jogot és a jelzálogjogot. Az örökléssel szerzett tulajdonjog az örökhagyó halálával keletkezik. 9

10 Nyilvánosság elve A tulajdoni lap, a nyilvántartási térkép feltétel nélkül nyilvános! Korlátozások: - a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok, vázrajzok esetén - törölt bejegyzések jegyzéke megtekintésénél - személyazonosító (szám) Közhitelesség elve - A bejegyzett jogok és tények fennállását közhitelesen tanúsítja. - Az ellenkező bizonyításáig a bejegyzéséről vagy annak törléséről vélelmezni kell, hogy fennáll, a valóságnak megfelelő. - Érvénytelen okirat alapján, jóhiszemű harmadikra vonatkozó be(fel)jegyzés a ranghelyét meghatározó időponttól számított 3 év eltelte után nem törölhető! - A feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki azoknak helyességét kétségbe vonja. - Ingatlan területénél a térkép az elsődleges adatforrás! Az az érdekelt, akinek az ingatlanügyi hatósági határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, legkésőbb a bejegyzéstől számított egy éven belül kérheti a határozat kézbesítését. 10

11 Kérelemhez kötöttség elve - Jogok vagy jogilag jelentős tények bejegyzése az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul. - Csak az a jog vagy tény kerülhet be-, illetve feljegyzésre, melyet a kérelemben megjelöltek, s amit a vonatkozó jogszabály tartalmaz. - A jogszabályban meghatározott kérelem nyomtatvány kötelező használata. Rangsor elve - A bejegyzés, feljegyzés iránti kérelem (benyújtási) iktatási dátuma határozza meg az iratok intézésének a sorrendjét. - Az egy napon érkezett beadványok bejegyzésének ranghelyét az okiratok keltezésének az időpontja határozza meg. (Indokolt esetben a kérelmező meghatározhatja a sorrendiséget!) - Ranghely fenntartásának ténye a jogosult kérelme alapján feljegyezhető maximum 1 évre. Legfelsőbb Bíróság: Az ingatlan-nyilvántartás alapintézménye a rangsortartás szerinti eljárás elve. 11

12 Körzeti Földhivatal neve, címe Iktatószám, kiadás dátuma Település neve, helyrajzi szám Ingatlan címe Nyilvántartott terület Tulajdonos és adataik Hitelesítő záradék Hitelesítő hologram Aláírás, hivatali pecsét 12

13 Hitelesítő záradék, aláírás és pecsét A hologramos cimkén található 11 számjegyből álló számsor alapján barmikor igen rövid idő alatt kideríthető, hogy azzal ki, mikor és melyik körzeti földhivatalban adta ki a tulajdoni lap másolatot Az átpántoló cimkével oldják meg több oldal hiteles összekapcsolását. 13

14 Az ingatlan-nyilvántartási térkép Részlet az évi LXXVI. törvény indoklásából : Általános társadalmi igény, hogy az alaptérkép hűen tükrözze a valóságot és a térkép tartalmában bekövetkező változások rögzítése mihamarabb megtörténjen. 14

15 Az földmérési alaptérkép térkép tartalma Település neve (esetlegesen a kerület megjelölésével együtt) Közigazgatási határok ( ország, település, fekvés) Földrészlet határok és helyrajzi számok Alrészlet határok és betűjeleik (+művelési ág megnevezések rövidítéssel) Minőségi osztály határok Épületek, építmények (támfalak, kerítések lépcsők) Közterületek nevei és házszámok Közterületi tárgyak (burkolat szélek, sínek...) Vezetékek (tartó oszlopok, magasfeszültségű távvezeték...) Egyéb lényeges tereptárgyak (jelkulccsal ábrázolva) Pld: Mérési alappontok jele és száma; kútak és az analóg térképeken az őrkereszt háló) Az ingatlan-nyilvántartási térkép a földmérési alaptérkép azon speciális példánya, melyen a forgalomba adása pillanatától kezdve egészen a forgalomból kivonása pillanatáig folyamatosan vezeti a változásokat az illetékes körzeti földhivatal. Természetesen a folyamatos nyilvántartás elve alapján egy nyilvántartási térkép forgalomból kivonásával egy időben forgalomba adásra kerül egy felújított alaptérkép, s innentől kezdve az az adott terület nyilvántartási térképe. 15

16 közterület neve helyrajzi szám határvonalak épületek őrkereszt település / kerület nullkör (bh.pontok) kapcsolójel házszám levetített falsík Megosztás átvezetése Feltüntetett új épület 16

17 Ahol a domborzati viszonyok indokolják, ott a síkrajzi földmérési alaptérkép kiegészítéseként készül szintvonalas domborzati melléktérkép is. A szabatos városmérési utasítás szerint készített térkép Mérési Vázlata 17

18 Fotó- Geodéziai eljárással készített térkép Mérési Vázlata Légi fénykép 1969-ből 18

19 Az analóg és a digitális alaptérkép A digitális alaptérkép réteg orientáltsága révén már ránézésre sokkal több információval szolgál, mint a korábbi analóg nyilvántartási térképek. A színek korábban csak a forgalomba adás utáni változásokat különböztették meg az eredeti térképi tartalomtól. A digitális térképeknél a színekkel eredetben megkülönböztethetünk eltérő vonaltípusokat, funkciókat. 19

20 Digitális színes tematikus térkép lakóépület M.Ü.A. középület templom lépcső Fővárosi Földhivatal Szent István tér intézmény neve közterület neve A térkép értéséhez kapcsolódó adatok A méretarány, mely megadja, hogy a térképen mért hossz a vetületi hossznak a hányad része Példa: 1:1000 méretarány esetén a térképen mért 1 cm a valóságban 1000 cm-nek, vagyis 10,00 méternek felel meg, vagy 1:2880 méretarány esetén a térképen mért 1 cm a valóságban 2880 cm-nek, vagyis 28,80 méternek felel meg. 20

21 A méretarány A méretarány megválasztása főleg régebben függött a hordozó felület és az ábrázolandó terület nagyságától is, vagyis adott lapon mekkora terület fér el, szerkeszthető meg illetve mekkorát kívánok ábrázolni. De befolyásolta a mindenkori, érvényben lévő mértékegységek rendszere is : 1 öl = 6 láb; 1 láb = 12 hüvelyk, vagyis 1öl = 72 hüvelyk Innen, ha azt akarom, hogy a térképen 1 hüvelyk a valóságban 10 ölt (720 hüvelyket) ábrázoljon, akkor a térképem 1:720 méretarányú lesz. Ha 20 ölt, akkor már 1:1440; ha 40 ölt, akkor pedig 1:2880! 1 hüvelyk = 26,34mm 1 hüvelyk = 26,34mm 21

22 A térkép értéséhez kapcsolódó adatok Az analóg (papír alapú) térképeknél a rajzolhatóság alsó határa 0,1mm. A térkép megbízhatóságát ennek a kétszeresében állapíthatjuk meg, vagyis egy nagy pontosságú analóg térkép megbízhatósága +/-0,2mm. Térképről történő méret meghatározása esetén ez például 1:1000 méretaránynál +/- 20 cm-es adatpontosságot jelent, de 1:2000 méretaránynál már csak +/- 40cm-es megbízhatóságot jelent. Őrkeretek illetve az őrkereszt hálózat szerepe a térképről grafikusan meghatározott méretadatok megbízhatósági vizsgálatához illetve javításához Néhány területi viszonyítás 1 kataszteri hold = 1600(négyszögöl)= (~5755 m 2 ) 1 hektár = m 2 = (~2780,4 ) 1 (négyszögöl) = 3,5966 m 2 1 öl = 1, m 22

23 A térképek csoportosítása (a nyilvántartás szemszögéből) Földmérési alaptérképek (nagy méretarányúak) - 1:1000; 1:2000; ill. 1:720; 1:1440; 1:2880 méretarányú nyilvántartási térképek Áttekintő térképek - 1:4000; 1:5000; 1:10000 méretarányúak Budapest, V. ker. Sas utca 25. M = 1:

24 M = 1:2000 M = 1:

25 M = 1:10000 M = 1:

26 M = 1:10000 Látható, hogy ennél a méretaránynál már teljesen elmaradt a beltartalom. Csak az utca hálózatot tartalmazza az áttekintő térkép Megfelelő méretarány megválasztásával és az ennek megfelelő generalizált tartalom megválasztásával nézzük meg egy terület mintegy 120 évnyi változásait. 26

27 XIX. század végén

28 es évek 28

29

30 de természetesen az alaptérképeken is végigtekinthető - még részletesebben - igen sok lokális változás, illetve a nagy volumenű változások emberléptékű részletei. A többszörösen módosított 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet január 1.-ei hatállyal telekalakítási ügyekben építésügyi hatóságként, a földhivatalokat jelölte ki. (a kisajátítási, valamint a műemléki védettség alatt álló, a honvédelmi és katonai célú ingatlanok kivételével) A kérelemre induló eljárásának kétféle típusát különbözteti meg: I, Telekalakítási engedélyezési eljárás II, Egyesített telekalakítási eljárás FIGYELEM! Az ügy érdemi teljes intézéséhez szükség van - egy megfelelő jogosultsággal rendelkező földmérő, valamint - egy ügyvéd közreműködésére. 30

31 Társasházak esetén: Ha a földrészleten több épület áll, akkor is, jogilag csak 1 társasházi közösséget alkot, s ennek megfelelően kell nyilvántartani! Helyrajzi számozását a 44/2006. (VI.13.) FVM. rend. szabályozza. Körzeti Földhivatal neve, címe Iktatószám, kiadó neve Település, helyrajzi szám Előzetes változási vázrajz száma Nyilvántartott terület Hitelesítő záradék Előzetes megosztás térképi megjelenítése Aláírás, hivatali pecsét (előzetes határvonal) Jelkulcs A térképmásolat méretaránya Kiadás dátuma Figyelmeztető kiegészítéssel: A másolat méretek levételére nem használható! 31

32 Adatgyűjtés tervezéshez -1- (az adat beszerzési helye szerint) Mindig a területileg illetékes körzeti földhivataltól igényeljünk adatot, mivel csak azok jogosultak a hatályos adatok szolgáltatására Esetleges történeti visszakeresés esetén is az elsődleges információ forrás az illetékes földhivatal, de ez esetben bővül(het) a kör: Levéltárak, Könyvtárak, Múzeumok Adatgyűjtés tervezéshez -2- (beszerzés és felhasználhatóság) A hatályos évi LXXVI. Törvény szerint: - Minden munkához (tervezéshez) újra meg kell venni az adatokat! [10. (1).bek.] - A térképi adatbázis adatain túl menő adatokat csak földmérői jogosultsággal rendelkező igényelhet, ideértve a már forgalomból kivont térképeket is! [10. (5).bek.] - Térképmásolatról méretlevétellel megállapított méreteket tilos felhasználni. [46/2010. (IV.27. FVM rend. 16. (4).bek.] 32

33 Adatgyűjtés tervezéshez -3- (digitális térképek előállításuk szerint) EOTR térképek (Egységes OrszágosTérkép Rendszer) BEVET térképek (BElterületi VEktorizált Térképek) KÜVET térképek (KÜlterületi VEktorizált Térképek) -3/1- EOTR térképek (Egységes OrszágosTérkép Rendszer) [DAT térképek (Digitális AlapTérképek)] A digitális alaptérkép -újfelméréssel vagy -terepi mérésekkel (tömbkontúros felméréssel) kiegészített digitális átalakítással készült alaptérképi adatbázis 33

34 BEVET térképek (BElterületi VEktorizált Térképek) A belterületi és különleges külterületi (zártkerti) ingatlan-nyilvántartási térkép - digitális átalakításából származó - vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve az eredeti analóg ingatlan-nyilvántartási térkép - digitális másolata, melybe az időközi digitális és numerikus állományokat is bedolgozták. (Nem történt térkép felújítás! Így ezeket az állományokat nem adták forgalomba a jogszabályi előírások szerint, csak forgalomba helyezték.) -3/2- -3/3- KÜVET térképek (KÜlterületi VEktorizált Térképek) A külterületi ingatlan-nyilvántartási térkép - digitális átalakításából származó - vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve az eredeti analóg ingatlan-nyilvántartási térkép - digitális másolata, melybe az időközi digitális és numerikus állományokat is bedolgozták. (Nem történt térkép felújítás! Így ezeket az állományokat nem adták forgalomba a jogszabályi előírások szerint, csak forgalomba helyezték.) 34

35 Néhány szó a DAT térképekről: - minden birtokhatárpontnak, részletpontnak centiméter éles koordinátája van az adott térképi adatbázisban (ebből következően a numerikus területszámítással meghatározott területnagyság öt tizedesre mindig megegyezik.); - ugyanakkor a részletpontok egy részét az új felmérés határozta meg, egy részét a korábbi analóg térképek digitalizálásával nyerték (ebből következően meglévő épülethez való illeszkedéssel történő tervezés esetén elengedhetetlen a terület illetve az épület, építmény ellenőrző felmérése!); -Figyelem! Bármilyen tervezési feladat esetén javasolt a terület illetve a felépítmények ellenőrző felmérése! Néhány szó a BEVET és a KÜVET térképekről: - minden birtokhatárpontnak, részletpontnak centiméter éles koordinátája van az adott térképi adatbázisban ( de ezek jelentős részét a korábbi analóg térképek digitalizálásával nyerték, vagyis a látszatra számítógéppel kezelhető digitális térkép valójában grafikus értékű. Csak a megengedett tűrésértéknél nagyobb területeltéréseket vizsgálták és javították); -Ugyanakkor, bár grafikus értékűek ezek a térképek, de az adott digitalizálással nyert centiméter éles koordinátákkal minden felhasználó mindig ugyanazt a területnagyságot számolja, s ennek következtében ugyanavval a javító arányszámmal javítja a számításait. -Figyelem! Bármilyen tervezési feladat esetén elengedhetetlen a terület illetve a felépítmények ellenőrző felmérése! 35

36 A területszámítás megengedett hibahatárai régi vetületi rendszerű alaptérkép alapú adatbázis (BEVET és KÜVET) esetén A digitalizált térkép méretaránya 1 : : : :4000 Megengedett eltérés a terület %-ában és m 2 -ben Terület % ±m 2 % ±m 2 % ±m 2 % ±m m 2 2, , , , , , ( részlet ) A TAKARNET vonalhálózata 36

37 T A K A R N E T Körzeti Földhivatala Körzeti Földhivatala Körzeti Földhivatala FÖMI központi szerver Fejlesztés, karbantartás, felügyelet Önkormányzat BANK Közjegyzők, Ügyvédek Belépés csak a minisztérium engedélyével. 37

38 Köszönöm a figyelmet! Sándor József kataszteri térképkészítési szakértő geodéziai szakértő 38

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

Földhivatali ügyvitel

Földhivatali ügyvitel Földhivatali ügyvitel (Ideiglenes oktatási segédanyagnak összeállította: dr Bednay Dezső Ingatlan fogalma A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) nem határozza meg sem az ingó, sem az ingatlan fogalmát sem. A polgári

Részletesebben

SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK

SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Természeti és épített környezet igazgatása Budapest, 2014 SZERZŐ dr. Mikó Zoltán LEKTOR

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási

Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási ügyekben?...2 Ki tekinthet be az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

Részletesebben

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok?

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok? 1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? - Alkotórész a fő dolog jogi sorsában osztozik. A dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Földművelésügyi igazgatás

Földművelésügyi igazgatás Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné

Részletesebben

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban Ingatlan-nyilvántartási eljárás Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996.

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 16., kedd Tartalomjegyzék 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 49618 15/2013. (IV.

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai

Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető ALAPRAJZOK Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS 3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS A földügyi szakigazgatás BEVEZETÉS A fejezet a földügyi szakigazgatási szervezettel kapcsolatos általános ismeretekkel foglalkozik, ennek során áttekintésre kerül a szervezet

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról 13158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 58. szám 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a) 13. (2) bekezdésében a gazdálkodó

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13139. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Földmérési és egyéb térképi adatok A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50

Részletesebben

AGRÁRJOG JEGYZET 2012

AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG VIZSGA TÉMAKÖREI 2011/2012. I. félév (dec-jan. vizsgaidőszak) 1. A kárpótlás, mint a termőföld megszerzésének sajátos módja. (a tulajdonszerzésre jogosultak, a tulajdon megszerzésnek

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése A vezetékjog a dologi jogok körében helyezhető el a jogrendszerben. A dologi jogokon belül az ún. korlátolt idegen

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Balogh Eszter Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért, a tulajdoni-lap

Részletesebben

A külföldiek ingatlanszerzése. Külföldiek, ingatlan, szerzés. Dr. Hernádi László

A külföldiek ingatlanszerzése. Külföldiek, ingatlan, szerzés. Dr. Hernádi László INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László A külföldiek ingatlanszerzése A rendszerváltást követően sorra születtek azok a törvények, amelyek alapján jelentős átrendeződés történt a termőföldek tulajdoni

Részletesebben