Az egységes ingatlan-nyilvántartás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egységes ingatlan-nyilvántartás"

Átírás

1 Az egységes ingatlan-nyilvántartás B M E március 29. A Földhivatalok feladatai Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése (térképen tulajdoni lapon) 1

2 Az ingatlan-nyilvántartás szervezetei (1): Közigazgatási és Igazságügyi Vidékfejlesztési Minisztérium Minisztérium (Földügyi Főosztály) - közigazgatási irányító - - szakmai irányító - A fővárosi és megyei kormányhivatalok - mint törzshivatalok - A fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalai - mint szakigazgatási szerv Körzeti Földhivatal és a 2 Budapesti Körzeti Földhivatal - mint a szakigazgatási szerv önálló feladat-, és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei január 1. Az ingatlan-nyilvántartás szervezetei (2): A 338/2006. (XII.23.) Kormány rendelet a földhivatalokat Ingatlanügyi hatóság-ként jelöli meg, óta pedig már telekalakítási engedélyezési ügyekben: Építésügyi hatóság-ként is. Valamint országos feladatkörrel a: Földmérési és Távérzékelési Intézet január 1. 2

3 A körzeti földhivatalok területi elosztása A budapesti körzeti földhivatalok illetékességi területei (2011. január 1-től) B.1.K.Fh. és illetékességi területe III. IV. XV. II. XIII. XII. XI. I. V. XIV. VI. VII. VIII. IX. X. XVI. XVII. B.2.K.Fh. és illetékességi területe XIX. XX. XVIII. XXI. XXII. XXIII. 3

4 Az ingatlan-nyilvántartás részei 1, Földmérési alaptérkép 2, Tulajdoni lap 3, Okirattár -térképtár +(archívum) A két fő tartó pillér A történelem valamennyi ingatlan-nyilvántartása nevezzék is azt bármiként elsőként felmérés alapján létrehozza a terület megbízható térképi állományát, majd a szabatos mérési adatokból kiszámolja, meghatározza a földrészletek területét, melyet felfektet egy földkönyvben. Ha idáig eljutott, akkor tudja ezek mellé, az adatokkal meghatározott ingatlanok mellé rendelni a tulajdonosokat illetve a tulajdoni és egyéb jogviszonyok nyilvántartását. 4, Törölt bejegyzések jegyzéke Az önálló ingatlanok típusai Földrészletek: Egyéb önálló ingatlanok: a rajtuk található felépítményekkel együtt önálló tulajdonú épület, öröklakás, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiség szövetkezeti lakás, közterületről nyíló pince 4

5 Az ingatlan-nyilvántartásban földrészlet: a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok A földrészleten belül a különböző művelési ágak területét, továbbá a művelés alól kivett területet alrészlet-ként kell nyilvántartani (400 m 2 ) Művelési ágak: szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület és halastó művelési ágnál valamint a művelés alól kivett terület Tulajdoni lap 5

6 A tulajdoni lap az ingatlan lényeges adatait, valamint az ingatlanra vonatkozó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket tanúsítja. birtok, tulajdoni teherlap A tulajdoni lap részei I. rész tartalma Település név (kerület) Fekvés Az ingatlan adatai : Helyrajzi szám Postai cím Terület (hektár m 2 ) Művelési ág (AK. érték) esetlegesen alrészletezve Művelés alól kivett terület megnevezése - Épület/építmény jellege Jogi jelleg megnevezés (pld.: társasház) Utalás szolgalmi ill. földhasználati jogra; védettségre 6

7 Tulajdon jog bejegyzése A tulajdoni lap részei Vagyonkezelői jog bejegyzése II. rész tartalma Állami tulajdon esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megnevezése A tulajdonos kiskorúságának, gondnokság alá helyezésének bejegyzése A jogosultak adatai: Tulajdonos neve, címe, (születéskori neve, születési helye és dátuma, anyja neve,) tulajdoni illetősége, bejegyző irat iktatószáma (iktatás dátumával) - személyi szám, csak belső, hivatali használatra! A tulajdoni hányad egy dimenzió nélküli viszonyszám, amely azt mutatja meg, hogy az egész ingatlanhoz viszonyítva hányad része képezi az illető tulajdonát. A tulajdoni lap részei III. rész tartalma Haszonélvezeti jog, (özvegyi jog!), használat joga Telki szolgalmi jog (átjárási, víz-, gáz-, csatorna-, stb. átvezetési szolgalmi jog) Földmérési jelek, villamos berendezések elhelyezését biztosító jog, vezeték jog, bányaszolgalmi jog - közérdekű használati jogok Elő- visszavásárlási, valamint vételi jog Jelzálog és végrehajtási jog hozzátartozó elidegenítési és terhelési tilalommal A jogokhoz fűződő tények bejegyzése Minden egyéb olyan tény, amely az ingatlan-nyilvántartás szempontjából fontos lehet Milyen jog? Kinek a tulajdoni hányadára vonatkozóan? Kinek a javára bejegyezve? 7

8 Széljegyek : A tulajdoni lap részei Iktatószám/év-iktatás dátuma-jogosult adatai-beadvány tárgya (röviden) Az érkező iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanap megkezdéséig kell beiktatni. A széljegy nem más, mint egy figyelem felhívó jelzés mindenki számára, hogy az adott ingatannal kapcsolatban egy adott ügy elindult, folyamatban van. De ebből még nem következik, hogy a kérelemnek helyt adva, azt be is jegyzi a földhivatal. 8

9 Az ingatlan-nyilvántartás elvi alapjai - A bejegyzési elv - Nyilvánosság elve - Közhitelesség elve - Kérelemhez kötöttség elve - Rangsor elve - Okiratiság elve Bejegyzés elve Egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel keletkeznek. Okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló tulajdonjogot, a szerződésen alapuló vagyonkezelői jogot, földhasználati jogot, haszonélvezet és használat jogát, telki szolgalmi jogot és a jelzálogjogot. Az örökléssel szerzett tulajdonjog az örökhagyó halálával keletkezik. 9

10 Nyilvánosság elve A tulajdoni lap, a nyilvántartási térkép feltétel nélkül nyilvános! Korlátozások: - a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok, vázrajzok esetén - törölt bejegyzések jegyzéke megtekintésénél - személyazonosító (szám) Közhitelesség elve - A bejegyzett jogok és tények fennállását közhitelesen tanúsítja. - Az ellenkező bizonyításáig a bejegyzéséről vagy annak törléséről vélelmezni kell, hogy fennáll, a valóságnak megfelelő. - Érvénytelen okirat alapján, jóhiszemű harmadikra vonatkozó be(fel)jegyzés a ranghelyét meghatározó időponttól számított 3 év eltelte után nem törölhető! - A feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki azoknak helyességét kétségbe vonja. - Ingatlan területénél a térkép az elsődleges adatforrás! Az az érdekelt, akinek az ingatlanügyi hatósági határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, legkésőbb a bejegyzéstől számított egy éven belül kérheti a határozat kézbesítését. 10

11 Kérelemhez kötöttség elve - Jogok vagy jogilag jelentős tények bejegyzése az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul. - Csak az a jog vagy tény kerülhet be-, illetve feljegyzésre, melyet a kérelemben megjelöltek, s amit a vonatkozó jogszabály tartalmaz. - A jogszabályban meghatározott kérelem nyomtatvány kötelező használata. Rangsor elve - A bejegyzés, feljegyzés iránti kérelem (benyújtási) iktatási dátuma határozza meg az iratok intézésének a sorrendjét. - Az egy napon érkezett beadványok bejegyzésének ranghelyét az okiratok keltezésének az időpontja határozza meg. (Indokolt esetben a kérelmező meghatározhatja a sorrendiséget!) - Ranghely fenntartásának ténye a jogosult kérelme alapján feljegyezhető maximum 1 évre. Legfelsőbb Bíróság: Az ingatlan-nyilvántartás alapintézménye a rangsortartás szerinti eljárás elve. 11

12 Körzeti Földhivatal neve, címe Iktatószám, kiadás dátuma Település neve, helyrajzi szám Ingatlan címe Nyilvántartott terület Tulajdonos és adataik Hitelesítő záradék Hitelesítő hologram Aláírás, hivatali pecsét 12

13 Hitelesítő záradék, aláírás és pecsét A hologramos cimkén található 11 számjegyből álló számsor alapján barmikor igen rövid idő alatt kideríthető, hogy azzal ki, mikor és melyik körzeti földhivatalban adta ki a tulajdoni lap másolatot Az átpántoló cimkével oldják meg több oldal hiteles összekapcsolását. 13

14 Az ingatlan-nyilvántartási térkép Részlet az évi LXXVI. törvény indoklásából : Általános társadalmi igény, hogy az alaptérkép hűen tükrözze a valóságot és a térkép tartalmában bekövetkező változások rögzítése mihamarabb megtörténjen. 14

15 Az földmérési alaptérkép térkép tartalma Település neve (esetlegesen a kerület megjelölésével együtt) Közigazgatási határok ( ország, település, fekvés) Földrészlet határok és helyrajzi számok Alrészlet határok és betűjeleik (+művelési ág megnevezések rövidítéssel) Minőségi osztály határok Épületek, építmények (támfalak, kerítések lépcsők) Közterületek nevei és házszámok Közterületi tárgyak (burkolat szélek, sínek...) Vezetékek (tartó oszlopok, magasfeszültségű távvezeték...) Egyéb lényeges tereptárgyak (jelkulccsal ábrázolva) Pld: Mérési alappontok jele és száma; kútak és az analóg térképeken az őrkereszt háló) Az ingatlan-nyilvántartási térkép a földmérési alaptérkép azon speciális példánya, melyen a forgalomba adása pillanatától kezdve egészen a forgalomból kivonása pillanatáig folyamatosan vezeti a változásokat az illetékes körzeti földhivatal. Természetesen a folyamatos nyilvántartás elve alapján egy nyilvántartási térkép forgalomból kivonásával egy időben forgalomba adásra kerül egy felújított alaptérkép, s innentől kezdve az az adott terület nyilvántartási térképe. 15

16 közterület neve helyrajzi szám határvonalak épületek őrkereszt település / kerület nullkör (bh.pontok) kapcsolójel házszám levetített falsík Megosztás átvezetése Feltüntetett új épület 16

17 Ahol a domborzati viszonyok indokolják, ott a síkrajzi földmérési alaptérkép kiegészítéseként készül szintvonalas domborzati melléktérkép is. A szabatos városmérési utasítás szerint készített térkép Mérési Vázlata 17

18 Fotó- Geodéziai eljárással készített térkép Mérési Vázlata Légi fénykép 1969-ből 18

19 Az analóg és a digitális alaptérkép A digitális alaptérkép réteg orientáltsága révén már ránézésre sokkal több információval szolgál, mint a korábbi analóg nyilvántartási térképek. A színek korábban csak a forgalomba adás utáni változásokat különböztették meg az eredeti térképi tartalomtól. A digitális térképeknél a színekkel eredetben megkülönböztethetünk eltérő vonaltípusokat, funkciókat. 19

20 Digitális színes tematikus térkép lakóépület M.Ü.A. középület templom lépcső Fővárosi Földhivatal Szent István tér intézmény neve közterület neve A térkép értéséhez kapcsolódó adatok A méretarány, mely megadja, hogy a térképen mért hossz a vetületi hossznak a hányad része Példa: 1:1000 méretarány esetén a térképen mért 1 cm a valóságban 1000 cm-nek, vagyis 10,00 méternek felel meg, vagy 1:2880 méretarány esetén a térképen mért 1 cm a valóságban 2880 cm-nek, vagyis 28,80 méternek felel meg. 20

21 A méretarány A méretarány megválasztása főleg régebben függött a hordozó felület és az ábrázolandó terület nagyságától is, vagyis adott lapon mekkora terület fér el, szerkeszthető meg illetve mekkorát kívánok ábrázolni. De befolyásolta a mindenkori, érvényben lévő mértékegységek rendszere is : 1 öl = 6 láb; 1 láb = 12 hüvelyk, vagyis 1öl = 72 hüvelyk Innen, ha azt akarom, hogy a térképen 1 hüvelyk a valóságban 10 ölt (720 hüvelyket) ábrázoljon, akkor a térképem 1:720 méretarányú lesz. Ha 20 ölt, akkor már 1:1440; ha 40 ölt, akkor pedig 1:2880! 1 hüvelyk = 26,34mm 1 hüvelyk = 26,34mm 21

22 A térkép értéséhez kapcsolódó adatok Az analóg (papír alapú) térképeknél a rajzolhatóság alsó határa 0,1mm. A térkép megbízhatóságát ennek a kétszeresében állapíthatjuk meg, vagyis egy nagy pontosságú analóg térkép megbízhatósága +/-0,2mm. Térképről történő méret meghatározása esetén ez például 1:1000 méretaránynál +/- 20 cm-es adatpontosságot jelent, de 1:2000 méretaránynál már csak +/- 40cm-es megbízhatóságot jelent. Őrkeretek illetve az őrkereszt hálózat szerepe a térképről grafikusan meghatározott méretadatok megbízhatósági vizsgálatához illetve javításához Néhány területi viszonyítás 1 kataszteri hold = 1600(négyszögöl)= (~5755 m 2 ) 1 hektár = m 2 = (~2780,4 ) 1 (négyszögöl) = 3,5966 m 2 1 öl = 1, m 22

23 A térképek csoportosítása (a nyilvántartás szemszögéből) Földmérési alaptérképek (nagy méretarányúak) - 1:1000; 1:2000; ill. 1:720; 1:1440; 1:2880 méretarányú nyilvántartási térképek Áttekintő térképek - 1:4000; 1:5000; 1:10000 méretarányúak Budapest, V. ker. Sas utca 25. M = 1:

24 M = 1:2000 M = 1:

25 M = 1:10000 M = 1:

26 M = 1:10000 Látható, hogy ennél a méretaránynál már teljesen elmaradt a beltartalom. Csak az utca hálózatot tartalmazza az áttekintő térkép Megfelelő méretarány megválasztásával és az ennek megfelelő generalizált tartalom megválasztásával nézzük meg egy terület mintegy 120 évnyi változásait. 26

27 XIX. század végén

28 es évek 28

29

30 de természetesen az alaptérképeken is végigtekinthető - még részletesebben - igen sok lokális változás, illetve a nagy volumenű változások emberléptékű részletei. A többszörösen módosított 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet január 1.-ei hatállyal telekalakítási ügyekben építésügyi hatóságként, a földhivatalokat jelölte ki. (a kisajátítási, valamint a műemléki védettség alatt álló, a honvédelmi és katonai célú ingatlanok kivételével) A kérelemre induló eljárásának kétféle típusát különbözteti meg: I, Telekalakítási engedélyezési eljárás II, Egyesített telekalakítási eljárás FIGYELEM! Az ügy érdemi teljes intézéséhez szükség van - egy megfelelő jogosultsággal rendelkező földmérő, valamint - egy ügyvéd közreműködésére. 30

31 Társasházak esetén: Ha a földrészleten több épület áll, akkor is, jogilag csak 1 társasházi közösséget alkot, s ennek megfelelően kell nyilvántartani! Helyrajzi számozását a 44/2006. (VI.13.) FVM. rend. szabályozza. Körzeti Földhivatal neve, címe Iktatószám, kiadó neve Település, helyrajzi szám Előzetes változási vázrajz száma Nyilvántartott terület Hitelesítő záradék Előzetes megosztás térképi megjelenítése Aláírás, hivatali pecsét (előzetes határvonal) Jelkulcs A térképmásolat méretaránya Kiadás dátuma Figyelmeztető kiegészítéssel: A másolat méretek levételére nem használható! 31

32 Adatgyűjtés tervezéshez -1- (az adat beszerzési helye szerint) Mindig a területileg illetékes körzeti földhivataltól igényeljünk adatot, mivel csak azok jogosultak a hatályos adatok szolgáltatására Esetleges történeti visszakeresés esetén is az elsődleges információ forrás az illetékes földhivatal, de ez esetben bővül(het) a kör: Levéltárak, Könyvtárak, Múzeumok Adatgyűjtés tervezéshez -2- (beszerzés és felhasználhatóság) A hatályos évi LXXVI. Törvény szerint: - Minden munkához (tervezéshez) újra meg kell venni az adatokat! [10. (1).bek.] - A térképi adatbázis adatain túl menő adatokat csak földmérői jogosultsággal rendelkező igényelhet, ideértve a már forgalomból kivont térképeket is! [10. (5).bek.] - Térképmásolatról méretlevétellel megállapított méreteket tilos felhasználni. [46/2010. (IV.27. FVM rend. 16. (4).bek.] 32

33 Adatgyűjtés tervezéshez -3- (digitális térképek előállításuk szerint) EOTR térképek (Egységes OrszágosTérkép Rendszer) BEVET térképek (BElterületi VEktorizált Térképek) KÜVET térképek (KÜlterületi VEktorizált Térképek) -3/1- EOTR térképek (Egységes OrszágosTérkép Rendszer) [DAT térképek (Digitális AlapTérképek)] A digitális alaptérkép -újfelméréssel vagy -terepi mérésekkel (tömbkontúros felméréssel) kiegészített digitális átalakítással készült alaptérképi adatbázis 33

34 BEVET térképek (BElterületi VEktorizált Térképek) A belterületi és különleges külterületi (zártkerti) ingatlan-nyilvántartási térkép - digitális átalakításából származó - vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve az eredeti analóg ingatlan-nyilvántartási térkép - digitális másolata, melybe az időközi digitális és numerikus állományokat is bedolgozták. (Nem történt térkép felújítás! Így ezeket az állományokat nem adták forgalomba a jogszabályi előírások szerint, csak forgalomba helyezték.) -3/2- -3/3- KÜVET térképek (KÜlterületi VEktorizált Térképek) A külterületi ingatlan-nyilvántartási térkép - digitális átalakításából származó - vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve az eredeti analóg ingatlan-nyilvántartási térkép - digitális másolata, melybe az időközi digitális és numerikus állományokat is bedolgozták. (Nem történt térkép felújítás! Így ezeket az állományokat nem adták forgalomba a jogszabályi előírások szerint, csak forgalomba helyezték.) 34

35 Néhány szó a DAT térképekről: - minden birtokhatárpontnak, részletpontnak centiméter éles koordinátája van az adott térképi adatbázisban (ebből következően a numerikus területszámítással meghatározott területnagyság öt tizedesre mindig megegyezik.); - ugyanakkor a részletpontok egy részét az új felmérés határozta meg, egy részét a korábbi analóg térképek digitalizálásával nyerték (ebből következően meglévő épülethez való illeszkedéssel történő tervezés esetén elengedhetetlen a terület illetve az épület, építmény ellenőrző felmérése!); -Figyelem! Bármilyen tervezési feladat esetén javasolt a terület illetve a felépítmények ellenőrző felmérése! Néhány szó a BEVET és a KÜVET térképekről: - minden birtokhatárpontnak, részletpontnak centiméter éles koordinátája van az adott térképi adatbázisban ( de ezek jelentős részét a korábbi analóg térképek digitalizálásával nyerték, vagyis a látszatra számítógéppel kezelhető digitális térkép valójában grafikus értékű. Csak a megengedett tűrésértéknél nagyobb területeltéréseket vizsgálták és javították); -Ugyanakkor, bár grafikus értékűek ezek a térképek, de az adott digitalizálással nyert centiméter éles koordinátákkal minden felhasználó mindig ugyanazt a területnagyságot számolja, s ennek következtében ugyanavval a javító arányszámmal javítja a számításait. -Figyelem! Bármilyen tervezési feladat esetén elengedhetetlen a terület illetve a felépítmények ellenőrző felmérése! 35

36 A területszámítás megengedett hibahatárai régi vetületi rendszerű alaptérkép alapú adatbázis (BEVET és KÜVET) esetén A digitalizált térkép méretaránya 1 : : : :4000 Megengedett eltérés a terület %-ában és m 2 -ben Terület % ±m 2 % ±m 2 % ±m 2 % ±m m 2 2, , , , , , ( részlet ) A TAKARNET vonalhálózata 36

37 T A K A R N E T Körzeti Földhivatala Körzeti Földhivatala Körzeti Földhivatala FÖMI központi szerver Fejlesztés, karbantartás, felügyelet Önkormányzat BANK Közjegyzők, Ügyvédek Belépés csak a minisztérium engedélyével. 37

38 Köszönöm a figyelmet! Sándor József kataszteri térképkészítési szakértő geodéziai szakértő 38

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA A DATR adatbázis kezelés és alaptérképi tartalom tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Sopron, 2013. július 11. Peremiczki Péter B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatala Az előadás tartalma Az adatok

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok 1. Közszolgáltatás megnevezése: Ingatlanügyi hatósági ügyek intézése első fokon az ingatlan fekvése

Részletesebben

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. Törvény módosítása

Részletesebben

4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei

4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei 4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei Az ingatlan-nyilvántartást községenként (városonként, Budapesten és egyes megyei jogú városokban kerületenként) kell vezetni. Az ingatlan-nyilvántartás vezetésének

Részletesebben

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN Holczheim Gábor Törvényi szabályozás meglévő vezeték esetén 2007. évi LXXXVI. tv. 172. a 10 évnél korábban épült vezetékekről: (1) (A szolgáltató) e törvény hatálybalépésétől

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TULAJDONOSI JOGOK Tulajdonosi jogok birtoklás - jogcímtől függetlenül, akaratlagos uralom egy

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Szakmai következetlenességek

Szakmai következetlenességek Szakmai következetlenességek Gisopen 2013 következetességek következetlenességek következetlenességek következetlenségek A közigazgatásban ma jelentős változások történnek Szemelvények Dr. Detrekői Ákos

Részletesebben

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám 4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám A Kormány 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan nyilvántartásról

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan nyilvántartásról Az ingatlan-nyilvántartás tartalma Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák!

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák! CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA Ügyiratszám:36-2/2015. Tárgy: Kitűzés Ügyintéző: Hidjapusztay Andor Hiv. szám: - Tel.: 62/680-153 Melléklet: - Tisztelt Földmérő Kollégák! Az utóbbi időben megszaporodtak

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése

A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése Purger Zoltán földmérési osztályvezető Zala Megyei Földhivatal 1. A digitális térképkészítés helyzete Zala megyében A digitális térképkészítés

Részletesebben

48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet és a számítógépes ingatlannyilvántartási rendszerből lekérdezés

Részletesebben

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2007. Székesfehérvár március 12-14. Az előadás tartalma: A TAKARNET hálózaton

Részletesebben

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 3971 az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. e) és n)

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. FEJEZET A TULAJDONI LAP. 1. A tulajdoni lap részei

I. FEJEZET A TULAJDONI LAP. 1. A tulajdoni lap részei 13590 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Page 1 of 36 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2014.07.16 2014.10.31 55 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény az 1972.

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idı:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt szerzıdések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó adatai: Születési

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

11. előadás: Ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás

11. előadás: Ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás 11. előadás: Ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás Az adatszolgáltatás hozzáférési lehetőség biztosítása az ingatlan-nyilvántartás részeinek (tulajdoni lap, ingatlan-nyilvántartási térkép, okirattár)

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban

Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen Székesfehérvár 2006. március 16-17. Az előadás tartalma Térképszolgáltatás TAKARNET-en A szolgáltatás háttere,

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali munkái 1 I. Pilot project tapasztalatai Vas megyében: - 4 járásban (3 járási földhivatal) 1894 db kiinduló ingatlan - 2013. július eleje 2014. október

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan

Részletesebben

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Dr. Csemniczky László Műszaki Térinformatika Egyesület Bakonyi Péter ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP TELEKADÓ BEVALLÁS ADO 32-216 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 6-27-595-1 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 6-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév 2. keresztnév Beküldő

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI Hirdetmény A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali/Földügyi Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy Valkó nagyközség területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Az iratkezelés módja

1. Általános rendelkezések. 2. Az iratkezelés módja M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 179. szám 24693 A földművelésügyi miniszter 39/2014. (XII. 18.) FM rendelete az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Smidéliusz Ervin 2016. január 26. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése gyakorlati szemmel Szombathely 1 Vas megye Sárvári Járás 68546

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlannyilvántartási

mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlannyilvántartási BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALÁNAK FÖLDHIVATALA A HADAK ÚTJÁN. GISOPEN 2015 Székesfehérvár

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALÁNAK FÖLDHIVATALA A HADAK ÚTJÁN. GISOPEN 2015 Székesfehérvár A HADAK ÚTJÁN BFKH Földhivatala Topobase térinformatikai rendszerének 2013-as indítású 3 éves fejlesztési projektje Projekt indítás: 2013. augusztus 6. Projekt tervezett befejezése: 2015. december 31.

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény

1997. évi CXLI. törvény 1997. évi CXLI. törvény Hatályos: 2015.01.01-2015.03.31 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Kedves Kolléganők és Kollégák! Kedves Kolléganők és Kollégák! A mai napon a Magyar Közlöny 2010. évi 062. szám közli az FVM 3 rendeletét, melyek rendkívül fontosak a szakmagyakorlók számára. 46/2010. (IV. 27.) FVM (F2) A földművelésügyi

Részletesebben

DATR változások Szolgalmi jogok

DATR változások Szolgalmi jogok DATR változások Szolgalmi jogok Békéscsaba 2014. november 25. Földmérési és Távérzékelési Intézet Institóris István osztályvezető Jogszabályi háttér Szolgalmi jogok 1. 16300/1971 OFTH Útmutató 2. 64300/1975

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Telekadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Telekadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Telekadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő telkek után a telekadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai. Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető 25/2013. (IV.16.) VM rendelet Hatályos

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron 1 Vas megye Sárvári Járás 42 település 68546 ha 2 Előzmények: 2002-2012.január 1.: 4190 kérelem 2012. január 1-június 1.: 2421 kérelem Kérelmek

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás*

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás* BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. Az adóhatóság megnevezése: Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma. Az ingatlan-nyilvántartás elvei

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma. Az ingatlan-nyilvántartás elvei 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerej ű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra

Részletesebben

III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához)

III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához) III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához) - 1 - A Nemzeti Földalapba tartozó területek hozzárendelt vagyonának leírása, a vagyonnyilvántartásban tárolandó adatok A Nemzeti Földalapba tartozó

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27.

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatását és egyes igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozó rendelet-tervezet és VM miniszteri utasítás-tervezet www.fomi.hu www.geoshop.hu

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

DAT (DAT1, DAT2) A DAT

DAT (DAT1, DAT2) A DAT DAT (DAT1, DAT2) A DAT (Digitális AlapTérkép) fogalmi modellje. A digitális térkép DAT1-M1 Szabályzat szerinti adatcsere-formátumának megismerése, (a DAT objektumai, geometriai, topológiai elemei, attribútum-táblázatai,

Részletesebben

1997. 109/1999. (XII. 29.) FVM

1997. 109/1999. (XII. 29.) FVM 13664 A földművelésügyi miniszter 13/2014. (IX. 25.) FM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról Az ingatlan-nyilvántartásról

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel ELSŐ RÉSZ

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel ELSŐ RÉSZ 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 57. szám 14665 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

Részletesebben

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám 37699 A vidékfejlesztési miniszter 148/2012. (XII. 28.) VM rendelete az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerûsítésével összefüggõ miniszteri rendeletek

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás

6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás Tartalom: 6. AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS...6-1

Részletesebben

Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban

Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban FÖLDMÉRÉS Karli Ildikó Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban Kisajátítási eljárás lefolytatása akkor indokolt, amikor törvényben meghatározott közcélok megvalósítása érdekében

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11.

Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11. Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11. Az ingatlan-nyilvántartás részei 4 részből áll: Tulajdoni lap Okirattár Törölt bejegyzések jegyzéke Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis Okirattár

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Csóri Kirendeltség 8041 Csór, Fő tér 10. Tel/Fax:22/599-511 E-mail: hivatal@csor.hu BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben