HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TÖRTÉNELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TÖRTÉNELEM"

Átírás

1 NÉV: TELEPÜLÉS: ISKOLA:. FELKÉszíTÖ TANÁR ISZAKTANÁRI NEVE:.. A feladatírás időtartama: 60 perc HORVÁTH JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY TÖRTÉNELEM 2008 Elén pontszám:. Javítá tanár:. o o" 0.

2 1. Vallások az ókorban a) Az ókori népek többsége sok istent tisztelt. istenhh 5 vallást? hj A képeken különböző népek isteneit láthatod. Kapcsold össze a képeket az isten és az országok neveivel, ahol tisztelték őket! (soronként 1 pon 2. kép 3. kep Az istenek: A Siva - egy a három főisten közül, a megsemmisítő és ujrateremtö erő megszemélyesíroje B. Pa11aszAthéné - a bölcsesség istene C. Anubis'Z - a holt.akat balzsamozó sakálfejű isten Országok: 1. Görögország II. Egyiptom nl. India 1. kép 2. kép 3. kép Isten (betűjele) Ország (számjele)

3 2, Akatolikus egyház hierarchiája a középkorban Azonositsa az alábbi fogalommeghatározásokatl (összesen 4,5 pont) a) Írja le, hogy az alábbi definiciók a katolikus egyház mely méltóságára vonatkoznak! (elemenként 1 pont) 1. : a katolil..-usegyházban több egyházmegye alkot egy egyház. tartományt, s ennek az élén áll. 2 : az egyházközség élén áll, fö feladata a szentségek kiszol. gáltatása a hívek számára : Krisztus földi helytartója, Péter apostol utódaként a katolikus erorház feje. 4 : az egyházmegye élén áll, legfontosabbjelyényei apász torbot, a süveg, a gyúro. b) Állítsa sorba öket a hierarchiában betöltött szerepük szerint! Kezdje a legmagasabb rang1íval! (0,5 pont) 3. Géza fejedelem es Szent István államszcl'vező tevékenysége CsoPOl'tosítsa Géza és István intézkedéseit! Jelölje C'vcl, ha Gézára, I.vcl, hu IstvHnra es M mel. hu mindkettőre vonatkozik a megállapítás! (elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont)... Rokoni kapcsolatokat épít ki a németekkel... Bevezeti a dézsmát... KüJfóldi lovagok ra támaszkodik... Leveri a lázadó törzsföket... Leveri a német császár támadását... Az egyház szervezeteire támaszkodik... Kiépíti a királyi vármegyéket... Püspökségeket szen'ez... Növeli az uralkodói fóldbirtokokat... KirállyA koronázzák ~. Hunyadi János törökellenes harcai Írja az esemény betiijelét II térkép megjelölt helyszínehcz! (elemenként 1pont, összesen 4 pont) a) A várat Szilágyi Mihály védte a Száva 6s a Duna mentén. b) A hosszú hadjáratot lezáró békekötés helyszíne, a szultán Szerbia egy részét átadta Hunyadinak. e) Itt esett el a király I. Ulászló és Hu nyadi vereséget szem cel. d) Hunyadi kormányzósága idején sikertelen csatát VÍvott Szerbiában.

4 SKözépkori magyar városok építészeti, művészeti emlékei Rendezze a leírásokat és a képeket! Állapítsa meg a leírások alapján, hogy melyik vnrolo'unkról van szól (elemenkl>nt 0,5 pont, összesen 5 pont) 1. Szent István idején pűspökségnek és várispánságnak volt a központja. A XllI. században lett szabad királyi város. Itt őrzik Istvánt szcntté avató királyunk, L Lász 16 creklyetart6ját.. 2. Szent István idején vánnegyének és várispánságnak volt a központja. A tatárjárás után épült. fel a hegy tetején a vár, az alsóvárban pedig egy lakótorony, az un. Salamon-torony. Károly Hóbert II vár alatt építtette felúj királyi székhelynek a palot.1.t,s itt látta vendégüll335-ben a cseh és a lengyel uralkod6t ben itt kezdt-e meg Géza a palotájának építését, itt. született fia is, itt. kor názták meg, s ez lett magyar egyházszervezet központja is. A királyi kápolnát sikem feltárnl András l055 ben itt alapított bencés apátságot, az alapítá levél becses nyel emlékünk. Az altemplom eredeti formájában maradt meg, s megőrizte 1. András sír játis. 5. A Szent István koporsóját ma is őrző városról lv Béla gondoskodott: "Tartozu királyilag gondoskodni azon templomról, amelyben a királyi trónt és a koronát őrz' ahol Magyarország királyait. felkenik és ahol királyi elődeink szent tetemei nak." a) h) d) A leírás' száma A város neve A kép betűje

5 G. A három részre szakadt Mab')'arország A XVl-XVlJ. századi magyar történelemhez kapcsolódnak a következő körülírt fogalmak. Nevezze meg őket! (összesen 5 pont) a) Török közigazgatási egység. Az első ilyen központja Magyarországon Buda volt. bl Az ország középső, (örök által megszálll területét nevezték fgy. e) Eredetileg marhahajtók voltak, akik katonának álltak. Gyakran fosztogatásból tarlották fenn magukat. d) A ióldbirtokosok kiterjesztették majorságaikat, melyeket robotban művejtcttek meg a jobbágyokkal, ezért akadályozták a jobbágyok szabad kőltözködését, valamint tön-ényekkel akadályozták a paraszti és polgári áru termelést. e) A Wesselényi-összeesküvés leleplezését követően a Habsburg-önkényuralom ellen szen-ezkedö bujdosók neve. ".._ Magyarország XVIII. szúzadi népessége Párosítsa a képekhez a hozzájuk tartozó betűjeleket, majd írja a betűjeleket a térképen a megfelelő kockába! (4 pont) 3::J ~"." 'II ':!J 4.~

6 8.Az ipari forradalom Nagy-Britanniában Csoportosítsa az ipari fon-adalom előfeltételeit! Írja a számokat a megfelelő helyre! (elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont) Gazdasági feltételek Politikai feltételek Társadalmi feltételek 1. népességnövekedés, 2. szabadalmi törvény, 3. megnövekedett külső és belső felvevőpiac, 4. szabad munkaerő, 5. olcsó nyersanyag (gyapot), 6. a kereskedelmet, vájlalkozásokat korlátozó céhek, monopóliumok eltörlése, 7. fejlett, piacra termelő mezőgazdaság, 8. a befektetéshez szükséges pénz felhalmozása 9. Kos.!>"UthLajos politikai pályája a reformkorban Vázolja Kossuth Lajos politikai szerepét és programját a reformkorban! (hosszú, 21 pont) Kronológia: 1802 Monok rskoláit Sárospatakon, Eperjesen végezte 1823 Pest ügyvédi oklevet kap Zemplén vármegye ügyvédje volt tudósítások az országgyűlésről 1836 után bebörtönzik A Pesti Hírlapot szerkesztette országgyűlési kép\'iselő "Cikkeiben az egymás füléés alá rendelt társadalmi osztályok tudatáb61 alig maradt valami, az olvasó azt hihette, hogy Kossuth egyik megjévőrendhez sem tartozik, s ezért vezércikkeit már a városi művelt ember is fesztelenülolvashatta, mintha csak párizsi polgári kávéházban ülne." (Hóman Bálint~Szehlű Gyula: Magyarország története) "...olyan sikert ért el, amelyet addig a magyar sajtó története nem ismert. 61 fél év alatt 5000-re ugrott a lap példányszáma. [...] Kellett hozzá természetesen.' suth kivételes újságírói tehetsége,. a stí}usteremtő nyelvi erő, a képi láttatás, a., győzós képessége." (Nemzet szuletlk - UJképes történelem sorozat) "...cél: szabadság s alkotmányos jog minden magyarnak; nemzeti jólét, mely a!il badság gyökeréből hajtson; közös teherviselés különbség nélkül, s az alkotmáli' szabadság közös élvezete, azon organikus formák kifejtése s a nép képviselet kellér', hez idomítás által, melynek köszönhetjük, hogy él magyar áll Buda még..." "Mi már legelső számunkban kimondottuk: hogy a javítva haladás ösvényein a ti endők sorában mindenek előttinek e szót tartjuk: szabad fóldet..."., "Általános, kötelező örökváltságot részben állami támogatással..." (Kossuth Lajo hírlapi cikkeiből) "A Védegylet volt Kossuth tényleges vezetése alatt az első nagy társadalmi mozgi lom, mely a rendi különbségeken túl a magyarság minden műveltebb rétegét egy c' szolgálatába akarta fogni; igazi jelentősége is ebben van [,..1" (Hóman Bálint-Szekfj Gyula: Magyarország története)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA EMIR azonosító: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Név: TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 1414 ÍRÁSBELI VIZSGA Ideje: 2014. április 25. 14:00 Időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

A reformáció irányzatai

A reformáció irányzatai A reformáció irányzatai 1. A fölsoroltakat csoportosítsd aszerint, hogy katolikus (K), illetve protestáns (P) felekezetekhez kapcsolhatók! A megfelelõ betûjelet írd a jellemzõk elõtti négyzetbe! a hit

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai TÖRTÉNELEMBŐL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai TÖRTÉNELEMBŐL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ TÖRTÉNELEMBŐL A munka megkezdése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem középszint írásbeli

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM KÖZÉP SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. január 18. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc. Nyomtatott nagybetűvel töltse ki!

TÖRTÉNELEM KÖZÉP SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. január 18. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc. Nyomtatott nagybetűvel töltse ki! PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. január 18. m á j u s 1 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉP SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. január 18. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Név E-mail cím Tanárok neve Pontszám Nyomtatott

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP A munka megkezdése előtt nyomtatott

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

I. Egyszerű, rövid feladatok (Megoldókulcs)

I. Egyszerű, rövid feladatok (Megoldókulcs) I. Egyszerű, rövid feladatok (Megoldókulcs) 1. A következő feladat az ókori Athén neves alakjaival kapcsolatos. Saját ismeretei segítségével töltse ki a táblázatot! (elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont)

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 10. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÉMAVÁZLATOK

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÉMAVÁZLATOK MAGYAR TÖRTÉNELMI TÉMAVÁZLATOK (tudás nélkül a nemzet féleszű óriás, avagy segédanyag a 8. évfolyamos tanulók számára) A tanulni vágyók soha el nem múló tudásszomjának csillapítására az Úr, az Ész és az

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 ... AZ ÚJKOR KEZDETÉN 11 A világgazdaság kialakulása Melyek

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben